Whirlpool | HB 8460B NE/W | Instruction for Use | Whirlpool HB 8460B NE/W Керівництво користувача

Whirlpool HB 8460B NE/W Керівництво користувача
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ
UK
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ СЛІД ПРОЧИТАТИ ТА
ЯКОЇ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ
Завантажте повну інструкцію з експлуатації з сайту
http://‌‌docs‌.‌hotpoint‌.‌eu або зателефонуйте за
номером телефону, вказаним у гарантійному
буклеті.
приладу, розуміють можливий ризик або
використовують прилад під наглядом. Не
дозволяйте дітям гратися з приладом. Не
дозволяйте дітям чистити та обслуговувати
прилад без нагляду.
Перед використанням приладу прочитайте ці
Після використання вимикайте конфорку за
інструкції з техніки безпеки. Збережіть їх для допомогою її елемента керування, не покладаючись
використання у майбутньому.
на детектор посуду.
У цих інструкціях та на самому приладі містяться ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ
важливі попередження про небезпеку, які слід
ОБЕРЕЖНО: Цей прилад не призначено для
завжди виконувати. Виробник не несе жодної управління
зовнішнім
пристроєм
для
відповідальності за недотримання цих інструкцій перемикання, наприклад, таймером або окремою
з техніки безпеки, за неналежне використання системою дистанційного керування.
приладу або неправильне налаштування
Цей прилад призначено для використання в
елементів управління.
побутових і подібних умовах, наприклад таких: у
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час використання прилад кухонних зонах магазинів, офісів та інших робочих
і його доступні частини нагріваються. Слід бути середовищ; у фермерських господарствах;
обережними, щоб не торкнутися нагрівальних клієнтами в готелях, мотелях, хостелах і інших
елементів. Дітей до 8 років не можна залишати житлових приміщеннях.
поруч із приладом без постійного нагляду.
Забороняється використовувати прилад для
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо варильна поверхня інших цілей (наприклад, для опалення приміщень).
тріснула, не користуйтеся приладом - існує ризик
Цей пристрій не призначений для професійного
ураження електричним струмом.
використання. Не використовуйте прилад поза
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути пожежі, не приміщенням.
зберігайте жодних предметів на поверхнях для УСТАНОВЛЕННЯ
приготування.
Установлення і обслуговування приладу
ОБЕРЕЖНО: слід наглядати за процесом мають виконувати принаймні дві особи - існує
готування. За короткочасним процесом готування ризик травмування. Під час розпакування та
слід наглядати постійно.
встановлення приладу використовуйте захисні
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Необережне приготування рукавиці - існує ризик порізів.
їжі із вмістом жиру або олії на варильній панелі
Установлення,
включаючи
підключення
може бути небезпечним - це може призвести до водопостачання (за наявності), виконання
виникнення пожежі. НІКОЛИ не намагайтеся електричних з’єднань, і ремонт має виконувати
загасити вогонь водою: Натомість, вимкніть кваліфікований персонал. Не ремонтуйте та не
прилад та накрийте полум’я, наприклад, кришкою заміняйте жодну частину приладу, якщо в
або протипожежним покривалом.
інструкції з експлуатації прямо не вказано, що це
Не використовуйте варильну панель як необхідно зробити. Не дозволяйте дітям
робочу поверхню або як підставку. Не кладіть наближатись
до
місця
установлення.
одяг або інші легкозаймисті матеріали поблизу Розпакувавши прилад, перевірте, чи немає на
приладу, доки повністю не охолонуть всі його ньому пошкоджень після транспортування. У
компоненти - існує ризик виникнення пожежі.
випадку виникнення проблем зверніться до
Не кладіть металеві предмети, зокрема ножі, продавцяабонайближчогоцентрупісляпродажного
виделки, ложки або кришки на варильну панель, обслуговування. Після установлення, залишки
оскільки вони можуть нагріватися.
упаковки (пластик, пінополістиролові елементи і
Не дозволяйте маленьким дітям (від 0 до 3 т.п.) повинні зберігатися в недоступному для
років) підходити до приладу. Не дозволяйте дітей місці - існує небезпека удушення. Перед
маленьким дітям (від 3 до 8 років) підходити надто проведенням будь-яких робіт з установлення
близько до приладу без постійного нагляду. До прилад слід відключити від електромережі - існує
користування приладом допускаються діти віком ризик ураження електричним струмом. Під час
від 8 років, особи з фізичними, сенсорними чи установлення приладу переконайтеся, що він не
розумовими вадами, а також особи, які не мають перетискає кабель живлення - існує ризик
досвіду чи знань щодо використання цього виникнення
пожежі
або
ураження
приладу, тільки за умови, що такі особи отримали електрострумом. Вмикайте прилад лише після
інструкції щодо безпечного використання завершення процедури його встановлення.
Перед вбудовуванням приладу слід виконати ПОРАДИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
залишковим теплом вашої плити, вимкнувши прилад
всі столярні роботи, прибрати дерев’яну стружку Скористайтеся
за кілька хвилин до кінця приготування їжі.
Основа вашої каструлі або пательні має закривати плиту повністю;
та тирсу.
менший за плиту, сприятиме витраті енергії.
Якщо прилад не встановлений над піччю, то посуд,
Накривайте каструлі та пательні щільними кришками під час
необхідно встановити розділювальну панель (не готування та використовуйте якомога менше води. Приготування
страв без кришки значно збільшить споживання енергії.
входить в комплект) у відділенні під приладом.
Використовуйте тільки каструлі та сковороди з плоским дном.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Конструкція цього приладу відповідає екологічним вимогам,
які наведено в Регламентах ЄС 66/2014, а також Європейському
стандарту EN 60350‑2.
Слід забезпечити можливість від’єднання
приладу від джерела живлення за рахунок
ПРИМІТКА
витягання вилки, якщо вона є доступною, або за Люди
з кардіостимулятором або аналогічним медичним приладом
допомогою багатополюсного перемикача, який повинні бути дуже обережними поруч з індукційною варильною
встановлено перед розеткою згідно з нормами поверхнею,коливонаувімкнена.Електромагнітнеполеможевпливати
кардіостимулятор або подібний прилад. Проконсультуйтеся зі
прокладення електропроводки, крім того, на
своїм лікарем або виробником кардіостимулятора чи аналогічного
прилад має бути заземлений відповідно до медичного приладу для отримання додаткової інформації про вплив
на нього електромагнітних полів варильної поверхні.
національних стандартів електричної безпеки.
Не використовуйте подовжувачі, розгалужувачі
або адаптери. Після підключення електричні
компоненти мають бути недосяжні користувачеві.
Перед використанням пристрою, якщо ви мокрі
або босоніж. Забороняється користуватися цим
приладом у разі пошкодження провода живлення
або вилки, неналежної роботи або пошкодження
чи падіння.
Якщо кабель електроживлення пошкоджений,
слід звернутися до виробника, його сервісного
агента або особи з подібною кваліфікацією для
заміни пошкодженого кабелю на ідентичний
кабель, щоб уникнути можливої небезпеки -існує
ризик ураження електричним струмом.
ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед виконанням технічного
обслуговування приладу переконайтеся в тому, що
він вимкнений і відключений від джерела живлення;
ніколи не застосовуйте пристрої чищення парою існує ризик ураження електричним струмом.
Не використовуйте абразивні чи їдкі матеріали,
очисники на основі хлору або металеві щітки.
УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Пакувальний матеріал на 100% підлягає вторинній переробці та
позначений символом .
Тому різні частини упаковки слід утилізувати відповідально та
відповідно до місцевих правил щодо утилізації відходів.
УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ
Цей прилад виготовлено з матеріалів, які підлягають вторинній
переробці або придатні для повторного використання. Утилізуйте
його відповідно до місцевих правил утилізації відходів. Для
отримання додаткової інформації про поводження з побутовими
електричними приладами, їх утилізацію та вторинну переробку
зверніться до місцевих органів, служби утилізації побутових відходів
або в магазин, де ви придбали прилад. Цей прилад маркований
відповідно до Європейської директиви 2012/19/EC про відходи
електричного та електронного обладнання (WEEE).
Забезпечивши правильну утилізацію цього приладу, ви допоможете
запобігти негативним наслідкам для довкілля та здоров’я людей.
Символ на продукті або в супровідній документації вказує на те, що
прилад не можна утилізувати як побутові відходи, і що його потрібно
здати на утилізацію до відповідного центру збору та вторинної
переробки електричного й електронного обладнання.
УСТАНОВЛЕННЯ
590 mm
4 mm
R = Max. 10 mm
A
510 mm
50 mm
476 mm
6mm
553 mm
R = 11.5 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
593 + 2 mm
0
560 + 2 mm
A
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
kit 4801 211 00112
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
UK
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ
Електричні підключення мають виконуватися до підключення приладу до електромережі.
Установлення приладу має здійснювати кваліфікований спеціаліст, який ознайомлений із поточними нормами безпеки та монтажу. Зокрема,
установка має проводитися згідно з нормами місцевої компанії електропостачання.
Переконайтеся, що напруга, вказана на таблиці основних параметрів, розташованої на дні приладу, відповідає напрузі будівлі.
Відповідно до нормативних вимог прилад має бути заземленим: використовуйте провідники (включно з провідником заземлення) лише
відповідного розміру.
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
ОПИС ВИРОБУ
1. Варильна поверхня
2. Панель керування
1
2
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2 3
6
4
7
8
7 13
10
16
9
OFF
P
OFF
P
3 sec
OK
11
5
1. Символи/активація спеціальних функцій
приготування
2. Вибраний рівень готування
3. Кнопка вимикання конфорки
4. Кнопки регулювання потужності
5. Визначення конфорки
7 12
6. Кнопка швидкого підігрівання
7. Світловий індикатор – функцію активовано
8. Кнопка Увімкнено/Вимкнено
9. Кнопка My menu
10. Індикатор часу готування
11. Таймер
OFF
P
OFF
P
15
14
12. Кнопка COMBI DUO
13. Кнопка OK/Блокування кнопок – 3 секунди
14. Індикатор активації таймера
15. Індикатор вибору зони
16. Символ індикатора таймера
UK
ПРИЛАДДЯ
КАСТРУЛІ ТА СКОВОРОДИ
Слід застосовувати лише каструлі і сковороди,
OK
НІ
які виготовлено з феромагнітного матеріалу, що
призначені для використання з індукційними
варильними панелями:
• каструлі та сковороди з емальованої сталі
• чавунні каструлі та сковороди
• спеціальні каструлі та сковороди з
нержавіючої сталі, придатні для готування із
застосуванням індукції
Щоб визначити, чи підходить каструля, перевірте наявність символу
(зазвичай виштампуваний на дні). Перевірити, чи є каструлі
магнітними, можна за допомогою магніту.
Якість і структура каструлі можуть змінити якість приготування. Деякі
індикатори діаметру основи не відповідають фактичному діаметру
феромагнітної поверхні.
Деякі каструлі та сковороди мають лише частину дна з феромагнітного
матеріалу, а деталі виготовлені з іншого матеріалу, який не підходить
для готування із застосуванням індукції. Ці ділянки можуть нагріватися
на різних рівнях або при нижчих температурах. У деяких випадках, коли
дно виготовлено переважно з неферомагнітних матеріалів, варильна
панель може не розпізнавати каструлю і не увімкнути конфорку.
Порожні каструлі або каструлі з тонкою основою
Не ставте на увімкнену варильну панель порожні каструлі або
сковороди. Варильна панель оснащена внутрішньою системою безпеки,
яка постійно контролює температуру, активуючи функцію “Автоматичне
відключення“ у разі виявлення високих температур. У разі використання
приладу з порожніми каструлями або каструлями з тонкою основою
температура може дуже швидко зростати, а функція “Автоматичне
відключення“ не спрацьовує негайно, через що пошкоджується поверхня
варильної панелі або встановлений на неї посуд. Якщо це сталося, нічого
не торкайтеся і зачекайте, поки охолонуть всі компоненти.
У разі появи будь-яких повідомлень про помилки зверніться до сервісного
центру.
Мінімальний діаметр основи каструлі/сковороди для різних
конфорок
Для забезпечення належного функціонування варильної панелі
каструля має покривати одну або кілька відміток на поверхні
варильної панелі, а розмір її основи не може бути меншим за
відповідний мінімальний діаметр.
Завжди використовуйте конфорку, яка найкращим чином відповідає
діаметру дна сковороди.
100 mm
Для забезпечення максимальної ефективності завжди використовуйте
каструлі та сковороди з пласким дном, яке рівномірно розподіляє
тепло. Якщо дно нерівне, це вплине на потужність та розподіл тепла.
150 mm
120 mm
220 mm
АДАПТЕР ДЛЯ КАСТРУЛЬ/СКОВОРІД, ЯКІ НЕ ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ
ІНДУКЦІЇ
Застосування цього аксесуара дозволяє використовувати каструлі та
сковороди, які не підходять для індукційних варильних панелей. Варто
пам'ятати, що його використання впливає на ефективність і, отже, час,
необхідний для розігрівання продуктів. Його використання має бути
обмеженим, оскільки температура, що досягається на його поверхні,
істотно залежить від каструлі/сковороди, що використовується, її
площинності і виду страви, що готується. Використання каструлі або
сковороди з меншим діаметром, ніж у диска адаптера, може призвести до
накопичення тепла, яке не передається каструлі або сковороді, внаслідок
чого варильна панель і диск можуть почорніти. Адаптуйте діаметр ваших
каструль/сковорід і варильної панелі до діаметра адаптера.
ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ
РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ
У новому щойно придбаному приладі для варильної панелі
встановлено максимально можливу потужність. Відрегулюйте
налаштування відповідно до меж електромережі у вашому будинку,
як описано в наступному параграфі.
У разі виникнення помилки під час виконання послідовності
налаштування на екрані з’явиться символ
і пролунає звуковий
сигнал. Якщо це сталося, повторіть операцію.
Якщо помилка не зникає, зверніться до Центру післяпродажного
обслуговування.
Установлення потужності варильної панелі:
Протягом перших 60 секунд після підключення приладу до електричної
мережі можна встановити бажаний рівень потужності.
Натисніть кнопку “+“ на крайньому правому таймері і утримуйте
щонайменше 5 секунди. На екрані з’явиться символ
.
OK
Натискайте кнопку
, доки на екрані не з’явиться останній
вибраний рівень потужності.
Встановіть бажаний рівень потужності за допомогою кнопок “+“ i “−“.
Можна встановити наступні рівні потужності: 2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0
кВт – 7,2 кВт.
Для підтвердження натисніть кнопку OK .
УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ
Щоб увімкнути/вимкнути звуковий сигнал:
• Увімкніть варильну поверхню
• Натисніть кнопку “P“ на першій панелі управління в лівому верхньому
кутку і утримуйте протягом 5 секунд.
Усі встановлені сигнали попередження залишаться активними.
3 sec
3 sec
Вибраний рівень потужності зберігатиметься в пам’яті приладу
навіть у разі вимкнення електроживлення.
Щоб змінити рівень потужності, від’єднайте прилад від електромережі
щонайменше на 60 секунд, потім знову підключіть його і повторно
виконайте наведені вище кроки.
ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ РЕЖИМ
Для увімкнення/вимкнення демонстраційного режиму:
• Підключіть варильну панель до електромережі.
• Протягом першої хвилини натисніть кнопку швидкого нагрівання
“P“ на нижній лівій панелі управління і утримуйте протягом 5 секунд
(як показано нижче).
OFF
P
OFF
P
3 sec
OK
OFF
P
OFF
P
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ
УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ
Щоб увімкнути варильну панель, натисніть і протягом 1 секунди
утримуйте кнопку увімкнення. Щоб вимкнути варильну панель,
натисніть ту ж саму кнопку ще раз, всі конфорки будуть деактивовані.
РОЗМІЩЕННЯ
Виберіть потрібну конфорку за допомогою символів положення.
Не закривайте символи панелі керування каструлею.
Зверніть увагу: Біля конфорок, розташованих поблизу панелі керування,
доцільно зберігати каструлі та сковорідки за обмежувальними позначками
(враховуючи нижню частину сковорідки та верхню кромку, оскільки вони
мають тенденцію збільшуватися).
Це запобігає перегріванню сенсорної панелі. Під час приготування на
грилі або смаження за можливості використовуйте задні конфорки.
АКТИВУВАННЯ/ДЕАКТИВУВАННЯ КОНФОРОК І НАСТРОЮВАННЯ
РІВНІВ ПОТУЖНОСТІ
P
OFF
Щоб увімкнути конфорки:
Натисніть кнопку “+“ або “−“ необхідної конфорки, щоб активувати
її і відрегулювати потужність. Рівень відобразиться відповідно до
області, разом з індикатором, що позначає активну конфорку. Кнопку
“P“ можна використовувати для вибору функції швидкого нагрівання.
Щоб вимкнути конфорки:
Натисніть на кнопку “OFF“ на початку панелі прокрутки.
OK
БЛОКУВАННЯ ДОСТУПУ ДО ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ
Щоб заблокувати налаштування і запобігти випадковому увімкненню
варильної панелі, натисніть і утримуйте кнопку “OK/Блокування
кнопок“ протягом 3 секунд. Звуковий сигнал і сигнальна лампа над
символом вкажуть на те, що ця функція була активована. Панель
керування тепер заблокована, за винятком функції вимкнення ( ).
Щоб розблокувати кнопки, повторіть процедуру активації.
3 sec
ТАЙМЕР
У приладі застосовується два таймера - один для управління конфорками,
розташованими ліворуч, й інший для конфорок, що знаходяться праворуч.
Щоб активувати таймер:
Натисніть кнопку “+“ або “−“, щоб налаштувати бажаний час для
використовуваної конфорки. Індикатор активується відповідно до
спеціального символу . Коли встановлений час мине, пролунає
звуковий сигнал, і конфорка автоматично вимкнеться.
Час можна змінити в будь-який момент, а також можна одночасно
активувати кілька таймерів.
У разі одночасного вмикання 2 таймерів з однієї сторони варильної
панелі блимає “Індикатор вибору зони“, і на центральному дисплеї
відображається відповідний вибраний час приготування.
Щоб деактивувати таймер:
Одночасно натискайте кнопки “+“ i “−“, поки таймер не буде
деактивований.
ІНДИКАТОР ТАЙМЕРА
Цей світлодіод (коли УВІМК) вказує на те, що для конфорки встановлено
таймер.
ФУНКЦІЇ
COMBI DUO
Це дозволяє об'єднати дві конфорки і використовувати їх як одну велику
поверхню. Ідеально підходить для рибоварок, каструль або решіток, які
покривають всю конфорку. Функцію буде вимкнено, якщо зона моста не
повністю покрита. Можна використовувати будь-яку панель керування
праворуч.
MY MENU
Кнопка “My menu“ активує спеціальні функції.
Поставте каструлю на відповідне місце і виберіть конфорку.
Натисніть кнопку “My menu“. На дисплеї з’явиться позначення “А“.
Засвітиться індикатор першої спеціальної функції, доступної для конфорки.
Виберіть потрібну спеціальну функцію, натиснувши кнопку “My menu“
один раз або кілька разів.
Функцію буде активовано після натиснення кнопки OK для підтвердження.
Щоб змінити спеціальну функцію, натисніть кнопку “OFF“, а потім кнопку
“My menu“, щоб вибрати потрібну функцію.
Для деактивації спеціальних функцій натисніть і утримуйте кнопку “OFF“.
3 sec
РОЗТОПЛЕННЯ
Ця функція дозволяє досягти температури, що ідеально підходить для
розтоплення, і підтримувати стан продукту без ризику пригоряння.
Цей спосіб є ідеальним, тому що він не пошкоджує ніжні продукти,
такі як шоколад, і дозволяє запобігти їх прилипанню до каструлі.
ПІДТРИМУВАННЯ ТЕПЛА
Зазвичай ця функція дозволяє підтримувати оптимальну температуру
їжі після завершення приготування або у разі дуже повільного
випаровування рідин. Ідеально підходить для подачі страв на стіл за
ідеальної температури.
ГОТУВАННЯ НА МАЛІЙ ТЕМПЕРАТУРІ
Ця функція ідеально підходить для підтримання температури
повільного кипіння, що дозволяє готувати страви протягом тривалого
часу без ризику пригоряння. Ідеально підходить для рецептів з
тривалим приготуванням (рис, соуси, печеня) з рідкими соусами.
КИП'ЯТІННЯ
Ця функція дозволяє доводити воду до кипіння і підтримувати її
кипіння з низьким споживанням енергії.
Налийте в каструлю приблизно 2 літри води (бажано кімнатної
температури) і не накривайте кришкою. У будь-якому випадку
користувачам рекомендується пильно стежити за окропом і періодично
перевіряти кількість води, що залишилася.
UK
ІНДИКАТОРИ
КАСТРУЛЯ НЕПРАВИЛЬНО ВСТАНОВЛЕНА АБО ВІДСУТНЯ
Цей символ з’являється, якщо каструля не підходить для готування з
використанням індукції, якщо вона встановлена неправильно або якщо
вона має розмір, що не відповідає вибраній конфорці. Якщо прилад
протягом 30 секунд не виявить каструлю, конфорка вимкнеться.
ЗАЛИШКОВЕ ТЕПЛО
Якщо на дисплеї відображається символ “H“, конфорка ще гаряча.
Щойно конфорка охолоне, дисплей перестане світитися.
ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ
ТИП ГОТУВАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ РІВНЯ ПОТУЖНОСТІ
(із зазначенням звичних кулінарних методів)
P
Швидке нагрівання
Ідеально підходить для різкого підвищення температури страви, що призводить
до кип’ятіння (якщо мова йде про воду) або швидкого нагрівання рідин.
8−9
Смаження – кип’ятіння
Ідеально підходить для обсмаження, початку приготування, розмороження
продуктів, швидкого кип’ятіння.
7−8
Обсмаження – тушкування –
кип’ятіння – приготування на
грилю
Ідеально підходить для тушкування, підтримання процесу кип’ятіння на
великому вогні, варіння та приготування на грилю (займає незначний
проміжок часу, наприклад, 5–10 хвилин).
6−7
Обсмаження – варіння –
тушкування – приготування на
грилю
Ідеально підходить для тушкування, підтримання процесу кип’ятіння на
незначному вогні, варіння та приготування на грилю (займає середній проміжок
часу, наприклад, 10–20 хвилин), нагрівання певних компонентів страви.
4−5
Варіння – тушкування –
приготування на грилю
Ідеально підходить для тушкування, підтримання процесу кип’ятіння на
малому вогні, варіння (займає значний період часу). Приготування соусу для
макаронних страв.
РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ
Максимальна
потужність
Висока
потужність
Середня
потужність
3−4
2−3
Варіння – кип’ятіння (на малому
вогні) – згущення – утворення
піни
1−2
Низька
потужність
Розтоплення – розморожування
– підігрівання – утворення піни
1
Нульова
потужність
OFF
Підтримка поверхні
Ідеально підходить для страв, приготування яких займає чимало часу (рис,
соуси, печеня, риба), з використанням певних рідин (вода, вино, бульйон,
молоко), приготування соусу для макаронних страв.
Ідеально підходить для страв, приготування яких займає чимало часу
(об’єм цих страв, зазвичай, менше одного літра: рис, соуси, печеня, риба), з
використанням рідин (вода, вино, бульйон, молоко).
Ідеально підходить для розтоплення масла, шоколаду, розмороження
незначних за розміром продуктів і розігрівання їжі (соусів, супів, супів із
великою кількістю інгредієнтів).
Ідеально підходить для підтримання щойно приготованих страв гарячими,
приготування ризото (з використанням кухонного приладдя, сумісного з
індукційною варильною панеллю).
Варильна панель вимкнена або в перебуває режимі очікування (після
нещодавнього завершення приготування страв може виділяти тепло, про що
свідчить індикатор “H“).
ОБСЛУГОВУВАННЯ І ОЧИЩЕННЯ
!
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Ніколи не застосовуйте пристрої чищення паром.
• Перед очищенням приладу переконайтеся, що конфорки вимкнуто, а ідентифікатор остаточного тепловиділення
(“H“) не світиться.
Важливо:
• Не використовуйте металеві скребки або абразивні губки,
оскільки вони можуть пошкодити скло.
• Після кожного використання очищуйте варильну панель (коли
вона охолоне) від плям та залишків їжі.
• Чутливість кнопок панелі управління може погіршитися через
недостатньо чисту поверхню.
• Використовуйте скребок, тільки якщо залишки їжі прилипли до конфорки.
Дотримуйтеся інструкцій виробника скребка, щоб не подряпати скло.
•
•
•
•
•
Цукор або продукти з високим вмістом цукру можуть пошкоджувати
поверхню варильної панелі, тому їх слід негайно видаляти.
Сіль, цукор і пісок можуть подряпати скляну поверхню.
Використовуйте м’яку ганчірку, кухонну серветку, що вбирає вологу,
або спеціальний засіб чищення для варильної панелі (дотримуйтесь
інструкцій виробника).
Пролита на конфорки рідина може спричинити вібрацію та
зсування посуду.
Після чищення ретельно висушуйте варильну панель.
ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
•
•
•
Перевірте, чи не перекрито постачання живлення.
Якщо не вдається вимкнути варильну панель після використання,
від’єднайте її від джерела живлення.
Якщо на дисплеї відображаються цифри та букви після ввімкнення
варильної панелі, перегляньте інструкції в таблиці нижче.
КОД ДИСПЛЕЯ
F0E1
F0E7
ОПИС
Зверніть увагу: Наявність залишків води, пролитої з каструль рідини
чи інших об’єктів на кнопках варильної панелі може спричинити
випадкове увімкнення або вимкнення функції блокування доступу
до панелі керування.
МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ
РІШЕННЯ
Посуд розпізнається, але він є
несумісним з запитаною операцією.
Посуд погано розміщено в зоні Натисніть
двічі
кнопку
“Увімкнено/
готування або він є несумісним з Вимкнено“, щоб видалити код F0E1 та
однією або кількома зонами готування. відновити функціонування зони готування.
Потім спробуйте використати посуд в іншій
зоні готування або використати інший посуд.
Неправильне підключення шнур
живлення.
Підключення живлення не відповідає Налаштуйте
підключення
живлення
тому, що зазначено в розділі згідно з розділом “ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО
“ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ“. ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ“.
F0EA
Панель керування вимикається через Внутрішня температура електронних Перш ніж знову використовувати варильну
надзвичайно
високу
внутрішню частин панелі зависока.
панель, зачекайте, поки вона охолоне.
температуру.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Від’єднайте варильну панель від джерела живлення.
Зачекайте кілька секунд, потім знову підключіть варильну панель до електромережі.
Якщо проблема залишилася, зателефонуйте до сервісного центру і повідомте код помилки, який відображається на
дисплеї.
dE
Варильна панель не вмикає нагрівання. ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ
[коли варильна Функції не вмикаються.
увімкнений.
панель вимкнена]
РЕЖИМ Дотримуйтесь
інструкцій
в
“ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ РЕЖИМ“.
розділі
ЗВУКИ, ЯКІ ПРИЛАД ВИРОБЛЯЄ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ
Під час нормального функціонування індукційної варильної панелі
можна чути свистіння або потріскування. Ці шуми виникають в
кухонному посуді і вони пов’язані з характерними ознаками дна
сковорідок (наприклад, дно може бути багатошаровим або нерівним).
Ці шуми можуть змінюватися в залежності від типу використовуваного
кухонного посуду, а також кількості їжі, яку вони містять. Такі звуки не
є ознакою несправної роботи.
ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на
сайті www‌.‌hotpoint.eu/register.
•
сервісний номер (номер після слова Service на паспортній
табличці). Сервісний номер також вказано в гарантійному талоні;
1. Перевірте, чи можна вирішити проблему самостійно за
допомогою порад, наведених у розділі ПОСІБНИК ІЗ УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ.
2. Вимкніть прилад і знову увімкніть його, щоб перевірити, чи
несправність залишається.
•
•
повна адреса вашого місця проживання;
ваш номер телефону.
ЯКЩО ПІСЛЯ ВИЩЕВКАЗАНОЇ ПЕРЕВІРКИ НЕСПРАВНІСТЬ
НЕ ЗНИКНЕ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАЙБЛИЖЧОГО ЦЕНТРУ
ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.
Якщо потрібен ремонт, зверніться в авторизований центр
післяпродажного обслуговування (щоб гарантувати, що будуть
використані оригінальні запчастини та ремонт буде виконано
правильно).
ПЕРШ НІЖ ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ, ВИКОНАЙТЕ НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ДІЇ:
Щоб отримати допомогу, зверніться за номером, що вказаний
у гарантійному талоні, або дотримуйтесь інструкцій на сайті
www‌.‌hotpoint.eu.
Під час зв’язку з нашим Сервісом післяпродажного обслуговування
завжди уточнюйте:
• короткий опис несправності;
• тип і точну модель приладу;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
У разі встановлення виробу врівень зверніться до центру
післяпродажного обслуговування, щоб отримати монтажний набір
гвинтів 4801 211 00112.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising