Whirlpool | AKR 351/IX NL | Instruction for Use | Whirlpool AKR 351/IX NL Gebruikershandleiding

Whirlpool AKR 351/IX NL Gebruikershandleiding
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Download de complete handleiding op http://docs.
whirlpool.eu of bel het telefoonnummer dat in het
garantieboekje staat
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze
veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik
voor toekomstige raadpleging.
Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien
van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen
tijde moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die
het gevolg is van het niet opvolgen van deze
veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik van het
apparaat of een foute instelling van de
regelknoppen.
Deze instructies zijn van toepassing als het
landsymbool op het apparaat staat. Als het symbool
niet op het apparaat verschijnt, moet u de technische
instructies raadplegen om het apparaat aan de
gebruiksvoorwaarden van het land aan te passen.
VOORZICHTIG: Het gebruik van het
gaskooktoestel produceert warmte, vocht en
verbrandingsproducten in de ruimte waarin het is
geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de keuken goed
geventileerd is, vooral wanneer het apparaat in
gebruik is: zorg voor openingen voor natuurlijke
ventilatie of installeer een mechanische ventilatieinrichting (mechanische afzuigkap). Bij langdurig en
intensief gebruik van het apparaat kan extra
ventilatie nodig zijn, bijvoorbeeld door het openen
van een raam, of een effectievere ventilatie, door het
niveau van mechanische ventilatie waar mogelijk te
verhogen.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de
toegankelijke onderdelen kunnen heet worden
tijdens het gebruik. Wees voorzichtig dat u de
verwarmingselementen niet aanraakt. Kinderen
jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het
apparaat worden gehouden, tenzij er voortdurend
toezicht is.
WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat niet als
het oppervlak van de kookplaat gebarsten is - risico
op elektrische schokken.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: leg geen
voorwerpen op de kookoppervlakken.
VOORZICHTIG: Het bereidingsproces moet onder
toezicht plaatsvinden. Een kort bereidingsproces
moet onder voortdurend toezicht plaatsvinden.
WAARSCHUWING: Onbewaakt bereiden op een
kookfornuis met vet of olie kan gevaarlijk zijn brandgevaar. Probeer een brand NOOIT te blussen
met water, maar zet het apparaat uit en bedek de
vlam met bijv. een deksel of een branddeken.
Gebruik de kookplaat niet als werkblad of als
steun. Houd kleding of andere brandbare materialen
NL
BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN
EN IN ACHT GENOMEN
uit de buurt van het apparaat tot alle onderdelen van
het apparaat helemaal zijn afgekoeld - brandgevaar.
Het niet opvolgen van de informatie in deze
handleiding kan leiden tot brand of explosie, met
schade aan voorwerpen of letsel tot gevolg.
Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt van
het apparaat gehouden worden. Jonge kinderen
(3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat
gehouden worden, tenzij ze constant onder toezicht
staan. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met
verminderde fysieke, sensorische of mentale
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen
dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan
of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik
en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen
mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en
het onderhoud mogen niet door kinderen worden
uitgevoerd zonder toezicht.
VOORZICHTIG: schakel bij glasbreuk van de
kookplaat onmiddellijk alle branders en eventuele
elektrische verwarmingselementen uit en koppel het
apparaat los van de netvoeding; - raak het oppervlak
van het apparaat niet aan; - gebruik het apparaat
niet.
De glazen afdekking kan inbreken bij opwarming.
Schakel alle branders en elektrische platen uit
voordat u het deksel sluit. Sluit het deksel niet als er
een gasbrander brandt.
TOEGESTAAN GEBRUIK
VOORZICHTIG: het apparaat is niet geschikt voor
inwerkingstelling met een externe schakelaar zoals
een timer, of een afzonderlijk systeem met
afstandsbediening.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals:
personeelskeukens in winkels, kantoren en overige
werkomgevingen; landbouwbedrijven; klanten in
hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
Elk ander gebruik is verboden (bijv. het
verwarmen van kamers).
Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik
bestemd. Gebruik het apparaat niet buiten.
Gebruik pannen met bodems waarvan de
diameter gelijk, of iets groter is dan die van de
branders (zie tabel). Zorg ervoor dat de pannen op
de roosters niet uitsteken buiten de rand van de
kookplaat.
een verkeerd gebruik van de pannenroosters kan
schade aan de kookplaat veroorzaken: positioneer de
rooster niet ondersteboven en schuif ze niet over de
kookplaat.
Laat de gasvlam nooit buiten de randen van de pan komen.
Gebruik geen: Gietijzeren grillplaten, grillsteenplaten, aardewerken potten
en pannen. Warmteverdelers zoals een metalen gaas of andere typen. Twee
branders tegelijkertijd voor één pan (bijv. vispan).
Indien door de lokale staat van het toegevoerde gas het ontsteken van de
brander moeilijk gaat, wordt geadviseerd de bewerking te herhalen met de
knop verdraaid naar de kleine vlaminstelling.
Als er een afzuigkap boven de kookplaat wordt geïnstalleerd, zie dan de bij
de afzuigkap geleverde instructies voor de juiste afstand.
De beschermende rubberen pootjes op de roosters vormen
verstikkingsgevaar voor jonge kinderen. Controleer na het verwijderen van
de roosters of alle pootjes correct zijn geplaatst.
INSTALLATIE
Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd
worden door twee of meer personen - risico op
verwondingen. Gebruik beschermende
handschoenen om uit te pakken en te installeren risico voor snijwonden.
Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het
waternet (indien van toepassing) en de elektrische
aansluitingen en reparaties door een gekwalificeerd
technicus verrichten. Repareer of vervang geen enkel
onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet
aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
Houd kinderen uit de buurt van de installatieplaats.
Controleer na het uitpakken van het apparaat of het
tijdens het transport geen beschadigingen heeft
opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met
uw leverancier of de dichtstbijzijnde
Consumentenservice. Na de installatie moet het
verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim enz.)
buiten het bereik van kinderen bewaard worden risico voor verstikking. Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor
elektrocutie. Tijdens de installatie dient u ervoor te
zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet
beschadigt - risico voor brand of elektrocutie.
Activeer het apparaat alleen als de installatie is
voltooid.
De elektrische en gasaansluitingen moeten aan de
lokale voorschriften voldoen.
WAARSCHUWING: Aanpassing van het apparaat
en de manier van installeren zijn essentieel om het
apparaat veilig en correct te gebruiken in alle andere
landen.
Gebruik drukregelaars die geschikt zijn voor de
gasdruk die in de instructies wordt aangegeven.
De ruimte moet zijn uitgerust met een
luchtafzuigsysteem dat alle verbrandingsgassen
afvoert.
De ruimte moet ook een goede luchtcirculatie
mogelijk maken, omdat er lucht nodig is voor een
normale verbranding. De luchtstroom moet minstens
2 m3/uur per kW geïnstalleerd vermogen bedragen.
Het luchtcirculatiesysteem kan lucht rechtstreeks
van buiten opnemen door middel van een buis met
een inwendige doorsnede van ten minste 100 cm2;
de opening mag niet gemakkelijk verstopt raken.
Het systeem kan de lucht voor verbranding ook
indirect aanvoeren uit aangrenzende ruimten die zijn
uitgerust met luchtcirculatiebuizen zoals hierboven
beschreven. Deze ruimten mogen echter geen
gemeenschappelijke ruimten of slaapkamers zijn, of
ruimten die brandgevaarlijk kunnen zijn.
Vloeibaar petroleumgas zakt naar de vloer omdat
het zwaarder is dan lucht. Daarom moeten kamers
met Lpg-cilinders ook zijn uitgerust met
ventilatieopeningen om gas te laten ontsnappen in
het geval van een lek. Lpg-cilinders, gedeeltelijk of
volledig gevuld, mogen daarom niet worden
geïnstalleerd of opgeslagen in ruimten of
opslagruimten onder het maaiveld (kelders, enz.). Het
is raadzaam om alleen de cilinder die in gebruik is in
de ruimte te hebben. Deze moet zodanig geplaatst
zijn dat hij niet blootstaat aan warmte geproduceerd
door externe bronnen (ovens, open haarden, kachels,
enz.) die de temperatuur van de cilinder boven 50 °C
kunnen laten oplopen.
Voer eerst alle zaagwerkzaamheden uit en
verwijder alle spaanders en zaagresten voordat u het
apparaat plaatst.
Als het apparaat niet boven een oven wordt
geïnstalleerd, moet een (niet bijgeleverd)
scheidingspaneel worden geïnstalleerd in het
compartiment onder het apparaat.
Als de branderknoppen moeilijk draaien, neem dan contact op met de
Klantenservice voor vervanging van de branderkraan, als blijkt dat deze
defect is.
Openingen voor ventilatie en warmteafvoer mogen nooit worden
afgedekt.
GASAANSLUITING
WAARSCHUWING: Controleer vóór de installatie
of de lokale toevoer van gas (aard van gas en
gasdruk) en de aanpassing van het apparaat
compatibel zijn.
Controleer of de druk van de gastoevoer
overeenkomt met de waarden in Tabel 1
(“Specificaties brander en mondstuk”).
WAARSCHUWING: De instellingsvoorwaarden
voor dit apparaat staan vermeld op het etiket (of het
typeplaatje).
WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet
aangesloten op een afvoerinstallatie voor
verbrandingsproducten. Het moet geïnstalleerd en
aangesloten worden volgens de geldende
installatievoorschriften. Besteed speciale aandacht
aan de relevante vereisten met betrekking tot
ventilatie.
Als het apparaat op vloeibaar gas is aangesloten,
moet de regelschroef zo strak mogelijk worden
aangedraaid.
BELANGRIJK: Als een gascilinder wordt gebruikt,
moet de gascilinder of gashouder juist geplaatst
worden (verticaal).
WAARSCHUWING: Deze handeling moet door
een gekwalificeerd monteur worden uitgevoerd
Gebruik alleen een flexibele of stijve metalen
leiding voor de gasaansluiting.
Aansluiting met een inflexibele leiding (koper of
staal). De aansluiting op het gassysteem moet
zodanig worden uitgevoerd, dat er geen spanning
op het apparaat komt te staan. Er zit een verstelbare
L-vormige buisfitting op het aanvoersysteem van het
apparaat. Deze fitting is voorzien van een afdichting
om lekken te voorkomen. De afdichting moet altijd
worden vervangen na het draaien van de buisfitting
(de afdichting is bij het apparaat geleverd). De fitting
van de gastoevoerbuis is een cilindrische mannelijke
bevestiging (1/2 gas) met schroefdraad.
Een flexibele naadloze roestvrijstalen leiding
aansluiten op een schroefdraadbevestiging. De
fitting van de gastoevoerbuis is een cilindrische
mannelijke bevestiging (1/2 gas) met schroefdraad.
Deze leidingen moeten zodanig worden
geïnstalleerd dat ze nooit langer zijn dan 2000 mm
wanneer ze volledig zijn uitgeschoven. Zorg er nadat
de verbinding tot stand is gebracht voor dat de
flexibele metalen leiding geen bewegende delen
raakt en niet is samengedrukt. Gebruik alleen
leidingen en afdichtingen die voldoen aan de
geldende regelgeving in het land van installatie.
BELANGRIJK: Als een roestvrijstalen slang wordt
gebruikt, moet deze zodanig worden geïnstalleerd
dat hij geen bewegende delen van het meubilair
raakt (bijvoorbeeld laden). De slang moet door een
gedeelte zonder obstakels worden geleid, waar de
leiding over de gehele lengte gecontroleerd kan
worden.
Het apparaat moet worden aangesloten op de
hoofdgastoevoer of op een gascilinder die voldoet
aan de geldende regelgeving in het land van
installatie. Controleer voordat u de aansluiting
uitvoert of het apparaat compatibel is met de
gastoevoer die u wilt gebruiken. Als dit niet het geval
is, volg dan de instructies in de paragraaf “Aanpassing
aan verschillende gassoorten”.
Controleer na aansluiting op de gastoevoer met
zeepwater op lekkages. Steek de branders aan en
draai de knoppen van de hoogste stand 1* naar de
laagste stand 2* om de stabiliteit van de vlam te
controleren.
AANPASSING AAN VERSCHILLENDE GASSOORTEN
Volg de stappen na de installatietekeningen voor
aanpassing van het apparaat aan een ander type gas
dan het type waarvoor het is vervaardigd
(aangegeven op de classificatietabel).
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
BELANGRIJK: De gegevens over de spanning en
de vermogensopname staan op het typeplaatje
vermeld.
De stroomkabel moet lang genoeg zijn om het
apparaat, nadat dit is ingebouwd in het meubel, te
kunnen aansluiten op het stopcontact van de
netvoeding. Niet aan de stroomkabel trekken.
Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het
stopcontact te halen of via een meerpolige
netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact
is geplaatst conform de bedradingsvoorschriften en
het apparaat dient geaard te zijn conform de
nationale veiligheidsnormen voor elektriciteit.
Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige
stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid
is, mogen de elektrische onderdelen niet meer
toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het
apparaat niet wanneer u natte voeten hebt of
blootsvoets bent. Gebruik het apparaat niet als de
stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het
apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of
gevallen is.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
vervangen worden door een identiek exemplaar
door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of
gekwalificeerd personeel om risico’s te voorkomen
- risico op elektrische schokken.
REINIGEN EN ONDERHOUD
WAARSCHUWING: Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert; gebruik geen
stoomreinigers - risico van elektrocutie.
Gebruik geen schurende of bijtende producten,
reinigingsmiddelen op chloorbasis of schuursponsjes.
VERWERKING VAN DE VERPAKKING
De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het
recyclingssymbool wordt aangegeven .
De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het
gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd
volgens de plaatselijke voorschriften.
AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR
Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal. Dank
het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften
voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling,
terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact
opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de
winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u
schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft
aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden,
maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum
voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
Gebruik potten en pannen waarvan de diameter van de bodem gelijk is aan
de kookzone.
Gebruik alleen kookpotten en pannen met een vlakke bodem.
Laat indien mogelijk de deksels op de potten zitten tijdens het koken.
Gebruik een snelkookpan, om nog meer energie en tijd te besparen.
Plaats de pan in het midden van de kookzone die op de kookplaat
gemarkeerd is.
CONFORMITEITSVERKLARING
Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten vermeld in de
Europese Richtlijn nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese norm
EN 30-2-1.
SPROEIERTABEL
Soort gas dat
gebruikt wordt
Type brander
Type sproeier
Nominale
thermisch
vermogen
Nominaal
verbruik
Beperkt
thermisch
vermogen
kW
AARDGAS
(Methaan)
AARDGAS
(Methaan)
AARDGAS
(Methaan)
CATEGORIE II2L3B/P
II2EK3B/P
Gasdruk
mbar
kW
min.
nom.
max.
Snelle brander
Semi-snelle brander
Hulp brander
115 Y
95 Z
72 X
3,00
1,65
1,00
286 l/h
157 l/h
95 l/h
0,60
0,35
0,30
17
20
25
Snelle brander
Semi-snelle brander
Hulp branderr
121
91 Y
72
3,00
1,65
1,00
332 l/h
183 l/h
111 l/h
0,60
0,35
0,30
20
25
30
Snelle brander
Semi-snelle brander
G25.3
Hulp branderr
121
91 Y
72
3,00
1,65
1,00
325 l/h
179 l/h
108 l/h
0,60
0,35
0,30
20
25
30
G20
G25
VLOEIBAAR
GAS
(Butaan)
G30
Snelle brander
Semi-snelle brander
Hulp brander
85
63
50
3,00
1,65
1,00
218 g/h
120 g/h
73 g/h
0,60
0,35
0,30
20
28-30
35
VLOEIBAAR
GAS
(Propaan) G31
Snelle brander
Semi-snelle brander
Hulp branderr
85
63
50
3,00
1,65
1,00
214 g/h
118 g/h
71 g/h
0,60
0,35
0,30
25
37
45
Soort gas dat gebruikt
wordt
Configuratie model
4 BRANDERS
Nominale thermische
vermogen kW
Totaal nominaal
verbruik
Benodigde lucht (m3) voor
verbranding van 1m3 gas
G20
20 mbar
2 SR - 1 AUX - 1R
7,30
695 l/h
9,52
G25
25 mbar
2 SR - 1 AUX - 1R
7,30
808 l/h
8,187
25 mbar
2 SR - 1 AUX - 1R
7,30
791 l/h
8,187
G30
28-30 mbar
2 SR - 1 AUX - 1R
7,30
531 g/h
30,94
G31
37 mbar
2 SR - 1 AUX - 1R
7,30
521 g/h
23,80
G25.3
ELEKTRISCHE VOEDING: 220-240 V ~ 50-60 Hz
INSTALLATIE
TECHNISCHE INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR
• Gebruik beschermende handschoenen voor de behandeling, voorbereiding en installatie van het product.
• Dit product kan worden opgenomen in een werkblad met een dikte van 20 tot 60 mm.
• Indien er geen oven onder de kookplaat aanwezig is, breng dan een scheidingspaneel waarvan de oppervlakte op zijn minst zo groot is als de
opening in het werkblad. Dit paneel moet op een afstand van maximaal 150 mm onder het bovenste oppervlak van het werkblad gepositioneerd
worden. In geen geval mag de afstand tot de onderzijde van de kookplaat kleiner dan 20 mm zijn. Indien u een oven onder de kookplaat wenst
in te bouwen, zorg dan dat de oven is uitgerust met een koelsysteem.
AAN TE HOUDEN AFMETINGEN EN AFSTANDEN
590 mm
510 mm
min. 38 mm
max. 42 mm
A
750mm
Min. 70 mm
560 + 20 mm
50mm
min. 480 mm
max. 492 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
B
100mm
OPMERKING: Als de afstand “A” tussen de muurkasten tussen de 600 mm en de 730 mm bedraagt, dient de hoogte “B” minimaal 530
mm te zijn. Als de afstand “A” tussen de muurkasten groter is dan de breedte van de kookplaat, moet de hoogte “B” minimaal 400 mm
bedragen. Als er een afzuigkap boven de kookplaat wordt geïnstalleerd, zie dan de bij de afzuigkap geleverde instructies voor de juiste
afstand.
MONTAGE
Na het reinigen van het omliggende oppervlak, past u de meegeleverde pakking toe op de kookplaat zoals
weergegeven in de afbeelding.
Plaats de kookplaat in de opening van het werkblad en neem de afmetingen in acht die in de Instructies werden
aangegeven.
OPMERKING: het netsnoer moet voldoende lang zijn om deze omhoog te kunnen trekken.
Om de kookplaat vast te maken, gebruikt u de meegeleverde steunen (A). Plaats de steunen in de desbetreffende booropeningen aangeduid met
de pijl en maak deze vast met hun schroeven afhankelijk van de dikte van het werkblad (zie de volgende afbeeldingen).
30 mm
20 mm
A
20
60 mm
40 mm
30
40
GASAANSLUITING
• Sluit het meegeleverde hoekstuk (A)* of (B)* op de hoofdinlaatleiding van de kookplaat aan en plaats de meegeleverde
ring (C) in overeenstemming met EN 549.
* Gebruik hoekstuk (A) voor Frankrijk en hoekstuk (B) voor alle overige bestemmingen.
• Controleer na aansluiting op de gastoevoer met zeepwater op lekkages. Ontsteek de branders en draai de knoppen
van de maximale stand naar de minimale stand
60
A
C
om de vlamstabiliteit te controleren .
BELANGRIJK: Voordat het wordt aangesloten, verwijder de dop van de opening voor de gasaansluiting van de
kookplaat.
B
C
C
NL
PRODUCTBESCHRIJVING
1
1
3
4
1. Verwijderbare pannensteunroosters
Symbolen
2. Hulpbrander
Grijs weergegeven cirke
Kraan gesloten
3. Semi-snelle brander
Grote vlam
Maximale opening/toevoer
en elektrische ontsteking
Kleine vlam
Minimale opening of
gereduceerde toevoer
4. Snelle brander
5. Semi-snelle brander
6. Bedieningsknop hulpbrander
5
7. Bedieningsknop semi-snelle brander
2
8. Bedieningsknop sneller brander
9. Bedieningsknop semi-snelle brander
9
7
8
6
DAGELIJKS GEBRUIK
GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT
Laat de vlam van de brander niet voorbij de rand van de pan komen.
BELANGRIJK: bij gebruik van de kookplaat kan de hele kookplaat
heet worden
• Om een van de branders te ontsteken, draai de betreffende knop
linksom naar de maximale vlaminstelling.
• Druk de knop tegen het bedieningspaneel om de brander te
ontsteken.
• Nadat de brander ontstoken is, houdt u de knop ongeveer 5-10
seconden ingedrukt voor een correcte werking van het apparaat.
Deze veiligheidsvoorziening van de brander onderbreekt de
gastoevoer naar de brander als de vlam per ongeluk uitgaat (door
een plotselinge tocht, een onderbreking van de gastoevoer, het
overkoken van vloeistoffen, etc.).
• De knop mag niet langer dan 15 sec. ingedrukt worden. Als
de brander na die tijd niet blijft branden, wacht dan minstens
1minuut voordat u probeert de brander opnieuw te onsteken.
• OPMERKING: indien door de lokale staat van het toegevoerde gas
het ontsteken van de brander moeilijk gaat, wordt geadviseerd
de bewerking te herhalen met de knop verdraaid naar de kleine
vlaminstelling.
De brander kan uitgaan wanneer de knop wordt losgelaten. Dit
betekent dat de veiligheidsvoorziening niet voldoende is opgewarmd.
In dit geval moeten de bovenstaande bewerkingen herhaald worden.
PRAKTISCHE WENKEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE BRANDERS
Deze kookplaat heeft branders met verschillende diameters. Neem voor
betere branderprestaties de volgende regels in acht:
• Gebruik potten en pannen van dezelfde breedte als die van de
branders of iets groter (zie de tabel rechts).
• Gebruik uitsluitend potten en pannen met een platte bodem.
• Gebruik de correcte hoeveelheid water voor het koken van
etenswaren en houd de pan afgedekt.
• Zorg dat de pannen op de roosters niet over de rand van de kookplaat
steken.
• Gebruik in geval van pannen met een holle bodem (WOK) de niet
meegeleverde steungrille, die alleen op de multirings brander
gepositioneerd mag worden
• Vermijd per ongeluk met pannen, roosters of ander keukengerei
tegen de plaat aan te stoten.
• Laat lege vleesroosters nooit lager dan 5 minuten op een ontstoken
brander staan
BELANGRIJK: onjuist gebruik van de roosters kan resulteren
in beschadiging van de kookplaat: positioneer de rooster niet
ondersteboven en schuif ze niet over de kookplaat.
BRANDER
PAN Ø
Snelle brander
Van 24 tot 26 cm
Semi-snelle brander
Van 16 tot 24 cm
Hulpbrander
Van 8 tot 14 cm
Gebruik geen:
• Gietijzeren grilplaten, grilsteenplaten, aardewerken potten en
pannen.
• Warmteverdelers zoals een metalen gaas of andere typen.
• Twee branders tegelijkertijd voor één pan (bijv. vispan).
AANPASSING AAN VERSCHILLENDE GASTYPEN
Deze bewerking moet door een erkend monteur worden uitgevoerd.
Indien het apparaat bedoeld is voor gebruik met een ander gas dan
het gastype dat op het typeplaatje en informatielabel bovenop de
kookplaat wordt vermeld, moeten de injectoren vervangen worden.
Verwijder het informatielabel en bewaar dit bij het instructieboekje.
Gebruik drukregelaars die geschikt zijn voor de gasdruk die in de
Instructies wordt aangegeven:
• De sproeier moet worden vervangen door de Klantenservice of door
een gekwalificeerd monteur.
• Als een sproeier die niet bij het apparaat is geleverd, moet deze
worden besteld bij de Klantenservice.
• Stel de minimuminstelling van de kranen af.
OPMERKING: indien vloeibaar petroleumgas (lpg) wordt gebruikt
(G30/G31), moet de schroef voor de minimumgasinstelling zo ver
mogelijk worden aangehaald.
BELANGRIJK: indien u moeilijkheden ondervindt bij het draaien van
de branderknoppen, neem dan contact op met de Klantenservice
om de branderkraan te vervangen als wordt vastgesteld dat deze
defect is.
BELANGRIJK: als de gasfles wordt overgenomen, moet de gasfles
of houder correct aangebracht worden (verticale richting).
DE INJECTOREN VERVANGEN (ZIE DE INJECTORTABEL IN DE
INSTRUCTIES)
• Verwijder roosters (A).
• Verwijder branders (B).
• Gebruik een dopsleutel van de juiste grootte om de injector los te
draaien (C) die vervangen moet worden.
• Vervang de injector door de injector die geschikt is voor het nieuwe
gastype.
• Monteer de verstuiver (D).
• Indien u een brander met meervoudige branderkronen heeft, gebruik
dan een steeksleutel om de injector te vervangen (E).
MINIMUMGASINSTELLING VAN KRANEN AFSTELLEN
Om ervoor te zorgen dat de minimuminstelling correct wordt aangepast,
moet de knop verwijderd worden en dient u als volgt te werk te gaan:
• haal de schroef aan om de vlamhoogte te verkleinen (-);
• draai de schroef los om de vlamhoogte te vergroten (+).
De afstelling moet worden uitgevoerd met de kraan in de stand van de
minimumgasinstelling (kleine vlam) :
• De primaire luchttoevoer van de branders hoeft niet aangepast te
worden.
• Ontsteek nu de branders en draai de knoppen van de maximale stand
Vergeet voordat u de kookplaat installeert niet om de bij de verstuivers
meegeleverde gaskalibratieplaat zodanig te bevestigen dat deze de
bestaande informatie met betrekking tot de gaskalibratie afdekt.
naar de minimale stand om de vlamstabiliteit te controleren.
Na het voltooien van de afstelling, dient u afdichtwas of een vergelijkbaar
materiaal te gebruiken om af te dichten.
ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN
Trek de stekker uit het stopcontact.
HET OPPERVLAK VAN DE KOOKPLAAT REINIGEN
• Alle geëmailleerde en glazen onderdelen moeten met warm water en
een neutrale oplossing gereinigd worden.
• Er kunnen vlekken op roestvrijstalen oppervlakken ontstaan indien
deze te lang worden blootgesteld aan kalkrijk water of aggressieve
reinigingsmiddelen. Eventueel gemorst eten (water, saus, koffie, etc.)
dient verwijderd te worden voordat dit opdroogt.
• Reinig met warm water en een neutraal reinigingsmiddel en droog
vervolgens met een zachte doek of zeemleer. Verwijder ingebakken
vuil met specifieke reinigingsmiddelen voor roestvrijstalen
oppervlakken.
OPMERKING: reinig roestvrijstaal alleen met een zachte doek of
spons.
• Gebruik geen schurende of bijtende products, reinigingsmiddelen op
chloorbasis of schuursponsjes.
• Gebruik geen stoomreinigers.
• Gebruik geen brandbare producten.
• Laat geen zure of basische stoffen, zoals azijn, mosterd, zout, suiker of
citroensap op de kookplaat achter.
DE ONDERDELEN VAN DE KOOKPLAAT REINIGEN
• Reinig glazen en geëmailleerde onderdelen alleen met een zachte
doek of spons.
• Roosters, branderkappen en branders kunnen voor reiniging
verwijderd worden.
• Reinig ze handmatig met warm water en een niet-bijtend
reinigingsmiddel, verwijder eventuele voedselresten en controleer
dat er geen branderopeningen verstopt zijn.
• Afspoelen en drogen.
• Breng de branders en branderkappen weer correct in de betreffende
behuizingen aan.
• Zorg bij het terugplaatsen van de roosters dat het pannensteungedeelte
in lijn is met de brander.
• Bij modellen die zijn uitgerust met elektrische ontstekingspluggen en
een veiligheidsvoorziening moet het uiteinde van de plug grondig
schoongemaakt worden voor een correcte werking. Controleer deze
items regelmatig en reinig ze indien nodig met een vochtige doek.
Eventueel ingebakken voedsel moet met een tandenstoker of naald
verwijderd worden.
OPMERKING:
om
beschadiging
van
de
elektrische
ontstekingsinstallatie te voorkomen, dienen deze niet gebruikt
te worden wanneer de branders zich niet in hun behuizing
bevinden.
PROBLEEMOPLOSSING
Indien de kookplaat niet naar behoren werkt, probeer dan aan de hand
van Opsporen van storingen het probleem vast te stellen voordat u de
Klantenservice belt.
1. De brander ontsteekt niet of de vlam is niet gelijk
Ga na of:
• De gas- of stroomtoevoer niet is afgesloten en vooral of de kraan
van de gastoevoer open is.
• De gasfles (vloeibaar gas) niet leeg is.
• De branderopeningen niet verstopt zijn.
• Het uiteinde van de ontstekingsplug niet vuil is.
• Alle branderonderdelen correct gepositioneerd zijn.
• Er geen tocht in de buurt van de kookplaat is.
2. De brander blijft niet branden
Ga na of:
• Bij het ontsteken van de brander de knop lang genoeg is ingedrukt
om de veiligheidsvoorziening te activeren.
• De branderopeningen in de buurt van het thermokoppel niet
verstopt zijn.
• Het uiteinde van de veiligheidsvoorziening niet vuil is.
• De minimugasinstelling correct is (zie de betreffende paragraaf).
3. De houders zijn niet stabiel
Ga na of:
• De onderzijde van de houder volledig vlak is.
• De houder gecentreerd op de brander gepositioneerd is.
• De roosters niet vervangen of incorrect gepositioneerd zijn.
Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig
is, contact opnemen met de dichtstbijzijnde Klantenservice.
NL
CONSUMENTENSERVICE
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www.
whirlpool.eu/register.
VOORDAT U CONTACT OPNEEMT MET DE KLANTENSERVICE:
1. Kijk of u het probleem zelf kunt oplossen met behulp van de
aanwijzingen in het hoofdstuk PROBLEEMOPLOSSING.
2. Zet het apparaat aan en uit om te controleren of het probleem is
opgelost.
ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES DE STORING
NOG STEEDS AANWEZIG IS, NEEMT U CONTACT OP MET DE
DICHTSTBIJZIJNDE KLANTENSERVICE.
Om assistentie te vragen, bel het nummer aangegeven in het
garantieboekje of volg de instructies op de website www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
• het servicenummer (nummer na het woord Service op het kenplaatje).
Het servicenummer staat ook in het garantieboekje;
• uw volledige adres;
• uw telefoonnummer.
Wend u tot een erkende Whirlpool Consumenten Service indien
reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele
vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt
uitgevoerd).
Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, vermeld altijd:
• een korte beschrijving van de storing;
• het type en het exacte model van het apparaat;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011406429
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising