Whirlpool | WSIP 4O23 PFE | Setup and user guide | Whirlpool WSIP 4O23 PFE Užívateľská príručka

Whirlpool WSIP 4O23 PFE Užívateľská príručka
SK
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc a podporu, zaregistrujte, prosím, svoj
spotrebič na: www.whirlpool.eu/register
Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.
OPIS VÝROBKU
SPOTREBIČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
1
4
3
7
5
6
10
8
9
12
Service:
11
0000 000 00000
Vrchný kôš
Kôš na príbor
Sklápacie klapky
Nastavovanie výšky vrchného koša
Horné umývacie rameno
Spodný kôš
Power Clean® podpora
Spodné umývacie rameno
Zostava filtra
Zásobník soli
Dávkovač umývacieho prostriedku a leštidla
Výrobný štítok
Ovládací panel
13
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
3
4
5
6 78
9
Tlačidlo Zap./Vyp.
Tlačidlo na voľbu programu
Tlačidlo umývacieho prostriedku v tablete (všetko v jednom)
Tlačidlo Multizone
Displej
Kontrolka Multizone
Kontrolka programu Eko
Kontrolka Posunutie štartu
Číslo programu a ukazovateľ zostávajúceho času
10 11 12 13 14
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
15
16
17
Kontrolka „Zatvorený vodovodný ventil“
Kontrolka Doplniť leštidlo
Kontrolka Doplniť soľ
Kontrolka umývacieho prostriedku v tablete (všetko v jednom)
Tlačidlo Turbo s kontrolou
Tlačidlo Power Clean® s kontrolou
Tlačidlo Posunutie štartu s kontrolou
Tlačidlo Štart s kontrolou
1
PRVÉ POUŽITIE
PONUKA NASTAVENÍ A SOĽ
RADY PRI PRVOM POUŽITÍ
PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI
Po inštalovaní odstráňte zarážky na košoch a elastické oporné prvky
z horného koša.
Používanie soli zabraňuje tvorbe vodného kameňa na riadoch a funkčných komponentoch umývačky.
PONUKA NASTAVENÍ
• Je dôležité, aby zásobník soli nikdy nebol prázdny.
1. Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
2. Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
3. Podržte stlačené tlačidlo Štart po dobu 5 sekúnd, dokým sa neozve
pípnutie.
4. Na displeji sa zobrazí najprv dostupné nastavenie (písmeno „A“)
nasledované hodnotou (napr. 3).
5. Stláčaním tlačidiel P môžete prechádzať zoznam dostupných nastavení a zobraziť ich hodnotu (pozrite nasledujúcu tabuľku), potom
stlačte Štart, ak chcete zmeniť hodnotu zobrazeného nastavenia:
jeho hodnota začne blikať.
6. Použitím tlačidiel P zmeňte blikajúcu hodnotu vybratých nastavení,
potom stlačením tlačidla Štart uložte novú hodnotu: prestane blikať.
7. Ak chcete zmeniť iné nastavenia, opakujte kroky 5 – 6.
8. Ak chcete opustiť ponuku nastavení, stlačte tlačidlo ZAP./VYP.
• Je dôležité nastaviť tvrdosť vody.
PÍSMENO
NASTAVENIE
HODNOTY
(predvolené
tučným písmom)
Stupeň tvrdosti vody
(pozrite časť „Nastavenie tvrdosti
vody“ a „Tabuľka tvrdosti vody“)
1|2|3|4|5
Úroveň leštidla
(pozrite časť „Nastavenie dávkovania leštidla“)
1|2|3|4|5
Spustiť program
Nastavenie zobrazenia cyklu pri
zapnutí spotrebiča.
„E“= Eko, „L“= Posledný spustený
cyklus
E|L
Úroveň jasu
Úprava úrovne jasu displeja.
„Lo“ = Nízky, „Hi“ = Vysoký
Lo | Hi
Zásobník soli sa nachádza v spodnej časti umývačky (pozri OPIS PROGRAMOV) a mal by sa naplniť, keď na ovládacom paneli svieti kontrolka
.
DOPLNIŤ SOĽ
1. Vyberte spodný kôš a odskrutkujte uzáver
zásobníka (proti smeru hodinových ručičiek).
2. Vykonáva sa len prvýkrát: zásobník soli naplňte vodou.
3. Nasaďte násypku (pozri obrázok) a naplňte
zásobník až po okraj (približne 1 kg); je bežné,
že trochu vody vytečie.
4. Vyberte násypku a zvyšky soli na otvore utrite.
Dbajte, aby bol uzáver pevne zatiahnutý, aby sa počas umývacieho
programu nedostal do zásobníka umývací prostriedok (mohlo by to
nenapraviteľne poškodiť zmäkčovač vody).
Po skončení tohto postupu spustite program s prázdnou umývačkou.
NESTAČÍ spustiť iba program „Predumývanie“.
Únik slaného roztoku alebo soli môže spôsobiť vážne a nenapraviteľné
poškodenie antikorových častí.
Na uvedené prípady sa nevzťahuje záruka.
Keď do umývačky nasypete soľ, kontrolka DOPLNIŤ SOĽ zhasne.
Používajte iba soľ určenú špeciálne do umývačiek.
Ak nádobu na soľ nenaplníte, zmäkčovač vody a ohrievacie teleso
sa môžu poškodiť .
Vždy keď potrebujete pridať soľ, musíte dokončiť postup pred
začiatkom umývacieho cyklu.
NASTAVENIE TVRDOSTI VODY
Aby mohol zmäkčovač dokonale pracovať, je dôležité, aby bola tvrdosť
vody nastavená podľa skutočnej tvrdosti vody vo vašej domácnosti.
Túto informáciu môžete získať od miestneho dodávateľa vody.
Z výroby je nastavená priemerná tvrdosť vody „3“.
Ak chcete vykonať zmenu, postupujte podľa pokynov v časti „PONUKA
NASTAVENÍ“..
Tabuľka tvrdosti vody
Úroveň hlasitosti
Úprava úrovne hlasitosti zvukov.
„OF“ = vypnuté zvuky, „Lo“ = nízka
hlasitosť, „Hi“ = vysoká hlasitosť.
Svetlo na podlahe
(pozrite časť „Možnosti a funkcie“)
„On“ = Zap., „OF“ = Vyp.
Výrobné nastavenia
Ak chcete obnoviť výrobné hodnoty všetkých hodnôt nastavení
v ponuke nastavení. Po aktivácii
tohto nastavenia (ZAP.), sa spotrebič vypne a obnovia sa všetky
výrobné hodnoty.
„On“ = Zap., „OF“ = Vyp.
2
Úroveň
OF | Lo | Hi
1
On | OF
On | OF
Mäkká
°dH
°fH
Nemecké stupne
Francúzske stupne
0-6
0 - 10
2
Stredná
7 - 11
11 - 20
3
Priemerná
12 - 17
21 - 30
4
Tvrdá
18 - 34
31 - 60
5
Veľmi tvrdá
35 - 50
61 - 90
PRVÉ POUŽITIE
LEŠTIDLO A UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
SK
PLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIDLA
PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
Leštidlo uľahčuje SUŠENIE riadu. Dávkovač leštiaceho prostriedku A
treba naplniť, keď na ovládacom paneli svieti kontrolka DOPLNIŤ
.
LEŠTIDLO
Používajte iba umývací prostriedok určený špeciálne do
umývačiek.
Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky pri umývaní a sušení, je
potrebné používať kombináciu umývacieho prostriedku, tekutého
leštiaceho prostriedku a rafinovanej soli.
Odporúčame používať umývacie prostriedky, ktoré neobsahujú
fosfáty alebo chlór, pretože tieto produkty poškodzujú životné
prostredie.
A
B
1. Otvorte dávkovač B stlačením a zdvihnutím držiaka na veku.
2. Opatrne nalejte leštidlo až po značku maximum (110 ml) v plniacom priestore – dbajte, aby ste ho nerozliali. Ak sa to stane, leštidlo
ihneď utrite suchou handričkou.
3. Zatlačte veko, až počujete cvaknutie.
NIKDY nelejte leštidlo priamo do vaničky umývačky.
NASTAVENIE DÁVKOVANIA LEŠTIDLA
Ak nie ste celkom spokojní s výsledkom sušenia, môžete nastaviť
množstvo použitého leštidla.
Ak chcete vykonať zmenu, postupujte podľa pokynov v časti „PONUKA
NASTAVENÍ“.
Ak je úroveň leštidla nastavená na 1, nepridáva sa nijaké množstvo leštidla. Kontrolka MÁLO LEŠTIDLA sa nerozsvieti, ani keď sa leštidlo minie.
V závislosti od modelu umývačky možno nastaviť maximálne 5 úrovne.
Výrobné nastavenie je “5”.
• Ak vidíte na riade modrasté pásiky, nastavte nízku hodnotu (2-3).
• Ak sú na riade kvapky vody alebo stopy po vodnom kameni, nastavte vysokú hodnotu (4-5).
Dobrý výsledok umývania závisí aj od množstva použitého umývacieho prostriedku. Prekročenie uvedeného množstva nevedie k
účinnejšiemu umytiu a zvyšuje znečistenie životného prostredia.
Množstvo možno nastaviť podľa úrovne znečistenia.
V prípade normálne znečisteného riadu použite približne 25 g
(práškový prostriedok) alebo 25 ml (tekutý prostriedok) a ďalšiu
čajovú lyžičku prostriedku na umývanie pridajte priamo do vaničky. Ak používate tablety, jedna tableta stačí.
Ak je riad iba mierne znečistený, alebo bol pred vložením do
umývačky opláchnutý vodou, primerane znížte množstvo umývacieho prostriedku (minimum 20 g/ml) napr. vynechajte nasypanie
prášku/naliatie gélu priamo do vaničky.
Ak chcete otvoriť dávkovač umývacieho prostriedku, stlačte tlačidlo A. Umývací prostriedok dávajte iba do suchého dávkovača B.
Umývací prostriedok na predumývanie dajte priamo do vaničky..
1. Pri
odmeriavaní
umývacieho
prostriedku sa riaďte uvedenými
informáciami, aby ste pridali správne množstvo. Vnútri dávkovača B
B
sa nachádzajú značky, ktoré poA
môžu pri dávkovaní umývacieho
prostriedku.
2. Odstráňte zvyšky umývacieho
prostriedku z okrajov dávkovača a
až potom veko zatvorte, až sa ozve
cvaknutie.
3. Zatvorte veko dávkovača umývacieho prostriedku jeho nadvihnutím,
až uzatváracie zariadenie zapadne na miesto.
Dávkovač umývacieho prostriedku sa automaticky otvorí v správnom
čase podľa programu.
Ak používate umývacie prostriedky typu „všetko v jednom“, odporúčame použiť tlačidlo UMÝVACÍ PROSTRIEDOK V TABLETE,
pretože upraví program tak, aby sa vždy dosiahli najlepšie výsledky
umývania a sušenia.
Ak používate umývacie prostriedky v tablete, odporúčame, aby ste
v každom prípade pridali soľ, najmä ak je voda tvrdá alebo veľmi tvrdá
(riaďte sa pokynmi na obale).
3
Fáza sušenia
TABUĽKA PROGRAMOV
Program
P1 Eko
Dostupné možnosti*)
Zásobník na
umýv. prostriedok
Vanička
B
Trvanie
Spotreba
Spotreba
umývacieho
vody
energie
programu
(litre/cylus)
(kWh/cyklus)
(h:min)**)
50°
4:00
9,0
0,74
P2 6th Sense®
50-60°
1:20 - 3:00
7,0 - 14,0
0,70 - 1,10
P3 Intenzívne
65°
-
2:40
17,0
1,30
P4 Denný
50°
-
1:20
10,0
1,10
P5 Krištáľ
45°
-
1:40
12,0
1,00
P6 Rýchly 30’
50°
-
0:30
9,0
0,50
P7 Tichý
50°
-
3:35
16,5
1,00
0:10
4,5
0,01
0:50
9,5
0,70
P8
Predumývanie
P9
Samočistenie
-
-
-
-
65°
-
-
-
Údaje z programu EKO sú namerané v laboratórnych podmienkach podľa európskej normy EN 50242.
Poznámka pre Skúšobné laboratóriá: O informácie o podmienkach vykonania komparatívnej skúšky EN môžete požiadať na adrese: dw_test_support@whirlpool.com
Príprava riadu pred umývaním nie je potrebná pri nijakom program.
*) Nie všetky možnosti možno použiť súčasne s inými.
**) Trvanie programu zobrazené na displeji alebo v brožúrke je odhad vypočítaný za štandardných podmienok. Skutočný čas sa môže líšiť v závislosti od
mnohých faktorov, ako sú teplota a tlak privádzanej vody, teplota v miestnosti, množstvo umývacieho prostriedku, množstvo a typ vloženého riadu, jeho
rozloženie, ďalšie zvolené možnosti a kalibrácia senzoru. Kalibrácia senzoru môže predĺžiť trvanie programu až o 20 minút.
Spotreba za pohotovostného režimu: Spotreba v režime zapnutia: 5 W – Spotreba v režime vypnutia: 0,5 W
PROGRAMS DESCRIPTION
Instructions on wash cycle selection.
P1 EKO
P6 RÝCHLY 30’
Bežne zašpinený riad. Štandardný program, najefektívnejší, čo sa týka
kombinácie spotreby energie a vody.
Program možno použiť na mierne znečistený riad bez zaschnutých
zvyškov jedla.
P2 6th SENSE®
P7 TICHÝ
Na normálne znečistený riad so zaschnutými zvyškami jedla. Sníma
úroveň znečistenia riadu a podľa toho nastavuje program. Počas snímania úrovne znečistenia senzorom sa na displeji zobrazí animácia a aktualizuje sa dĺžka cyklu.
P3 INTENZÍVNE
Tento program sa odporúča pri silne znečistenom riade, vhodný je najmä na umývanie panvíc a kastrólov (nepoužívajte ho na krehký riad).
P4 DENNÝ
Bežne zašpinený riad. Každodenný cyklus, ktorý zabezpečuje optimálny výsledok umývania a sušenia v kratšom čase.
P5 KRIŠTÁĽ
Program na krehké kusy riadu, ktoré sú citlivejšie na vysoké teploty,
napríklad poháre a šálky.
4
Vhodný na nočnú prevádzku spotrebiča. Zabezpečuje optimálne umývanie a sušenie s najnižšou hlučnosťou.
P8 PREDUMÝVANIE
Na odmočenie riadu, ktorý sa bude umývať neskôr. Pri tomto programe sa nepoužíva umývací prostriedok.
P9 SAMOČISTENIE
Program sa používa na údržbu umývačky.
Horúcou vodou vyčistí vnútro spotrebiča.
Poznámky:
Cykly, ako je rýchly, sú najúčinnejšie na mierne znečistený riad.
Ak chcete ešte väčšmi znížiť spotrebu, púšťajte umývačku, iba keď
je plná.
SK
MOŽNOSTI A FUNKCIE
MOŽNOSTI si môžete zvoliť priamo stlačením príslušného tlačidla pozri OVLÁDACÍ PANEL.
Ak možnosť nie je kompatibilná so zvoleným programom pozri TABUĽKU PROGRAMOV, 3 razy rýchlo zabliká príslušná LED
kontrolka a ozve sa pípanie. Možnosť sa neaktivuje.
UMÝVACÍ PROSTRIEDOK V TABLETE
(všetko v jednom)
POSUNUTIE ŠTARTU
Toto nastavenie umožňuje optimalizovať výkonnosť programu podľa použitého druhu umývacieho prostriedku.
Ak používate kombinované umývacie prostriedky typu
„všetko v jednom“ vo forme tablety (leštidlo, soľ a umývací
prostriedok v jednej dávke), stlačte tlačidlo UMÝVACÍ
PROSTRIEDOK V TABLETE (kontrolka sa rozsvieti).
Ak používate prášok alebo tekutý umývací prostriedok,
táto možnosť má byť vypnutá.
Začiatok programu možno posunúť o 30 minút až 24 hodín.
1. Zvoľte program a akúkoľvek želanú možnosť. Opakovaným
stláčaním tlačidla POSUNUTIE ŠTARTU posuniete začiatok
štartu programu. Dá sa nastaviť čas 0:30 až 24 hodín. Po
dosiahnutí nastavenia 24 hodín opätovným stlačením
POSUNUTIE ŠTARTU deaktivujete funkciu START DELAY
POSUNUTIE ŠTARTU.
2. Stlačte tlačidlo START a do 4 sekúnd zatvorte dvierka:
časomer začne odpočítavanie;
3. Po uplynutí zvoleného času kontrolka zhasne a program sa
automaticky spustí.
MULTIZONE
Po spustení programu už nemožno nastaviť funkciu
POSUNUTIE ŠTARTU.
Ak je potrebné umyť menej riadu, možno použiť polovičnú
náplň, aby sa ušetrila voda, elektrina a umývací prostriedok.
Zvoľte kompatibilný program (pozrite časť Tabuľka programov)
a potom stlačte tlačidlo MULTIZONE na displeji sa zobrazí
symbol vybratého koša:
(vybratý len spodný kôš)
(vybratý len horný kôš)
(vybratý len kôš na príbor)
Štandardne tento spotrebič umýva riad vo všetkých košoch.
Možnosť je vypnut.
ZATVORENÝ VODOVODNÝ VENTIL – alarm
Bliká v prípade žiadneho prítoku vody alebo zatvoreného
vodovodného ventilu.
SVETLO NA PODLAHE
Svetielko kontrolky LED premietané na dlážku signalizuje, že
umývačka pracuje.
Svetielko zostane počas cyklu rozsvietené a na konci cyklu
sa vypne.
Táto funkcia je aktivovaná štandardne, ale je možné ju
deaktivovať v PONUKE NASTAVENÍ.
TURBO
Túto možnosť možno použiť na skrátenie trvania hlavného
programu pri zachovaní rovnakého výsledku umývania
a sušenia.
Vyberte kompatibilný program (pozrite časť Tabuľka
programov), stlačte tlačidlo TURBO a kontrolka sa rozsvieti.
Vybranú možnosť zrušíte opätovným stlačením tlačidla.
POWER CLEAN®
Vďaka prídavným výkonným dýzam táto funkcia umožňuje
intenzívnejšie a účinnejšie umývanie v spodnom koši, v špecifickej
oblasti (pozrite stranu 6 Power Clean v spodnom koši).
Táto možnosť sa používa na umývanie hrncov a kastrólov.
Vyberte kompatibilný program (pozrite časť Tabuľka
programov), stlačením tohto tlačidla aktivujte funkciu POWER
CLEAN® (kontrolka sa rozsvieti).
5
UKLADANIE RIADU DO KOŠOV
KÔŠ NA PRÍBOR
SPODNÝ KÔŠ
Tretí košík je určený na ukladanie príboru.
Príbor uložte, ako je uvedené na obrázku.
Vďaka oddelenému uloženiu sa príbor po
umytí ľahšie vyberá a dosiahne sa lepší
výsledok umývania a sušenia.
Nože a ostatné kuchynské náčinie s
ostrými okrajmi treba uložiť čepeľami
nadol.
Na hrnce, pokrievky, taniere, šalátové misy,
príbor a pod. Veľké taniere a pokrievky by
mali byť uložené po bokoch, aby na ne
ostrekovacie ramená nenarážali.
Spodný kôš má opory proti prevráteniu,
ktoré možno použiť v zvislej polohe pri
ukladaní tanierov alebo v horizontálnej
polohe (nižšie) pre ľahké uloženie panvíc a
šalátových mís.
(príklad naplnenia spodného koša)
VRCHNÝ KÔŠ
Ukladajte doň krehké a ľahké nádoby: poháre, šálky, tanieriky, nízke šalátové misky.
Vrchný kôš má oporu proti prevráteniu,
ktorú možno použiť vo vertikálnej polohe
pri ukladaní podšálok a dezertných tanierikov alebo v spodnej polohe na ukladanie
misiek a nádob na jedlo.
(príklad naplnenia vrchného koša)
NASTAVENIE VÝŠKY VRCHNÉHO KOŠA
Výška vrchného koša je nastaviteľná: vysoká
poloha umožňuje uložiť do spodného koša
objemný riad a nízka poloha umožňuje čo najlepšie využiť opory proti prevráteniu vytvorením
väčšieho miesta smerom nahor a vyhnúť sa
tomu, aby riad narážal o veci v spodnom koši.
Vrchný kôš je vybavený nastavovačom výšky
vrchného koša (pozri obrázok), bez stláčania
páčok ho jednoducho nadvihnite uchopením
bočníc koša, len čo je kôš v stabilnej hornej polohe.
Na vrátenie do spodnej polohy stlačte páčky A
na bokoch koša a posuňte kôš nadol.
V žiadnom prípade neodporúčame nastavovať výšku koša, keď je
plný.
NIKDY nezdvíhajte ani nespúšťajte kôš iba na jednej strane.
SKLÁPACIE KLAPKY S NASTAVITEĽNOU POLOHOU
Bočné sklápacie opierky je
možné sklopiť alebo vyklopiť,
aby bolo možné optimalizovať
usporiadanie riadu v zásuvke.
Vínové poháre možno bezpečne
uložiť do sklápacích opierok
vložením stopky pohára do
príslušnej štrbiny.
V závislosti od modelu:
– pri vyklápaní opierku posuňte
hore a otočte ju alebo ju uvoľnite
zo západiek a potiahnite ju dole.
– pri sklápaní opierku otočte a zasuňte ju dole alebo ju vytiahnite
hore a zatlačte do západiek.
6
FUNKCIA POWER CLEAN® V SPODNOM KOŠI
Funkcia Power Clean® využíva špeciálne
vodné dýzy v zadnej časti priestoru na
intenzívne umývanie veľmi špinavých nádob.
Spodný kôš má oddeľovaciu zónu,
špeciálnu vyťahovaciu oporu v zadnej časti
koša, ktorá môže slúžiť na podopretie panvíc
alebo plechov na pečenie, aby boli v zvislej
polohe a zabrali tak menej miesta.
Po umiestnení hrncov/kastrólov
oproti komponentu Power Clean®
aktivujte na ovládacom paneli
POWER CLEAN.
Ako používať Power Clean®:
1. Upravte priestor Power Clean®
(G) sklopením zadných držiakov
tanierov, aby sa tam zmestili
hrnce.
2. Vložte vertikálne naklonené
hrnce a kastróly do oblasti Power Clean®. Hrnce musia byť
naklonené smerom k vodným
dýzam.
SK
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. SKONTROLUJTE PRIPOJENIE K VODOVODU
Skontrolujte, či je umývačka pripojená k vodovodnej sieti
a či je otvorený vodovodný ventil.
2. NAPLŇTE KOŠE
(pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Po dlhšej dobe nečinnosti sa spotrebič automaticky vypne, aby sa
minimalizovala spotreba elektrickej energie.
Ak je riad iba mierne znečistený, alebo bol pred vložením do
umývačky opláchnutý vodou, primerane znížte množstvo umývacieho prostriedku.
3. NAPLŇTE DÁVKOVAČ UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
(pozri TABUĽKU PROGRAMOV).
ÚPRAVA PREBIEHAJÚCEHO PROGRAMU
4. ZAPNITE UMÝVAČKU
Otvorte dvierka a stlačte tlačidlo ZAP./VYP. Upozorňujeme vás, že
tlačidlá sa deaktivujú po otvorení dverí do viac než 3/4 z vertikálnej (zatvorenej) polohy.
5. VYBERTE PROGRAM A UPRAVTE CYKLUS
Vyberte najvhodnejší program podľa typu riadu a stupňa znečistenia (pozri časť OPIS PROGRAMOV).
Na displeji sa zobrazí písmeno „P“ nasledované číslom programu
(napr. „P 1“). Stlačením tlačidiel PREDCHÁDZAJÚCE / NASLEDUJÚCE sa mení program. Vyberte želané možnosti (pozri MOŽNOSTI
A FUNKCIE).
6. ŠTART
Spustite umývací cyklus stlačením tlačidla ŠTART (kontrolka
svieti) a zatvorením dvierok do 4 sekúnd. Po spustení programu sa
ozve jedno pípnutie. Ak nezatvoríte dvierka do 4 sekúnd, ozve sa
alarm. V takomto prípade otvorte dvierka, stlačte tlačidlo ŠTART
a opäť zatvorte dvierka do 4 sekúnd.
7. KONIEC UMÝVACIEHO CYKLU
Koniec umývacieho cyklu oznamujú pípnutia a na displeji sa zobrazí „End“. Otvorte dvierka a vypnite spotrebič stlačením tlačidla
ZAP./VYP. Niekoľko minút počkajte, aby ste sa nepopálili, a potom
nádoby vyberte. Vyložte riad z košov, začnite od spodného.
Ak ste zvolili nesprávny program, možno ho zmeniť len za podmienky, že sa práve začal: otvorte dvierka stlačte a podržte tlačidlo ZAP./
VYP., spotrebič sa vypne. Znova spotrebič zapnite pomocou tlačidla
ZAP./VYP. a zvoľte nový umývací cyklus a požadovanú možnosť;
Spustite umývací cyklus stlačením tlačidla ŠTART a zatvorením dvierok do 4 sekúnd.
DOPLNENIE ĎALŠIEHO RIADU
Bez toho, aby ste vypínali spotrebič, otvorte dvierka (symbol „:“
prestane blikať a začne blikať kontrolka ŠTART ) (pozor na HORÚCU
paru!) a vložte riad do umývačky. Stlačte tlačidlo ŠTART a do
4 sekúnd zatvorte dvierka; cyklus bude pokračovať od momentu,
v ktorom bol prerušený.
NÁHODNÉ PRERUŠENIA
Ak sa dvierka otvoria počas umývacieho cyklu alebo pri výpadku
elektriny, cyklus sa zastaví. Stlačte tlačidlo ŠTART a do 4 sekúnd
zatvorte dvierka; cyklus bude pokračovať od momentu, v ktorom bol
prerušený.
RADY A TIPY
TIPY
NEVHODNÉ PREDMETY
Pred naložením riadu do košov odstráňte všetky zvyšky jedla z nádob
a vyprázdnite poháre. Riad nemusíte vopred oplachovať pod
tečúcou vodou.
Uložte nádoby tak, aby sedeli pevne na mieste a neprevrátili sa; a
uložte ich tak, aby boli otvormi nadol, a vypuklé časti, aby boli naklonené a voda sa tak mohla voľne dostať ku všetkým povrchom.
Pozor: veká, rúčky, podnosy a panvice na vysmážanie nesmú brániť
otáčaniu ostrekovacích ramien.
Drobné veci ukladajte do košíka na príbor.
Veľmi špinavý riad a hrnce treba ukladať do spodného koša, lebo v
tejto časti sú prúdy vody silnejšie a zvyšujú umývací výkon.
Po naplnení spotrebiča sa presvedčte, či sa ostrekovacie ramená
môžu voľne otáčať.
• Drevené nádoby a príbor.
• Krehké zdobené poháre, umelecký ručne maľovaný a starožitný
porcelán. Ich zdobenie nie je odolné.
• Časti z plastu, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám.
• Medené a cínové nádoby.
• Riad zašpinený od popola, vosku, mazadiel alebo atramentu.
Farby ozdôb na skle a hliníkové/strieborné kusy sa môžu počas
umývania meniť a vyblednúť. Niektoré typy skla (napr. krištáľové
predmety) môžu po niekoľkých umytiach zmatnieť.
HYGIENA
Aby ste sa vyhli zápachu a usadeninám, ktoré sa môžu nahromadiť v
umývačke, aspoň raz do mesiaca spustite program s vysokou teplotou. Do prázdnej umývačky dajte čajovú lyžičku umývacieho prostriedku a pustite ju naprázdno, aby sa vyčistila.
POŠKODENIE SKLA A PORCELÁNU
• Používajte iba sklo a porcelán, pri ktorých výrobca zaručuje, že ich
možno bezpečne umývať v umývačke.
• Používajte jemný umývací prostriedok vhodný na porcelán
• Vytiahnite poháre a príbor z umývačky hneď po skončení umývacieho cyklu.
7
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
POZOR: Pri čistení umývačky a údržbe ju vždy odpojte od elektriny vytiahnutím zástrčky. Nečistite spotrebič horľavými kvapalinami.
ČISTENIE UMÝVAČKY
Fľaky vo vnútri spotrebiča možno odstrániť handričkou navlhčenou vodou a trochou octu.
Vonkajšie povrchy spotrebiča a ovládací panel možno čistiť vlhkou jemnou handričkou. Nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo abrazívne čistiace prostriedky.
Po niekoľkých umývaniach zostavu filtra skontrolujte a ak je potrebné,
dôkladne ju vyčistite pod tečúcou vodou nekovovou kefkou podľa
nižšie uvedených pokynov:
1. Otočte valcovým filtrom A proti smeru hodinových ručičiek a
vytiahnite ho (obr. 1).
2. Vytiahnite vrchný filter B jemným zatlačením na bočné klapky (obr. 2).
3. Vyberte plechový filter z nehrdzavejúcej ocele C (obr. 3).
4. Skontrolujte sifón a odstráňte zvyšky jedla. NIKDY NEVYBERAJTE
ochranu čerpadla (čierny dielec) (obr. 4).
1
2
ZAMEDZENIE NEPRÍJEMNÝCH
PACHOV
B
Dvierka spotrebiča nechávajte vždy pootvorené, aby v spotrebiči
nezostala uzavretá vlhkosť.
Pravidelne čistite tesnenia dvierok a dávkovače umývacieho
prostriedku vlhkou špongiou. V tesnení tak nezostanú zachytené
zvyšky jedla, ktoré sú hlavnou príčinou vzniku nepríjemného pachu.
KONTROLA PRÍVODNEJ HADICE
Pravidelne kontrolujte prívodnú hadicu, či sa neláme alebo nepraská.
Ak je poškodená, vymeňte ju za novú, ktorú získate v popredajnom
servise alebo u špecializovaného predajcu.
Podľa typu hadice
A
3
A
4
C
Po vyčistení filtrov zostavu filtrov vložte na miesto a zafixujte v správnej polohe; je to dôležité pre správnu činnosť umývačky.
Ak má prívodná hadica priesvitný obal, pravidelne kontrolujte, či na
niektorých miestach jeho farba netmavne. Ak áno, na hadici môže byť
priesak a treba ju vymeniť.
Pri hadiciach so zastavovaním prietoku: skontrolujte malý priezor
bezpečnostného ventilu (pozri šípku). Ak je červený, bola aktivovaná
funkcia zastavenia vody a hadicu treba vymeniť za novú.
Aby ste mohli hadicu odkrútiť, pri odkrúcaní stlačte uvoľňovacie
tlačidlo.
ČISTENIE OSTREKOVACÍCH RAMIEN
ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA
Občas sa zvyšky jedla môžu zasušiť
aj na ostrekovacích ramenách a
zablokovať dierky, cez ktoré strieka vody. Preto sa odporúča občas
ramená kontrolovať a čistiť ich malou
nekovovou kefkou.
Ak chcete horné ostrekovacie
rameno vybrať, otáčajte plastovým
uzamykacím krúžkom proti smeru
hodinových ručičiek. Vrchné rameno
treba vymeniť tak, aby strana s
väčším počtom dierok smerovala nahor.
Zostavu filtra pravidelne čistite, aby sa filtre neupchali a odpadová
voda mohla správne odtekať.
Spodné ostrekovacie rameno možno
vybrať potiahnutím nahor.
ČISTENIE PRÍVODNEJ HADICE
Ak sú hadice nové alebo sa dlhší čas nepoužívali, nechajte cez ne
pretiecť vodu, aby ste sa ubezpečili, že sú priepustné a nenachádzajú
sa v nich nečistoty, až potom ich pripojte. Ak tento krok vynecháte,
prívod vody sa môže upchať a poškodiť umývačku.
Zostava filtra pozostáva z troch filtrov, ktoré odstraňujú zvyšky jedla
z umývačky a potom vodu recirkulujú. Ak chcete dosiahnuť kvalitné
výsledky umývania, musíte ich udržiavať čisté.
Umývačku nesmiete používať bez filtrov, alebo ak je filter uvoľnený.
8
SK
INŠTALÁCIA
POZOR: Ak je potrebné spotrebič presúvať, musí byť vo vertikálnej polohe; ak je to absolútne nevyhnutné, možno ho nakloniť
dozadu.
PRIPOJENIE PRÍVODU VODY
Úpravu prívodu vody pri inštalácii by mal vykonávať iba kvalifikovaný
technik.
Prívodná a odtoková hadica môžu byť umiestnené vpravo alebo
vľavo, aby bola inštalácia čo najlepšia.
Dbajte, aby umývačka hadice neohla ani nepritlačila.
PRIPOJENIE PRÍVODNEJ HADICE
• Nechajte vodu tiecť, až kým nie je celkom čistá.
• Hadicu naskrutkujte a pevne zatiahnite a uzavrite vodovodný ventil.
Ak prívodná hadica nie je dosť dlhá, obráťte sa na špecializovaný
obchod alebo na autorizovaného technika.
Tlak vody nesmie presahovať hraničné hodnoty uvedené v tabuľke
technických údajov, inak možno umývačka nebude fungovať správne.
Presvedčte sa, či hadica nie je ohnutá alebo stlačená.
ŠPECIFIKÁCIE PRE PRIPOJENIE PRÍVODNEJ HADICE:
PRÍVOD VODY
studená alebo teplá (max. 60 °C)
PRÍVODNÉ POTRUBIE
3/4”
TLAK VODY
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
PRIPOJENIE ODTOKOVEJ HADICE
Pripojte odtokovú hadicu k odtokovému potrubiu s minimálnym
priemerom 2 cm A
Pripojenie odtokovej hadice musí byť vo výške od 40 po 80 cm od
podlahy alebo povrchu, na ktorom umývačka stojí.
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
VÝSTRAHA: Za žiadnych okolností by ste nemali prívodnú
hadicu rezať, pretože obsahuje elektrické časti pod prúdom.
Prv než zastrčíte zástrčku do elektrickej zásuvky, presvedčte sa, že:
a vyhovuje platným predpisom;
• Zásuvka je uzemnená
Zásuvka vydrží maximálnu záťaž spotrebiča, ako je uvedené na
údajovom štítku, ktorý sa nachádza na vnútornej strane dvierok
(pozri OPIS VÝROBKU).
• Napájacie napätie je v rámci hodnôt uvedených na údajovom
štítku na vnútornej strane dvierok.
• Zásuvka je kompatibilná so zástrčkou spotrebiča.
Ak to tak nie je, požiadajte autorizovaného technika o výmenu
zástrčky (pozri POPREDAJNÝ SERVIS). Nepoužívajte predlžovacie káble
ani rozdvojky. Po nainštalovaní spotrebiča by mali byť napájací kábel i
elektrická zásuvka ľahko prístupné.
Kábel by nemal byť ohnutý ani stlačený.
Ak je prívodný kábel poškodený, dajte ho vymeniť u výrobcu alebo
v jeho autorizovanom servise, aby ste sa vyhli prípadnému nebezpečenstvu.
Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za nehody, ktoré vznikli nedodržaním týchto predpisov.
UMIESTNENIE A VYROVNANIE
1. Umývačku postavte na rovnú pevnú podlahu. Ak podlaha nie je
rovná, predné nožičky spotrebiča možno nastaviť, až kým nedosiahnete vodorovnú polohu. Ak je spotrebič správne vyvážený, bude
stabilnejší a je menej pravdepodobné, že sa posunie alebo bude pri
prevádzke spôsobovať vibrácie či hluk.
2. Pred zabudovaním umývačky podlepte drevenú policu priesvitnou
lepiacou páskou, aby ste ju chránili pred prípadnou kondenzáciou,
ktorá sa môže vytvoriť.
3. Umývačku umiestnite tak, aby sa bočné steny alebo zadný panel
dotýkali susedných skriniek alebo steny. Tento spotrebič môže byť
zabudovaný aj pod pracovný pult.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Pred pripojením odtokovej hadice k odtoku z drezu odstráňte plastovú zátku B.
OCHRANA PROTI VYTOPENIU
Ochrana proti vytopeniu. Aby nedošlo k vytopeniu, umývačka
je vybavená špeciálnym systémom, ktorý zablokuje prívod vody v prípade anomálií alebo únikov vody zo spotrebiča.
Niektoré modely sú vybavené aj doplnkovým bezpečnostným zariadením New Aqua Stop, ktoré zaručuje ochranu proti vytopeniu aj v
prípade prasknutia prívodnej hadice.
Za žiadnych okolností by ste nemali prívodnú hadicu rezať, pretože
obsahuje elektrické časti pod prúdom.
4. Ak chcete nastaviť výšku zadnej nožičky, otáčajte červenú šesťhrannú objímku vpredu v spodnej strednej časti umývačky pomocou
šesťhranného kľúča s otvorom 8 mm. Otáčajte kľúčom v smere
hodinových ručičiek, ak chcete výšku zväčšiť, a proti smeru hodinových ručičiek, ak ju chcete zmenšiť.
ROZMERY, KAPACITA A SPOTREBA V POHOTOVOSTNOM REŽIME:
ŠÍRKA
448 mm
VÝŠKA
820 mm
HĹBKA
555 mm
KAPACITA
10 štandardných súprav
9
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak vaša umývačka nefunguje, ako by mala.
Prv než sa obrátite na servis, preverte, či problém nemôžete vyriešiť pomocou tohto zoznamu.
PROBLÉMY
MOŽNÉ PRÍČINY
RIEŠENIA
Umývačka sa
nespúšťa a nereaguje na príkazy
Spotrebič nie je riadne pripojený do elektrickej zásuvky.
Zastrčte zástrčku do zásuvky.
Výpadok prúdu.
Po obnovení dodávky elektriny sa umývačka automaticky spustí.
Dvierka umývačky nie sú zatvorené.
Energicky dvierka zatlačte tak, aby ste počuli “cvaknutie”.
Nereaguje na príkazy.
Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP., asi po minúte ho
znova zapnite a resetujte program.
Dvierka sa nezamykajú.
Koše nie sú zasunuté po koniec.
Overte, či sú koše zasunuté po koniec.
Zámka dvierok je zaseknutá.
Energicky dvierka zatlačte tak, aby ste počuli “cvaknutie”.
Umývačka vydáva nadmerný
hluk.
Nádoby o seba hrkocú.
Uložte riad správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Tvorí sa nadmerné množstvo peny.
Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný
do umývačiek riadu (pozri PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO
PROSTRIEDKU). Resetujte aktuálny cyklus VYPNUTÍM umývačky, potom ju znova zapnite, vyberte nový program, stlačte tlačidlo START
a zatvorte dvierka. Nepridávajte žiadny ďalší umývací prostriedok.
Riad nie je vysušený.
Zvolený program nemá fázu sušenia.
Overte si v tabuľke programov, či má zvolený program fázu sušenia.
Leštidlo sa minulo alebo rozdelenie nie je adekvátne.
Pridajte leštidlo alebo nastavte vyššie dávkovanie (pozri PLNENIE
DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU).
Nádoby majú úpravu proti pripáleniu alebo sú z plastu. Prítomnosť kvapiek vody je normálna (pozri RADY A TIPY).
Riad nie je čistý.
Riad nebol správne uložený.
Ostrekovacie ramená sa nemôžu voľne točiť, bránia
im v tom kusy riadu.
Umývací cyklus je príliš jemný a/alebo účinnosť
umývacieho prostriedku je nízka.
Uložte riad správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Uložte riad správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Vyberte vhodný umývací cyklus (pozri TABUĽKA PROGRAMOV).
Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do umývačiek riadu (pozri PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO
Tvorí sa nadmerné množstvo peny.(pozri POPREDAJPROSTRIEDKU). Resetujte aktuálny cyklus VYPNUTÍM umývačky, poNÝ SERVIS)
tom ju znova zapnite, vyberte nový program, stlačte tlačidlo START
a zatvorte dvierka. Nepridávajte žiadny ďalší umývací prostriedok.
Umývačka sa
neplní vodou,
zobrazí sa výstraha „H2O“ alebo
„F06“
Na nádobách
a pohároch sú
stopy vodného
kameňa alebo
biely povlak.
Na nádobách a
pohároch sú modré pásiky alebo
majú modrasté
sfarbenie.
10
Veko priehradky na leštidlo nebolo správne uzavreté.
Presvedčte sa, či je veko dávkovača leštidla uzavreté.
Filter je špinavý alebo upchatý.
Vyčistite zostavu filtra (pozri STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA).
Chýba soľ.
Naplňte zásobník soli(pozri PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI).
V prívode nie je voda alebo je uzavretý ventil.
Presvedčte sa, či je v prívode voda a či tečie voda z kohútika.
Sitko v prívodnej hadici je upchaté; je potrebné ho
vyčistiť.
Presvedčte sa, či odtoková hadica nie je ohnutá (pozri INŠTALÁCIA)
znovu umývačku naprogramujte a spustite.
Po overení a vyčistení vypnite a zapnite umývačku a reštartujte
nový program.
Množstvo soli je príliš nízke.
Doplňte zásobník soli (pozri NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI).
Nastavenie tvrdosti vody nie je primerané.
Zvýšte hodnoty (pozri TABUĽKU TVRDOSTI VODY).
Uzáver zásobníka soli nie je dobre zavretý.
Skontrolujte, či je poriadne zatvorený uzáver zásobníka soli.
Leštidlo sa minulo alebo je dávkovanie nedostatočné.
Pridajte leštidlo alebo nastavte vyššie dávkovanie.
Dávka leštidla je priveľká.
Znížte dávky.
Prívodná hadica je ohnutá.
SK
TABUĽKA S TECHNICKÝMI ÚDAJMI
KONTAKT NA POPREDAJNÝ SERVIS
Technické údaje obsahujúce aj údaje o spotrebe energie si môžete
stiahnuť na webovej stránke: docs.whirlpool.eu
Naše kontaktné údaje nájdete v záručnej
knižke. Pri kontaktovaní nášho zákazníckeho popredajného servisu uveďte, prosím,
kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
IEC 436
:
11
400011327251
11/2018 mk - Xerox Fabriano
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising