Whirlpool | SMF 778 C/NE/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMF 778 C/NE/IXL Användarguide

Whirlpool SMF 778 C/NE/IXL Användarguide
Bruksanvisning
www.whirlpool.eu/register
BRUKSANVISNING
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL.
För en bättre kundservice, registrera din apparat på www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
HÄLSA OCH SÄKERHET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Beskrivning av produkten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrollpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tillbehör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Användning av apparaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Första användning av produkten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Daglig användning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Favoriter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Specialfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tillagningstabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Underhåll och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wi-Fi FAQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ljud som avges under användning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kontrollerad tillagning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kundtjänst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
INSTALLATIONSANVISNINGAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
SV
Hälsa och säkerhet
SÄKERHETSANVISNINGAR
Innan du använder apparaten ska du läsa dessa
säkerhetsanvisningar. Förvara dem till hands för
framtida bruk.
I dessa instruktioner och på själva apparaten ges
viktiga säkerhetsföreskrifter som måste iakttas hela
tiden. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för
underlåtenhet att följa dessa säkerhetsinstruktioner,
för olämplig användning av apparaten eller vid
felaktig inställning av kontrollerna.
Mycket små barn (0-3 år) ska hållas på avstånd
från apparaten. Små barn (3-8 år) ska hållas på
avstånd från apparaten förutom om de hålls under
ständig tillsyn. Barn från 8 års ålder och personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga,
eller bristande erfarenhet och kunskap får lov att
använda produkten om de hålls under uppsikt eller
om de har fått instruktioner om hur produkten ska
användas på ett säkert sätt och förutsatt att de
förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med
apparaten. Rengöring och användarunderhåll får
inte utföras av barn utan tillsyn.
VARNING: Denna produkt och dess åtkomliga
delar blir heta under användning. Var noga med att
inte vidröra värmeelementen. Barn under 8 års ålder
ska hållas på avstånd förutom om de hålls under
ständig tillsyn.
VARNING: Om spishällens yta är sprucken ska
apparaten inte användas - risk för elchock.
VARNING: Risk för brand: Förvara inte föremål på
värmezonerna.
FÖRSIKTIGHET: Tillagningen ska övervakas.
Kortvarig tillagning ska övervakas hela tiden.
VARNING: Tillagning på spishällen med fett och
olja utan uppsyn kan vara farlig - risk för brand.
Försök ALDRIG att släcka brand med vatten: Stäng
istället av apparaten och täck över lågorna med t.ex.
ett lock eller en brandfilt.
Använd inte spishällen som arbetsyta eller som
underlägg. Håll kläder eller andra brännbara material
borta från apparaten tills alla komponenter har
svalnat helt - risk för brand.
Metallföremål såsom knivar, gafflar, skedar och
lock får inte läggas på hällens yta eftersom de kan
bli heta.
Efter användning, stäng av spishällen med hjälp
av knappen och lita inte blint på kastrulldetektorn.
TILLÅTEN ANVÄNDNING
FÖRSIKTIGHET: Apparaten är inte avsedd att
drivas med hjälp av en extern omkopplingsanordning,
såsom en timer, eller ett separat fjärrstyrt system.
Den här apparaten är avsedd för hushållsbruk
och liknande typ av användning, som t.ex: I
VIKTIGT ATT LÄSA OCH FÖLJA
personalrum i butiker, kontor och andra arbetsplatser
På lantgårdsboende Av kunder på hotell, motell och
andra inkvarteringsanläggningar.
Ingen annan användning är tillåten (t.ex. för att
värma rummet).
Denna apparat är inte avsedd för professionellt
bruk. Använd inte apparaten utomhus.
INSTALLATION
För att hantera och installera apparaten krävs minst
två personer - risk för skada. Använd skyddshandskar
vid uppackning och installation - risk för skärskada.
Installation,
inklusive
vattentillförsel
(i
förekommande fall), elektriska anslutningar och
reparationer ska utföras av behörig tekniker. Reparera
och byt inte ut delar på produkten om detta inte
direkt anges i bruksanvisningen. Håll barn på avstånd
från installationsplatsen. När apparaten har packats
upp, kontrollera att den inte har skadats under
transporten. Kontakta din återförsäljare eller närmaste
kundservice om du upptäcker något problem. Efter
installationen ska förpackningsmaterialet (delar av
plast, frigolit osv.) förvaras utom räckhåll för barn risk för kvävning. Apparaten ska kopplas bort från
strömförsörjningen innan någon installationsåtgärd
utförs - risk för elchock. Under installation, se till att
apparaten inte skadar nätkabeln - risk för brand eller
elchock. Aktivera apparaten endast när installationen
har slutförts.
Utför alla skåputskärningar innan apparaten
monteras och ta bort alla träflis och sågspån.
Om apparaten inte monteras över en ugn är det
nödvändigt att placera en skiljepanel (medföljer
inte) i utrymmet under apparaten.
ELEKTRISKA VARNINGAR
Det måste alltid kunna gå att koppla bort
apparaten från elnätet, antingen genom att ta ut
stickproppen från eluttaget, om åtkomligt, eller med
hjälp av en flerpolig strömbrytare som installeras
föreeluttagetenligtkabeldragningsbestämmelserna.
Dessutom ska apparaten jordas i enlighet med
nationella elstandarder.
Använd inte förlängningskablar, grenuttag eller
adaptrar. När installationen är klar ska inte användaren
kunna få åtkomst till de elektriska komponenterna.
Använd inte apparaten om du är våt eller barfota.
Använd inte denna apparat om nätkabeln eller
stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som
den ska eller om den har skadats eller fallit ned på
golvet.
Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en
identisk av tillverkaren, tillverkarens servicesagent
eller liknande kvalificerad tekniker för att undvika
3
Hälsa och säkerhet
fara - risk för elchock.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Symbolen
på produkten eller i medföljande dokument anger att
denna produkt inte får kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas in
till en miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
BORTSKAFFANDE AV FÖRPACKNINGSMATERIAL
energiförbrukningen.
Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
VARNING: Försäkra dig om att apparaten är
MILJÖRÅD
avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen Utnyttja
värmeplattans restvärme genom att stänga av den några
innan någon form av underhållsåtgärd påbörjas. minuter innan tillagningen är klar.
Kastrullens eller stekpannans botten ska täcka plattan helt.Ett kärl som är
Använd aldrig ångtvätt - risk för elchock.
mindre än värmeplattan kommer att slösa energi.
Använd inte slipande eller frätande produkter, Täck över dina kastruller och stekpannor med lock under tillagningen
och använd så lite vatten som möjligt. Vid tillagning utan lock ökar
klorbaserade rengöringsmedel eller stålull.
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av
återvinningssymbolen .
Förpackningsmaterialets olika delar ska därför bortskaffas på ett ansvarsfullt
sätt och i enlighet med den lokala lagstiftningen om avfallshantering.
KASSERING AV GAMLA HUSHÅLLSAPPARATER
Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller
återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av
elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna,
ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades.
Denna apparat är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall
som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste
Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa att denna produkt bortskaffas på ett korrekt
sätt hjälper du till att förhindra negativa konsekvenser på miljön och
människors hälsa.
4
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Denna apparat uppfyller kraven i den europeiska ekodesignförordningen
nr 66/2014 i enlighet med europastandard EN 60350-2.
Tillverkaren Whirlpool EMEA S.p.A intygar att den här I200 Maestrohushållsapparatsmodellen med radioutrustning uppfyller direktivet
2014/53/EU.
Hela texten i denna försäkran om överensstämmelse finns på följande
webbplats: https://docs.whirlpool.eu.
Radioutrustningen använder frekvensbandet 2,4 GHz ISM, maximal
överförd radiofrekvent effekt överstiger inte 20 dBm (e.i.r.p.).
I denna produkt ingår viss open source-programvara som har
utvecklats av tredje parter. Open source-användningsreglerna finns
på följande webbplats: https://docs.whirlpool.eu.
SV
Användning och skötsel
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
1. Spishäll
2. Kontrollpanel
1
2
KONTROLLPANEL
Special
TILLSÄTT KASTRULL
Slå på/stänga av hällen
Knapp för att slå på och stänga av hällen.
Knappen är alltid aktiv på alla skärmar och oberoende av hällens status.
Startskärm
Knapp för att komma åt startskärmen. Kan väljas när som helst under
navigeringen.
Favoriter
Knapp för att aktivera skärmen med listan över hällens sparade eller föreslagna
funktioner.
Hällinställningar
Knapp för att komma åt hällens alla
inställningar och konfigureringar.
5
Användning och skötsel
TILLBEHÖR
STEKPANNOR OCH KASTRULLER
Använd bara stekpannor och kastruller gjorda av
OK
NEJ
ferromagnetiskt material som passar för användning
på induktionshäll. För att fastställa om kastrullen
kan användas, se om symbolen
finns (vanligtvis
stämplad i dess botten). Använd annars en magnet
för att se om kastrullen är magnetisk.
Plattans kvalitet och struktur påverkar tillagningen. Plattans diameter
motsvarar inte helt den ferromagnetiska ytans diameter.
TOMMA KASTRULLER OCH KASTRULLER MED TUNN BOTTEN
Ställ inte tomma kastruller eller stekpannor på hällen när den är på.
Hällen är försedd med ett inre säkerhetssystem som övervakar temperaturen
hela tiden och aktiverar funktionen "automatisk avstängning" när hög
temperatur detekteras.
Om kastrullen är tom eller har tunn botten kan temperaturen höjas väldigt
snabbt och funktionen "automatisk avstängning" kanske utlöser med en
viss fördröjning, vilket kan skada kastrullen eller stekpannan. Om detta
inträffar ska du inte röra någonting, utan bara vänta tills delarna svalnar.
Om felmeddelanden visas, ring servicecentret.
MINSTA DIAMETER PÅ KASTRULLENS/STEKPANNANS BOTTEN
FÖR OLIKA KOKOMRÅDEN
För att garantera hällens korrekta funktion ska kastrullen alltid täcka en
eller flera av de referenspunkter som är markerade på hällens yta och
ska alltid ha lämplig diameter.
25
19
10
(Diametern på kastrullens botten angiven i centimeter)
ANVÄNDNING AV APPARATEN
FÖRSTA ANVÄNDNING AV PRODUKTEN
Sekvensinställning av nödvändiga parametrar när hällen sätts på för första gången.
För att justera inställningarna vid ett senare tillfälle, gå till inställningsmenyn " ".
1
2
Språk
Wi-Fi
Leta reda på önskat språk i listan och tryck på knappen
för att bekräfta.
NÄSTA
Ansluter hushållsapparaten till hushållets nätverk
(se informationsbladet).
Datum och klockslag läggs till automatiskt i systemet
om wifi-anslutningen har upprättats.
Det går även att ställa in datum och klockslag manuellt, och ansluta
till wifi vid senare tillfälle.
3
Klockslag
Klockslag anges i mm:tt.
Du kan ändra formatet senare via systeminställningarna.
4
Datum
Datum anges i dd:mm:åååå.
Du kan ändra formatet senare via systeminställningarna
5
Power
Ställer in hällens maxeffekt. Välj bland följande värden:
2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.
ANVÄNDA PEKSKÄRMEN
-- För att bläddra i menyerna vidrör du helt enkelt skärmen genom att
peka på displayen med fingret;
-- Den hastighet som skärmen förflyttar sig med kan justeras beroende
på hur hårt du pekar på skärmen med fingret;
-- För att välja eller bekräfta ett alternativ pekar du på det värde eller den meny
du vill välja;
6
STORE DEMO
---
KONFIGURERA NU
HOPPA ÖVER
DEMO MODU KAYDET:
Läge som används i butik för
att visa huvudfunktionerna.
Tryck på knappen ” ” för att
återgå till den ursprungliga
menysekvensen och
avmarkera demoläget i
menyavsnittet ”Information”.
Avmarkera läget och klicka
på knappen ” ” på
huvudskärmen.
Den föregående eller nästföljande displayen kan kommas åt med
knapparna "Nästa" eller "Tillbaka";
Knappar som är nedtonade hör till funktioner som inte kan väljas för
tillfället.
SV
Användning och skötsel
INSTÄLLNINGAR
Hällens inställningar kan ändras när som helst. Tryck på knappen "
" för att ändra inställningarna.
Klockslag
Få tillgång till timerfunktionen när hällen är avstängd.
Ljud av
Stänger av samtliga av hällens indikatorljud.
Reglagelås
Inaktiverar knappfunktionen. Följ anvisningarna på displayen för att avaktivera läget.
Övriga alternativ – Effektstyrning
Justerar hällens effekt i enlighet med individuella preferenser eller den maximala märkeffekten
för hushållets elmätare: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.
Preferenser:
Klockslag och datum
Ställ in middagstider, datum, klockslag och format.
Ljudvolym för signal
Anger ljudvolymen för timern och knappljuden.
Displayinställningar – Ljusstyrka
Anger displayens ljustyrka på tre valbara nivåer: hög, medium, låg.
Geografisk zon – Språk
Här väljer du språk.
Wi-Fi
För anslutning till hushållsapparat via ett wifi-nätverk (se relaterad paragraf).
Information
Här visas kontaktuppgifter till kundservice och information om hur du kommer åt demoläget
eller återställer hällen till fabriksinställningar.
Lär dig mer om hur du bläddrar i hällens menyer genom att välja demoläget och Free Play-funktionen.
WIFI-INSTÄLLNINGAR
För att upprätta wifi-anslutningen trycker du på knappen "
" och därefter visas "Wi-Fi" på skärmen.
Wi-Fi
Koppla till nätverk
Hämta Whirlpool-appen från appbutiken i din smartphone.
Starta appen för att ansluta till hushållsapparaten.
SAID-kod
SAID-koden används för att para ihop en smart enhet med hushållsapparaten.
Kontakta kundservice om du inte hittar din SAID-etikett.
MAC-adress
MAC-adressen visas på wifi-modulens display.
Wi-Fi
på
Aktivera och avaktivera wifi-anslutningen med av/på-knappen.
7
Användning och skötsel
DAGLIG ANVÄNDNING
SLÅ PÅ/STÄNGA AV HÄLLEN
För att slå på hällen, tryck på knappen ON i cirka 1 sekund tills displayen
tänds.
Om ingen funktion väljs stängs spishällen automatiskt av igen efter 10
sekunder.
För att stänga av hällen trycker du och håller ner samma knapp tills
displayen släcks och samtliga kokzoner stängs av.
För att avaktivera kokzonerna:
Välj kokzon på displayen och tryck på knappen " ".
Om kokzonen fortfarande är varm visas restvärmeindikatorn " " i
motsvarande ruta.
HET
RESTVÄRMEINDIKATOR
HET
När symbolen " " visas i en kokzon betyder det att den motsvarande
zonen fortfarande är varm. När kokzonen har svalnat försvinner
symbolen " ".
HET
VAL AV KOKZON
Önskad kokzon kan väljas på displayen genom att du trycker på
motsvarande ruta.
HET
HET
Special
Special
TILLSÄTT KASTRULL
Om hällen inte detekterar någon kastrull visas motsvarande
varningsmeddelande på displayen.
AKTIVERA/AVAKTIVERA KOKZONER OCH JUSTERA EFFEKTEN
För att aktivera kokzonerna:
1. Slå på spishällen. Om ett kärl redan står på plats detekteras det
automatiskt av hällen. Välj den föreslagna zonen för att välja
effekten.
2. Placera kastrullen på den valda zonen och se till att den täcker en eller
flera av referensmärkena på hällens yta.
Om några zoner fortfarande är varma när hällen stängs av visas fortfarande
en tydlig varning.
VAL AV FLEXIBELT OMRÅDE
Det flexibla området består av flera kokzoner som sitter ihop men som
kontrolleras som en enda zon.
För att skapa ett flexibelt område:
Om hällen redan har denna funktion visar displayen de tillgängliga
zonerna. Tryck bara på knappen " " för att bekräfta.
Special
TILLSÄTT KASTRULL
Om du vill skapa området manuellt är det bara att du rör fingret utmed
hällens yta och sammanlänkar de zoner du önskar med hjälp av en
uppsättning riktningspilar. Vissa kombinationer är inte möjliga p.g.a. sin
form eller det faktum att andra zoner används.
*
* På detta sätt utnyttjas maximal uteffekt.
Observera: Täck inte displayen med tillbehör.
Om ett redskap täcker displayen kan det hända att hällen inte fungerar
korrekt.
3. När zonen har fastställts visas skärmen där du kan välja effektnivå.
4. Ställ in önskad effektnivå genom att trycka eller flytta fingret
horisontellt över pekfältet och bekräfta med startknappen.
Inställd effektnivå visas i rutan för den valda kokzonen.
1 2
3
4 5
BOOST
F
START
3
För att separera ett flexibelt område:
När du trycker på området visas en skärm. Du kan därefter välja symbolen
" " som låter dig dela upp de sammanlänkade zonerna. Områdena kan
återigen styras individuellt, var och ett med samma effektnivå.
3
3
1 2
Special
TILLSÄTT KASTRULL
Varje kokzon har flera olika värmeinställningar som går från "1" (minimal
effekt) till "18" (maximal effekt).
På effektnivåskärmen kan du även välja snabbvärmefunktionen, vilken
visas på skärmen med knappen "Boost".
Observera: Om kastrullen inte är lämpad för användning på induktionshäll,
är felaktigt placerad eller har fel storlek visas följande: "Ingen kastrull
detekterad i denna zon." Om ingen kastrull detekteras inom 30 sekunder
efter att valet har gjorts stängs spishällen av.
8
Special
TILLSÄTT KASTRULL
3
4 5
BOOST
Special
3
F
START
3
Special
SV
Användning och skötsel
TILLSÄTT KASTRULL
När man använder ett kokområde bestående av flera kokzoner kan
kastrullen placeras var som helst på den aktiva kokzonen. Hällen
detekterar automatiskt var kastrullen har placerats.
Om du vill lägga till en extra kastrull i den aktiva kokzonen, tryck på
kommandot "Tillsätt kastrull" så att hällen detekterar den nya kastrullen.
REGLAGELÅS
För att förhindra att hällen aktiveras vid städning eller att inställningarna
ändras under matlagningen så kan hällen låsas med hjälp av symbolen "
" under Inställningar " ". Kontrollpanelen är låst, med undantag för
avstängningsknappen. För att aktivera kontrollpanelen på nytt drar du
fingret mot toppen av displayen.
TIMER
Du har möjlighet att ställa en användbar timer som är anpassad för en
mängd olika behov, även när hällen är avstängd.
För att aktivera timern:
1. Slå på spishällen.
2. Tryck på inställningsknappen " " och välj timern " ".
3. Ställ in önskad tid i formatet tt:mm:ss.
Det finns tre förinställda värden vilket gör det enklare att ställa in
önskad tid.
4. Tryck på startknappen.
Efter inställningen svartnar skärmen ifall den inte vidrörs under en
minut och nedräkningen förblir synlig.
5. När den inställda tiden löper ut avger spishällen en ljudsignal.
Justera timern:
1. Slå på spishällen.
2. Tryck på inställningsknappen " " och välj timern " ".
3. Tryck på mitten av skärmen och justera värdena.
Avaktivera timern genom att trycka på "AVBRYT".
När tiden har löpt ut kan en ny tid ställas in eller så kan timern stängas av.
STÄLLA IN TILLAGNINGSTID
Kokzonerna kan programmeras så att de stängs av automatiskt.
För att ställa in tillagningstiden:
1. Välj kokzon och ställ in önskad effektnivå.
2. Tryck på knappen med klocksymbolen " " vilken visas i den aktiva
kokzonen.
3. Ställ in önskad tid i formatet tt:mm:ss.
4. Tryck på startknappen.
En stapel visas i den motsvarande zonen och fylls på allteftersom tiden
gradvis fortskrider.
Justera den inställda tillagningstiden:
1. Tryck på effektnivån.
2. Tryck på knappen " ".
3. Justera den inställda tillagningstiden.
Avaktivera den inställda tillagningstiden genom att trycka på
"AVBRYT".
Det går att ställa in en tillagningstid för varje zon eller flexibelt område
genom att följa punkterna ovan.
3
1 2
4 5
BOOST
3
F
START
Special
TILLSÄTT KASTRULL
3
hh
1
6
3
00:04:00
2
7
mm
3
8
ss
4
9
5
0
Klar
3:59
Special
9
Användning och skötsel
FAVORITER
Du kan när som helst, med hjälp av knappen " " spara ett recept eller
förinställt tillagningsprogram till dina favoriter och välja önskad tid på
dagen.
Fältet "Favoriter" är ett användbart område där de flitigast använda
tillagningsprogrammen kan sparas i en eller flera kategorier, indelat i
vanliga maträtter som äts vid särskilda tider på dygnet:
FRUKOST
LUNCH
MIDDAG
SNACKS
LÄGGA TILL EN FAVORIT
I slutet av varje automatiska tillagningsfunktion visas symbolen " "
vilket betyder att den tillagningsmetod du just använt kan sparas och
läggas till i den kategori du önskar. Välj en eller flera kategorier genom
att markera de motsvarande symbolerna.
Njut!
Ditt recept
REDIGERA
Kött / fågel
Tunna skivor
Special
MÅLTIDER
I "Inställningar" (Favoriter − Datum och Klockslag), under "Måltider" kan
tidsintervallen ställas in för varje kategori (t.ex.: frukost 7-9, lunch 1214…).
SKAPA FAVORITER
På skärmen "Favoriter" (som du kommer åt genom att trycka på
snabbknappen " " på glaset) kan du spara en erforderlig sekvens (effekt
+ tid) eller en automatisk tillagningsmetod i en av de fyra föreslagna
kategorierna.
Denna favorit kan justeras när som helst.
BEREDNING 1
BEREDNING 3
BEREDNING 2
Special
TILLSÄTT KASTRULL
Skapa en favorit
Låt oss ta det från början.
Vilken är din favorit?
Manuel Fonksiyonlar
Automatisk tillagning
1 2
3
4 5
BOOST
Namn
F
START
En bild
EFFEKTNIVÅ: 3
Tillagningstid 4:00
NÄSTA
REDIGERA
Effektnivå: 3 för 4:00
Spara som favorit
NEXT
Välj en eller flera kategorier genom att markera de motsvarande
symbolerna.
10
Spara som favorit
NEXT
Vid normal användning, om en tillagningstid är inställd, visas symbolen
" ", vilket betyder att både den effektnivå du använde och den tid du
ställde in tidigare kan sparas.
Denna funktion är användbar om du lätt skulle vilja komma åt en
tillagningsmetod som du ofta använder.
SV
Användning och skötsel
SPECIALFUNKTIONER
6 SENSE
Knappen 6th Sense aktiverar automatisk tillagning, vilken ger dig
möjlighet att välja bland flera olika tillagningsmetoder för en mängd
olika livsmedel.
Med denna funktion aktiverar hällen ett system som hjälper dig under
tillagningens alla faser, från uppvärmning av kastrullen (med eller utan
kryddning) till att behålla den bästa temperaturen under resten av
tillagningen.
Baserat på den tillagningsmetod du valt tillhandahåller hällen instruktioner
för varje steg där den föreslår ingredienser och säger till när det är
lämpligast att tillsätta dem.
th
Efter att du har valt " " kommer du till den meny som innehåller olika
livsmedelskategorier (se tabellen) och det "specialanpassade" läget
varifrån du kan spara flera olika automatiska tillagningsmetoder direkt.
1 2
3
Tillagningssätt: Namn_på_sätt
Underläge: Namn_på_undermetod
*eventuell anvisning/övrig information
START
Därefter aktiveras tillagningsfasen och om det finns en
förvärmningsfunktion för det tillbehör som är tomt, eller fyllt med
vatten eller olja, så visas den.
Återuppvärmning
F
Special
AVVIO
OK
Special
eller
När du har valt livsmedelskategori kommer du till en andra skärm från
vilken du kan välja en av de föreslagna tillagningsmetoderna för den
aktuella kategorin, och vid behov föreslår den även vissa faktorer som
ser till att systemet blir så effektivt som möjligt (t.ex. köttets tjocklek).
Välj typ av mat
Grönsaker
[Namn på maten]
4 5
BOOST
Kött / fågel
Den efterföljande skärmen visar en sammanfattning och eventuella råd
(t.ex. om du behöver använda ett tillbehör).
Välj tillagningssätt
Fisk
GRILLNING
STEKNING
KOKNING
STEKER
Såser/soppor
Välj läge för undermetod
Tillstånd 1
Tillstånd 2
När alla nödvändiga funktioner har valts visas de tillgängliga kokzonerna på
skärmen och du behöver därefter välja vilken av dem du vill tillaga maten
på. Som du kan se på bilden är det viktigt att kastrullen alltid placeras över
två kokzoner vid automatisk tillagning för att se till att båda cirklarna täcks.
I detta syfte visar skärmen de kokzoner som redan rekommenderas för
sammanslagning.
(Det enda undantaget är moka-funktionen för vilken endast en kokzon
kommer att föreslås).
Fortskridandet kan kontrolleras när som helst genom att du trycker på den
aktiva zonen (var noga med att inte trycka på " ").
Skärmen visar hur långt tillagningen fortskridit och antalet faser som
krävs totalt för varje tillagningsmetod.
Heating UP
INFO Steg 2 av 3
t.ex. tillsätt mat i kastrullen
JUSTERA
STÄLL IN TID
KLAR
Systemet går endast vidare till nästa fas för respektive tillagningsmetod
ifall du trycker på knappen "KLAR".
På samma skärm kan du även välja tillagningstid (dock ej under
förvärmning) eller så kan du trycka på knappen " " för att avsluta
funktionen.
Den tredje symbolen (Justera) ger dig möjlighet att kontrollera och
finjustera tillagningstiden, vilket är perfekt om du vill anpassa den efter
din personliga smak.
På den här skärmen är det också möjligt att växla mellan de fem
nivåerna (+1, +2 eller -1, -2) så att systemet försiktigt kan justera effekten
och temperaturen.
-2 -1
0
+1 +2
2
Normal effektnivå
Ställ tillagningstid
ok
TILLSÄTT KASTRULL
När de olika stegen har genomförts, avslutas funktionen om du trycker
på en tillagningstid eller knappen " ".
Njut!
Special
Special
TILLSÄTT KASTRULL
11
Användning och skötsel
Denna tabell sammanfattar all navigering med anknytning till
automatisk tillagning med produktkategorier, tillagningsmetoder och,
vid behov, tillagningsmetoder med fullständiga recept.
Denna tabell innehåller inte alla nödvändiga detaljer vad gäller mängd,
eller andra inställningar som kan efterfrågas vid val av tillagningsmetod.
Tillgängliga tillagningsmetoder
MATKLASS
TILLAGNINGSSÄTT
Kött / fågel
Grilla, steka, koka
Fisk
Grilla, steka, koka
Grönsaker
Grilla, steka, koka
Såser, sky, soppor
Såser (sautering, sjudning, béchamelsås)
soppor (sautering, sjudning, krämiga soppor)
Dessert
Kräm, pannacotta, smält choklad, pannkakor,
risgrynsgröt
Ägg
Stekta ägg, fylld omelett, koka (kokta ägg, löskokta),
omelett, äggröra
Ost
Grilla, steka, fondue
Pasta och ris
Koka, steka, ris
Drycker
Sjuda (mjölk), vatten (koka, sjuda), mokabryggare
Öze
Koka, grilla, steka, sjuda, smälta
SMÄLTNING
Perfekt tillagningsmetod för att höja eller behålla temperaturer som är
lämpliga när du ska smälta eller tina livsmedel såsom choklad eller smör,
eller för allmänt känsligare tillagningsmetoder (t.ex. för vaniljkräm,
grädde). Undviker att saker fastnar i botten av kastrullen.
SJUDNING
Perfekt tillagningsmetod för att höja eller behålla temperaturer som är
lämpliga när du ska koka eller sjuda vätskor, tillaga något som kräver lång
koktid, såser, soppor, buljonger och i allmänhet recept som kräver att
vätskorna tillagas på låg värme.
Tillagningstiden kan justeras när som helst med hjälp av knapparna "+"
och "−" på displayen.
Kastrullens kvalitet och typ kan påverka prestandan eller tillagningstiden.
KOKNING*
Perfekt tillagningsmetod för att värma vatten och öka till kontrollerad
kokning efter att kokpunkten har uppnåtts. Förhindrar att det kokar
över och slösar inte onödig energi. När vattnet börjat koka visar hällen
ett varningsmeddelande och utlöser en ljudsignal. Tillsätt endast salt
och peppar efter att signalen ljudit.
Medan denna funktion är aktiv säger systemet till ifall den kastrull du
placerat ut är tom (saknar vatten) eller om den har kokat torrt.
Tillagningstiden kan justeras när som helst med hjälp av knapparna "+"
och "−" på displayen.
Kastrullens kvalitet och typ kan påverka prestandan eller tillagningstiden.
STEKNING*
Perfekt tillagningsmetod för att höja eller behålla temperaturer som
är lämpliga för alla tillagningsmetoder som kräver en stekpanna och
ingredienser såsom hackad lök (med upp till en cm olja) eller ett tomt
tillbehör för snabbtillagning av kött eller sautering av grönsaker.
När stekpannan, och senare även ingredienserna, är på plats påbörjar
hällen förvärmningen. En varning visas och en ljudsignal utlöses för att
indikera det exakta tillfället då du bör tillsätta livsmedlen baserat på den
livsmedelskategori du valt.
Medan systemet väntar på bekräftelse från användaren fortsätter
det att värma tillbehöret på en kontrollerad nivå för att förhindra att
12
stekpannan eller ingredienserna blir för varma och för att undvika
slöseri med energi.
Funktionen bör helst användas med kastrullen och ingredienserna i
rumstemperatur från början och tillsammans med lämpligt tillbehör.
Använd inte lock under förvärmningen.
Tillagningstiden kan justeras när som helst med hjälp av knapparna "+"
och "−" på displayen.
GRILLNING*
Perfekt tillagningsmetod för att höja eller behålla temperaturer som är
lämpliga vid alla tillagningsmetoder som kräver grillplatta för kött, fisk,
grönsaker eller ost.
När grillplattan är på plats påbörjar hällen förvärmningen. En varning
visas och en ljudsignal utlöses för att indikera det exakta tillfället då du
bör tillsätta livsmedlen baserat på den livsmedelskategori du valt.
Medan systemet väntar på bekräftelse från användaren fortsätter
det att värma tillbehöret på en kontrollerad nivå för att förhindra att
grillplattan blir för varm och för att undvika slöseri med energi.
Denna funktion bör helst användas med grillplattan i rumstemperatur.
Tillagningstiden kan justeras när som helst med hjälp av knapparna "+"
och "−" på displayen.
Om du inte använder grillplattan som är särskilt avsedd för detta ska du
vara särskilt försiktig i början när du använder grillfunktionen eftersom
kvaliteten på botten kan påverka uppvärmningstiden, och tillbehör
med väldigt tunn botten kan uppnå väldigt höga temperaturer på kort
tid.
STEKER*
Perfekt tillagningsmetod för att höja eller behålla temperaturer som är
lämpliga vid alla tillagningsmetoder som kräver att livsmedel sänks ned
helt i olja, oavsett om de är färska eller frysta.
När kastrullen är på plats och ingredienserna har tillsatts påbörjar hällen
förvärmningen.
En varning visas och en ljudsignal utlöses för att indikera det exakta
tillfället då du bör tillsätta livsmedlen baserat på den livsmedelskategori
du valt.
Medan systemet väntar på bekräftelse från användaren fortsätter det att
värma tillbehöret på en kontrollerad nivå för att förhindra att kastrullen
och ingredienserna blir för varma och för att undvika slöseri med energi.
Funktionen bör helst användas med kastrullen och ingredienserna i
rumstemperatur från början och tillsammans med lämpligt tillbehör.
Använd inte lock under förvärmningen.
Vi rekommenderar att använda olja som är lämplig för fritering när
denna funktion används, såsom fröolja av olika slag. Vid användning av
olika oljor, var alltid extra försiktig och övervaka tillagningen vid första
användningen.
Vi rekommenderar att du använder de främre kokzonerna för att bättre
kunna kontrollera tillagningstiden.
Tillagningstiden kan justeras när som helst med hjälp av knapparna "+"
och "−" på displayen.
MOKA*
Denna funktion brygger kaffe automatiskt. Uppvärmningscykeln kan
aktiveras genom att välja funktionen i menyn och en ljudsignal avges när
kaffet är klart. Funktionen stängs av automatiskt för att undvika spill. När
den används för första gången, kontrollera alltid att angivna villkor uppfylls.
Funktionen bör helst användas med moka och vatten i rumstemperatur
från början och tillsammans med lämpligt tillbehör.
* För dessa funktioner rekommenderas användning av avsedda
tillbehör:
• för att koka: WMF SKU: 07.7524.6380
• för att steka: WMF SKU: 05.7528.4021
• för att grilla: WMF SKU: 05.7650.4291
• för att steka: WMF SKU: 07.7520.6380
• för Mokabryggare, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
Observera: Försök inte att flytta på kastrullen eller stekpannan under de
första minuterna vid uppvärmning för att tillåta optimal funktion av hällen.
SV
Användning och skötsel
SPECIALFUNKTIONER
Genom att trycka på knappen "
och Chef Control.
" kan du aktivera funktionerna Flexifull
CHEF CONTROL
Denna funktion delar upp hällen i tre kokzoner och aktiverar dem
samtidigt på en förinställd effektnivå. På så sätt kan du flytta kastrullen
från en zon till en annan för att tillåta tillagning i olika temperaturer utan
att påverka den valda effektnivån.
+
+
+
FLEXIFULL
Denna funktion tillåter att använda hela hällen som ett enda kokområde.
Välj specialläge
+
För att aktivera funktionen Flexifull:
1. Sätt kastrullen på plats.
(Den kan också placeras ut vid ett senare tillfälle).
2. Tryck på knappen " " och välj funktionen Flexifull.
3. Ställ in önskad effektnivå.
4. Tryck på startknappen.
Inställd effektnivå visas på displayen.
5. Om du vill tillsätta flera kastruller, använd kommandot "Tillsätt kastrull".
6. För att lämna funktionen trycker du på "GÅ UR".
Välj specialläge
+
+
+
Chef Control
Special
TILLSÄTT KASTRULL
Hög
Låg
Medel
GÅ UR
TILLSÄTT KASTRULL
FlexiFull
+
+
FlexiFull
+
+
+
Chef Control
Special
TILLSÄTT KASTRULL
1 2
3
3
5
BOOST START
GÅ UR
TILLSÄTT KASTRULL
TILLSÄTT KASTRULL
TILLAGNINGSTABELL
EFFEKTNIVÅ
TYP AV TILLAGNING
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Tips på tillbehör och tillagningspreferenser
Maxeffekt
Boost
14 - 18
10 - 14
5-9
1-4
Noll effekt
Värma upp snabbt
Perfekt för att snabbt öka matens temperatur för att koka upp snabbt (för vatten)
eller för att snabbt värma vätska.
Steka, koka
Perfekt för att bryna, börja koka, steka djupfryst mat, koka upp vätska snabbt.
Bryna, fräsa, koka, grilla
Perfekt för att sautera, låta koka livligt, tillaga och grilla.
Bryna, koka, stuva, fräsa, grilla
Perfekt för att sautera, låta småkoka, tillaga och grilla och för
att värma tillbehören.
Koka, stuva, sautera, grilla,
koka tills den blir krämig
Perfekt för att stuva, låta småkoka, tillaga och grilla (under lång tid).
Koka, sjuda, tjockna,
göra krämig
Perfekt för recept med långkok (ris, såser, stekar, fisk) med vätska
(t.ex. vatten, vin, buljong, mjölk) och för att göra pasta krämig.
Perfekt för recept med långkok (mindre än 1 liter: ris, såser, stekar, fisk)
med vätska (t.ex. vatten, vin, buljong, mjölk).
Smälta, tina
Perfekt för att mjukgöra smör, smälta choklad försiktigt, tina mindre livsmedel.
Hålla maten varm,
göra risotto krämig
Perfekt för att varmhålla små portioner nytillagade maträtter eller för att
varmhålla varmrätter och göra risotto krämig.
-
Hällen avstängd eller i standbyläge
(vid restvärme efter tillagning visas symbolen ” ”).
HOT
13
Användning och skötsel
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
!
VARNING
• Använd inte ångrengöringsutrustning.
•
Kontrollera att kokzonerna är avstängda och att restvärmeindikatorn " HET" är släckt innan du rengör hällen.
Viktigt:
• Undvik att använda repande skursvampar eller stålull eftersom de
kan förstöra glaset.
• Rengör hällen efter varje användning (när den har svalnat) för att ta
bort matrester och fläckar.
• Socker och mat med högt sockerinnehåll kan skada spishällen och
ska torkas bort omedelbart.
• Salt, socker och sand kan repa glasytan.
• Använd en mjuk trasa, hushållspapper eller särskilda
rengöringsprodukter för denna typ av spishäll (följ tillverkarens
anvisningar).
• Om vätska spills ut på kokzonen kan kastrullerna börja röra sig eller
vibrera.
• Torka av spishällen noga efter rengöring.
Om glaset har logotypen iXelium™ har spishällen behandlats med
iXelium™, en exklusiv ytbehandling från Whirlpool som garanterar
perfekt rengöringsresultat och att spishällen behåller dess blanka yta
längre tid..
Gör på följande sätt för att rengöra spishällar med iXelium™:
• Använd en mjuk trasa (mikrofiber är bäst) som fuktats med vatten
eller med glasrengöringsmedel.
• För bästa resultat, lämna en våt trasa på hällens yta i några minuter.
Wi-Fi VANLIGA FRÅGOR
Vilka WiFi-protokoll stöds?
Den installerade WiFi-adaptern stöder WiFi b/g/n för europeiska länder.
Vilka inställningar måste konfigureras i routerns mjukvara?
Följande inställningar krävs för routern: 2.4 GHz stödd, WiFi b/g/n, DHCP
and NAT aktiverad.
Vilken WPS-version stöds?
WPS 2.0 eller högre. Se information om routern.
Finns det några skillnader mellan att använda smartphone (eller
surfplatta) med Android eller iOS?
Du kan använda det operativsystem du föredrar, det har ingen
betydelse.
Kan jag använda mobil 3G tethering-funktion istället för router?
Ja, men molntjänster är framtagna för fast anslutna apparater.
Hur kan jag kontrollera om min internetuppkoppling hemma
fungerar och att trådlös funktion stöds?
Du kan söka efter ditt nätverk på din smartapparat. Stäng av all annan
datakommunikation innan du börjar.
Hur kan jag kontrollera om apparaten är ansluten till mitt
hemnätverk?
Ha tillgång till din routerkonfiguration (se routermanualen) och
kontrollera om apparatens MAC-adress är listad på sidan för anslutna
trådlösa apparater.
Var hittar jag apparatens MAC-adress?
Tryck på “Inställningar” och sedan på WiFi-ikonen på din apparat: Det
finns en etikett som visar SAID- och MAC-adresser. Mac-adressen MACadress består av en kombination av siffror och bokstäver som börjar
med “88:e7”.
Hur kan jag kontrollera om apparatens trådlösa funktion stöds?
Använd din smartapparat och 6th Sense Live appen för att kontrollera
om apparatens nätverk är synligt och anslutet till molnet.
Finns det något som hindrar att signalen når apparaten?
Kontrollera att de apparater du har anslutit inte använder all tillgänglig
bandbredd.
Försäkra dig om att dina WiFi-stödda apparater inte överskrider det
maximalt tillåtna antal för routern.
Hur långt ifrån apparaten bör routern vara?
Normalt är WiFi-signalen så stark att den kan täcka flera rum, men det
beror mycket på vilket material väggarna är gjorda av. Du kan kontrollera
signalstyrkan genom att placera din smartapparat bredvid apparaten.
14
Vad gör jag om min trådlösa anslutning inte når till apparaten?
Du kan använda särskilda anordningar för att öka täckningen av
ditt hemma-WiFi som t. ex. åtkomstpunkter, WiFi länkstationer och
powerline-kits (medföljer inte ).
Hur hittar jag namn och lösenord för mitt trådlösa nätverk?
Se information om routern. Det finns vanligtvis ett märke på routern som
visar den information du behöver för att kunna hitta installationssidan
för anslutna apparater.
Vad gör jag om min router använder grannens WiFi-kanal?
Tvinga routern att använda din WiFi-kanal.
Vad gör jag om
dyker upp på displayen eller om apparaten inte
lyckas upprätta en stabil anslutning till min hemmarouter?
Apparaten kan ha anslutit sig till routern, men inte lyckats koppla upp
sig mot internet. För att koppla upp apparaten mot internet måste du
kontrollera routern och/eller leverantörens inställningar.
Inställningar för routern: NAT måste vara på, brandvägg och DHCP måste
vara rätt konfigurerade. Kryptering av lösenord stöds: WEP, WPA,WPA2. För
att prova en annan krypteringstyp se routermanual.
Leverantörsinställningar: Om din internetleverantör har fastställt antalet
MAC-adresser som kan ansluta sig till internet kan det hända att du inte
kan ansluta din apparat till molnet. En apparats MAC-adress är dess unika
identifikationskod. Rådfråga din internetleverantör om hur du ansluter
andra apparater än datorer till internet.
Hur kontrollerar jag om information överförs?
Efter att ha installerat nätverket, stäng av strömmen i 20 sekunder och
tänd sedan apparaten. Kontrollera att appen visar apparatens UI-status.
Vissa inställningar tar flera sekunder innan de visas i appen.
Hur ändrar jag mitt Whirlpool-konto utan att bryta mina apparaters
internetuppkoppling?
Du kan skapa ett nytt konto, men kom ihåg att ta bort dina apparater
från ditt gamla konto innan du flyttar dem till ditt nya konto.
Jag har bytat router - vad behöver jag göra?
Du kan antingen behålla samma inställningar (nätverksnamn och
lösenord) eller radera tidigare inställningar från apparaten och
konfigurera inställningarna igen.
SV
Användning och skötsel
FELSÖKNING
•
•
•
Kontrollera att strömförsörjningen fungerar korrekt.
Om du inte kan stänga av spishällen efter användning, koppla
genast bort den från elnätet.
Om alfanumeriska koder visas på displayen när spishällen slås på ska
du kontrollera koderna och anvisningarna i följande tabell.
Felkod
Beskrivning
Möjliga orsaker
Åtgärd
C81, C82
Kontrollpanelen stängs av på
grund av för hög temperatur.
Den invändiga temperaturen är för
hög vid de elektroniska delarna.
Vänta tills spishällen har svalnat innan
du använder den igen.
F02, F04
Fel anslutningsspänning.
Sensorn detekterar en avvikelse
mellan apparatens spänning och
elnätets spänning.
Koppla bort hällen från elnätet
och kontrollera den elektriska
anslutningen.
F01, F06, F12, F13,
F25, F34, F35, F36,
F37, F41, F47, F58, F61,
F76
Koppla bort hällen från elnätet. Vänta några sekunder och anslut sedan hällen igen.
Om problemet kvarstår, ring servicecentret och uppge felkoden som visas på displayen.
LJUD SOM AVGES UNDER ANVÄNDNING
Induktionshällar kan avge väsande och knastrande ljud under normal
användning. Dessa ljud kommer egentligen från kokkärlen och beror
på egenskaperna på kokkärlets botten (till exempel, om dess botten
består av flera lager material eller är ojämn).
Dessa ljud kan variera beroende på typen av kokkärl som används och
hur mycket mat de innehåller och det betyder inte att något är fel.
KONTROLLERAD TILLAGNING
Tabellen nedan har skapats speciellt för att tillåta kontrollorgan att
använda våra produkter.
Kontrollerad tillagning
Lägen för kontrollerad tillagning
Värmefördelningstest ”Pannkakor”
enligt EN 60350-2 §7.3
Värmeprestandatest "Pommes frites"
enligt EN 60350/50304 §7.4
Smälta och hålla varmt, ”choklad”
Sjuda, ”risgrynsgröt”
EKODESIGN: Testet genomfördes i enlighet med gällande bestämmelser, genom att alla kokzoner på hällen valdes så att ett enda område bildades,
eller med funktionen Flexifull.
15
Användning och skötsel
KUNDTJÄNST
INNAN DU RINGER KUNDTJÄNST:
1. Försök att lösa problemet på egen hand med hjälp av anvisningarna
i FELSÖKNING.
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår
•
Servicenumret (numret efter ordet Service på typskylten).
Servicenumret anges även i garantihäftet;
OM PROBLEMET KVARSTÅR EFTER OVAN NÄMNDA KONTROLLER,
KONTAKTA NÄRMASTE KUNDTJÄNST.
För teknisk service, ring numret som står i garantihäftet eller följ
anvisningarna på webbplatsen www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
•
•
din fullständiga adress
ditt telefonnummer.
När du kontaktar kundservice ska du alltid uppge:
• En kort beskrivning av felet.
• Typ av apparat och exakt modell;
Vänd dig alltid till en auktoriserad serviceverkstad om det blir
nödvändigt med reparation (som garanti för att originalreservdelar
används och att reparationen utförs på korrekt sätt).
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
16
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
Ring kundservice för att beställa skruvsats 4801 211 00112 om apparaten
ska monteras i jämnhöjd med bänkskivan.
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
590 mm
4 mm
A
53 mm
476 mm
R = 11.5mm
A
510 mm
6mm
553 mm
0
Min. 480 mm
Max. 492 mm
593 + 2 mm
0
560 + 2 mm
513
0
+2
mm
R = 11.5 mm
Min. 50 mm
0
560 + 2 mm
kit 4801 211 00112
Min. 480 mm
Max. 492 mm
650 mm
4 mm
A
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
53 mm
476 mm
R = 11.5mm
A
510 mm
6mm
553 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
653 + 2 mm
560+ 20 mm
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
Min. 50 mm
0
560 + 2 mm
kit 4801 211 00112
Min. 480 mm
Max. 492 mm
770 mm
4 mm
A
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
53 mm
476 mm
R = 11.5mm
A
510 mm
743 mm
6mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
773 + 2 mm
750+ 20 mm
513
0
+2
mm
R = 11.5 mm
Min. 50 mm
0
750 + 2 mm
kit 4801 211 00112
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
860 mm
4 mm
510 mm
A
53 mm
A
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
483 mm
832 mm
6mm
0
0
490 + 2 mm
863 + 2 mm
R = 11.5mm
R = 11.5 mm
0
840 + 2 mm
513
0
+2
mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
0
490 + 2 mm
2 x kit 4801 211 00112
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
17
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
18
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
19
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
220-240V~
220-240V~
AU-UK-IRL
380-415V 3 N~
220-240V~
220-240V~
AU-UK-IRL
380-415V 2 N~
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
NL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
NL
35cm 33cm
R
S
T
=E
N
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011284248
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising