Whirlpool | HR 615 C | Instruction for Use | Whirlpool HR 615 C instrukcja

Whirlpool HR 615 C instrukcja
Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Ցուցումներ օգտագործման համար
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso
Колдонуу нускамалары
Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
ИнструкциЯ за употреба
Пайдалану нұсқаулығы
Návod k použití
Návod na použitie
InstrucΣiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
Foydalanish uchun ko’rsatmalar
120/210 mm
145 mm
120/165/210 mm
145 mm
120/210 mm
145 mm
145 mm
180 mm
145 mm
180 mm
145 mm
145x250 mm
120/165/210 mm
155 mm
POLSKI 2
180x275 mm
145 mm
120/165/210 mm
155 mm
145x250 mm
145 mm
Instrukcja obsługi
Strona 3
WAŻNE INSTRUKCJE ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
TWOJE BEZPIECZEŃSTWO I BEZPIECZEŃSTWO INNYCH OSÓB JEST DLA NAS BARDZO WAŻNE
Niniejsza instrukcja i samo urządzenie zawierają ważne informacje o bezpieczeństwie, z którymi należy się zapoznać i zawsze stosować
się do nich.
Jest to symbol niebezpieczeństwa, który dotyczy bezpieczeństwa i ostrzega użytkowników i inne osoby o możliwych zagrożeniach.
Wszystkie komunikaty o bezpieczeństwie są poprzedzone symbolem niebezpieczeństwa i następującym sformułowaniem:
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazuje na niebezpieczną sytuację, w przypadku wystąpienia której dojdzie do poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje na niebezpieczną sytuację, w przypadku wystąpienia której może dojść do poważnych obrażeń ciała.
Wszystkie komunikaty odnoszące się do bezpieczeństwa określają potencjalne zagrożenie i wskazują w jaki sposób
zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, uszkodzeń i porażenia prądem wskutek niewłaściwego użycia urządzenia. Pamiętaj
o następujących rzeczach:
-- Podczas rozpakowywania i instalacji używaj rękawiczek ochronnych.
-- Przed instalacją urządzenie powinno być odłączone od sieci elektrycznej.
-- Instalację i konserwację powinien przeprowadzać technik-specjalista zgodnie z instrukcjami producenta oraz
obowiązującymi miejscowymi przepisami. Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części urządzenia jeżeli nie
określono tego bezpośrednio w instrukcji obsługi.
-- Urządzenie musi być uziemione.
-- Kabel zasilający musi być wystarczająco długi, by łączył urządzenie zamontowane w szafce z siecią elektryczną.
-- Aktualne przepisy bezpieczeństwa wymagają zastosowania wielobiegunowego wyłącznika z minimalną przerwą
3 mm.
-- Nie używaj gniazd do jednoczesnego zasilania wielu urządzeń ani przedłużaczy.
-- Nie ciągnij za kabel zasilający.
-- Użytkownik nie powinien mieć dostępu do elektrycznych części po przeprowadzeniu instalacji.
-- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w domu, do gotowania żywności. Nie wolno go wykorzystywać
do innych celów (na przykład do ogrzewania pomieszczeń). Producent nie ponosi odpowiedzialności za
nieodpowiednie użycie lub niewłaściwe ustawienie sterowania płyty.
-- Urządzenie i części, które są dostępne, są gorące podczas użytkowania. Należy zachować ostrożność i unikać
dotykania elementów grzejnych. Bardzo małe (0-3 lata) i małe dzieci (3-8 lat) nie powinny przebywać koło płyty
grzewnej jeżeli nie są pod ciągłym nadzorem.
-- Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi bądź
brakiem doświadczenia albo wiedzy, mogą używać urządzenie jeśli odbywa się to pod nadzorem lub jeśli zostały
poinstruowane o bezpiecznym użyciu urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny
bawić się urządzeniem. Czyszczenie i czynności obsługowe wykonywane przez użytkownika nie powinny być
wykonywane przez dzieci niebędące pod nadzorem.
-- Nie należy używać elementów grzewnych urządzenia w trakcie używania urządzenia lub po jego zakończeniu.
Urządzenie nie powinno stykać się ze ścierkami lub innymi palnymi materiałami do momentu całkowitego
wystudzenia.
-- Nie wolno kłaść palnych materiałów na urządzeniu lub w jego pobliżu.
-- Olej i tłuszcze ogrzane do zbyt wysokiej temperatury mogą łatwo ulec zapaleniu. Należy zachować ostrożność
podczas przyrządzania potraw z dużą ilością tłuszczu lub oleju.
-- W komorze pod urządzeniem należy zamontować półkę-przegrodę (niedołączona do produktu).
-- W razie popękania powierzchni należy wyłączyć urządzenie, by uniknąć możliwości porażenia prądem (dotyczy
tylko urządzeń ze szklaną powierzchnią).
-- Urządzenie nie jest przeznaczone do współpracy z zewnętrznym zegarem sterującym lub oddzielnym systemem
zdalnego sterowania.
-- Gotowanie na płycie potraw zawierających tłuszcz lub olej bez dozoru może być niebezpieczne i doprowadzić
do pożaru. NIE WOLNO gasić pożaru wodą. W takiej sytuacji należy wyłączyć urządzenie i przykryć płomień np.
pokrywką lub kocem gaśniczym.
Przechowywanie rzeczy na powierzchniach do gotowania grozi pożarem.
-- Nie należy stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
-- Na powierzchni płyty nie wolno kłaść takich metalowych przedmiotów jak noże, widelce łyżeczki i pokrywki, gdyż
mogą ulec nagrzaniu.
-- Po użyciu należy wyłączyć element płyty grzewnej przy pomocy układu sterowania i nie opierać się wyłącznie na
wskazaniach czujnika naczynia (dotyczy tylko indukcyjnych płyt grzewnych).
3
TROSKA O ŚRODOWISKO
Utylizacja opakowania
Materiał do pakowania nadaje się w 100% do recyklingu i jest oznaczony symbolem recyklingu (
środowiska, ale należy utylizować je zgodnie z miejscowymi przepisami.
).Nie wolno usuwać różnych części opakowania do
Utylizacja
Urządzenie jest oznakowane zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/WE w sprawie utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Dzięki właściwej utylizacji użytkownik może zaradzić potencjalnie ujemnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzi.
Symbol znajdujący się na urządzeniu oraz dołączona do niego dokumentacja wskazują, że nie należy traktować tego produktu jako odpadów z gospodarstwa
domowego, ale należy go zabrać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu przeprowadzenia recyklingu zgodnie z wymogami dyrektywy WEEE.
Jak oszczędzać energię
W celu uzyskania jak najlepszych wyników zaleca się następujące postępowanie:
• Używanie garnków i rondli o szerokości dna zbliżonej go pola grzewnego.
• Stosowanie tylko garnków i rondli o płaskim dnie.
• Jeśli jest to możliwe, należy trzymać gotujące się potrawy pod pokrywką.
• Stosowanie szybkowaru, by oszczędzić jak najwięcej energii i czasu.
• Ustawienie garnka na środku pola grzewnego zaznaczonego na płycie.
DEKLARACJA EKOPROJEKTU
-- Urządzenie spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu określone w europejskim rozporządzeniu nr 66/2014, zgodnie z normą europejską EN 60350‑2.
INSTALACJA
Po rozpakowaniu produktu
należy sprawdzić, czy nie uległ on
uszkodzeniu podczas transportu. W
razie problemów należy skontaktować
się ze sprzedawcą lub obsługą
postrzedażną.
Informacje dotyczące wymiarów
zabudowy kuchennej i instrukcja
instalacji znajdują się na rysunkach
w tym akapicie.
Należy zachować minimalną odległość
pomiędzy okapem i płytą grzewną.
Dalsze informacje dotyczące okapu
znajdują się w instrukcji obsługi tego
urządzenia.
Min. 40 cm
Min. 10 cm
TYPOWA INSTALACJA
580 X 510 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
min 20 mm
42/46 mm
Min. 70 mm
0
580 mm
490 +2 mm
510 mm
482 mm
552 mm
MONTAŻ PŁASKI
0
583 +2 mm
Min. 70 mm
R = Min. 6,5 mm
0
0
513 +2 mm
4
R = 11,5 mm
0
560+2
mm
490+2 mm
6 mm
TYPOWA INSTALACJA
770 X 510 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
750 +2 mm
min 20 mm
42/46 mm
Min. 70 mm
0
770 mm
510 mm
490 +2 mm
MONTAŻ PŁASKI
742 mm
R = 11,5 mm
0
R = Min. 6,5 mm
773 +2 mm
Min. 70 mm
0
0
513 +2 mm
OSTRZEŻENIE
----
6 mm
0
490+2 mm
750+2 mm
Poniżej płyty grzewnej należy zamontować płytę rozdzielającą.
Po montażu dostęp do dolnej części urządzenia powinien być chroniony przed dostępem.
Nie należy montować płyty rozdzielającej jeżeli pod płytą zamontowany jest piekarnik.
WAŻNA UWAGA:
-- Odległość pomiędzy dolną częścią urządzenia i płytą rozdzielającą musi być
zgodna z wymiarami podanymi na rysunku;
-- Jeżeli pod płytą grzewną jest zamontowany piekarnik, należy zapewnić
odpowiedni system chłodzenia;
-- Nie wolno montować płyty grzewnej na zmywarce do naczyń lub pralce, aby nie
doszło do zetknięcia się elektroniki z parą lub wilgocią, co może spowodować
uszkodzenia.
Min. 5 mm
482 mm
Min. 20 mm
6-7 cm
MONTAŻ PŁYTY GRZEWNEJ
Po podłączeniu instalacji elektrycznej (patrz opis w części „Podłączenie do instalacji elektrycznej”) należy umieścić każdy zacisk w specjalnych gniazdach na
bocznych bokach płyty grzewnej w sposób pokazany na rysunku. Następnie należy wcisnąć płytę grzewną w wycięcie i sprawdzić, czy szklana powierzchnia
leży płasko i jest równoległa do blatu. Zaciski mocujące są przeznaczone do wszystkich materiałów, z których wykonany jest blat (drewno, marmur itp.).
WAŻNA UWAGA:
-- W trakcie montażu płyty grzewnej należy używać rękawic ochronnych.
4x
5
DEMONTAŻ PŁYTY GRZEWNEJ.
-- W celu demontażu płyty należy użyć śrubokręta (niedołączony do produktu), aby wyciągnąć zaciski mocujące spod urządzenia.
1
2
3
X4
PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
OSTRZEŻENIE
---
Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Montaż musi przeprowadzić wykwalifikowany fachowiec znający aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i
instalacji.
-- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia osób, zwierząt i szkody materialne wynikłe z nieprzestrzegania przepisów
przedstawionych w tej części instrukcji.
-- Długość kabla zasilającego powinna być wystarczająca, by wyjąć płytę grzewną z blatu.
-- Napięcie podane na tabliczce na spodniej części urządzenia musi być równe napięciu sieci elektrycznej w mieszkaniu.
Podłączenie do listwy zaciskowej
Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej kablem zasilającym H05RR-F zgodnie z poniższą tabelą.
Przewody
Ilość x rozmiar
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (tylko Australia)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
A
B
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej za pośrednictwem wyłącznika wielobiegunowego o minimalnym odstępie 3 mm.
WAŻNA UWAGA: żółta/zielona żyła uziemienia musi być podłączona do zacisku oznaczonego symbolem
i musi być dłuższa od innych żył.
• Na podstawie etykiety ze schematem połączeń znajdującej się pod płytą grzewną należy zamontować/usunąć mostki odpowiednio do typu urządzenia;
• Usunąć ok. 70 mm izolacji kabla zasilającego (B);
• Zdjąć ok. 10 mm izolacji z żył kabla. Następnie wsunąć kabel zasilający do zacisku kabla i podłączyć żyły do zacisków w sposób przedstawiony na
schemacie znajdującym się blisko listwy;
• Zamocować kabel zasilający (B) przy pomocy zacisku kabla;
• Zamknąć skrzynkę zaciskową przy pomocy pokrywy (A), mocując ją dołączoną śrubką;
• Po podłączeniu instalacji elektrycznej należy włożyć płytę w wycięcie w blacie.
OPIS PANELU STEROWANIA
Panel sterowania
Sensory sterujące polami grzewczymi i wyświetlacz
Podwójna/potrójne
strefa
Sensory sterujące timerem
i wyświetlacz
Blokada panelu sterowania
6
Wł./Wył.
Wrzenie
Topienie
Użycie płyty po raz pierwszy oraz po awarii zasilania
Po podłączeniu płyty grzewnej do sieci elektrycznej panel sterowania jest zablokowany. Panel sterowania odblokowuje się poprzez dotknięcie sensora
przez 2 sekundy. Powoduje to wyłączenie blokady panelu sterowania, co umożliwia użycie płyty grzewnej. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w
punkcie „Blokada panelu sterowania”.
Włączanie i wyłączanie płyty grzewnej
Płytę grzewną włącza się poprzez dotykanie sensora
do momentu podświetlenia wskaźnika pola grzewnego. Płytę wyłącza się dotykając ten sam sensor
do momentu wyłączenia podświetlenia. Wyłączone są wszystkie sensory pól grzewnych. Jeśli w ciągu 30 sekund od włączenia płyty użytkownik nie wybierze
żadnej funkcji, to płyta grzewna wyłącza się automatycznie.
Włączanie i regulacja pól grzewnych
Wskaźnik zasilania
Wskaźnik wybranego pola grzewczego
(w przypadku mrugania kropki timer jest aktywny dla danego pola grzewczego)
Umieścić garnek na polu grzewnym, włączyć płytę grzewną i wybrać wymagane pole grzewne poprzez naciskanie
odpowiednich sensorów „-” lub „+”: Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona liczba „5”. Sensory „-” oraz „+” umożliwiają
wybór potrzebnej mocy grzewczej od 0 do maks. 9.
Wyłączanie pól grzewnych
Pole grzewne wyłącza się poprzez jednoczesne naciśnięcie sensorów „-” oraz „+” lub poprzez wybranie poziomu „0” przy pomocy sensora „-”.
Powoduje to wyłączenie pola grzewnego i jeśli będzie ono nadal gorące, na wyświetlaczu pojawi się litera „H”.
Blokada panelu sterowania
Funkcja ta blokuje sensory i chroni w ten sposób przed przypadkowym włączeniem płyty. Blokadę sterowania uruchamia się za pośrednictwem sensora
, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i zaświecenie się wskaźnika blokady na wyświetlaczu. Panel sterowania jest zablokowany, działa jedynie funkcja
wyłączania. Blokadę panelu sterowania można wyłączyć poprzez powtórzenie procedury aktywacji blokady.
Obecność wody, płynów wylanych z garnków lub jakiekolwiek przedmioty spoczywające na sensorach mogą przypadkowo uruchomić lub wyłączyć blokadę.
Zegar sterujący (timer)
Timer służy do ustawiania czasu gotowania przez maksymalnie 99 minut (1 godzina i 39 minut) dla wszystkich pól grzewnych. W celu wybrania pola sterowania
gotowaniem należy naciskać sensory „-” lub „+”. Sygnał dźwiękowy informuje o zmianie ustawień. Na wyświetlaczu pojawia się „00”. Ustawienie wartości
timera można zmniejszać lub zwiększać poprzez przyciskanie sensorów „+” lub „-”. Po dokonaniu wyboru wartości timera wyświetlacz mruga przez 10 sekund,
a następnie rozpoczyna się odliczanie.
Po upływie zadanego czasu rozlega się sygnał dźwiękowy i pole grzewne wyłącza się automatycznie. Timer wyłącza się poprzez wybranie pola sterowania
gotowaniem i jednoczesne naciśnięcie sensorów „-” i „+”.
WAŻNA UWAGA:
-- Kropka mrugająca obok wyświetlacza poziomu mocy grzewczej wskazuje, że w tym polu grzewnym aktywna jest funkcja timera.
-- Funkcja timera obsługuje wszystkie pola grzewne, jednak jednocześnie jest aktywna na jednym polu.
Wskaźnik ciepła resztkowego.
OSTRZEŻENIE
Wskaźniki te ostrzegają użytkownika kiedy pola grzewne są nadal gorące.
Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się
, pole grzewne jest nadal gorące. Jeśli wskaźnik ciepła resztkowego danego pola grzewnego świeci się, to
można je wykorzystać np. do podtrzymania temperatury potrawy lub do stopienia masła.
Wskaźnik gaśnie po ostygnięciu pola grzewnego.
Funkcja specjalna
Niektóre modele mają funkcje specjalne:
Przycisk
Nazwa
funkcji
Kontrolka
Podwójne/
potrójne pole
grzewne
Wyświetlacz pokazuje:
Wrzenie
Wyświetlacz pokazuje:
Topienie
Opis
Układ sterowania uruchamia podwójne lub potrójne pole
grzewne (jeśli płyta ma taką funkcję). Po umieszczeniu
garnka/akcesorium na wybranym polu grzewczym należy
włączyć płytę grzewną i wybrać pole grzewne. Wybrać
poziom mocy grzewczej i dotknąć sensor raz, aby
uruchomić podwójne pole grzewne lub dwa razy w celu
uruchomienia potrójnego pola grzewnego. W celu
wyłączenia tej funkcji należy po prostu dotknąć ten sam
przycisk. Kontrolki LED powyżej układu sterowania są
włączone tylko wtedy, gdy dana funkcja jest aktywna dla
wybranego pola.
Ta funkcja ustawia maksymalną moc grzewczą (na
przykład, aby szybko zagotować wodę). Po umieszczeniu
garnka/akcesorium na wybranym polu grzewczym należy
włączyć płytę grzewną, wybrać pole grzewne i dotknąć
sensor wrzenia. Po 10 minutach używania tej funkcji
urządzenie automatycznie ustawia to pole na poziom 9.
W celu wyłączenia tej funkcji należy jedynie dotknąć ten
sam sensor lub zmniejszyć poziom mocy grzewczej przy
pomocy sensora „-”. Funkcję tę można używać w
połączeniu z funkcją podwójnego/potrójnego pola
grzewnego.
Ta funkcja ustawia poziom mocy grzewczej na takim
poziomie, że możliwe jest powolne topienie delikatnych
produktów bez negatywnego wpływu na jakość ich
właściwości (czekolada, masło itp.). Po umieszczeniu
garnka/akcesorium na wybranym polu grzewczym należy
włączyć płytę grzewną, wybrać pole grzewne i dotknąć
sensor topienia. Aby wyłączyć tę funkcję należy po prostu
nacisnąć ten sam przycisk lub dotknąć sensor „-” i „+”,
aby wyłączyć pole grzewne. Funkcję tę można używać w
połączeniu z funkcją podwójnego/potrójnego pola
grzewnego.
7
Płyta grzewna jest wyposażona w funkcję „automatycznego wyłączania” w przypadku, gdy nie zmieniono poziomu mocy grzewczej w określonym czasie, co
zależy od samego ustawienia mocy grzewczej. W tabeli poniżej przedstawiono czas trwania ogrzewania przy każdym poziomie mocy grzewczej.
Poziom mocy grzewczej
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Czas zadziałania automatycznego wyłączania
30 s
10 h
5h
5h
4h
3h
2h
2h
2h
1h
TABELA Z WARTOŚCIAMI MOCY GRZEWCZEJ
Poziom mocy grzewczej
Maks.
moc grzewcza
Wrzenie
9-7
Duża
moc grzewcza
Średnia
moc grzewcza
Mała
moc grzewcza
Rodzaj gotowania
Poziom zaawansowania
(zależy od doświadczenia i nawyków użytkownika)
Szybkie gotowanie
Doskonale nadaje się do szybkiego ogrzania potraw, szybkiego wrzenia wody i szybkiego ogrzewania
płynów, w których odbywa się gotowanie
Smażenie - wrzenie
Doskonale nadaje się do podsmażania, rozpoczęcia gotowania, pieczenia zamrożonych produktów,
szybkiego doprowadzenia do wrzenia
Podsmażanie - wolne pieczenie Doskonale nadaje się do powolnego smażenia, utrzymywania silnego wrzenia, gotowania
- wrzenie - grillowanie
i grillowania (krótki czas, 5-10 minut)
7-5
Podsmażanie - gotowanie
Doskonale nadaje się do powolnego smażenia, utrzymywania słabego wrzenia, gotowania
- duszenie - powolne smażenie i grillowania (średni czas, 10-20 minut), wstępnego ogrzewania
- grillowanie
Gotowanie - duszenie
Doskonale nadaje się do duszenia, utrzymania delikatnego wrzenia, gotowania i grillowania (przez długi czas)
- powolne smażenie - grillowanie
4-3
Gotowanie - gotowanie
na wolnym ogniu
- Zagęszczanie
- Nadanie odpowiedniej
konsystencji makaronu
Nadaje się doskonale do długiego gotowania (ryż, sosy, pieczeń, ryby) w płynie (np. w wodzie,
winie, bulionie, mleku), nadawanie oczekiwanego stopnia ugotowania makaronu
2-1
Topienie - rozmrażanie
- utrzymywanie temperatury potraw
- nadawanie odpowiedniej
konsystencji risotto
Nadaje się doskonale do zmiękczania masła, delikatnego topienia czekolady, rozmrażania małych
produktów i utrzymywania temperatury dopiero co sporządzonych potraw (np. sosów, zup, zupy jarzynowej)
Nadaje się doskonale do długiego gotowania (przy objętości nie przekraczającej litra: ryż, sosy,
pieczeń, ryby) w płynie (np. w wodzie, winie, bulionie, mleku)
Nadaje się doskonale do utrzymywania temperatury dopiero co sporządzonych potraw,
nadawania odpowiedniej konsystencji risotto oraz utrzymywania ciepłoty naczyń z podawanymi
potrawami (w przypadku płyt indukcyjnych potrzebne odpowiednie akcesorium)
CZYSZCZENIE
- Nie należy stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy sprawdzić, czy wyłączone są wszystkie pola grzewne i czy świeci się wskaźnik
ciepła resztkowego („H”).
WAŻNA UWAGA: Nie należy używać szorstkich gąbek lub drucianych myjek. Zastosowanie takich środków może doprowadzić do zniszczenia szkła.
• Po każdym użyciu należy oczyścić płytę grzejną (po ostygnięciu), aby usunąć wszelkie złogi i przebarwienia spowodowane przez pozostałości potraw.
• Cukier lub produkty spożywcze z wysoką zawartością cukru powodują uszkodzenie płyty i należy je natychmiast usuwać.
• Sól, cukier i piasek do szorowania mogą uszkodzić szklaną powierzchnię.
• Należy używać miękkiej ścierki, wchłaniających ręczników kuchennych lub specjalnego środka do czyszczenia płyt grzejnych (zgodnie z instrukcjami
producenta).
OSTRZEŻENIE
8
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
• Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami podanym w rozdziale „Opis panelu sterowania” i o ich przestrzeganie.
• Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą:
OPIS USTERKI
Płyta grzewna nie włącza się.
Wyłącznik płyty grzewnej jest włączony, ale na
każdym wyświetlaczu widoczna jest litera „F”,
a nie „L”.
MOŻLIWE PRZYCZYNY
ŚRODEK ZARADCZY
Brak zasilania.
Sprawdzić, czy podłączone jest zasilanie.
Niewłaściwe podłączenie kabla zasilania.
Wezwać wykwalifikowanego technika w celu
sprawdzenia podłączenia kabla.
Awaria płyty grzewnej.
Skontaktować się z obsługą posprzedażną.
Silne światło nad górną częścią płyty w trakcie
uruchamiania.
Zmniejszyć oświetlenie nad panelem sterowania,
ponownie uruchomić płytę grzewną (odłączyć od
zasilania i ponownie podłączyć).
Wyłącznik płyty grzewnej jest włączony, ale na
wyświetlaczach wyświetlana jest litera „F”
zamiast jednego z następujących symboli:
0, A, C, E, t, H, J, U, 5, 3, 4 lub r.
Awaria płyty grzewnej.
Ponownie uruchomić płytę grzewną (odłączyć od
zasilania i ponownie podłączyć). W razie utrzymywania
się problemu należy skontaktować się z obsługą
posprzedażną.
Ogrzewacz nie nagrzewa się, ale wyświetlacz
jest włączony .
Awaria płyty grzewnej.
Skontaktować się z obsługą posprzedażną.
Płyta grzewna wydaje 3 sygnały dźwiękowe i
wyłącza się.
Jeden lub więcej przycisków naciskano ciągle
przez ponad 3 sekundy.
Usunąć wszelkie przedmioty lub płyny na panelu
sterowania.
Nie można wyłączyć płyty grzewnej.
Awaria płyty grzewnej.
Odłączyć płytę grzewną od sieci elektrycznej i
skontaktować się z obsługą posprzedażną.
Ogrzewacz nie jest stale włączony, włącza i
wyłącza się okresowo nawet jeśli poziom mocy
na wyświetlaczu nie ulega zmianie.
Wyłącznik płyty grzewnej jest włączony, ale
na wyświetlaczach widoczna jest litera „F”
zamiast „c”.
Normalne funkcjonowanie płyty grzewnej.
Przegrzanie panelu sterowania.
Cykl włączania i wyłączania pozwala na regulację mocy
ogrzewacza i jest zupełnie normalny. W niektórych
przypadkach ochrona termiczna może wyłączyć
ogrzewacz na pewien czas, aby ochronić szkło przed
uszkodzeniem. Oto przykładowe sytuacje: gotowanie
przez długi czas przy ustawionym wysokim poziomie
mocy grzewczej, użycie garnków o średnicy mniejszej
od pola grzewnego, dno garnka nie jest płaskie.
Należy odczekać, aż temperatura panelu sterowania
obniży się. Płyta grzewna włączy się automatycznie po
obniżeniu temperatury poniżej wartości granicznej.
WAŻNA UWAGA: W celu uniknięcia trwałego uszkodzenia płyty grzewnej należy:
-- Nie używać garnków, których dno nie jest płaskie;
-- Nie stosować metalowych garnków z emaliowanym dnem;
-- Nie kłaść gorących garnków i rondli na panelu sterowania.
OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
Przed skontaktowaniem się z obsługą posprzedażną należy:
1. Sprawdzić, czy nie można rozwiązać samodzielnie problemu przy pomocy rozdziału „Postępowanie w sytuacjach awaryjnych”.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, by sprawdzić, czy problem został usunięty.
W razie utrzymywania się problemu po sprawdzeniu urządzenia skontaktować się z najbliższym punktem obsługi posprzedażnej.
Zawsze należy podać:
• krótki opis usterki;
• rodzaj produktu i dokładny model;
• numer serwisowy (numer podany po słowie Service na tabliczce znamionowej) znajdujący się pod urządzeniem (na metalowej płytce);
• swój dokładny adres;
• swój numer telefonu.
Jeżeli wystąpi konieczność przeprowadzenia naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum obsługi posprzedażnej (dzięki czemu zostaną
użyte oryginalne części zamienne i urządzenie zostanie prawidłowo naprawione). Zapewniamy części zamienne przez okres 10 lat.
9
PL
400011185242
10
11/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising