Whirlpool | W55VM 1110 W | Instruction for Use | Whirlpool W55VM 1110 W Naudotojo gidas

Whirlpool W55VM 1110 W Naudotojo gidas
STALINIS ŠALDYTUVAS
Naudojimo instrukcija
GALDA LEDUSSKAPIS
Lietošanas norādījumi
TAFELKOELKAST
Gebruiksaanwijzing
MINIKJØLESKAP
Bruksanvisning
STÓŁ CHŁODNICZY
Instrukcje użytkowania
FRIGORÍFICO DE MESA
Manual de utilização
MINI CHLADNIČKA
Návod na použitie
KOMPAKT KYLSKÅP
Instruktioner för användning
LIETUVIŲ
LATVIEŠU
NEDERLANDS
NORSK
POLSKI
PORTUGUÊS
SLOVENSKY
SVENSKA
Naudojimo instrukcija
Lietošanas norādījumi
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instrukcje użytkowania
Manual de utilização
Návod na použitie
Instruktioner för användning
3
Puslapis
Lappuse
Pagina
Side
Strona
Página
Strana
Sidan
4
16
28
40
52
64
76
88
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Perskaitykite ir laikykitės
Prieš naudodami prietaisą,
perskaitykite šią saugos instrukciją.
Išsaugokite ją ateičiai.
Šiame vadove ir ant prietaiso
pateikti svarbūs saugos perspėjimai,
kuriuos būtina perskaityti ir visada
laikytis. Gamintojas neprisiima
atsakomybės, jei nesilaikoma
šioje saugos instrukcijoje pateiktų
nurodymų, prietaisas naudojamas
netinkamai arba neteisingai
nustatomi valdymo įtaisai.
Labai maži vaikai (0–3 metų) turi
būti saugiu atstumu nuo prietaiso.
Vyresni vaikai (3–8 metų) turi būti
saugiu atstumu nuo prietaiso,
nebent visą laiką yra prižiūrimi. Šį
prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8
metų ir vyresni bei asmenys, turintys
psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą
arba tie, kuriems trūksta patirties
arba žinių, jeigu jie yra prižiūrimi
ir instruktuojami apie saugų
prietaiso naudojimą ir supranta su
tuo susijusius pavojus. Neleiskite
vaikams žaisti su prietaisu.
Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti ir
prižiūrėti prietaiso.
Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama
dėti produktus į šaldymo įrenginį ir
juos išimti.
LEISTINAS NAUDOJIMAS
DĖMESIO. Prietaisas nėra
pritaikytas valdyti naudojant išorinį
perjungimo įtaisą, pvz., laikmatį,
arba atskirą nuotolinio valdymo
sistemą.
Šis prietaisas skirtas naudoti
namų ūkyje ir panašiose
patalpose, pavyzdžiui: parduotuvių,
biurų ir kitų įstaigų darbuotojų
virtuvėse; gyvenamuosiuose
namuose-ūkiuose; viešbučiuose,
moteliuose, nakvynės vietose,
kur patiekiami pusryčiai (angl.
„Bed and Breakfast“), bei kitose
apgyvendinimo įstaigose.
Šis prietaisas nėra skirtas
profesionaliam naudojimui. Prietaiso
nenaudokite lauke.
Šio prietaiso viduje esanti
lemputė skirta naudoti tik
buitiniuose prietaisuose; ji netinka
patalpų apšvietimui namuose (EB
reglamentas 244/2009).
Prietaisas gali būti naudojamas
vietose, kuriose aplinkos
temperatūros diapazonas atitinka
prietaiso informacinėje lentelėje
nurodytą klimato klasę. Jei prietaisą
ilgą laiką veikia temperatūra už
nurodyto diapazono ribų, prietaisas
gali pradėti blogai veikti.
Klimato klasė, aplinkos
temperatūra:
SN:
nuo 10 iki 32 °C
ST:
nuo 16 iki 38 °C;
N:
nuo 16 iki 32 °C
T:
nuo 16 iki 43 °C
Šiame prietaise nėra CFC.
Šaltnešio kontūre naudojamo
šaldymo skysčio sudėtyje yra
R600a (HC). Prietaisai su
izobutanu (R600a): izobutanas
yra gamtinės dujos,
nekenkiančios aplinkai, bet yra
degios. Todėl užtikrinkite, kad
šaltnešio kontūro vamzdžiai
nebūtų pažeisti, ypač
ištuštinant šaltnešio kontūrą.
ĮSPĖJIMAS: nepažeiskite
prietaiso šaltnešio kontūro
vamzdžių.
LT - 4
ĮSPĖJIMAS: neuždenkite
prietaiso vėdinimo angų.
ĮSPĖJIMAS. Naudokite tik
gamintojo rekomenduojamas
mechanines, elektrines ar chemines
priemones atitirpinimui paspartinti.
ĮSPĖJIMAS. Prietaiso skyriuose
nenaudokite ir nedėkite elektrinių
prietaisų, nebent juos rekomenduotų
gamintojas.
ĮSPĖJIMAS. Ledo ir (arba)
vandens automatai, tiesiogiai
nesujungti su vandens tiekimu,
turėtų būti pripildyti tik geriamo
vandens.
ĮSPĖJIMAS. ledo ir (arba)
vandens automatai turi būti prijungti
prie vandens linijos, per kurią
tiekiamas tik geriamasis vanduo, o
vandens slėgis yra nuo 0,17 iki 0,81
MPa (1,7 ir 8,1 bar).
Nelaikykite sprogiųjų medžiagų,
pvz., aerozolių, prie prietaiso ir
nenaudokite benzino ar kitų degiųjų
medžiagų šalia jo.
Nenurykite ledo pakuočių (yra
kai kuriuose modeliuose) turinio
(nenuodingas). Nevalgykite ledų
kubelių ar kitų ledų formų iškart
išėmę jas iš šaldymo kameros, nes
jie gali sukelti šalčio nudegimus.
Gaminiuose, kuriuose turi būti
naudojamas oro filtras, esantis
po ventiliatoriaus gaubtu, veikiant
šaldytuvui šis filtras visada turi būti
vietoje.
Šaldymo kameroje nelaikykite
stiklinių indų su skysčiais, nes jie
gali skilti.
Neužstatykite ventiliatoriaus (jei yra)
maisto produktais.
Įdėję maistą patikrinkite, ar tinkamai
uždarėte skyriaus duris, ypač
šaldymo kameros.
Pažeistus tarpiklius būtina kuo
greičiau pakeisti.
Šaldytuvą naudokite tik šviežiam
maistui laikyti, o šaldymo kamera
skirta tik šaldytam maistui laikyti,
šviežiam maistui šaldyti ir ledo
kubeliams daryti.
Nedėkite nesuvynioto maisto
tiesiai ant vidinių šaldytuvo ar
šaldymo kameros paviršių.
Prietaisai gali turėti specialius
skyrius (šviežio maisto skyrių, nulio
laipsnių dėžę...).
Jei kitaip nenurodyta specialiame
prietaiso lankstinuke, juos galima
išimti ir tai neturės įtakos veikimui.
C pentanas naudojamas kaip
porodaris izoliacinėse putose;
tai yra degios dujos.
Toliau pateikiami tinkamiausi
skyriai tam tikro tipo maisto
produktams laikyti, atsižvelgiant į
skirtingą temperatūrų pasiskirstymą
skirtinguose įrenginio skyriuose:
- Šaldytuvo skyrius:
1) Viršutinė šaldytuvo skyriaus
dalis & durelės – temperatūros
zona: Laikykite tropinius vaisius,
skardines, gėrimus, kiaušinius,
padažus, konservuotus produktus,
sviestą, džemą
2) Vidurinė šaldytuvo skyriaus dalis
– šalta zona: Laikykite sūrį, pieną,
pino produktus, delikatesus, jogurtą
3) Apatinė šaldytuvo skyriaus dalis
– šalčiausia zona: Laikykite šaltus
užkandžius, desertus, mėsą ir žuvį,
sūrio pyragą, šviežius makaronus,
grietinę, pesto / salsos padažą,
namuose paruoštą maistą, tešlą,
pudingą ir grietinėlės sūrį
4) Vaisių & daržovių stalčius
LT - 5
šaldytuvo skyriaus apačioje:
Laikykite daržoves ir vaisius
(išskyrus tropinius vaisius)
5) Šaldymo skyrius: Mėsą ir žuvį
laikykite tik šalčiausiame stalčiuje
- Šaldiklio skyrius:
4 žvaigždučių zonos (****) skyrius
tinka maistui užšaldyti nuo aplinkos
temperatūros ir užšaldytam maistui
laikyti, nes temperatūra yra tolygiai
pasiskirsčiusi visame skyriuje.
Nupirkto užšaldyto maisto laikymo
galiojimo data yra nurodyta ant
pakuotės. Ši data pateikiama
atsižvelgiant į laikomo maisto tipą,
todėl jos negalima viršyti.
Šviežias maistas turi būti laikomas
tokį laiką: 1–3 mėnesius sūrį,
vėžiagyvius, ledus, kumpį /
dešrą, pieną, šviežius skysčius;
4 mėnesius didkepsnius arba
žlėgtainius (jautinos, ėrienos,
kiaulienos); 6 mėnesius sviestą arba
margariną, paukštieną (vištieną,
kalakutieną); 8–12 mėnesių vaisius
(išskyrus citrusinius), keptą mėsą
(jautieną, kiaulieną, ėrieną),
daržove. Negalima viršyti galiojimo
datų, nurodytų ant maisto pakuočių,
laikant 2 žvaigždučių zonoje.
Kad išvengtumėte maisto taršos,
laikykitės toliau pateikiamų
nurodymų:
--Ilgam atidarius dureles gali žymiai
pakilti temperatūra įrenginio
skyriuose.
--Reguliariai valykite paviršius,
kurie gali liestis su maistu, ir
pasiekiamas išleidimo sistemas.
--Išvalykite vandens bakelius, jei
jie nebuvo naudojami 48 val.,
praplaukite vandens sistemą,
prijungtą prie vandens tiekimo, jei
vanduo nebuvo išleistas 5 dienas.
--Šviežią mėsą ir žuvį laikykite
tinkamuose induose šaldytuve, kad
ji nesiliestų su kitu maistų ar ant jo
nelašėtų.
--Dviem žvaigždutėmis pažymėti
užšaldyto maisto skyriai tinka iš
anksto užšaldytam maistui laikyti,
ledams ir ledo kubeliams laikyti ir
gaminti.
--Nebandykite užšaldyti šviežio
maisto skyriuose, pažymėtuose
viena, dviem arba trimis
žvaigždutėmis.
--Jei šaldymo įrenginys paliekamas
tuščias ilgam laikui, išjunkite,
atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite
ir palikite dureles atviras, kad
įrenginio viduje neatsirastų pelėsio.
ĮRENGIMAS
Prietaisą perkelti ir įrengti turi
du ar daugiau žmonių. Priešingu
atveju galite susižeisti. Mūvėkite
apsaugines pirštines, kai
išpakuojate ir montuojate prietaisą.
Priešingu atveju galite įsipjauti.
Įrengimą, taip pat prijungimo prie
vandentiekio (jei reikia), elektros
tinklo ir remonto darbus turi atlikti
kvalifikuotas technikas. Prietaisą
remontuoti ar jo dalis keisti galima
tik tuo atveju, jei tai nurodyta
naudotojo vadove. Pasirūpinkite,
kad montavimo vietoje nebūtų vaikų.
Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar jis
nebuvo pažeistas transportuojant.
Jei kyla problemų, kreipkitės į
prekybos atstovą arba artimiausią
techninės priežiūros centrą. Įrengus
prietaisą, pakuotės medžiagas
(plastiką, polistireno dalis ir pan.)
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, kad nekiltų uždusimo
pavojus. Prieš vykdant bet kokius
įrengimo darbus, prietaisą būtina
išjungti iš elektros tinklo, kad
nekiltų elektros smūgio pavojus.
LT - 6
Pasirūpinkite, kad montuojant,
prietaisas nepažeistų maitinimo
laido. Priešingu atveju gali kilti
gaisro ar elektros smūgio pavojus.
Prietaisą įjungti galima tik baigus
įrengimo darbus.
Perkeldami prietaisą būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte
grindų (pvz., parketo). Įrengtas
prietaisas turi stovėti lygiai ant
grindų, kurios turi būti pakankamai
tvirtos, kad išlaikytų prietaiso svorį.
Įrengimo vieta turi būti pakankamai
erdvi ir tikti prietaiso paskirčiai.
Nestatykite prietaiso arti šilumos
šaltinių, o keturios jo kojelės turi
tvirtai remtis į grindis. Naudodami
gulsčiuką sureguliuokite kojeles,
kad prietaisas stovėtų lygiai. Prieš
įjungdami prietaisą, palaukite dvi
valandas – taip užtikrinsite, kad
šaltnešio grandinė bus optimalios
būklės.
ĮSPĖJIMAS. statydami prietaisą
saugokite, kad nebūtų prispaustas
ar pažeistas maitinimo laidas.
ĮSPĖJIMAS. Kad išvengtumėte
pavojaus dėl nestabilumo, pastatyti
ar įtvirtinti prietaisą turėtumėte
vadovaudamiesi gamintojo
instrukcijomis. Negalima statyti
šaldytuvo taip, kad dujinės viryklės
metalinė žarnelė, vandens arba dujų
vamzdyno metalinės žarnelės, ar
elektros laidai liestų galinę šaldytuvo
sienelę (kondensatoriaus spiralę).
Siekiant užtikrinti tinkamą
vėdinimą, prietaiso šonuose ir
viršuje reikia palikti tarpą. Atstumas
nuo galinės prietaiso sienelės
iki sienos turi būti 50 mm, kad
neįkaistų paviršiai. Jei šis atstumas
bus mažesnis, padidės prietaiso
energijos sąnaudos.
Įrengdami nuimkite maitinimo laidą
nuo kondensoriaus kabliuko prieš
jungdami gaminį prie maitinimo.
ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS
Prietaisą reikia sumontuoti
taip, kad jį būtų galima išjungti iš
elektros tinklo ištraukus maitinimo
laido kištuką arba iki elektros
lizdo pagal sujungimų taisykles
sumontuotu daugiap1oliu jungikliu
ir prietaisas turi būti įžemintas
pagal nacionalinius elektros saugos
standartus.
Nenaudokite ilginamųjų laidų,
tinklo lizdo skirstytuvų ir adapterių.
Prietaisą įrengus, jo elektros
komponentai turi būti nepasiekiami
naudotojui.
Prietaiso nenaudokite, jei jūsų kūnas
yra drėgnas arba esate basi.
Šio prietaiso nenaudokite, jei
pažeistas jo maitinimo laidas
arba kištukas, jei prietaisas veikia
netinkamai arba jei jis yra pažeistas
ar buvo numestas.
Jei maitinimo laidas pažeistas, jį
tokiu pačiu turi pakeisti gamintojas,
jo įgaliotas techninės priežiūros
darbuotojas ar kitas kvalifikuotas
asmuo – taip išvengsite elektros
smūgio pavojaus.
ĮSPĖJIMAS. Pasistenkite,
kad prietaiso gale nebūtų kelių
nešiojamų lizdų išvesčių arba
nešiojamų maitinimo šaltinių.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS. Prieš atlikdami bet
kokius techninės priežiūros darbus,
prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo
elektros tinklo, kad nekiltų elektros
smūgio pavojus.
Jokiu būdu nenaudokite valymo
garais įrenginių – kyla elektros
smūgio pavojus.
LT - 7
Ant prietaiso arba pridedamų dokumentų
Plastikinių dalių, vidinių ir durelių
tarpiklių valymui nenaudokite
abrazyvių ar grubių valymo
priemonių, pvz., langų valiklių,
šveičiamųjų valymo priemonių,
degių skysčių, valymo vaško,
koncentruotų valiklių, baliklių ir
valiklių, kurių sudėtyje yra naftos.
Nenaudokite popierinių
rankšluosčių, šveistukų ar kitų
šiurkščių valymo priemonių.
esantis simbolis
nurodo, kad su šiuo prietaisu
negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį
reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo punktą, kad
elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.
ENERGIJOS TAUPYMO
PATARIMAI
PAKAVIMO MEDŽIAGŲ
IŠMETIMAS
Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir
pažymėtos perdirbimo simboliu.
.
Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti
labai atsakingai ir griežtai laikantis vietos
institucijų taisyklių, reglamentuojančių atliekų
tvarkymą.
BUITINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS
Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas
arba pakartotinai naudojamas medžiagas.
Prietaisą išmeskite paisydami vietos atliekų
išmetimo reglamentų.
Dėl išsamesnės informacijos apie buitinių
elektrinių prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir
perdirbimą kreipkitės į įgaliotą vietos instituciją,
buitinių atliekų surinkimo įmonę arba parduotuvę,
kurioje pirkote prietaisą. Šis prietaisas
paženklintas pagal Europos direktyvos 2012/19/
EB dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų
(EEĮA) reikalavimus.
Tinkamai utilizuodami šį gaminį apsaugosite
aplinką ir sveikatą nuo galimo neigiamo poveikio.
Kad būtų garantuota pakankama ventiliacija,
vadovaukitės įrengimo instrukcijomis.
Nepakankama ventiliacija prietaiso galinėje dalyje
padidina energijos sąnaudas ir sumažina šaldymo
efektyvumą.
Dažnas durelių darinėjimas gali padidinti energijos
sąnaudas.
Vidinė prietaiso temperatūra ir energijos sąnaudos
priklauso nuo aplinkos temperatūros ir paties
prietaiso vietos. Nustatinėdami temperatūrą
turėtumėte atsižvelgti į šiuos faktorius. Kuo rečiau
atidarinėkite dureles.
Atitirpindami užšalusį maistą, laikykite jį šaldytuve.
Žema šaldytų produktų temperatūra atšaldo
šaldytuve esantį maistą.
Prieš dėdami į šaldytuvą šiltus gėrimus ar maistą,
leiskite jiems atvėsti.
Šaldytuvo lentynėlių išdėstymas neturi jokios
įtakos efektyviam energijos suvartojimui. Maistas
ant lentynėlių turėtų būti dedamas taip, kad
būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija (maistas
neturėtų liestis, tarp maisto produktų ir galinės
sienos turi būti išlaikytas atstumas).
Daugiau vietos šaldytiems produktams galite
padaryti išimdami stalčius ir „Stop Frost“ lentyną
(jei yra).
Nesijaudinkite dėl iš kompresoriaus sklindančių
garsų, kurie yra laikomi įprastais veikimo garsais.
NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
•
•
Įrengę prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo palaukite bent dvi valandas. Prijunkite prietaisą prie
maitinimo šaltinio ir pasukite termostato rankenėlę, kad prietaisą įjungtumėte. Įjungę prietaisą, turite
palaukti 4–6 valandas, kol bus pasiekta tinkama įprastai pripildyto prietaiso laikymo temperatūra.
Šaldytuvą naudojant pirmą kartą jame gali būti juntamas kvapas. Tai normalu, kvapas išnyks
šaldytuvui pradėjus šalti.
LT - 8
NAUDOJIMO INFORMACIJA
Termostato nustatymas
Termostatas automatiškai reguliuoja šaldytuvo ir šaldiklio skyrių vidaus temperatūrą. Sukant rankenėlę
nuo 1 padėties link 5 padėties nustatoma žemesnė temperatūra.
Svarbi pastaba: Nebandykite rankenėlės pasukti už 1 padėties,
taip prietaisas bus išjungtas.
•
•
Jei produktus šaldiklio / šaldytuvo skyriuje ketinate laikyti
trumpai, rankenėlę galite nustatyti tarp minimalios ir vidutinės
padėties.(1–3)
Jei produktus ketinate laikyti ilgai, rankenėlę galite nustatyti ties vidutine padėtimi.(3–4)
Atminkite; Aplinkos temperatūra, šviežiai sudėtų produktų temperatūra ir durų atidarinėjimo
dažnis turi įtakos šaldytuvo skyriaus temperatūrai. Jei reikia, pakeiskite temperatūros
nustatymą.
Šaldytuvo šaldymo priemonė**** gali atšalti iki -18 °C ar daugiau.
Jei yra specialus jungiklis:
• Paprastai šis jungiklis turi būti nustatytas į padėtį „0“. Išskyrus atvejus, kai
aplinkos temperatūra yra žema, pvz., žiemą, (t. y. žemesnė nei 16 °C) arba
jei šaldiklyje reikia išlaikyti žemesnę temperatūrą. Tokiu atveju pasukite
jungiklį į ĮJUNGTĄ padėtį „1“.
• Jei norite nustatyti specialųjį ant termostato dėžutės esantį ĮJUNGIMO jungiklį, paspauskite jungikli
žemyn į padėtį „1“. Jungiklis ims šviesti.
• Kai šaldiklio skyrius atvėsinamas iki reikiamos temperatūros arba jei oras sušyla, specialųjį jungiklį
išjunkite, kad elektros sąnaudos būtų mažesnės.
• Įjungus prietaisą pirmą kartą, jis turi veikti 24 val. be pertraukos, kad atvėstų iki reikiamos
temperatūros ir vėliau galėtų tinkamai aušinti.
• Šiuo metu stenkitės dažnai neatidaryti durelių ir nedėkite į vidų daug maisto.
Jei įrenginys išjungiamas arba atjungiamas nuo elektros lizdo, prieš vėl prijungdami ar
paleisdami įrenginį palaukite mažiausiai 5 minutes, kad nesugadintumėte kompresoriaus.
Galingas šaldymas. Jei aplinkos temperatūra aukštesnė nei 16 °C, šis jungiklis turi būti naudojamas
kai galingo šaldymo jungiklis. Jei reikia maksimalios šaldymo galios, jungiklis turi būti įjungtas 3 val. ir
tik tada galima dėti šviežius maisto produktus. Po to, kai į šaldiklį sudedami šviežūs maisto produktai,
ĮJUNGIMO jungiklį galima išjungti po 24 val. Jei norite taupyti energiją, praėjus 24 val. po to, kai
sudėjote išjunkite šviežius maisto produktus, šį jungiklį išjunkite.
Temperatūros nustatymo įspėjimai
•
•
•
•
•
•
Šaldytuvo nerekomenduojama naudoti aplinkoje, kurios temperatūra yra žemesnė nei 10 °C, nes jis
veiks neefektyviai.
Nustatydami termostatą įvertinkite tai, kaip dažnai atidaromos ir uždaromos prietaiso durys, kiek
šaldytuve laikoma produktų ir aplinką, kurioje šaldytuvas stovi.
Kai prietaisą įjungiate pirmą kartą, prieš įdėdami didelį kiekį produktų palaukite 24 val., kad būtų
pasiekta darbinė temperatūra. Per šį laiką neatidarinėkite durų ir nedėkite į jį didelio kiekio produktų.
Nutrūkus elektros tiekimui atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo, kad nesugestų kompresorius.
Kai maitinimo tiekimas atnaujinamas, prietaisą prijunkite po 5–10 min. Tai nebus pakenkta pritaiso
komponentams.
Jūsų prietaisas yra skirtas veikti standartuose nurodytame aplinkos temperatūros diapazone,
atsižvelgiant į klimato tipą, nurodytą informacinėje etiketėje. Šaldytuvo nerekomenduojama naudoti
aplinkoje, kurioje temperatūra nepatenka į nurodytą
Klimato tipas
Aplinkos
temperatūrų diapazoną. Dėl to sumažės prietaiso šaldymo
temperatūra. (°C)
efektyvumas.
Šis prietaisas gali būti naudojamas aplinkoje, kurios
SN:
Nuo 10 iki 32 °C
temperatūros intervalas yra 16–32 °C
ST:
Nuo 16 iki 38 °C;
N:
Nuo 16 iki 32 °C
T:
Nuo 16 iki 43 °C
LT - 9
Priedai
Atidarytų durelių indikatorius
• Atidarytų durelių indikatorius ant rankenos, rodo, ar durelės
uždarytos tinkamai arba yra vis dar atidarytos.
• Jei indikatorius yra raudonas, durelės vis dar atidarytos.
• Jei indikatorius baltas, durelės uždarytos tinkamai.
• Pasirūpinkite, kad šaldiklio durelės visada būtų uždarytos. Taip laikomi produktai
neatšils; šaldiklio viduje susidarys storas ledo sluoksnis ir nebus nereikalingų
energijos sąnaudų.
Ledo kubelių paruošimas
Ledukų padėklas
• Užpildykite ledukų padėklą vandeniu ir padėkite jį
šaldiklio skyriuje.
• Kai vanduo visiškai sušals į ledą, galite pasukti padėklą,
kaip parodyta toliau ir išimti ledukus.
Visi rašytiniai ir vaizdiniai priedų aprašymai gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso modelio.
Maisto dėjimas į šalčiausią šaldytuvo zoną
Jūsų maistas geriau laikysis, jei jį dėsite į tinkamiausią šaldymo zoną. Šalčiausia zona
yra iškart virš daržovių skyriaus.
Kad šioje zonoje būtų užtikrinta žema temperatūra, įstatykite lentyną simbolio lygyje,
kaip parodyta iliustracijoje.
Temperatūros indikatorius (kai kuriuose modeliuose)
Kad galėtumėte geriau atlikti šaldytuvo nustatymus, mes šalčiausioje zonoje įrengėme
temperatūros indikatorių.
Galite lengvai patikrinti, ar temperatūra šalčiausioje zonoje tinkama: kai indikatorius rodo
„OK“, reiškia kad termostatas nustatytas teisingai ir temperatūra viduje yra tinkama.
OK
Kadangi užrašas „OK“ yra juodas, jis gali būti blogai matomas, jei temperatūros indikatorius
blogai apšviestas. Kad galėtumėte gerai matyti šią indikaciją, turi būti pakankamai šviesos.
Jei simbolis „OK“ nerodomas, vadinasi, temperatūra yra per aukšta: turite pakeisti termostato
nustatymą ir palaukę 12 valandų vėl patikrinti temperatūrą.
PASTABA. Jei dažnai atidarinėjote (arba ilgai laikėte atidarę) dureles arba įdėjote šviežio maisto į
įrenginį, normalu, kad temperatūros nustatymo indikatoriuje nerodoma „OK“. Jei susiformavo neįprastų
ledo kristalų (apatinėje įrenginio sienelėje) ant šaldytuvo skyriaus garintuvo (įrenginys perkrautas,
aukšta kambario temperatūra, dažnai atidaromos durelės), nustatykite temperatūros reguliatorių į žemą
padėtį, kol kompresorius vėl pradės periodiškai išsijunginėti.
Viršutinę šalčiausios zonos ribą nurodyta lipduko apatinė dalis (rodyklės smaigalys). Šalčiausios zonos
viršutinė lentyna turi būti tame pačiame lygyje, kaip rodyklės smaigalys.
Šalčiausia zona yra po šiuo lygiu.
Kadangi šios lentynos išimamos, įsitikinkite, kad jos būtų visada tame pačiame
lygyje, kaip lipduke nurodytos zonos ribos, kad būtų užtikrinta tinkama
temperatūra šioje zonoje.
Kiekvienam maisto tipui yra savo tinkamiausia saugojimo temperatūra, todėl
reikia pasirinkti atitinkamą vietą.
LT - 10
OK
Vietos
Viršutinės
lentynos
Šalčiausia zona
Daržovių skyrius
Durelių vidinė
dalis
Produktai
Paruoštas maistas, desertai ir visi produktai, kurie turi būti greitai suvartojami
Mėsa, paukština, žvėriena ir šviežia žuvis. Maksimalus laikymo laikas: 1–2
dienos. Švieži vaisiai, paruošta kiauliena.
Šviežios daržovės ir vaisiai
Durelių lentynėlėse apačioje turi būti dedami buteliai, o viršutinėje dalyje nedaug
vietos užimantys šiuo metu naudojami produktai, pavyzdžiui, jogurtas, šviežia
grietinėlė ir t. t.
Sviestas, paruoštas sūris ir kiaušiniai turi būti dedami į atitinkamus laikiklius.
MAISTO LAIKYMAS
Šaldytuvo kamera
•
•
•
•
•
•
•
Kad sumažintumėte drėgmę ir dėl to susidarantį šerkšną, niekada nedėkite į šaldytuvą
neužsandarintų indų su skysčiu. Nedėkite į šaldytuvą karštų arba garuojančių maisto produktų.
Produktus visada laikykite uždarytuose indeliuose arba suvynioję.
Niekada nedėkite šilto maisto į šaldytuvą. Palaukite, kol šiltas maistas atvės iki kambario
temperatūros ir tik tada tinkamai jį įdėkite šaldytuvą užtikrindami reikiamo oro cirkuliaciją šaldytuvo
skyriuje.
Įsitikinkite, kad prie galinės prietaiso sienelės niekas nesiliečia tiesiogiai, nes taip susiformuoja
šerkšnas ir prie jos prikimba pakuotė. Per dažnai neatidarinėti šaldytuvo durelių.
Mėsą ir nudorotą žuvį rekomenduojama laisvai suvynioti ir laikyti ant stiklinės lentynos virš daržovių
stalčiaus, nes ten oras šaltesnis – čia sukuriamos geriausios laikymo sąlygos.
Atskirus vaisius ir daržoves laikykite daržovių stalčiuose.
Į šaldytuvą nedėkite šlapių daržovių.
Kiekvieno produkto laiko trukmė priklauso nuo pradinės jo kokybės ir nenutrūkstamo šaldymo ciklo
prie sudedant produktus į šaldytuvą.
Šaldiklio skyrius
Šaldiklio skyrius yra naudojamas šviežiam maistui užšaldyti, užšaldytam maistui laikyti ant pakuotės
nurodytą laiką ir ledo kubeliams gaminti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šaldydami produktus sandariai suvyniokite maistą; pakuotė turi nepraleisti oro ir skysčių. Puikiai
tiks specialūs šaldymo maišeliai, aliuminio folija (stora, jei abejojate, vyniokite dukart), polietileno
maišeliai ir plastikiniai indeliai.
Didžiausias šviežio maisto kiekis, kurį galite įdėti į šaldiklį per 24 valandas, yra nurodytas techninių
duomenų lentelėje (žr. šaldymo galia).
Kai užšaldote šviežią maistą (t. y., mėsą, žuvį ir faršą) padalykite jį porcijomis, kurias panaudosite
vienam kartui.
Prietaisą atitirpinę vėl sudėkite produktus į šaldiklį ir būtinai suvartokite produktus per trumpą laiką.
Saugokite, kad produktai, kuriuose ketinate užšaldyti, nesiliestų prie jau užšaldytų produktų.
Ant pakuotės visada pažymėkite datą ir turinį bei neviršykite nurodyto laikymo termino.
Jei nutrūksta maitinimo tiekimas arba įvyksta gedimas, šaldiklio skyrius išlieka pakankamai šaltas,
kad jame galėtumėte laikyti produktus. Tačiau venkite darinėti šaldiklio dureles, kad kuo ilgiau jo
viduje nekiltų temperatūra.
Niekada nedėkite šilto maisto į šaldiklio skyrių.
Pirkdami ir laikydami šaldytus produktus, įsitikinkite, kad jų pakuotė nepažeista.
Užšaldytus produktus kuo greičiau sudėkite į šaldiklio skyrių.
Jei produktus atšildėte, jų šaldyti nebegalima; juos reikia kuo greičiau paruošti, kad galėtumėte juos
suvartoti arba vėl užšaldyti.
Atkreipkite dėmesį; Jei tik uždarę šaldiklio dureles norėsite jas vėl atidaryti, tai nebus lengva padaryti.
Tai normalu! Nusistovėjus pusiausvyrai dureles vėl bus galima lengvai atidaryti.
LT - 11
Svarbi pastaba:
• Atitirpinti užšaldyti maisto produktai gaminami taip pat, kaip ir švieži maisto produktai. Jei atitirpinti
maisto produktai nepagaminami, NEGALIMA jų užšaldyti iš naujo.
• Tam tikrų pagamintuose maisto produktuose esančių prieskonių (anyžių, baziliko, rėžiukų, acto,
prieskonių mišinių, imbiero, česnako, svogūnų, garstyčių, čiobrelių, mairūno, juodųjų pipirų ir t. t.)
skonis pasikeičia ir laikant ilgą laiką pasidaro intensyvesnis. Dėl to šaldomuose maisto produktuose
rekomenduojame naudoti mažiau prieskonių, arba prieskonius naudoti tik produktą atšildžius.
• Maisto laikymo laikas priklauso ir nuo to, kokie riebalai buvo panaudoti. Tinkami riebalai yra
margarinas, galvijų riebalai, alyvuogių aliejus ir sviestas, o netinkami – žemės riešutų aliejus ir
kiaulienos taukai.
• Skysti maisto produktai turi būti šaldomi plastikiniuose induose, o kitiems produktams galima
naudoti foliją arba maišelius.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
•
•
•
•
•
•
Prieš valydami atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
Nevalykite prietaiso pildami vandenį
Šaldytuvo skyrių reikia valyti tirpalu iš sodos bikarbonato ir šilto vandens.
Priedus valykite atskirai muilu ir vandeniu. Neplaukite jų indaplovėje.
Nenaudokite abrazyvinių priemonių, ploviklių ar muilų. Išplovę išskalaukite švariu
vandeniu ir gerai nusausinkite. Baigę valymo darbus pritaisą vėl prijunkite prie
maitinimo
Kondensatorių valykite šepečiu bent dukart per metus. Tai padės sutaupyti elektros
energijos ir padidins efektyvumą.
Atitirpdymas
Šaldytuvo skyrius
• Atitirpdymas atliekamas automatiškai šaldytuvo skyriui
veikiant;
atitirpinant vanduo surenkamas garinimo inde ir automatiškai
išgarinamas.
• Garinimo indą ir atitirpinimo vandens išleidimo angą reikia
periodiškai išvalyti išleidimo angos kištuku, kad vanduo
nesikauptų šaldytuvo apačioje ir ištekėtų.
• Kad išvalytumėte išleidimo angos vidų, ją galite įpilti 1⁄2 stiklinės vandens.
Šaldiklio skyrius
• Šaldiklio skyriuje susikaupusį šerkšną reikia periodiškai pašalinti. Šaldiklio skyrių reikia valyti kaip ir
šaldytuvo skyrių – atitirpinant skyrių bet dukart per metus.
Kai tai ketinate atlikti
• Dieną prieš atitirpinimą termostato ratuką nustatykite 5 padėtį, kad produktus visiškai
užšaldytumėte.
• Atitirpinimo metu šaldytus produktus reikia suvynioti keliais sluoksniais į popierių ir laikyti vėsioje
vietoje. Pakilusi temperatūra sutrumpins produktų laikyto trukmę.
• Šiuos produktus būtinai suvartokite bet santykinai trumpą laiką.
• Išjunkite šaldytuvą prie lizdo ir atjunkite maitinimo kištuką
• Palikite dureles praviras, kad atitirpinimo procesas vyktų greičiau ir į šaldiklio skyrių įdėkite vieną ar
kelis indus su šiltu vandeniu.
• Nusausinkite prietaiso vidų ir išpilkite vandens indą, įstatykite kištuką ir nustatykite termostato
rankenėlę į 5 padėtį.
LT - 12
Apšvietimo lemputės keitimas
Keisdami šaldytuvo skyriaus apšvietimo lemputę
1. atjunkite prietaisą nuo maitinimo,
2. Paspauskite lemputės dangtelio viršutinės dalies šonuose
esančius kabliukus ir nuimkite dangtelį
3. Pakeiskite lemputę nedidesnio nei 15 W galingumo lempute.
4. Uždėkite dangtelį.
5. Prieš vėl prijungdami prietaisą palaukite 5 min. ir nustatykite
termostatą į pradinę padėtį.
LED lempučių keitimas
Jei šaldytuve įrengtas LED apšvietimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą, nes keitimą gali atlikti tik
kvalifikuotas personalas.
TRANSPORTAVIMOS IR MONTAVIMO VIETOS
PAKEITIMAS
•
•
•
Prireikus originalią pakuotę ir polistireno (PS) putplastį galima išsaugoti.
Transportuojant prietaisą reikia pritvirtinti plačia juosta arba tvirta virve. Transportuojant būtina
laikytis ant gofruoto kartono dėžės užrašytų nurodymų.
Prieš transportuojant ar keičiant įrengimo vietą visus judančius objektus (t. y. lentynas, stalčius ir
pan.) reikia išimti arba pritvirtinti juostomis, kitaip jos gali būti sugadintos.
Šaldytuvą visada neškite stačią.
Durelių padėties pakeitimas
•
•
•
Negalima pakeisti šaldytuvo durelių atidarymo krypties, jei šaldytuvo durelių rankena įrengta
priekinėje durelių dalyje.
Durelių atidarymo kryptį galima pakeisti modeliuose be rankenos.
Jei jūsų šaldytuvo durelių atidarymo kryptį galima pakeisti, turite kreiptis į artimiausią įgaliotą
remonto įmonę, kad pakeistų atidarymo kryptį.
PRIEŠ SKAMBINDAMI TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS TARNYBAI
Jei šaldytuvas veikia ne taip, kaip tikėjotės, prieš skambindami elektrikui ar garantinės priežiūros
tarnybai peržiūrėkite toliau pateikiamus sprendimus.
Ką daryti, jei jūsų šaldytuvas neveikia:
Patikrinkite, ar:
• nenutrūko elektros tiekimas;
• neišjungtas bendras namų elektros jungiklis;
• Termostatas nustatytas į padėtį « • »,
• nebeveikia elektros lizdas. Norėdami tai patikrinti, prie to paties lizdo prijunkite įrenginį, kuris tikrai
veikia.
Ką daryti, jei jūsų šaldytuvas silpnai veikia:
Patikrinkite, ar:
• nepridėjote per daug produktų į įrenginį,
• tinkamai uždarytos durelės,
• ant kondensatoriaus nėra dulkių,
• pakanka vietos orui cirkuliuoti įrenginio gale ir šonuose.
LT - 13
Jei girdimas triukšmas
Šaldymo dujos, kurios cirkuliuoja šaldytuvo kontūre, kelia nedidelį triukšmą (burbuliavimą), net kai
neveikia kompresorius. Nesijaudinkite, tai normalu. Jei garsas kitoks, patikrinkite, ar;
• Prietaisas pastatytas lygiai;
• Prie galinės dalies niekas nesiliečia;
• Nevibruoja ant prietaiso esantys daiktai.
Jei šaldytuvas veikia per garsiai
Įprastiniai triukšmai
• Traškėjimas (skylantis indas): (Prietaisas su bešerkšne sistema)
• Atliekant automatinį atitirpinimą. Kai prietaisas atvėsta arba sušyla (dėl medžiagų, iš kurių
pagamintas prietaisas, išsiplėtimo).
• Trumpas spragtelėjimas: Girdimas, kai termostatas įjungia ar išjungia kompresorių.Kompresoriaus triukšmas
• Įprastas variklio triukšmas: Šis triukšmas reiškia, kad kompresorius įprastai veikia
• Kompresorius trumpą laiką gali skleisti didesnį triukšmą, kai jis aktyvinamas pirmą kartą.
Burbuliavimas ir teškėjimas:
• Šį triukšmą sukelia sistemos vamzdeliais tekanti šaldytuvo šaldymo priemonė.
Jei šaldytuvas veikia per garsiai
• Siekiant išlaikyti nustatytą aušinimo lygį, karts nuo karto gali būti įjungiamas kompresorius. Veikiant
kompresoriui normalu, kad iš šaldytuvo sklinda triukšmas. Kai bus pasiektas reikiamas atvėsinimo
lygis, triukšmas automatiškai sumažės.
Jei triukšmas nedingsta;
• Ar prietaisas stovi stabiliai? Ar tinkamai sureguliuotos kojelės?
• Ar už šaldytuvo niekas neužkrito?
• Ar nevibruoja lentynos arba ant jų sustatyti indai? Pakeiskite lentynų ir (arba) indų vietą,
jei taip ir yra.
• Ar nevibruoja ant šaldytuvo padėti elementai?
Jei girdite kokį nors kitokį garsą, patikrinkite, ar:
• prietaisas pastatytas lygiai;
• prietaiso galinės prietaiso dalies niekas nesiliečia;
• nevibruoja ant prietaiso esantys daiktai.
Tekančio vandens triukšmas: (Prietaisai su bešerkšne sistema) Įprastas į garintuvo indą tekančio
vandens triukšmas vykstant atitirpinimui. Šis triukšmas girdimas atitirpinimo metu.
Oro pūtimo garsas: Jei šaldiklyje / aušintuve / apatiniuose spintelės skyriuose įrengtas ventiliatorius.
• Šis triukšmas šaldytuvų sistemose girdimas dėl oro cirkuliacijos.
Jei šaldytuvo apatinėje dalyje yra vandens:
Patikrinkite, ar:
• neužsikišusi atitirpinimo vandeniui skirta išleidimo anga (išleidimo angos kištuku angą išvalykite).
Rekomendacijos
•
Jei įrenginys išjungiamas arba atjungiamas nuo elektros lizdo, prieš vėl prijungdami ar paleisdami
įrenginį palaukite mažiausiai 5 minutes, kad nesugadintumėte kompresoriaus.
•
Šaldytuvo šaldymo blokas yra už galinės sienelės. Dėl šios priežasties nurodytais intervalais
veikiant kompresoriui ant šaldytuvo galinės sienelės paviršiaus gali kauptis vandens lašeliai ar
ledas. Tai normalu. Atitirpinimo proceso nereikia atlikti, jei nėra susikaupę per daug ledo.
•
Jei ketinate nenaudoti šaldytuvo ilgesnį laiką (pvz., per atostogas), nustatykite termostatą į padėtį
„•“. Atitirpinę išvalykite šaldytuvą ir palikite dureles atviras, kad nesikauptų drėgmė ir kvapas.
•
Jei problema išlieka įvykdžius visus minėtus nurodymus, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
•
Jūsų įsigytas prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jis negali būti naudojamas komerciniais tikslais.
Jei įrenginys naudojamas ne pagal šias instrukcijas, gamintojas ir pardavėjas nebus atsakingas už
jokius remonto darbus ir gedimus garantiniu laikotarpiu.
LT - 14
PRIETAISO DALYS IR JO SKYRIAI
1
10
9
2
8
3
4
5
7
6
Ši iliustracija pateikiama tik informacijai apie prietaiso dalis.
Dalys gali skirtis atsižvelgiant į prietaiso modelį.
1.
2.
3.
4.
5.
Ledukų padėklas
Šaldiklio skyrius
Šaldytuvo lentyna
Šviežių produktų skyriaus dangtis
Daržovių skyrius
6. Išlyginimo kojelė
7. Butelių lentyna
8. Durelių lentyna
9. Kiaušinių dėklas
10. Termostato dėžutė
LT - 15
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Noteikti jāizlasa un jāievēro
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi
izlasiet šos drošības norādījumus.
Saglabājiet šos norādījumus
turpmākām uzziņām.
Šī rokasgrāmata un pati ierīce
sniedz svarīgus drošības
brīdinājumus, kas ir jāizlasa
un vienmēr jāievēro. Ražotājs
neuzņemas atbildību par
bojājumiem, kas radušies
nepiemērotas lietošanas vai
nepareizu vadības elementu
iestatīšanas dēļ.
Ļoti maziem bērniem (0-3
gadi) jāatrodas drošā attālumā no
ierīces. Maziem bērniem (3-8 gadi)
jāatrodas drošā attālumā no ierīces,
ja vien tie netiek nepārtraukti
uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma
un personas ar fiziskiem, jušanas
vai garīgiem traucējumiem vai bez
pieredzes un zināšanām var lietot
šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas
vai instruētas par ierīces drošu
lietošanu un izprot ar to saistītos
riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar
ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi
nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo
uzraudzības.
Bērniem no 3 līdz 8 gadiem ir
atļauts ievietot un izņemt produktus
no saldēšanas ierīcēm.
ATĻAUTĀ LIETOŠANA
UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts
darbināt ar ārēju slēdža ierīci, kā
taimeri vai atsevišķu tālvadības
sistēmu.
Šo ierīci ir paredzēts izmantot
sadzīvē un tamlīdzīgi, piemēram:
personāla virtuves zonā veikalos,
birojos un citās darba vidēs;
zemnieku saimniecībās; klientu
istabās viesnīcās, moteļos un citās
līdzīga tipa apmešanās vietās.
Šī ierīce nav paredzēta
profesionāliem nolūkiem.
Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
Ierīcē uzstādītā spuldzīte ir
speciāli paredzēta sadzīves tehnikai
un nav piemērota izmantošanai kā
gaismeklis telpu izgaismošanai (EK
Regula 244/2009).
Ierīce ir piemērota izmantošanai
vietās, kur istabas temperatūra
ir turpmāk norādītajā amplitūdā
atbilstoši klimata klasei, kas
norādīta uz datu plāksnītes.
Ierīce var darboties nepareizi, ja
tā ir ilgstoši atstāta vidē, kuras
temperatūra ir ārpus norādītās
amplitūdas.
Klimatiskā klase, vides
temperatūras:
SN:
No 10 līdz 32 °C
ST:
No 16 līdz 38 °C;
N:
No 16 līdz 32 °C
T:
No 16 līdz 43 °C
Šī ierīce nesatur CFC.
Dzesētāja kontūrā ir R600a
(ogļūdeņradis). Ierīces
ar izobutānu (R600a):
izobutāns ir dabīga gāze, kas
neietekmē apkārtējo vidi, bet ir
uzliesmojoša.
Tāpēc pārliecinieties, vai
dzesētāja kontūra caurules
nav bojātas, it īpaši
pirms dzesētāja kontūra
iztukšošanas.
BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet
ierīces dzesēšanas kontūra
caurules.
BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties,
LV - 16
lai ventilācijas lūkas ierīces korpusā
vai iebūvētajā struktūrā nebūtu
nosprostotas.
BRĪDINĀJUMS! Lai paātrinātu
atkausēšanu, neizmantojiet
mehāniskus, elektriskus vai
ķīmiskus līdzekļus, izņemot ražotāja
ieteiktos.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet un
nenovietojiet elektroierīces šīs
ierīces nodalījumos, ja tās nav tieši
atļāvis ražotājs.
BRĪDINĀJUMS! Ledus gatavotāji
un/vai ūdens dozatori, kas nav
tieši savienoti ar ūdensapgādi, ir
jāuzpilda tikai ar dzeramo ūdeni.
BRĪDINĀJUMS! Automātiskajiem
ledus gatavotājiem un/vai ūdens
dozatoriem jābūt savienotiem ar
ūdens padevi, kas piegādā tikai
dzeramo ūdeni ar spiedienu no 0,17
līdz 0,81 MPa (1,7 un 8,1 bāri).
Neuzglabājiet ierīcē sprāgstošas
vielas, piemēram, aerosola
baloniņus, un nenovietojiet benzīnu
vai citus uzliesmojošus materiālus
tuvu tai.
Nenorijiet ledus paku saturu (nav
toksisks; dažos modeļos). Neēdiet
ledus kubiņus vai ledu uz kociņiem
tūlīt pēc izņemšanas no saldētavas,
jo tādējādi var gūt apsaldējumus.
Izstrādājumos, kuros ir paredzēts
izmantot gaisa filtru, kas pieejams
ventilatora pārsega iekšpusē,
filtram vienmēr jāatrodas vietā, kad
darbojas ledusskapis.
Saldētavas nodalījumā
neglabājiet stikla konteinerus ar
šķidrumiem, jo tie var saplīst.
Nenosprostojiet ventilatoru (ja
iekļauts) ar pārtikas precēm.
Pēc pārtikas novietošanas
pārbaudiet, vai nodalījumu, it
īpaši saldētavas, durtiņas aizveras
pareizi.
Bojāts grozs pēc iespējas drīzāk
jānomaina.
Ledusskapja nodalījumu
izmantojiet tikai svaigas pārtikas
uzglabāšanai, bet saldētavas
nodalījumu — tikai saldētas
pārtikas uzglabāšanai, svaigas
pārtikas saldēšanai un ledus kubiņu
gatavošanai.
Izvairieties no neiesaiņotas
pārtikas uzglabāšanas tiešā saskarē
ar ledusskapja vai saldētavas
iekšējām virsmām.
Ierīcēm var būt speciālie nodalījumi
(svaigo produktu nodalījums, nulles
grādu kārba...).
Ja vien konkrētā izstrādājuma
bukletā nav norādīts citādi, tos
var izņemt, saglabājot līdzvērtīgu
sniegumu.
C-pentānu izmanto kā
pūšanas vielu izolācijas putās,
un tā ir uzliesmojoša gāze.
Zemāk ir norādīti piemērotākie
ierīces nodalījumi, kuros jāuzglabā
konkrētu veidu pārtikas produkti,
ņemot vērā dažādo ierīces
nodalījumu atšķirīgo temperatūru.
- Ledusskapja nodalījums
1) Ledusskapja nodalījuma
augšdaļa un & durvis —
temperatūras zona: Paredzēta
tropisko augļu, konservu, dzērienu,
olu, mērču, marinētu dārzeņu,
sviesta, ievārījuma uzglabāšanai
2) Ledusskapja nodalījuma
vidusdaļa — atdzesēšanas zona:
Paredzēta siera, piena, piena
produktu, delikatešu, jogurta
uzglabāšanai
LV - 17
3) Ledusskapja nodalījuma
apakšdaļa — zemākās
temperatūras zona: Paredzēta
auksto uzkožamo, saldo ēdienu,
gaļas un zivju, siera kūkas, svaigu
makaronu ēdienu, skāba krējuma,
pesto/salsas mērces, mājās
gatavotu ēdienu, smalkmaizīšu
krēma, pudiņu un krēmsiera
uzglabāšanai
4) Augļu & un dārzeņu atvilktne
ledusskapja nodalījuma apakšā:
Paredzēta dārzeņu un augļu
uzglabāšanai (izņemot tropiskos
augļus)
5) Atdzesēšanas nodalījums:
Zemākās temperatūras atvilktnē
uzglabājiet tikai gaļu un zivis
- Saldētava:
Četru zvaigznīšu (****) nodalījums
ir piemērots istabas temperatūras
pārtikas produktu sasaldēšanai,
kā arī sasaldētu produktu
uzglabāšanai, jo temperatūra
tiek vienmērīgi sadalīta pa
visu nodalījumu. Uz sasaldēto
produktu iepakojuma ir norādīts
uzglabāšanas termiņš. Šis
konkrētās pārtikas uzglabāšanas
termiņš (datums) ir jāņem vērā.
Svaigu pārtiku drīkst uzglabāt šādus
laika periodus: 1–3 mēneši: siers,
krabji, saldējums, šķiņķis/desa,
piens, svaigi šķidrumi.
4 mēneši: steiki vai karbonādes
(liellopu gaļa, jēra gaļa un cūkgaļa).
6 mēneši: sviests vai margarīns,
mājputnu gaļa (vista, tītars). 8–12
mēneši: augļi (izņemot citrusaugļus),
cepeši (liellopu gaļa, jēra gaļa
un cūkgaļa), dārzeņi. Ievērojiet
derīguma termiņus uz divu
zvaigznīšu nodalījumā ievietoto
pārtikas produktu iepakojumiem.
Lai izvairītos no piesārņojuma,
lūdzu, ievērojiet turpmāk norādīto.
--Durvju ilgstoša atstāšana vaļā var
būtiski paaugstināt temperatūru
ierīces nodalījumos.
--Regulāri notīriet virsmas,
kas var saskarties ar pārtiku
un sasniedzamām drenāžas
sistēmām.
--Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav
lietotas 48 stundu laikā; izskalojiet
ūdens apgādes sistēmai pieslēgto
ierīces ūdens sistēmu, ja ūdens
nav pievadīts 5 dienas.
--Uzglabājiet ledusskapī jēlu gaļu
un zivis piemērotos traukos, lai
neļautu tiem saskarties ar citu
pārtiku.
--Divu zvaigznīšu saldētas pārtikas
nodalījumi ir piemēroti iepriekš
sasaldētas pārtikas uzglabāšanai,
saldējuma uzglabāšanai vai
pagatavošanai un ledus gabaliņu
pagatavošanai.
--Nesasaldējiet svaigu pārtiku
vienas, divu vai trīs zvaigznīšu
nodalījumos.
--Ja saldēšanas ierīce ilgstoši
ir atstāta tukša, izslēdziet to,
atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un
atstājiet ierīces durvis atvērtas, lai
nepieļautu pelējuma veidošanos
ierīcē.
MONTĀŽA
Ierīces pārvietošana un
uzstādīšana jāveic vismaz diviem
cilvēkiem - pastāv savainojumu
risks.
Izmantojiet aizsargcimdus visos
izsaiņošanas un uzstādīšanas
darbos - pastāv risks sagriezties.
Uzstādīšanu, tostarp ūdens
pievada pieslēgšanu (ja tāds ir), kā
arī elektrisko savienojumu izveidi un
LV - 18
remontu drīkst veikt tikai kvalificēts
tehniķis.
Nelabojiet un nemainiet ierīces
detaļas, ja vien tas nav tieši
norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
Neļaujiet bērniem būt tuvumā
ierīces montāžas vietā. Pēc ierīces
izsaiņošanas pārliecinieties, vai
pārvadāšanas laikā tā nav bojāta.
Problēmu gadījumā sazinieties ar
izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas
apkopes dienestu. Pēc ierīces
montāžas novietojiet iepakojuma
materiālus (plastmasas un polistirola
daļas u.c.) bērniem nepieejamā
vietā - pastāv nosmakšanas risks.
Pirms ierīces uzstādīšanas tai
jābūt atvienotai no elektrotīkla pastāv elektriskā trieciena risks.
Uzstādīšanas laikā sekojiet, lai
ierīce nesabojātu barošanas kabeli
- pastāv aizdegšanās un strāvas
trieciena risks. Ieslēdziet ierīci tikai
tad, kad montāža ir pabeigta.
Uzmanieties, lai ierīces
pārvietošanas laikā nesabojātu
grīdu (piemēram, parketu).
Uzstādiet un nolīmeņojiet ierīci
uz grīdas, kas spēj izturēt ierīces
svaru, vietā, kas ir piemērota
iekārtas izmēram un lietošanas
veidam. Pārliecinieties, vai tā
neatrodas tuvumā siltuma avotam
un vai visas četras kājiņas ir
stabilas un saskaras ar grīdu,
nepieciešamības gadījumā
pieregulējiet tās un ar līmeņrādi
pārbaudiet ierīces līmeņojumu.
Pirms ierīces ieslēgšanas
pagaidiet vismaz divas stundas,
lai pārliecinātos, vai dzesēšanas
kontūrs darbojas efektīvi.
Ierīces izmēri un uzstādīšanai
nepieciešamais vietas daudzums
norādīts Montāžas instrukcijā.
BRĪDINĀJUMS! Novietojot
ledusskapi, sekojiet, lai netiktu
saspiests vai bojāts tā barošanas
kabelis.
BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos
no nestabilitātes riska, ierīces
novietošana vai nostiprināšana
ir jāveic saskaņā ar ražotāja
norādījumiem.
Ir izliegts novietot ledusskapi tā,
ka gāzes plīts metāla šļūtene,
metāla gāzes vai ūdens caurules
vai arī elektrības kabeļi saskaras
ar ledusskapja aizmugurējo sienu
(kondensatora spoli).
ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI
IJānodrošina iespēja atvienot
ierīci no strāvas padeves, to
vienkārši atslēdzot, ja pieejama
kontaktdakša, vai ar divpolu slēdzi,
kas uzstādīts pirms kontaktligzdas
pēc elektroinstalācijas noteikumiem,
un ierīcei jābūt zemētai atbilstoši
valsts elektrības drošības
standartiem.
Neizmantojiet pagarinātājus
vai vairākspraudņu kontaktligzdas
vai adapterus. Pēc ierīces
uzstādīšanas tās elektriskās
sistēmas daļas nedrīkst būt
pieejamas.
Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām
vai basām kājām.
Nelietojiet šo ierīci, ja bojāts tās
strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja
tā nedarbojas pareizi vai tā ir bojāta
vai tikusi nomesta.
Ja padeves kabelis ir bojāts, tas
jāaizvieto ar identisku, nomaiņa
jāveic ražotājam, tā apkalpošanas
dienesta aģentam vai līdzīgas
kvalifikācijas personai, lai izvairītos
no bīstamības – strāvas trieciena
riska.
LV - 19
BRĪDINĀJUMS! Nenovietojiet
ledusskapja aizmugurē pagarinātāju
ar sadalītāju vai pārvietojamu
barošanas avotu.
TĪRĪŠANA UN APKOPE
BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties,
ka pirms apkopes darbību
veikšanas ierīce ir izslēgta un
atvienota no strāvas padeves –
pastāv strāvas trieciena risks; nekad
nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu strāvas trieciena risks.
Neizmantojiet abrazīvus vai
raupjus tīrīšanas līdzekļus,
piemēram, stikla tīrīšanas līdzekļus,
uzliesmojošus šķidrumus, tīrāmos
vaskus, koncentrētus mazgāšanas
līdzekļus, balinātājus vai tīrāmos
līdzekļus, kuru sastāvā ir naftas
produkti, plastmasas daļu, ierīces
iekšpuses un starpliku tīrīšanai.
Neizmantojiet papīra dvieļus,
tīrāmos sūkļus vai citus raupjus
tīrīšanas līdzekļus.
IEPAKOJUMA MATERIĀLU
UTILIZĀCIJA
Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un
tiek apzīmēts ar otrreizējās pārstrādes simbolu
.
Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē
atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu
apsaimniekošanas noteikumiem.
MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU
UTILIZĀCIJA
Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un
atkārtoti izmantojamiem materiāliem.
Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu
apsaimniekošanas noteikumiem.
Plašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības
ierīču apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat
iegūt vietējās varas iestādes, pie atkritumu
savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā,
kur ierīci iegādājāties.
Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu
2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA).
Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, jūs varat
novērst iespējamo negatīvo vides un cilvēka
veselības apdraudējumu.
Simbols
uz izstrādājuma vai komplektācijā
iekļautajiem dokumentiem norāda, ka šo ierīci
nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir
jānodod pārstrādei elektrisko un elektronisko
ierīču savākšanas centrā.
IETEIKUMI ENERĢIJAS
TAUPĪŠANAI
Lai nodrošinātu atbilstošu vēdināšanu, izpildiet
uzstādīšanas norādījumus.
Nepietiekama ventilācija izstrādājuma aizmugurē
palielina enerģijas patēriņu un samazina
dzesēšanas efektivitāti.
Bieža durvju atvēršana var palielināt enerģijas
patēriņu.
Ierīces iekšējo temperatūru un enerģijas patēriņu
var ietekmēt arī istabas temperatūra, kā arī
ierīces novietojums. Iestatot temperatūru, jāņem
vērā šie faktori. Samaziniet durvju atvēršanu līdz
minimumam.
Atkausējot sasaldētu pārtiku, ievietojiet
to ledusskapī. Sasaldēto produktu zemā
temperatūra atdzesē pārtiku ledusskapī.
Siltiem ēdieniem un dzērieniem pirms
ievietošanas ierīcē ļaujiet atdzist.
Plauktu novietojums ledusskapī neietekmē
energoefektivitāti. Produkti jānovieto plauktos tā,
lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju (pārtika
nedrīkst savstarpēji saskarties, turklāt jāsaglabā
atstatums starp pārtiku un aizmugurējo sienu).
Saldētas pārtikas uzglabāšanas vietu var
palielināt izņemot grozus un sarmas apturēšanas
plauktu (ja tāds ir).
Kompresors, darbojoties, rada troksni; tā ir
parasta parādība, un par to nav jāraizējas.
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
•
•
Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci strāvas padevei.
Pieslēdziet ierīci elektrotīklam un pagrieziet termostata slēdzi, lai ieslēgtu ierīci. Pēc ierīces
ieslēgšanas pagaidiet 4-6 stundas, lai tiktu sasniegta normāli uzpildītai ierīcei nepieciešamā
uzglabāšanas temperatūra.
Kad ledusskapis tiek darbināts pirmo reizi, tajā var būt noteikts aromāts. Tā ir parasta parādība, un
aromāts izgaist, kad ledusskapis sāk dzesēšanu.
LV - 20
INFORMĀCIJA PAR LIETOŠANU
Termostata iestatīšana
Termostats automātiski regulē ledusskapja nodalījuma un saldētavas nodalījuma iekšējo temperatūru.
Pagriežot pogu no 1. līdz 5. pozīcijai, var iegūt zemāku temperatūru.
Svarīga piezīme: Nemēģiniet pagriezt pogu tālāk par 1 pozīciju,
lai šādi apturētu ierīci.
•
•
Īslaicīgai pārtikas uzglabāšanai saldētavas/ledusskapja
nodalījumā pogu var iestatīt starp minimālo un vidējo pozīciju.
(1-3)
Ilgstošai pārtikas glabāšānai, pogu var iestatīt vidējā stāvoklī. (3-4)
Ņemiet vērā, ka apkārtējās vides temperatūra, tikko ievietoto pārtikas produktu temperatūra
un tas, cik bieži durvis tiek atvērtas, ietekmē temperatūru ledusskapja nodalījumā. Ja
nepieciešams, mainiet temperatūras iestatījumu.
Ledusskapja saldētava**** var atdzist līdz -18°C un vairāk.
Ja ir pieejams īpašais slēdzis:
• Parasti iestatiet šo slēdzi stāvoklī ‘0’. Izņemot gadījumus, kad apkārtējās
vides temperatūra ir zema kā ziemā (t. i. zemāka par 16 °C) vai tad, kad ir
jāsaglabā zemāka saldētavas temperatūra. Tādā gadījumā pagrieziet slēdzi
stāvoklī ‘1’, ON (Ieslēgts).
• Lai ieslēgtu īpašo slēdzi, kas atrodas uz termostata kārbas, nospiediet slēdzi uz leju stāvoklī “1”.
Slēdzis iedegas.
• Kad saldētavas nodalījums ir atdzisis līdz pietiekamai temperatūrai vai laiks kļūst ļoti silts, izslēdziet
īpašo slēdzi, lai mazinātu elektrības patēriņu.
• Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, lai sāktu piemērotu dzesēšanu, ierīcei jāstrādā 24 stundas nepārtraukti,
līdz tā sasniedz pietiekamu dzesēšanas temperatūru.
• Šajā laikā neatveriet durvis pārāk bieži un neievietojiet ierīcē daudz pārtikas produktu.
Ja ierīce ir izslēgta vai atvienota, pagaidiet vismaz 5 minūtes pirms ierīces ieslēgšanas vai
atkārtotas pievienošanas, lai nesabojātu kompresoru.
Īpaši jaudīgā saldēšana: Ja apkārtējās vides temperatūra pārsniedz 16 °C, šis slēdzis jāizmanto kā
īpaši jaudīgās saldēšanas slēdzis. Lai nodrošinātu maksimālo saldēšanas jaudu, slēdzis jāieslēdz 3
h pirms svaigas pārtikas ievietošanas. Pēc tam, kad saldētavā ievietoti svaigi produkti, parasti pietiek
ar 24 stundām ON (Ieslēgts) stāvoklī, lai tos sasaldētu. Lai taupītu elektroenerģiju, lūdzu, izslēdziet šo
slēdzi pēc 24 stundām no svaigas pārtikas novietošanas.
Temperatūras iestatījumi, brīdinājumi
•
•
•
•
•
•
Lai saglabātu efektivitāti, nav ieteicams lietot ledusskapi vidē, kur temperatūra ir zemāka par 10 °C.
Iestatot termostatu, jāņem vērā, cik bieži ierīces durvis tiek atvērtas un aizvērtas, cik daudz ēdiena
tiek glabāts ledusskapī, kā arī vide, kurā atrodas ledusskapis.
Kad ierīce pirmo reizi ir ieslēgta, ļaujiet tai darboties 24 stundas, lai sasniegtu darba temperatūru,
kas piemērota lielam pārtika sproduktu daudzumam. Šajā laikā neatveriet durvis un neievietojiet
lielu daudzumu pārtikas produktu.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla strāvas padeves pārtraukuma laikā, lai novērstu kompresora
bojājumus. Kad strāvas padeve ir atjaunota, 5 –10 minūtes novilciniet ierīces pieslēgšanu. Tas
palīdzēs novērst ierīces sastāvdaļu bojājumus.
Jūsu ierīce ir veidota tā, lai tā darbotos saskaņā ar standartos noteiktajiem apkārtējās vides
temperatūras intervāliem atbilstoši klimata klasei, kas norādīta informatīvajā marķējumā.
Ledusskapi nav ieteicams darbināt tādā vidē, kas atrodas
ārpus noteiktajiem temperatūras diapazoniem. Tas
Klimata klase
Vides t. (°C)
samazinās ierīces dzesēšanas efektivitāti.
SN:
No 10 līdz 32 °C
Šī ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides
temperatūrā no 16°C līdz - 32°C
ST:
No 16 līdz 38 °C;
N:
No 16 līdz 32 °C
T:
No 16 līdz 43 °C
LV - 21
Piederumi
Indikators “Durvis atvērtas”
• Indikators “Durvis atvērtas”, kas atrodas uz roktura, norāda, vai durvis ir aizvērtas
pareizi, vai tās joprojām ir atvērtas.
• Ja indikators ir sarkans, durvis joprojām ir atvērtas.
• Ja indikators ir balts, durvis ir pareizi aizvērtas.
• Ņemiet vērā, ka saldētavas durvis vienmēr ir jātur aizvērtas. Tas novērsīs pārtikas
produktu atkausēšanu; saldētavā neveidosies lieli ledus un sarmas uzkrājumi, kā arī
netiks pieļauts nevajadzīgs enerģijas patēriņš.
Ledus kubiņu veidošana
Ledus trauks
• Iepildiet ledus traukā ūdeni un ievietojiet to saldētavas
nodalījumā.
• Kad ūdens ir pilnībā sasalis, jūs varat pagriezt ledus
trauku kā attēlots tālāk, lai izņemtu ledus kubiņus.
Visi piederumu rakstiskie un vizuālie apraksti var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa.
Ēdiena ievietošana aukstākajā ledusskapja vietā
Jūsu pārtikas produkti tiks labāk uzglabāti, ja novietosiet tos vispiemērotākajā
dzesēšanas zonā. Visaukstākā zona atrodas tieši virs augļu un dārzeņu atvilktnes.
Lai nodrošinātu, ka šajā zonā ir zema temperatūra, gādājiet lai plaukts atrodas šī
simbola līmenī, kā parādīts attēlā.
Temperatūras indikators (Atsevišķos modeļos)
Lai palīdzētu labāk noregulēt ledusskapi, tas ir aprīkots ar temperatūras indikatoru, kas
atrodas aukstākajā zonā.
Jūs varat viegli pārbaudīt, vai visaukstākās zonas temperatūra ir atbilstoša: ja indikators
rāda “OK” (Labi), tas norāda, ka termostats ir pienācīgi noregulēts, un iekšējā temperatūra ir
pareiza.
OK
Tā kā “OK” parādās melnā krāsā, šo norādi būs grūti saskatīt, ja temperatūras indikators nav
labi apgaismots. Lai šo norādi varētu redzēt, jābūt pietiekami labam apgaismojumam.
Ja simbols „OK” neparādās, temperatūra ir pārāk augsta: jums ir jāmaina termostata iestatījums un
jānogaida 12 stundas, lai atkal vizuāli pārbaudītu temperatūru.
PIEZĪME. Pēc atkārtotas durvju atvēršanas (vai ilgstošas turēšanas atvērtā stāvoklī) vai pēc svaigas
pārtikas ievietošanas ierīcē ir normāli, ka norāde “OK” temperatūras iestatīšanas indikatorā neparādās.
Ja uz ledusskapja nodalījuma iztvaicētāja (pārslogota ierīce, augsta telpas temperatūra, bieža durvju
atvēršana) veidojas normai neatbilstošas ledus kristālu nogulsnes (ierīces apakšējā siena), pārvietojiet
temperatūras iestatīšanas ierīci zemākā stāvoklī, līdz atkal tiek sasniegti kompresora izslēgšanās
periodi.
Visaukstākās zonas augšējo robežu norāda uzlīmes apakšējā mala (bultas
galviņa). Visaukstākajai zonai augšējā plauktā jābūt vienādā līmenī ar bultas
galviņu. Visaukstākā zona ir zem šī līmeņa.
Tā kā šie plaukti ir izņemami, pārliecinieties, vai tie vienmēr ir vienā līmenī ar
uzlīmēs norādītajiem zonu ierobežojumiem, lai garantētu temperatūru šajā
zonā.
Katram pārtikas veidam ir sava ideālā konservācijas temperatūra un attiecīgi
noteikta vieta, kas jāievēro.
LV - 22
OK
Novietojums
Augšējie plaukti
Visaukstākā zona
Augļu un dārzeņu
atvilktne
Durvju ieliktņi
Produkti
Termiski apstrādāti pārtikas produkti, deserti un visa pārtika drīzai lietošanai
Gaļa, mājputnu gaļa, medījumi un jēlas zivis, maksimālais saglabāšanas laiks:
1 līdz 2 dienas. Svaigi augļi, termiski apstrādāta cūkgaļa.
Svaigi dārzeņi un augļi
Durvju kastēs ir paredzēta vieta pudelēm (apakšējā daļā), bet augstāk
novietojami neliela tilpuma un pašlaik izmantojami produkti kā jogurts, svaigs
krējums utt.
Sviestu, svaigo sieru un olas jāievieto atbilstošajos turētājos.
PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA
Ledusskapja nodalījums
•
•
•
•
•
•
•
Lai samazinātu mitrumu un līdz ar to sarmas veidošanos, nekad neievietojiet ledusskapī šķidrumus
nenoslēgtos traukos. Neievietojiet ledusskapī karstu ēdienu vai iztvaikojošu šķidrumu. Vienmēr
uzglabājiet pārtiku slēgtos konteineros vai iesaiņojumā.
Nekad nelieciet ledusskapī siltu ēdienu. Siltam ēdienam jāļauj atdzist līdz istabas temperatūrai, un
tas ir jāizvieto tā, lai nodrošinātu pienācīgu gaisa cirkulāciju ledusskapja nodalījumā.
Raugiet, lai neviens priekšmets nav tiešā saskarē ar ierīces aizmugurējo sienu, jo izveidosies
sarma, un iepakojums pielsals pie tās. Neatveriet ledusskapja durvis bieži.
Ieteicams gaļu un tīras zivis vaļīgi ietīt un uzglabāt uz stikla plaukta tieši virs dārzeņu kastes, kur
gaiss ir vēsāks, jo šādi tiek nodrošināti vislabākie uzglabāšanas apstākļi.
Glabājiet augļu un dārzeņus bez iesaiņojuma augļu un dārzeņu konteineros.
Nelieciet ledusskapī slapjus dārzeņus.
Visu pārtikas produktu uzglabāšanas laiks ir atkarīgs no pārtikas sākotnējās kvalitātes un
nepārtraukta dzesēšanas cikla pirms uzglabāšanas ledusskapī.
Saldētavas nodalījums
Saldēšanas nodalījumu izmanto svaigas pārtikas sasaldēšanai un saldētas pārtikas uzglabāšanai uz
iepakojuma norādītajā laikposmā, kā arī ledus kubiņu pagatavošanai.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sasaldējot svaigu pārtiku, to kārtīgi iesaiņojiet slēgtā iepakojumā; iepakojumam jābūt hermētiskam
bez noplūdes. Ideāli piemēroti ir īpaši saldēšanas maisiņi, alumīnija folija (bieza, ja šaubāties,
ietiniet divkārši), polietilēna maisiņi un plastmasas konteineri.
Maksimālais svaigu pārtikas produktu daudzums, ko var ievietot saldētavā 24 stundu laikā, ir
norādīts uz nosaukuma plāksnītes (sk. “Saldēšanas jauda”).
Sasaldējot svaigu pārtiku (piemēram, gaļu, zivis un malto gaļu), sadaliet to tādās porcijās, ko
izlietosiet vienā reizē.
Kad ierīce ir atkausēta, ievietojiet pārtikas produktus atpakaļ saldētavā un atcerieties, ka tie
jāpatērē īsā laikā.
Neļaujiet svaigajai pārtikai, kas jāsasaldē, nonākt saskarē ar jau sasaldēto pārtiku.
Vienmēr atzīmējiet datumu un saturu uz iepakojuma, un nepārsniedziet norādīto uzglabāšanas
laiku.
Strāvas padeves traucējumu vai darbības traucējumu gadījumā saldētavas nodalījums uzturēs
pietiekami zemu temperatūru pārtikas uzglabāšanai. Tomēr neatveriet saldētavas durvis, lai
palēninātu temperatūras paaugstināšanos saldētavas nodalījumā.
Nekad neievietojiet siltu ēdienu saldētavas nodalījumā.
Iegādājoties un uzglabājot saldētus pārtikas produktus, pārliecinieties, vai iepakojums nav bojāts.
Saldēto pārtiku ievietojiet saldētavas nodalījumā pēc iespējas ātrāk pēc tās iegādes.
Kad pārtikas produkts ir atkausēts, to nedrīkst no jauna sasaldēt; tas ir jāgatavo pēc iespējas ātrāk,
lai to patērētu vai sasaldētu.
Ievērībai; ja vēlaties vēlreiz atvērt saldētavas durvis uzreiz pēc to aizvēršanas, tās nebūs viegli
atveramas. Tas ir normāli! Kad ir sasniegts līdzsvara stāvoklis, durvis atvērt būs viegli.
LV - 23
Svarīga piezīme:
• Saldēti pārtikas produkti, kad tie atkausēti, ir jāpagatavo tieši tāpat kā svaigi pārtikas produkti. Ja
pēc atkausēšanas tie nav termiski apstrādāti, tos NEDRĪKST atkārtoti sasaldēt.
• Dažu garšvielu (anīsa, bazilika, galda vīna, etiķa, dažādu garšvielu, ingvera, ķiploku, sīpolu,
sinepju, timiāna, majorāna, melno piparu u.c.) garša mainās, un pieņem stipru garšu, ja tiek
glabātas ilgu laiku. Tāpēc saldētam ēdienam jāpievieno neliels daudzums garšvielu vai jāpievieno
vēlamā garšviela pēc ēdiena atkausēšanas.”
• Ēdiena uzglabāšanas laiks ir atkarīgs no gatavošanai izmantotās eļļas. Piemērotākās taukviela ir
margarīns, teļa tauki, olīveļļa un sviests, turpretim nepiemērotās taukvielas ir zemesriekstu eļļa un
cūku tauki.
• Šķidrs ēdiens jāsasaldē plastmasas traukos, bet pārējie ēdieni ir jāsasaldē plastmasas plēvē vai
maisos.
TĪRĪŠANA UN APKOPE
•
•
•
•
•
•
Pirms tīrīšanas atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
Nemazgājiet ierīci, lejot tajā ūdeni
Ledusskapja nodalījums periodiski jāiztīra, izmantojot nātrija bikarbonāta un remdena ūdens
šķīdumu.
Notīriet piederumus atsevišķi ar ziepēm un ūdeni. Nemazgājiet tos trauku mazgājamajā mašīnā.
Neizmantojiet abrazīvus produktus, tīrīšanas līdzekļus vai ziepes. Pēc mazgāšanas noskalojiet ar
tīru ūdeni un rūpīgi noslaukiet. Kad tīrīšana ir pabeigta, atkārtoti pievienojiet ierīci
elektrotīklam ar sausām rokām
Vismaz divas reizes gadā iztīriet kondensatoru ar slotu. Tas palīdzēs ietaupīt
enerģijas izmaksas un palielināt produktivitāti.
Atkausēšana
Ledusskapja nodalījums
• Ledusskapja nodalījumā atkausēšana darbības laikā notiek automātiski;
atkausēšanas ūdens tiek savākts uz iztvaikošanas paplātes un
iztvaiko automātiski.
• Iztvaikošanas paplāte un atkausēšanas ūdens noteces atvere
periodiski jātīra, izmantojot atkausēšanas noteces aizbāzni,
lai novērstu ūdens uzkrāšanos ledusskapja apakšdaļā, un
nodrošinātu izplūšanu.
• Jūs varat arī ieliet 1/2 glāzi ūdens, lai noteces atverē, lai iztīrītu iekšpusi.
Saldētavas nodalījums
• Saldētavas nodalījumā uzkrātā sarma ir periodiski jālikvidē. Saldētava jātīra tāpat kā ledusskapja
nodalījums, un atkausēšana jāveic vismaz divas reizes gadā.
Šim nolūkam
• Dienu pirms atkausēšanas iestatiet termostata grozāmo pogu uz 5. pozīciju, lai pilnībā sasaldētu
pārtikas produktus.
• Atkausēšanas laikā saldētie pārtikas produkti jāietin vairākās papīra kārtās un jāglabā vēsā vietā.
Nenovēršamais temperatūras pieaugums saīsinās uzglabāšanas laiku.
• Atcerieties izlietot šos pārtikas produktus samērā īsā laika periodā.
• Izslēdziet ledusskapi kontaktligzdas izejā un atvienojiet elektrotīkla spraudni
• Atstājiet durvis atvērtas un, lai paātrinātu atkausēšanas procesu, saldētavas nodalījumā variet
novietot vienu vai vairākus traukus ar siltu ūdeni.
• Noslaukiet ierīces iekšpusi un ūdens paliktni, ievietojiet atpakaļ paliktņa aizbāzni un uzstādiet
termostata pogu 5 pozīcijā.
LV - 24
Apgaismojuma spuldzes maiņa
Nomainot ledusskapja nodalījuma apgaismojumu;
1. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves,
2. Piespiediet āķus spuldzes vāciņa augšdaļas sānos un
noņemiet spuldzes vāciņu
3. Nomainiet ar spuldzi, kas nepārsniedz 15 vatus.
4. Uzlieciet vāciņu.
5. Pagaidiet 5 minūtes, pirms atkārtotas pievienošanas
elektrotīklam, un pagrieziet termostatu sākotnējā stāvoklī.
LED apgaismojuma nomaiņa
Ja jūsu ledusskapis ir aprīkots ar LED apgaismojumu, sazinieties ar palīdzības dienestu, jo to nomainīt
var tikai pilnvarots personāls.
TRANSPORTĒŠANA UN UZSTĀDĪŠANAS
VIETAS MAIŅA
•
•
•
Ja nepieciešams, var saglabāt oriģinālos iepakojumus un putu polistirolu (PS).
Transportēšanas laikā ierīce jānostiprina ar platu siksnu vai stipru virvi. Transportēšanas laikā
jāievēro uz gofrētās kastes rakstītās instrukcijas.
Iztvaikošanas paplāte un atkausēšanas ūdens noteces atvere periodiski jātīra ar atkausēšanas
noteces aizbāzni, lai novērstu ūdens uzkrāšanos ledusskapja apakšdaļā un nodrošinātu izplūšanu.
Pārvietojot ledusskapi, vienmēr turiet to vertikāli.
Durvju pārvietošana
•
•
•
Nav iespējams mainīt ledusskapja durvju atvēršanas virzienu, ja pie durvju priekšējās virsmas ir
piestiprināti ledusskapja durvju rokturi.
Ir iespējams mainīt durvju atvēršanas virzienu modeļiem bez rokturiem.
Ja ledusskapja durvju atvēršanas virzienu var mainīt, sazinieties ar tuvāko autorizētu servisu, lai to
mainītu.
PIRMS SAZINĀŠANĀS AR SERVISU
Ja ledusskapis nedarbojas, kā vajadzētu, pirms sazināšanās ar elektriķi vai pēcpārdošanas servisu
izmēģiniet tālāk minētos risinājumus.
Kā rīkoties, ja ledusskapis nedarbojas:
Pārbaudiet, vai:
• ir pieejama strāva,
• galvenais slēdzis jūsu mājās nav izslēgts,
• termostats ir iestatīts pozīcijā « • »,
• kontaktligzda darbojas. Lai to pārbaudītu, pievienojiet ierīci kontaktligzdai par kuru esat
pārliecināts, ka tā darbojas.
Kā rīkoties, ja ledusskapis darbojas slikti:
Pārbaudiet, vai:
• ledusskapis nav pārāk pilns,
• durvis ir aizvērtas līdz galam,
• kondensatorā nav putekļu,
• ierīces aizmugurē un sānos ir pietiekami daudz vietas gaisa cirkulācijai.
LV - 25
Ja dzirdams troksnis
Dzesēšanas gāze, kas cirkulē ledusskapja kontūrā, var radīt nelielu troksni (burbuļojošu skaņu),
pat tad kad kompresors nedarbojas. Neraizējieties, tā ir parasta parādība. Ja šīs skaņas ir citādas,
pārbaudiet vai
• ierīce ir labi nolīmeņota,
• nekas nepieskaras ierīces aizmugurei,
• uz ierīces novietotie priekšmeti vibrē.
Ja ledusskapis darbojas pārāk skaļi
Normāli trokšņi
• Plaisāšanas (ledus plaisāšanas) troksnis: (Ierīcēm bez sarmas veidošanās)
• Automātiskās atkausēšanas laikā. Kad ierīce tiek dzesēta vai uzsildīta (ierīces materiāla
izplešanās dēļ).
• Īslaicīga krakšķēšana: Dzirdama, kad termostats ieslēdz/izslēdz kompresoru.Kompresora troksnis
• Normāls motora darbības troksnis: Šis troksnis nozīmē, ka kompresors darbojas atbilstoši normai
• Kompresors neilgu laiku var radīt lielāku troksni, kad tiek ieslēgts pirmo reizi.
Burbuļojošs troksnis un šļaksti:
• Šo troksni rada aukstumaģenta plūsma sistēmas caurulēs.
Ja ledusskapis darbojas pārāk skaļi
• Lai uzturētu iestatīto dzesēšanas līmeni, laiku pa laikam var tikt aktivizēts kompresors. Trokšņi
no jūsu ledusskapja šajā laikā ir normāli un rodas tā darbības dēļ. Kad ir sasniegts vajadzīgais
atdzesēšanas līmenis, trokšņi automātiski samazināsies.
Ja trokšņi saglabājas;
• Vai ierīce ir novietota stabili? Vai kājas ir noregulētas?
• Vai aiz ledusskapja neatrodas kāds priekšmets?
• Vai plaukti un trauki plauktos vibrē? Pārvietojiet plauktus un/vai traukus
Šādā gadījumā.
• Vai uz ledusskapja novietotie priekšmeti vibrē?
Ja dzirdamas citas skaņas, pārbaudiet, vai:
• ierīce ir nolīmeņota,
• nekas nepieskaras ierīces aizmugurei,
• uz ierīces novietotie priekšmeti vibrē.
Ūdens tecēšanas troksnis: (Ierīcēm bez sarmas veidošanās) Parastie ūdens plūsmas trokšņi, kad tas
tek uz iztvaikošanas tvertni atkausēšanas laikā. Šis troksnis ir dzirdams atkausēšanas laikā.
Gaisa pūšanas skaņa: Ja ierīcei ir ventilators saldētavas/dzesēšanas/ apakšējā skapja nodalījumos.
• Šo troksni var dzirdēt normālas ledusskapja darbības laikā, jo to izraisa gaisa cirkulācija sistēmā.
Ja ledusskapja apakšējā daļā ir ūdens:
Pārbaudiet, vai:
• Atkausēšanas ūdens iztecināšanas atvere nav aizsērējusi (izmantojiet atkausēšanas noteces
aizbāzni, lai iztīrītu atveri).
Ieteikumi
•
Ja ierīce ir izslēgta vai atvienota, pagaidiet vismaz 5 minūtes pirms ierīces pievienošanas
elektrotīklam vai atkārtotas iedarbināšanas, lai nesabojātu kompresoru.
•
Jūsu ledusskapja dzesēšanas bloks ir izvietots aizmugurējā sienā. Tāpēc uz ledusskapja
aizmugurējās sienas virsmas var veidoties ūdens pilieni vai apledojums, jo kompresors darbojas
noteiktos intervālos. Tas ir normāli. Atkausēšana nav jāveic, ja vien apledojums nav pārmērīgs.
•
Ja ledusskapis ilgāku laiku netiks izmantots (piemēram, vasaras atvaļinājumu laikā), pagrieziet
termostatu pozīcijā “•”. Pēc atkausēšanas iztīriet ledusskapi un atstājiet durvis vaļā, lai novērstu
mitrumu un nepatīkamu aromātu.
•
Ja pēc visu iepriekš minēto norādījumu izpildes problēma joprojām pastāv, lūdzu, sazinieties ar
tuvāko autorizēto servisa centru.
•
Jūsu iegādātā ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā. Tā nav paredzēta komerciālai vai
sabiedriskai lietošanai. Ja patērētājs izmanto ierīci tādā veidā, kas neatbilst šīm instrukcijām,
ražotājs un tirgotājs nav atbildīgi par remontu vai traucējumu novēršanu garantijas periodā.
LV - 26
IERĪCES DAĻAS UN NODALĪJUMI
1
10
9
2
8
3
4
5
7
6
Šī prezentācija ir paredzēta tikai informācijai par ierīces daļām.
Daļas var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa.
1.
2.
3.
4.
5.
Ledus trauks
Saldētavas nodalījums
Ledusskapja plaukts
Augļu un dārzeņu atvilktnes pārsegs
Augļu un dārzeņu atvilktne
6. Līmeņošanas kājiņas
7. Pudeļu plaukts
8. Durvju plaukts
9. Olu turētājs
10. Termostata kārba
LV - 27
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Belangrijk moet worden gelezen en in acht genomen
Lees voordat u het apparaat gaat
gebruiken deze veiligheidsinstructies.
Bewaar ze in de buurt voor
toekomstige raadpleging.
Deze instructies en het apparaat
zelf zijn voorzien van belangrijke
veiligheidsaanwijzingen, die te allen
tijde moeten worden opgevolgd.
De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade die het
gevolg is van het niet opvolgen van
deze veiligheidsinstructies, oneigenlijk
gebruik of een foute programmering
van de regelknoppen.
Heel kleine kinderen (0-3 jaar)
moeten uit de buurt van het apparaat
blijven. Jonge kinderen (3-8 jaar)
moeten uit de buurt van het apparaat
blijven, tenzij ze de hele tijd onder
toezicht staan.
Kinderen vanaf 8 jaar en personen
met verminderde fysieke, sensorische
of mentale vermogens of gebrek
aan ervaring en kennis, mogen dit
apparaat gebruiken indien ze onder
toezicht staan of instructies hebben
ontvangen over veilig gebruik en de
mogelijke gevaren ervan begrijpen.
Kinderen mogen niet spelen met
het apparaat. De reiniging en het
onderhoud mogen niet door kinderen
worden uitgevoerd zonder toezicht.
Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen
etenswaren uit de koelapparatuur
halen en er in leggen.
TOEGESTAAN GEBRUIK
VOORZICHTIG: Het apparaat is
niet geschikt voor inwerkingstelling
met een externe schakelaar zoals een
timer, of een afzonderlijk systeem met
afstandsbediening.
Dit apparaat is bedoeld voor
gebruik in huishoudelijke en
gelijkaardige toepassingen zoals:
personeelskeukens in winkels,
kantoren en overige werkomgevingen;
in landbouwbedrijven; door klanten in
hotels, motels, bed & breakfast en
andere verblijfsomgevingen.
Dit apparaat is niet geschikt voor
een professioneel gebruik. Gebruik
het apparaat niet buiten.
De lamp die in het apparaat wordt
gebruikt is specifiek ontworpen
voor huishoudapparaten en is niet
geschikt voor ruimteverlichting (EG
Verordening 244/2009).
Het apparaat is bedoeld voor
gebruik op plaatsen waar de
temperatuur binnen het volgende
bereik komt, conform de klimaatklasse
op het typeplaatje.
Mogelijk werkt het apparaat niet
correct indien het lange tijd op een
temperatuur buiten het aangegeven
bereik wordt gebruikt.
Omgevingstemperaturen van
klimaatklasse:
SN:
van 10 tot 32 °C
ST:
van 16 tot 38 °C;
N:
van 16 tot 32 °C
T:
van 16 tot 43 °C
Dit apparaat bevat geen
CFK. Het koelcircuit bevat
R600a (HC). Apparaten met
Isobutaan (R600a): isobutaan
is een natuurlijk gas dat geen
schadelijke invloed heeft op het
milieu, maar wel ontvlambaar
is. Zorg er daarom voor dat
de koelcircuitleidingen niet
beschadigd raken, vooral
wanneer het koelcircuit geledigd
wordt.
WAARSCHUWING: Beschadig de
koelcircuitleidingen van het apparaat
niet.
NL - 28
WAARSCHUWING: Houd de
ventilatieopeningen in de behuizing
van het apparaat of in de ingebouwde
structuur vrij van obstakels.
WAARSCHUWING: Gebruik
geen mechanische, elektrische
of chemische middelen behalve
de middelen aanbevolen door de
fabrikant om het ontdooiproces te
versnellen.
WAARSCHUWING: Gebruik of
plaats geen elektrische apparaten
binnenin de apparaatcompartimenten
indien deze niet het type zijn dat
uitdrukkelijk is goedgekeurd door de
Fabrikant.
WAARSCHUWING: IJsmakers
en/of waterdispensers die niet
rechtstreeks op het waterleidingnet
zijn aangesloten, mogen uitsluitend
met drinkwater worden gevuld.
WAARSCHUWING: Automatische
ijsmakers en/of waterdispensers
moeten worden aangesloten op
een waterleidingnet dat uitsluitend
drinkwater levert, met een waterdruk
tussen 0,17 en 0,81 MPa (1,7 en 8,1
bar).
Sla geen ontplofbare stoffen
zoals spuitbussen op en gebruik
geen benzine of andere brandbare
materialen in of in de buurt van het
apparaat.
Slik de (niet-giftige) vloeistof
uit de vrieselementen niet in
(bij enkele modellen). Eet geen
ijsblokjes of waterijsjes die net
uit de vriezer komen, aangezien
deze vriesbrandwonden kunnen
veroorzaken.
Bij producten ontworpen voor
gebruik met een luchtfilter in een
toegankelijke ventilatorafdekking,
moet het filter altijd zijn aangebracht
wanneer de koelkast in bedrijf is.
Bewaar geen glazen
containers met vloeistoffen in het
diepvriescompartiment, omdat ze
kunnen breken.
Blokkeer de ventilator (indien
aanwezig) niet met levensmiddelen.
Nadat de levensmiddelen in het
apparaat zijn geplaatst dient
gecontroleerd te worden of de deuren
van de vakken goed sluiten, met
name de deur van het vriesvak.
Een beschadigde afdichting dient
zo snel mogelijk vervangen te worden.
Gebruik het koelkastcompartiment
uitsluitend voor het bewaren van vers
voedsel en het diepvriescompartiment
uitsluitend voor het bewaren van
bevroren voedsel, het invriezen
van vers voedsel en het maken van
ijsblokjes.
Vermijd het bewaren van onverpakt
voedsel in direct contact met interne
oppervlakken van de koelkast- of
diepvriescompartimenten.
Apparaten kunnen over speciale
compartimenten beschikken (vak voor
verse etenswaar, nul gradenvak,...).
Indien niet anders gespecificeerd in
de productbeschrijving, kunnen deze
compartimenten verwijderd worden
zonder dat hierdoor de prestaties
veranderen.
C-pentaan wordt gebruikt
als blaasmiddel in het
isolatieschuim en is een licht
ontvlambaar gas.
Rekening houdend met de
temperatuursverschillen
in de verschillende
koelkastcompartimenten, kunnen
etenswaren het beste als volgt worden
bewaard:
- Koelkastcompartiment:
1) Bovenste gedeelte van
het koelkastcompartiment &
deurtemperatuurzone: Bewaar
NL - 29
tropisch fruit, blikjes, drankjes, eieren,
sauzen, augurken, boter, jam
2) Middengedeelte van het
koelkastcompartiment - koele zone:
Bewaar kaas, melk, zuivelproducten,
delicatessen, yoghurt
3) Onderste gedeelte van het
koelkastcompartiment - koelste zone:
Bewaar vleeswaren, desserts, vlees
en vis, cheesecake, verse pasta,
zure room, pesto/salsa, zelfgemaakte
gerechten, banketbakkersroom,
pudding en roomkaas
4) Lade voor groente & fruit onderin
het koelkastcompartiment: Bewaar
groenten en fruit (geen tropisch fruit)
5) Koelcompartiment: Bewaar vlees
en vis alleen in deze koudste lade
- Diepvriescompartiment:
De zone met 4 sterren (****)
is geschikt voor het invriezen
van levensmiddelen op
omgevingstemperatuur en voor
het bewaren van ingevroren
etenswaren, aangezien de
temperatuur gelijkmatig is verdeeld
over het hele compartiment. De
houdbaarheidsdatum van gekochte
diepvriesproducten staat op de
verpakking vermeld. Deze datum
houdt rekening met het type voedsel
dat wordt bewaard, en moet daarom
worden aangehouden. Verse
etenswaren kunnen worden bewaard
voor de onderstaande periodes: 1-3
maanden voor kaas, schaaldieren, ijs,
ham/worst, melk, verse vloeistoffen;
4 maanden voor biefstuk of koteletten
(rund, lam, varken); 6 maanden voor
boter of margarine en gevogelte
(kip, kalkoen); 8-12 maanden
voor fruit (behalve citrusvruchten),
gebraden vlees (rund, varken, lam),
groenten. De houdbaarheidsdatum
op de verpakking van etenswaren
in de 2-sterrenzone moeten worden
aangehouden.
Houd rekening met de volgende
punten om voedselbesmetting te
voorkomen:
--Het langdurig openen van de deur
kan de temperatuur in de compartimenten van het apparaat aanzienlijk
verhogen.
--Reinig regelmatig oppervlakken
die in contact kunnen komen met
etenswaren, evenals toegankelijke
afvoersystemen.
--Reinig watertanks als ze 48 uur niet
zijn gebruikt; spoel het watersysteem
dat is aangesloten op een watertoevoer als er gedurende 5 dagen geen
water is gebruikt.
--Bewaar rauw vlees en rauwe vis in
geschikte bewaarbakken in de koelkast, om contact met (of druppelen
op) andere etenswaren te voorkomen.
--Vriescompartimenten met twee
sterren zijn geschikt voor het bewaren van reeds ingevroren voedsel en
voor het bewaren of maken van ijs
en ijsblokjes.
--Vries geen verse etenswaren in in
compartimenten met één, twee of
drie sterren.
--Als het koelapparaat gedurende
lange perioden leeg blijft, schakel
het dan uit, ontdooi het, maak het
schoon, laat het drogen en laat de
deur open om te voorkomen dat zich
schimmel in het apparaat vormt.
INSTALLATIE
Het apparaat moet gehanteerd
en geïnstalleerd worden door
twee of meer personen - risico
van verwondingen. Gebruik
beschermende handschoenen om uit
te pakken en te installeren - risico van
snijwonden.
Laat de installatie, m.i.v. de
aansluiting op het waternet (indien
van toepassing), de elektrische
NL - 30
aansluitingen en reparaties door
een gekwalificeerd technicus
verrichten. Repareer of vervang geen
enkel onderdeel van het apparaat,
behalve als dit expliciet aangegeven
wordt in de gebruikershandleiding.
Houd kinderen uit de buurt van
de installatieplaats. Controleer na
het uitpakken van het apparaat
of het tijdens het transport geen
beschadigingen heeft opgelopen.
Neem in geval van twijfel
contact op met uw leverancier
of de dichtstbijzijnde Whirlpool
Consumentenservice. Na de installatie
moet het verpakkingsmateriaal
(plastic, piepschuim enz.) buiten
het bereik van kinderen bewaard
worden - risico voor verstikking. Het
apparaat moet worden losgekoppeld
van het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert
- risico voor elektrocutie. Tijdens de
installatie dient u ervoor te zorgen
dat het apparaat de voedingskabel
niet beschadigd - risico voor brand
of elektrocutie. Activeer het apparaat
alleen als de installatie is voltooid.
Zorg dat u de vloer (bijv. parket)
niet beschadigt tijdens het verplaatsen
van het apparaat. Installeer het
apparaat op een vloer of steun die
sterk genoeg is om het gewicht te
kunnen hebben, en op een plaats die
geschikt is voor grootte en gebruik.
Controleer of het apparaat niet vlak
naast een warmtebron staat en of de
vier pootjes stevig op de vloer rusten,
stel ze naar wens af en controleer of
het apparaat exact horizontaal staat
en gebruik hiervoor een waterpas.
Wacht minstens twee uur alvorens het
apparaat in te schakelen om zeker
te stellen dat het koelcircuit volledig
efficiënt is.
WAARSCHUWING: Zorg er bij het
plaatsen van het apparaat voor dat
de voedingssnoer niet geklemd zit of
beschadigd is.
WAARSCHUWING: Om gevaar als
gevolg van instabiliteit te voorkomen,
moet de positionering of bevestiging
van het apparaat worden uitgevoerd
volgens de instructies van de
fabrikant.
Het is verboden de koelkast dusdanig
te plaatsen dat de metalen slang
van de gaskachel, de metalen gasof waterleidingen of de elektrische
draden in contact komen met
de achterwand van de koelkast
(condensatorspoel).
Om voor voldoende ventilatie te
zorgen dient er aan beide zijkanten en
aan de bovenkant van het apparaat
ruimte vrijgelaten te worden. De
afstand tussen de achterzijde van
het apparaat en de muur achter
het apparaat dient minimaal 50 mm
te bedragen, om contact met hete
oppervlakken te voorkomen. Bij
minder ruimte aan de achterzijde
neemt het energieverbruik van het
product toe.
Verwijder het netsnoer van de
condensatorhaak tijdens de installatie
voordat u het product op de voeding
aansluit.
ELEKTRISCHE
WAARSCHUWINGEN
Het moet mogelijk zijn het apparaat
van het elektriciteitsnet af te koppelen
door de stekker uit het stopcontact
te halen of via een meerpolige
netschakelaar die bovenstrooms van
het stopcontact is geplaatst conform
de bedradingsvoorschriften en het
apparaat dient geaard te zijn conform
de nationale veiligheidsnormen voor
elektriciteit.
Gebruik geen verlengsnoeren,
meervoudige stopcontacten of
adapters. Als de installatie voltooid
NL - 31
is, mogen de elektrische onderdelen
niet meer toegankelijk zijn voor de
gebruiker. Gebruik het apparaat
niet wanneer u natte voeten hebt of
blootsvoets bent.
Gebruik het apparaat niet als de
stroomkabel of de stekker beschadigd
is, als het apparaat niet goed werkt of
als het beschadigd of gevallen is.
Als de voedingskabel beschadigd
is, moet het door de fabrikant,
zijn technicus of een gelijkaardig
gekwalificeerd persoon vervangen
worden door een identieke kabel,
om gevaarlijke situaties en risico van
elektrocutie te voorkomen.
WAARSCHUWING: Meerdere
draagbare stopcontacten of draagbare
voedingen mogen niet aan de
achterkant van het apparaat worden
geplaatst.
REINIGING EN ONDERHOUD
WAARSCHUWING: Het apparaat
moet worden losgekoppeld van
het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert;
gebruik nooit stoomreinigers - risico
van elektrocutie.
Gebruik op kunststof onderdelen,
binnen- en deurranden of
afdichtingen geen schurende of
agressieve schoonmaakmiddelen
zoals ruitensprays, schurende
reinigingsmiddelen, brandbare
vloeistoffen, schoonmaakwassen,
geconcentreerde
schoonmaakmiddelen, bleekmiddelen
en reinigingsmiddelen die
aardolieproducten bevatten.
Gebruik geen papieren handdoeken,
schuursponsjes of ander hard
schoonmaakmateriaal.
VERWERKING VAN DE
VERPAKKING
De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals
door het recyclingssymbool wordt aangegeven
.
De diverse onderdelen van de verpakking mogen
daarom niet bij het gewone huisvuil worden
weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens
de plaatselijke voorschriften.
AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE
APPARATUUR
Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of
herbruikbaar materiaal.
Dank het apparaat af in overeenstemming met
plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Voor meer informatie over behandeling, terugwinning
en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u
contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de
vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat
hebt gekocht. Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/
EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt
afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor
het milieu en de gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de begeleidende
documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar
dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal
inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische
en elektronische apparatuur.
TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
Volg de installatie-instructies om voldoende ventilatie
te garanderen.
Door onvoldoende ventilatie aan de achterzijde van
het product neemt het energieverbruik toe en neemt
de koelefficiëntie af.
Wanneer de deur vaak wordt geopend kan dit leiden
tot een verhoogd Energieverbruik.
De interne temperatuur van het apparaat en
het Energieverbruik worden beïnvloed door de
omgevingstemperatuur en de plaats waar het
apparaat opgesteld is. Bij het instellen van de
temperatuur moet rekening gehouden worden met
deze factoren. Beperk het openen van deuren tot een
minimum.
Plaats diepgevroren etenswaren die u wilt ontdooien in
de koelkast. De lage temperatuur van de diepgevroren
etenswaar koelt de etenswaar in de koelkast.
Laat warme gerechten en dranken eerst afkoelen
voordat ze in het apparaat geplaatst worden.
De positionering van de platen in de koelkast heeft
geen invloed op het efficiënte energiegebruik. De
etenswaar dient zodanig op de platen geplaatst te
worden om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen
(de verschillende etenswaar dient elkaar niet te raken
en de afstand tussen de etenswaar en de achterwand
moet behouden blijven).
U kunt de opslagcapaciteit voor ingevroren etenswaar
vergroten door opslagmanden en, indien aanwezig, de
Stop Frost-plaat te verwijderen.
Wees niet verontrust over geluiden die van de
compressor komen want dat zijn de normale geluiden
van werking.
NL - 32
EERSTE GEBRUIK
•
•
Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact.
Nadat u de stekker in het stopcontact gestoken hebt, draai aan de thermostaatknop om het
apparaat aan te zetten. Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot de
juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt.
Uw koelkast kan een slechte geur verspreiden wanneer ze de eerste keer wordt gebruikt. Dit is
normaal en de geur zal verdwijnen wanneer uw koelkast begint te koelen.
GEBRUIKSINFORMATIE
Thermostaat instellen
De thermostaat stelt de binnentemperatuur van het koelvak en van het diepvriescompartiment automatisch
af. Door de knop te draaien van stand 1. naar 5. worden koudere temperaturen ingesteld.
Belangrijke opmerking: Probeer de knop niet voorbij stand 1 te draaien want hierdoor wordt uw apparaat
uitgeschakeld.
• Voor het bewaren van voedsel in het diepvriescompartiment/
koelvak voor korte tijd zet u de knop tussen de minimumstand en
de middenstand. (1-3)
• Voor het bewaren van voedsel voor lange tijd zet u de knop in de
middenstand.(3-4)
Let op; de omgevingstemperatuur, de temperatuur van het vers opgeslagen voedsel en het aantal
malen dat de deur wordt geopend beïnvloeden de temperatuur in het koelvak. Wijzig zo nodig de
temperatuurinstelling.
De vriezer**** van de koelkast kan koelen tot en met -18°C en meer.
Als een superschakelaar beschikbaar is:
• Stel deze schakelaar gewoonlijk in op de stand ‘0’. Behalve wanneer de
omgevingstemperatuur laag is, zoals in de winter. (d.w.z. lager dan 16°C) of
wanneer de vriezertemperatuur lager moet zijn. Zet in dat geval de schakelaar in
de stand ‘1’ ON (aan).
• Om de superschakelaar op de thermostaatdoos AAN te zetten, drukt u de
schakelaar omlaag in de stand ‘1’. De schakelaar gaat branden.
• Wanneer het diepvriescompartiment afgekoeld is tot een adequate temperatuur, of wanneer het weer
warm wordt, draait u de superschakelaar uit om stroom te besparen.
• Wanneer u het apparaat de eerste maal aanzet om een geschikte koeling in te schakelen, moet het
apparaat 24 uren lang ononderbroken werken tot het afgekoeld is tot een adequate temperatuur.
• Open tijdens deze tijdspanne de deur zo weinig mogelijk en zet geen grote hoeveelheden voedsel in het
apparaat.
Als het apparaat wordt uitgeschakeld of de stekker wordt uitgetrokken, moet u tenminste 5 minuten
wachten alvorens het apparaat terug in te schakelen of de stekker in het stopcontact te steken om de
compressor niet te beschadigen.
Supervriezen: Als de omgevingstemperatuur meer dan 16°C bedraagt, moet deze schakelaar gebruikt
worden als supervriesschakelaar. Om de maximale vriescapaciteit te bereiken moet de schakelaar 3 uren
voordat vers voedsel erin wordt gezet ingeschakeld worden. In het algemeen is ongeveer 24 uren in de
stand ON (aan) nadat het voedsel in de vriezer is gezet voldoende. Om energie te besparen schakelt u deze
schakelaar uit 24 uren na het plaatsen van vers voedsel in de koelkast.
Waarschuwingen voor temperatuurinstellingen
•
•
•
Het is raadzaam om, om efficiëntieredenen, de koelkast niet te gebruiken in omgevingen die kouder zijn
dan 10°C.
Houd er bij het instellen van de thermostaat rekening mee hoe vaak de deur van het apparaat wordt
geopend en gesloten, hoevoel voedsel er in de koelkast wordt bewaard en de omgeving waarin de
koelkast zich bevindt.
Wanneer het apparaat de eerste keer wordt ingeschakeld, laat het dan 24 uur aanstaan om de
bedrijfstemperatuur te bereiken. Doe de deur in deze periode niet open en bewaar evenmin een grote
hoeveelheid voedsel in de koelkast.
NL - 33
•
•
•
Trek uw apparaat uit tijdens een stroompanne om schade aan de
Climatic Class
Amb. T. (°C)
compressor te voorkomen. Zodra er weer stroom is, wacht dan nog 5 à
SN:
From 10 to 32 °C
10 minuten voordat u uw apparaat weer insteekt. Dit zal schade aan de
ST:
From 16 to 38 °C;
onderdelen van het apparaat helpen voorkomen.
N:
From 16 to 32 °C
Uw apparaat is ontworpen om te werken in het
T:
From 16 to 43 °C
omgevingstemperatuurbereik dat in de normen vastgelegd is, op basis
van de klimaatklasse vermeld op het informatie-etiket. Het wordt niet
aangeraden om uw koelkast te gebruiken in omgevingen waarvan de temperatuur buiten het vermelde
bereik ligt. Dat verlaagt de koelefficiëntie van het apparaat.
Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur binnen het bereik 16°C - 32°C
Accessoires
Indicatie “Deur open”;
• De indicatie « Deur Open » op de hendel geeft aan of de deur goed gesloten is of nog
open staat.
• Als de indicatie rood is, staat de deur nog open.
• Als de indicatie wit is, is de deur goed gesloten.
• Houd er rekening mee dat de vriezerdeur altijd gesloten moet zijn. Dat voorkomt
dat voedsel ontdooit; het voorkomt ijslagen en vorst in de vriezer en een onnodig
energieverbruik.
IJsblokjes maken;
IJsbakje;
• Vul het ijsbakje met water en zet het in het vriesvak.
• Nadat het water volledig in ijs is veranderd, kunt u het
bakje omkeren zoals hieronder getoond om de ijsblokjes te
verwijderen.
Alle schriftelijke en visuele beschrijvingen in de accessoires kunnen variëren
naargelang het model van het apparaat.
Voedsel plaatsen in de koudste zone van de koelkast
Het voedsel blijft beter bewaard als u het in de meest geschikte koelzone plaatst. De
koudste zone is die vlak boven de groente- en fruitlade.
Om er zeker van te zijn dat deze zone een lage temperatuur heeft, controleert u of het
rooster geplaatst is op het niveau met het symbool dat op de afbeelding staat.
Temperatuurindicator (op sommige modellen)
Om u te helpen bij het beter instellen van uw koelkast hebben we het uitgerust met een
temperatuurindicator in de koudste zone.
U kunt gemakkelijk controleren of de temperatuur van de koudste zone gepast is: wanneer
de indicator “OK” weergeeft, betekent dit dat de thermostaat juist ingesteld is en dat de
binnentemperatuur correct is.
Aangezien “OK” in het zwart staat, is deze aanduiding moeilijk te zien als de temperatuurindicator
slecht verlicht is. Om de aanduiding te zien moet er voldoende licht zijn.
Als het "OK"-symbool niet verschijnt, betekent dit dat de temperatuur te hoog is: u dient de
thermostaatinstelling te wijzigen en 12 uren te wachten alvorens de temperatuur opnieuw visueel te
controleren.
OPMERKING: Als de deur herhaaldelijk wordt geopend (of lang open blijft staan) of nadat vers voedsel in het
apparaat is geplaatst, is het normaal dat de aanduiding “OK” niet op de indicator van de temperatuurinstelling
verschijnt. Als er abnormaal veel ijskristallen worden gevormd (achterwand van het apparaat) op de
verdamper van het koelkastcompartiment (overvol apparaat, hoge kamertemperatuur, vaak openen van de
deur), stelt u de temperatuur lager in totdat de compressor terug periodiek stilvalt.
De bovengrens van de koudste zone wordt aangegeven met de onderrand van de klever (kop van de pijl).
Het bovenste rooster van de koudste zone moet op hetzelfde niveau liggen als de
kop van de pijl. De koudste zone bevindt zich onder dit niveau.
Aangezien deze roosters kunnen worden verwijderd. controleert u of ze altijd op
hetzelfde niveau liggen als de zonegrenzen aangeduid op de klevers, zodat de
temperaturen in deze zone gegarandeerd worden.
Elk type voedsel heeft een ideale bewaartemperatuur en bijgevolg een bepaalde
ligging waarmee rekening moet gehouden worden.
OK
OK
NL - 34
Ligging
Bovenroosters
Koudste ruimte
Groente- en fruitlade
Deurcompartiment
Producten
Bereid voedsel, desserts en alle etenswaren die snel geconsumeerd worden
Vlees, gevogelte, wild en rauwe vis Maximale bewaartijd: 1 tot 2 dagen. Vers
fruit, bereid varkensvlees.
Verse groente en fruit.
Flessen in de deurvakken onderaan en in de bovenste gedeelten kleine
producten en momenteel gebruikte producten, zoals yoghurt, verse room, enz.
Boter, gekookte kaas en eieren worden in geschikte bakjes gelegd.
CONSERVERING VAN LEVENSMIDDELEN
Koelvak
•
•
•
•
•
•
•
Om vocht te reduceren en vorst te voorkomen zet u vloeistoffen nooit in niet-afgedichte bakjes in
de koelkast. Zet geen warme levensmiddelen of dampende vloeistoffen in de koelkast. Bewaar
voedingsmiddel altijd in gesloten bakjes of wikkel ze in.
Zet nooit warme voedingsmiddelen in de koelkast. Warm voedsel dient bij kamertemperatuur
te worden afgekoeld en dient op een zodanige manier te worden geplaatst dat er voldoende
luchtcirculatie in het koelkastgedeelte plaatsvindt.
Zorg ervoor dat er geen voorwerpen rechtstreeks contact maken met de achterste wand van het
apparaat aangezien er zich vorst zal ontwikkelen, waaraan de verpakking zal blijven kleven. Maak
de koelkastdeur niet vaak open.
We raden aan om vlees en schone vis losjes in te pakken en op de glasplaat boven de groentebak
te leggen, waar de lucht koeler is, aangezien dit de beste bewaringsomstandigheden biedt.
Bewaar los fruit en groente in de groente- en fruitladen.
Leg geen natte groenten in de koelkast.
De bewaartijd voor alle voedingsmiddelen hangt af van de oorspronkelijke kwaliteit van het voedsel
en een onafgebroken koelcyclus vóór het bewaren in de koelkast.
Diepvriescompartiment
Het diepvriescompartiment wordt gebruikt om vers voedsel in te vriezen, om bevroren voedsel te
bewaren gedurende een periode die op de verpakking vermeld staat en om ijsblokjes te maken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wanneer u vers voedsel invriest, pakt u het goed in en dicht u het goed af; de verpakking moet
luchtdicht zijn en mag niet lekken. Speciale diepvrieszakken, aluminiumfolie (stevig type, gebruik
dubbel in geval van twijfel), polyetheen zakjes en plastic bakjes zijn ideaal.
De maximale hoeveelheid vers voedsel die binnen 24 uren kan worden bewaard in de vriezer staat
op het naamplaatje vermeld (zie Vriescapaciteit).
U dient het in te vriezen voedsel (vlees, vis en gehakt vlees) in porties te verdelen, die in één keer
kunnen worden gebruikt.
Zodra het apparaat is ontdooid, legt u de voedingsmiddelen terug in de vriezer en denk eraan ze zo
snel mogelijk te consumeren.
Laat de verse in te vriezen voedingsmiddelen niet in contact komen met het voedsel dat al bevroren is.
Noteer altijd de datum en de inhoud op het pak en overschrijd de vermelde bewaartijd niet.
Het vriesvak is in staat de juiste temperatuur te handhaven voor het bewaren van voedsel, ook in
geval van stroomuitval of slechte werking. Doe nochtans de vriezerdeur niet open om het stijgen
van de temperatuur in het diepvriescompartiment te vertragen.
Zet nooit warme voedingsmiddelen in het diepvriescompartiment.
Controleer of de verpakking niet beschadigd is wanneer u bevroren voedingsmiddelen koopt en bewaart.
Leg bevroren voedsel zo snel mogelijk na aankoop in het diepvriescompartiment.
Wanneer voedsel ontdooid is, mag het niet opnieuw ingevroren worden; u moet het zo snel mogelijk
bereiden om te consumeren of om het daarna opnieuw in te vriezen.
Opmerking; als u de deur van de vriezer direct opnieuw wilt openen nadat u deze heeft gesloten,
zal deze niet gemakkelijk kunnen worden geopend. Dat is heel normaal! Nadat een in balans zijnde
binnenomgeving is bereikt, zal de deur weer gemakkelijk opengaan.
NL - 35
Belangrijke opmerking:
• Wanneer ingevroren etenswaren zijn ontdooid, moeten ze gekookt worden net als verse
etenswaren. Als ze niet gekookt worden na het ontdooien, kunnen ze NOOIT opnieuw ingevroren
worden.
• De smaak van sommige kruiden in gekookte gerechten (anijs, basilicum, waterkers, azijn,
gemengde kruiden, gember, knoflook, ui, mosterd, tijm, marjolein, zwarte peper, enz.) verandert en
de kruiden nemen een sterke smaak aan wanneer ze voor langere tijd opgeslagen worden. Aan
ingevroren levensmiddelen dienen derhalve weinig kruiden te worden toegevoegd of de gewenste
kruiden dienen pas na ontdooien van de levensmiddelen te worden toegevoegd.”
• De bewaartijd van etenswaren is afhankelijk van de gebruikte olie. Geschikte olie is onder andere
margarine, kalfsvet, olijfolie en boter. Ongeschikte oliën zijn pinda-olie en varkensvet.
• Vloeibare etenswaren dienen in plastic bakjes te worden ingevroren. Andere levensmiddelen dienen
in plastic folie of zakjes te worden ingevroren.
ONDERHOUD EN REINIGING
•
•
•
•
•
•
Koppel het apparaat los van de netvoeding alvorens het te reinigen.
Reinig het apparaat niet door er water in te gieten
Het koelvak moet regelmatig gereinigd worden met een oplossing van natriumbicarbonaat en lauw
water.
Reinig de accessoires afzonderlijk met water en zeep. Reinig ze niet in de vaatwasser.
Gebruik geen schuur- of reinigingsmiddelen of zeep. Spoel na het wassen met schoon water en
droog zorgvuldig af. Steek na het reinigen de stekker terug in het stopcontact met
droge handen
Reinig de condensor tenminste twee maal per jaar met een bezem. Dat helpt u om
te besparen op energiekosten en de productiviteit te verhogen.
Ontdooien
Voor het koelvak
• Ontdooiing wordt automatisch uitgevoerd in het koelvak tijdens de werking; het dooiwater
wordt opgevangen in de verdampingsbakje en verdampt
automatisch.
• Het verdampingsbakje en de dooiwaterafvoeropening moeten
regelmatig gereinigd worden met de dooiwaterafvoerplug om
te voorkomen dat het water op de bodem van de koelkast
wordt verzameld in plaats van te worden afgevoerd.
• U kunt ook een half glas water in de afvoeropening gieten om de binnenkant ervan te reinigen.
Voor het diepvriescompartiment;
• De vorst, die zich heeft opgebouwd in het diepvriescompartiment, moet regelmatig worden
verwijderd. Het diepvriescompartiment moet zoals het koelvak worden schoongemaakt en minstens
twee keer per jaar worden ontdooid.
Hiervoor;
• Zet de dag vóór de ontdooiing de thermostaat in de stand 5. om de voedingsmiddelen volledig te
bevriezen.
• Tijdens de ontdooiing dienen bevroren voedingsmiddelen met verschillende lagen papier omwikkeld
en op een koele plaats bewaard te worden. De onvermijdelijke temperatuurstijging verkort de
bewaartijd ervan.
• Vergeet niet deze voedingsmiddelen te gebruiken binnen een relatief korte tijd.
• Schakel de koelkast uit bij het stopcontact en trek de hoofdstekker uit
• Laat de deur open en om het ontdooien te versnellen, kunt u een of meerdere bakjes met warm
water in het diepvriescompartiment zetten.
• Droog de binnenzijde van het apparaat en het waterbakje af, steek de stekker terug in en zet de
knop van de thermostaat in stand 5.
NL - 36
Vervangen van het lampje
Bij het vervangen van het lampje van het koelkastcompartment;
1. Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer
2. Druk op de haakjes aan de zijkanten van de bovenzijde van
het lampkapje en verwijder het lampkapje
3. Vervang het lampje met een peertje van maximum 15 watt.
4. Monteer het kapje.
5. Wacht 5 minuten alvorens de stekker weer in te steken en zet
de thermostaat in zijn oorspronkelijke stand.
Vervangen van de ledverlichting
Als uw koelkast ledverlichting heeft, neemt u contact op met de help desk, aangezien ledverlichting
enkel door bevoegd personeel kan worden vervangen.
TRANSPORT EN VAN INSTALLATIEPLAATS
VERANDEREN
•
•
•
De originele verpakking en polystyreenschuim (PS) kunnen zo nodig bewaard worden.
Tijdens het transport moet het apparaat bevestigd worden met een brede band of een sterke kabel.
De instructies op de gegolfde doos moeten tijdens het transport gevolgd worden.
Verwijder alle losse voorwerpen (d.w.z. schappen, groente- en fruitlade, ...) vóór het transport of de
verandering van installatieplaats of bevestig ze met riemen zodat ze niet beschadigd worden.
Verplaats uw koelkast rechtop.
De positie van de deur veranderen
•
•
•
Het is niet mogelijk de openingsrichting van de deur van uw koelkast te wijzigen als de handvaten
op de deur van uw koelkast geïnstalleerd zijn via de voorzijde van de deur.
Het is mogelijk de openingsrichting van de deur te wijzigen op modellen zonder handvaten.
Als de openingsrichting van uw koelkast moet worden gewijzigd, moet u contact opnemen met de
dichtstbijzijnde Servicedienst om de openingsrichting laten wijzigen.
ALVORENS DE SERVICEDIENST TE BELLEN
Als uw koelkast niet werkt zoals verwacht, controleer dan de hieronder opgesomde oplossingen
alvorens een elektriciën of de klantenservice te bellen.
Wat doen als uw koelkast niet werkt:
Ga na of:
• er geen stroom is,
• de hoofdschakelaar in uw huis niet is uitgeschakeld,
• de thermostaatinstelling in de on-stand « • » staat,
• Het stopcontact werkt niet meer. Om dit te controleren sluit u een apparaat, waarvan u zeker weet
dat het werkt, aan op hetzelfde stopcontact.
Wat doen als uw koelkast slecht werkt:
Ga na of:
• Het apparaat is niet te vol,
• De deuren zijn goed gesloten ,
• Er ligt geen stof op de condensor,
• Er is voldoende afstand voor luchtcirculatie achter en naast het apparaat.
NL - 37
Als er geluiden hoorbaar zijn;
Het koelgas in de koelkastleiding kan een beetje geluid maken (bubbelend geluid), ook wanneer de
compressor niet werkt. Maak u geen zorgen, dat is normaal. Als deze geluiden anders zijn, controleer dan of:
• het apparaat waterpeil staat,
• niets contact maakt met de achterzijde,
• de voorwerpen op het apparaat trillen.
Als uw koelkast veel lawaai maakt
Normale geluiden
• Krakend (krakend ijs) geluid: (Voor geen vorst/vorstvrije apparaten)
• Tijdens automatisch ontdooien. Wanneer het apparaat gekoeld of verwarmd wordt (door uitzetting
van het materiaal van het apparaat).
• Kort kraken: Hoorbaar wanneer de thermostaat de compressor aan- of uitzet.Geluid van de compressor
• Normaal motorgeluid: Dit geluid betekent dat de compressor naar behoren werkt
• De compressor kan kort meer geluid maken wanneer hij net ingeschakeld is.
Bubbelend geluid en spetteren:
• Dit geluid wordt veroorzaakt door de stroom van de koelvloeistof van de koelkast in de leidingen
van het systeem.
Als uw koelkast veel lawaai maakt
• Om de ingestelde temperatuur te behouden kan de compressor van tijd tot tijd aanslaan. Geluiden
van uw koelkast op deze momenten zijn normaal en worden veroorzaakt door de werking.
Wanneer het gewenste koelniveau is bereikt, zullen de geluiden automatisch verdwijnen.
Als de geluiden aanhouden;
• Staat uw apparaat stabiel? Zijn de poten afgesteld?
• Staat er iets achter uw koelkast?
• Trillen de schappen of de gerechten op de schappen? Leg de schappen en/of gerechten terug
als dit het geval is.
• Trillen de voorwerpen die op uw koelkast staan?
Als u nog andere geluiden hoort, controleer dan:
• of het apparaat horizontaal staat
• of niets contact maakt met de achterkant van het apparaat
• of de voorwerpen op het apparaat trillen.
Geluid van stromend water: (Voor geen vorst/vorstvrije apparaten) Normaal geluid van stromend water
naar de opvangbak voor verdamping tijdens ontdooien. Dit geluid kan gehoord worden tijdens het ontdooien.
Geluid van blazende lucht: Als het apparaat een ventilator heeft in het diepvriescompartiment, het
koelvak of in de onderste laden.
• Dit geluid kan hoorbaar zijn in koelkasten tijdens de normale werking van het systeem als gevolg
van de luchtcirculatie.
Als er water aanwezig is in het onderste deel van de koelkast:
Ga na of:
• de afvoeropening voor het ontdooiwater niet verstopt is (gebruik de dooiwaterafvoerplug om de
afvoeropening te reinigen).
Aanbevelingen
•
Als het apparaat wordt uitgeschakeld of losgekoppeld van het stroomnet, moet u minstens 5 minuten
wachten alvorens het apparaat te koppelen aan het stroomnet of weer in te schakelen, om schade
aan de compressor te vermijden.
•
De koeleenheid van uw koelkast zit verborgen in de achterste wand. Er kunnen zich bijgevolg waterdruppels of ijs vormen op de achterwand van uw koelkast door de werking van de compressor met
gespecificeerde intervallen. Dit is normaal. Ontdooien is niet nodig, tenzij er overmatige ijsvorming is.
•
Als u de koelkast gedurende lange tijd niet gebruikt (bijv. zomervakantie), zet de thermostaat dan
in de stand “•”. Maak na het ontdooien de koelkast schoon en laat de deur openstaan om vocht en
geuren te voorkomen.
•
Als een probleem aanhoudt nadat u alle hierboven staande instructies gevolgd heeft, wend u tot
het dichtstbijgelegen bevoegde servicecentrum.
•
Het apparaat dat u heeft gekocht, is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet
geschikt voor commercieel of gemeenschappelijk gebruik. Als de consument het apparaat gebruikt
op een wijze die niet conform is, benadrukken we dat de fabrikant en de wederverkoper niet aansprakelijk zijn voor reparaties en storingen binnen de garantieperiode.
NL - 38
DE ONDERDELEN VAN HET APPARAAT EN
DE COMPARTIMENTEN
1
10
9
2
8
3
4
5
7
6
Deze beschrijving dient alleen als informatie over de onderdelen van het apparaat.
Onderdelen kunnen variëren naargelang het model van het apparaat.
1.
2.
3.
4.
5.
IJsbakje
Diepvriescompartiment
Koelkastrooster
Afdekking groente- en fruitlade
Groente- en fruitlade
6. Stelpootjes
7. Flessenvak
8. Deurschap
9. Eierrekje
10. Thermostaatdoos
NL - 39
SIKKERHETSREGLER
Viktig må leses og respekteres
Les disse sikkerhetsinstruksene før
du tar i bruk apparatet. Oppbevar de
i nærheten for fremtidig referanse.
Disse instruksene og selve
husholdningsapparatet er utstyrt med
viktige meldinger om sikkerhet, som
alltid må respekteres. Produsenten
fraskriver seg ethvert ansvar ved
manglende overholdelse av disse
sikkerhetsinstruksjonene, for uriktig
bruk av apparatet eller feil innstilling
av kommandoer.
Svært små barn (0-3 år) må
holdes på sikker avstand fra
apparatet. Små barn (3-8 år)
må holdes på sikker avstand fra
apparatet med mindre de holdes
under kontinuerlig oppsyn. Barn
fra 8 år og oppover og personer
med nedsatt sanseevne eller fysisk
eller psykisk funksjonsevne, eller
manglende erfaring og kunnskap
kan kun bruke dette apparatet under
tilsyn eller hvis de har fått opplæring
i trygg bruk av apparatet og forstår
farene det innebærer.
Barn må ikke leke med apparatet.
Barn må ikke foreta rengjørings- eller
vedlikeholdsoppgaver uten å være
under tilsyn.
Barn i alderen fra 3 til 8 år kan legge
inn og ta ut varer fra kjøleskapet.
TILLATT BRUK
FORSIKTIG: Dette apparatet
er ikke beregnet på å bli styrt ved
en ekstern bryter, som f.eks. en
timer, eller et adskilt system for
fjernkontroll.
Dette apparatet er beregnet
for bruk i husholdninger og
på lignende steder som for
eksempel: selvbetjente kjøkken
for butikkansatte, på kontorer
eller på andre arbeidsplasser
gårder; av gjester på hotell,
motell, bed & breakfast og andre
overnattingssteder.
Dette apparatet er ikke beregnet
for profesjonell bruk. Ikke bruk
maskinen utendørs.
Pæren som er brukt i apparatet
er spesielt fremstilt for bruk i
husholdningsapparat, og skal ikke
brukes til vanlig innendørs belysning
(EU-forskrift nr. 244/2009).
Apparatet er beregnet
på bruk på plasser hvor
omgivelsestemperaturen befinner
seg innenfor følgende intervall,
i henhold til klimaklassen som
er oppgitt på typeskiltet. Det kan
hende fryseren ikke fungerer korrekt
dersom omgivelsestemperaturen
over lengre tid er lavere eller høyere
enn de temperaturer fryseren er
beregnet for.
Klimaklasse etter
omgivelsestemperatur:
SN:
Fra 10 til 32 °C
ST:
Fra 16 til 38 °C;
N:
Fra 16 til 32 °C
T:
Fra 16 til 43 °C
Dette apparatet inneholder ikke
CFS. Kjølekretsen inneholder
R600a (HC). For apparater
med Isobutan (R600 a):
Isobutan er en naturlig gass
uten innvirkning på miljøet.
Gassen er imidlertid
brannfarlig. Det er derfor viktig
å forsikre seg om at rørene
i kjølekretsen ikke er skadet
- spesielt når du tømmer
kjølekretsen.
ADVARSEL: Pass på at det
ikke oppstår skader på rørene i
kjølekretsen på apparatet.
NO - 40
ADVARSEL: Hold alle
ventilasjonsåpninger i
apparatinnhegningen eller i
innbyggingsstrukturen fri for hindre.
ADVARSEL: Bruk ikke andre
mekaniske, elektriske eller kjemiske
hjelpemidler for å fremskynde
avrimingen enn de som eventuelt
anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må hverken
bruke eller oppbevare elektrisk
utstyr inne i seksjonene til apparatet,
med mindre disse er godkjent av
produsenten.
ADVARSEL: Dispenser for isbiter
og eller vann som ikke er koblet
direkte til vannforsyningen, må kun
fylles med drikkevann.
ADVARSEL: Automatisk is-maskin
og/eller vanndispensere må kobles
til en vannforsyning som kun tilfører
drikkevann, hvor trykket i ledningen
befinner seg mellom 0,17 og 0,81
MPa (1,7 og 8,1 bar).
Du må ikke oppbevare
eksplosive stoffer som for eksempel
spraybokser og du må aldri plassere
eller bruke bensin eller lett antennelig
material i nærheten av apparatet.
Svelg ikke innholdet (ikke giftig)
i kjøleelementene (leveres kun
sammen med noen modeller). Ikke
spis ispinner eller isbiter umiddelbart
etter at de er tatt ut av fryseren,
ettersom dette kan forårsake
kuldesår.
Når det gjelder produkter som
bruker et luftfilter inni en tilgjengelig
viftedeksel, må filteret alltid være på
plass når kjøleskapet er i bruk.
Sett aldri glassbeholdere med
væsker inn i fryseseksjonen, da de
kan knuses.
Ikke blokker viften (hvis den er
inkludert) med matvarer.
Kontroller at døren til seksjonene kan
lukkes ordentlig når matvarene er
satt inn. Dette gjelder særlig døren til
fryseren.
Skadde pakninger må skiftes så
raskt som mulig.
Bruk kjøleseksjonen kun til
oppbevaring av ferske matvarer og
fryseseksjonen kun til oppbevaring
av frysevarer, samt til innfrysing av
ferske matvarer og produksjon av
isbiter.
Unngå å oppbevare uinnpakket
mat i direkte kontakt med de
innvendige overflatene i kjøleskapet
eller fryseren.
Apparatet kan ha spesialbokser
(boks for ferske matvarer, kjøleboks
...).
Disse kan fjernes, med mindre
annet er angitt i produktets
brukerveiledning, mens ytelsene vil
være de samme.
C-pentan brukes som
blåsemiddel i isolasjonsskum
og er en brennbar gass.
Seksjonene som best egner seg for
oppbevaring av de ulike matvarene,
tatt i betraktning de forskjellige
temperaturene i de forskjellige
seksjonene i apparatet, er som
følger:
- Kjøleskapseksjonen:
1) Øvre del av kjøleskapseksjonen
& dør - temperatursone: Oppbevar
tropisk frukt, bokser, drikker, egg,
sauser, syltede grønnsaker, smør,
syltetøy
2) Midtre del av kjøleskapseksjonen
- kjølig sone: Oppbevar ost, melk,
meierivarer, delikatesser, yoghurt
3) Nedre del av kjøleskapseksjonen kaldest sone: Oppbevar kjøttpålegg,
desserter, kjøtt og fisk, ostekake,
fersk pasta, rømme, pesto/salsa,
NO - 41
hjemmelaget mat, kakefyll, pudding
og ferske oster
4) Frukt & grønnsakskuff nederst
i kjøleskapseksjonen: Oppbevar
grønnsaker og frukt (med unntak av
tropisk frukt)
5) Seksjon for nedkjøling: Oppbevar
kun kjøtt og fisk i den kaldeste
skuffen
- Fryserseksjon:
4 stjerners sone (****) seksjonen
egner seg for nedfrysing av matvarer
fra omgivelsestemperatur og
for lagring av frossen mat siden
temperaturen er jevnt fordelt i hele
seksjonen. Frossen mat som kjøpes
har holdbarhetsdatoen trykt på
pakningen.
Denne datoen tar hensyn til type
matvarer som lagres og derfor må
denne datoen respekteres.
Holdbarhetstidene ved nedfrysing
av forskjellige typer fersk mat er
de følgende: 1-3 måneder for ost,
skalldyr, iskrem, skinke/pølse,
melk, ferske væsker; 4 måneder
for biff eller koteletter (biff, lam,
svinekjøtt); 6 måneder for smør
eller margarin, fjærkre (kylling,
kalkun); 8-12 måneder for frukt
(unntatt sitrusfrukter), tilberedt kjøtt
(okse, svinekjøtt, lam), grønnsaker.
Holdbarhetsdatoene på matvarenes
pakninger i 2-stjerners sonen må
respekteres.
Vennligst ta hensyn til følgende for å
unngå fordervet mat:
--Dersom døren står oppe i lengre
perioder vil dette kunne føre til
at temperaturen i seksjonene til
apparatet stiger betraktelig.
--Gjør rene overflatene som kan
komme i kontakt med mat og
tilgjengelige system for drenering.
--Gjør rene vanntankene dersom
de ikke har vært i bruk de siste 48
timene; skyll vannsystemet koplet
til vannforsyningen dersom en ikke
har latt vannet renne de siste 5
dagene.
--Oppbevar rått kjøtt og rå fisk i
egnede beholdere i kjøleskapet,
slik at det ikke kommer i kontakt
med eller drypper på andre
matvarer.
--To-stjerners seksjonene for
frosne matvarer egner seg for
oppbevaring av matvarer som
allerede er frosne, oppbevaring
eller tilberedning av iskrem eller
isbiter.
--Du må ikke fryse ferske matvarer
i en, to- eller tre-stjerners
seksjonene.
--Dersom kjøleskapet står tomt
over lengre perioder, slå det av,
utfør avtining, gjør det rent, tørk
og la døren stå åpen for å hindre
muggdannelse inne i apparatet.
MONTERING
Flytting og montering av produktet
må utføres av to eller flere personer
- fare for skade. Bruk beskyttende
hansker for å pakke ut og installere fare for kutt.
Installasjon, inkludert tilkopling
av vann (hvis dette er aktuelt),
elektrisk tilkopling og reparasjoner
må utføres av kvalifiserte teknikere.
Ikke reparer eller erstatt deler av
maskinen med mindre det er tydelig
spesifisert i bruksanvisningen.
Hold barn på sikker avstand fra
installeringsområdet. Pakk ut
maskinen og forsikre deg om at det
ikke er blitt skadet under transporten.
Dersom det oppstår problem, må
du kontakte forhandleren eller
serviceavdelingen. Når maskinen
er installert, må emballasjeavfall
(plast, deler i styroskum osv.)
NO - 42
oppbevares utilgjengelig for barn
- fare for kvelning. Apparatet må
alltid frakobles strømnettet før
installasjonen - fare for elektrisk støt.
Under monteringen må du påse at
strømledningen ikke kommer i klem
og blir skadet - fare for brann eller
elektrisk støt. Maskinen må ikke
settes på før installeringen er fullført.
Vær forsiktig ved flytting av
kjøleskapet, slik at det ikke oppstår
skader på gulvet (f. eks. parkett).
Installer og oppvatre apparatet
på et gulv eller en støtte som er
tilstrekkelig solid og på et sted som
er egnet for størrelsen og bruken
av apparatet. Påse at apparatet
ikke befinner seg i nærheten av en
varmekilde og kontrollere at alle fire
føttene står støtt og godt på gulvet,
juster de dersom det er nødvendig,
og kontroller at apparatet står helt
i plan ved å benytte et vater. Vent i
minst to timer før apparatet settes
i gang, for å sikre at kjølekretsen
virker som den skal.
Alle mål og avstander som trengs for
installasjon av apparatet vil du finne i
heftet med installasjonsinstrukser.
ADVARSEL: Når du plasserer
apparatet, må du forsikre deg om
at ledningen ikke sitter fast eller er
skadet.
ADVARSEL: For å unngå farlige
situasjoner forårsaket av ustabilitet
må apparatet plasseres eller
festes i henhold til produsentens
instruksjoner.
Det er forbudt å plassere kjøleskapet
på en slik måte at metallslangen
til gassflammene, metallrør med
gass eller vannrør eller elektriske
ledninger kommer i kontakt
med kjøleskapets bakre vegg
(kondensatorspole).
For å sikre tilstrekkelig ventilasjon
må du la det være rom på begge
sider og over apparatet.
Avstanden mellom baksiden
av apparatet og veggen må
være 50 mm, for å unngå at en
kommer nær varme overflater. Er
avstanden kortere, økes apparatets
energiforbruk.
Vennligst fjern strømledningen fra
kondenserens krok ved installasjon
før produktet koples til strømnettet.
ELEKTRISKE ADVARSLER
Det må være mulig å koble
apparatet fra strømforsyningen ved
å trekke ut støpslet dersom støpselet
er tilgjengelig, eller ved hjelp av
en flerpolet bryter montert over
stikkontakten i henhold til reglene
som gjelder for elektriske ledninger
og apparatet må koples til jord for
å oppfylle kravene i de nasjonale
sikkerhetsforskriftene.
Ikke bruk skjøteledninger,
multi-stikkontakter eller adaptere.
De elektriske komponentene
må ikke være tilgjengelige etter
installasjonen. Bruk ikke apparatet
når du er våt eller barfotet.
Bruk ikke dette apparatet dersom
strømledningen eller støpselet er
skadet, hvis det ikke fungerer som
det skal, eller dersom det er skadet
eller har falt ned.
Hvis strømledningen er
skadet, må den erstattes med en
identisk ledning av produsenten,
serviceavdelingen eller tilsvarende
kvalifiserte personer for å unngå
farlige situasjoner - fare for elektrisk
støt.
ADVARSEL: Ikke plasser
multippel bevegelige stikkontakter
eller bevegelige strømforsyninger på
NO - 43
baksiden av apparatet.
RENHOLD OG VEDLIKEHOLD
ADVARSEL: Påse at
apparatet er slått av og koplet
fra strømforsyningen før du
utfører vedlikehold; bruk aldri
damprengjøringsutstyr - fare for
elektrisk støt.
Ikke bruk slipende eller sterke
rengjøringsmidler som vindusspray,
skuremidler, brennbare væsker,
voks, konsentrerte vaskemidler,
blekemidler eller rensemidler som
inneholder petroleumsprodukter på
plastdeler, interiør og dørprofiler eller
pakninger.
Bruk ikke papirhåndklær,
skureputer eller andre harde
rengjøringsinstrument.
AVHENDING AV EMBALLASJE
Emballasjen består av 100% resirkulerbart
material, og er merket med resirkuleringssymbolet
.
De forskjellige delene av emballasjen skal ikke
kastes i husholdningsavfallet, men resirkuleres i
henhold til de lokale forskrifter.
AVHENDING AV BRUKTE
HUSHOLDNINGSAPPARAT
Apparatet er fremstilt av materialer som kan
resirkuleres eller brukes om igjen.
Maskinen må avfallsbehandles i samsvar med
lokale bestemmelser angående avfallsbehandling.
For mer utfyllende informasjon om behandling,
gjenvinning og resirkulering av elektriske
husholdningsapparater, kan du kontakte de
kompetente lokale styresmaktene, det lokale
renholdsverket eller butikken der du kjøpte
husholdningsapparatet. Dette apparatet er
merket i overensstemmelse med det Europeiske
Direktivet 2012/19/EU, Kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE).
Ved å sørge for at dette produktet kasseres
forskriftmessig, bidrar du til å forhindre de
negative miljø- og helsekonsekvensene feil
avfallshåndtering av dette produktet kan
forårsake.
Symbolet
på apparatet eller på de vedlagte
dokumentene, indikerer at dette apparatet ikke
må behandles som vanlig husholdningsavfall,
men transporteres til en innsamlingsstasjon for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
RÅD OM ENERGISPARING
Følg installasjonsveiledningen for å sikre
tilfredsstillende ventilasjon.
Utilstrekkelig ventilasjon på baksiden av apparatet
øker energiforbruket og gir redusert avkjøling.
Dersom døren åpnes ofte vil dette føre til økt
energiforbruk.
Den innvendige temperaturen til apparatet
og Energiforbruket kan også påvirkes av
omgivelsestemperaturen, såvel som plasseringen
av apparatet. Temperaturreguleringen bør ta disse
faktorene med i betraktning. Åpne døren så lite
som mulig.
Sett mat som skal tines, i kjøleskapet. De frosne
produktene er med på å kjøle ned matvarene i
kjøleskapet.
Kjøl ned varm mat og drikke før de settes inn i
apparatet. Hylleplasseringen i kjøleskapet har
ingenting å si for hvor energieffektivt kjøleskapet
er. Matvarene bør plasseres slik at luften kan
sirkulere effektivt (matvarene bør ikke være i
kontakt med hverandre og bør ikke stå helt inn
mot bakveggen).
Du kan øke lagringskapasiteten av frossen mat
ved å fjerne kurvene, og Stopp Frost-skuffen
dersom denne finnes.
Du trenger ikke bekymre deg over lyder som
kommer fra kompressoren, det er normale
driftslyder.
FØRSTE GANGS BRUK
•
•
Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler apparatet til strømnettet. Kople apparatet til
strømnettet, drei termostatbryteren for å slå på apparatet. Etter at du har slått apparatet på, må du
vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat.
Det kan lukte av kjøleskapet ditt første gang du bruker det. Dette er normalt og lukten vil forsvinne
når kjøleskapet begynner å bli kaldt.
NO - 44
BRUKERINFORMASJON
Innstilling av termostat
Termostaten regulerer automatisk den innvendige temperaturen i kjøleskapseksjonen og
fryserseksjonen. Ved å rotere knotten fra posisjon 1. til 5., vil du oppnå kaldere temperaturer.
Viktig bemerkning: Forsøk ikke å vri knotten ytterligere når du har nådd posisjon 1, du vil da slå av
apparatet.
•
•
For korttids oppbevaring av maten i fryserseksjonen/
kjøleskapet, kan du stille inn knotten på mellom minste og
middels posisjon.(1-3)
For langtidsoppbevaring av maten kan du stille knotten på
middels posisjon.(3-4)
Merk at; omgivelsestemperaturen, temperaturen til maten som nylig er lagt inn og
hvor ofte døren åpnes, har innvirkning på temperaturen i kjøleskapseksjonen. Skift
temperaturinnstillingen dersom det er nødvendig.
Fryseren**** til kjøleskapet kan kjøles ned til -18°C og kaldere.
Dersom superbryteren er tilgjengelig:
• Sett normalt bryteren til posisjonen ‘0’. Bortsett fra når
omgivelsestemperaturen er lav, som om vinteren. (f.eks. lavere enn 16°C)
eller når fryserens temperatur må holdes lavere. i dette tilfellet må bryteren
vris til ‘1’ posisjonen ON (PÅ).
• For å slå på superbryteren som befinner seg på termostatboksen, trykk bryteren ned til posisjon ‘1’.
Bryteren vil tennes.
• Når fryserseksjonen er kjølt ned til passende temperatur, eller når det er blitt varmt i været, slå av
superbryteren for å spare elektrisk energi.
• Når du slår på apparatet for første gang, for å nå en passende temperatur for kjøling, må apparatet
stå på i 24 timer kontinuerlig før det kjøles ned til en passende temperatur.
• I løpet av denne tiden må du ikke åpne døren så ofte eller plassere store mengder mat i apparatet.
Dersom apparatet er slått av eller støpselet er tatt ut, må du vente i minst 5 minutter før
du starter eller setter støpselet til apparatet inn igjen for å hindre at det oppstår skade på
kompressoren.
Super frysing: Dersom omgivelsestemperaturen er høyere enn 16°C, må denne bryteren benyttes
som bryter for superfrysing. For å oppnå maksimal frysekapasitet, må bryteren slås på 3 timer før du
plasserer fersk mat i fryseren. Vanligvis er det nok at posisjonen ON (PÅ) står på i 24 timer etter at
matvarene er lagt inn. For å spare energi bør denne bryteren slås av 24 timer etter at en har lagt fersk
mat i fryseren.
Temperaturinnstilling Advarsler
•
•
•
•
•
•
Av effektivitetshensyn anbefaler en ikke å bruke kjøleskapet i omgivelser som er kaldere enn 10°C.
Når du stiller inn termostaten, må du ta hensyn til hvor ofte apparatets dør åpnes og lukkes, hvor
mye mat som oppbevares i kjøleskapet og omgivelsen hvor kjøleskapet er plassert.
Når apparatet først slås på, la det gå i 24 timer for å oppnå driftstemperaturen tilpasset store
mengder mat. I løpet av denne tiden må du ikke åpne døren og ikke oppbevare store mengder mat
i kjøleskapet.
Ta ut apparatets støpsel ved strømbrudd for å unngå skade på kompressoren. Når strømmen
gjenopprettes, vent i 5 til 10 minutter med å sette i støpselet. Dette vil være til hjelp ved forebygging
av skade på apparatets komponenter.
Apparatet ditt er beregnet på bruk i omgivelsestemperaturer som fastsettes i standardene, i henhold
til klimaklassen som fastsettes på informasjonsmerket.
Klimaklasse
Omg. T. (°C)
En anbefaler ikke å benytte kjøleskapet i omgivelser hvor
temperaturen befinner seg utenfor det oppgitte intervallet.
SN:
Fra 10 til 32 °C
Dette vil redusere effektiviteten ved nedkjøling av apparatet.
ST:
Fra 16 til 38 °C;
Dette apparatet er beregnet på bruk ved
N:
Fra 16 til 32 °C
omgivelsestemperaturer innenfor intervallet fra 16°C til 32°C
T:
Fra 16 til 43 °C
NO - 45
Tilbehør
Åpen dør” Indikator;
• « Åpen dør» Indikatoren på håndtaket viser hvorvidt døren
er skikkelig lukket eller om den fortsatt står åpen.
• Dersom indikatoren er rød, står døren fortsatt oppe.
• Dersom indikatoren er hvit, er døren riktig lukket.
• Merk deg at døren til fryseren alltid må være lukket. Dette vil hindre at matvarer
tiner; det vil hindre at tung is og frost dannes på innsiden av fryseren og unødvendig
energiforbruk.
Frysing av isbiter;
Isskuff;
• Fyll is-skuffen med vann og plasser den i
Fryserseksjonen.
• Når vannet er fullstendig omdannet til is, kan du riste på
brettet slik det vises nedenfor for å fjerne isbitene.
Alle skrevne og visuelle beskrivelser av tilbehør vil variere avhengig av apparatets modell.
Plassering av mat i det kaldeste området i kjøleskapet
Maten vil best oppbevares dersom du oppbevarer den i det best egnede området for
nedkjøling. Det kaldeste området er rett over frukt- og grønnsakskuffen.
For å være sikker på at temperaturen er lav i dette området, påse at skuffen er plassert
på høyde med dette symbolet, slik det vises i tegningen.
Temperaturindikator (Ved noen modeller)
For å hjelpe deg å stille inn kjøleskapet ditt, har vi utstyrt det med en temperaturindikator
plassert i det kaldeste området.
Du kan enkelt kontrollere at temperaturen i det kaldeste området er riktig: når indikatoren
viser “OK”, betyr dette at termostaten er riktig innstilt og at den innvendige temperaturen er
korrekt.
OK
Siden “OK” vises i svart, vil det være vanskelig å se denne indikasjonen dersom
temperaturindikatoren er dårlig belyst. For å kunne se denne indikasjonen skikkelig, bør det
være nok lys.
Dersom “OK-symbolet” ikke kommer til syne, betyr dette at temperaturen er for høy: i dette tilfellet må
du endre på termostatens innstilling, og vente i 12 timer før du på nytt kontrollerer temperaturen visuelt.
MERK: Etter gjentatte ganger som døren åpnes (eller dersom døren står åpen lenge) eller etter at
en har lagt fersk mat inn i kjøleskapet, er det normalt at indikasjonen “OK” ikke vises i indikatoren
for temperaturinnstilling. Dersom det danner seg unormale iskrystaller (i bunnen av apparatet) på
kjøleskapseksjonens fordamper (for mye mat i apparatet, høy romtemperatur, døren åpnes ofte),
sett enheten for temperaturinnstilling på en lavere posisjon helt til du igjen oppnår perioder hvor
kompressoren ikke er aktiv.
Den øvre grensen til det kaldeste området indikeres nederst på klistremerket
(pilens hode). Det kaldeste områdets øvre skuff må være på samme nivå som
pilens hode. Det kaldeste området er under dette nivået.
Siden disse hyllene kan fjernes, påse at de alltid befinner seg på samme nivå
med disse sonenes begrensninger slik det er beskrevet på merkene, for å
garantere temperaturene i dette området.
Hver type mat har en ideell temperatur for konservering og bør dermed ha en
egen plassering.
NO - 46
OK
Plasseringer
Øvre hyller
kaldere sone
Frukt- og
grønnsakskuff
Dørkledning
Produkter
Tilberedt mat, desserter og all mat som skal spises i løpet av kort tid
Kjøtt, fjærkre, vilt og rå fisk Maksimal konserveringstid: 1 til 2 dager. Fersk frukt,
tilberedt svinekjøtt.
Ferske grønnsaker og frukt.
Hyllene i døren skal inneholde flasker nederst mens en øverst kan plassere
produkter med lite volum som ofte brukes, som yoghurt, fløte osv.
Smør, kokt ost og egg skal legges inn i egne beholdere.
OPPBEVARING AV MAT
Kjøleseksjon
•
•
•
•
•
•
•
For å redusere fuktigheten og unngå frostdannelse, må du aldri plassere væsker i beholdere
uten lokk i kjøleskapet. Du må ikke plassere varm mat eller væske i kjøleskapet. Maten må alltid
oppbevares i lukkede beholdere eller innpakket.
Plasser aldri varm mat i kjøleskapet. Varm mat må kjøles ned ved romtemperatur og må plasseres
slik at en sikrer passende luftsirkulasjon i kjøleskapseksjonen.
Påse at ingen element befinner seg i direkte kontakt med veggen bak til apparatet siden det vil
dannes is og emballasjematerialet vil feste seg til den. Du må ikke åpne kjøleskapsdøren ofte.
Vi anbefaler at kjøtt og ren fisk pakkes lett inn og oppbevares på glasshyllen rett over
grønnsakskuffen hvor luften er kjøligst, siden dette gir de beste oppbevaringsforholdene.
Oppbevar frukt og grønnsaker fritt i grønnsakskuffene.
Legg ikke våte grønnsaker i kjøleskapet.
Oppbevaringstiden for alle matvarer avhenger av den opprinnelige kvaliteten på maten og en
uavbrutt kjølesyklus før maten legges i kjøleskapet.
Fryserseksjon
Fryserseksjonen brukes for nedfrysing av fersk mat og for oppbevaring av frossen mat i perioden som
indikeres på pakningen, og for å lage isbiter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Når du fryser fersk mat, pakk inn og forsegle maten skikkelig; innpakkingen bør være lufttett og uten
lekkasje. Spesialposer for frysing, aluminiumsfolie (av den tykkere typen, hvis du er i tvil pakk to
ganger), plastposer og plastbeholdere er ideelle.
Den maksimale mengden ferske matvarer som kan legges inn i fryseren i løpet av 24 timer angis på
navneplaten (se Nedfrysingskapasitet).
Ved nedfrysing av fersk mat (f.eks. kjøtt, fisk og kjøttdeig), del de opp i porsjoner som du bruker en
ad gangen.
Når enheten er avtint, må du legge matvarene tilbake i fryseren og huske å tilberede og spise de i
løpet av kort tid.
Du må ikke la fersk mat som skal fryses ned komme i kontakt med allerede frossen mat.
Merk alltid pakken med dato og innhold og påse at lagringstiden ikke overskrides.
Dersom strømmen går eller ved funksjonsfeil, vil fryserseksjonen opprettholde en tilstrekkelig lav
temperatur for oppbevaring av maten. Du må uansett unngå å åpne døren til fryseren for å hindre at
temperaturen hever seg i fryserseksjonen.
Plasser aldri varm mat i fryserseksjonen.
Når du kjøper og oppbevarer frosne matvarer, må du påse at amballasjen ikke er skadet.
Plasser den frosne maten i fryserseksjonen så raskt som mulig etter at du har kjøpt den.
Dersom maten tines, må den ikke fryses ned igjen; du må tilberede den så raskt som mulig for å
spise den eller fryse den ned igjen som ferdigmat.
Merk deg at; dersom du ønsker å åpne fryserens dør rett etter at du har lukket den, vil den ikke være
lett å åpne. Dette er helt normalt! Etter at en har nådd en tilstand med likevekt, vil døren være lett å
åpne.
NO - 47
Viktig Bemerkning:
• Frosne matvarer, når de er tint, skal tilberedes på samme måte som fersk mat. Dersom de ikke
tilberedes etter at de er tint, må de ALDRI fryses ned igjen.
• Smaken av krydder som finnes i ferdige retter (anis, basilikum, brønnkarse, eddik, forskjellige
krydder, ingefær, hvitløk, løk, sennep, timian, merian, svart pepper, osv.) endres og smaken kan bli
sterk når de oppbevares over en lengre periode. Derfor bør man tilsette lite krydder i mat som skal
fryses og heller tilføre krydderet når maten er tint.”
• Oppbevaringsperioden til maten avhenger av oljen som er brukt. Oljer som egner seg er margarin,
kalvefett, olivenolje og smør mens peanøttolje og svinefett egner seg ikke.
• Mat i flytende form bør fryses ned i plastbeholdere, mens andre matvarer bør fryses ned i plastfolier
eller poser.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
•
•
•
•
•
•
Kople enheten fra strømforsyningen før rengjøring.
Gjør ikke apparatet rent ved å helle på vann
Kjøleskapseksjonen bør gjøres ren med jevne mellomrom ved å benytte en blanding av bi-karbonat
og lunkent vann.
Gjør rent tilbehøret separat med såpe og vann. Det må ikke vaskes i oppvaskmaskin.
Bruk ikke slipende midler, rengjøringsmidler eller såper. Etter vask må du skylle med rent vann og
tørke godt. Når du er ferdig, sett støpselet inn i kontakten med tørre hender
Gjør ren kondensatoren med en kost minst en gang i året. Dette vil hjelpe deg å
redusere strømutgiftene og øker produktiviteten.
Opptining
For kjøleskapseksjonen
• Avtiningen skjer automatisk i kjøleskapseksjonen når kjøleskapet er i drift;
avtiningsvannet samles opp av fordamperbrettet og fordamper automatisk.
• Fordamperbrettet og avløpet til avtiningsvannet må gjøres
rene med jevne mellomrom med dreneringsplugg for å hindre
at vannet samler seg i bunnen av kjøleskapet i stedet for å
renne ut.
• Du kan også helle 1⁄2 glass vann i dreneringshullet for å gjøre
det rent på innsiden.
For fryserseksjonen;
• Frost som danner seg i fryserseksjonen bør fjernes med jevne mellomrom. Fryserseksjonen bør
gjøres ren på samme måte som kjøleskapseksjonen, med avtining minst to ganger i året.
For å gjøre dette;
• Dagen før avtiningen setter du termostatens skive på 5. Plasser matvarene for dypfrysing.
• Under avtiningen bør den frosne maten pakkes inn i flere lag med papir og oppbevares på en kald
plass. Den uunngåelige temperaturstigningen vil forkorte deres holdbarhetstid.
• Husk å bruk disse matvarene i løpet av relativt kort tid.
• Slå av kjøleskapet ved uttaket til kontakten og ta ut hovedstøpselet
• La døren stå åpen for at avtiningsprosessen skal gå raskere, en eller flere boller med varmt vann
kan plasseres inne i fryserseksjonen.
• Tørk inne i apparatet og tørk vannbrettet, sett inn brettets plugg og still termostatbryteren på
posisjon 5.
NO - 48
Utskifting av lyspæren
Ved utskifting av lys i kjøleskapseksjoen;
1. Ta støpselet ut av kraftforsyningen,
2. Trykk på krokene på sidene til den øverste delen av
lysdekselet og fjern lysdekselet
3. Skift ut med en pære på maksimalt 15 Watt.
4. Installer dekselet.
5. Vent i 5 minutter før du setter støpselet inn i kontakten igjen
og bring termostaten tilbake i opprinnelig posisjon.
Utskifting av LED-belysning
Dersom kjøleskapet ditt har LED-belysning, ta kontakt med kundeservicen siden denne kun må skiftes
ut av godkjent personale.
TRANSPORT OG SKIFTE AV
INSTALLASJONSPOSISJON
•
•
•
Det originale emballasjematerialet og polystyrenskum (PS) kan beholdes dersom det er nødvendig.
Under transporten må apparatet festes med en vid streng eller et sterkt tau. Instruksene som står
skrevet på den korrugerte boksen må følges ved transport.
Før transport eller endring av transportposisjonen, må alle gjenstander som kan bevege seg (f.eks.
hyller, bokser...) fjernes eller festes for å hindre at de ødelegges.
Kjøleskapet må flyttes i stående posisjon.
Omhengsling av døren
•
•
•
Det er ikke mulig å endre retningen for åpning av kjøleskapsdøren dersom dørhåndtakene til
kjøleskapet ditt er installert fra forsiden av døren.
Det er mulig å endre retningen for åpning av døren på modellene uten håndtak.
Dersom det er mulig å endre retningen for åpning av døren på kjøleskapet ditt, må du ta kontakt
med nærmeste godkjente kundeservice for å få dette gjort.
FØR DU RINGER KUNDESERVICEN
Dersom kjøleskapet ditt ikke fungerer som forventet, kontroller løsningene som er listet på nedenfor før
du ringer en elektriker eller ettersalgsservicen.
Hvordan gå frem dersom kjøleskapet ikke virker:
Kontroller følgende:
• At det ikke er strømbrudd,
• Hovedbryteren i hjemmet ditt ikke er frakoplet,
• Termostatinnstillingen er i posisjonen « • »,
• Kontakten fungerer ikke lenger. For å kontrollere dette må du sette inn et annet apparat som du vet
virker i den samme kontakten.
Hvordan gå frem dersom kjøleskapet fungerer dårlig:
Kontroller følgende:
• At du ikke har plassert for mye mat i apparatet,
• at dørene er ordentlig lukket,
• At det ikke befinner seg støv på kondenseren,
• At det er tilstrekkelig plass bak og på siden av apparatet slik at luften sirkulerer fritt.
NO - 49
Dersom det er støy;
Kjølegassen som sirkulerer i kjøleskapet kan skape en svak støy (boblende lyd) selv når kompressoren
ikke er i funksjon. Det er ingen grunn til å bekymre seg, dette er ganske normalt. Dersom disse lydene
er forskjellige, kontroller at;
• Apparatet er riktig nivåregulert,
• Ingen ting berører apparatet på baksiden,
• Tingene på apparatet vibrerer.
Dersom kjøleskapet ditt bråker for mye ved bruk
Normal Støy
• Knakelyd (knaking av is): (For no frost/frostfrie apparat)
• Ved automatisk avtining. Når apparatet kjøles ned eller varmes (på grunn av at apparatets material
utvider seg).
• Kort knaking: Høres når termostaten slår kompressoren på/av.Støy fra kompressoren
• Normal støy fra motoren: Denne støyen betyr at kompressoren fungerer normalt
• Kompressoren kan lage mer støy i en kort tid når den først er aktivert.
Boblende støy og plask:
• Denne støyen skapes ved strøm av kjøleskapets frysemiddel i systemets rør.
Dersom kjøleskapet ditt bråker for mye ved bruk
• For å opprettholde det innstilte nivået for kjøling, aktiveres kompressoren fra tid til annen. Støy fra
kjøleskapet ditt når dette skjer er normalt og skyldes at det er i drift. Når det ønskede nivået for
kjøling oppnås, reduseres støyen automatisk.
Dersom støyen vedvarer;
• Står apparatet ditt stabilt? Er beina justerte?
• Finnes det gjenstander bak kjøleskapet?
• Vibrerer hyllene eller tallerkenene som befinner seg på hyllene? Sett hyllene og/eller tallerkenene
tilbake på plass
dersom dette er tilfellet.
• Vibrerer gjenstandene som er plasserte på kjøleskapet ditt?
Dersom du hører andre lyder, kontroller at:
• Apparatet er riktig nivåregulert
• Ingen ting berører apparatet på baksiden
• Gjenstandene på apparatet vibrerer.
Støy fra rennende vann: (For no frost/frostfrie apparat) Normal støy fra vann som renner til
fordamperbeholderen ved avtining. Denne støyen kan høres ved avtining.
Støy fra blåsende luft: Dersom apparatet har vifte i fryser/kjøler/bunnseksjonene.
• Denne støyen kan høres ved normal drift av systemet på grunn av luftsirkulasjonen.
Dersom det er vann i den nedre delen av kjøleskapet:
Kontroller følgende:
• Dreneringshullet for avtiningsvann ikke er tett (bruk dreneringspluggen for avtining for å gjøre rent
dreneringshullet).
Anbefalinger
•
Dersom apparatet er slått av eller støpselet er tatt ut, vent i minst 5 minutter før du setter
støpselet til apparatet inn igjen eller starter det opp på nytt for å hindre at det oppstår skade på
kompressoren.
•
Kjøleenheten til kjøleskapet ditt er gjemt i veggen bak. Derfor kan vanndråper eller ising inntreffe
bak på kjøleskapet når kompressoren er i drift i spesifiserte intervall. Dette er normalt. Du trenger
ikke utføre avtining, med mindre det har dannet seg mye is.
•
Dersom kjøleskapet ditt kommer til å stå ubrukt over en lengre periode (f.eks. i løpet av
sommerferien), sett termostaten til posisjon “•”. Etter avtining, gjør kjøleskapet rent og la døren stå
åpen for å hindre at det dannes fuktighet og dårlig lukt.
•
Dersom et problem vedvarer etter at du har fulgt alle instruksene ovenfor, vennligst konsulter ditt
nærmeste godkjente servicesenter.
•
Apparatet du har kjøpt er kun beregnet på bruk i hjemmet. Det egner seg ikke for kommersielt bruk
eller kollektiv bruk. Dersom forbrukeren bruker apparatet på en måte som ikke er i tråd med disse
forholdsreglene, understreker vi at produsenten og forhandleren ikke er ansvarlige for reparasjoner
eller feil i løpet av garantiperioden.
NO - 50
APPARATET OG SEKSJONENES DELER
1
10
9
2
8
3
4
5
7
6
Denne informasjonen er kun for å informere om apparatets deler.
Delene kan variere avhengig av apparatets modell.
1.
2.
3.
4.
5.
Isterningskuff
Fryserseksjon
Kjøleskap hylle
Boksens deksel
Boks
6. Bein for nivåregulering
7. Flaskehylle
8. Dørhylle
9. Eggholder
10. Termostatboks
NO - 51
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Należy przeczytać i przestrzegać
Przed przystąpieniem do użytkowania
urządzenia należy zapoznać się
instrukcjami bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu
w celu skorzystania w przyszłości.
W instrukcji oraz na samym urządzeniu
znajdują się ważne ostrzeżenia
dotyczące bezpieczeństwa, które
należy zawsze uwzględniać.
Producent urządzenia nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody wynikłe z nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji bezpieczeństwa,
nieprawidłowego użytkowania
urządzenia lub niewłaściwego
ustawienia elementów sterujących.
Młodsze dzieci (0-3 lat) nie powinny
przebywać w pobliżu urządzenia. Dzieci
(3-8 lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej oraz osoby
bez odpowiedniego doświadczenia i
wiedzy, mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub po
otrzymaniu odpowiednich instrukcji
dotyczących bezpiecznego użytkowania
urządzenia oraz pod warunkiem, że
rozumieją zagrożenia związane z
obsługą urządzenia. Nie pozwalać,
by dzieci bawiły urządzeniem. Dzieci
nie mogą czyścić ani konserwować
urządzenia bez nadzoru.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą
umieszczać produkty w urządzeniach
chłodniczych oraz je z nich wyjmować.
To urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwach domowych
oraz do podobnych zastosowań
takich jak: kuchnie dla pracowników w
sklepach, biurach i innych środowiskach
roboczych; gospodarstwa rolne;
wykorzystanie przez klientów w
hotelach, motelach oraz innych
obiektach mieszkalnych.
Urządzenie nie jest przeznaczone do
zastosowań przemysłowych. Urządzenia
nie należy używać w miejscach
niezadaszonych.
Żarówka stosowana w urządzeniu
jest przeznaczona do urządzeń
domowych i nie jest odpowiednia do
ogólnego oświetlenia pomieszczeń w
gospodarstwie domowym (dyrektywa
WE 244/2009).
Urządzenie zostało zaprojektowane
do pracy w miejscach o temperaturze
zgodnej z podanymi poniżej zakresami,
zależnie od klasy klimatycznej podanej
na tabliczce znamionowej. Urządzenie
może nie działać prawidłowo, jeżeli
zostanie pozostawione na długi czas
w temperaturze wykraczającej poza
podany zakres.
Temperatura otoczenia w zależności od
klasy klimatycznej:
SN:
Od 10 do 32 °C
ST:
Od 16 do 38 °C;
N:
Od 16 do 32 °C
T:
Od 16 do 43 °C
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie
jest przeznaczone do użytkowania
z wykorzystaniem zewnętrznego
programatora czasowego, takiego
jak minutnik, lub odrębnego systemu
zdalnego sterowania.
PL - 52
To urządzenie nie zawiera
chlorofluorowęglowodorów
(CFC). W układzie chłodniczym
wykorzystywany jest R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan
(R600a): izobutan jest gazem
naturalnym i nieszkodliwym
dla środowiska, ale jest
łatwopalny. Dlatego należy
uważać, aby przewody rurowe
obwodu chłodzenia nie uległy
uszkodzeniu, zwłaszcza podczas
opróżniania obwodu chłodzenia.
OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić
przewodów obwodu chłodniczego
urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Nie zatykać
otworów wentylacyjnych znajdujących
się wewnątrz urządzenia lub w jego
obudowie.
OSTRZEŻENIE: W celu
przyspieszenia procesu odszraniania
nie stosować środków mechanicznych,
elektrycznych lub chemicznych, innych
niż zalecane przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Nie używać ani nie
umieszczać urządzeń elektrycznych w
komorach urządzenia, jeżeli nie zostały
one wyraźnie dopuszczone do tego celu
przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu
i/lub dozowniki wody, które nie są
podłączone bezpośrednio do instalacji
wodnej, napełniać wyłącznie wodą pitną.
OSTRZEŻENIE: Kostkarki do
lodu i/lub dystrybutory wody powinny
być podłączone wyłącznie do
doprowadzenia wody pitnej, o ciśnieniu
od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1
bar).
W pobliżu urządzenia nie
przechowywać materiałów
wybuchowych takich jak puszki
aerozolowe i nie składować ani nie
używać benzyny lub innych materiałów
łatwopalnych.
Płyn (nietoksyczny) znajdujący
się we wkładach chłodzących (w
niektórych modelach) nie nadaje się
do picia. Nie spożywać kostek lodu ani
lizaków lodowych zaraz po wyjęciu z
zamrażarki, gdyż może to spowodować
odmrożenia.
W przypadku produktów, w których
filtr znajduje się wewnątrz pokrywy
wentylatora, musi on być zawsze
na swoim miejscu podczas pracy
chłodziarki.
Nie przechowywać szklanych
pojemników z płynami w komorze
zamrażarki, ponieważ mogą pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w
wyposażeniu) produktami spożywczymi.
Po włożeniu żywności sprawdzić,
czy drzwiczki komór zamykają się
prawidłowo, zwłaszcza drzwiczki
zamrażarki.
Uszkodzoną uszczelkę należy jak
najszybciej wymienić.
Komora chłodziarki powinna być
używana wyłącznie do przechowywania
świeżych produktów żywnościowych,
natomiast komora zamrażarki wyłącznie
do przechowywania mrożonek,
zamrażania świeżych produktów oraz
przygotowywania kostek lodu.
Unikać przechowywania
nieopakowanej żywności w
bezpośrednim kontakcie z
powierzchniami wewnętrznymi komór
chłodziarki lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone w
specjalne komory (komora na świeżą
żywność, komora „Zero Degree” itd.).
Jeśli w broszurze danego produktu
nie określono inaczej, można je wyjąć,
zachowując równoważne poziomy
wydajności.
C-pentan jest stosowany jako
czynnik napęczniający w piance
izolacyjnej i jest gazem palnym.
Najbardziej odpowiednie komory
urządzenia, w których mają być
przechowywane określone rodzaje
żywności, z uwzględnieniem różnego
rozkładu temperatury w różnych
komorach urządzenia, są następujące:
- Komora lodówki:
1) Górny obszar drzwi komory lodówki
PL - 53
& - strefa temperatury: Przechowywać
owoce tropikalne, puszki, napoje, jaja,
sosy, marynaty, masło, dżem
2) Środkowy obszar komory lodówki
- strefa chłodna: Przechowywać ser,
mleko, produkty mleczne, dania gotowe
do spożycia, jogurt
3) Dolny obszar komory lodówki - strefa
najchłodniejsza: Przechowywać wędliny,
desery, mięso i ryby, sernik, świeży
makaron, kwaśną śmietanę, pesto/
salsę, domowe jedzenie, masę do
ciasta, budyń i ser śmietankowy
4) Szuflada na owoce i warzywa & na
dole komory lodówki: Przechowywać
warzywa i owoce (z wyjątkiem owoców
tropikalnych)
5) Komora chłodziarki: Mięso i
ryby przechowywać wyłącznie w
najzimniejszej szufladzie
- Komora zamrażarki:
Komora strefy 4-gwiazdkowej (****)
jest odpowiednia do zamrażania
żywności o temperaturze otoczenia
i do przechowywania mrożonek,
ponieważ temperatura jest równomiernie
rozprowadzona w całej komorze.
Zakupione mrożonki posiadają datę
ważności podaną na opakowaniu. Data
ta uwzględnia rodzaj przechowywanej
żywności, dlatego należy jej
przestrzegać. Świeża żywność powinna
być przechowywana w następujących
terminach: 1- 3 miesiące dla sera,
owoców morza, lodów, szynki/ kiełbasy,
mleka, świeżych płynów; 4 miesiące
dla steków lub kotletów (wołowych,
jagnięcych, wieprzowych); 6 miesięcy
dla masła lub margaryny, drobiu
(kurczaka, indyka); 8-12 miesięcy
dla owoców (z wyjątkiem cytrusów),
pieczonego mięsa (wołowego,
wieprzowego, jagnięcego), warzyw.
Daty ważności na opakowaniach
żywności przechowywanej w
strefie 2-gwiazdkowej muszą być
przestrzegane.
Aby uniknąć zanieczyszczenia
żywności, należy przestrzegać
następujących zasad:
--Otwieranie drzwi na długi czas
może spowodować znaczny wzrost
temperatury w komorach urządzenia.
--Regularnie czyścić powierzchnie,
które mogą wejść w kontakt z
żywnością i dostępnymi systemami
odwadniającymi.
--Czyścić zbiorniki wody, jeśli nie były
używane przez 48 godzin; przepłukać
system wodny podłączony do źródła
wody, jeśli woda nie była pobierana
przez 5 dni.
--Surowe mięso i ryby przechowywać w
odpowiednich pojemnikach w lodówce,
tak aby nie miały kontaktu z innymi
produktami spożywczymi i aby nie
kapało z nich na te produkty.
--Dwugwiazdkowe komory mrożonej
żywności są odpowiednie do
przechowywania wstępnie zamrożonej
żywności, przechowywania lub robienia
lodów i kostek lodu.
--Nie zamrażać świeżej żywności
w komorach jedno, dwu- lub
trzygwiazdkowych.
--Jeśli urządzenie chłodnicze pozostanie
puste przez dłuższy czas, należy
je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić,
osuszyć, a także zostawić otwarte
drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni
wewnątrz urządzenia.
INSTALACJA
Urządzenie musi być
przytrzymywane oraz montowane
przez co najmniej dwie osoby – ryzyko
obrażeń. Podczas wypakowywania i
instalacji stosować rękawice ochronne ryzyko skaleczenia.
Instalacje, w tym instalacje
wodne (jeżeli dotyczy), podłączenia
elektryczne i wszelkie naprawy
powinny być przeprowadzane przez
PL - 54
wykwalifikowanego technika. Nie
naprawiać ani nie wymieniać żadnej
części urządzenia, jeśli nie jest to
wyraźnie dozwolone w instrukcji
obsługi. Nie należy pozwalać dzieciom
zbliżać się do miejsca instalacji. Po
rozpakowaniu urządzenia należy
sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone
podczas transportu. W przypadku
problemów należy się skontaktować z
najbliższym serwisem technicznym. Po
zakończeniu instalacji, niepotrzebne
elementy opakowania (plastik,
elementy ze styropianu, itd.) należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem
do jakichkolwiek czynności
montażowych urządzenie należy
odłączyć od zasilania elektrycznego.
Występuje ryzyko porażenia prądem.
Podczas instalacji upewnić się, że
urządzenie nie może uszkodzić
przewodu zasilającego.
Występuje ryzyko porażenia prądem.
Urządzenie można uruchomić dopiero
po zakończeniu instalacji.
Zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić podłogi (np. parkietu)
podczas przemieszczania urządzenia.
Urządzenie należy zainstalować na
podłożu o odpowiedniej wytrzymałości i
w miejscu odpowiednim do jego masy,
rozmiarów i przeznaczenia. Upewnić
się, że urządzenie nie znajduje się w
pobliżu źródeł ciepła i stoi stabilnie
na podłodze, na wszystkich czterech
nóżkach, ustawiając je odpowiednio i
sprawdzić za pomocą poziomnicy, czy
jest dokładnie wypoziomowane.
Przed włączeniem urządzenia należy
odczekać co najmniej dwie godziny, aby
obwód chłodzenia był w pełni efektywny.
Wszystkie wymiary oraz odległości,
które należy zachować podczas
instalacji urządzenia, zostały podane w
instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE: Ustawiając
urządzenie, upewnić się, że przewód
zasilania nie jest zablokowany lub
uszkodzony.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka
związanego z brakiem stabilności,
pozycjonowanie lub mocowanie
urządzenia należy przeprowadzić
zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie wolno umieszczać chłodziarki w
taki sposób, aby przewód metalowy
kuchenki gazowej, rury kanalizacyjne
lub przewody elektryczne stykały się z
tylną ścianką chłodziarki (skraplaczem).
Aby zapewnić odpowiednią
wentylację, należy pozostawić
trochę miejsca nad i po obu stronach
urządzenia. Odległość pomiędzy
tylną ścianką urządzenia a ścianą
za urządzeniem powinna wynosić co
najmniej 50 mm, aby uniknąć kontaktu
z gorącą powierzchnią. Zmniejszenie
tej odległości spowoduje zwiększenie
zużycia energii przez produkt.
Przed podłączeniem urządzenia
do źródła zasilania należy odłączyć
przewód zasilający od połączenia
skraplacza.
ZASADY BEZPIECZNEGO
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO
Musi istnieć możliwość odłączenia
urządzenia od źródła zasilania przez
wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka jest
dostępna) lub za pomocą dostępnego
przełącznika wielobiegunowego,
zainstalowanego w przewodzie
do gniazda zasilania zgodnie z
obowiązującymi normami krajowymi;
urządzenie musi także posiadać
uziemienie zgodne z obowiązującymi
normami krajowymi dotyczącymi sprzętu
elektrycznego.
Nie stosować przedłużaczy,
rozdzielaczy ani adapterów. Po
zakończeniu instalacji użytkownik nie
powinien mieć dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia. Nie korzystać
PL - 55
z urządzenia, będąc mokrym lub na
boso.
Nie uruchamiać urządzenia, jeżeli kabel
zasilający lub wtyczka są uszkodzone,
jeśli urządzenie nie działa prawidłowo
lub jeśli zostało ono uszkodzone bądź
upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony, jego wymianę na
identyczny należy ze względów
bezpieczeństwa zlecić przedstawicielowi
producenta, serwisowi technicznemu
lub innej wykwalifikowanej osobie w
celu uniknięcia potencjalnego ryzyka –
ryzyko porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać
gniazdek ruchomych o kilku wejściach
lub przenośnych źródeł energii z tyłu
urządzenia.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: Sprawdzić,
czy urządzenie zostało wyłączone
i odłączone od źródła zasilania
przed przystąpieniem do czynności
konserwacyjnych; nie należy w żadnym
przypadku stosować urządzeń parowych
w celu czyszczenia – ryzyko porażenia
prądem.
Do czyszczenia części z tworzyw
sztucznych, drzwiczek wewnętrznych
oraz wkładek lub uszczelek nie
używać ostrych lub szorstkich środków
czyszczących, takich jak spryskiwacze
do szyb, środki czyszczące do
szorowania, płyny łatwopalne,
woski czyszczące, skoncentrowane
detergenty, wybielacze lub środki
czyszczące zawierające substancje
ropopochodne. Nie używać papierowych
ręczników, gąbek lub innych ostrych
narzędzi do czyszczenia.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100%
nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem
.
Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się części
opakowania, przestrzegając miejscowych przepisów
dotyczących utylizacji odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających
się do recyklingu.
Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji,
odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD należy
skontaktować się z lokalnym urzędem, punktem skupu
złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.
To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/
UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec
ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska
oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol
na urządzeniu lub w dokumentacji do niego
dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować
jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je
do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
OSZCZĘDZANIA ENERGII
To guarantee adequate ventilation follow installation
instructions.
Insufficient ventilation at the back of the product
increases energy consumption and decreases cooling
efficiency.Aby zapewnić odpowiednią wentylację,
postępować zgodnie z instrukcją instalacji.
Niedostateczna wentylacja z tyłu produktu zwiększa
zużycie energii i zmniejsza efektywność chłodzenia.
Częste otwieranie drzwiczek urządzenia może
spowodować zwiększone zużycie energii.
Na temperaturę wewnątrz urządzenia oraz na zużycie
energii może wpływać temperatura otoczenia, jak
również miejsce, w którym urządzenie jest ustawione.
Podczas ustawiania temperatury należy uwzględnić te
czynniki. Ograniczyć otwieranie drzwiczek do minimum.
Rozmrażane potrawy umieszczać w chłodziarce.
Zamrożone produkty dzięki swojej niskiej temperaturze
będą chłodzić potrawy w chłodziarce.
Potrawy i napoje należy pozostawić do ostygnięcia
przed umieszczeniem ich w urządzeniu.
Rozmieszczenie półek w chłodziarce nie ma wpływu
na efektywność wykorzystania energii. Żywność
powinna być umieszczona na półkach w taki sposób,
aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza:
potrawy nie powinny dotykać się nawzajem, należy
również pozostawić trochę miejsca między produktami
spożywczymi a tylną ścianką.
Można zwiększyć pojemność przechowywania
zamrożonej żywności, usuwając kosze i, jeżeli jest na
wyposażeniu, półkę Stop Frost.
Nie należy niepokoić się dźwiękami wydawanymi przez
sprężarkę, ponieważ są to normalne odgłosy pracy.Do
not worry about noises coming from the compressor
which are normal operation noises.
PL - 56
PIERWSZE UŻYCIE
•
•
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej dwie godziny przed podłączeniem
go do sieci. Podłączyć urządzenie do sieci i przekręcić pokrętło termostatu, aby włączyć urządzenie.
Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż zostanie osiągnięta prawidłowa
temperatura przechowywania normalnie wypełnionego urządzenia.
Podczas pierwszego użycia lodówki może pojawić się charakterystyczny zapach. Jest to normalne,
a zapach zniknie, gdy chłodziarka zaczynie chłodzić.
INFORMACJE O UŻYTKOWANIU
Ustawienie termostatu
Termostat automatycznie reguluje temperaturę wewnątrz komory chłodziarki i komory zamrażarki. Poprzez
obrócenie pokrętła z pozycji 1. do 5. można uzyskać niższe temperatury.
Ważne: Nie próbować obracać pokrętła poza pozycję 1, ponieważ
urządzenie wyłączy się.
• W przypadku krótkotrwałego przechowywania żywności w komorze
zamrażarki/chłodziarki pokrętło można ustawić pomiędzy pozycją
minimalną a średnią (1-3)
• W przypadku długotrwałego przechowywania żywności pokrętło można ustawić w pozycji średniej (3-4)
Należy pamiętać, że; temperatura otoczenia, temperatura przechowywanej świeżej żywności i
częstotliwość otwierania drzwi ma wpływ na temperaturę w komorze chłodziarki. W razie potrzeby zmienić
ustawienie temperatury.
Zamrażarka**** chłodziarki może schładzać do temperatur poniżej -18°C.
Jeśli dostępny jest super przełącznik:
• Ustawić przełącznik do standardowego położenia ‘0’. Z wyjątkiem sytuacji, gdy
temperatura otoczenia jest niższa, jak w zimie. (czyli poniżej 16°C) lub gdy
temperaturę zamrażarki należy utrzymać na niższym poziomie. W takim przypadku,
ustawić przełącznik do położenia włączenia (ON) ‘1’.
• Aby ustawić super przełącznik do położenia włączenia (ON) na termostacie, nacisnąć przełącznik w dół do
położenia ‘1’. Przełącznik się zaświeci.
• Gdy temperatura w komorze zamrażarki jest wystarczająco obniżona lub robi się gorąco, wyłączyć super
przełącznik w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej.
• Po pierwszym uruchomieniu urządzenia, aby odpowiednio rozpocząć proces chłodzenia, urządzenie powinno
pracować przez 24 godziny bez przerwy, aż jego temperatura obniży się do odpowiedniego poziomu.
• W tym czasie nie należy zbyt często otwierać drzwi urządzenia i umieszczać w nim dużej ilości jedzenia.
Jeśli urządzenie jest wyłączone lub odłączone od zasilania, przed ponownym uruchomieniem
lub podłączeniem urządzenia odczekać co najmniej 5 minut, aby zapobiec uszkodzeniu
sprężarki.
Funkcja Super freezing (szybkie mrożenie): Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 16°C, przełącznik musi
zostać użyty jako przełącznik funkcji szybkiego mrożenia (superfreeze).Aby uzyskać maksymalną wydajność
zamrażania, przełącznik musi być włączony przez 3 godziny przed włożeniem świeżego jedzenia. Przed
włożeniem do zamrażarki świeżego jedzenia, na ogół wystarczy pozostawić przełącznik w położeniu włączenia
(ON) na 24 godziny. W celu oszczędzania energii zaleca się wyłączenie przełącznika po upływie 24 godzin od
włożenia świeżego jedzenia.
Ostrzeżenia dotyczące ustawienia temperatury
•
•
•
•
•
Ze względu na wydajność chłodziarki nie zaleca się jej obsługi w środowisku o temperaturze niższej niż 10°C.
Ustawiając termostat, należy wziąć pod uwagę częstotliwość otwierania i zamykania drzwi urządzenia, ilość
żywności przechowywanej w chłodziarce oraz środowisko, w którym umieszczona jest chłodziarka.
Po pierwszym włączeniu urządzenia należy umożliwić mu pracę przez 24 godziny, aby objąć temperaturą
roboczą dużą ilość żywności znajdującej się wewnątrz urządzenia. W tym czasie nie otwierać drzwi i nie
przechowywać dużej ilości żywności wewnątrz.
Podczas przerwy w zasilaniu odłączyć urządzenie, aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki. Po upływie 5-10
minut od przywrócenia zasilania podłączyć urządzenie. Pomoże to zapobiec uszkodzeniu komponentów
urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone do pracy w zakresie temperatur otoczenia podanych w obowiązujących
PL - 57
•
normach, zgodnie z klasą klimatyczną określoną na etykiecie
informacyjnej. Nie zaleca się obsługi lodówki w środowisku,
którego temperatura wykracza poza określone zakresy. Zmniejszy
to wydajność chłodniczą urządzenia.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze
otoczenia mieszczącej się w zakresie 16°C - 32°C
Akcesoria
Klasa
klimatyczna
SN:
ST:
N:
T:
Temp. otoczenia.
(°C)
Od 10 do 32°C
Od 16 do 38 °C;
Od 16 do 32 °C
Od 16 do 43 °C
Kontrolka otwarcia drzwi;
• Kontrolka otwarcia drzwi na uchwycie pokazuje, czy drzwi zostały prawidłowo zamknięte, czy
też są nadal otwarte.
• Jeśli kontrolka świeci się na czerwono, drzwi są nadal otwarte.
• Jeśli kontrolka świeci się na biało, drzwi są prawidłowo zamknięte.
• Należy pamiętać, że drzwi zamrażarki powinny być zawsze zamknięte. Zapobiegnie to
rozmrażaniu produktów spożywczych; pozwoli to uniknąć gromadzenia się lodu i szronu w
zamrażarce oraz niepotrzebnego zużycia energii.
Przygotowywanie kostek lodu;
Tacka do lodu ;
• Napełnić tackę do lodu wodą i umieścić w komorze
zamrażarki.
• Po całkowitym zamarznięciu wody tackę można przekręcić we
wskazany poniżej sposób, aby wyjąć kostki lodu.
Wszystkie pisemne i wizualne opisy akcesoriów mogą się różnić zależnie od modelu urządzenia.
Umieszczanie żywności w najzimniejszym miejscu chłodziarki
Produkty żywnościowe będą lepiej przechowywane, kiedy umieści się je w najbardziej
odpowiednim miejscu chłodzenia. Najzimniejszy obszar znajduje się tuż nad
pojemnikiem na owoce i warzywa.
Dopilnować, aby półka znajdowała się na poziomie symbolu pokazanego na ilustracji,
by w tym obszarze rzeczywiście była niska temperatura.
Kontrolka temperatury (w niektórych modelach)
Lodówkę wyposażyliśmy w kontrolkę temperatury umieszczoną w najzimniejszym miejscu,
co będzie pomocne w lepszym nastawianiu urządzenia.
OK
Można łatwo sprawdzić, czy temperatura najzimniejszego obszaru jest odpowiednia: symbol
„OK” kontrolki oznacza, że termostat jest ustawiony prawidłowo i temperatura wewnętrzna
jest prawidłowa.
Wskazanie „OK” pojawia się na czarno, stąd trudno będzie je dostrzec, jeśli kontrolka
temperatury jest źle podświetlona. Do sprawnego odczytu tego wskazanie potrzebne jest dobre
oświetlenie.
Brak symbolu „OK” oznacza, że temperatura jest zbyt wysoka: wówczas trzeba zmodyfikować
ustawienia termostatu i odczekać 12 godzin, a następnie ponownie wzrokowo sprawdzić temperaturę.
UWAGA: Po wielokrotnym otwieraniu (lub pozostawieniu na dłuższy czas otwartych) drzwi albo po
włożeniu nowej porcji żywności, wskazanie „OK” nie pojawia się na kontrolce ustawienia temperatury,
co jest zjawiskiem normalnym. W przypadku nagromadzenia się nietypowych kryształków lodu (dolna
ściana urządzenia) na parowniku komory chłodziarki (przeciążone urządzenie, wysoka temperatura w
pomieszczeniu, częste otwieranie drzwi), nastawić niższą temperaturę, aż do ponownego uzyskania
okresów wyłączania sprężarki.
Górną granicę najzimniejszego obszaru wskazuje dolna strona naklejki (grot
strzałki). Górna półka najzimniejszego obszaru musi znajdować się na tym
samym poziomie, co grot strzałki. Najzimniejszy obszar znajduje się poniżej
tego poziomu.
Półki te są ruchome, dlatego należy upewnić się, czy są one zawsze na tym
samym poziomie, co granice stref opisanych na naklejkach. Zagwarantuje to
utrzymanie odpowiedniej temperatury w danym obszarze.
Każdy rodzaj żywności ma optymalną temperaturę przechowywania, a co za
tym idzie, określone miejsce przechowywania.
PL - 58
OK
Miejsce
Górne półki
Najzimniejszy obszar
Pojemnik na owoce i warzywa
Półki na drzwiach
Produkty
Gotowane potrawy, desery i wszystkie produkty żywnościowe, które
mają być spożyte dość szybko
Mięso, drób, surowe ryby. Maksymalny czas przechowywania: 1 do
2 dni. Świeże owoce, gotowane mięso wieprzowe.
Świeże warzywa i owoce.
W dolnych częściach półek na drzwiach powinny być umieszczane
butelki, a w górnych partiach produkty o niedużej wielkości oraz
obecnie wykorzystywane, takie jak jogurt, świeża śmietana, itp.
Masło, ser z masy gotowanej i jaja powinny by umieszczane w
odpowiednich pojemnikach.
PRZECHOWYWANIE ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
Komora chłodziarki
•
•
•
•
•
•
•
W chłodziarce nie wolno umieszczać płynów w otwartych pojemnikach. Pozwoli to zmniejszyć
wilgotność i uniknąć tworzenia się szronu. W chłodziarce nie należy umieszczać gorących potraw
lub parujących cieczy. Żywność przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub w opakowaniu.
Nigdy nie wkładać do chłodziarki ciepłych produktów. Ciepłe jedzenie należy pozostawić do
ostygnięcia do temperatury pokojowej, a następnie ustawić w taki sposób, aby zapewnić
odpowiednią cyrkulację powietrza w komorze chłodziarki.
Upewnić się, że żadne produkty nie stykają się bezpośrednio z tylną ścianką urządzenia, ponieważ
będzie powstawał szron, do którego opakowanie będzie przywierać. Nie otwierać drzwi chłodziarki
zbyt często.
Zalecamy, aby mięso i czyste ryby były luźno zawinięte i przechowywane na szklanej półce, tuż
nad pojemnikiem na warzywa, gdzie powietrze jest chłodniejsze. Zapewnia to najlepsze warunki
przechowywania.
Pojedyncze owoce i warzywa przechowywać w zamkniętych pojemnikach na owoce i warzywa.
Nie wkładać wilgotnych warzyw do chłodziarki.
Czas przechowywania wszystkich produktów spożywczych zależy od początkowej jakości żywności
i nieprzerwanego cyklu chłodzenia przed przechowywaniem w chłodziarce.
Komora zamrażarki
Komora zamrażarki służy do zamrażania świeżej żywności i przechowywania zamrożonej żywności
przez okres wskazany na opakowaniu oraz do wytwarzania kostek lodu.
• Przed zamrożeniem świeżą żywność należy odpowiednio opakować i zamknąć; opakowanie
powinno być szczelne i nie powinno przeciekać. Idealne są specjalne worki do zamrażania,
folia aluminiowa (trwała, w razie wątpliwości owinąć podwójnie), torby polietylenowe i pojemniki
plastikowe.
• Maksymalna ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana na
tabliczce znamionowej (patrz Wydajność zamrażania).
• Przed zamrażaniem świeżej żywności (tj. mięsa, ryb i mięsa mielonego) należy ją podzielić na
części, które będą używane jednorazowo.
• Po rozmrożeniu urządzenia artykuły spożywcze umieścić z powrotem w zamrażarce i pamiętać, aby
spożyć je w jak najkrótszym czasie.
• Nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu świeżej żywności, która ma być zamrożona, z
żywnością już zamrożoną.
• Na opakowaniu mrożonej żywności należy zaznaczyć datę mrożenia i jego zawartość. Nie należy
przekraczać określonego czasu przechowywania.
• W przypadku awarii zasilania lub usterki zamrażarka utrzyma wystarczająco niską temperaturę
do przechowywania żywności. Należy jednak unikać otwierania drzwi zamrażarki, aby spowolnić
wzrost temperatury w komorze zamrażarki.
• Nigdy nie wkładać do komory zamrażarki ciepłych produktów.
• Przed zakupem i umieszczeniem zamrożonych produktów spożywczych w zamrażarce upewnić się,
że opakowanie nie jest uszkodzone.
• Po zakupie mrożonej żywności umieścić ją w komorze zamrażarki możliwie jak najszybciej.
• Po rozmrożeniu żywności nie wolno jej ponownie zamrażać; należy ją ugotować możliwie jak
najszybciej, aby skonsumować lub (dopiero wtedy) ponownie zamrozić.
PL - 59
Należy zauważyć, że; ponowne otwarcie drzwiczek zamrażarki, bezpośrednio po ich niedawnym
zamknięciu, będzie utrudnione. Jest to sytuacja normalna! Gdy wewnątrz zamrażarki zostanie
przywrócony stan równowagi, drzwiczki otworzą się z łatwością.
Ważne:
• Rozmrożona żywność powinna być przygotowana w taki sam sposób, jak żywność świeża. Jeśli po
rozmrożeniu żywność nie zostanie przygotowana, nie wolno jej ponownie zamrażać.
• Smak niektórych przypraw występujących w gotowanych potrawach (anyż, bazylia, rzeżucha wodna, ocet,
różne przyprawy, imbir, czosnek, cebula, musztarda, tymianek, majeranek, pieprz czarny itp.) zmienia się
i staje się dużo bardziej wyrazisty, gdy potrawy są przechowywane przez długi czas. W związku z tym, do
mrożonek należy dodawać niewielką ilość przypraw lub żywność przyprawiać dopiero po rozmrożeniu.
• Okres przechowywania żywności zależy od użytego oleju. Odpowiednimi olejami są margaryna,
tłuszcz cielęcy, oliwa z oliwek i masło, a nieodpowiednimi - olej orzechowy i tłuszcz wieprzowy.
• Żywność w postaci płynnej należy mrozić w plastikowych kubeczkach, natomiast pozostałą żywność
- w folii spożywczej lub torebkach.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
•
•
•
•
•
•
Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania.
Nie czyścić urządzenia, polewając je wodą
Komora chłodziarki powinna być okresowo czyszczona roztworem sody oczyszczanej i letnią wodą.
Akcesoria należy czyścić oddzielnie mydłem i wodą. Nie czyścić ich w zmywarce.
Nie używać ściernych środków do czyszczenia, detergentów ani mydła. Po przemyciu spłukać
czystą wodą i dokładnie wytrzeć do sucha. Po zakończeniu czyszczenia i wytarciu do sucha
podłączyć ponownie wtyczkę do zasilania sieciowego
Skraplacz czyścić szczotką co najmniej dwa razy w roku. Pomoże to zmniejszyć
koszty energii i zwiększyć wydajność.
Rozmrażanie
W przypadku komory chłodziarki
• Rozmrażanie komory chłodziarki następuje automatycznie podczas pracy;
woda powstała podczas rozmrażania zbiera się na tacy ociekowej i samoistnie odparowuje.
• Taca ociekowa i otwór odpływowy wody powstałej podczas
rozmrażania powinny być czyszczone okresowo za pomocą
korka spustowego. Zapobiega to gromadzeniu się wody na
dnie lodówki i pozwoli jej wypływać.
• Można również wlać 1⁄2 szklanki wody do otworu
odpływowego, aby oczyścić go wewnątrz.
W przypadku komory zamrażarki
• Szron nagromadzony w komorze zamrażarki należy okresowo usuwać. Komora zamrażarki
powinna być czyszczona w taki sam sposób jak komora chłodziarki i odmrażana przynajmniej dwa
razy w roku.
W tym celu;
• Dzień przed rozmrażaniem ustawić pokrętło termostatu w pozycji 5., aby całkowicie zamrozić
artykuły żywnościowe.
• Podczas rozmrażania zamrożone artykuły żywnościowe powinny być zawinięte w kilka warstw
papieru i przechowywane w chłodnym miejscu. Nieuchronny wzrost temperatury skróci ich czas
przechowywania.
• Należy pamiętać, aby spożyć te artykuły żywnościowe w stosunkowo krótkim czasie.
• Odłączyć chłodziarkę od gniazda zasilania i wyciągnąć wtyczkę zasilania
• Pozostawić otwarte drzwi. W komorze zamrażarki można umieścić miskę lub miski z ciepłą wodą,
co przyspieszy proces rozmrażania.
• Wytrzeć wnętrze komory i tacę na wodę do sucha, ponownie włożyć korek tacy i ustawić pokrętło
termostatu na pozycji 5.
PL - 60
Wymiana żarówki
Podczas wymiany oświetlenia komory chłodziarki;
1. Odłączyć urządzenie od zasilania,
2. Nacisnąć zaczepy po bokach lekkiej pokrywy wierzchniej i
zdjąć osłonę oświetlenia
3. Wymienić na żarówkę o maksymalnej mocy 15 W.
4. Zamontować pokrywę.
5. Przed ponownym podłączeniem odczekać 5 minut i ustawić
termostat na pierwotnej pozycji.
Wymiana oświetlenia diodami LED
Jeśli chłodziarka jest wyposażona w oświetlenie diodami LED, należy skontaktować się z działem
pomocy technicznej, gdyż ta czynność może być przeprowadzona tylko przez autoryzowany personel.
TRANSPORT I ZMIANA MIEJSCA USTAWIENIA
•
•
•
Oryginalne opakowania i styropian (PS) można zachować w razie potrzeby.
Podczas transportu urządzenie należy zabezpieczyć szeroką taśmą lub mocną liną. Podczas
transportu należy przestrzegać instrukcji wypisanych na pudle tekturowym.
Przed transportem lub zmianą miejsca instalacji wszystkie części ruchome (tj. półki, pojemnik na
owoce i warzywa) należy wyjąć lub przymocować taśmami, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
Chłodziarka musi być przenoszona w pozycji pionowej.
Zmiana kierunku otwierania drzwi
•
•
•
Nie ma możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi chłodziarki, jeśli uchwyty drzwi chłodziarki są
zamontowane na przedniej powierzchni drzwi.
Zmiana kierunku otwierania drzwi jest możliwa w modelach bez uchwytów.
Jeśli konieczna jest zmiana kierunku otwierania drzwi, należy skontaktować się z najbliższym
Autoryzowanym Serwisem w celu przeprowadzenia takiej czynności.
PRZED WEZWANIEM SERWISU
Jeśli chłodziarka nie działa zgodnie z oczekiwaniami, przed wezwaniem elektryka lub serwisu
technicznego sprawdzić niżej wymienione rozwiązania problemów.
Co zrobić, jeśli chłodziarka nie działa:
Sprawdzić, czy:
• Nie wystąpiła przerwa w dostawie prądu,
• Nie jest odłączony główny wyłącznik w domu,
• Termostat jest ustawiony w pozycji « • »,
• Gniazdko nie działa. Aby sprawdzić, czy gniazdko działa, należy podłączyć do niego działające
urządzenie.
Co zrobić, jeśli chłodziarka nie działa prawidłowo:
Sprawdzić, czy:
• Urządzenie nie zostało przeciążone,
• Drzwi są całkowicie zamknięte,
• Na skraplaczu nie ma zabrudzeń,
• Jest wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza z tyłu i z boku urządzenia.
PL - 61
Jeśli słyszalny jest odgłos ;
Czynnik chłodzący, który krąży w obwodzie chłodziarki, może wydawać niewielki szum (bulgotanie),
nawet kiedy sprężarka nie pracuje. Nie należy się martwić, ponieważ jest to całkiem normalne. Jeśli
występują inne dźwięki, należy sprawdzić, czy;
• Urządzenie jest dobrze wypoziomowane,
• Nic nie przylega do tylnej części,
• Przedmioty umieszczone na urządzeniu nie drgają.
Jeśli chłodziarka pracuje zbyt głośno
Normalne odgłosy
• Odgłos pękania (pękanie lodu): (W przypadku urządzeń z no frost/frost free)
• Występuje podczas automatycznego odszraniania. Gdy urządzenie jest zimne lub ciepłe (odgłos
wywołany rozszerzaniem się materiału, z którego jest wykonane urządzenie).
• Krótkie trzaśnięcie: Występuje, kiedy termostat włącza/wyłącza sprężarkę.Odgłos sprężarki
• Normalny odgłos pracy silnika: Odgłos ten oznacza, że sprężarka pracuje normalnie
• Przez krótki czas sprężarka może powodować więcej hałasu, kiedy jest uruchamiana po raz pierwszy.
Odgłos bulgotania lub pluskania:
• Ten odgłos jest wywoływany przepływem czynnika chłodniczego w przewodach układu chłodziarkozamrażarki.
Jeśli chłodziarka pracuje zbyt głośno
• Aby utrzymać ustawiony poziom chłodzenia, sprężarka może włączać się co jakiś czas. Hałas
dochodzący z niej w tym czasie jest normalnym zachowaniem i wynika z jej działania. Gdy
odpowiedni poziom chłodzenia zostanie osiągnięty, hałas automatycznie ustanie.
Jeśli hałasy się utrzymują
• Czy urządzenie stoi stabilnie? Czy nóżki są poprawnie wyregulowane?
• Czy coś znajduje się za chłodziarką?
• Czy półki lub potrawy na półkach drgają? Wymienić półki lub zmienić umieszczenie potraw
w takim przypadku.
• Czy przedmioty ustawione na chłodziarce drgają?
Jeśli słyszalne są inne odgłosy, sprawdzić, czy:
• Urządzenie jest wypoziomowane
• Nic nie przylega do tylnej części urządzenia
• Przedmioty umieszczone na urządzeniu nie drgają.
Odgłos przepływu wody: (W przypadku urządzeń z no frost/frost free) Normalny odgłos wody
spływającej do zbiornika odparowującego podczas rozmrażania. Ten odgłos jest słyszalny podczas
rozmrażania.
Odgłos nawiewu powietrza: Jeśli urządzenie jest wyposażone w wentylator w komorach zamrażarki /
chłodnicy / dolnej szafki.
• Ten odgłos jest słyszalny w chłodziarkach podczas normalnej pracy i jest spowodowany cyrkulacją
powietrza.
Jeśli w dolnej części chłodziarki zbiera się woda:
Sprawdzić, czy:
• Otwór odpływowy wody powstałej podczas rozmrażania nie jest zatkany (użyć korka spustowego
odszraniania, aby oczyścić otwór odpływowy).
Zalecenia
•
Jeśli urządzenie jest wyłączone lub odłączone od zasilania, przed podłączeniem lub ponownym
uruchomieniem urządzenia odczekać co najmniej 5 minut, aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki.
•
Zespół chłodzenia chłodziarki jest ukryty w tylnej ścianie. W związku z tym na tylnej powierzchni
lodówki mogą pojawiać się kropelki wody lub oblodzenie. Jest to spowodowane działaniem
sprężarki w określonych odstępach czasu. Jest to zjawisko normalne. Nie ma potrzeby
wykonywania operacji rozmrażania, chyba że oblodzenie jest nadmierne.
•
Jeśli chłodziarka nie będzie użytkowana przez dłuższy czas (np. podczas wakacji), termostat
należy ustawić w pozycji „•”. Po rozmrożeniu oczyścić chłodziarkę i pozostawić drzwi otwarte, aby
zapobiec powstawaniu wilgoci i przykrego zapachu.
•
Jeśli pomimo postępowania według powyższych instrukcji problem nadal występuje, należy
skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.
•
Zakupione urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest to sprzęt
odpowiedni do użytku komercyjnego lub powszechnego. Jeśli klient korzysta z urządzenia w
sposób niezgodny z instrukcjami, producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za
jakiekolwiek naprawy i awarie w okresie gwarancyjnym.
PL - 62
CZĘŚCI URZĄDZENIA I KOMORY
1
10
9
2
8
3
4
5
7
6
Celem poniższej prezentacji jest wyłącznie przekazanie informacji na temat części urządzenia.
Części mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.
1.
2.
3.
4.
5.
Pojemnik na lód
Komora zamrażarki
Półka chłodziarki
Pokrywa szuflady na owoce i warzywa
Pojemnik na owoce i warzywa
6. Stopki poziomujące
7. Półka na butelki
8. Półka drzwiowa
9. Tacka na jajka
10. Pojemnik termostatu
PL - 63
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Avisos importantes que deverá ler e cumprir
Antes de utilizar o aparelho, leia estas
instruções de segurança com atenção.
Guarde-as por perto para consulta
futura.
Estas instruções e o próprio aparelho
possuem mensagens importantes
relativas à segurança que deve ler
e respeitar sempre. O fabricante
declina qualquer responsabilidade
pela inobservância das presentes
instruções de segurança, pela
utilização inadequada do aparelho
ou pela incorreta configuração dos
controlos.
As crianças até aos 3 anos devem
ser mantidas afastadas do aparelho.
As crianças entre os 3 e os 8 anos
devem ser mantidas afastadas do
aparelho, exceto se estiverem sob
supervisão permanente.
Este aparelho pode ser utilizado por
crianças a partir dos 8 anos e por
pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas
ou com falta de experiência e
conhecimento, desde que estejam
sob supervisão ou tenham recebido
instruções quanto à utilização segura
deste aparelho e se compreenderem
os perigos envolvidos. As crianças
não devem brincar com o aparelho. A
limpeza e a manutenção a cargo do
utilizador não devem ser realizadas
por crianças sem supervisão.
As crianças entre os 3 e os 8 anos
estão habilitadas a introduzir e a
remover produtos nos aparelhos de
refrigeração.
Este aparelho destina-se a ser
usado em ambiente doméstico e
em aplicações semelhantes tais
como: copas para utilização dos
funcionários em lojas, escritórios
e outros ambientes de trabalho;
quintas de exploração agrícola;
clientes em hotéis, motéis, bed &
breakfast e outros tipos de ambientes
residenciais.
Este aparelho não está concebido
para o uso profissional. Não utilize
este aparelho ao ar livre.
A lâmpada usada no interior
do aparelho foi especificamente
concebida para eletrodomésticos, não
sendo adequada para a iluminação
de habitações (Regulamento CE n.º
244/2009).
O aparelho foi concebido
para funcionar em locais onde a
temperatura ambiente se situa nos
seguintes intervalos, de acordo
com a classe climática referida na
placa de características. O aparelho
poderá não funcionar devidamente
se ficar durante muito tempo a uma
temperatura que se encontre fora do
intervalo especificado.
Classe climática das temperaturas
ambiente:
SN:
De 10 a 32 °C
ST:
De 16 a 38 °C;
N:
De 16 a 32 °C
T:
De 16 a 43 °C
UTILIZAÇÃO AUTORIZADA
CUIDADO: o aparelho não deve
ser ligado a partir de um dispositivo
de comutação externo, como, por
exemplo, um temporizador, nem
a partir de um sistema de controlo
remoto em separado.
PT - 64
Este aparelho não contém
CFC. O circuito de refrigeração
contém R600a (HC). Aparelhos
com Isobutano (R600a): o
isobutano é um gás natural
sem impacto no ambiente,
mas que é inflamável. Sendo
assim, certifique-se de que os
tubos do circuito de refrigeração
não estão danificados,
especialmente ao esvaziar o
circuito de refrigeração.
AVISO: Não danifique os tubos do
circuito de refrigeração do aparelho.
AVISO: Mantenha as aberturas
de ventilação existentes no corpo do
aparelho ou na estrutura encastrada,
livres de obstruções.
AVISO: Não utilize meios
mecânicos, elétricos ou químicos,
para além dos recomendados pelo
fabricante para acelerar o processo de
descongelação.
AVISO: Não utilize nem coloque
dispositivos elétricos dentro dos
compartimentos do aparelho, se estes
não forem do tipo expressamente
autorizado pelo fabricante.
AVISO: os dispensadores de água
ou gelo não ligados diretamente
ao abastecimento de água, devem
apenas ser enchidos com água
potável.
AVISO: Os dispensadores de gelo
e/ou água automáticos devem estar
ligados a um abastecimento de água
que forneça apenas água potável,
com uma pressão de água principal
entre os 0,17 e os 0,81 MPa (1,7 e 8,1
bar).
Não armazene substâncias
explosivas, tais como embalagens
de aerossóis, nem coloque ou
utilize gasolina ou outros materiais
inflamáveis perto do aparelho.
Não ingerir o conteúdo (atóxico)
das bolsas de gelo (fornecido com
alguns modelos). Não coma cubos
de gelo ou gelados imediatamente
após os retirar do aparelho, dado que
podem causar “queimaduras” de frio.
Nos produtos desenhados para
usar um filtro de ar no interior de uma
tampa de ventoinha acessível, o filtro
deve estar sempre colocado quando o
frigorífico estiver a funcionar.
Não guarde recipientes de vidro
com líquido no compartimento
do congelador, pois estes podem
quebrar-se.
Não obstrua a ventoinha (se
disponível) com alimentos.
Após inserir os alimentos, verifique
se a porta dos compartimentos fecha
devidamente, especialmente a porta
do congelador.
Qualquer junta que esteja
danificada deverá ser substituída logo
que possível.
Use o compartimento frigorífico
apenas para guardar alimentos
frescos e o compartimento do
congelador apenas para guardar
alimentos congelados, para congelar
alimentos frescos e para fazer cubos
de gelo.
Evite guardar alimentos não
embrulhados em contacto direto
com as superfícies internas dos
compartimentos do frigorífico ou do
congelador.
Os aparelhos podem ter
compartimentos especiais
(Compartimento para Alimentos
Frescos, Caixa Zero Graus, etc.).
Salvo especificação em contrário no
manual do produto, estes podem ser
retirados, mantendo os desempenhos
equivalentes.
O C-Pentano é utilizado como
agente de expansão na espuma
de isolamento e é um gás
inflamável.
Os compartimentos do aparelho mais
adequados ao armazenamento de
determinados tipos de alimentos,
considerando a diferente distribuição
da temperatura pelos vários
compartimentos do aparelho, são os
seguintes:
- Compartimento do frigorífico:
PT - 65
1) Área superior da porta do
compartimento do frigorífico & - zona
de temperatura: Armazenamento de
frutas tropicais, latas, bebidas, ovos,
molhos, pickles, manteiga, compotas
2) Área intermédia do compartimento
do frigorífico - zona fria:
Armazenamento de queijo, leite,
laticínios, iogurtes
3) Área inferior do compartimento
do frigorífico - zona mais fria:
Armazenamento de charcutaria,
sobremesas, carne e peixe,
cheesecake, massa fresca, natas
azedas, pesto/salsa, comida caseira,
creme de pasteleiro, pudim e creme
de queijo
4) Gaveta para frutas & e vegetais na
parte inferior do compartimento do
frigorífico: Armazenamento de frutas e
vegetais (exceto frutas tropicais)
5) Compartimento Mais Fresco:
Armazene a carne e o peixe
unicamente na gaveta mais fria
- Compartimento do congelador:
O compartimento da zona de 4
estrelas (****) é adequado para
congelar alimentos à temperatura
ambiente, bem como armazenar
alimentos congelados, pois
a temperatura ser distribuída
uniformemente por todo o
compartimento. Os alimentos
congelados comprados contêm a data
de validade na respetiva embalagem.
Esta data tem em conta o tipo de
alimento armazenado e, como tal,
deve ser respeitada. Os alimentos
frescos devem ser armazenados
durante os seguintes períodos de
tempo: 1-3 meses para queijo,
marisco, gelado, fiambre/chouriço,
leite, líquidos frescos; 4 meses para
bifes ou costeletas (vaca, borrego,
porco); 6 meses para manteiga ou
margarina, carne de aves (frango,
peru); 8-12 meses para frutas (exceto
citrinos), carne assada (vaca, porco,
borrego), vegetais. As datas de
validade contidas nas embalagens dos
alimentos armazenados na zona de 2
estrelas devem ser respeitadas.
Para evitar a contaminação dos
alimentos, siga as seguintes
instruções:
--Deixar a porta do aparelho
aberta durante longosperíodos
de tempo pode provocar um
aumentosignificativo da temperatura
nos compartimentosdo aparelho.
--Limpe regularmente os sistemas de
drenagem acessíveis e as superfícies
do aparelho que possam entrar com
contacto com os alimentos.
--Lave os reservatórios de água, caso
os mesmos não sejam utilizados
durante 48 horas; drene o sistema
de água ligado ao abastecimento de
água, caso a água não tenha sido
drenada nos últimos 5 dias.
--Armazene a carne e o peixe
frescos no interior do frigorífico em
recipientes adequados, para que
estes não entrem em contacto, nem
pinguem para cima dos restantes
alimentos.
--Os compartimentos para alimentos
congelados com duas estrelas são
adequados para o armazenamento
de alimentos pré-congelados, para
fazer gelados e cubos de gelo.
--Não congele alimentos frescos nos
compartimentos com uma, duas ou
três estrelas.
--Caso o aparelho de refrigeração
fique vazio durante longos períodos
de tempo, desligue-o, descongele-o,
limpe-o e deixe a porta do mesmo
aberta para evitar a formação de
bolor no seu interior.
INSTALAÇÃO
O aparelho deve ser transportado
e instalado por duas ou mais pessoas,
para evitar o risco de lesões. Use
luvas de proteção para desembalar e
PT - 66
instalar o aparelho - risco de cortes.
A instalação, incluindo a
alimentação de água (caso seja
necessário) e as ligações elétricas,
bem como quaisquer reparações
devem ser realizadas por um técnico
devidamente qualificado. Não repare
nem substitua nenhuma peça do
aparelho a não ser que tal seja
especificamente indicado no manual
de utilização. Mantenha as crianças
afastadas do local da instalação.
Depois de desembalar o aparelho,
certifique-se de que este não foi
danificado durante o transporte. Se
ocorrer algum problema, contacte o
revendedor ou o Serviço Pós-Venda
mais próximo. Uma vez instalado o
aparelho, os elementos da embalagem
(plástico, peças de esferovite, etc.)
devem ser armazenados longe do
alcance das crianças - risco de asfixia.
Deve desligar o aparelho da corrente
elétrica antes de efetuar qualquer
operação de instalação, para evitar o
risco de choques elétricos. Durante
a instalação, certifique-se de que
o aparelho não danifica o cabo de
alimentação, pois existe o risco de
incêndio ou de choques elétricos.
Ligue o aparelho apenas depois de
concluída a instalação do mesmo.
Tenha cuidado para não danificar
o chão (exemplo parquet) quando
deslocar o aparelho.
Instale o aparelho sobre um
pavimento ou suporte suficientemente
forte para suportar o peso do aparelho
e num local adequado à sua dimensão
e utilização. Ao instalar o aparelho,
certifique-se de que o aparelho não
está perto de uma fonte de calor e
que os quatro pés ficam estáveis e
corretamente assentes no pavimento
e de que fica bem nivelado (utilize um
nível de bolha de ar).
Espere pelo menos duas horas antes
de ligar o aparelho, assegurando
assim que o circuito refrigerador está
totalmente operacional.
Todos as dimensões e espaços
necessários para a instalação
encontram-se indicados no manual de
instruções de instalação.
AVISO: Ao posicionar o aparelho,
certifique-se de que o cabo de
alimentação não fica preso ou
danificado.
AVISO: para evitar riscos devido
a instabilidade, o posicionamento
ou fixação do aparelho devem ser
feitos de acordo com as instruções do
fabricante.
É proibido a colocação do frigorífico
de forma que a parede traseira do
frigorífico (bobina do condensador)
esteja em contacto com mangueiras
metálicas do fogão a gás, tubagens
metálicas de gás ou de água ou fios
elétricos.
Para garantir uma ventilação
adequada, deixe espaço de ambos os
lados e por cima do aparelho.
A distância entre a parte de trás do
aparelho e a parede deve ser de 50
mm, de forma a evitar o contacto com
superfícies quentes. Se este espaço
for menor irá aumentar o consumo de
Energia do produto.
Remova o cabo de alimentação do
gancho do condensador antes de ligar
o produto à fonte de alimentação.
AVISOS RELATIVOS À
ELETRICIDADE
Deve ser possível desligar o
aparelho da fonte de alimentação,
desligando-o na ficha, caso esta
esteja acessível, ou através de
um interruptor multipolar instalado
na tomada de acordo com a
regulamentação aplicável a ligações
elétricas; além disso, o aparelho deve
dispor de ligação à terra, de acordo
com as normas de segurança elétrica
nacionais.
PT - 67
Não utilize extensões, tomadas
múltiplas ou adaptadores. Após
a instalação do aparelho, os
componentes elétricos devem estar
inacessíveis ao utilizador. Não utilize
o aparelho com os pés descalços ou
molhados.
Não ligue este aparelho se o cabo ou
a ficha elétrica apresentar danos, se
não estiver a funcionar corretamente,
se estiver danificado ou se tiver caído.
Se o cabo de alimentação estiver
danificado deverá ser substituído por
um idêntico do mesmo fabricante
ou por um técnico de assistência ou
pessoas similarmente qualificadas
de modo a evitar a ocorrência de
situações perigosas, pois existe o
risco de choques elétricos.
ADVERTÊNCIA: Não coloque
várias tomadas múltiplas ou outras
fontes de alimentação portáteis junto
da parte traseira do aparelho.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
ADVERTÊNCIA: Assegure-se de
que o aparelho está desligado da
fonte de alimentação antes de realizar
quaisquer operações de manutenção;
nunca use uma máquina de limpeza a
vapor para limpar o aparelho - risco de
choques elétricos.
Não utilize produtos de limpeza
abrasivos ou agressivos, tais como
sprays limpa-vidros, produtos
de limpeza corrosivos, fluidos
inflamáveis, ceras de limpeza,
detergentes concentrados, lixívias ou
produtos de limpeza que contenham
produtos derivados do petróleo em
peças de plástico, no interior e nos
revestimentos das portas ou juntas.
Não utilize rolos de cozinha, esfregões
de metal abrasivos, ou outros
acessórios de limpeza agressivas.
ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM
O material da embalagem é 100% reciclável,
conforme indicado pelo símbolo de reciclagem
.
As várias partes da embalagem devem ser
eliminadas de forma responsável e em total
conformidade com as normas estabelecidas pelas
autoridades locais.
ELIMINAÇÃO DE
ELETRODOMÉSTICOS
Este aparelho é fabricado com materiais recicláveis
ou reutilizáveis.
Elimine-o em conformidade com as normas de
eliminação de resíduos locais.
Para obter mais informações sobre o tratamento,
recuperação e reciclagem de eletrodomésticos,
contacte as autoridades locais, o serviço de recolha
de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu
o aparelho. Este aparelho está marcado em
conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/EU
relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrónicos (REEE).
Ao assegurar a eliminação correta deste produto,
estamos a proteger o ambiente e a saúde humana
contra riscos negativos.
O símbolo
no produto, ou nos documentos que
acompanham o produto, indica que este aparelho não
deve ser tratado como resíduo doméstico e deve ser
transportado para um centro de recolha adequado
para proceder à reciclagem do equipamento elétrico
e eletrónico.
SUGESTÕES PARA POUPAR
ENERGIA
Para garantir uma ventilação adequada, siga as
instruções de instalação.
Uma ventilação insuficiente na parte de trás do
produto aumenta o consumo de energia e diminui a
eficiência do arrefecimento.
A abertura frequente da porta poderá resultar num
consumo de energia acrescido.
A temperatura interna do aparelho bem como o
consumo de energia podem ser afetados pela
temperatura ambiente, assim como pelo local onde
se encontra o aparelho. Ao regular a temperatura
deve-se ter em consideração estes fatores. Reduza
ao mínimo a abertura da porta.
Os alimentos congelados devem ser descongelados
no compartimento frigorífico. A baixa temperatura
dos produtos congelados arrefece os alimentos no
compartimento frigorífico.
Deixe arrefecer os alimentos e as bebidas quentes
antes de os colocar no aparelho.
O posicionamento das prateleiras no compartimento
frigorífico não tem impacto na utilização eficiente
da energia. Os alimentos devem ser colocados nas
prateleiras de forma a garantir uma circulação de ar
adequada (os alimentos não se devem tocar e deve
ser mantida uma distância entre estes e a parede
posterior).
Pode aumentar a capacidade de armazenamento
de alimentos congelados, retirando as gavetas e, se
existir, a prateleira Stop Frost. Os sons produzidos
pelo compressor são perfeitamente normais, pelo que
não deve preocupar-se.
PT - 68
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
•
•
Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação.
Depois de ligar o aparelho à fonte de alimentação, rode o manípulo do termóstato para ligar
o aparelho. Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a
temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal.
Poderá sentir um ligeiro odor quando o seu frigorífico for ligado pela primeira vez. Tal é normal e o
referido odor irá desaparecer assim que o frigorífico começar a refrigerar.
INFORMAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Regulação do termóstato
O termóstato regula automaticamente a temperatura interior dos compartimentos do frigorífico e do congelador. Ao
rodar o botão da posição 1 para a posição 5, podem obter-se temperaturas mais baixas.
Nota importante: Não tente rodar o botão para lá da posição 1, pois isso irá fazer parar o aparelho.
• Para armazenar alimentos no compartimento do frigorífico/
congelador durante curtos períodos de tempo, posicione o botão
seletor entre as posições mínima e intermédia (1-3)
• Para armazenar alimentos durante um longo período de tempo,
poderá posicionar o botão seletor na posição intermédia.(3-4)
Nota; a temperatura ambiente, a temperatura dos alimentos recém-guardados e a frequência com que é
aberta a porta, afetam a temperatura no compartimento do frigorífico. Se necessário, modifique a regulação
da temperatura.
O compartimento de congelação**** do frigorífico tem uma capacidade de refrigeração
de até -18 °C e mais.
Se a opção “super switch” estiver disponível:
• Este interruptor pode ser definido, habitualmente, para a posição “0”. Exceto se
a temperatura ambiente for baixa, como é o caso durante o inverno. (p.ex.; abaixo dos 16 °C) ou quando
for necessário manter a temperatura do congelador num nível baixo. Nesse caso, rode o interruptor para a
posição “1” (ON - Ligado).
• Para definir o “super switch” para a posição “ON” (Ligado) na caixa do termóstato, prima o interruptor para a
posição “1”. O interruptor irá iluminar-se.
• Quando o compartimento do congelador tiver arrefecido o suficiente, ou o clima ficar mais quente, desligue o
“super switch” para reduzir o consumo de eletricidade.
• Ao ligar o aparelho pela primeira vez, e para garantir o nível de arrefecimento mais adequado, o aparelho
deverá funcionar continuamente durante 24 horas até que arrefeça o suficiente.
• Durante este período, não abra a porta do aparelho com demasiada frequência, nem coloque muitos alimentos
no seu interior.
Se a unidade for desativada ou desligada da corrente elétrica, tem de aguardar 5 minutos até
reiniciar ou voltar a ligar a unidade à corrente elétrica, de forma a evitar danos no compressor.
Super Congelação: Se a temperatura ambiente for superior a 16 °C, deverá utilizar este interruptor para a função
de super congelação. Para alcançar a capacidade máxima de congelação, este interruptor deve ser ativado 3
horas antes da introdução de alimentos frescos no aparelho. Em geral, bastam 24 horas de funcionamento do
aparelho na posição “ON” (Ligado) após a introdução dos alimentos frescos. Para economizar energia, desligue
este interruptor 24 horas após a introdução dos alimentos frescos.
Avisos relativos à regulação da temperatura
•
•
•
•
Não recomendamos o funcionamento do seu frigorífico em ambientes com temperaturas abaixo dos 10 °C, por
motivos de eficiência.
Para regular o termóstato, tenha em consideração a frequência de abertura e de fecho da porta do aparelho, a
quantidade de alimentos armazenados no frigorífico e o ambiente onde o frigorífico se encontra.
Quando ligar o aparelho pela primeira vez, deixe-o funcionar durante 24 horas de forma a que o aparelho
atinja a temperatura de funcionamento. Durante este período, não abra a porta, nem armazene grandes
quantidades de alimentos no aparelho.
Em caso de corte de energia, desligue o aparelho da tomada para evitar danos ao compressor. Uma vez
restabelecida a energia, aguarde 5 a 10 minutos antes de voltar a ligar o aparelho à tomada. Tal irá evitar
danos aos componentes do aparelho.
PT - 69
•
•
O seu aparelho foi concebido para funcionar nos intervalos
de temperatura ambiente indicados nas normas, segundo a
classe climática indicada na etiqueta de informações. Não é
recomendável que opere o seu frigorífico em ambientes que se
situem fora dos referidos intervalos de temperatura. Tal irá reduzir
a eficiência de refrigeração do aparelho.
Este aparelho foi concebido para ser utilizado a uma temperatura
ambiente entre os 16 °C e os 32 °C
Climatic Class
SN:
ST:
N:
T:
Amb. T. (°C)
From 10 to 32 °C
From 16 to 38 °C;
From 16 to 32 °C
From 16 to 43 °C
Acessórios
Indicador de porta aberta;
• O indicador de “porta aberta” localizado na pega indica se a porta está bem fechada ou se
ainda se encontra aberta.
• Se este indicador se acender a vermelho, a porta ainda está aberta.
• Se este indicador se encontrar na cor branca, a porta está bem fechada.
• A porta do congelador deve manter-se sempre fechada. Tal irá evitar que os alimentos se
descongelem, a acumulação de gelo no interior do congelador
e o consumo de energia desnecessário.
Fazer cubos de gelo
Cuvetes de gelo
• Encha a cuvete de gelo com água e coloque-a no
compartimento do congelador.
• Depois de a água se ter transformado completamente em
gelo, poderá torcer a cuvete, conforme mostrado abaixo, para
retirar os cubos de gelo.
Todas as descrições escritas e visuais na secção “Acessórios” podem variar conforme o modelo do aparelho.
Colocar alimentos na zona mais fria do frigorífico
Para obter a conservação ideal dos alimentos, armazene-os na zona de arrefecimento mais
apropriada. A área mais fria encontra-se imediatamente acima da gaveta para frutas e vegetais.
Para se certificar de que a temperatura nesta zona é fria o suficiente, a prateleira deve estar
localizada ao nível deste símbolo, conforme ilustrado.
Indicador de temperatura (em alguns modelos)
OK
Para ajudá-lo a regular melhor o seu frigorífico, equipámo-lo com um indicador de temperatura
localizado na zona mais fria.
Pode verificar facilmente se a temperatura da zona mais fria é a mais apropriada: se o indicador
apresentar o símbolo “OK”, isto significa que o termóstato está devidamente regulado e que a
temperatura interior está correta.
Uma vez que o símbolo “OK” é apresentado na cor preta no indicador da temperatura, a sua visualização poderá
ser dificultada se o mesmo estiver mal iluminado. Certifique-se de que existe luz suficiente para visualizar esta
mensagem.
Caso o símbolo “OK” não seja apresentado, tal significa que a temperatura é demasiado elevada: deverá alterar a
regulação do termóstato e, em seguida, aguardar 12 horas antes de voltar a verificar visualmente a temperatura.
NOTA: Após repetidas aberturas da porta (ou após uma abertura prolongada), ou depois de colocar alimentos
frescos no interior do aparelho, é normal que a indicação “OK” não apareça no indicador da regulação da
temperatura. Se houver uma acumulação anormal de cristais de gelo (parede inferior do aparelho) no evaporador
do compartimento do frigorífico (aparelho sobrecarregado, alta temperatura ambiente, aberturas frequentes da
porta), coloque o dispositivo de regulação da temperatura numa posição mais baixa até que comecem de novo os
períodos de desativação do compressor.
O limite superior da zona mais fria é indicado pelo lado inferior do autocolante (ponta da seta). A prateleira superior
da zona mais fria deve estar ao mesmo nível que a ponta da seta. A zona mais situa-se
abaixo desse nível.
Como estas prateleiras são removíveis, certifique-se de que estão sempre ao
mesmo nível dos limites de zona descritos nos autocolantes, de modo a garantir as
temperaturas adequadas nesta zona.
Cada tipo de alimentos tem uma temperatura de conservação ideal e,
consequentemente, deve ser armazenado numa zona específica do aparelho.
PT - 70
OK
Localização de armazenamento
Prateleiras superiores
Zona mais fria
Gaveta para fruta e legumes
Contra-porta
Produtos
Alimentos cozinhados, sobremesas e todos os alimentos com um prazo de consumo mais curto
Carne, aves, caça e peixe cru Tempo máximo de conservação: 1 a 2 dias. Frutas frescas, carne
de porco cozinhada.
Frutas e vegetais frescos.
Nas prateleiras da porta devem ser armazenadas garrafas no lado inferior e, nas suas partes
superiores, produtos de volume reduzido e de com um prazo de consumo mais curto, como
iogurtes, natas frescas, etc.
Utilize os suportes apropriados para o armazenamento de manteiga, queijo curado e ovos.
ARMAZENAR ALIMENTOS
Compartimento frigorífico
•
•
•
•
•
•
•
Para reduzir a humidade e a formação de gelo, nunca coloque líquidos em recipientes abertos
no frigorífico. Não coloque alimentos quentes ou líquidos em evaporação no interior do frigorífico.
Armazene sempre os alimentos dentro de recipientes ou envoltos em película.
Nunca coloque alimentos quentes no frigorífico. Os alimentos quentes devem arrefecer à
temperatura ambiente e deve garantir-se uma circulação de ar adequada no compartimento do
frigorífico.
Certifique-se de que não existem produtos em contacto com a parede traseira do aparelho, uma
vez que tal provoca a formação de gelo ao redor da embalagem dos mesmos. Não abra a porta do
frigorífico com demasiada frequência.
Recomendamos que a carne e o peixe lavados sejam envolvidos em películas e armazenados na
prateleira de vidro localizada por cima da gaveta para vegetais, na qual o ar é mais frio, fornecendo
as melhores condições de armazenamento possível.
Armazene a fruta e os vegetais em recipientes próprios para o efeito.
Não armazene vegetais húmidos no frigorífico.
O tempo de armazenamento dos alimentos depende da qualidade inicial dos mesmos e da
realização de um ciclo de refrigeração ininterrupto antes do seu armazenamento.
Compartimento do congelador
O compartimento de congelação é utilizado para congelar alimentos frescos, armazenar alimentos
durante o período de tempo indicado na respetiva embalagem e para produzir cubos de gelo.
• Antes de congelar alimentos frescos envolva-os em película e sele-os corretamente; a embalagem
deve ser selada hermeticamente e não permitir quaisquer fugas. Utilize preferencialmente sacos de
congelação especiais, folha de alumínio (de classe superior; em caso de dúvida, utilize folha dupla),
sacos de polietileno e recipientes de plástico.
• A quantidade máxima de alimentos frescos que pode ser armazenada no congelador num período de
24 horas encontra-se indicada na chapa de características (consultar “Capacidade de congelação”).
• Para congelar alimentos frescos, tais como carne, peixe e carne picada, divida-os em porções individuais.
• Após a descongelação da unidade, volte a armazenar os alimentos no congelador e lembre-se de
os consumir num curto período de tempo.
• Não coloque os alimentos frescos a congelar em contacto direto com os alimentos já congelados.
• Registe sempre a data de armazenamento e o conteúdo na embalagem e não exceda o tempo de
armazenamento indicado.
• Em caso de corte de energia ou de avaria, o compartimento do congelador irá manter uma
temperatura baixa o suficiente para o armazenamento de alimentos. Contudo, evite abrir a porta do
congelador para não acelerar o aumento da temperatura dentro do compartimento.
• Nunca coloque alimentos quentes no compartimento do congelador.
• Cerifique-se de que a embalagem dos alimentos congelados não está danificada aquando da sua
compra e do seu armazenamento.
• Coloque os alimentos congelados no compartimento do congelador tão brevemente quanto
possível após a sua compra.
• Uma vez descongelados, os alimentos não podem ser congelados novamente; deverá cozinhá-los
tão rapidamente quanto possível e consumi-los ou congelá-los depois de cozinhados.
Nota; se quiser voltar a abrir a porta do congelador imediatamente após tê-la fechado, esta não se abrirá
com facilidade. Isto é absolutamente normal! Depois de alcançar uma condição de equilíbrio, a porta será
aberta com facilidade.
PT - 71
Nota importante:
• Uma vez descongelados, os alimentos congelados devem ser cozinhados da mesma forma que
os alimentos frescos. Caso não sejam cozinhados após terem sido descongelados, os alimentos
congelados NUNCA devem voltar a ser congelados.
• O sabor de algumas especiarias presentes nos pratos cozinhados (anis, manjericão, agrião,
vinagre, especiarias variadas, gengibre, alho, cebola, mostarda, tomilho, manjerona, pimenta preta,
etc.) varia, podendo intensificar-se caso sejam armazenadas durante longos períodos de tempo.
Por isso, deverá adicionar pequenas quantidades de especiarias aos alimentos congelados ou
adicionar a especiaria pretendida após os alimentos serem descongelados.
• O período de armazenamento dos alimentos depende da quantidade de óleo utilizada. Os óleos
adequados são a margarina, a gordura de vitela, o azeite e a manteiga e os óleos inadequados são
o óleo de amendoim e a gordura de porco.
• Os líquidos devem ser congelados em copos de plástico e os restantes alimentos devem ser
congelados em películas ou sacos de plástico.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
•
•
•
•
•
•
Desligue a unidade da corrente elétrica antes de proceder à sua limpeza.
Não limpe o aparelho debaixo de água corrente
O compartimento do frigorífico deve ser limpo periodicamente utilizando uma solução de
bicarbonato de sódio e água morna.
Lave os acessórios em separado com água e sabão. Não lave os acessórios na máquina de lavar loiça.
Nunca utilize produtos abrasivos, detergentes ou sabões. Após a lavagem, enxagúe com água
limpa e seque cuidadosamente. Quando tiver terminado a limpeza, seque as mãos
e volte a ligar o aparelho à rede elétrica
Limpe o condensador com uma escova semestralmente (no mínimo). Tal irá ajudálo a poupar energia e a aumentar a produtividade do aparelho.
Descongelar
Compartimento do frigorífico
• A descongelação do compartimento do frigorífico ocorre automaticamente durante o funcionamento
do aparelho;
a água da descongelação é recolhida pelo tabuleiro de
evaporação e evapora-se automaticamente.
• O tabuleiro de evaporação e o orifício de drenagem da água
da descongelação devem ser limpos periodicamente com o
dreno de descongelação para evitar que a água se acumule
no fundo do frigorífico ao invés de ser escoada.
• Também pode deitar 1/2 copo de água no orifício de
drenagem para limpar o interior.
Compartimento do congelador
• O gelo acumulado no compartimento do congelador deve ser retirado periodicamente. O compartimento
do congelador deve ser limpo da mesma forma que o compartimento do frigorífico, efetuando as
operações de descongelação do compartimento pelo menos duas vezes por ano.
Para o efeito;
• No dia anterior à descongelação, regule o botão do termóstato para a posição “5” de forma a
congelar completamente os alimentos.
• Durante a descongelação, os alimentos congelados devem ser embrulhados em várias camadas
de papel e colocados num lugar fresco. O aumento inevitável da temperatura encurtará o seu prazo
de conservação.
• Lembre-se de consumir estes alimentos dentro de um período de tempo relativamente curto.
• Desligue o frigorífico na tomada e a ficha de alimentação principal
• Para acelerar o processo de descongelação, deixe a porta aberta e coloque um ou mais recipientes
com água quente no interior do compartimento do congelador.
• Seque o interior da unidade e o tabuleiro coletor de água, volte a instalar a ligação do tabuleiro e
regule o termóstato para a posição “5.
PT - 72
Substituir a lâmpada
Para substituir a lâmpada do compartimento do frigorífico;
1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação;
2. Pressione os ganchos nas laterais da tampa da lâmpada e
remova-a;
3. Substitua por uma lâmpada com um máximo de 15 watts.
4. Instale a tampa.
5. Aguarde 5 minutos antes de voltar a ligar e rode o termóstato
para a sua posição inicial.
Substituir a iluminação LED
Caso o seu frigorífico disponha de iluminação LED, contacte o centro de assistência autorizado já que
esta deve ser substituída por pessoal autorizado.
TRANSPORTE E ALTERAÇÃO DA POSIÇÃO
DE INSTALAÇÃO
•
•
•
Conserve as embalagens originais e a espuma de poliestireno (PS) se necessário.
Durante o transporte, fixe o aparelho com um cordão largo ou com uma corda forte. Siga as
instruções na caixa de cartão canelado relativas ao transporte do aparelho.
Antes de transportar ou alterar a posição de instalação do aparelho, remova todas as peças
amovíveis do mesmo (prateleiras, gavetas, etc.) ou fixe-as com faixas para evitar que fiquem
danificadas.
Transporte o seu frigorífico na vertical.
Como reposicionar a porta
•
•
•
Caso as pegas da porta do aparelho estejam instaladas a partir da superfície frontal da porta, não é
possível alterar a direção de abertura da mesma.
Apenas é possível alterar a direção de abertura da porta nos modelos que não dispõem de pegas
na porta.
Caso seja possível alterar a direção de abertura da porta do seu aparelho, contacte o Serviço
Autorizado mais próximo para solicitar a alteração da mesma.
ANTES DE CONTACTAR O SERVIÇO DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Se o seu aparelho não estiver a funcionar como esperado, verifique a lista de resolução de problemas
abaixo antes de contactar um técnico qualificado ou o Serviço Pós-Venda.
O que fazer caso o seu aparelho não funcione:
Verifique se:
• Ocorreu uma falha de energia;
• O interruptor de corte geral em sua casa está desligado;
• O termóstato está configurado para a posição « • »;
• A tomada deixou de funcionar. Para realizar esta verificação, ligue um outro aparelho que sabe
estar a funcionar à mesma tomada.
O que fazer caso o desempenho do seu aparelho seja inferior ao esperado:
Verifique se:
• O aparelho está sobrecarregado;
• As portas estão bem fechadas;
• Existe poeira no condensador;
• Existe espaço suficiente para o ar circular nas partes traseira e lateral do aparelho.
Caso o aparelho produza ruído;
O gás refrigerante que circula no circuito de refrigeração pode produzir um ligeiro ruído (som
borbulhante) mesmo com o compressor desligado. Não se preocupe, isto é bastante normal. Caso
estes sons sejam diferentes do descrito, verifique se;
PT - 73
• O aparelho está bem nivelado;
• Não existe qualquer objeto em contacto com a parte traseira;
• Os objetos em cima do aparelho estão a vibrar.
O que fazer se o seu frigorífico produzir ruídos altos
Ruídos normais
• Som tipo estalido (quebra de gelo): (Para aparelhos No frost/Frost Free)
• Durante a descongelação automática. Quando o aparelho é arrefecido ou aquecido (devido à
expansão do material do aparelho).
• Som tipo estalido curto: Ouvido quando o termóstato liga/desliga o compressor.Ruído do compressor
• Ruído normal do motor: Este ruído significa que o compressor está a funcionar normalmente
• O compressor pode produzir mais ruídos durante um curto período de tempo quando é ativado
pela primeira vez.
Som borbulhante e de salpico:
• Este ruído é causado pelo fluxo do congelador do frigorífico na tubagem do sistema.
O que fazer se o seu frigorífico produzir ruídos altos
• Para manter o nível de refrigeração definido, o compressor deve ser ativado periodicamente. Os
ruídos provenientes do seu frigorífico nesta altura são perfeitamente normais devido e resultam do
seu funcionamento. Uma vez alcançado o nível de refrigeração pretendido, a produção de ruídos
diminui automaticamente.
Caso os ruídos persistam;
• O seu aparelho encontra-se numa posição estável? As pernas do aparelho estão ajustadas?
• Existem objetos por trás do aparelho?
• As prateleiras ou os pratos nas prateleiras estão a vibrar? Reposicione as prateleiras e/ou os pratos
se for o caso.
• Os itens armazenados no seu frigorífico estão a vibrar?
Caso oiça quaisquer outros ruídos, certifique-se de que:
• O aparelho está nivelado;
• Não existe qualquer objeto em contacto com a parte traseira do aparelho;
• Os objetos em cima do aparelho estão a vibrar.
Ruído resultante do fluxo de água: (Para aparelhos No frost/Frost Free). O ruído resultante do fluxo
de água é normal e provém do fluxo de água para o recipiente de evaporação durante o processo de
descongelação. Este ruído pode ser ouvido durante a descongelação.
Ruído de sopro de ar: Se o aparelho possuir uma ventoinha nos compartimentos do congelador/
frigorífico/prateleira inferior.
• Este ruído pode ser ouvido durante o funcionamento normal do sistema, do aparelho pois provém
da circulação do ar.
Se houver água na parte inferior do frigorífico,
verifique se:
• O orifício de drenagem para a água da descongelação não está obstruído (use o dreno de
descongelação para limpar o orifício de drenagem).
Recomendações
•
Se o aparelho for desligado da tomada ou da fonte de alimentação, aguarde, pelo menos, 5
minutos até voltar a ligá-lo ou a reiniciá-lo, de forma a evitar danos ao compressor.
•
A unidade de refrigeração do seu frigorífico encontra-se oculta na parede traseira do mesmo.
Como tal, podem surgir gotas de água ou pedaços de gelo na superfície traseira do seu frigorífico
devido ao funcionamento do compressor em intervalos especificados. Isto é normal. Não é
necessário executar uma função de descongelação, a menos que o gelo seja excessivo.
•
Caso não pretenda utilizar o seu frigorífico durante um longo período de tempo (por ex., nas férias
de verão), coloque o termóstato na posição “•”. Depois da descongelação, limpe o seu frigorífico e
deixe a porta aberta para evitar a formação de humidade e de maus odores.
•
Caso o problema persista após ter seguido todas as instruções acima, consulte o Serviço
Autorizado mais próximo.
•
O aparelho que adquiriu destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica. Este aparelho
não é indicado para uma utilização comercial ou comum. Salientamos que, caso a utilização do
aparelho não cumpra as indicações prescritas, o fabricante e o comerciante do aparelho não serão
responsáveis por quaisquer reparações ou avariais que possam ocorrer dentro do período da
garantia.
PT - 74
PEÇAS E COMPARTIMENTOS DO APARELHO
1
10
9
2
8
3
4
5
7
6
Esta apresentação é meramente informativa sobre as peças do aparelho.
As peças podem variar de acordo com o modelo de aparelho.
1.
2.
3.
4.
5.
Cuvete de gelo
Compartimento do congelador
Prateleira do frigorífico
Tampa da gaveta para fruta e vegetais
Gaveta para fruta e vegetais
6. Pés de nivelamento
7. Prateleira para garrafas
8. Prateleira da porta
9. Suporte para ovos
10. Caixa do termóstato
PT - 75
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
DÔLEŽITÉ! Prečítajte si a dodržiavajte
Pred použitím spotrebiča si
prečítajte tieto bezpečnostné pokyny.
Uchovajte ich poruke pre budúce
použitie.
V týchto pokynoch a na samotnom
spotrebiči sú uvedené dôležité
upozornenia týkajúce sa
bezpečnosti, ktoré treba vždy
dodržiavať. Výrobca odmieta
zodpovednosť v prípade nedodržania
týchto bezpečnostných pokynov,
nenáležitého používania spotrebiča
alebo nesprávneho nastavenia
ovládania.
Veľmi malé deti (0–3 rokov)
nepúšťajte k spotrebiču. Malé deti
(3–8 rokov) nepúšťajte k spotrebiču
bez dozoru. Deti od 8 rokov a osoby
so zníženými fyzickými, zmyslovými
a mentálnymi schopnosťami
alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí môžu používať tento
spotrebič len v prípade, ak sú pod
dozorom alebo dostali pokyny
týkajúce sa používania spotrebiča
bezpečným spôsobom a chápu
hroziace nebezpečenstvá. Deti sa
so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie
a používateľskú údržbu nesmú
vykonávať deti bez dozoru.
Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu
nakladať a vykladať chladiace
spotrebiče.
POVOLENÉ POUŽÍVANIE
UPOZORNENIE: Spotrebič nie je
určený na ovládanie prostredníctvom
externého prepínacieho zariadenia,
ako je časovač, ani samostatným
diaľkovým ovládačom.
Tento spotrebič je určený
na použitie v domácnosti alebo
na podobné účely ako napr.: v
oblastiach kuchyniek pre personál
v dielňach, kanceláriách a iných
pracovných prostrediach; na
farmách; pre klientov v hoteloch,
modeloch, penziónoch a iných
ubytovacích zariadeniach.
Tento spotrebič nie je určený na
profesionálne používanie. Spotrebič
nepoužívajte vonku.
Žiarovka používaná vnútri
spotrebiča je špeciálne určená pre
domáce spotrebiče a nie je vhodná
na bežné osvetľovanie miestností
v domácnosti (Nariadenie ES
244/2009).
Spotrebič je určený na používanie
na miestach, kde teplota dosahuje
nasledujúce rozsahy, v súlade s
klimatickou triedou uvedenou na
údajovom štítku.
Spotrebič nemusí fungovať správne,
ak sa pridlho ponechá pri teplote
mimo špecifikovaného rozsahu.
Okolitá teplota podľa klimatických
tried:
SN:
10 až 32 °C
ST:
16 až 38 °C;
N:
16 až 32 °C
T:
16 až 43 °C
Tento spotrebič neobsahuje
látky CFC.
Chladiaci okruh obsahuje
R600a (HC). Spotrebiče
s izobutánom (R600a):
izobután je prírodný plyn
bez negatívnych účinkov na
životné prostredie; je však
horľavý. Preto dávajte pozor,
aby sa potrubia chladiaceho
okruhu nepoškodili, najmä pri
vyprázdňovaní chladiaceho
okruhu.
UPOZORNENIE: Nepoškodzujte
rúrky chladiaceho okruhu spotrebiča.
UPOZORNENIE: Vetracie otvory
SK - 76
na telese spotrebiča alebo na
vstavanej konštrukcii nesmú byť
upchaté.
UPOZORNENIE: Na zrýchlenie
procesu odmrazovania nepoužívajte
mechanické, elektrické ani chemické
prostriedky nad rámec tých, ktoré
odporúča výrobca.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte
ani neumiestňujte elektrické
zariadenia do vnútra priečinkov
spotrebiča, pokiaľ nejde o typ, ktorý
výslovne povolil výrobca.
UPOZORNENIE: pomôcky na
tvorbu ľadu a výdajníky vody, ktoré
nie sú priamo pripojené k vodovodu,
sa musia plniť výlučne pitnou vodou.
UPOZORNENIE: Automatické
výrobníky ľadu a/alebo dávkovače
vody musíte pripojiť výhradne k
vodovodu s pitnou vodou, s tlakom v
potrubí medzi 0,17 a 0,81 MPa (1,7 a
8,1 bar).
V blízkosti spotrebiča neskladujte
výbušné látky, ako sú aerosolové
nádoby, a neukladajte ani
nepoužívajte benzín či iné horľavé
látky.
Neprehltávajte obsah (netoxický)
chladiacich vložiek (dodávaných k
niektorým modelom).
Nekonzumujte kocky ľadu ani ľadové
lízanky bezprostredne po vytiahnutí
z mrazničky, pretože vám môžu
spôsobiť omrzliny.
V prípade produktov využívajúcich
vzduchový filter vo vnútri prístupného
krytu ventilátora bude počas
prevádzky chladničky filter vždy
nainštalovaný.
V priestore mrazničky
neuchovávajte sklenené nádoby s
tekutinami, pretože môžu prasknúť.
Ventilátor (ak je súčasťou výbavy)
neblokujte potravinami.
Po vložení potravín skontrolujte, či sa
dvierka priestorov správne zatvárajú.
Platí to najmä o dvierkach mrazničky.
Poškodené tesnenie je potrebné
vymeniť čo najskôr.
Priečinok chladničky využívajte
výlučne na uchovávanie čerstvých
potravín a priestor mrazničky výlučne
na uchovávanie mrazených potravín,
mrazenie čerstvých potravín a
výrobu kociek ľadu.
Vyhýbajte sa uchovávaniu
nezabalených potravín v priamom
kontakte s vnútornými povrchmi
priečinka chladničky alebo
mrazničky.
Spotrebiče sú vybavené špeciálnymi
priečinkami (priečinok na čerstvé
potraviny, nula stupňová skrinka...).
Ak sa v špecifickej brožúre k
produktu neuvádza opak, tieto
priečinky sa môžu vybrať bez
ohrozenia náležitej funkčnosti
spotrebiča.
C-pentán sa používa ako
nadúvadlo v izolačnej pene a
ide o horľavý plyn.
Najvhodnejšie priehradky spotrebiča,
kde sa majú uskladňovať konkrétne
typy potravín s ohľadom na rôzne
rozloženie teploty v rôznych
priehradkách spotrebiča sú
nasledovné:
- Priestor chladničky:
1) Vrchná časť dverí priestoru
chladničky & – teplotná zóna:
Uskladnenie tropického ovocia,
konzerv, nápojov, vajec, omáčok,
nakladanej zeleniny, masla, džemu.
2) Stredná časť priehradky
chladničky – chladná zóna:
Uskladnenie syra, mlieka,
mliekárenských produktov,
lahôdkárskych produktov, jogurtu
3) Spodná časť priehradky
SK - 77
chladničky – najchladnejšia zóna:
Uskladnenie studených nárezov,
dezertov, mäsa a rýb, tvarohových
zákuskov, čerstvých cestovín, kyslej
smotany, pesta/salsy, domácich
varených jedál, krémov do zákuskov,
pudingov a mäkkých syrov.
4) Zásuvka na ovocie & a zeleninu
naspodku chladiaceho priestoru:
Uskladnenie ovocia a zeleniny
(okrem tropického ovocia).
5) Chladiaca priehradka: V
najstudenšej zásuvke skladujte iba
mäso a ryby.
- Mraziaci priestor:
Priehradka zóny so 4 hviezdičkami
(****) je vhodná na mrazenie potravín
od teploty okolia a na uskladnenie
mrazených potravín, pretože
teplota je rovnomerne rozložená v
celej priehradke. Kúpené mrazené
potraviny majú dobu uskladnenia
uvedenú na obale. Tento dátum berie
do úvahy typ uskladnenej potraviny,
a preto ho treba dodržiavať. Čerstvé
potraviny by mali by uskladnené na
nasledujúci čas: 1 – 3 mesiace syr,
mäkkýše, zmrzlina, šunka/ klobása,
mlieko, čerstvé tekutiny; 4 mesiace
rezne alebo kotlety (hovädzie,
jahňacie, bravčové); 6 mesiacov
maslo alebo margarín, hydina (kurča,
morka); 8 – 12 mesiacov ovocie
(okrem citrusov), pečené mäso
(hovädzie, jahňacie, bravčové),
zelenina. Dátumy trvanlivosti na
balení potravín v 2-hviezdičkovej
zóne sa musia dodržiavať.
Aby nedošlo ku kontaminácii
potravín, dodržujte nasledujúce
odporúčania:
--Otváranie dverí na dlhší čas môže
spôsobiť značný nárast teploty v
priehradkách spotrebiča.
--Pravidelne čistite povrchy, ktoré
sa dotýkajú potravín, a prístupné
odtokové systémy.
--Čistite nádrže na vodu, ak neboli
použité 48 hodín; prepláchnite
systém prívodu vody pripojený na
vodovod, ak sa 5 dní nečerpala
voda.
--Surové mäso a ryby skladujte v
chladničke vo vhodných nádobách,
aby nedošli do kontaktu s inými
potravinami a nekvapkalo z nich na
ne.
--Priehradky na mrazené potraviny s
dvoma hviezdičkami sú vhodné na
skladovanie vopred zmrazeného
jedla, uskladnenie alebo výrobu
zmrzliny a kociek ľadu.
--Čerstvé potraviny nemrazte v
priehradkách s jednou, dvoma
alebo tromi hviezdičkami.
--Ak necháte chladiaci spotrebič
na dlhší čas prázdny, vypnite ho,
odmrazte, vyčistite, vyutierajte a
nechajte dvere otvorené, aby sa v
ňom netvorila pleseň.
INŠTALÁCIA
So spotrebičom musia
manipulovať a inštalovať ho
minimálne dve osoby – riziko
zranenia. Pri vybaľovaní a
inštalovaní používajte ochranné
rukavice – nebezpečenstvo
porezania.
Inštalačné práce, vrátane prívodu
vody (ak je), elektrického zapojenia a
opráv musí vykonávať kvalifikovaný
technik. Neopravujte ani
nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča,
ak to výslovne nie je uvedené v
návode na používanie. Nepúšťajte
deti na miesto inštalácie. Po vybalení
spotrebiča sa uistite, že sa počas
prepravy nepoškodil. V prípade
problémov sa obráťte na predajcu
alebo najbližší popredajný servis. Po
inštalovaní je potrebné uložiť obalový
SK - 78
materiál (plasty, polystyrénové dielce
a pod.) mimo dosahu detí – riziko
zadusenia. Pred vykonávaním
inštalačných prác musíte spotrebič
odpojiť od elektrického napájania –
nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom. Počas inštalácie dávajte
pozor, aby ste spotrebičom
nepoškodili napájací kábel – riziko
vzniku požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom. Spotrebič
zapnite až po úplnom dokončení
inštalácie.
Pri premiestňovaní spotrebiča
dávajte pozor, aby ste nepoškodili
podlahy (napr. parkety). Spotrebič
inštalujte na podlahu alebo podklad,
ktorý je dostatočne pevný, aby
uniesol jeho hmotnosť, na mieste
vhodnom vzhľadom na veľkosť a
použitie spotrebiča. Pri inštalovaní
spotrebiča dbajte, aby nebol v
blízkosti zdroja tepla a aby boli
všetky štyri nožičky stabilné a pevne
dosadali na podlahu, v prípade
potreby ich nastavte a pomocou
vodováhy skontrolujte, či je spotrebič
v dokonale vodorovnej polohe.
Kým zapnete spotrebič, počkajte
aspoň dve hodiny, čím sa zaistí plná
efektivita rozvodov chladiva.
Všetky rozmery a vzdialenosti
potrebné na inštaláciu spotrebiča sa
nachádzajú v inštalačnej príručke.
UPOZORNENIE: Pri
umiestňovaní spotrebiča dbajte, aby
sa prívodný kábel niekde nezachytil
a nepoškodil.
UPOZORNENIE: ak sa má
zabrániť rizikám z dôvodu nestability,
umiestnenie alebo upevnenie
spotrebiča sa musí vykonať podľa
pokynov výrobcu.
Je zakázané umiestňovať chladničku
tak, aby sa kovová hadica plynového
sporáka, kovové plynové alebo
vodovodné potrubie alebo elektrické
drôty dotýkali zadnej steny
chladničky (had kondenzátora).
Aby ste zabezpečili dostatočné
vetranie, na oboch stranách
spotrebiča a nad ním ponechajte
voľné miesto. Vzdialenosť medzi
zadnou stenou spotrebiča a stenou
za ním by mala byť 50 mm, aby
sa povrchy neprehriali. Pri menšej
vzdialenosti sa zvýši spotreba
energie.
Počas inštalácie, prv než zapojíte
spotrebič do siete, zveste napájací
kábel z háčika na kondenzátore.
VAROVANIA PRE POUŽÍVANIE
ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA
ISpotrebič sa musí dať odpojiť
od napájania buď vytiahnutím
zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná,
alebo prostredníctvom prístupného
viacpólového prepínača
nainštalovaného pred zásuvkou
podľa predpisov pre domovú
elektroinštaláciu a spotrebič musí
byť uzemnený v súlade s národnými
bezpečnostnými normami pre
elektrotechniku.
Nepoužívajte predlžovacie káble,
rozdvojky ani adaptéry. Po inštalácii
spotrebiča nesmú byť jeho elektrické
časti prístupné používateľom.
Nepoužívajte spotrebič, keď ste
mokrí alebo naboso.
Spotrebič neuvádzajte do činnosti, ak
je poškodený napájací kábel alebo
zástrčka, ak nepracuje správne, ak je
poškodený alebo ak spadol.
Ak je prívodný kábel poškodený,
musí ho výrobca, servisný zástupca
alebo podobná kvalifikovaná osoba
vymeniť za totožný, aby nemohlo
vzniknúť riziko zásahu elektrickým
prúdom.
SK - 79
UPOZORNENIE: Na zadnú
stranu spotrebiča neumiestňujte
prenosné viacnásobné zásuvky
alebo prenosné zdroje napájania.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
UPOZORNENIE: Pred
údržbou vždy dbajte, aby bol
spotrebič vypnutý a odpojený od
elektrickej siete; nikdy nepoužívajte
parné čistiace zariadenie –
nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom.
Nepoužívajte abrazívne
alebo drsné čistiace prostriedky,
ako sú spreje na okná, čistiace
prostriedky obsahujúce žieraviny,
horľavé kvapaliny, čistiace vosky,
koncentrované čistiace prostriedky,
bielidlá ani čistiace prostriedky
obsahujúce ropné produkty na
plastové časti, interiér a tesnenia
dvierok.
Nepoužívajte papierové utierky,
drsné čistiace hubky ani nijaké drsné
nástroje na čistenie.
LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH
MATERIÁLOV
Všetky obalové materiály sa môžu recyklovať na
100 %, ako to potvrdzuje symbol recyklácie
.
Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v plnom
súlade s platnými miestnymi predpismi o likvidácii
odpadov.
LIKVIDÁCIA DOMÁCICH
SPOTREBIČOV
Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a
znovu použiteľných materiálov.
Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o
likvidácii odpadov.
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove
a recyklácii domácich spotrebičov dostanete
na miestnom úrade, v zberných surovinách
alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento
spotrebič je označený v súlade s Európskou
smernicou 2012/19/ES o likvidácii elektrických a
elektronických zariadení (OEEZ).
Zabezpečením, že tento výrobok bude
zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete
predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Symbol
na spotrebiči alebo v sprievodných
dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa
nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom,
ale treba ho odovzdať v zbernom stredisku na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
RADY NA ÚSPORU ELEKTRICKEJ
ENERGIE
Dodržiavajte inštalačné pokyny, aby ste zaistili
náležité vetranie.
Nedostatočné vetranie za výrobkom zvyšuje
spotrebu energie a znižuje účinnosť chladenia.
Časté otváranie dvier môže spôsobiť zvýšenú
spotrebu energie.
Vnútorná teplota spotrebiča a spotreba energie
môžu byť ovplyvnené aj okolitou teplotou a
miestom, kde sa spotrebič nachádza. Teplotu
treba nastaviť vzhľadom na tieto faktory.
Otváranie dverí obmedzte na minimum.
Pri rozmrazovaní vložte mrazené potraviny do
chladničky. Nízka teplota zmrazených potravín
ochladí jedlo v chladničke.
Pred vložením potravín do spotrebiča ich nechajte
vychladnúť.
Poloha políc v chladničke nemá vplyv na úsporu
energie. Potraviny klaďte na police tak, aby
sa zabezpečila adekvátna cirkulácia vzduchu
(potraviny by sa nemali navzájom dotýkať a mal
by byť priestor medzi nimi a zadnou stenou).
Skladovaciu kapacitu na mrazené potraviny
môžete zväčšiť vybratím košov, prípadne poličky
Stop Frost, ak je vo výbave.
Zvuky vychádzajúce z kompresora sú bežné
prevádzkové zvuky.
PRVÉ POUŽITIE
•
•
Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete. Po zapojení
spotrebiča do siete otočte ovládačom termostatu, aby ste zapli spotrebič. Po zapnutí spotrebiča
musíte počkať 4 až 6 hodín, než sa dosiahne správna skladovacia teplota pre normálne naplnený
spotrebič.
Keď chladnička začne prvý raz pracovať, môžu z nej vychádzať pachy. Je to normálne, a keď začne
chladiť, pachy vyprchajú.
SK - 80
INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ
Nastavenie termostatu
Termostat automaticky reguluje vnútornú teplotu v priestore chladničky a priehradke mrazničky.
Otáčaním gombíka z polohy 1 až po 5 nastavíte nižšiu teplotu.
Dôležité upozornenie: Nepokúšajte sa otočiť gombíkom za
polohu 1, spotrebič sa tým vypne.
•
•
Na krátkodobé uskladnenie potravín v priehradke mrazničky/
chladničky môžete gombík nastaviť do polohy medzi
minimálnou a strednou (1 – 3).
Na dlhodobé skladovanie potravín môžete gombík nastaviť na strednú polohu (3 – 4).
Upozornenie; okolitá teplota, teplota čerstvo uskladnených potravín a frekvencia otvárania dverí
ovplyvňujú teplotu v priehradke chladničky. V prípade potreby zmeňte nastavenie teploty.
Mraznička**** chladničky môže chladiť až do -18 °C i viac.
Ak je k dispozícii spínač super:
• Štandardne by mal byť tento spínač nastavený do polohy „0“. Pokiaľ je
teplota okolia nízka, napríklad v zime, (tzn. nižšia než 16 °C), alebo ak je
potrebné teplotu v mrazničke udržiavať na nižšej hodnote, otočte spínačom
do polohy pre zapnutie „1“.
• Pokiaľ chcete zapnúť spínač „super“ na termostate, prepnite spínač do polohy „1“. Spínač sa
rozsvieti.
• Keď sa oddiel mrazničky ochladí na dostatočnú teplotu, alebo keď sa zvýši teplota okolia, otočte
spínačom do vypnutej polohy, aby ste znížili spotrebu elektrickej energie.
• Po prvom spustení musí spotrebič zostať v nepretržitom chode 24 hodín, aby sa zaistilo dostatočné
chladenie a dosiahnutie príslušnej teploty.
• V priebehu tohto času neotevárajte príliš často dvierka a nevkladajte do spotrebiča príliš mnoho
potravín.
Pokiaľ dôjde k vypnutiu alebo vytiahnutiu jednotky zo zásuvky, vyčkajte pred
jej opätovným spustením či zapojením do zásuvky aspoň 5 minút, aby nedošlo
k poškodeniu kompresora.
Veľmi rýchle zmrazenie: Ak je teplota okolia vyššia než 16 °C, tento spínač slúži na spustenie veľmi
rýchleho mrazenia. Pre maximálnu kapacitu mrazenia je potrebné tento spínač zapnúť 3 hodín pred
vložením čerstvých potravín do mrazničky. Po vložení čerstvých potravín do mrazničky obvykle postačí
24 hodín v zapnutej polohe. Aby ste ušetrili energiu, vypnite tento spínač 24 hodín po vložení čerstvých
potravín do mrazničky.
Upozornenia pre nastavenie teploty
•
•
•
•
•
•
Z hľadiska efektívnosti sa neodporúča, aby chladnička pracovala v prostredí chladnejšom ako 10 °C.
Pri nastavovaní termostatu berte do úvahy, ako často sa dvere otvárajú a zatvárajú, koľko potravín
je v chladničke uskladnených, a prostredie, v ktorom je chladnička umiestnená.
Pri prvom zapnutí spotrebiča ho nechajte bežať 24 hodín, aby sa dosiahla prevádzková teplota.
V tomto čase neotvárajte dvere a nevkladajte do spotrebiča veľké množstvo potravín.
Počas výpadku elektriny spotrebič odpojte zo zásuvky, aby ste zabránili poškodeniu kompresora.
Po obnovení dodávky elektriny spotrebič zapojte do zásuvky až po 5 – 10 minútach. Pomôže to
zabrániť poškodeniu komponentov spotrebiča.
Váš spotrebič je navrhnutý tak, aby pracoval v intervaloch
Klimatická
Okolitá teplota.
okolitej teploty uvedených v normách podľa klimatickej
trieda
(°C)
triedy uvedenej na informačnom štítku. Neodporúča
SN:
Od 10 do 32 °C;
sa prevádzkovať chladničku v prostredí, ktoré je mimo
uvedených teplotných rozsahov. Znižuje to chladiacu
ST:
Od 16 do 38 °C;
účinnosť spotrebiča.
N:
Od 16 do 32 °C;
Tento spotrebič je určený na používanie pri okolitej teplote
T:
Od 16 do 43 °C;
v rozsahu 16 °C až 32 °C
SK - 81
Príslušenstvo
Ukazovateľ otvorených dverí
• Ukazovateľ otvorených dverí na rukoväti ukazuje, či sú dvere správne zatvorené
alebo či sú ešte otvorené.
• Ak je ukazovateľ červený, dvere sú stále otvorené.
• Ak je ukazovateľ biely, dvere sú správne zatvorené.
• Dbajte, aby boli dvere mrazničky vždy zatvorené. Zabráni to rozmrazeniu potravín;
vo vnútri mrazničky sa nebude tvoriť hrubá vrstva ľadu a námrazy, čo by zbytočne
zvýšilo spotrebu elektriny.
Výroba ľadových kociek
Nádoba na ľad
• Nalejte do nádoby na ľad vodu a vložte ju do
priehradky mrazničky.
• Keď voda celkom zamrzne, môžete nádobu skrútiť, ako
je znázornené na obrázku, aby ste z nej uvoľnili kocky ľadu.
Všetky opisy a ilustrácie príslušenstva sa môžu líšiť podľa modelu spotrebiča.
Ukladanie jedla do najchladnejšej časti chladničky
Vaše potraviny budú uskladnené lepšie, ak ich vložíte do najvhodnejšej chladiacej
oblasti. Najchladnejšia je oblasť nad zásuvkou na zeleninu a ovocie.
Aby ste si boli istí, že máte v tejto oblasti nízku teplotu, polica sa musí nachádzať
zarovno tohto symbolu, ako je na ilustrácii.
Ukazovateľ teploty (v niektorých modeloch)
Aby sme vám pomohli chladničku lepšie nastaviť, vybavili sme ju ukazovateľom teploty
v najchladnejšej oblasti.
OK
Ľahko môžete skontrolovať, či je teplota v najchladnejšej oblasti vhodná: keď je na
ukazovateli „OK“, znamená to, že je termostat nastavený správne a vnútorná teplota je
správna.
Pretože „OK“ sa zobrazuje na čiernom pozadí, je to slabo vidieť, ak je ukazovateľ teploty
slabo osvetlený. Aby ste ukazovateľ videli dobre, svetlo by malo byť dostatočné.
Ak sa slovíčko „OK“ nezobrazí, znamená to, že teplota je príliš vysoká: nastavenie termostatu budete
musieť upraviť a po 12 hodinách znova teplotu vizuálne skontrolovať.
POZNÁMKA: Po opakovanom otváraní (alebo dlhšom otvorení) dvier alebo po vkladaní čerstvých
potravín do spotrebiča je normálne, že sa na ukazovateli nastavenia teploty nezobrazí „OK“ . Ak
sa vytvorilo veľké množstvo ľadových kryštálov (spodná stena spotrebiča) na výparníku v priestore
chladničky (preplnený spotrebič, vysoká teplota v miestnosti, časté otváranie dverí), nastavte teplotu do
nižšej polohy, až kým nedosiahnete, že kompresor sa znovu bude vypínať.
Horná hranica najstudenšej oblasti je vyznačená spodnou stranou nálepky
(hlava šípky). Horna polica najstudenšej oblasti musí byť na tej istej úrovni ako
hlava šípky. Najstudenšia oblasť je pod touto úrovňou.
Pretože tieto police sú vyberateľné, dbajte, aby boli vždy na rovnakej úrovni
s limitmi zóny vyznačenými na nálepkách, aby boli teploty v tejto oblasti
zaručené.
Každý typ potravín má ideálnu teplotu uchovania, a teda konkrétne miesto,
ktoré treba dodržiavať.
SK - 82
OK
Umiestnenie
Horné police
Najchladnejší priestor
Zásuvka na zeleninu
Dvere
Potraviny
Varené potraviny, zákusky a všetky potraviny, ktoré treba rýchlo skonzumovať
Mäso, hydina, divina a surové ryby. Maximálna doba uchovania: 1 až 2 dni.
Čerstvé ovocie, uvarené bravčové mäso.
Čerstvá zelenina a ovocie.
Poličky na dverách obsahujú v dolnej časti fľašky a v horných nízkoobjemové
a aktuálne používané potraviny ako jogurty, čerstvá smotana a pod.
Maslo, tvrdé syry a vajíčka sa ukladajú do príslušných držiakov.
USKLADNENIE POTRAVÍN
Chladiaci priestor
•
•
•
•
•
•
•
Na zníženie vlhkosti a aby ste sa vyhli tvorbe námrazy, nikdy nevkladajte do chladničky tekutiny
v neuzavretých nádobách. Do chladničky nevkladajte ešte teplé jedlá alebo vyparujúce sa tekutiny.
Potraviny skladujte v uzavretých nádobách alebo zabalené.
Do chladničky nikdy nevkladajte teplé jedlá. Teplé jedlo by sa malo nechať vychladnúť pri izbovej
teplote a uložiť tak, aby bola v priehradke chladničky primeraná cirkulácia vzduchu.
Dbajte, aby sa nič nedotýkalo zadnej steny spotrebiča, pretože by tam vznikla námraza a obal by sa
prilepil o stenu. Neotvárajte dvere chladničky pričasto.
Odporúčame, aby bolo mäso a očistené ryby voľne zabalené a uskladnené na sklenej polici nad
nádobou na zeleninu, kde je vzduch chladnejší a skladovacie podmienky sú najlepšie.
Ovocie a zeleninu voľne skladujte v zásuvkách na ovocie a zeleninu.
Nevkladajte do chladničky mokrú zeleninu.
Doba uskladnenia všetkých potravín závisí od počiatočnej kvality potraviny a neprerušeného cyklu
chladenia pred uskladnením v chladničke.
Mraziaci priestor
Mraziaci priestor sa používa na mrazenie čerstvých potravín a uskladnenie mrazených potravín na dobu
uvedenú na obale a na výrobu kociek ľadu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri mrazení čerstvých potravín ich riadne zabaľte a obal zvarte; obal by mal byť vzduchotesný
a nemal by presakovať. Ideálne sú špeciálne mraziace vrecká, hliníková fólia (hrubá, v prípade
pochybností obaľte dvojmo), polyetylénové vrecká a plastové nádoby.
Maximálne množstvo čerstvých potravín, ktoré možno naložiť do mrazničky v priebehu 24 hodín, je
uvedené na štítku (pozri Mraziaca kapacita).
Keď mrazíte čerstvé potraviny (t. j. mäso, ryby a mleté mäso), rozdeľte ich na dávky, ktoré použijete
na jeden raz.
Po odmrazení mrazničky vráťte potraviny do mrazničky a nezabudnite ich spotrebovať v čo najkratšom čase.
Nedovoľte, aby sa čerstvé potraviny, ktoré sa majú zmraziť, dotýkali už zmrazených potravín.
Na balíček vždy vyznačte dátum a obsah a neprekračujte uvedený dátum skladovania.
V prípade výpadku elektriny alebo poruchy si mraziaci priestor uchová dostatočne nízku teplotu
na uskladnenie potravín. Neotvárajte však mrazničku, aby teplota v mraziacom priestore stúpala
pomalšie.
Do mrazničky nikdy nevkladajte teplé jedlá.
Pri kupovaní a uskladnení mrazených potravín dbajte, aby obal nebol poškodený.
Mrazené potraviny vložte do mraziaceho priestoru čo najskôr po zakúpení.
Po roztopení sa potraviny už nesmú znovu zmrazovať; musíte ich čo najskôr, ako je to možné,
uvariť a skonzumovať alebo opäť zmraziť.
Poznámka: Ak chcete znovu otvoriť dvere mrazničky bezprostredne potom, ako ste ich zatvorili, nebudú sa dať ľahko otvoriť. Je to celkom normálne! Po dosiahnutí rovnovážneho stavu sa dvere budú dať
znova ľahko otvoriť.
SK - 83
Dôležité upozornenie:
• Po roztopení by sa mrazené potraviny mali uvariť tak ako čerstvé. Ak ich po roztopení neuvaríte,
NIKDY ich znova nezmrazujte.
• Chuť niektorých korenín vo varených jedlách (aníz, bazalka, žerucha, ocot, miešané koreniny, ďumbier, cesnak, cibuľa, horčica, tymián, majoránka, čierne korenie a pod.) sa mení a získavajú silnejšiu
chuť, keď sú uskladnené dlhšie. Preto do mrazeného jedla treba pridať malé množstvo korenín
alebo ich pridajte až po roztopení jedla.
• Lehota skladovania potravín závisí od použitého oleja. Vhodné oleje sú margarín, teľací tuk, olivový
olej a maslo a nevhodné oleje sú podzemnicový olej a bravčová masť.
• Potraviny v tekutej forme treba mraziť v plastových pohárikoch a ostatné potraviny v plastových
fóliách alebo vrecúškach.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
•
•
•
•
•
•
Pred čistením spotrebič odpojte z elektrickej zásuvky.
Nečistite spotrebič tečúcou vodou
Priestor chladničky by ste mali čistiť pravidelne roztokom sódy bikarbóny vo vlažnej vode.
Príslušenstvo čistite osobitne mydlom a vodou. Nečistite ho v umývačke.
Nepoužívajte abrazívne produkty, čistiace prostriedky alebo mydlá. Po umytí opláchnite čistou
vodou a starostlivo vyutierajte. Po vyčistení zapojte do siete
Kondenzátor vyčistite metličkou aspoň dva razy ročne. Ušetríte tým náklady na
energiu a zvýšite produktivitu.
Rozmrazovanie
Priehradka chladničky
• Priehradka chladničky sa odmrazuje automaticky počas prevádzky;
odmrazená voda sa zhromažďuje v odparovacej nádobke
a automaticky sa odparuje.
• Odparovaciu nádobku a odtok na odmrazenú vodu treba
pravidelne čistiť zástrčkou na odmrazovací odtok, aby sa voda
namiesto odtekania nezhromažďovala na dne chladničky.
• Odtokový otvor môžete vyčistiť aj tak, že doň nalejete 1/2
pohára vody.
Mraziaci priestor
• Námrazu nahromadenú v mraziacom priestore treba pravidelne odstraňovať. Mraziaci priestor treba
čistiť rovnako ako chladiaci, s odmrazovaním priestoru aspoň dva razy do roka.
Postup;
• Deň pred odmrazovaním nastavte kotúč termostatu do polohy 5, aby ste potraviny celkom zamrazili.
• Počas odmrazovania treba zmrazené potraviny zabaliť do niekoľkých vrstiev papiera a uložiť na
chladné miesto. Nevyhnutné zvýšenie teploty skráti ich dobu uskladnenia.
• Nezabudnite tieto potraviny spotrebovať v pomerne krátkom čase.
• Vypnite chladničku a vytiahnite zo zásuvky
• Dvere nechajte otvorené, aby sa proces odmrazovania urýchlil, prípadne možno do mraziaceho
priestoru vložiť misky s teplou vodou.
• Vyutierajte vnútro spotrebiča a nádobku na vodu, nasaďte zástrčku do otvoru nádobky a nastavte
termostat do polohy 5.
SK - 84
Výmena žiarovky
Pri výmene žiarovky v chladiacom priestore;
1. Odpojte spotrebič z elektrickej zásuvky,
2. Stlačte háčiky na bokoch krytu žiarovky a kryt odložte
3. Vymeňte žiarovku za max. 15 W.
4. Nasaďte kryt.
5. Počkajte 5 minút a potom znova zastrčte spotrebič do
zásuvky a vráťte termostat do pôvodnej polohy.
Výmena LED osvetlenia
Ak má vaša chladnička LED osvetlenie, obráťte sa na zákaznícku podporu, pretože ho môže vymeniť
iba oprávnený pracovník.
PREPRAVA A ZMENA MIESTA INŠTALÁCIE
•
•
•
Pôvodný obal a polystyrénovú penu si môžete nechať, ak potrebujete.
Počas prepravy treba spotrebič zaistiť širokým povrazom alebo silným lanom. Pri preprave treba
dodržiavať pokyny uvedené na kartónovej škatuli.
Pred prepravou alebo zmenou umiestnenia vyberte zo spotrebiča všetky pohyblivé predmety (t. j.
police, zásuvky na zeleninu a ovocie...) alebo ich pripevnite páskami, aby sa nepoškodili.
Chladničku prenášajte vo vzpriamenej polohe.
Premiestnenie dverí
•
•
•
Smer otvárania dverí chladničky nemožno meniť, ak sú rukoväte dverí chladničky inštalované na
prednom povrchu dverí.
Smer otvárania dverí možno meniť na modeloch bez rukovätí.
Ak smer otvárania dverí chladničky možno meniť, mali by ste sa obrátiť na najbližší autorizovaný
servis, aby vám zmenili smer otvárania dverí.
PRV NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS
Ak chladnička nepracuje podľa očakávania, prv než zavoláte elektrikára alebo servis, skontrolujte
riešenia uvedené ďalej.
Čo urobiť, ak chladnička nepracuje:
Skontrolujte, či:
• je prúd,
• hlavný vypínač vo vašej domácnosti nie je odpojený,
• je nastavenie termostatu v zapnutej polohe « • »,
• zásuvka nie je nefunkčná. Skontrolujete to tak, že do nej zapojíte spotrebič, o ktorom viete, že
funguje.
Čo urobiť, ak chladnička pracuje nedostatočne:
Skontrolujte, či:
• spotrebič nie je preplnený,
• sú dvierka riadne zavreté,
• kondenzátor nie je zaprášený,
• je dosť miesta vzadu a po bokoch spotrebiča, aby mohol vzduch cirkulovať.
SK - 85
Ak zo spotrebiča počuť zvuky;
Chladiaci plyn, ktorý cirkuluje v chladiacom okruhu, môže vydávať určité zvuky (bublanie), aj keď
kompresor nepracuje. Nebojte sa, je to celkom normálne. Ak sú tieto zvuky iné, skontrolujte, či:
• spotrebič stojí rovno,
• sa zadnej steny nič nedotýka,
• nevibrujú veci v spotrebiči.
Ak chladnička pracuje príliš hlučne
Normálne zvuky
• Pukotanie (pukanie ľadu): (Platí pre spotrebiče s funkciou no frost/frost free)
• Počas automatického odmrazovania. Keď sa spotrebič ochladzuje alebo zohrieva (v dôsledku
rozťahovania materiálu spotrebiča).
• Krátke pukanie: Ozýva sa, keď termostat zapína/vypína kompresor.Zvuk kompresora
• Normálny zvuk motora: Tento zvuk znamená, že kompresor pracuje normálne
• Pri prvom spustení môže byť kompresor krátky čas hlučnejší.
Bublanie a špľachotanie:
• Tento zvuk spôsobuje prúdiace chladivo v rúrkach systému.
Ak chladnička pracuje príliš hlučne
• Aby sa uchovala nastavená úroveň chladenia, kompresor sa môže priebežne zapínať. Vtedy je
hluk z chladničky normálny a je to dôsledok jej fungovania. Po dosiahnutí požadovanej úrovne
chladenia sa hlučnosť automaticky zníži.
Ak hluk pretrváva;
• Je váš spotrebič stabilný? Sú nožičky nastavené?
• Nie je niečo za chladničkou?
• Nevibrujú police alebo nádoby? Premiestnite police a/alebo nádoby
V takom prípade.
• Vibrujú veci uložené na policiach v chladničke?
Ak počujete iné zvuky, skontrolujte, či:
• spotrebič je vo vodorovnej polohe,
• sa zadnej steny nič nedotýka,
• nevibrujú veci v spotrebiči.
Zvuk prúdiacej vody: (Platí pre spotrebiče s funkciou no frost/frost free) Normálny zvuk vody prúdiacej
do odparovacej nádobky počas odmrazovania. Tento zvuk možno počuť počas odmrazovania.
Zvuk fúkajúceho vzduchu: Ak spotrebič má v mrazničke/chladničke/spodných priehradkách skrine
ventilátor.
• Tento zvuk počuť v chladničke počas normálnej prevádzky systému v dôsledku cirkulácie vzduchu.
Ak je v spodnej časti chladničky voda:
Skontrolujte, či:
• odtoková dierka na odmrazenú vodu nie je upchatá (odtokovou zástrčkou odtokovú dierku
prečistite).
Odporúčania
•
Ak je spotrebič vypnutý alebo odpojený zo zásuvky, počkajte aspoň 5 minút, kým ho znova
pripojíte k elektrickej sieti ale kým ho reštartujete, aby sa zabránilo poškodeniu kompresora.
•
Chladiaca jednotka chladničky je skrytá v zadnej stene. Preto sa v dôsledku činnosti kompresora
v určených intervaloch môžu na povrchu zadnej steny chladničky zjaviť kvapky vody alebo ľad. Je
to normálne. Pokiaľ vrstva ľadu nie je nadmerná, nemusíte spotrebič odmrazovať.
•
Ak chladničku dlhšie nebudete používať (napr. počas letných prázdnin), otočte termostat do polohy
„•“. Po odmrazení chladničku vyčistite a nechajte dvere otvorené, aby v nej nevznikala vlhkosť
a zápach.
•
Ak problém pretrváva aj po postupe podľa pokynov uvedených vyššie, poraďte sa s najbližším
autorizovaným servisom.
•
Spotrebič, ktorý ste si kúpili, je určený iba na použitie v domácnosti. Nehodí sa na komerčné
alebo bežné používanie. Ak spotrebiteľ používa spotrebič spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmto
určením, zdôrazňujeme, že výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť sa nijaké opravy ani
poruchy v záručnej lehote.
SK - 86
ČASTI SPOTREBIČA A PRIEHRADKY
1
10
9
2
8
3
4
5
7
6
Toto je iba orientačné zobrazenie častí spotrebiča.
V závislosti od modelu sa môžu časti líšiť.
1.
2.
3.
4.
5.
Nádobka na ľad
Mraziaci priestor
Polica chladničky
Kryt zásuvky na ovocie a zeleninu
Zásuvka na ovocie a zeleninu
6. Vyrovnávacie nožičky
7. Priehradka na fľaše
8. Polička vo dverách
9. Nádoba na vajíčka
10. Skrinka termostatu
SK - 87
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Viktigt att läsa och respektera
Innan du använder apparaten ska
du läsa dessa säkerhetsanvisningar.
Förvara dem till hands för framtida
bruk.
I dessa instruktioner och
på apparaten finns viktiga
säkerhetsvarningar som du alltid ska
följa.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar
för underlåtenhet att följa dessa
säkerhetsinstruktioner, för olämplig
användning av apparaten eller vid
felaktig inställning av kontrollerna.
Mycket små barn (0-3 år) ska
hållas på avstånd från apparaten.
Små barn (3-8 år) ska hållas på
avstånd från apparaten såvida
de inte hålls under uppsikt. Barn
från 8 års ålder och personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, eller bristande
erfarenhet och kunskap, får endast
lov att använda denna apparat om
de övervakas eller om de har fått
instruktioner om hur apparaten
ska användas på ett säkert sätt
och förutsatt att de förstår vilka
faror det innebär. Barn får inte leka
med apparaten. Rengöring och
användarunderhåll får inte göras av
barn utan övervakning.
Barn i åldrarna 3 till 8 år får sätta in
och ta ut matvaror från kylskåp och
frysar.
TILLÅTEN ANVÄNDNING
VIKTIGT: Apparaten är inte
avsedd att användas med en extern
omkopplingsanordning, såsom
en timer, eller ett separat fjärrstyrt
system.
Den här apparaten är avsedd
för hushållsbruk och liknande
typ av användning, som t.ex:
köksavdelningar i butiker, kontor och
liknande arbetsplatser; I fritidshus Av
kunder på hotell, motell och andra
inkvarteringsanläggningar.
Denna apparat är inte avsedd för
professionell användning. Använd
inte apparaten utomhus.
Lampan inuti apparaten är avsedd
att användas i hushållsapparater
och lämpar sig inte för vanlig
rumsbelysning i hemmet (EGförordning 244/2009).
Apparaten är avsedd att
användas på platser där
omgivningstemperaturen ligger
inom följande temperaturområden
i enlighet med klimatklassen som
anges på märkskylten. Produkten
kanske inte fungerar korrekt om den
får stå för länge vid en temperatur
utanför det specificerade området.
Klimatklasstemperaturer:
SN:
från 10 till 32 °C
ST:
från 16 till 38 °C;
N:
från 16 till 32 °C
T:
från 16 till 43 °C
Den här apparaten innehåller
inte CFC. Kylkretsen innehåller
R600a (HC). För apparater
med isobutan (R600a):
isobutan är en miljövänlig
naturgas, men den är
brandfarlig. Se därför noga till
att kylkretsens rörledningar inte
skadas, särskilt när kylkretsen
töms.
VARNING: Se till att
rörledningarna i apparatens kylkrets
inte skadas.
VARNING: Ventilationsöppningar
i apparatens hölje eller
inbyggnadsstruktur ska hållas fria
från blockeringar.
VARNING: Använd inga
SV - 88
mekaniska, elektriska och
kemiska metoder utöver de som
rekommenderas av tillverkaren för att
påskynda avfrostningen.
VARNING: Använd inte och
placera inte elektriska enheter inuti
apparaten, såvida de inte är av en
typ som uttryckligen är godkänd av
tillverkaren.
VARNING: Ismaskiner och/
eller vattenautomater som inte är
direktkopplade till en vattenledning
får endast fyllas med dricksvatten.
VARNING: Automatiska
ismaskiner och/eller vattenautomater
ska anslutas till en vattenledning
som levererar dricksvatten enbart
och vars vattentryck är mellan 0,17
och 0,81 MPa (1,7 och 8,1 bar).
Förvara inte och använd
inte explosiva ämnen så som
sprayflaskor, gas eller annat
brandfarligt material i eller i närheten
av apparaten.
Svälj inte innehållet (ej giftigt) i
frysblocken (finns på vissa modeller).
Ät inte isbitar eller isglassar direkt
när de har tagits ut ur frysen
eftersom den låga temperaturen kan
orsaka köldskador.
På produkter som är avsedda
att användas med luftfilter inuti ett
åtkomligt fläktlock ska filtret alltid
vara installerat när kylskåpet är
igång.
Förvara inte glasbehållare som
innehåller vätska i frysdelen eftersom
de kan spricka.
Blockera inte fläkten (finns på vissa
modeller) med matvaror.
Kontrollera att dörrarna, särskilt
frysens dörr, stängs ordentligt efter
att du har lagt in matvarorna.
Skadade tätningar ska bytas ut så
snart som möjligt.
Använd kyldelen till att förvara
färska livsmedel och frysdelen till
att förvara frysta livsmedel, frysa in
färska livsmedel och för att tillverka
isbitar.
Undvik att förvara ej inslagna
livsmedel i direktkontakt med de
invändiga ytorna i kyl- eller frysdelen.
Specialavdelningar kan finnas på
vissa apparater (avdelning för färsk
mat, låda för nollgradig förvaring...).
Om inget annat anges i
produktbladet kan de tas bort utan
att apparatens prestanda påverkas.
C-pentan används som
blåsmedel i isoleringsskummet
och är en lättantändlig gas.
Apparatens lämpligaste fack där
särskilda typer av matvaror ska
förvaras, med hänsyn till olika
temperaturfördelningar i olika fack i
apparaten, är följande:
- Kyldel:
1) Kyldelens övre fack & dörr temperaturzon: Förvara tropisk frukt,
burkar, drycker, ägg, såser, pickles,
smör, sylt
2) Kyldelens mittersta fack - kall zon:
Förvara ost, mjölk, mejeriprodukter,
delikatessmat, yoghurt
3) Kyldelens nedre fack - den
kallaste zonen: Förvara kallskuret,
efterrätter, kött och fisk, cheesecake,
färsk pasta, gräddfil, pesto/salsa,
hemlagad mat, konditorivaror,
pudding och färskost
4) Frukt- & och grönsakslådan
längst ner i kyldelen: Förvara färska
grönsaker och frukter (förutom
tropiska frukter)
5) Kall kyldel: Förvara endast kött
och fisk i den kallaste lådan
- Frysdel:
Ett 4-stjärnigt (****) fack lämpar
SV - 89
sig för att frysa livsmedel från
omgivande temperatur och för
att lagra fryst mat, eftersom
temperaturen är jämnt fördelad
över hela facket. Inköpt fryst mat
har ett förfallodatum som anges på
förpackningen.
Detta datum tar hänsyn till vilken typ
av mat som lagras och därför bör
detta datum respekteras.
Färsk mat bör förvaras till följande
tidsperioder: 1-3 månader för ost,
skaldjur, glass, skinka/korv, mjölk,
färska vätskor, 4 månader för
biff eller kotletter (nötkött, lamm,
gris), 6 månader för smör eller
margarin, fågel (kyckling, kalkon),
8-12 månader för frukt (förutom
citrusfrukt), grillat kött (nötkött, gris
lamm), grönsaker. Förfallodatum
på livsmedlets förpackning i den
2-stjärniga zonen måste respekteras.
För att undvika förorening av
matvarorna, observera följande:
--Om du öppnar dörren under långa
perioder kan det orsaka en signifikant temperaturökning i apparatens fack.
--Rengör ytor som kan komma i
kontakt med mat och tillgängliga
tömningssystem regelbundet.
--Rengör vattentankarna om de inte
har använts på 48h. Spola vattensystemet anslutet till vattenförsörjningen om vatten inte har tappats på 5 dagar.
--Förvara rått kött och fisk i lämpliga
behållare i kylskåpet, så att de inte
kommer i kontakt med eller droppar på andra livsmedel.
--Tvåstjärniga frysmatfack är lämpliga för förvaring av nedfryst mat,
förvaring eller tillagning av glass
och isbitar.
--Frys inte ner färsk mat i ett, två- eller trestjärniga fack.
--Om kylenheten lämnas tom under
långa perioder, stäng av den, frosta
av, rengör, torka och låt dörren
vara öppen för att förhindra mögel
att utvecklas inuti apparaten.
INSTALLATION
För att flytta och installera
apparaten krävs minst två personer
- risk för personskada. Använd
skyddshandskar för uppackning och
installation - risk för skärskada.
Installation, inklusive
vattentillförsel (i förekommande
fall), elektriska anslutningar och
reparationer ska utföras av behörig
tekniker. Reparera eller byt inte ut
delar på produkten om detta inte
direkt anges i bruksanvisningen.
Håll barn på säkert avstånd från
installationsplatsen. När apparaten
har packats upp, kontrollera att den
inte har skadats under transporten.
Kontakta din återförsäljare eller
närmaste kundservice om du
upptäcker ett problem.
Efter installationen ska
förpackningsmaterialet (delar av
plast, frigolit osv.) förvaras utom
räckhåll för barn – risk för kvävning.
Apparaten ska kopplas bort från
strömförsörjningen innan någon
installationsåtgärd utförs – risk för
elchock. Under installation, se till att
apparaten inte skadar nätkabeln –
risk för brand eller elchock. Aktivera
inte apparaten förrän installationen
har slutförts.
Var försiktig så att golvet (t.ex.
parkettgolv) inte skadas när du flyttar
apparaten. Installera apparaten på
ett golv eller ett stöd som klarar att
bära dess vikt och på en plats som
är lämplig för produktens storlek
och användning. Försäkra dig om
att apparaten inte står nära en
värmekälla och att de fyra fötterna
SV - 90
är stabila och står på golvet. Justera
dem om nödvändigt och kontrollera
att apparaten är helt plan med hjälp
av ett vattenpass. Vänta minst två
timmar innan du sätter på apparaten.
Denna tid krävs för att kylsystemet
ska fungera på bästa sätt.
Alla mått och frirum som krävs för
apparatens installation anges i
Installationshäftet.
VARNING: Placera
hushållsapparaten så att
strömsladden inte kläms eller
skadas.
VARNING: Apparaten ska
installeras i enlighet med
tillverkarens anvisningar för att
undvika säkerhetsrisker på grund av
instabilitet.
Det är inte tillåtet att ställa
kylskåpet på så sätt att gasspisens
metallslang, gas- eller vattenrör av
metall eller elektriska ledningar är i
kontakt med kylskåpets bakre panel
(kondensorn).
För att säkerställa bra ventilation
måste det finnas tillräckligt med
utrymme omkring apparaten, både
ovanför och på sidorna.
Avståndet mellan baksidan av
apparaten och väggen bakom
apparaten ska vara minst 50 mm för
att undvika heta ytor. Om avståndet
är mindre kommer apparaten att
förbruka mer energi.
Ta bort strömsladden från
kondensorkroken under
installationen innan du ansluter
produkten till strömförsörjningen.
ELEKTRISKA VARNINGAR
Det måste alltid kunna gå
att koppla bort apparaten från
elnätet, antingen genom att ta ut
stickproppen från eluttaget, om
åtkomligt, eller med hjälp av en
flerpolig strömbrytare som installeras
före eluttaget i enlighet med
kabeldragningsreglerna. Dessutom
ska apparaten jordas i enlighet med
nationella elstandarder.
Använd inte förlängningskablar,
grenuttag eller adaptrar. När
installationen är klar ska det inte
gå att komma åt de elektriska
komponenterna. Använd inte
apparaten om du är våt eller barfota.
Använd inte denna apparat om
elsladden eller stickkontakten är
skadad, om den inte fungerar som
den ska eller om den har skadats
eller fallit ned på golvet.
IOm elsladden är skadad ska
den bytas ut mot en likadan av
tillverkaren, dess servicepersonal
eller liknande kvalificerad tekniker för
att undvika fara - risk för elchock.
VARNING: Kontrollera att det
inte finns flera portabla uttag eller
strömförsörjningsaggregat bakom
hushållsapparaten.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
VARNING: Försäkra dig om
att apparaten är avstängd och
bortkopplad från elnätet innan något
underhållsarbete påbörjas – risk för
elstöt Använd aldrig ångtvätt - risk för
elshock.
Använd inga starka eller slipande
rengöringsmedel så som fönsterputs,
slippulver, brandfarliga vätskor,
rengöringsvax, koncentrerade
rengöringsmedel, blekmedel eller
rengöringsprodukter som innehåller
petroleum på plastdetaljer, insidan
och på luckans kanter eller tätningar.
Använd inte pappersdukar,
stålull eller andra repande
rengöringsverktyg.
SV - 91
BORTSKAFFANDE AV
FÖRPACKNINGSMATERIAL
MILJÖRÅD
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%,
vilket framgår av återvinningssymbolen
.
Därför ska de olika delarna av förpackningen
kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet
med gällande lokala bestämmelser för
avfallshantering.
KASSERING AV GAMLA
HUSHÅLLSAPPARATER
Denna apparat är tillverkad av material som kan
återanvändas eller återvinnas.
Kassera den enligt lokala bestämmelser för
avfallshantering.
För mer information om hantering, återvinning och
återanvändning av elektriska hushållsapparater,
var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens
sophanteringstjänst eller butiken där apparaten
inhandlades.
Denna apparat är märkt i enlighet med direktiv
2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektrisk och elektronisk utrustning
(Waste Electrical and Electronic Equipment,
WEEE).
Genom att säkerställa att denna produkt
bortskaffas på ett korrekt sätt hjälper du till att
förhindra negativa konsekvenser på miljön och
människors hälsa.
Se till att följa installationsanvisningarna för att
säkerställa en fullgod ventilation.
Otillräcklig ventilation på baksidan av apparaten
bidrar till ökad energiförbrukning och minskad
kyleffekt.
En dörr som öppnas ofta kan leda till högre
energiförbrukning.
Apparatens invändiga temperatur och
energiförbrukningen kan även påverkas av
omgivningstemperaturen samt apparatens
installationsplats.
Temperaturinställningen bör beakta dessa
faktorer. Öppna dörren så sällan som möjligt.
Placera fryst mat som ska tinas i kylskåpet. Frysta
matvarors låga temperatur hjälper till att hålla
livsmedlen kalla i kylskåpet.
Låt varm mat och varma drycker svalna innan du
lägger in dem i produkten.
Hyllornas placering i kylskåpet har ingen inverkan
på energiförbrukningen.
Matvarorna ska placeras på hyllorna på ett sådant
sätt att luften kan cirkulera fritt (matvaror ska inte
läggas tätt intill varandra eller den bakre panelen).
Du kan öka förvaringskapaciteten av fryst mat
genom att ta ut korgarna och, i förekommande
fall, hyllan Stop Frost.
Bli inte orolig om kompressorn låter. Detta är fullt
normalt.
Symbolen
på produkten och på de medföljande
dokumenten visar att den inte får skrotas som
hushållsavfall, utan ska lämnas in till miljöstation
för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning.
FÖRSTA ANVÄNDNING
•
•
Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. Anslut apparaten
till elnätet och vrid termostatvredet för att slå på apparaten. När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar
innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur.
Ditt kylskåp kan lukta när det används för första gången. Detta är normalt och lukten kommer att
försvinna när kylskåpet börjar svalna.
SV - 92
ANVÄNDNINGSINFORMATION
Termostatinställning
Termostatet reglerar automatiskt temperaturen inuti kyldelen och frysdelen. Genom att vrida ratten från
position 1. till 5. kan kallare temperaturer fås.
Viktigt: Försök inte att vrida knappen över 1 position, det kommer
att få din apparat att stanna.
•
•
För kortvarig förvaring av mat i frysfacket/kyldelen kan du
ställa in ratten mellan minimum- och medelläge.(1-3)
För långvarig förvaring av mat kan du ställa in ratten till
medelläge.(3-4)
Notera att: Omgivningstemperaturen, den nyligen lagrade matens temperatur och hur ofta
dörren öppnas påverkar temperaturen i kylfacket. Ändra temperaturinställningen om det behövs.
Kylskåpets frys**** kan nå -18°C och kallare.
Om superkontakten finns tillgänglig:
• Ställ normalt den här kontakten i läge ‘0’. Förutom när
omgivningstemperaturen är låg, som på vintern. (under 16°C) eller när
frystemperaturen behöver bibehållas lägre. Vrid då kontakten till ‘1’-läge ON.
• För att ställa superkontakten till ON på termostatlådan, tryck på kontakten till
‘1’-läget. Kontakten börjar lysa.
• När frysdelen kyls ner till en tillräcklig temperatur, eller om vädret blir varmt, stäng av
superkontakten för att spara på elförbrukningen.
• När du först slår på apparaten för att starta en lämplig kylning, ska apparaten arbeta 24 timmar
kontinuerligt tills den kyler ner till tillräcklig temperatur.
• Öppna inte dörren så ofta under denna tid och förvara inte en stor mängd mat inuti apparaten.
Om enheten är avstängd eller frånkopplad måste du vänta minst 5 minuter innan du
startar om eller kopplar om enheten för att inte kompressorn ska skadas.
Superfrysning: Om omgivningstemperaturen är över 16 °C måste denna kontakt användas som
superfryskontakt. För maximal fryskapacitet måste kontakten vara påslagen 3h innan du lägger in färska
livsmedel. 24 timmar i ON-läge räcker vanligtvis efter att ha satt in färsk mat i frysen. Stäng av denna
kontakt efter 24 timmar från att du lägger in färsk mat för att spara energi.
Temperaturinställning varningar
•
•
•
•
•
•
Det rekommenderas inte att du använder ditt kylskåp i miljöer som är kallare än 10 °C på grund av
dess effektivitet.
Då du ställer in termostatets bör det göras med hänsyn till hur ofta apparatens dörrar öppnas och
stängs, hur mycket mat som lagras i kylskåpet och miljön kylskåpet placerats i.
Låt apparaten köra i 24 timmar när den slås på för första gången för att nå stor mängd mat inuti.
driftstemperatur. Öppna inte dörren under denna tid och behåll inte en stor mängd mat inuti.
Dra ur stickkontakten under en strömavbrott för att förhindra att kompressorn skadas. När strömmen
är återställd ska du vänta i 5 till 10 minuter innan du kopplar i apparaten. Detta hjälper till att
förhindra skador på apparatens komponenter.
Apparaten är konstruerad för att fungera i de omgivande temperaturintervall som anges i
standarderna, enligt klimatklassen som anges på
Klimatklass
Omg. T. (°C)
informationsetiketten. Det rekommenderas inte att ditt
SN:
Från 10 till 32 °C
kylskåp drivs i de omgivningar som ligger utanför de angivna
temperaturintervallen. Detta kommer att minska kylens
ST:
Från 16 till 38 °C;
effektivitet.
N:
Från 16 till 32 °C
Denna apparat är konstruerad för användning vid
T:
Från 16 till 43 °C
omgivningstemperaturer inom området 16 °C - 32 °C.
SV - 93
Tillbehör
”Dörr öppen”-indikator;
• ”Dörr öppen”-indikatorn på handtaget visar huruvida dörren
är ordentligt stäng eller fortfarande är öppen.
• Om indikatorn är röd är dörren fortfarande öppen.
• Om indikatorn är vit är dörren ordentligt stängd.
• Observera att frysens dörr alltid ska hållas stängd. Detta kommer att förhindra matprodukter från att smälta. Det kommer att hindra tung is och frost att ansamlas inuti
frysen och hindra en onödig energiförbrukning.
Tillverkning av isbitar;
Isbitslåda;
• Fyll isbitslådan med vatten och lägg den i frysfacket.
• När vattnet har frusit till is kan du vrida brickan så som
på bilden nedan för att ta bort isbitarna.
Alla skriftliga och visuella beskrivningar i tillbehören kan variera beroende på apparatmodellen.
Att sätta mat i det kallaste området i kylskåpet
Dina livsmedel lagras bättre om du placerar dem i det lämpligaste kylområdet. Det
kallaste området är precis över frukt- och grönsakslådan.
För att vara säker på att temperaturen är låg i detta område, se till att hyllan ligger på
nivån för symbolen som visas på bilden.
Temperaturindikator (Endast på vissa modeller)
För att hjälpa dig att ställa in ditt kylskåp, har vi utrustat det med en temperaturindikator som
ligger i det kallaste området.
Du kan enkelt kontrollera att temperaturen i det kallaste området är lämplig: när indikatorn
visar ”OK” betyder det att termostatet är korrekt inställt och insidans temperatur är korrekt.
OK
Eftersom ”OK” visas i svart, blir det svårt att se denna indikering om temperaturindikatorn är
dåligt upplyst. För att kunna se denna indikation ordentligt borde det finnas tillräckligt med
ljus.
Om symbolen “OK” inte visas betyder det att temperaturen är för hög: du måste då ändra termostatet
och vänta 12 timmar innan du kontrollerar temperaturen igen.
ANMÄRKNING: Efter upprepade öppningar (eller en långvarig öppning) av dörren eller efter att ha satt
in ny mat i apparaten är det normalt att indikationen ”OK” inte visas i temperaturinställningsindikatorn.
Om det uppstår onormala ansamlingar av iskristaller (apparatens nedre vägg) på förångaren
i kyldelen (överbelastad apparat, hög rumstemperatur, frekvent öppnande av dörren), ställ in
temperaturinställningsanordningen nedåt tills kompressorns avstängningsperioder inträffar igen.
Den övre gränsen för det kallaste området indikeras på etikettens undersida
(vid pilens topp). Den övre hyllan på det kallaste området måste ligga på
samma nivå som pilens topp. Det kallaste området är under denna nivå.
Se till att hyllorna alltid är på samma nivå med de zonbegränsningar som
beskrivs på etiketterna, eftersom dessa hyllor är avtagbara. Detta för att
garantera temperaturerna i detta område.
Varje typ av mat har en idealisk förvaringstemperatur och följaktligen en
speciell plats i kylskåpet.
SV - 94
OK
Platser
Övre hyllorna
Det kallaste området
Frukt- och
grönsakslåda
Dörrhyllor
Produkter
Tillagade livsmedel, desserter och all mat som ska ätas tillräckligt snabbt
Kött, fågel, vilt och rå fisk Maximal förvaringstid: 1 till 2 dagar. Färsk frukt,
tillagat griskött..
Färska grönsaker och frukter.
Dörrfacken ska innehålla flaskor längst ner och små burkar som yoghurt,
färsk grädde etc. i facken längst upp.
Smör, ost och ägg ska sättas in i lämpliga behållare.
LIVSMEDELSFÖRVARING
Kyldel
•
•
•
•
•
•
•
För att minska luftfuktigheten och frostbildning, placera aldrig vätskor i behållare som inte har
stängts ordentligt i kylskåpet. Placera inte varm mat eller ångande vätskor i kylskåpet. Förvara alltid
mat i slutna behållare eller paket.
Lägg aldrig in varma matvaror i kylskåpet. Varm mat bör tillåtas att svalna i rumstemperatur och bör
ordnas för att säkerställa tillräcklig luftcirkulation i kyldelen.
Se till att inga föremål kommer i direkt kontakt med apparatens bakvägg eftersom frost då formas
och förpackningen kommer att fastna på väggen. Öppna inte kylskåpsdörren ofta.
Vi rekommenderar att kött och ren fisk förpackas löst och lagras på glashyllan strax ovanför
grönsakslådan där luften är svalare, eftersom detta ger de bästa lagringsförhållandena.
Förvara lösa frukter och grönsaker i frukt- och grönsakslådan.
Sätt inte in våta grönsaker i kylskåpet.
Lagringstiden för alla livsmedel beror på livsmedelens ursprungliga kvalitet och en oavbruten
kylcykel före kylförvaring.
Frysdel
Frysdelen används för att lagra fryst mat till datumet som är utmärkt på förpackningen, frysa färsk mat
och göra isbitar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vid infrysning av färsk mat, packa in och försegla maten ordentligt. Förpackningen ska vara lufttät
och inte läcka. Speciella fryspåsar, aluminiumfolie (bra kvalitet, om du är osäker packa in dubbelt),
polyetenpåsar och plastbehållare är perfekta.
Den maximala mängd färskvaror som kan läggas i frysen inom 24 timmar anges på namnskylten
(se Infrysningskapacitet).
Medan du fryser färska livsmedel (dvs. kött, fisk och köttfärs), dela dem i bitar du kommer att
använda på en gång.
Sätt tillbaka livsmedeln i frysen efter att den har avfrostats och kom ihåg att konsumera maten inom
kort tid.
Placera färska livsmedel som ska frysas in så att de inte kommer i kontakt med redan infrysta
livsmedel.
Märk alltid ut datum och innehåll på förpackningen och överskrid inte angiven lagringstid.
Vid strömavbrott eller funktionsfel kommer frysdelen att behålla en tillräckligt låg temperatur för
lagring av mat. Undvik dock att frysdelen öppnas för att sänka temperaturhöjningen i frysdelen.
Lägg aldrig in varma matvaror i frysdelen.
Se till att förpackningen inte är skadad vid inköp och lagring av frysta livsmedel.
Placera fryst mat i frysdelen så snart som möjligt efter inköpet.
När maten har tinat får den inte frysas ner igen. Då måste du tillreda den så snabbt som möjligt för
att äta den eller frysa ner den igen.
Observera att; om du vill öppna frysdörren igen omedelbart efter du har stängt den är den inte lätt att
öppna. Detta är normalt! Efter att ha nått jämviktsförhållandet kan dörren lätt öppnas.
SV - 95
Viktigt:
• När frysta livsmedel tinats bör de tillagas precis som färska livsmedel. Om de inte tillreds efter att de
tinats får de ALDRIG frysas ner igen.
• Smaken av vissa kryddor som finns i tillagade rätter (anis, basilika, krasse, ättika, diverse kryddor,
ingefära, vitlök, lök, senap, timjan, mejram, svartpeppar etc.) förändras och antar en stark smak när
de lagras under en lång period. Därför bör den frysta maten ha en lite mängd kryddor eller så bör
den önskade kryddan tillsättas när maten har tinat.”
• Lagringsperioden för mat beror på vilken olja som används. De lämpliga oljorna är margarin,
kalvfett, olivolja och smör, och de olämpliga oljorna är jordnötsolja och grisfett.
• Mat i flytande form bör frysas i plastkoppar och den andra maten bör frysas i plastfolie eller påsar.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
•
•
•
•
•
•
Koppla bort apparaten från elnätet före rengöring.
Rengör inte apparaten genom att hälla vatten på den
Kyldelen ska rengöras regelbundet med en lösning av bikarbonat och ljummet vatten.
Rengör tillbehören separat med tvål och vatten. Tvätta dem inte i diskmaskin.
Använd inga slipande produkter, rengöringsmedel eller tvålar. Skölj med rent vatten efter rengöring
och torka noggrant. När du är klar med rengöringen, koppla igen in kontakten till
elnätet med torra händer
Rengör kondensorn med en borste minst två gånger om året. Detta hjälper dig att
spara på energikostnader och öka produktiviteten.
Avfrostning
För kyldelen
• Avfrostning sker automatiskt i kyldelen under drift.
Avfrostningsvattnet samlas upp genom avdunstningsbrickan
och avdunstar automatiskt.
• Avdunstningsbrickan och tömningshålet för avfrostningsvattnet
ska rengöras regelbundet med avfrostningsplugg för att
förhindra att vattnet samlas i botten av kylskåpet i stället för att
strömma ut.
• Du kan också hälla 1/2 glas vatten i tömningshålet för att rengöra inuti.
För frysdelen;
• Frosten som ackumulerats i frysdelen bör avlägsnas regelbundet. Frysdelen ska rengöras på
samma sätt som kyldelen, med avfrostningen av facket minst två gånger om året.
För detta;
• Sätt termostatet till läge 5. för att frysa maten helt dagen innan du avfrostar frysen.
• Vid avfrostning bör frysta matvaror förpackas i flera lager papper och hållas på en sval plats. Den
oundvikliga temperaturhöjningen kommer att förkorta förvaringstiden.
• Kom ihåg att använda dessa matvaror inom en relativt kort tidsperiod.
• Stäng av kylskåpet från vägguttaget och dra ut stickkontakten
• Lämna dörren öppen för att påskynda avfrostningen kan en eller flera baljor med varmt vatten
placeras i frysfacket.
• Torka insidan av enheten och vattenfacket, sätt tillbaka fackets plugg och vrid termostatet till läge 5.
SV - 96
Att byta ut glödlampan
När du byter lampan i kyldelen;
1. Koppla bort apparaten från elnätet
2. Tryck på krokarna på sidan av lampskyddets topp och ta
bort lampskyddet
3. Byt ut den med en lampa på maximum 15 Watt.
4. Installera skyddet.
5. Vänta i 5 minuter innan du kopplar i apparaten och vrider
termostatet till sin ursprungliga position.
Byte av LED-lampor
Kontakta kundtjänsten om ditt kylskåp har LED-lampor, eftersom dessa endast bör bytas av behörig
personal.
TRANSPORT OCH BYTE AV
INSTALLERINGSLÄGE
•
•
•
De ursprungliga förpackningarna och polystyren (PS) kan behållas om så krävs.
Under transport ska apparaten förses med ett brett band eller ett starkt rep. Anvisningarna som
finns på lådan måste följas vid transport.
Innan du transporterar eller byter installationsläge ska alla rörliga föremål (dvs. hyllor, frukt- och
grönsakslådan...) tas ut eller fixeras med band för att förhindra att de skadas.
Bär kylskåpet i upprätt läge.
Omplacering av dörren
•
•
•
Det är inte möjligt att ändra öppningsriktningen på din kyldörr om dörrhandtagen på kylskåpet är
installerade från dörrens främre yta.
Det är möjligt att byta riktningen som apparatens dörrar öppnas åt på modeller utan handtag.
Om kylskåpsdörrens öppningsriktning kan ändras bör du kontakta närmaste auktoriserade service
för att ändra öppningsriktningen.
INNAN DU RINGER KUNDTJÄNST
Om ditt kylskåp inte fungerar som förväntat, kontrollera lösningarna nedan innan du ringer till en
elektriker eller kundservice.
Vad du ska göra om ditt kylskåp inte fungerar:
Kontrollera att:
• Det finns ingen ström,
• Huvudbrytaren i ditt hem är inte bortkopplad,
• Termostatinställningen är i “•”-läget,
• Uttaget inte längre fungerar. För att kontrollera detta, anslut en apparat som du vet fungerar i
samma uttag.
Vad du ska göra om ditt kylskåp fungerar dåligt:
Kontrollera att:
• Du inte har överbelastat apparaten,
• Dörrarna är ordentligt stängda,
• Det inte finns något damm på kondensorn,
• Det finns tillräckligt med plats för luftcirkulation på apparatens baksida och vid sidoväggarna.
SV - 97
Om ett ljud hörs;
Den kylgas som cirkulerar i kylkretsen kan framkalla ett lågt ljud (bubblande ljud) även när
kompressorn inte går. Oroa dig inte, detta är helt normalt. Om ljuden är annorlunda, kontrollera att;
• Apparaten är bra placerad,
• Ingenting rör i baksidan,
• Sakerna på apparaten vibrerar.
Om ditt kylskåp är för högljutt
Normala ljud
• Knakande ljud (isen knakar): (För apparater utan frost/frostfria apparater)
• Vid automatisk avfrostning. När apparaten kyls eller värms (på grund av att materialen i apparaten
expanderar).
• Kort knakning: Hörs när termostatet slår på/stänger av kompressorn .Kompressorljud
• Normala motorljud: Detta ljud innebär att kompressorn fungerar normalt
• Kompressorn kan orsaka mer ljud under en kort tid när den först aktiveras.
Bubblande ljud och plask:
• Detta ljud orsakas av flöde i systemets rör i kylskåp/frys.
Om ditt kylskåp är för högljutt
• För att behålla den inställda kylnivån kan kompressorn ibland aktiveras. Vid denna tidpunkt är ljud
från ditt kylskåp normalt och de beror på dess funktion. När den önskade kylnivån är uppnådd
minskas ljuden automatiskt.
Om ljuden fortsätter;
• Är din apparat stabil? Är benen justerade?
• Finns det någonting bakom ditt kylskåp?
• Vibrerar hyllorna eller behållarna som står på hyllorna? Placera hyllorna och/eller behållarna
annorlunda
om det är så.
• Vibrerar sakerna som står ovanpå kylskåpet?
Om du hör något annat ljud kontrollera att:
• Kontrollera att apparaten står i våg
• Att ingenting rör i baksidan på apparaten
• Sakerna på apparaten vibrerar.
Ljud av rinnande vatten: (För apparater utan frost/frostfria apparater) Normalt ljud av rinnande vatten
som rinner till förångningsbehållaren vid avfrostning. Detta ljud kan höras vid avfrostning.
Ljud av blåsande luft: Om apparaten har fläkt i frysdelen/kylskåpet/nedre skåpfacket.
• Detta ljud kan höras i kylskåp under normal drift av systemet på grund av luftens cirkulation.
Om det finns vatten i kylskåpets nedre del:
Kontrollera att:
• Tömningshålet för avfrostningsvatten inte är igentäppt (Använd avfrostningspluggen för att rengöra
tömningshålet).
Rekommendationer
•
Om apparaten är avstängd eller frånkopplad, vänta minst 5 minuter innan du sätter i apparaten
eller startar om den för att förhindra att kompressorn skadas.
•
Kylaggregatet i ditt kylskåp är dolt i bakväggen. Därför kan vattendroppar eller isbildning
förekomma på kylskåpets baksida på grund av kompressorns funktion i de angivna intervallen.
Detta är normalt. Det är inte nödvändigt att frosta av det om inte isbildningen är väldigt svår.
•
Om du inte ska använda ditt kylskåp på länge (t.ex. under sommarsemestern), sätt termostaten till
”•”-läget. Efter avfrostning, rengör kylskåpet och lämna dörren öppen för att förhindra fukt och lukt.
•
Om ett problem kvarstår efter att du har följt alla instruktionerna ovan, vänligen kontakta den
närmaste auktoriserade servicen.
•
Apparaten du köpt har endast utformats för användning i hem. Den är inte lämplig för kommersiellt
eller allmänt bruk. Om konsumenten använder apparaten på ett sätt som inte överensstämmer
med dessa funktioner, betonar vi att tillverkaren och återförsäljaren inte ansvarar för reparation och
fel under garantiperioden.
SV - 98
APPARATENS DELAR OCH FACK
1
10
9
2
8
3
4
5
7
6
Denna presentation är endast för information om apparatens delar.
Delarna kan variera beroende på apparatmodellen.
1.
2.
3.
4.
5.
Iskubslåda
Frysdel
Kylens hylla
Lock till frukt- och grönsakslåda
Frukt- och grönsakslåda
6. Nivelleringsfötter
7. Dörrfack för flaskor
8. Dörrfack
9. Äggfack
10. Termostatlåda
SV - 99
TT-DB 130
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising