Bauknecht | CTAC 6645 NE | Instruction for Use | Bauknecht CTAC 6645 NE Brugervejledning

Bauknecht CTAC 6645 NE Brugervejledning
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT
Registrér venligst dit produkt på www.bauknecht.eu/
register, for at modtage en mere komplet assistance
!
Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet
tages i brug.
PRODUKTBESKRIVELSE
1. Kogesektion
2. Betjeningspanel
1
OK
MIN
MED
MAX
MIN
MED
MAX
MIN
MED
MAX
MIN
MED
2
MAX
BETJENINGSPANEL
2
3 45
6 4
7
8
4
9
10
9
4 11
OK
MIN
MED
1
MIN
MAX
12
13
MED
MIN
MAX
14
MED
MAX
MIN
MED
15
Eksempel på kogezone
MIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Identifikation af kogezonen
Kogezonens slukkeknap
Valgt tilberedningsniveau
Kontrollampe - aktiv funktion
Timer indikator
Knappen Quick heat (lynopvarmning)
MED
7. Specialfunktionsindikatorer
8. On/Off-tast
9. Tids- / funktionsindikator
10. Knappen Active cook (specialfunktioner)
11. Knappen OK/ Tastlås - 3 sek.
12. Skydeberøringsskærm
MAX
13. Knappen Vertikal fleksibel zone
14. Forindstillings- og justeringsknapper
15. Selvstændig timer
MAX
TILBEHØR
GRYDER OG PANDER
Anvend udelukkende gryder og pander, som er
OK
NEJ
fremstillet af ferromagnetiske materialer beregnet
til brug på induktionskogezoner. Kontrollér om
gryden har symbolet
(sædvanligvis præget på
bunden), for at finde ud af, om den er velegnet . Man
kan kontrollere gryderne er magnetiske med en magnet.
Grydebundens kvalitet og struktur kan påvirke tilberedningen. Visse
angivelser af bundens diameter stemmer ikke overens med diameteren
på den ferromagnetiske overflade.
MINIMUMSDIAMETER PÅ BUNDEN AF GRYDEN/PANDEN FOR DE
FORSKELLIGE KOGEAFSNIT
100
TOMME GRYDER ELLER PANDER MED EN TYND BUND
Brug aldrig tomme gryder eller pander på den tændte kogesektion.
Kogesektionen er udstyret med et internt sikkerhedssystem som
konstant overvåger temperaturen, og som aktiverer funktionen
“automatisk slukning” hvis der registreres høje temperaturer. Ved brug
af tomme gryder eller gryder med en tynd bund kan temperaturen
stige meget hurtigt, mens funktionen “automatisk slukning” muligvis
aktiveres efter en kort forsinkelse så gryden eller panden tager skade.
Skulle dette ske må man ikke røre ved noget som helst, men vendt indtil
alle komponenterne er kølet af.
Ring til servicecenteret hvis der visualiseres en fejlmeddelelse.
OK
MIN
MED
MA X
MIN
MED
MA X
MIN
MED
MA X
MIN
MED
MA X
120
190
SETTINGS (INDSTILLINGER)
EFFEKTKONTROL
Ved hjælp af funktionen “Effektkontrol” kan du indstille kogesektionens
maksimale effektniveau, baseret på dine behov eller på strømforsyningens
kapacitet.
Efter indstilling af den maksimale effekt justerer kogesektionen
automatisk effektfordelingen til de forskellige kogezoner og der lyder
et akustisk signal, når grænsen er nået.
Denne indstilling kan altid anvendes og opretholdes indtil den ændres.
Kogesektionen er fabriksindstillet til den maksimale effekt (nL). Det
maksimale effektniveau (nL) er trykt på identifikationsskiltet på bunden
af kogesektionen.
Til regulering af kogesektionens effekt:
Efter apparatets tilslutning til ledningsnettet kan effektniveauet
indstilles indenfor 60 sekunder.
• Tryk og hold anordningen
trykket i 3 sekunder. Displayet viser
.
•
•
•
OK
Hold anordningen trykket, indtil den sidste effektindstilling vises.
Vælg den ønskede effekt med anordningerne
og
.
Disponible effektindstillinger: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,4 kW.
Tryk på
OK
, for at bekræfte.
Den valgte effekt opretholdes i hukommelsen, også i tilfælde af et
strømsvigt.
Træk apparatets stik ud af stikkontakten i mindst 60 sekunder og
sæt det herefter i igen og gentag de ovenstående trin, for at ændre
effektniveauet.
Hvis der opstår en fejl under indstillingssekvensen vil symbolet
blive
vist på displayet og der lyder et akustisk signal. I dette tilfælde skal man
gentage handlingen.
Kontakt serviceafdelingen hvis fejlen varer ved.
TÆNDING / SLUKNING AF DET AKUSTISKE SIGNAL
Til tænding/slukning af det akustiske signal:
• Tænd for kogepladen
• Hold anordningen P på den første skyder i venstre side trykket i
3 sekunder.
De eventuelle alarmindstillinger vil forblive aktive.
OK
MIN
MED
MAX
MIN
MED
MIN
MAX
MED
MAX
MIN
MED
MAX
3”
DAGLIG BRUG
TÆNDING OG SLUKNING AF KOGESEKTIONEN
Tryk i cirka 1 sekund på effektknappen, indtil kogezonens display tænder,
for at tænde for kogesektionen.
Tryk igen på den samme knap, for at slukke for kogesektionen, og alle
kogezonerne vil blive inaktiverede.
Kogesektionen slukker efter 10 sekunder, hvis der ikke vælges en funktion.
Hvis kogesektionen er i brug vil slukning heraf slukke for alle
kogezonerne, og restvarmeindikatoren “H” forbliver tændt, indtil alle
kogezonerne er kølet ned.
PLACERING
1. Find frem til den ønskede kogezone vha. positionssymbolerne i
bunden af hver skydeberøringsskærm.
2. Placér panden i det valgte område, og sørg for, at den dækker et
eller flere af referencemærkerne på kogesektionens overflade.
3. Sørg for ikke at dække betjeningspanelets symboler med gryden.
Bemærk: I kogezonen, i nærheden af betjeningspanelet, bør gryderne og
panderne holdes indenfor afmærkningerne (tag højde både for pandernes
bund og øvre kant, som har tendens til at være større).
Dette modvirker overdreven opvarmning af berøringspanelet. Anvend venligst
de bagerste kogezoner under grilning eller stegning, hvis dette er muligt.
AKTIVERING, INAKTIVERING OG JUSTERING AF KOGEZONER
EFFEKTNIVEAU
Tænding af en kogezone:
1. Tænd for kogesektionen.
2. Indstil det påkrævede effektniveau ved at lade en finger glide hen
over den valgte kogezones skydeberøringsskærm (SKYDER).
Effektniveauet vises over skyderen. Hver kogezone har forskellige
effektniveauer, spændende fra “1” (minimum) til “18” (maksimum).
Ved hjælp af skydeanordningerne kan man også markere funktionen
lynopvarmning P , som er afmærket med “P” på displayet.
Slukning af kogezonerne:
Anvend slukkeanordningen “OFF” ved starten af skydeanordningen.
Hvis kogezonen stadig er varm visualiseres indikatoren “H”, på displayet.
DA
lyset over symbolet tænder, for at angive at låsen er på plads.
Betjeningspanelet er låst med undtagelse af slukningsfunktionen.
For at inaktivere betjeningspanelets lås gentages aktiveringsprocessen.
Lyset slukkes og kogesektionens betjeningsanordninger er aktive igen.
MINUTUR
Minuturet gør det muligt at indstille en tilberedningstid på højst
99 minutter.
Minuturet kan anvendes til enhver af kogezonen, ved at følge den
samme procedure. Minuturet viser altid det indstillede tidsrum for det
valgte område, eller det korteste af de tilbageværende tidsrum.
Start af minuturet:
1. Tænd for den ønskede kogezone ved at trykke på skyderen.
2. Tryk på knappen
eller
, for at indstille det ønskede tidsrum.
Displayet viser “00”.
Når den indstillede tid er gået lyder der et akustisk signal, og kogezonen
slukker automatisk.
Ændring af minuturets indstilling:
1. Tryk på kogezonens skydeanordning.
2. Tryk på knappen
eller , for at ændre det ønskede tidsrum.
Slukning af minuturet:
Tryk og hold knapperne
og
trykket, indtil minuturet slukker.
OK
LÅSNING AF TASTATURET
Tryk og hold knappen OK/Lås-3 sek trykket i 3 sekunder, for at forebygge,
at kogesektionen tændes ved et uheld. Der lyder et akustisk signal og
FUNKTIONER
FLEX-ZONE
Markér “Flex-zonens” anordning, for at betjene to kogezoner samtidig.
Det er muligt at anvende begge skyderanordningerne på samme tid, for
at styre effekten.
Brug af denne funktion er ideel, da der skabes en større kogezone, så
man kan udnytte fordelene ved at anbringe kogegrejet efter behov i det
markerede område. Ideel ved brug af ovale eller rektangulære pander
eller grillpander.
LODRET FLEX-ZONE
Kan anvendes til at betjene de to kogezoner i venstre side på samme tid.
Tænding af funktionen Flex-zone:
1. Tænd for kogesektionen.
2. Tryk på knappen betaling til den Lodret Flex-zone
områderne vil blive tilsluttet og displayene viser “0”.
3. Vælg det ønskede effektniveau med skyderen.
. Begge
Slukning af funktionen Flex-zone:
Tryk på betjeningsanordningen til den Flex-zone, der fungerer:
Kogezonerne begynder igen at fungere individuelt.
Flex-zone funktionen slår også fra, når kogesektionen slår fra ved endt
tilberedning.
For at få det bedste resultat skal mindst en eller flere af de afmærkede
punkter på glasoverfladen, eller i Flex-zonen, være dækket.
SPECIELLE TILBEREDNINGSFUNKTIONER
MIN
MED
MIN
MA X
MED
MAX
MIN
MED
MAX
MIN
MED
MAX
PANDESTEGNING*
ACTIVE COOK
Med “Active cook” betjeningsanordningen kan man starte specialfunktionerne.
1. Anbring panden korrekt, tænd for kogesektionen og vælg
kogezonen ved at røre ved skyderen.
2. Tryk på betjeningsanordningen “Active cook”. Kogezonens display
viser “A” (automatisk).
3. Indikatoren til den første af den valgte kogezones disponible
specialfunktion vil tænde.
4. Vælg den ønskede specialfunktion ved at trykke på
betjeningsanordningen “Active cook”.
5. Tryk på knappen, for at bekræfte den ønskede funktion
OK
.
Efter aktivering kan de forskellige specialfunktioner anvendes til indstilling
af det optimale tilberedningsniveau, ved at markere forindstillingerne og
justeringerne (MIN-MED-MAX).
MIN
MED
MA X
Funktionen anbefaler automatisk et middelniveau som default.
Under brug kan man, hvis dette bliver nødvendigt, skifte til et lavere/
højere niveau i funktion af tilberedningsforløbet, for at optimere
varighed g tilstand (f.eks. vandets kogeniveau).
VIGTIGT: Anbring tilbehøret som vist i den nedenstående figur, der
viser hvordan man skal centrere tilbehøret i henhold til de afmærkede
punkter på glasoverfladen (den illustrerede kombination er kun et
eksempel; tilbehøret kan også anvendes i forskellige kogezoner).
Den ideelle funktion til forvarmning af en pande, når den er
tom eller kun indeholder en lille smule fedtstof. Den oparbejdede
temperatur er ideel til tilberedning af fødevarer, med en tykkelse på
over 2-3 cm og som har behov for langvarig tilberedning eller brug af
smør eller fedt.
Den ideelle funktion til forvarmning af en pande, når den er
tom eller kun indeholder en lille smule fedtstof. Den oparbejdede
temperatur er ideel til tilberedning af fødevarer med en tykkelse på
under 3 cm og som har behov for kortvarig tilberedning.
Den ideelle funktion til forvarmning af en pande med fedtstof
(olie) op til en maksimal højde på 1 cm.
OK
I alle tre tilfælde vil
anordningen tænde, og der lyder et akustisk
signal, når enden af pandens eller oliens opvarmningsperiode nås.
Kogesektionen stabiliserer temperaturen og holder den konstant.
OK
Tryk på anordningen vil bekræfte, at madvaren bliver lagt i panden,
og specialfunktionen fortsætter herefter til tilberedningstilstanden.
Det anbefales at klargøre maden under opvarmningen, og at anbringe
den i panden så snart ok signalet gives.
Det optimale forhold er et, der anvender funktionen ved at starte med
panden og fedtstoffet ved stuetemperatur.
SMELTNING
Dette er en funktion hvor madvaren bringes op på den ideelle
temperatur til smeltning, og til at opretholde denne tilstand, uden risiko
for at den brænder på.
Den er ideel, fordi den ikke beskadiger sarte fødevarer, så som chokolade,
og samtidig sørger for, at det ikke brænder fast på panden.
GRILL*
LANGTIDSTILBEREDNING
En specifik funktion til opvarmning af maden til den ideelle simre, og
tilberedningstemperatur, og til at opretholde disse forhold, uden risiko
for at maden brænder på.
Den er ideel, fordi den ikke beskadiger maden og samtidig sørger for, at
det ikke brænder fast på panden.
Kogegrejets kvalitet og type, såvel som deres placering, kan påvirke
resultaterne eller tilberedningens varighed (sørg altid for at centrere
panden på den aktiverede kogezone).
KOGNING*
En funktion til effektiv opvarmning af vand og til aktivering af en lyd
eller et visuelt signal, når det kommer i kog. Gryden skal indeholde
mindst en liter vand når man starter kogefunktionen. Tilsæt først salt,
om nødvendigt, efter at have hørt lydsignalet.
Systemet holde vandet i langsomt kog, så eventuelle stænk, men også
spild af energi, undgås.
Under denne funktion vil et akustisk signal oplyse dig om at gryden er
tom eller at vandet er fordampet.
MOKA*
Den ideelle funktion til at lave kaffe på komfuret, i løbet af kort tid og
uden problemer med stænk. Systemet kontrollerer hele processen, og
holder drikkevaren varm, indtil funktionen slukkes.
Ideel grillfunktion. Det er muligt at vælge mellem to slags
grillfunktioner (1 eller 2 punkter) i funktion af det påkrævede
tilberedningsniveau.
Til tykke fødevarer (>1 cm) anbefaler vi at anvende en lavere grill
indstilling (1 punkt), hvor tilberedningen tager længere tid.
Til tyndere fødevarer eller til en højere grillindstilling, anbefaler vi at
anvende indstillingen med 2 punkter.
Når den ideelle temperatur til tilsætning af fødevarer er oparbejdet,
OK
tænder
anordningen og der lyder et akustisk signal. Kogesektionen
stabiliserer temperaturen og holder den konstant.
OK
Tryk på anordningen vil bekræfte, at madvaren bliver lagt i panden,
og specialfunktionen fortsætter herefter til tilberedningstilstanden.
Det anbefales at klargøre maden under opvarmningen, og at anbringe
den i panden så snart ok signalet gives.
* Det anbefales at anvende dediceret tilbehør til disse funktioner:
• til kogning: WMF SKU: 07.7524.6380
• til pandestegning: WMF SKU: 05.7528.4021
• til grilning: WMF SKU: 05.7650.4291
• til Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
DA
INDIKATORER
displayet vise de følgende symboler
. 30 sekunder efter markering
slukker den relevante kogezone, hvis ingen pande registreres.
RESTVARME
Hvis displayet viser ”H”, er kogezonen stadig varm.
Displayet slukker, når kogezonen er kold.
TIMER INDIKATOR
Denne indikator angiver, at minuturet er blevet indstillet for kogezonen.
UKORREKT ANBRAGT ELLER MANGLENDE GRYDE
Hvis panden ikke er egnet til induktionstilberedning, eller hvis den ikke
er anbragt korrekt eller ikke har den rette størrelse til kogezonen, vil
TILBEREDNINGSTABEL
EFFEKTNIVEAU
Max.
varmeindstilling
P
14 - 18
10 - 14
5-9
1-4
Nul effekt
Slukket
TILBEREDNINGSTYPE
ANBEFALET BRUG
Hurtig opvarmning
Ideel til hurtig opvarmning af madens temperatur, til hurtigkogning
(for vand) eller til hurtig opvarmning af tilberedningsvæsker.
Stegning, kogning
Ideel til bruning, start på tilberedning, stegning af dybfrosne produkter,
hurtigt at bringe væsker i kog.
Bruning, svitsning, kogning,
grilning
Ideel til sautering, holde i livligt kog, tilberedning og grilning.
Bruning, stegning, stuvning,
svitsning, grilning
Ideel til sautering, holde i lavt kog, tilberedning og grilning
samt til forvarmning af tilbehør.
Tilberedning, stuvning, sautering,
grilning, tilberedning indtil cremet
Ideel til stuvning, holde i lavt kog, tilberedning og grilning (i længere tid).
Tilberedning, simren,
gøre tykkere, gøre cremet
Angivelse af tilberedningserfaring og -vaner
Ideel til opskrifter, som kræver lang tid (ris, sauces, stege, fisk) med væsker
(f.eks. vand, vin, bouillon, mælk), og til at gøre pastaen cremet.
Ideel til opskrifter, som kræver lang tid (mængder på under 1 liter:
ris, sovse, steg, fisk) med væske (f.eks. vand, vin, suppe, mælk).
Smeltning, optøning
Ideel til blødgøring af smør, blid smeltning af chokolade,
optøning af små mængder.
Varmholdning af mad,
risotto tilberedning
Ideel til at holde små netop tilberedte portioner mad varme eller holde
temperaturen på små portionsanretninger samt til at røre risotto
sammen med anden ingrediens
-
Kogesektionen er i standby eller slukket (mulig restvarme efter
tilberedningen, vises med H).
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
!
ADVARSEL
• Anvend ikke damprensere.
• Før rengøringen påbegyndes, skal det kontrolleres, at der er slukket for kogezonerne, og at restvarmeindikatoren (”H”)
er slukket.
Vigtigt:
• Brug ikke slibende svampe eller skure-/metalsvampe da de kan
beskadige glasset.
• Rengør altid kogesektionen efter brug (når den er kold) så alle
aflejringer og pletter af madrester elimineres.
• Sukker eller andre madvarer med et højt sukkerindhold kan
beskadige kogesektionen og skal fjernes med det samme.
•
•
•
•
Salt, sukker og sand kan ridse glasoverfladen.
Brug en blød klud, køkkenrulle eller et specialmiddel, der er
beregnet specifikt til rengøring af kogesektionen (følg producentens
anvisninger).
Spildt væske i kogezonerne kan medføre at gryderne flytter sig eller
vibrerer.
Tør omhyggeligt kogesektionen af efter rengøring.
FEJLFINDING
•
•
•
Kontrollér, at der ikke er strømafbrydelse.
Hvis der ikke kan slukkes for kogesektionen efter brug, skal stikket
straks tages ud af stikkontakten.
Indhent oplysninger og anvisninger i den nedenstående tabel,
hvis displayet viser alfanumeriske koder, når der tændes for
kogesektionen.
Bemærk: Vand på pladen, spildt væske fra en gryde, eller genstande,
der hviler på tasterne, kan eventuelt aktivere eller inaktivere
betjeningspanelets låsning.
Fejlkode
Beskrivelse
Mulige årsager
Løsning
C81, C82
Betjeningspanelet slukker,
når temperaturen bliver for høj.
Temperaturen i de indre elektroniske
komponenter er for høj.
Vent til kogesektioner er afkølet,
før den bruges igen.
F02, F04
Kogesektionen er ikke forbundet
til den rigtige spænding.
Sensoren registrerer en anden
spænding end tilslutningens.
Tag stikket ud af stikkontakten,
og kontrollér tilslutningen.
F01, F06, F12, F13,
F25, F34, F35, F36,
F37, F41, F47, F58, F61,
F76
Fjern strømforsyningen til kogesektionen. Vent et par sekunder og slut herefter kogesektionens strømforsyning til igen.
Kontakt servicecenteret og angiv fejlkoden, der vises på display, hvis problemet varer ved.
LYDE UNDER BRUG
Induktionskogesektioner kan hvisle eller knirke under normal brug.
Disse lyde kommer reelt fra kogegrejet og afhænger af grydebundens
egenskaber (for eksempel hvis bundene er lavet af flere materialelag
eller hvis de er ujævne).
Disse lyde kan variere i funktion af kogegrejets type og af mængden af
fødevarer heri, og er ikke et symptom på et fejlforhold.
KONTROLLERET TILBEREDNING
Den nedenstående tabel er blevet skabt med henblik på at tillade de
relevante kontrolorganer at anvende vores produkter.
Kontrolleret Tilberedning
Kontrollerede tilberedningspositioner
Varmefordeling, "Pandekager" test iht.
EN 60350-2 §7.3
Varmeydelse, testen "Pomme frites" iht.
EN 60350-2 §7.4
Smeltning og varmholdning, "chokolade"
Simren, "risbudding"
MILJØVENLIGT DESIGN: Denne test er afviklet i overensstemmelse med bestemmelserne, ved at vælge alle kogezonerne på kogesektionen,
så der blev skabt ét enkelt område, eller ved at anvende funktionen Flexifull.
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene,
ved at:
• Besøge vores website docs‌.‌bauknecht‌.‌eu
• Ved hjælp af QR-koden
• Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i garantihæftet).
Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts
identifikationsskilt.
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising