Whirlpool | WHVS 90F LT C K | Setup and user guide | Whirlpool WHVS 90F LT C K Упътване за употреба

Whirlpool WHVS 90F LT C K Упътване за употреба
BG
Кратко ръководство
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА
WHIRLPOOL
За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте
вашия уред на www.whirlpool.eu/register
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно
инструкциите за безопасност.
ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО
УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
ВЕНТИЛАЦИОНЕН ОТВОР (ЗА МОДЕЛИ СЪС ЗАСМУКВАНЕ)
Свържете аспиратора и отворите за извеждане в стените с
еквивалентен диаметър на извода за въздух (свързваща тръба).
Използването на тръби и извеждащи отвори в стените с по-малки
размери води до понижаване на ефективността на засмукването и
драстично повишаване на нивото на шум.
Следователно отказваме всякаква отговорност по въпроса.
!! Използвайте тръба с минималната възможна дължина.
!! Използвайте тръба с възможно най-малко колена (максимален
ъгъл на коляното: 90°).
!! Не правете драстични промени в напречното сечение на тръбата.
!! Компанията се освобождава от всякаква отговорност, когато тези
инструкции не са спазени.
ФИЛТРИРАНЕ ИЛИ ОТВЕЖДАНЕ?
!! Вашият аспиратор е готов да се използва във версия със засмукване.
За да използвате аспиратора във версия с филтриране, трябва да
се монтира специалният КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
Проверете дали КОМПЛЕКТЪТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ е включен или
трябва да го закупите отделно.
Забележка: Ако е приложен, в някои случаи е възможно допълнителната
филтрираща система с активиран въглен да е монтирана на аспиратора. В
ръководството “Инструкции за безопасност и монтаж” можете да намерите
информация за преобразуване на аспиратора от версия със засмукване
във версия с филтриране.
ВЕРСИЯ С ОТВЕЖДАНЕ
В този случай димът се отвежда навън от сградата с помощта на
специална тръба, свързана към свързващия пръстен, разположен
от горната страна на аспиратора.
Внимание! Изпускателната тръба не се доставя с уреда и трябва да
се закупи отделно. Диаметърът на изпускателната тръба трябва да
е равен на този на свързващия пръстен.
Внимание! Ако аспираторът е доставен с филтър с активен въглен,
той трябва да се премахне.
ВЕРСИЯ С ФИЛТРИРАНЕ
От засмукания въздух се премахват мазнините и миризмите, след
което той се връща обратно в помещението.
За да използвате аспиратора в тази версия, трябва да монтирате
система за допълнително филтриране въз основа на активен
въглен.
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
T1
T2
SL1
T3
T4
T5
SL2
T6 T7 T8
T9
T10 T11
T12
T13
T1.
T2.
T3.
T4.
T5.
T6.
T7.
T8.
T9.
T10.
T11.
T12.
T13.
T1. ВКЛ./ИЗКЛ. НА "NIGHT LIGHT"
Натиснете за включване/изключване на мекото фоново осветление.
T2. ВКЛ./ИЗКЛ. НА СВЕТЛИНИТЕ НА ПЛОЧАТА ЗА ГОТВЕНЕ - ИЗБЕРЕТЕ
ТЕМПЕРАТУРАТА НА ЦВЕТА
Натиснете за включване/изключване на светлините на плочата за
готвене.
•
При включени светлини плъзнете пръст по светодиодната
лента SL1, за да увеличите (надясно) или намалите (наляво)
интензитета на светлината.
Натиснете и задръжте, за да регулирате цветовата температура.
•
Плъзнете пръст по светодиодната лента SL1, за да придадете постуден (надясно) или по-топъл (наляво) оттенък на светлината.
Ако не промените цвета в рамките на пет секунди, SL1 ще
премигва с избраната настройка на цвета и звуков сигнал ще
обозначи, че системата е запаметила тази конфигурация.
Важно е да се отбележи, че: при включване на осветлението цветовата
температура на светлината е същата, както преди последното
изключване на уреда.
ВКЛ./ИЗКЛ. на "Night Light"
ВКЛ./ИЗКЛ. на светлините на плочата
за готвене - изберете температурата
на цвета
Функция „Autolight“
Функция „ZEN Mode“
ВКЛ./ИЗКЛ. на мотора
Функция „POWER BOOST 1“
Функция „POWER BOOST 2“
Автоматична функция COOKSENSE
Индикатор за насищане на филтъра
ВКЛ./ИЗКЛ. на "Breath Daily Cycle"
ВКЛ./ИЗКЛ. на "Breath Intensive Cycle"
Сигнална светлина за активирана
функция WI-FI
WI-FI връзка
T3. ФУНКЦИЯ „AUTOLIGHT“
Натиснете, за да активирате или деактивирате функцията за „Autolight“.
Важно е да се отбележи, че: Функцията работи, само когато
аспираторът е свързан чрез wi-fi с готварския плот. След активиране
на функцията осветлението се управлява автоматично в зависимост от
състоянието на плота за готвене.
T4. ФУНКЦИЯ „ZEN MODE“
Натиснете за активиране/деактивиране на режима на екстракция
"ZEN".
Тази функция включва скорост на екстракция с перфектен баланс
между безшумна работа и ефективност на екстракцията.
T5. ВКЛ./ИЗКЛ. НА МОТОРА
Натиснете за включване/изключване на мотора за екстракция.
•
При включен мотор плъзнете пръст по светодиодната
лента SL2, за да увеличите (надясно) или намалите (наляво)
скоростта на изсмукване на въздуха (мощността).
T6. ФУНКЦИЯ „POWER BOOST 1“
С включен мотор натиснете T6, за да активирате скорост на
интензивна екстракция "POWER BOOST 1" (контролирана с таймер).
Важно е да се отбележи, че: след пет минути аспираторът възстановява
първоначалната си мощност.
Аспираторът ще се изключи във всички случаи след пет часа
употреба, независимо от работния режим.
Моля, имайте предвид: За да сте сигурни, че тази функция се използва
правилно, настройте параметрите за автоматичен режим, както е
описано в съответния раздел.
T7. ФУНКЦИЯ „POWER BOOST 2“
С включен мотор натиснете T7, за да активирате скорост на
интензивна екстракция "POWER BOOST 2" (контролирана с таймер).
Моля, имайте предвид: След пет минути аспираторът ще превключи на
предишно зададената скорост.
T11. ВКЛ./ИЗКЛ. НА "BREATH INTENSIVE CYCLE"
Аспираторът автоматично се установява на степен 5 и след това
при необходимост я повишава (в зависимост от околните условия,
регистрирани чрез вградения в аспиратора датчик).
Ако скоростта на екстракция не се промени спрямо засечените
заобикалящи условия, след два часа аспираторът ще се изключи.
Аспираторът ще се изключи във всички случаи след пет часа
употреба, независимо от работния режим.
Моля, имайте предвид: За да сте сигурни, че тази функция се използва
правилно, настройте параметрите за автоматичен режим, както е
описано в съответния раздел.
T8. АВТОМАТИЧНА ФУНКЦИЯ COOKSENSE
Аспираторът автоматично се установява на степен 1 и след това
при необходимост я повишава (в зависимост от околните условия,
регистрирани чрез вградения в аспиратора датчик).
Ако при работа на аспиратора на степен 1 околните условия не се
променят в продължение на пет минути, аспираторът се изключва.
Важно е да се отбележи, че: За да сте сигурни, че тази функция се
използва правилно, настройте параметрите за автоматичен режим,
както е описано в съответния раздел.
Важно е да се отбележи, че: ако при включен автоматичен режим
промените някоя от другите функции за управляване на скоростта,
функцията за автоматична вентилация се изключва.
T9. ИНДИКАТОР ЗА НАСИЩАНЕ НА ФИЛТЪРА
На равни интервали от време аспираторът сигнализира за нужда
от обслужване на филтъра.
Моля, имайте предвид: Индикаторите ще работят само ако
аспираторът е включен.
Бутон T9 свети: Извършете обслужване на филтъра за мазнини.
Бутон T9 премигва: Извършете обслужване на филтъра с активен
въглен.
Нулиране на индикаторите за насищане на филтрите:
Моля, имайте предвид: Този процес се извършва само при работещ
аспиратор.
Натиснете и задръжте бутон T9. Бутонът угасва, което означава, че
индикаторът е нулиран.
Активиране на индикатора за насищане на филтъра с активен
въглен.
Моля, имайте предвид: Този процес се извършва само при изключен
мотор за екстракция.
Този индикатор по принцип не е активиран. Той трябва да се
активира, ако аспираторът е инсталиран за работа в режим на
филтриране (с филтър с активен въглен).
Натиснете и задръжте едновременно бутони T1 и T10, за да
активирате функцията. Бутоните светват, за да потвърдят
активирането.
За да деактивирате функцията, отново натиснете и задръжте
бутоните (T1 и T10). Бутоните ще премигнат еднократно и ще
изгаснат, което потвърждава деактивирането.
T10. ВКЛ./ИЗКЛ. НА "BREATH DAILY CYCLE"
Аспираторът автоматично се установява на степен 1 и след това
при необходимост я повишава (в зависимост от околните условия,
регистрирани чрез вградения в аспиратора датчик).
Ако скоростта на екстракция не се промени спрямо засечените
заобикалящи условия, след два часа аспираторът ще се изключи.
T12. СИГНАЛНА СВЕТЛИНА ЗА АКТИВИРАНА ФУНКЦИЯ WI-FI
Индикаторът светва, когато аспираторът се управлява от
разстояние чрез приложението.
T13. WI-FI ВРЪЗКА
Натиснете, за да активирате или деактивирате безжичната връзка WI-FI.
Функцията позволява аспираторът да се свързва с интернет и да се
контролира/управлява от разстояние чрез смартфон или таблет.
За да използвате функцията WI-FI, свържете аспиратора към
домашната безжична мрежа (и към интернет), като спазвате
процедурата за конфигуриране, описана в РЪКОВОДСТВО ЗА WI-FI.
НАСТРОЙВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ
За да сте сигурни, че автоматичният режим се използва правилно,
трябва да настроите аспиратора и да изберете типа плоча за готвене.
Настройване на аспиратора
Важно е да се отбележи, че: процедурата трябва да се изпълнява,
когато уредът е в режим на готовност, т.е. една минута след изключване
на мотора.
Натиснете и задръжте за пет секунди бутона T4.
Аспираторът се включва на степен 1 и бутон T4 започва да мига,
което означава, че процедурата за калибриране е започнала (тя
продължава около 5 минути).
Моля, имайте предвид: За да спрете процеса на настройване,
натиснете и задръжте за пет секунди бутона T4. Настройването ще
бъде прекратено и следователно е необходимо да повторите процеса.
Моля, имайте предвид: Настройването ще се извърши автоматично,
когато захранването на уреда бъде включено за първи път. Бутон T4 ще
премигва. Изчакайте 5 минути калибрирането да завърши.
Избиране на тип плоча за готвене
Важно е да се отбележи, че: процедурата трябва да се изпълнява, когато
уредът е в режим на готовност, т.е. една минута след изключване на мотора.
Натиснете и задръжте за пет секунди бутони T10 и T11.
Бутони T10 и T11 светват.
Ако използвате плоча за готвене на газ, натиснете бутон T10 –
бутонът ще премигне, за да потвърди избора.
Ако използвате електрическа плоча за готвене, натиснете бутон
T11 – бутонът ще премигне, за да потвърди избора.
След като бъде натиснат, съответният бутон ще премигне за три
секунди, за да потвърди, че Вашият избор е бил запаметен.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина (cm)
Широчина (cm)
Дебелина (cm)
Ø на отвеждащата тръба (cm)
105—148,6
89,8
36,9
15—12,5—12
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
ПОЧИСТВАНЕ
•
Не използвайте уреди за почистване с пара.
•
Изключете уреда от електрическата мрежа.
Важно: Да не се използват корозивни или абразивни почистващи
препарати. Ако такъв препарат неволно влезе в контакт с уреда,
почистете незабавно уреда с влажна кърпа. Не използвайте спирт.
•
Почистете повърхностите с влажна кърпа. Ако уредът е много
замърсен, добавете няколко капки препарат за миене на
съдове към водата. Забършете със суха кърпа.
Важно: не използвайте абразивни гъби или метални стъргалки или
тел за търкане. С времето те могат да повредят емайла.
•
Използвайте само почистващи препарати, предназначени
за почистване на този уред, и следвайте инструкциите на
производителя.
Важно: Почиствайте филтрите най-малко веднъж месечно, за да
отстраните остатъците от олио и мазнини.
ПОДДРЪЖКА НА ФИЛТРИТЕ ЗА МАЗНИНИ
Филтърът за мазнини трябва да се почиства един път месечно
(или ако моделът разполага с индикатор за насищане на филтъра
и тя укаже необходимостта от почистване), на ръка или в миялна
машина, като не използвате силни препарати, миялната трябва да е
настроена на ниска температура и на кратък цикъл на миене.
Възможно е филтърът за мазнини леко да промени цвета си, но
това не повлиява на способността му на филтриране.
Отворете панела на екстрактора (завъртете го нагоре).
Моля, имайте предвид: Не е необходимо да сваляте панела.
За да извадите филтъра, дръпнете дръжката.
След като филтърът е бил измит и е изсъхнал, извършете стъпките
в обратен ред, за да поставите отново филтъра.
ПОДДРЪЖКА НА ФИЛТЪРА С АКТИВЕН ВЪГЛЕН (САМО ЗА
МОДЕЛИ С ФИЛТРИРАНЕ)
Този филтър задържа неприятните миризми, които се отделят при
готвене.
Сменяйте въгленовия филтър на всеки 4 месеца.
Поставяне или замяна на въгленовия филтър
1. Изключете аспиратора от електрическата мрежа.
2. Отворете панела на екстрактора и го извадете от гнездото му.
3. Свалете филтрите за мазнини.
4. Поставете по един въгленов филтър от всяка страна,
като покриете и двете предпазни решетки на ротора на
електромотора.
Завъртете филтрите по посока на часовниковата стрелка, за да ги
закрепите на средните щифтове.
Изпълнете стъпките в обратен ред за сваляне.
Поставете обратно филтрите за мазнини и панела на екстрактора.
СМЯНА НА ЛАМПИ
Аспираторът е оборудван със светодиодна система за осветление
(LED).
Светодиодите осигуряват отлично осветление, имат до 10 пъти
по-дълъг живот от обикновените крушки и предлагат до 90%
икономия на енергия.
Забележка: За смяна на светодиодна (LED) лампа се свържете с
техническия отдел за следпродажбено обслужване.
РЪКОВОДСТВО ЗА WI-FI
УПРАВЛЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО LIVE /
ПРОЦЕДУРА ЗА НАСТРОЙВАНЕ
Приложението LIVE позволява уредът да се управлява и
контролира от разстояние чрез външно устройство. За да
разрешите управляването на уреда от разстояние, трябва
предварително да изпълните успешно процедурата за настройване
на връзката. Процедурата е необходима за регистриране на
уреда и за свързването му към домашната мрежа. Процедурата
се изпълнява еднократно. Може да се наложи да я повторите, ако
промените настройката на маршрутизатора (име или парола на
мрежата, или доставчик на интернет).
1.1 ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАСТРОЙВАНЕ
1. За да използвате тази функция, трябва да притежавате: •
смартфон с операционна система Android 4.3 (или по-нова) и
екран с разделителна способност 1280x720 (или по-висока)
или таблет или смартфон с операционна система iOS 8 (или
по-нова); • безжичен маршрутизатор 2.4Ghz WiFi b/g/n, свързан
към интернет (проверете с мобилното си устройство дали
сигналът от домашната безжична мрежа е силен на мястото,
където е монтиран уредът).
2. Изтеглете от съответния магазин и инсталирайте безплатното
приложение: LIVE на смартфона с Android или на iPAD/iPhone.
Приложението ви насочва стъпка по стъпка при изпълняване
на процедурата за инсталиране.
Ако все още нямате свой акаунт, създайте го и се абонирайте
(правни термини) за услугите, за да може да използвате функциите,
предлагани от приложението.
3. Регистрирайте уреда, като следвате указанията от
приложението. По време на регистрацията е необходимо да
посочите идентификатора на интелигентния уред (SAID) —
номер, написан върху залепен на уреда етикет. Номерът SAID
се състои от цифри и букви (10 знака). Тук може да си запишете
SAID на вашия уред:
SAID
… … … … … … … … … …
1.2 СВЪРЗВАНЕ СЪС СЪРВЪРА
•
Преди да започнете процедурата за настройване, включете
маршрутизатора и проверете дали радиосигналът от
него достига до мястото, където е монтиран уредът. За
да проверите силата на сигнала Wifi, поставете близо до
уреда таблет или смартфон, свързан само към безжичния
маршрутизатор (всички други връзки за данни трябва да са
•
изключени). Отворете коя да е интернет страница в браузъра
и проверете дали се зарежда бързо и правилно. Ако връзката
на домашната мрежа с интернет е изправна, но страницата
не се отваря, може да се наложи да инсталирате устройство
за разширяване на покритието на безжичната мрежа (не е
включено в комплекта на уреда).
Ако маршрутизаторът не поддържа WPS 2.0 (или по-нова
версия), изпълнете една от двете процедури за ръчно
свързване на уреда с маршрутизатора. Ако маршрутизаторът
не поддържа WPS, изпълнете процедура за ръчно
настройване.
Следвайте указанията от приложението 6th Sense Live на
смартфона, за да свържете уреда към домашната безжична
мрежа.
Ако изберете друг вариант, прочетете приведените по-долу
указания за автоматично или ръчно свързване.
1.2.1 УКАЗАНИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО СВЪРЗВАНЕ (ПРИ ПЪРВО
ИЗПОЛЗВАНЕ) — МЕТОД С ИЗПОЛЗВАНЕ НА WPS
Тази процедура може да се използва, когато маршрутизаторът
поддържа WPS 2.0 (или по-нова версия)
1.
2.
3.
4.
5.
От уреда активирайте процедурата за свързване, като
натиснете и задържите три секунди бутона за установяване
на връзка (уредът потвърждава чрез звуков сигнал). По този
начин уредът се установява в режим за търсене на безжична
мрежа. Разположеният на уреда светлинен индикатор за
безжичната връзка започва да мига бързо.
От безжичния маршрутизатор натиснете бутон WPS, за да
установите връзка между двете устройства. Съответната
сигнална светлина на маршрутизатора започва да мига.
Когато уредът успешно се свърже с маршрутизатора,
светлинният индикатор започва да мига бавно (не се отнася за
всички уреди).
Уредът е готов да се свърже със системата на сървъра.
Светлинният индикатор започва да свети с постоянна
светлина. Ако до няколко минути светлинният индикатор
не престане да мига, уредът не е успял да се свърже към
домашната мрежа чрез WPS. Повторете процедурата; ако и
този път тя не завърши успешно, използвайте една от двете
ръчни процедури за свързване.
Процедурата за установяване на WiFi връзка може да се
прекрати чрез натискане на бутона за свързване.
1.2.2 УКАЗАНИЯ ЗА РЪЧНО СВЪРЗВАНЕ (ПРИ ПЪРВО
ИЗПОЛЗВАНЕ) — МЕТОД СЪС СКАНИРАНЕ
Тази процедура използва двумерен код QR, нанесен на етикета за WiFi
и може да се използва, когато маршрутизаторът не поддържа WPS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Включете маршрутизатора и проверете дали има връзка с
интернет.
От уреда активирайте процедурата за свързване, като натиснете
бутона за установяване на връзка (уредът потвърждава чрез
единичен звуков сигнал). • Разположеният на уреда светлинен
индикатор за безжичната връзка започва да мига.
Включете безжичното устройство (телефон или таблет) и
следвайте указанията от приложението.
След установяване на връзка светлинният индикатор на уреда
трябва да спре да мига и да започне да свети с постоянна светлина.
Това означава, че процедурата за свързване е завършила.
Процедурата за установяване на WiFi връзка може да се
прекрати чрез натискане на бутона за свързване.
1.2.3 УКАЗАНИЯ ЗА РЪЧНО СВЪРЗВАНЕ (ПРИ ПЪРВО
ИЗПОЛЗВАНЕ) — МЕТОД С МИКРОТОЧКА ЗА ДОСТЪП
Тази процедура използва микроточка за достъп и може да се
използва, когато маршрутизаторът не поддържа WPS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Преди да започнете процедурата, научете името на домашната
безжична мрежа (SSID), нейната парола и идентификатора
(SAID) на уреда. Те са необходими за при изпълняване на
процедурата.
Включете маршрутизатора и проверете дали има връзка с интернет.
От уреда активирайте процедурата за свързване чрез натискане
и задържане за 5 секунди на бутона за установяване на връзка
(потвърждението е чрез два звукови сигнала — първият след 3,
а вторият след 5 секунди). • Разположеният на уреда светлинен
индикатор за безжичната връзка започва да мига.
Включете интелигентното устройство (смартфон или таблет) и
отворете списъка на безжичните мрежи в менюто за настройка.
Уредът е създал безжична мрежа; изберете я (по SSID) от
списъка на наличните безжични мрежи. Името (SSID) на
мрежата е съставено от представка, зависеща от типа на уреда
(перална машина, сушилня и др.), следвана от MAC адреса
(напр. VENTIL_88_E7_12_xx_yy_ zz). Ако в списъка няма такава
мрежа, трябва да го опресните и да проверите дали е включен
индикаторът на уреда за установяване на безжична връзка.
След като изберете SSID на мрежата, трябва да въведете
парола. Като парола използвайте SAID (вж. „Преди започване
на процедурата за настройване“), напр. 444441ABCD.
Забележка: В паролата главните и малки букви се считат за
различни. След това се свържете с мрежата.
Изчакайте устройството да потвърди, че е установило връзка с
мрежата WiFi на уреда.
Отворете браузър. Ако автоматично не се отвори страница,
въведете 192.168.10.1 в лентата за адрес (URL) и потвърдете
с Enter. Браузърът отваря страница SMART. Тя служи за
настройване на WiFi системата на уреда.
В падащия списък на наличните мрежи изберете името на
домашната мрежа.
10. Ако домашната мрежа е скрита, изберете Other (Други) (->) и
въведете ръчно името на мрежата (SSID) и протокола за сигурност.
11. При необходимост въведете паролата на домашната безжична
мрежа и потвърдете. Помнете, че в паролата главните и малки
букви се считат за различни.
12. Натиснете бутон , за да потвърдите и изчакайте няколко секунди.
13. След установяване на връзка светлинният индикатор на уреда
трябва да спре да мига и да започне да свети с постоянна светлина.
Ако това не се случи, изключете уреда от електрическата мрежа,
включете го отново и повторете процедурата.
14. С това процедурата за настройване завършва.
1.3 ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВРЪЗКАТА WI-FI
За да изключите връзката на уреда с безжичната мрежа, натиснете
и задръжте пет секунди бутона на уреда за осъществяване на
връзка (подава се еднократен звуков сигнал). Уредът изключва
светлинния си индикатор за wifi връзка.
За да включите отново уреда към мрежата wifi, натиснете бутон wifi
на устройството за дистанционно управление.
Когато уредът е свързан със сървъра, има възможност функцията
да се деактивира и уредът да се изключи от мрежата wifi чрез
натискане и задържане 10 секунди на бутона на уреда за
установяване на връзка (подават се два звукови сигнала — първият
след 5, а вторият след 10 секунди).
Уредът изключва светлинния си индикатор за wifi връзка.
За повторно включване на уреда към домашната безжична мрежа
трябва да се изпълни процедурата от раздел „Свързване със сървъра“.
1.4 УПРАВЛЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ / ЕЖЕДНЕВНО ИЗПОЛЗВАНЕ
Работата на функцията зависи от типа на уреда.
1.
2.
3.
Проверете дали маршрутизаторът е включен и има връзка с
интернет.
Проверете дали индикаторът на уреда за състоянието на
връзката WiFi свети с постоянна светлина.
Приложението на Whirlpool за управляване на уреда от
разстояние позволява да:
• проверявате състоянието на уреда и активирате опции,
когато не сте у дома;
• използвате допълнителни функции, например режима за
интелигентно изразходване на енергия;
• оптимизирате разхода на енергия, например като използвате
най-изгодната тарифа за електроенергията;.
• получавате допълнителна информация относно най-добрия
начин за използване на уреда;
• получавате информация за състоянието на уреда при активиране
на някоя от системите му за тревожна сигнализация.
1.5 БЪРЗО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВРЪЗКАТА НА
УРЕДА ЧРЕЗ WIFI
Ако светлинният индикатор за състоянието на връзката чрез
WiFi мига бързо, уредът търси връзка с маршрутизатора. Ако
индикаторът мига бавно, уредът е свързан с маршрутизатора, но не
е установил връзка с интернет (например когато ADSL не работи);
някои уреди не поддържат сигнализацията чрез бавно мигане и
индикаторът мига само по един начин.
Ако индикаторът свети с постоянна светлина, уредът има връзка с
интернет и със сървъра (облака) на Whirlpool.
1.6 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО WIFI
Кои WiFi протоколи се поддържат?
Вграденият в уреда WiFi адаптер поддържа WiFi b/g/n за държавите
в Европа.
Какви настройки трябва да се направят в софтуера на
маршрутизатора?
Необходимо е маршрутизаторът да се настрои по следния начин:
включена мрежа 2,4 GHz, WiFi b/g/n, активирани DHCP и NAT.
Кои версии на WPS се поддържат?
WPS 2.0 или по-нова. Проверете документацията на маршрутизатора.
Има ли разлики при използване на смартфон (таблет) с
операционна система Android или iOS?
Може да използвате операционната система, която предпочитате;
разлики няма.
Може ли да използвам мобилен 3G тетеринг вместо
маршрутизатор?
Да, но услугите, предоставяни чрез сървъра (облака), са предвидени
за устройства, които имат постоянна връзка с интернет.
Как да проверя дали домашната мрежа има връзка с интернет
и дали функцията за безжична връзка е активирана?
Може да потърсите домашната мрежа на мобилното си устройство.
Преди да опитате, изключете всички други връзки за данни,
използвани от устройството.
Как да проверя дали уредът е свързан с домашната безжична
мрежа?
Отворете страницата за конфигуриране на маршрутизатора (вж.
ръководството за използване на маршрутизатора) и проверете
дали MAC адресът на уреда присъства в списъка на устройствата, с
които има безжична връзка.
Как да науча MAC адреса на уреда?
Огледайте уреда:
на него има етикет с посочени SAID и MAC.
MAC адресът на уреда се състои от цифри и букви и започва с 88:e7.
Как да проверя дали функцията на уреда за безжична връзка
е активирана?
Използвайте приложението 6th Sense Live на вашето интелигентно
устройство и проверете дали мрежата на уреда се вижда и дали
има връзка със сървъра (облака).
Може ли нещо да попречи на сигнала да достига до уреда?
Проверете дали включените в мрежата устройства не използват
пълния й капацитет за пренасяне на данни.
Проверете дали свързаните чрез WiFi устройства в мрежата не са
повече от максималния допустим брой, зададен в маршрутизатора.
Какво трябва да е разстоянието между маршрутизатора и
уреда?
Обикновено сигналът на WiFi е достатъчно силен да премине през
няколко стаи, но това зависи в голяма степен от материала, от
който са направени стените. Може да проверите силата на сигнала,
като разположите мобилно устройство близо до уреда.
Какво мога да направя, ако сигналът на безжичната мрежа не
достига до уреда?
Може да използвате специални устройства за разширяване
на обхвата на домашната безжична мрежа, например точки за
достъп, WiFi повторители и устройства за предаване на данните
по проводниците на електрическата мрежа (не са включени в
комплекта на уреда).
Как да науча името и паролата на домашната безжична
мрежа?
Проверете документацията на маршрутизатора. Върху
маршрутизатора обикновено има етикет с информацията,
необходима за отваряне на страницата за настройка от свързано с
мрежата устройство.
Какво да направя, ако маршрутизаторът използва WiFi канал,
зает от съседите?
Настройте маршрутизатора така, че да използва избран от вас
канал.
Какво да направя, ако индикаторът за състоянието на
връзката мига бавно и не започва да свети с постоянна
светлина или не може да установи стабилна връзка с
домашния маршрутизатор?
Уредът се е свързал с маршрутизатора, но не може да се свърже с
интернет. За да свържете уреда с интернет, трябва да проверите
настройките на маршрутизатора и/или на доставчика на интернет.
Настройки на маршрутизатора: включен NAT, правилно конфигурирани
защитна стена и DHCP. Поддържани видове шифроване на паролата:
WEP, WPA, WPA2. За да промените начина на шифроване на паролата,
следвайте указанията в документацията на маршрутизатора.
Настройки на доставчика на интернет: Ако доставчикът на интернет
ограничава броя MAC адреси, които могат да се свързват с интернет,
уредът може да не успява да установи връзка със сървъра (облака).
MAC адресът идентифицира еднозначно устройството. Запитайте
доставчика на интернет как да свържете към интернет устройства,
които не са компютри.
Как да проверя дали се предават данни?
След като настроите мрежата, изключете захранването на уреда,
изчакайте 20 секунди и включете захранването отново: Проверете
дали приложението показва същото състояние, както индикацията
върху самия уред.
При промяна на определени настройки данните в приложението се
обновяват след няколко секунди.
Как да променя акаунта си към Whirlpool, като запазя
връзката на моите уреди?
Може да създадете нов акаунт, но не забравяйте да изтриете
уредите от стария, преди да ги преместите в новия акаунт.
Смених маршрутизатора — какво трябва да направя?
Може да запазите старите настройки (име на мрежата и парола)
или да изтриете старите настройки от уреда и за изпълните отново
процедурата за настройване на връзката.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Решения
Уредът не работи.
•
•
•
Проверете напрежението в мрежата и дали уредът е свързан към
електрозахранването;
Проверете избрана ли е скорост;
Изключете уреда и го включете отново, за да видите дали неизправността е все още
налице.
Аспираторът не засмуква достатъчно
въздух.
•
•
•
Проверете дали скоростта на засмукване е на желаното ниво;
Проверете дали филтрите са чисти;
Проверете дали отворите за въздух не са запушени.
Аспираторът се е изключил по време на
нормална работа.
•
•
Проверете за прекъсване на електрозахранването;
Проверете дали омниполярният прекъсвач не се е изключил.
Лампата не работи.
•
•
Проверете крушката и, ако е необходимо, я заменете;
Проверете дали крушката е монтирана правилно.
Можете да свалите инструкциите за безопасност, ръководството за потребителя и
листовката с енергийните показатели на уреда, като:
•
Посетите нашия уебсайт docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Използвате QR кода
•
Освен това можете да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване
(вижте телефонния номер в книжката за гаранцията). При контакт с отдела за
следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на
заводската табелка на Вашия уред.
Model
xxxxxxxxxxxx
Model
xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXX
400011234629
XXXXXXXXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising