Whirlpool | BSNF 9752 OX | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 9752 OX Kasutusjuhend

Whirlpool BSNF 9752 OX Kasutusjuhend
ET
IGAPÄEVASE KASUTAMISE
JUHEND
TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE
Täielikuma hoolduse ja toe saamiseks registreerige
oma seade aadressil www‌.‌whirlpool‌.‌eu‌/‌register
WWW
Ohutusjuhised ja kasutus- ja hooldusjuhendi saate
alla laadida meie veebilehelt www‌.‌whirlpool‌.‌eu,
järgides voldiku lõpus toodud juhiseid.
Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt tervishoiu- ja ohutusjuhendit.
TOOTE KIRJELDUS
SEADE
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
1.
16
6
7
Külmikusektsioon
2. LED-valgustus
3. Ventilaator
4. Ventilaatori kate ja
antibakteriaalse filtri
piirkond
5. Riiulid
6. Pudeliriiul
7. Juustukarp + kaas
8. Mitme külma õhujoa
piirkond
9. Anduri kate
10. Jahe sektsioon (parim
liha ja kala jaoks)
11. Andmesilt toote
nimega
12. Puu- ja
köögiviljasahtel
13. Külmikusahtli
vahesein
15
17
18
19
1
20
21
22
Juhtpaneel
23
24
25
14. Ukse käelisuse
vahetamise komplekt
15. Ukseriiulid
16. Munarest
17. Miniriiul väikestele
esemetele
18. Pudelite eraldaja
19. Pudeliriiul
20. Kaane tihend
Külmutussektsioon
20. Uksetihendid
21. Kiirjää /
külmaelemendid
22. Riiulid
23. Keskmine sahtel:
kõige külmem tsoon,
parim värske toidu
külmutamiseks
24. Sügavkülmikusahtli
vahesein
25. Sügavkülmikusahtlid
JUHTPANEEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10
11
12
13
14
15
16
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
KÜLMIKU TEMPERATUURI nupp
KÜLMIKU TEMPERATUURI EKRAAN (°C)
6TH SENSE VÄRSKUSEKONTROLL
KÜLMIKU TEMPERATUURI EKRAAN (°C)
KÜLMIKU TEMPERATUURI nupp
ANTIBAKTERIAALSE FILTRI HÄIRE
näidik
PIKAAJALISE VOOLUKATKESTUSE
HÄIRE näidik
TÕRKE HÄIRE näidik
AVATUD UKSE HÄIRE näidik
SISSELÜLITUSE/OOTEREŽIIMI nupp
KIIRJAHUTUSE nupp
PUHKUSE nupp
KLAHVILUKU nupp
KÜLMUTUSKONTROLLI nupp
KIIRKÜLMUTUSE nupp
SEISKAMISE/HÄIRE nupp
1
TARVIKUD
MUNAREST
JUUSTUKARP
PUDELIRIIUL
PUDELITE ERALDAJA
SÜGAVKÜLMIKUSAHTLI VAHESEIN
KÜLMIKUSAHTLI VAHESEIN
KIIRJÄÄ SEKTSIOON
KÜLMAELEMENDID /
KIIRJÄÄALUSED
ESMAKASUTUS
SEADME KÄIVITAMINE
Pärast vooluvõrku ühendamist alustab seade automaatselt
tööd.
Oodake pärast käivitamist enne toidu asetamist külmiku- ja
külmutussektsiooni vähemalt 4–6 tundi.
Kui seade ühendatakse vooluvõrku, siis süttib tabloo ja sellel
kuvatakse umbes ühe sekundi vältel kõik ikoonid. Süttivad
külmikusektsiooni seadete vaikeväärtused (tehasesätted).
IGAPÄEVAKASUTUS
Lugege kasutus- ja hooldusjuhendist põhjalikumalt
funktsioonide kohta / vt viimaselt leheküljelt, kust saab hankida
kasutus- ja hooldusjuhendi
FUNKTSIOONID
SISSELÜLITUS/OOTEREŽIIM
Toote ooterežiimile lülitamiseks hoidke sisselülituse/
ooterežiimi nuppu all 3 sekundit. Kõik näidikud lülituvad
välja, v.a sisselülituse/ooterežiimi märgutuli.
Seadme uuesti aktiveerimiseks vajutage seda nuppu uuesti.
NUTIEKRAAN
Seda lisafunktsiooni saab kasutada energia säästmiseks.
Nutikuva aktiveerimiseks vajutage kolme sekundi vältel
üheaegselt külmiku temperatuuri ja sügavkülmiku
temperatuuri nuppudele, kuni kostab helisignaal. Funktsiooni
väljalülitamiseks korrake sama toimingut. Pidage meeles,
et see funktsioon ei lülita seadet vooluvõrgust välja, vaid
vähendab välise ekraani voolutarvet.
2
TEMPERATUURI SEADMINE
KÜLMIKU TEMPERATUUR
Külmiku temperatuuri seadmiseks vajutage külmiku
temperatuurinuppu. Külmiku temperatuuri saab
seada vahemikus +2 °C kuni +8 °C ja seda näitavad
külmikutemperatuuri LED-märgutuled.
SÜGAVKÜLMIKU TEMPERATUUR
Sügavkülmiku temperatuuri seadmiseks vajutage
sügavkülmiku temperatuurinuppu. Sügavkülmiku
temperatuuri saab seada vahemikus -16 °C kuni -24 °C, mida
näitavad ka sügavkülmiku temperatuuri LEDid.
PUHKUS
Selle funktsiooni saab aktiveerida, et vähendada seadme
energiatarvet pikema perioodi vältel. Enne funktsiooni
aktiveerimist tuleb külmikusektsioonist eemaldada kogu
riknev toit ja veenduda, et uks on korralikult kinni, sest külmik
säilitab ebameeldiva lõhna vältimiseks sobiva temperatuuri
(+12 °C).
Aktiveerimiseks või väljalülitamiseks vajutage puhkuserežiimi
nuppu. Kui funktsioon on aktiveeritud, süttib vastav sümbol.
Temperatuuri seadepunkti muutmisel lülitub funktsioon
automaatselt välja.
Külmutussektsioon töötab tõrgeteta.
KLAHVILUKU
Juhtpaneeli klahvide lukustamiseks või vabastamiseks
vajutage 3 sekundit klahviluku nuppu: korraks süttib
klahviluku näidik ja kõlab helisignaal.
KÜLMUTUSKONTROLLI
Külmutuskontroll on kõrgetasemeline tehnoloogia,
mis vähendab tänu uuenduslikule ja külmikust
sõltumatule õhusüsteemile temperatuurikõikumisi kogu
külmutussektsioonis. Külmakahjustuste arv väheneb kuni
60% ja toit säilitab oma algse kvaliteedi ja värvi.
Külmutuskontrolli aktiveerimiseks ja väljalülitamiseks
vajutage KÜLMUTUSKONTROLLI nuppu.
Funktsioon töötab selles temperatuurivahemikus
õigesti: -22 °C kuni -24 °C. Kui funktsioon on rakendatud
ja hetketemperatuur külmikus on seatud soojemale
seadepunktile kui -22°C, seatakse temperatuur automaatselt
töövahemikku jääva -22°C peale.
Kui funktsioon on rakendatud ja kasutaja seab külmiku
temperatuuri väljapoole töövahemikku, lülitatakse
funktsioon automaatselt välja.
Kui kiirkülmutus on rakendatud, ei saa funktsiooni
“külmutuskontroll” rakendada seni, kuni kiirkülmutuse
funktsioon välja lülitatakse.
6TH SENSE VÄRSKUSEKONTROLL
See funktsioon tagab automaatselt külmikus oleva toidu
säilitamise optimaalsed tingimused. Kui on olnud muudatusi,
taastab 6th Sense värskusehoidja funktsioon viivitamatult
ideaalsed tingimused. Tulemused on silmapaistvad: toidud
püsivad kogu külmikusektsioonis värskena kuni neli korda
kauem.
ET
KIIRKÜLMUTUS
Selle funktsiooni kasutamine on soovitatav siis, kui panete
sügavkülmikusektsiooni korraga väga palju toitu. Vajutage 24
tundi enne värske toidu külmutamist sügavkülmiku nuppu,
et aktiveerida kiirkülmutuse funktsioon. Aktiveerimisel
lülitub kiirkülmutuse näidik sisse. 24 tunni möödudes
pange külmutatav toit külmutussektsiooni keskmisse
külmutustsooni. Funktsioon lülitatakse automaatselt
välja pärast 48 tunni möödumist või käsitsi, vajutades
Kiirkülmutuse nupp.
KÜLMIKU VALGUSTUS
Külmikusektsiooni sisemuse valgustuses kasutatakse LEDtulesid, mis tagavad parema valgustuse ja väga väikese
energiakulu.
Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks
teenindusse.
Tähtis: Külmikusektsiooni valgustus süttib külmikuukse
avamisel. Kui uks jääb lahti kauemaks kui 10 minutit, kustub
valgustus automaatselt.
VENTILAATOR + ANTIBAKTERIAALNE FILTER
Ventilaator ühtlustab külmikusektsiooni temperatuuri ja
võimaldab külmikus oleva toidu paremat säilimist.
Kui seadmel on ventilaator, saab
sellele paigaldada ka antibakteriaalse
filtri.
Võtke see köögiviljasahtlis olevast
karbist välja ja paigaldage ventilaatori
kattesse, nagu joonisel näidatud.
Filtri karbist leiate ka vahetusjuhised.
KIIRJAHUTUS
Kiirjahutuse funktsiooniga saab suurendada
külmikusektsiooni jahutusvõimsust. Selle funktsiooni
kasutamine on soovitatav siis, kui panete külmikusektsiooni
korraga väga palju toitu. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage
kiirjahutuse nuppu. Aktiveerimisel lülitub kiirjahutuse
märgutuli sisse. Funktsioon lülitatakse automaatselt välja
kas pärast kuue tunni möödumist või kui teete seda käsitsi,
vajutades uuesti kiirjahutuse nuppu.
HÄIRETE TABEL
HÄIRE TÜÜP
Signaal
Põhjus
Lahtise ukse
alarm
Avatud ukse häire näidik jääb
põlema, kõlab helisignaal ja
alarmi märgutuli vilgub.
Temperatuuri ekraan vilgub
(°C) ja häirenäidik jääb sisse.
Helisignaali väljalülitamiseks sulgege
uks või vajutage alarmi seiskamise
nuppu.
Vajutage seiskamise/alarmi nuppu;
helimärguanne lülitub välja,
temperatuuri ekraan (°C) vilgub ja
häirenäidik jääb sisse kuni temperatuuri
< -10°C saavutamiseni.
Antibakteriaalse filtri
Vahetage antibakteriaalne filter. Selle
kasutusaeg lõppes.
lähtestamiseks vajutage häirenupule.
Pikaajaline voolukatkestus võib Vajutage seiskamise/alarmi nuppu;
helisignaal lülitub välja.
põhjustada sisetemperatuuri
tõusu kuni 0 °C.
Temperatuuri
häire
Antibakteriaalse
filtri häire
Pikaajalise
voolukatkestuse
alarm
Tõrge
Antibakteriaalse filtri häire
näidik põleb.
Pikaajalise voolukatkestuse
häire ikoon jääb põlema,
häire märgutuli vilgub
ja temperatuuri ekraan
(°C) vilgub, näidates
voolukatkestuse ajal
saavutatud temperatuuri
maksimumi.
Ekraanil (°C) vilgub täht “F”.
Lahendus
Külmiku või sügavkülmiku uks
on jäänud lahti kauemaks kui 2
minutit.
Temperatuur külmikus ei ole
nõuetekohane
Toote tõrge.
Pöörduge teenindusse.
3
TOIDU JA JOOKIDE
SÄILITAMINE
Kirjeldus
MÕÕDUKAS TSOON
Soovitatav troopiliste puuviljade,
konservide, jookide, munade, kastmete,
marineeritud köögivilja, või, moosi
säilitamiseks
JAHE TSOON
Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu,
delikatesside, jogurti säilitamiseks
KÕIGE KÜLMEM TSOON
Soovitatav lihalõikude ja magustoitude
säilitamiseks
PUU- JA KÖÖGIVILJASAHTEL
KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL
(MAX JAHUTUSE TSOON) Soovitatav värske/
valmistoidu külmutamiseks.
TAVALISED SÜGAVKÜLMASAHTLID
Märkus. Kirjelduses olev hall toon ei vasta
sahtlite värvusele
KÜLMIKUSEKTSIOON
Pakendage toidud ringlussevõetavast
plastist, metallist, alumiiniumist või
klaasist nõudesse ja toidukilesse.
Vedelikud ja toiduained, mis võivad
eraldada või külge võtta lõhnu või
maitseid, tuleb alati panna suletud
nõudesse või kinni katta.
Kui panete külmikusse väikeses
koguses toitu, siis soovitame kasutada
köögiviljasahtli kohal olevaid riiuleid,
kuna see on külmiku kõige jahedam
osa.
Toidud, mis eraldavad suures koguses
etüleengaasi, ja toidud, mis on
selle suhtes tundlikud (nt puuviljad,
köögiviljad ja salat), tuleb alati eraldada
või tihedalt pakendada, et vältida nende
kiiret riknemist Näiteks ei tasu tomateid
hoida koos kiivide ega kapsaga.
Pudelite ümbermineku vältimiseks
võib kasutada pudelihoidikut (saadaval
mõnel mudelil).
Ärge hoidke toiduaineid liiga lähestikku:
vajalik on võimaldada piisavat
õhuringlust.
TOOTE KIRJELDUS
WWW Seadme
energiamärgistuse lehe saate alla laadida
veebilehelt www‌.‌whirlpool‌.‌eu
KUST SAADA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND
KÜLMUTUSSEKTSIOON
Sügavkülmik sobib suurepäraselt
külmutatud toidu hoidmiseks,
jääkuubikute valmistamiseks ja värske
toidu külmutamiseks.
24 tunniga külmutatava värske toidu
kogus kilogrammides on märgitud
andmesildil (... kg / 24 h).
Kui hoiate sügavkülmikus väikeses
koguses toitu, soovitame seda hoida
keskel, st külmutussektsiooni kõige
külmemas osas.
TEENINDUSE KONTAKT
Kontaktinfo leiate garantiibrošüürist. Enne
teenindusega ühenduse võtmist pange endale
kirja toote kood, mis on toote andmesildil.
> WWW Laadige kasutamis- ja hooldusjuhend
alla veebilehelt www‌.‌whirlpool‌.‌eu (võimalik
on kasutada ka seda QR-koodi), märkides seal
ära toote koodi.
> Teine võimalus on ühendust võtta
teenindusega
011
4 0 0 010 8 6 8 312
Trükitud Itaalias
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising