Whirlpool | ADP 7442 A+ PC 6S IX | Instruction for Use | Whirlpool ADP 7442 A+ PC 6S IX Упътване за употреба

Whirlpool ADP 7442 A+ PC 6S IX Упътване за употреба
Карта
Кратко справочно ръководство
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО
НАСТОЯЩОТО КРАТКО СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО И ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА
МОНТИРАНЕ!
(вижте вдясно за описание на опциите)
БУТОН ЗА ИЗБИРАНЕ НА
ПРОГРАМА
Натиснете бутона „ P“
(неколкократно), докато на
дисплея се покаже номерът на
необходимата програма (P1...Px)
– вж. „Таблица на програмите“
по-долу.
БУТОН СТАРТИРАНЕ/ВЪЗОБНОВЯВАНЕ
Натиснете този бутона, за да включите избраната
програма: индикаторът свети по време на работа
и изгасва след завършване на програмата.
Когато вратата се отвори по време на цикъла на
измиване, цикълът се спира временно:
индикаторът „Стартиране“ премигва. За да
възобновите цикъла, натиснете бутона
Стартиране и затворете вратата до 3 секунди.
БУТОН ЗА ОТМЕНЯНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
Натиснете този бутон, за да изключите контролния панел.
Ако се натисне, когато програмата се извършва, той
отменя текущата програма, източвайки водата за 1 минута
(на дисплея се показва „0:01“).
Ако се натисне, когато съдомиялната машина е
изключена, той източва всякакви възможни течности от
съдомиялната машина (процес с продължителност
1 минута).
Таблица на програмите
Налични
опции
Програми
1)
2)
Миялен
препарат
литра
квч
минути1)
Sensor
40°-70°C
Отлагане
Мощно
почистване
Програма, препоръчвана за
редовно измиване на съдове с
изсъхнали остатъци от храна
(напр. EN 50242).
X
7-14
1,00-1,65
80-165
Пълно
P2
Pre-Wash
студена
Отлагане
Съдове, които трябва да бъдат
измити по-късно.
—
4,0
0,03
14
НЕ
P3
Fragile
40°C
Отлагане
Леко замърсени, например
стъклени и други чаши.
X
10,0
0,85
100
Леко
P4
Rapid
45°C
Отлагане
Леко замърсени съдове без
засъхнали остатъци от храна.
X
11,0
0,80
30
НЕ
P5
Eco 2)
50°C
Отлагане Нормално замърсени съдове.
Мощно
почистване Енергоспестяваща програма.
X
12,0
1,03
150
Пълно
P6
Fast Daily
60°C
X
10,0
1,30
80
Пълно
Нормално замърсени съдове.
Данните за програмите са получени в съответствие с европейския стандарт EN 50242, при нормални условия (без допълнителни опции) и могат да варират в
зависимост от условията. Възможни са разлики до 20 минути със сензорни програми, дължащи се на системата за автоматично калибриране на уреда.
Еталонна програма за енергиен етикет в съответствие със стандарт EN 50242. – Бележка за изпитателните лаборатории: по-подробна информация относно
сравнителното изпитване EN/стандартно зареждане и други изпитвания ще получите на следния адрес: nk_customer@whirlpool.com.
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
ИНДИКАТОР ЗА СОЛ
Когато свети (при завършване на
цикъла), е необходимо
резервоарът за сол да се напълни
отново.
ИНДИКАТОР НА ПРЕПАРАТА ЗА
БЛЯСЪК
Когато свети (при завършване на
цикъла), е необходимо дозаторът
на препарата за блясък да се
напълни отново.
Фаза на
сушене
P1
Отлагане
Опции и описание на дисплея
ДИСПЛЕЙ ЗА ВРЕМЕ ЗА ИЗМИВАНЕ
Показва продължителността на цикъла и оставащото време (h:min). Ако е избрано „Отложено стартиране“,
на дисплея се показва оставащото време до стартирането на програмата (h.00) – под 1 ч. (0:min).
Ако на дисплея се покаже съобщение „Fx Ey“, вж. страница 6 – глава „Какво да направите, ако ...“.
Потребление
Инструкции за
зареждане
КОНТРОЛНИЯТ ПАНЕЛ НА ТАЗИ СЪДОМИЯЛНА МАШИНА СЕ АКТИВИРА ПРИ
НАТИСКАНЕ НА КОЙТО И ДА Е БУТОН, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БУТОНА ЗА
ОТМЕНЯНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ.
С ЦЕЛ СПЕСТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, КОНТРОЛНИЯТ ПАНЕЛ СЕ
ДЕАКТИВИРА АВТОМАТИЧНО СЛЕД 30 СЕКУНДИ, АКО НЯМА СТАРТИРАН ЦИКЪЛ.
БУТОН ЗА ОТЛОЖЕНО
СТАРТИРАНЕ
Натиснете бутона (неколкократно), за
да отложите стартирането на
програмата – индикаторът за
отлагане се включва. Може да се
настройва от 1 до 24 часа. С всяко
натискане на бутона отлагането се
увеличава с един час и след „h 24“ се
връща на „h 00“. Когато е избрана тази
опция, индикаторът за отлагане се
включва. След това натиснете бутона
СТАРТИРАНЕ. Съдомиялната
машина започва да работи при
настъпване на зададеното време.
МОЩНО ПОЧИСТВАНЕ
Благодарение на
допълнителните мощни
водни струи, тази опция
осигурява по-интензивно и
по-силно измиване в
специфичната зона в
долната кошница. Тази
опция се препоръчва за
измиване на тенджери и
касероли (виж стр. 4).
Натиснете този бутон, за
да активирате Мощно
почистване (индикаторът
светва).
НАСТРОЙВАНЕ ЗА ТАБЛЕТКА
Тази настройка позволява
оптимизиране на
производителността на цикъла, в
зависимост от типа на използвания
миялен препарат. Натиснете бутона
Таблетка за 3 секунди (докато
светне индикаторната лампичка),
ако използвате комбинирани
миялни препарати под формата на
таблетки (препарат за блясък, сол и
миялен препарат в една доза).
Ако използвате миялен препарат на
прах или течен миялен препарат,
индикаторът „Таблетка“, намиращ
се на контролния панел, трябва да е
изключен.
5019 396 03689
BG -1-
Употреба за пръв път
Как да настроите твърдостта на водата, за да постигате винаги най-добри резултати от измиването
Твърдостта на водата трябва да се
настрои само преди първото измиване
или ако се промени твърдостта на
водата.
Нивото на твърдостта на водата
е фабрично настроено за
средно твърда вода (ниво 4).
Дори ако използвате таблетки,
които съдържат сол, трябва да
прибавите регенерираща сол,
тъй като такива миялни
препарати не са достатъчно
ефикасни за омекотяване на
твърда вода.
10
9
1
-
Натиснете и задръжте натиснати заедно бутоните Избиране на ПРОГРАМА и ОТМЕНЯНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ поне за 3 секунди.
-
Текущата настройката за твърдост на водата ще се покаже на дисплея.
-
Натиснете бутона Избиране на ПРОГРАМА, за да увеличите настройката. Обхватът на стойностите е в границата от 1 до 7 (когато нивото
достигне 7, следващото натискане на бутона Стартиране ще настрои нивото обратно на 1).
-
Изчакайте 30 секунди (контролният панел се изключва) или натиснете бутона Стартиране/Възобновяване, за да съхраните настройката.
1. Обърнете се към вашата водоснабдителна компания, за да научите каква 2. ...въведете тази
е степента на твърдост на водата...
стойност във вашия уред Препоръки за употреба на миялни препарати
Германски
градуси °dH
При използване за първи път
резервоарът за сол трябва да
се напълни, независимо от
нивото на твърдостта на
водата (вж. описанието по-долу
в стъпка 1 „Всекидневна
проверка“).
4
Френски
градуси °fH
Английски
градуси °eH
Ниво на твърдостта на
водата
Въведената стойност се
показва на дисплея
0-5
0-9
0 - 6,3
Мека
1
6 - 10
10 - 18
7 - 12,6
Умерена
2
11 - 15
19 - 27
13,3 - 18,9
Средна
3
16 - 21
28 - 37
19,6 - 25,9
Средно твърда
4
22 - 28
38 - 50
26,6 - 35
Твърда
5
29 - 35
51 - 63
35,7 - 44,1
Много твърда
6
36 - 50
64 - 90
44,8 - 62,4
Изключително твърда
7
Зареждане на резервоара за сол – Разтваряне на варовиковите отлагания (не е необходимо, ако нивото на твърдост на водата е зададено на „Мека“!)
3
5
1
2
6
7
Гел или прах
(препарат за блясък и
сол)
отидете на стъпка 1
(вж. „Всекидневна
проверка“)
Завийте капачката.
Остатъкът от сол
около капачката
трябва да се отстрани.
Някои резервоари за
сол са снабдени с
индикатор за ниво,
вграден в капачката
(виж по-долу за
извършването на
проверката).
8
1- резервоар за сол
2- дозатор на препарата за блясък
3- дозатор на миялния препарат
4- система от кошници
5,6,7,8- функции, налични на контролния
панел
9- филтри
10- разпръскващи рамена
ако водата е ТВЪРДА,
трябва да се добави
допълнително сол
(отидете на стъпка 1,
„Всекидневна
проверка“)
Всекидневна проверка
Визуален
индикатор
(в зависимост
от модела).
Развийте
капачката.
Заредете резервоара за сол с вода само
преди първия цикъл на измиване.
Таблетки
Прибавете сол (никога не добавяйте
миялен препарат!) мин. 0,8 кг/макс. 1 кг
Когато добавяте регенерираща сол, пуснете веднага програма за измиване (само програмата „Предмиене“ не е достатъчна)
Останалият солен разтвор или гранули сол може да доведат до дълбока корозия, като повредят непоправимо компонентите от неръждаема стомана.
Гаранцията не е в сила, ако неизправностите са предизвикани от такива обстоятелства.
Индикаторната лампичка за ниво на солта може да
остане включена в края на няколко цикъла на
измиване. Ако твърдостта на водата е в рамките на
категория (мека), не се изисква използване на сол.
(в зависимост от модела)
Индикатор за солта на контролния панел
Индикаторната лампичка светва, когато
е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРИБАВИ СОЛ.
Индикатор за солта на капачката на резервоара за сол
зелено: OK.
светло:
НЕОБХОДИМО Е
ДА СЕ ДОБАВИ
BG -2-
Добавете препарат за блясък (не е необходимо, когато използвате таблетки). Настройване на регулатора за дозирането на препарата за блясък
2
Визуален
индикатор
Ако е
необходимо,
отворете капак
B (натиснете
съответния
бутон).
Прибавете
препарат за
блясък до линията
за максимално
количество
~150 мл.
Всекидневна проверка
Количеството на препарата за блясък
може да се регулира съобразно
използвания миялен препарат. Колкото
по-ниска е цифрата на настройката,
толкова по-малко количество препарат
за блясък се отделя (фабрична
настройка: позиция 4).
Натиснете бутона, за да отворите
капак B. Като използвате монета или
подобен предмет, завъртете стрелката
до желаната позиция. След като
промените настройката на препарата
за блясък, затворете отново капака.
(в зависимост от модела)
Индикатор на препарата за блясък на дозатора
Погледнете индикатора на препарата за блясък, за да Индикатор на препарата за блясък на контролния панел
проверите нивото в дозатора.
Индикаторната лампичка светва, когато е НЕОБХОДИМО ДА
тъмно: OK.
светло: НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ДОБАВИ
СЕ ПРИБАВИ ПРЕПАРАТ ЗА БЛЯСЪК.
Използвайте само препарат за блясък, предназначен за домашни съдомиялни машини. Незабавно изтрийте препарат за блясък при случайно разливане. Това предотвратява образуването на прекомерна пяна, което може да
възпрепятства функционирането на уреда.
Ако по съдовете има ивици: намалете дозата, като завъртите кръговия селектор на по-ниска позиция (1-3). Ако съдовете не са напълно сухи: увеличете дозата, като завъртите кръговия селектор на по-висока позиция (5-6).
Съдовете от пластмаса се изсушават по-трудно и дори по-висока степен на настройка на препарата за блясък не може да промени това.
Миялните препарати, които съдържат препарат за блясък, могат да са ефективни само при програми с по-голяма продължителност. При кратки програми може да остават утайки от миялен препарат (ако е необходимо,
използвайте препарати на прах). Миялните препарати, които съдържат препарат за блясък, често образуват прекомерна пяна.
Добавяне на миялен препарат – Използвайте само миялен препарат, предназначен за съдомиялни машини, в съответствие с указанията на производителя.
Отворете капак A
(натиснете съответния бутон).
3
Всекидневна употреба
Поставете миялен препарат: Таблетка/прах/течност в голямата камера.
Моля, потърсете препоръките на производителя на миялния препарат върху
опаковката на продукта.
Използвайте само една таблетка,
поставена в дозатора за миялен препарат,
Зареждайте дозатора
за всеки цикъл на измиване.
на миялния препарат
Могат да се използват всички видове
само преди включване
таблетки, но за вида „2 в 1“ е
на програма за
задължително да се добавя сол.
измиване.
Чрез натискане на съответните ребра,
затворете капака.
Някои видове таблетки може да не се
разтворят напълно при цикли с по-кратка
продължителност (Бърза, Чупливи,
Ръчно измиване); поставянето на
таблетката на дъното на казанчето може
да помогне за разтварянето и измиването.
BG -3-
Зареждане на кошниците
ГОРНА КОШНИЦА – в зависимост от модела
4
A – Регулируеми крилца (2 или 4): в хоризонтално положение за B – Кошничка за прибори: може да бъде поставена в
чаши/дълги домакински прибори/стъклени чаши с дълго столче. горната кошница, когато е избрана опцията „Непълно
зареждане/Многозоново“.
A – ЗАТВОРЕНИ
A – ОТВОРЕНИ
ЗА ДА ОТВОРИТЕ A: Решетката (F) трябва да се махне.
CLICK!
C
D
Как да се извади горната кошница (ако е налична)
Изваждането на горната кошница може да е полезно, за да се заредят обемисти съдове в
долната кошница.
– Отворете двата фиксатора (D), за да
свалите горната кошница (когато
горната кошница е поставена на място,
фиксаторите трябва да бъдат винаги
затворени).
Завъртете
Rotate
the flap
крилцето
по посока
clockwise
and
on rack
на hook
часовниковата
стрелка и закачете
кошницата
A
Регулиране на височината на горната кошница (ако е налична).
Може да е полезно да се повдигне горната кошница, за да има
повече пространство в долната кошница или тя да се свали надолу
за зареждане на стъклени чаши с дълго столче.
– Хванете и издърпайте навън двете странични дръжки (C) (те
трябва да бъдат на едно и също ниво) и повдигнете или свалете
горната кошница.
A
B
D – ЗАТВОРЕНИ
D – ОТВОРЕНИ
ДОЛНА КОШНИЦА – в зависимост от модела
Използване на Мощно почистване
Мощно почистване използва
специални водни струи
отзад на кухината за поинтензивно измиване на
високи замърсени съдове.
1. Регулирайте зоната на Мощно почистване (G),
като подгънете задните поставки за чинии, за да
заредите с тенджери.
2. Зареждайте тенджери и касероли, наклонени
вертикално, в зоната на Мощно почистване.
Тенджерите трябва да са наклонени към
мощните водни струи.
Е – Кошничка за прибори
F – Решетка: помага за отделянето на приборите за по-добри резултати от измиването.
G – Вертикални поставки за чинии: могат да се сгъват надолу, за да се зареждат
тенджери.
H – Странична поставка със сгъваеми крилца
(ако е налична): рафтовете могат да бъдат
СТРАНИЧНАТА ПОСТАВКА МОЖЕ
използвани за поставяне на дълги прибори
ДА СЕ МАХНЕ: изтеглете поставката
или чаши.
до предната страна на кошницата и я
повдигнете, за да я махнете.
F
G
E
5
Поставете съдовете по такъв начин, че да не се задържа остатъчна вода във вдлъбнатините и разпръскващите рамена да могат да се въртят свободно. Използвайте само съдове, предназначени за миене в
съдомиялни машини. Не измивайте в уреда предмети от дърво, алуминий, калай, сребърни прибори или съдове с украшения (неглазирани). Съдовете (напр. чинии, купи, тенджери) трябва да се поставят в
кошниците по правилния начин за позволяване на оттичане на водата!
Включване на уреда. Натиснете произволен бутон (с изключение на бутона ОТМЕНЯНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ), за да включите контролния панел и стартирате задаването на програма.
BG -4-
Избиране на програма
6
Преглед на програмите
Възможният максимален брой програми е илюстриран в главата „Таблица на програмите“. Програмите, съответстващи на вашия уред, могат да се намерят на контролния панел (стр. 1)
Изберете програма в съответствие с приложената таблица на програмите (стр. 1).
Продължителността на програмата зависи от външните условия в жилището, температурата и налягането и т.н.
Цикъл на измиване
7
Вратата на съдомиялната машина трябва да е затворена, а кранът на водата – отворен.
За временно спиране на програмата (напр. ако желаете да
поставите прибор/съд):
- Отворете внимателно вратата (програмата спира временно) и
поставете прибор/и
(пазете се от ГОРЕЩАТА пара!).
- Затворете вратата и натиснете пак бутона СТАРТИРАНЕ, за да
стартирате отново цикъла (програмата подновява цикъла от
прекъсването).
За да отмените изпълняващата се
програма:
- Натиснете бутона ОТМЕНЯНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ.
- (Водата се източва до 1 минута,
след което уредът се изключва).
За да промените изпълняващата се програма:
- Натиснете бутона ОТМЕНЯНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, за да отмените изпълняващата се програма.
- (Водата се източва до 1 минута, след което уредът се изключва).
- Натиснете произволен бутон, с изключение на бутона ОТМЕНЯНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, за да
включите уреда.
- Изберете нова програма.
- Натиснете бутона СТАРТИРАНЕ.
Изключване на уреда. Всичко е нормално...
8
След завършване на програмата, уредът превключва автоматично на режим Готовност. Всички индикаторни лампички изгасват.
Внимавайте, когато отваряте вратата: пазете се от горещата пара.
Изпразнете уреда, като започнете от долната кошница, за да избегнете попадането на евентуално останали капки вода върху долните съдове.
Поддръжка и грижи
Поддръжка и грижи
9
Филтри
Проверете и
почистете,
ако е
необходимо
Завийте микрофилтъра. ОБЪРНЕТЕ
ВНИМАНИЕ НА МАРКИРОВКАТА!
Развийте
микрофилтъра (1),
свалете го (2) и
извадете финото
сито (3)...
Поставете
Изплакнете под
течаща вода...
Отстраняване на дребни неизправности от вас...
10
Разпръскващ
и рамена
Премахнете
запушванията
/отлаганията.
Поставете и завийте здраво горните и долните рамена.
Развийте и
свалете горното
рамо...
Развийте и
свалете долното
рамо...
Почистете дюзите
на струите под
течаща вода (ако е
необходимо,
използвайте
клечки за зъби)...
BG -5-
Какво да направите, ако...
В случай на неизправност, преди да се свържете с екипа за следпродажбено обслужване, извършете следните проверки, за да се опитате да отстраните проблема.
Следните действия позволяват да се отстранят по-голямата част от неизправностите и да се възстанови бързо функционалността на уреда.
Как се обозначават неизправностите на дисплея:
Уредът...
...не работи/не се включва
...показва „F6 E7“ или „F6 E1“
0,5 сек. пауза
Решения...
-
Уредът трябва да се включи.
-
Проверете дали е изправен предпазителят на домашната инсталация.
-
Вратата на съдомиялната машина не се затваря.
-
Проверете дали вратата на съдомиялната машина е затворена.
-
Проверете дали е избрана опцията „Отложено стартиране“ (ако е налична). В такъв случай уредът се включва след изтичане на зададеното време.
Ако е необходимо, извършете ПРЕНАСТРОЙВАНЕ на уреда, като натиснете ОТМЕНЯНЕ или стартирайте цикъла незабавно с натискане на бутона
СТАРТИРАНЕ.
Опцията „Отложено стартиране“ е включена.
-
Кранът на водата е затворен.
-
Кранът на водата трябва да е отворен.
-
Прегънат маркуч за подаване на вода или запушени входни филтри.
-
Маркучът за подаване на вода не трябва да е прегънат, а съответният филтър за подаване в съединението на водата не трябва да е запушен.
-
Налягането на водата е твърде ниско.
-
Кранът за водата трябва да е напълно отворен при подаването на вода (минимален дебит: 0,5 литра в минута).
-
Прегънат маркуч за подаване на вода или запушени входни филтри.
-
Маркучът за подаване на вода не трябва да е прегънат, а съответният филтър за подаване в съединението на водата не трябва да е замърсен.
Замърсени или запушени филтри.
-
Филтрите не трябва да бъдат замърсени или запушени.
Твърде малко вода във водната система на съдомиялната машина.
-
Вдлъбнати съдове (напр. купи, чаши) трябва да се подреждат в кошницата, обърнати надолу.
-
Неправилно поставен маркуч за източване.
-
Маркучът за източване трябва да е поставен правилно (за уреди, вградени в издигнато положение, оставете мин. 200-400 мм от долния ръб на
уреда) – вж. инструкциите за монтиране.
-
Прекалено много пяна в съдомиялната машина.
-
Повторете без миялен препарат или изчакайте пяната да изчезне.
-
Замърсени филтри.
-
Почистете филтрите.
-
Прегънат маркуч за източване.
-
Маркучът за източване не трябва да е прегънат.
-
Сифонното съединение на маркуча е затворено.
-
Дискът за затваряне на сифонното съединение на маркуча трябва да се извади.
...показва „F6 E3“/програмата за измиване завършва много рано (чиниите са мръсни и
влажни)
...показва „F8 E1“
Номер на грешка „E“y – премигване
Възможни причини...
-
...показва „F6 E2“
Номер на функция „F“x – премигване
След извършване на горните действия, съобщението за неизправност трябва да изчезне. В повечето от случаите по този начин неизправността се отстранява.
ПРЕНАСТРОЙВАНЕ:
Съдовете и приборите...
...не са напълно чисти/показват остатъци от храна
Натиснете бутона ОТМЕНЯНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ.
Затворете вратата.
Водата се източва автоматично до 1 минута.
Уредът е готов за повторно включване.
Възможни причини...
Решения...
Твърде малко място между съдовете (неправилно нареждане на
вдлъбнатите съдове в кошницата).
-
Подредете съдовете така, че да не се допират. Вдлъбнати съдове (напр. купи, чаши) трябва да се подреждат в кошницата, обърнати
надолу.
-
Твърде малко миялен препарат; твърде стар или неправилно
съхраняван миялен препарат.
-
Ако е необходимо, използвайте повече миялен препарат, като спазвате указанията на производителя. Винаги съхранявайте миялния
препарат на сухо място и не прекалено дълго време.
-
Температурата не е достатъчно висока за силно замърсени съдове.
-
За силно замърсени съдове, изберете програма за измиване с по-висока температура (вж. таблица на програмите – стр. 1).
-
Зареждане на съдомиялната машина с едновременно използване на
долната и горната кошница с функцията „Непълно зареждане/Многозоново“.
-
Често използване на Икономично 50°C.
-
В случай на често използване на програмата Икономично 50°C (ако е налична) периодично избирайте програма Интензивно измиване 65°C
(ако е налична).
-
Запушени разпръскващи рамена, мръсни или неправилно поставени
филтри.
-
Разпръскващите рамена не трябва да са блокирани, филтрите не трябва да са замърсени и трябва да са монтирани правилно (вж. стр. 5
„Поддръжка и грижи“).
-
Разпръскващите рамена са блокирани от съдове или прибори.
-
Разпръскващите рамена трябва да могат да се въртят свободно и да не са блокирани от съдовете или приборите.
Ако изберете опцията „Непълно зареждане/Многозоново“ (ако е налична); не забравяйте, че трябва да се зарежда само горната кошница
или само долната кошница, за да се увеличи силата на измиване и да се постигнат оптимални резултати от измиването.
BG -6-
Какво да направите, ако...
Съдовете и приборите...
...индикаторът за солта свети
...има отлагания: остатъци от регенерираща сол
Възможни причини...
-
За мека вода използвайте таблетки.
Решения...
-
Задайте опцията „Таблетка“; ако не е налична, нормално е индикаторът за солта да свети.
-
Прекалено твърда вода.
-
В зони с много твърда вода, трябва да се добави още регенерираща сол (вж. на стр. 2 „Как да настроите твърдостта на водата“).
-
Капачката на резервоара за солта е отворена.
-
Затворете добре капачката на резервоара за солта.
-
Няма достатъчно препарат за блясък.
-
Ако използвате комбиниран препарат, опитайте с добавяне и на препарат за блясък.
-
Пластмасовите съдове не изсъхват добре.
-
Синтетичните материали не се изсушават добре; ако са мокри в края на цикъла, подсушете ги.
-
Чисти съдове, останали в съдомиялната машина дълго време след края на цикъла (напр. при използване на опцията „Отложено
стартиране“).
В тази ситуация наличието на капки вода по съдовете и по страните на съдомиялната машина е нормално.
Опитайте с отваряне на вратата 5 минути преди изваждането на съдовете.
-
Неправилно нареждане на вдлъбнатите съдове в кошницата.
-
Поставяйте съдовете наклонени така, че да не остават остатъци от вода във вдлъбнатината.
-
Неправилна доза препарат за блясък.
-
Увеличете дозирането на препарата за блясък (вж. на стр. 3 „Добавяне на препарат за блясък“).
-
Избрана е бърза програма.
-
Бързата програма при 40°C/45°C е предназначена за бързо измиване на леко замърсени съдове. Ако се използва за пълно
зареждане на средно/силно замърсени съдове, те може да не се изсушат напълно. Ако е така, изберете програма със
стандартна продължителност. За най-добри резултати, отворете вратата след завършване на програмата и изчакайте 15
минути, преди да изпразните съдомиялната машина.
...имат пластмасови части с променен цвят
-
Сок от домати/моркови.
-
Доматеното пюре например може да предизвика оцветяване на пластмасовите части. Препоръчва се миялен препарат на прах,
тъй като той позволява използването на малко по-високи дози за по-добро избелване. Трябва да се използват програми с повисоки температури на измиване.
...непрозрачни чаши и др.
-
Съдове, неподходящи за измиване в съдомиялни машини
(порцелан).
-
Използвайте само съдове, предназначени за миене в съдомиялни машини.
...отлагания върху чашите, които могат да се
премахнат
-
Използване на програми, неподходящи за стъклени чаши.
-
Съдовете трябва да се поставят по такъв начин един до друг, че да се избегне допирането помежду им. Не поставяйте стъклени
съдове заедно в кошниците. Използвайте подходяща програма за стъкло.
...чашите не са блестящи
-
Чаши, които не са подходящи за измиване в съдомиялни машини
(порцеланови).
-
Някои видове стъкло не могат да се измиват в съдомиялна машина.
...трайни отлагания върху чашите
-
Ефект „дъга“.
-
Това явление не може да се отстрани. Препоръчваме за в бъдеще:
Променете контрола на системата на дозиране на омекотителя.
Внимавайте – следвайте препоръчваната доза миялен препарат.
За комбинирани таблетки вижте препоръките на производителя.
...чаените чаши потъмняват и замърсяването не
изчезва след измиване в съдомиялната машина
-
Не са известни.
-
Това явление е неизбежно. Теинът променя цветовете трайно.
...петна от ръжда
-
Не е използвана програма за предмиене.
-
Остатъци от храна, съдържащи соли или киселини, може да предизвикат петна от ръжда, дори и върху прибори от неръждаема
стомана. За избягване на това винаги използвайте програмата за предмиене, ако съдовете трябва да се измиват по-късно.
...други петна
-
Дозата на препарата за блясък е твърде ниска.
-
Ако има петна, повишете дозата на препарата за блясък (вж. на стр. 3 „Добавяне на препарат за блясък“).
Ако използвате комбиниран препарат, опитайте с добавяне на повече препарат за блясък.
...ивици
-
Дозата на препарата за блясък е твърде висока.
-
Ако се наблюдават ивици, намалете дозата на препарата за блясък (вж. на стр. 3 „Добавяне на препарат за блясък“).
Ако се използват комбинирани миялни препарати с препарат за блясък, не добавяйте повече препарат за блясък.
...пяна
-
Неподходяща дозировка на миялен препарат/препарат за блясък.
-
Използвайте само необходимото количество миялен препарат/препарат за блясък, тъй като в противен случай се образува
пяна.
...не са сухи
BG -7-
Какво да направите, ако...
Извадете щепсела от контакта.
Ако след извършването на изброените по-горе проверки неизправностите продължават, извадете щепсела от контакта и затворете крана на водата. Обадете се на отдела за следпродажбено обслужване
(вж. и гаранционната карта).
Преди да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване, проверете дали имате под ръка следните данни:
– описание на неизправността,
– типа и модела на уреда,
– сервизния код (числото, посочено на табелката с номиналните данни), поставен отвътре на вратата вдясно:
Предпазни мерки и общи препоръки
1. Опаковка
Опаковъчните материали са 100% годни за рециклиране, което е указано със знака за рециклиране
.
2. Сваляне на опаковката и проверка на съдържанието
След като отстраните опаковката, уверете се, че съдомиялната машина не е повредена по време на транспортирането и че вратата се
затваря плътно. В случай на съмнение се свържете с квалифициран техник или местния търговец на дребно.
3. Използване на съдомиялната машина за пръв път
- Уредът е предназначен за местоположения с температура между 5°C и 45°C.
- Правилното функциониране на съдомиялната машина е изпитано от производителя. След тези изпитания може да са останали
капки/петна от вода, които ще изчезнат след първото измиване.
4. Икономия на електроенергия и вода
- Не изплаквайте съдовете под течаща вода.
- Пускайте съдомиялната машина винаги напълно заредена или изберете функцията „Непълно зареждане/Многозоново“ (ако е
налична).
- Ако има в наличност екологични източници на енергия, като нагряване със слънчеви батерии, топлинни помпи или централно
отопление, свържете съдомиялната машина към тръбите на топлата вода при температура максимум 60°C. Уверете се, че тръбата
за подаване на вода е от подходящ тип (с означение „70°C Max“ или „90°C Max“).
5. Безопасност за децата
- Съхранявайте опаковъчния материал на място, недостъпно за деца.
- Не разрешавайте на децата да си играят със съдомиялната машина.
- Съхранявайте миялния препарат, препарата за блясък и солта на място, недостъпно за деца.
6. Предупреждения за безопасност
- Този уред не е предназначен за използване от деца или други лица с физически или психически увреждания, освен в случай че са
под съответен надзор от отговорно лице, за да се гарантира безопасното използване на уреда.
- Уредът не трябва да се използва на открито.
- Не съхранявайте запалими материали в близост със съдомиялната машина.
- Водата в съдомиялната машина не е питейна вода.
- Не използвайте разтворители в съдомиялната машина: опасност от избухване!
- Внимавайте, когато вратата е отворена: опасност от препъване!
- Отворената врата на съдомиялната машина може да издържи само товара на извадената кошница, включително съдовете. Не
използвайте отворената врата като опора и не сядайте, нито стъпвайте върху нея.
-
Острите прибори, които може да предизвикат нараняване (напр. ножове), трябва да се поставят в кошничката за прибори с
острието надолу. Дългите прибори трябва да се поставят в хоризонтално положение в горната кошница, като острието е обърнато
към задната част на съдомиялната машина.
- Преди почистване или извършване на операции по поддръжка, както и в случай на неизправност, извадете щепсела от контакта и
затворете крана на водата.
- Ремонти и технически модификации трябва да се извършват само от квалифициран техник.
7. Устойчивост на замръзване
Ако уредът е поставен в помещение, в което има опасност от замръзване, е необходимо да го източите напълно. Затворете крана на
водата и откачете маркучите за подаване и източване на водата, след което източете водата. Уверете се, че в резервоара за сол има
поне 1 кг разтворена регенерираща сол, за да предпазите уреда от температури до -20°C. При възобновяване на програмата може да
се показва съобщение за грешка (вж. стр. 6).
„F6 E2“ – уредът трябва да се остави поне 24 часа при температура на околната среда най-малко 5°C.
След отстраняването на тези неизправности, извършете ПРЕНАСТРОЙВАНЕ на уреда (вж. главата „Какво да направите, ако...“).
8. Изхвърляне
- Този уред е изработен от материали, годни за рециклиране. Когато настъпи моментът да го изхвърлите, процедирайте съгласно
местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Направете го неизползваем, като отрежете захранващия кабел. За избягване на
опасни ситуации за деца (напр. опасност от задушаване), счупете ключалката на вратата така, че да не може да се затвори.
- Този уред е означен в съответствие с европейската Директива 2002/96/ЕО относно изхвърлянето на електрическо и електронно
оборудване (WEEE). Като гарантира, че този уред е изхвърлен по правилен начин, потребителят допринася за предотвратяване на
потенциални опасни последствия за околната среда и здравето. Неправилно изхвърляне на уред от този тип на място за битови
отпадъци може да има вредни ефекти върху околната среда. Символът
върху изделието или придружаващата го
документация показва, че този уред не трябва да се третира като битовите отпадъци, а трябва да се предаде в съответен пункт за
рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с местните норми за
опазване на околната среда при изхвърляне на отпадъци. За допълнителна информация за третирането, възстановяването и
рециклирането на това изделие се обръщайте към съответните местни органи, службата за битови отпадъци или магазина, от
който е купен този уред.
Декларация за съответствие за ЕС
Този уред е проектиран, конструиран и предложен на пазара в съответствие със следните Директиви на ЕО: 2006/95/ЕО, 89/336/ЕО,
93/68/ЕО и 2002/95/ЕО (Директива RoHS).
Вместимост: 13 комплекта.
Гаранцията не е в сила, ако неизправностите са предизвикани от неправилна употреба на уреда.
Със запазено право за технически модификации.
BG -8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising