Whirlpool | HSIC 3T127 C | Setup and user guide | Whirlpool HSIC 3T127 C Kasutusjuhend

Whirlpool HSIC 3T127 C Kasutusjuhend
ET
IGAPÄEVANE KASUTUS
JUHEND
TÄNAME, ET OSTSITE HOTPOINT ARISTON TOOTE.
Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige oma
seade aadressil: www.hotpoint.eu/register
Ohutusjuhised ja kasutus- ning hooldusjuhendi saate
hankida, laadides selle alla meie veebilehelt
docs.hotpoint.eu ja järgides voldiku lõpus
toodud juhiseid.
Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt Tervishoiu- ja ohutusjuhendit.
TOOTE KIRJELDUS
SEADE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1
2
3
4
6
5
7
10
8
9
Service:
0000 000 00000
12
11
Ülemine rest
Kokkukäivad labad
Ülemise resti kõrguse regulaator
Ülemine pihustushoob
Alumine rest
Pesemisala
Söögiriistade korv
Alumine pihustushoob
Filtrikoost
Soolanõu
Pesu- ja loputusvahendi dosaatorid
Andmeplaat
Juhtpaneel
13
JUHTPANEEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3 4
5
67 8
9
Sisse-/Väljalülituse ja taaslähtestuse nupp koos indikaatortulega
Programminupp
Soola lisamise vajaduse indikaatortuli
Loputusvahendi lisamise vajaduse indikaatortuli
Programmi number ja viiteaja indikaator
10
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11
Tableti (Tab) indikaatortuli
Ekraan
Zone Wash indikaatortuli
Zone Wash nupp
Viitstardi nupp
Stardi/pausi nupp koos indikaatortulega/ Tablett (Tab)
1
ESMAKASUTUS
SOOL, LOPUTUSVAHEND JA PESUVAHEND
NÕUANDEID ESMAKASUTUSEKS
Seadme paigaldamise järel eemaldage restide stopperid ja ülemise
resti elastsed fiksaatorid.
SOOLANÕU TÄITMINE
Soola kasutamine aitab vältida KATLAKIVI kogunemist nõudele ja
masina funktsionaalsetele osadele.
• Soolanõu ei tohi kunagi olla tühi.
• Vee kareduse määramine on tähtis.
Soolanõu asub nõudepesumasina alaosas (vt jaotist PROGRAMMIDE
KIRJELDUS) ja seda tuleb täita, kui juhtpaneelil süttib SOOLA LISAMISE
märgutuli
.
1. Eemaldage alumine rest ja keerake soolanõu
kork lahti (vastupäeva).
2. Ainult esimene kord, kui seda teete: täitke soolanõu veega.
3. Paigaldage lehter (vt joonis) ja täitke soolanõu servani (umbes 1 kg); seejuures võib
nõust väljuda vett.
4. Eemaldage lehter ja pühkige avalt soolajäägid.
Keerake kork kõvasti kinni, nii et pesuprogrammide ajal ei pääseks
soolanõusse pesuvahendit (see võib veepehmendajat tõsiselt
kahjustada).
Kui on vaja soola lisada, tuleb seda teha enne pesutsükli alustamist.
VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE
Et veepehmendaja saaks ideaalselt töötada, peab vee karedus olema
määratud vastavalt vee reaalsele karedusele teie kodus. Seda teavet
saate oma vee-ettevõttelt.
Tehaseseadistus on tehtud vee keskmise (3) kareduse järgi.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
• Hoidke P nuppu viie sekundi vältel all, kuni kuulete signaali.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Valitud veekareduse number ja soola lisamise vajaduse
indikaatortuli vilguvad.
• Vajutage nuppu P soovitud karedustaseme valimiseks (vt VEE
KAREDUSE TABELIT).
Vee kareduse tabel
Tase
°dH
°fH
Saksa kraadid
Prantsuse kraadid
1
Pehme
0-6
0 - 10
2
Keskmine
7 - 11
11 - 20
3
Keskmine
12 - 17
21 - 30
4
Kare
18 - 34
31 - 60
5
Väga kare
35 - 50
61 - 90
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Vee karedus on määratud!
Kohe pärast seda protseduuri käivitage suvaline pesuprogramm ilma
nõusid masinasse panemata.
Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud
soola.
Kui olete soola masinasse valanud, kustub SOOLA LISAMISE vajaduse
indikaatortuli.
Kui soolaanumat ei täideta, võib selle tagajärjel kahjustuda
veepehmendaja ja kütteelement.
2
LOPUTUSVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
Loputusvahend muudab nõude KUIVATAMISE lihtsamaks.
Loputusvahendi dosaator A vajab täitmist, kui juhtpaneelil põleb
LOPUTUSVAHENDI LISAMISE märgutuli
.
A
B
1. Dosaatori B avamiseks vajutage kaanel olevat sakki ja tõmmake seda
enda poole.
2. Valage dosaatorisse ettevaatlikult loputusvahendit, kuni selle tase
jõuab maksimumtaset (110 ml) näitava sälguni täiteaval - vältige
loputusvahendi mahavoolamist. Kui see juhtub, kuivatage maha
voolanud vahend kohe kuiva lapiga.
3. Vajutage kaant, kuni see klõpsuga sulgub.
ÄRGE valage loputusvahendit otse pesukambrisse.
LOPUTUSVAHENDI DOOSI REGULEERIMINE
Kui te ei ole kuivatamise tulemustega täielikult rahul, saate kasutatava
loputusvahendi kogust reguleerida.
• Lülitage nõudepesumasin SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
• Vajutage kolm korda nuppu P - kostab helisignaal.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Valitud taseme number ja loputusvahendi lisamise indikaatortuli
vilguvad.
• Vajutage nuppu P, et valida loputusvahendi lisamise soovitud tase.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Vee karedus on määratud!
Kui loputusvahendi tasemeks on määratud NULL (ÖKO), siis loputusvahendit ei kasutata. Kui loputusvahend otsa saab, ei sütti LOPUTUSVAHENDI
LÕPPEMISE indikaatortuli. Olenevalt nõudepesumasina mudelist saab valida kuni 5 taseme vahel. Tehasesäte on mudelispetsiifiline, järgige ülalpool
toodud juhiseid, et seda oma masinal kontrollida.
• Kui nõudel esineb sinakaid jälgi, määrake madalam tase (1-2).
• Kui nõudel on veepiiskade või katlakivi jälgi, määrake kõrgem tase
(3-4).
PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
B
A
Pesuvahendi dosaatori avamiseks
kasutage avamisseadet A. Pange
pesuvahend ainult kuiva
dosaatorisse B. Eelpesu jaoks
mõeldud pesuvahend pange otse
pesukambrisse.
1. Pesuvahendi doseerimisel kasutage
õige koguse määramiseks eelmainitud teavet. Dosaatori B sees on näidud
abiks puhastusvahendi doseerimisel.
2. Puhastage dosaatori servadelt pesuvahendi jäägid ja sulgege kaas
(kostab klõpsatus).
3. Pesuvahendi dosaatori kaane sulgemiseks tõmmake seda
ülespoole, kuni sulgemisseade on kindlalt oma kohal.
Pesuvahendi dosaator avaneb automaatselt, kui vastavas programmis
on selleks õige hetk käes. Kõik-ühes-pesuvahendite kasutamisel
soovitame kasutada nuppu TABLETT, sest see muudab programmi
selliselt, et oleks tagatud parimad pesemis- ja kuivatamistulemused.
ET
Kuivatamine
faas
PROGRAMMIDE TABEL
Programm
1 Säästurežiim (Öko)
50°
2
Automaatne
intensiivrežiim
65°
3
Automaatne
normaalrežiim
55°
Saadaolevad
valikud *)
Pesuvahendi
anum
Pesu
programmi
kestus
(t:min)**)
Veekulu
(liitrit tsükli
kohta)
Elektrikulu
(kWh/
tsükkel)
4:00
9,0
0,74
2:20 - 3:00
16,0 - 18,0
1,20 - 1,40
2:10 - 2:50
14,5 - 16,0
1,05 - 1,25
-
1:40
12,0
1,00
-
0:30
9,0
0,50
Tub
B
-
4 Õrn
45°
5 Kiire 30’
50°
6 Head ööd
50°
-
3:35
16,5
1,00
70°
-
1:40
12,0
1,30
0:10
4,5
0,01
7
Antibakteriaalne
režiim
8 Leotus
-
-
-
-
-
Säästuprogrammi andmed on mõõdetud laboratoorsetes tingimustes vastavalt Euroopa standardile EN 50242.
Märkus katselaboritele: teavet võrdlevate EN-katsetingimuste kohta saate meiliaadressil: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Nõude eeltöötlus ei ole ühegi programmi kasutamise eelselt vajalik.
*) Kõiki valikuid korraga kasutada ei saa.
**) Ekraanil kuvatav ja brošüüris toodud programmi kestus on hinnanguline ja välja arvutatud standardtingimuste juures. Tegelik aeg võib varieeruda
olenevalt paljudest teguritest, nagu näiteks sissevõetava vee temperatuur ja rõhk, toatemperatuur, pesuvahendi kogus, pestavate nõude hulk ja tüüp,
nõude paigutus, lisavalikud ja anduri kalibreering. Anduri kalibreering võib pikendada programmi kestust kuni 20 minuti võrra.
Elektrikulu ooterežiimis: Elektrikulu väljalülitamata režiimis: 5 W - Elektrikulu väljalülitatud režiimis: 0,5 W
PROGRAMMIDE KIRJELDUS
Juhised pesutsükli valimiseks.
1 SÄÄSTUREŽIIM (ÖKO)
Normaalselt määrdunud toidunõud. Standardprogramm, mis on
energia- ja veekulu kombinatsiooni poolest kõige säästlikum.
2 AUTOMAATNE INTENSIIVREŽIIM
Automaatne programm tugevalt määrdunud nõudele ja pannidele (ei
tohi kasutada õrnade esemetega).
3 AUTOMAATNE NORMAALREŽIIM
Automaatprogramm keskmiselt määrdunud pottide-pannide ja nõude
pesemiseks.
6 HEAD ÖÖD
Sobib masinaga pesemiseks öisel ajal. Tagab optimaalse puhastuse ja
kuivatuse võimalikult vaikse heliga.
7 ANTIBAKTERIAALNE REŽIIM
Keskmiselt või tugevasti määrdunud nõud, koos täiendava antibakteriaalse pesuga. Saab kasutada nõudepesumasina hoolduseks.
8 LEOTUS
Kasutatakse lauanõude värskendamiseks, et neid hiljem pesta. Selle
programmiga pesuvahendit ei kasutata.
4 ÕRN
Programm õrnade nõude pesemiseks, mis on tundlikumad kõrgete
temperatuuride suhtes, nt klaasid ja tassid.
5 KIIRE 30’
Programm kergelt määrdunud nõude pesemiseks, millel ei ole kuivanud toidujääke.
Märkused
Kergelt määrdunud nõude puhul on kõige tõhusamad kiirtsüklid (Kiire või
Fast).
Et veekulu veelgi vähendada, pange masin tööle alles siis, kui see
on pesemist vajavaid nõusid täis.
3
VALIKUD JA FUNKTSIOONID
VALIKUTE valimiseks tuleb vajutada vastavat nuppu (vt jaotist JUHTPANEEL).
Kui valik ei ole konkreetse programmi puhul saadaval (vt PROGRAMMIDE TABELIT), vilgub vastav LED-tuli kiiresti kolm korda
ja kostavad helisignaalid. Valikut ei käivitata.
ZONE WASH
Kui pesemist vajavaid nõusid ei ole palju, võib vee, elektri
ja pesuvahendi kokkuhoiuks kasutada poole koguse
programmi.
Valige programm ja vajutage ZONE WASH nuppu: valitud
resti sümbol kuvatakse ekraanile. Vaikimisi peseb seade
nõusid mõlemal restil.
Ainult ühel restil pesemiseks vajutage korduvalt sellele
nupule:
kuvatakse ekraanil (ainult alumine rest)
kuvatakse ekraanil (ainult ülemine rest)
kuvatakse ekraanil (valik on VÄLJA lülitatud ja seade
peseb nõusid kõigil restidel).
Ärge unustage paigutada nõusid ainult ülemisele või
alumisele restile ja vähendada vastavalt ka pesuvahendi
kogust.
VIITSTART
Programmi algusaega võib 1–12 tundi edasi lükata.
1. Vajutage nuppu VIITSTART: ekraanil kuvatakse vastav
sümbol „h“; iga nupuvajutusega pikeneb valitud pesutsükli käivitumiseni jääv aeg (1 tund, 2 tundi jne,
kuni 12 tunnini).
2. Valige pesuprogramm, vajutage nuppu START/PAUSI
ja sulgege 4 sekundi jooksul uks: taimer hakkab aega
lugema.
3. Kui määratud aeg on möödunud, kustub indikaatortuli
„h“ ja pesutsükkel algab.
Viitaja muutmiseks ja lühema ajavahemiku valimiseks
vajutage VIITSTARDI nuppu. Loobumiseks vajutage
korduvalt nuppu, kuni valitud viitstardi indikaatortuli „h“
välja lülitub.
Kui programm on käivitunud, ei saa VIITSTARDI
valikut aktiveerida.
TABLETT (Tab)
See säte võimaldab teil optimeerida tsükli tulemusi
vastavalt kasutatavale pesuvahendile.
Vajutage START/PAUSI nuppu kolme sekundi vältel
(süttib vastav tuli), kui te kasutate kombineeritud
pesuvahendeid tableti kujul (loputusvahend, sool ja
pesuvahend ühes doosis koos).
Kui kasutate pesuvahendit pulbri või vedeliku kujul,
peab see valik olema välja lülitatud.
4
ET
RESTIDE TÄITMINE
ÜLEMINE REST
Siia paigutage õrnemad ja kergemad
nõud: klaasid, tassid, alustassid, madalad
salatikausid.
ALUMINE REST
(ülemise resti laadimisnäidis)
ÜLEMISE RESTI KÕRGUSE REGULEERIMINE
Ülemise resti kõrgust saab reguleerida: kui see
paigutada kõrgemale, mahuvad alumisele restile
suuremad nõud, kui see aga seada madalamale, saab paremini ära kasutada ülemise resti
tugesid, luues üles rohkem ruumi ja vältides
kokkupuudet alumisel restil asuvate nõudega.
Ülemisel restil on olemas ülemise resti kõrguse
regulaator (vt joonis), resti tõstmiseks pole
vaja hoobasid vajutada, vaid tõstke seda lihtsalt
äärtest hoides ülespoole, kuni see on stabiilselt
ülemises positsioonis paigal.
Tagasi alumisse positsiooni paigutamiseks vajutage hoobasid A resti
äärtel ja liigutage korvi allapoole.
On äärmiselt soovitatav mitte muuta resti kõrgust siis, kui see on
nõusid täis.
ÄRGE tõstke või langetage korvi ainult ühelt poolt.
Pottidele, pannidele, taldrikutele, salatikaussidele, söögiriistadele jne. Ideaaljuhul
tuleks taldrikud paigutada külgedele, et
need ei puutuks kokku pihustihoovaga.
(alumise korvi laadimisnäidis)
Alumise resti tagaosas on olemas spetsiaalne tugikonstruktsioon A
(saadaval ainult valitud mudelitel, eri arvu ja paigutusega) pannide või
küpsetusvormide paigutamiseks vertikaalselt, et need vähem ruumi
võtaks.
Selle kasutamiseks võtke kinni värvilisest käepidemest ja tõmmake
tuge B enda poole, pöörates seda ettepoole. Toed liiguvad paremale
või vasakule, et nõud jääksid täpselt nende vahele
A
B
C
REGULEERITAVA PAIGUTUSEGA KOKKUKÄIVAD LABAD
Külgmised kokkukäivad labad on võimalik
kokku panna või lahti võtta, et optimeerida
restil olevate nõude paigutust.
Veiniklaasid saab turvaliselt kokkukäivate
labade vahele paigutada, seades klaasi jala
vastavasse pilusse.
Sõltuvalt mudelist:
- laba lahtitegemiseks tuleb seda üles lükata
ja pöörata, et see klambrite küljest vabastada,
ning seejärel alla tõmmata.
- laba kokkupanemiseks tuleb seda pöörata ja
alla lükata või üles tõmmata, et see klambrite
külge kinnitada.
LIUGRIIUL
Ülemise resti juurde kuulub ka relssidel
liigutatav liugriiul, mida saab kasutada
väikeste nõude ja söögiriistade hoidmiseks.
Parimate pesemistulemuste saavutamiseks
ärge paigutage otse riiuli alla suuri nõusid.
See riiul on eemaldatav.
Alumisel restil on olemas ülestõstetavad toed C, millega saab toestada
taldrikuid, kui need on laotud püstises asendis üksteise kõrvale, või hoida all, kui restile on laotud potid ja salatikausid.
SÖÖGIRIISTADE KORV
Söögiriistade optimaalseks paigutamiseks on see varustatud katterestidega. Söögiriistade korvi tohib paigutada ainult alumise resti eesmisse ossa.
Noad ja muud teravad esemed tuleb söögiriistakorvi paigutada teradega allapoole või asetada need horisontaalselt ülemise resti ülestõstetavate tugede vahele.
5
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. VEEÜHENDUSE KONTROLL
Veenduge, et nõudepesumasin on veevärgiga ühendatud
ja kraan on lahti.
2. LÜLITAGE NÕUDEPESUMASIN SISSE
Avage uks ja vajutage SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu.
3. PANGE NÕUD RESTIDELE (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
4. PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
(vt PROGRAMMIDE TABELIT).
5. VALIGE PROGRAMM JA SOBIV PESUTSÜKKEL
Et valida kõige sobivam programm vastavalt pesemist vajavate nõude tüübile ja määrdumisastmele (vt jaotist PROGRAMMIDE KIRJELDUS), vajutage nuppu P.
Tehke soovitud valikud (vt jaotist VALIKUD JA FUNKTSIOONID).
6. START
Käivitage pesutsükkel, vajutades nuppu START/PAUSI
(süttib LED-lamp) ja sulgedes ukse 4 sekundi jooksul. Kui
programm käivitub, kuulete üksikut piiksu. Kui ust 4 sekundi
jooksul ei suleta, kõlab alarm. Sel juhul avage uks, vajutage
nuppu START/PAUSI ja sulgege taas uks 4 sekundi jooksul.
7. PESUTSÜKLI LÕPP
Pesutsükli lõppemisele viitavad piiksumine ja ekraanil
vilkuv pesutsükli number. Avage uks ja lülitage seade
SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Põletuste vältimiseks oodake paar minutit enne nõude
väljavõtmist. Tühjendage restid, alustades alumisest.
Pikemate jõudeperioodide ajal lülitub masin automaatselt
välja, et minimeerida elektrikulu. Kui nõud ei ole eriti määrdunud või neid on enne masinasse paigutamist jooksva veel
all loputatud, vähendage vastavalt ka pesuvahendi kogust.
TÖÖTAVA PROGRAMMI MUUTMINE
Vale programmi valimise korral on võimalik seda muuta, kui
programm on tööd äsja alustanud: avage uks, vajutage ja hoidke
all nuppu SISSE/VÄLJA ning masin lülitub välja.
Lülitage masin SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu vajutades taas sisse
ja valige uus pesutsükkel ning võimalikud lisavalikud; käivitage
tsükkel, vajutades nuppu START/PAUSI ja sulgedes ukse 4 sekundi
jooksul.
NÕUDE LISAMINE
Avage masinat välja lülitamata uks (LED-lamp START/PAUSI
hakkab vilkuma) (olge ettevaatlik KUUMA auruga) ja pange
nõud nõudepesumasinasse. Vajutage nuppu START/PAUSI ja
sulgege uks 4 sekundi jooksul, tsükkel jätkub kohast, kus see
katkestati.
OOTAMATUD KATKESTUSED
Kui pesutsükli ajal avatakse uks või esineb elektrikatkestus, siis
tsükkel peatub. Tsükli jätkamiseks katkestamise kohast vajutage
nuppu START/PAUSI ja sulgege uks 4 sekundi jooksul.
Funktsioonide kohta saate pikemalt lugeda kasutus- ja hooldusjuhendist, mille saab tellida või veebist alla laadida, järgides viimasel leheküljel antud juhiseid.
NÕUANDED JA NÄPUNÄITED
NÕUANDED
Enne nõude korvi ladumist pühkige neilt toidujäägid ja valage klaasid tühjaks. Nõusid eelnevalt jooksva vee all loputada ei ole
vaja.
Paigutage nõud nii, et need on kindlalt paigas ega saa ümber kukkuda; anumad seadke avaga allapoole ja kumerad/nõgusad pinnad kaldu, et vesi pääseks igale pinnale ligi ja saaks vabalt voolata.
Hoiatus! Kaaned, käepidemed, kandikud ja pannid ei tohi takistada
pihustihoobade pöörlemist.
Väikesed esemed paigutage söögiriistade korvi.
Tugevalt määrdunud nõud ja potid-pannid tuleks asetada alumisse
korvi, sest selles osas on veejoad tugevamad ja pesemine tõhusam.
Kui olete nõud masinasse pannud, kontrollige, et pihustihoovad
saavad vabalt pöörelda.
HÜGIEEN
Vältimaks ebameeldivaid lõhnu ja setteid, mis võivad masinasse
koguneda, käivitage vähemalt kord kuus mõni kõrge temperatuuriga programm. Pange masinasse teelusikatäis pesuvahendit ja laske programmil lõpuni käia ilma nõusid masinasse
panemata.
6
SOBIMATUD NÕUD
• Puidust nõud ja söögiriistad.
• Õrnad kaunistustega klaasid, kunstkäsitöö ja antiiknõud.
Nende kaunistused ei talu masinpesu.
• Sünteetilistest, suurt kuumust mittetaluvatest materjalidest
esemed.
• Vasest ja tinast nõud.
• Tuha, vaha, määrdeainete või tindiga määrdunud nõud. Klaasimaalingute ja alumiiniumist/hõbedast nõude värvid võivad pesu
käigus muutuda. Mõned klaasisordid (nt kristallesemed) võivad
mitme pesutsükli tagajärjel muutuda ka läbipaistmatuks.
KLAAS- JA PORTSELANNÕUDE KAHJUSTUSED
• Peske masinas ainult selliseid nõusid, mille kohta tootja on
kinnitanud, et need sobivad masinpesuks.
• Kasutage nõudega sobivat õrnatoimelist pesuvahendit.
• Võtke klaasid ja söögiriistad kohe pärast pesutsükli lõppu
masinast välja.
ET
HOOLDUS
FILTRI PUHASTAMINE
PIHUSTIHOOBADE PUHASTAMINE
12
Ülemise pihustihoova eemaldamiseks keerake plastikust
lukustusrõngast vastupäeva. Ülemise pihustihoova tagasipanekul
tuleks jälgida, et suurema aukude arvuga pool jääks ülespoole.
Puhastage filtrikoostu regulaarselt, et filtrid ei ummistuks ja vesi saaks
vabalt masinast välja voolata.
Filtrikoost koosneb kolmest filtrist, mis koguvad pesuveest kokku
toiduosakesed ja suunavad siis vee taasringlusse. Parima
pesutulemuse saamiseks tuleb need puhtana hoida.
Nõudepesumasinat ei tohi kasutada, kui filtrid puuduvad või on
kinnitamata.
Kontrollige mitme pesu järel filtrikoostu ja vajaduse korral puhastage
see põhjalikult jooksva vee all, kasutades mitte-metallist harja ja
järgides alltoodud juhiseid:
1. Keerake silindrilist filtrit A vastupäeva ja tõmmake see välja (joonis 1).
2. Eemaldage kuppelfilter B, avaldades selle küljetiibadele kerget
survet (joonis 2).
3. Libistage välja roostevabast terasest plaatfilter C (joonis 3).
4. Kontrollige filtrilõksu ja eemaldage sellest kõik toidujäägid. ÄRGE
KUNAGI EEMALDAGE pesutsükli pumba kaitset (must detail)
(joonis 4).
A
Vahel võivad toiduosakesed kleepuda pihustihoobade külge ja
ummistada vee pihustusavad. Seepärast soovitame hoobasid aeg-ajalt
kontrollida ja väikese mitte-metallist harjaga puhastada.
B
A
34
Alumise pihustihoova saab eemaldada, tõmmates seda üles.
C
Pärast filtrite puhastamist pange filtrikoost tagasi ja kinnitage
korralikult oma kohale; see on nõudepesumasina tõhusa töö
tagamiseks ülioluline.
VEE SISSEVÕTUVOOLIKU PUHASTAMINE
Kui veevoolikud on uued või olnud pikalt kasutamata, laske veel neist
läbi voolata, et oleks kindel, et need on takistustest vabad ja puhtad;
seejärel kontrollige üle ühenduskohad. Kui seda ettevaatusabinõu ei
järgita, võib voolik ummistuda ja pesumasinat kahjustada.
7
VEAOTSING
Teie nõudepesumasina töös võib esineda tõrkeid.
Enne teeninduskeskusega kontakteerumist uurige, kas saate alltoodud loendi abil probleemi ise lahendada.
PROBLEEMID VÕIMALIKUD PÕHJUSED
Nõudepesumasin
ei käivitu või ei
reageeri
käskudele.
Masin ei ole korralikult vooluvõrguga ühendatud.
Voolukatkestus.
Nõudepesumasina uks ei ole
suletud.
See ei reageeri käskudele.
Vesi ei voola nõu- Pesutsükkel ei ole veel lõppenud.
depesumasinat
Tühjendusvoolik on kokku murtud.
välja.
Vee äravool on umbes.
Filter on toidujääkidega
ummistunud.
Nõudepesumasin Nõud kolisevad üksteise vastu.
teeb liiga tugevat
müra.
Tekib liiga palju vahtu.
Nõud ei ole
puhtad.
LAHENDUSED
Ühendage pistik seinakontakti.
Nõudepesumasin käivitub automaatselt, kui vool taastub.
Lükake ust tugevalt, kuni kuulete klõpsu.
Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja, lülitage see umbes
ühe minuti pärast uuesti sisse ja seadistage programm uuesti.
Oodake pesutsükli lõppemiseni.
Kontrollige, kas tühjendusvoolik pole kokku murtud (vt jaotist PAIGALDUSJUHISED).
Puhastage vee äravoolutoru.
Puhastage filter (vt jaotist FILTRIKOOSTU PUHASTAMINE).
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas
kasutamiseks (vt jaotist PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE). Lähtestage
praegune tsükkel, lülitage nõudepesumasin välja, seejärel lülitage see
uuesti sisse, valige a uue programmi, vajutage nuppu START/PAUSI ja
sulgege uks 4 sekundi jooksul. Palun ärge lisage pesuvahendit.
Nõud ei ole korralikult paigutatud. Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Pihustihoovad ei saa vabalt liikuda, sest nõud takistavad neid.
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Pesutsükkel oli liiga õrn.
Valige sobiv pesutsükkel (vt PROGRAMMIDE TABELIT).
Tekib liiga palju vahtu.
Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas
kasutamiseks (vt jaotist PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE).
Loputusvahendi dosaatori kaas ei Veenduge, et loputusvahendi dosaatori kaas on suletud.
ole korralikult kinni.
Filter on määrdunud või ummiPuhastage filtrikoost (vt jaotist HOOLDUS).
stunud.
Masinas ei ole soola.
Täitke soolaanum (vt jaotist SOOLAANUMA TÄITMINE).
HOOLDUSE JA RIKKEOTSINGU JUHEND
Lisateavet, hooldustoimingute kirjeldused ja rikkeotsingu
leiate kasutus- ja hooldusjuhendist.
Kasutus- ja hooldusjuhendi saate hankida:
• teenindusest; telefoninumbri leiate garantiiraamatust.
• laadides selle alla veebisaidilt: docs.hotpoint.eu
• kasutades QR-koodi:
GARANTIIREMONDITEENINDUSEGA
KONTAKTEERUMINE
Garantiiremonditeenindusega kontakteerumisel tuleb teil
nimetada nõudepesumasina ukse sisekülje paremas või
vasakus ääres asuval andmeplaadil märgitud koodid.
Telefoninumbri leiate
garantiiraamatust või veebilehelt:
www.hotpoint.eu
IEC 436
:
TEHNILISTE ANDMETE LEHT
Tehnilised andmed, sh energiakulu andmed saab alla laadida veebisaidilt: docs.hotpoint.eu
400011358990B
04/2019 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising