Bauknecht | BUO 3T333 D XA | Setup and user guide | Bauknecht BUO 3T333 D XA Brugervejledning

Bauknecht BUO 3T333 D XA Brugervejledning
DA
DAGLIG
REFERENCEOVERSIGT
TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT-PRODUKT.
For at modtage en mere komplet assistance, bedes du
registrere dit apparat på www.bauknecht.eu/register
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne og
Brugsog vedligeholdelsesvejledningen ved at gå ind
på vores website docs.bauknecht.eu, og følge
anvisningerne på bagsiden af dette hæfte.
Læs omhyggeligt Sundheds- og sikkerhedsvejledning før brug af apparatet.
PRODUKTBESKRIVELSE
APPARAT
1
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2
8
9
3
10
4
5
7
12
11
Service:
0000 000 00000
Øverste kurv
Vipbare hylder
Højdejustering af øverste kurv
Øverste spulearm
Nederste kurv
Afstandszone
Bestikkurv
Nederste spulearm
Filterenhed
Saltbeholder
Doseringsrum til opvaskemiddel og
afspændingsmiddel
12. Typeplade
13. Betjeningspanel
13
BETJENINGSPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
5 6 7 8
Tænd/sluk-/Nulstil-knap med kontrollampe
Programvælger med kontrollampe
Knappen Multizone med kontrollampe
Knappen Turbo med kontrollampe / Tastblokering
Kontrollampen Øko-program
Kontrollampen Tastblokering
Display
Indikatoren Programnummer og tilbageværende tid
9 10 1112
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
13
14
15
16
Kontrollampen Tablet (Tab)
Kontrollampen Lukket vandhane
Kontrollampe for påfyldning af afspændingsmiddel
Kontrollampe for påfyldning af salt
Knappen Power Clean® med kontrollampe
Tablet-knap (Tab) med kontrollampe
Udsat start-knap med kontrollampe
Knappen Start/Pause med kontrollampe / Tøm vand
1
FØRSTEGANGSBRUG
SALT, AFSPÆNDINGSMIDDEL OG VASKEMIDDEL
GODE RÅD VEDRØRENDE FØRSTEGANGSBRUG
Når maskinen er installeret, fjernes stopanordningerne fra kurvene og
plastholderne fra den øverste kurv.
PÅFYLDNING AF SALT
Når der bruges salt, forhindres dannelse af KALK på servicet og maskinens komponenter.
• Det er vigtigt, at saltbeholderen aldrig er tom.
• Det er vigtigt, at vandets hårdhedsgrad indstilles.
Saltbeholderen sidder nederst i opvaskemaskinen (se PRODUKTBESKRIVELSE) og skal fyldes, når indikatorlampen PÅFYLD SALT
på betjeningspanelet lyser.
1. Tag den nederste kurv ud, og skru låget af
beholderen (mod uret).
2. Følgende skal kun gøres første gang: Fyld
saltbeholderen med vand.
3. Sæt tragten i (se billedet), og fyld saltbeholderen helt op til kanten (ca. 1 kg). Det er normalt, at der løber lidt vand ud.
4. Fjern tragten, og aftør eventuel salt omkring
åbningen.
Kontroller, at låget er skuet godt fast, så der ikke kan komme opvaskemiddel i beholderen under vaskeprogrammet (hvilket kan forårsage
uoprettelig skade på blødgøringsanlægget).
Hvis der er behov for at fylde salt på skal denne procedure foretages før vaskecyklussen begynder.
INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD
For at blødgøringsanlægget kan fungere perfekt, er det vigtigt, at
indstillingen af vandets hårdhedsgrad er baseret på den faktiske hårdhedsgrad for vandet i din bolig. Du kan få hårdhedsgraden oplyst hos
dit lokale vandværk.
Maskinen er fra fabrikken indstillet til en gennemsnitlig (3) vandhårdhedsgrad.
• Tænd for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen.
• Sluk for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen.
• Hold knappen START/PAUSE trykket i 5 sekunder, indtil der lyder et bip.
• Tænd for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen.
• Nummeret for det valgte niveau og kontrollampen for salt blinker.
• Tryk på knappen P for at vælge den ønskede hårdhedsgrad
(se TABEL OVER VANDHÅRDHEDSGRADER).
°dH
°fH
Tysk hårdhed
Fransk hårdhed
1
Blødt
0-6
0 - 10
2
Mellem
7 - 11
11 - 20
3
Gennemsnitligt
12 - 17
21 - 30
4
Hårdt
18 - 34
31 - 60
5
Meget hårdt
35 - 50
61 - 90
• Sluk for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen.
Indstillingen er nu udført!
Kør umiddelbart herefter et program med tom maskine.
Der må kun anvendes salt, der er beregnet til opvaskemaskiner.
Når der er fyldt salt på maskinen, slukkes indikatorlampen for påfyldning af salt.
Hvis der ikke fyldes salt på saltbeholderen, er der risiko for skader
på blødgøringsanlægget og varmeelementet.
2
Afspændingsmiddel fremmer TØRRINGEN af servicet. Afspændingsmidlets doseringsrum A skal fyldes op, når kontrollampen for PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL
på betjeningspanelet er tændt.
35
25
MA X
B
A
1. Åbn rummet B ved at trykke og trække dækslet opad.
2. Fyld forsigtigt afspændingsmidlet i til maksimumsreferencen (110 ml) i
påfyldningsområdet - og undgå at spilde. Hvis det sker, skal det spildte
afspændingsmiddel straks tørres op med en klud.
3. Tryk låget nedad til der lyder et klik, for at lukke det.
Der må ALDRIG hældes afspændingsmiddel direkte ind i maskinen.
INDSTILLING AF DOSERINGEN AF AFSPÆNDINGSMIDDEL
Hvis du ikke er helt tilfreds med tørreresultatet, kan du indstille mængden af afspændingsmiddel.
• Tænd for opvaskemaskinen med knappen TÆND/SLUK.
• Sluk den vha. knappen TÆND/SLUK.
• Tryk tre gange på knappen START/PAUSE - der vil lyde et bip.
• Tænd den vha. knappen TÆND/SLUK.
• Nummeret for det valgte niveau og kontrollampen for afspændingsmiddel blinker begge to.
• Tryk på knappen P, for at vælge den mængde afspændingsmiddel,
der skal leveres.
• Sluk den vha. knappen TÆND/SLUK.
Indstillingen er nu udført!
Hvis afspændingsmiddelmængden er indstillet på 1 (ØKO), leveres der
intet afspændingsmiddel. Kontrollampen LAVT AFSPÆNDINGSMIDDELNIVEAU vil ikke tænde, hvis afspændingsmidlet opbruges.
Der kan maksimalt indstilles 5 niveauer i funktion af opvaskemaskinens model. Fabriksindstillingen er specifik for modellen. Følg venligst
de ovenstående anvisninger, for at tjekke dette for din maskine.
• Hvis der er blålige striber på servicet, skal du vælge et lavt tal (2-3).
• Hvis der er vanddråber eller kalkpletter på servicet, skal du vælge et højt
tal (4-5).
PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL
Tabel over vandhårdhedsgrader
Niveau
PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL
Anvend åbningsanordningen A til at
åbne doseringsrummet til
opvaskemiddel. Fyld kun opvaskemidlet i det tomme doseringsrum B.
Fyld opvaskemidlet til forvasken
B
direkte i maskinen.
A
1. Se de tidligere nævnte informationer
om den korrekte mængde opvaskemiddel. Inde i doseringsrummet B er der
markeringer som hjælp til dosering af
opvaskemiddel.
2. Fjern eventuelle rester af opvaskemiddel fra doseringsrummets
kanter og luk dækslet, til det siger klik.
3. Luk låget på opvaskemidlets doseringsrum ved at trække det opad,
indtil lukkeanordningen er anbragt korrekt.
Opvaskemiddelrummet åbnes automatisk på det rigtige tidspunkt
i programmet.
Hvis de anvendes alt-i-ét-opvaskemiddel, anbefaler vi, at du bruger
knappen TABLET. Så justeres programmet, så du altid opnår det
bedste vaske- og tørreresultat.
DA
Tørringsfase
PROGRAMTABEL
Program
1. Øko
2. Sensor
Mulige
indstillinger *)
Beholder
til opvaskemiddel
Mask.
G
Vaskeprogrammets Vandforbrug Strømforbrug
(l/program)
(kWh/program)
varighed
(t:min)**)
50°
4:00
9,5
0,83
50-60°
1:25 -3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
3. 1 time
Vask&Tør
55°
-
1:00
10,5
1,20
4. Intensiv
65°
-
2:50
14,0
1,50
5. Dagligt
50°
-
1:35
13,0
1,15
6. Stille
50°
-
3:30
15,0
1,15
7. Express 30’
50°
-
0:30
9,0
0,55
8. Glas
45°
-
1:40
11,5
1,20
0:12
4,5
0,01
1:40
10,0
1,30
0:50
8,0
0,85
9. Forvask
-
10. Hygiejne
65°
11. Selv-rens
65°
-
-
-
-
-
-
-
Data for Øko-programmet er målt under laboratorieforhold iht. europæisk standard EN 50242.
Note til testlaboratorierne: For oplysninger om betingelserne for en EN-testsammenligning, rettes henvendelse til: dw_test_support@whirlpool.com
Ingen af de forskellige programmer kræver forbehandling af servicen.
*) Ikke alle indstillinger kan anvendes samtidigt.
**) Programvarigheden, som vises på displayet eller i hæftet, er beregnet ud fra standardforhold. Den faktiske tid kan variere afhængig af mange
faktorer, eksempelvis temperatur og tryk på vandtilførslen, rumtemperaturen, mængden af opvaskemiddel, mængden og typen af service, servicets
afbalancering, øvrige valgte indstillinger og sensorens kalibrering. Sensorens kalibrering kan forøge programmets varighed med op til 20 min.
Standbyforbrug: Forbrug ved tændt maskine: 6 W - Forbrug ved slukket maskine: 0,5 W
PROGRAMBESKRIVELSER
Instruktioner vedrørende programvalg.
ØKO
Normalt tilsmudset service. Standardprogrammet er den mest
effektive med hensyn til kombineret energi- og vandforbrug.
SENSOR
Til normalt tilsmudset service med indtørrede madrester. Registrerer
graden af tilsmudsning på servicet og justerer programmet i overensstemmelse hermed. Når sensoren registrerer tilsmudsningsgraden, vises en animation i displayet, og programmets varighed opdateres.
1 TIME VASK & TØR
Let eller normalt tilsmudset. Hverdagsprogram som egner sig til frisk,
ikke indtørret snavs og sikrer rent og tørt service på kun 60 minutter.
INTENSIV
Dette program anbefales til meget snavset service og er især velegnet
til pander og gryder (må ikke bruges til sart service).
DAGLIGT
Normalt tilsmudset service. Hverdagscyklus som sikrer optimal rengøring og tørring på kortere tid.
STILLE
Velegnet, når opvaskemaskinen skal køre om natten. Sikrer optimal
rengøring og tørring ved den laveste støjemission.
EXPRESS 30’
Program til let tilsmudset service uden indtørrede madrester.
GLAS
Program til sart service, som er mere følsomt over for høje
temperaturer, f.eks. glas og kopper.
FORVASK
Bruges til at opfriske service, der skal vaskes senere. Der skal ikke benyttes opvaskemiddel til dette program.
HYGIEJNE
Normalt eller stærkt tilsmudset service med tilføjet antibakteriel vask.
Dette program kan anvendes til at holde opvaskemaskinen ren.
SELV-RENS
Program som anvendes til at holde opvaskemaskinen ren.
Apparatet renses indvendigt med varmt vand.
Bemærk:
Bemærk, at programmer som Express eller 1 time Vask&Tør er mest effektive
til let snavsede tallerkener.
Forbruget kan reduceres yderligere ved kun at starte opvaskemaskinen, når den er fuld.
3
INDSTILLINGER OG FUNKTIONER
INDSTILLINGER kan vælges direkte ved at trykke på denpågældende knap (se Betjeningspanel).
Hvis en indstilling ikke kan anvendes sammen med det valgte program (se programtabellen), blinker den tilhørende indikator hurtigt 3 gange og bipper. Indstillingen aktiveres ikke.
MULTIZONE
Hvis der kun skal vaskes en lille mængde service, kan maskinen
køres på programmet for halvt fyldt maskine, for at spare vand,
strøm og opvaskemiddel.
Vælg programmet, og tryk på knappen MULTIZONE:
Kontrollampen over knappen tænder og den valgte kurvs
symbol vises på displayet. Som default vasker apparatet service
i alle kurvene.
Tryk flere gange på denne knap, for kun at vaske i en bestemt
kurv:
vist på displayet (kun nedre kurv)
vist på displayet (kun øvre kurv)
vist på displayet (ekstrafunktionen er OFF og apparatet vasker
servicet i alle kurvene).
Husk kun at stille service i den øverste eller nederste kurv
og at reducere mængden af opvaskemiddel tilsvarende.
TURBO
Denne indstilling kan bruges til at reducere hovedprogrammernes varighed, samtidig med at vaske- og tørreresultatet
bevares.
Vælg et program, og tryk derefter på knappen TURBO,
hvorefter indikatorlampen tændes. Tryk på den samme knap
igen for at annullere indstillingen.
TABLET
Med denne indstilling kan du optimere programmets
ydeevne i forhold til det opvaskemiddel, der anvendes.
Tryk på knappen TABLET (det tilsvarende symbol tænder)
hvis der anvendes en kombination af opvaskemiddel i tabletform (afspændingsmiddel, salt og opvaskemiddel i 1 dosis).
Hvis du bruger opvaskemiddel i pulver- eller væskeform
skal denne valgmulighed fravælges.
UDSKUDT START
Programmets starttidspunkt kan udskydes med mellem 0:30
og 24 timer.
1. Markér programmet og de eventuelle ønskede valgmuligheder. Tryk (flere gange) på knappen UDSKUDT START,
for at udskyde programmets start. Kan indstilles til fra
0:30 til 24 timer. For hvert tryk på knappen øges udskudt
start på følgende måde: 00:30 hvis der er valgt under 4 timer, 1:00 hvis der er valgt under 12 timer og 4 timer, hvis
der er valgt over 12 timer. Hvis 24 timer nås, og der trykkes på knappen, inaktiveres funktionen udskudt start.
2. Tryk på knappen START/PAUSE. Timeren betynder at tælle ned.
3. Når den indstillede tid er gået, slukkes kontrollampen,
og programmet starter automatisk.
Hvis der trykkes på knappen START/PAUSE igen under nedtællingen, annulleres UDSKUDT START, og det valgte program starter automatisk.
Funktionen UDSKUDT START kan ikke indstilles, efter et
program er blevet startet.
TASTBLOKERING
Et langvarigt tryk (i 3 sekunder) på knappen TURBO vil aktivere
funktionen TASTBLOKERING. Funktionen TASTLÅS vil blokere
betjeningspanelet bortset fra knappen tænd/sluk Funktionen TASTLÅS slås fra, ved at trykke langvarigt igen.
VANDHANE LUKKET - Alarm
Blinker, hvis der ikke er vandtilførsel eller hvis vandhanen er
lukket.
POWER CLEAN®
Takket være de ekstra vanddyser giver denne funktion en mere
intensiv og kraftig opvask i den nederste kurv, i dette specielle
område. Denne funktion anbefales til opvask af kogegrej. Tryk
på denne knap for at aktivere POWER CLEAN® (kontrollampen
tænder).
4
UDTØMNING AF VAND
Et igangværende program kan stoppes og annulleres ved hjælp
af funktionen Udtømning af vand.
UDTØMNING AF VAND aktiveres ved at holde knappen
START/PAUSE inde. Det igangværende program stoppes,
og vandet i opvaskemaskinen tømmes ud.
DA
DAGLIG BRUG
1.
KONTROLLER VANDTILSLUTNINGEN
Kontroller, at opvaskemaskinen er koblet til vandforsyningen, og
at vandhane er åben.
2.
TÆND FOR OPVASKEMASKINEN
Tryk på knappen TÆND/SLUK.
3.
SÆT SERVICE I KURVENE
(se FYLDNING AF KURVENE).
4.
PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL
(se PROGRAMTABEL).
5.
CVÆLG PROGRAM, OG TILPAS PROGRAMMET
Vælg det bedst egnede program i funktion af indholdet og dettes
snavsethed (se PROGRAMBESKRIVELSEN) ved at trykke på knappen P.
Vælg de ønskede indstillinger (se INDSTILLINGER OG FUNKTIONER).
6.
START
Start vaskecyklussen ved at trykke på knappen START/PAUSE. Når
programmet starter, lyder et bip.
7.
AFSLUTTET OPVASKEPROGRAM
Når opvaskeprogrammet slutter, lyder en biplyd, og END vises
på displayet . Åbn lågen, og sluk for maskinen ved at trykke på
TÆND/SLUK-knappen .
Vent nogle minutter, før servicet tages ud - det er meget varmt.
Tøm kurvene. Begynd med den nederste.
Når programmet er fuldført kan der være en ekstra tørrefase, som
varer 30 min. Man kan når som helst tømme opvaskemaskinen, når
programmet er fuldført. Vi anbefaler, med henblik på at sikre en bedre
tørreeffekt, at lade den køre i 30 min.
Maskinen slukkes automatisk, når den har været inaktiv i en vis
periode, for at minimere strømforbruget.
Hvis servicet kun er let snavset eller er skyllet af, før det sættes i
opvaskemaskinen, skal mængden af opvaskemiddel reduceres.
ÆNDRING AF ET IGANGVÆRENDE PROGRAM
Hvis der er valgt et forkert program, kan det ændres, forudsat at det lige
er startet: tryk og hold knappen TÆND/SLUK trykket, Maskinen vil slukke.
Tænd for maskinen igen med knappen TÆND/SLUK og vælg en ny
vaskecyklus og de ønskede indstillinger; start cyklussen ved at lukke trykke på knappen START/PAUSE.
ISÆTNING AF EKSTRA SERVICE
Åbn lågen, uden at slukke for maskinen (pas på den VARME damp!)
og sæt servicet i opvaskemaskinen. Luk lågen og tryk på knappen
START/PAUSE, cyklussen starter igen fra det samme sted den blev
afbrudt på.
HÆNDELIG AFBRYDELSE
Hvis døren åbnes under et opvaskeprogram eller i tilfælde af en
strømafbrydelse, stopper programmet. Når lågen er lukket er elforsyningen genetablerer. Tryk på knappen START/PAUSE, for at starte cyklussen igen fra samme punkt, den blev afbrudt på.
Flere oplysninger om funktionerne kan forespørges eller man kan downloade en Brugs- & vedligeholdelsesvejledning via internet, ved at følge
anvisningerne på den sidste side.
GODE RÅD OG TIPS
RÅD
Før kurvene fyldes skal alle madrester fjernes fra servicet, og glassene skal
tømmes. Det er ikke nødvendigt at skylle servicet af.
Placer servicet, så det står stabilt og ikke vælter, og stil beholdere med åbningen nedad og buede/rundede flader placeret på skrå, så vandet kan nå
alle flader og flyde frit.
Advarsel! Låg, håndtag og stegepander må ikke stilles, så spulearmene
ikke kan rotere.
Stil små genstande i bestikskuffen.
Meget snavset service og gryder skal placeres i den nederste kurv, da servicet her spules kraftigere, hvilket sikrer et bedre vaskeresultat.
Når du har fyldt opvaskemaskinen, skal du kontrollere, at spulearmene kan
rotere frit.
HYGIEJNE
For at undgå generende lugte og aflejringer i opvaskemaskinen bør
man køre et program ved høj temperatur mindst en gang om
måneden. Kør en cyklus med en teskefuld opvaskemiddel og uden
indhold, for at rengøre apparatet.
SERVICE, DER IKKE BØR MASKINOPVASKES
• Service og bestik af træ.
• Sarte dekorerede glas, kunsthåndværk og antikt porcelæn.
Dekorationerne tåler ikke maskinopvask.
• Dele i syntetisk materiale, som ikke tåler høje temperaturer.
• Service i kobber og tin.
• Service tilsmudset med aske, voks, smørefedt eller blæk.
Farverne på glasdekorationer og dele i aluminium/sølv kan forandre
sig og falme. Nogle typer glas (f.eks. krystal) kan blive uigennemsigtige
efter et antal vask i opvaskemaskine.
SKADER PÅ GLAS OG PORCELÆN
• Anvend kun glas og porcelæn, som producenten garanterer kan
tåle opvaskemaskine.
• Anvend et skånsomt opvaskemiddel til servicet for at undgå hvide
striber på glas.
• Tag glas og bestik ud af opvaskemaskinen, straks når opvaskeprogrammet er slut.
5
FYLDNING AF KURVENE
ØVERSTE KURV
NEDERSTE KURV
Til sart og let service: glas, kopper, underkopper, lave salatskåle.
Til gryder, tallerkener, salatskåle, bestik osv. Store tallerkener og låg bør
placeres i siderne for at undgå, at spulearmen støder imod dem. Den
nederste kurv har holdere, der nemt kan vippes op og bruges i lodret
position til placering af tallerkener eller lægges ned for at give plads til
gryder og salatskåle.
(eksempel på placering af service i den øverste kurv)
INDSTILLING AF HØJDEN FOR DEN ØVERSTE KURV
Højden for den øverste kurv kan indstilles: Høj placering, der giver
plads til stort service i den nederste kurv, og lav placering, som gør det
muligt at udnytte de vipbare hylder og få bedre plads i højden og
undgå kollision med tingene i den øvre kurv.
Den øverste kurv har en
højdejusteringsanordning (se billedet),
der blot løftes op ved at holde i kurvens
sider, så snart kurven hænger stabilt i den
øverste position.
Tryk på grebene (A) på kurvens sider og
flyt kurven nedad for at flytte den tilbage
til den nederste position.
Vi anbefaler kraftigt, at du ikke ændrer kurvens
indstillinger, mens der står service i den.
Kurven må ALDRIG kun løftes eller sænkes i
den ene side.
VIPBARE HYLDER MED JUSTERBAR POSITION
De vipbare sidehylder kan placeres i tre
forskellige højder for at optimere
placeringen af servicet i kurven.
Vinglas kan stilles sikkert i de vipbare hylder
ved at sætte glassets stilk i fordybningerne.
Tørringsresultatet kan optimeres ved at
stille de vipbare hylder mere skråt.
Hældningen ændres ved at trække hylden
opad, skyde den og placere den, som du
ønsker.
(eksempel på placering af service i den nederste kurv)
BESTIKKURV
Modulkurven kan flyttes så pladsen i den nederste kurv optimeres.
Den har et gitter i toppen, så bestikket kan placeres mere optimalt.
A
Knive og andre skarpe genstande skal placeres med spidserne
nedad eller lægges vandret i holderne, der kan vippes op, i den
øverste kurv.
POWER CLEAN® I NEDERSTE KURV
Med funktionen Power Clean® bliver
meget snavsede ting vasket ekstra
effektivt med de særlige vanddyser
bagest i maskinen.
Anbring kogegrej så det vender i
retning af Power Clean® komponenten
og aktivér POWER CLEAN® fra panelet.
Den nederste kurv har en afstandszone, som er en særlig
udtræksanordning bagerst på kurven, som kan bruges til at støtte
stegepander eller bradepander, så de kan stå op og dermed optage
mindre plads.
Brug af Power Clean®:
1. Reguler Power Clean®-området G
ved at lægge de bageste
tallerkenstativer ned, så der bliver
plads til kogegrej
2. Sæt gryder og pander på skrå i
Power Clean®-området.
Kogegrejet skal vende mod de
kraftige vanddyser.
6
DA
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
RENGØRING AF FILTERENHEDEN
Rengør filterenheden jævnligt, så filtrene ikke stoppes til, og så vandet
ledes korrekt ud.
Filterenheden består af tre filtre, som fjerner madrester fra opvaskevandet og derefter recirkulerer vandet. De skal rengøres, for at opnå det
bedste resultat af hver opvask.
RENGØRING AF SPULEARMENE
Der kan sidde madrester fast på spulearmene, som kan blokere de huller, vandet kommer ud af. Det anbefales derfor jævnligt at efterse
spulearmene og rengøre dem med en lille ikke-metalholdig børste.
Opvaskemaskinen må ikke anvendes uden filtre eller med filtret
siddende løst.
Kontroller filterenheden efter et antal vaske, og rengør den om nødvendigt grundigt under rindende vand med en ikke-metalholdig børste
som beskrevet i vejledningen nedenfor:
1. Drej det cylinderformede filter A mod uret, og træk det ud (Figur 1).
2. Tag filterkoppen B ud ved at trykke let på sidefligene (Figur 2).
3. Træk det rustfri stålfilter ud C (Figur 3).
4. Kontroller opsamleren, og fjern eventuelle madrester. FJERN
ALDRIG beskyttelsesdelen til pumpen (vist med sort) (Figur 4).
1
Den øverste spulearm afmonteres ved at dreje plastlåseringen mod
uret. Den øverste spulearm monteres igen, så siden med flest huller
vender opad.
2
B
A
A
Den nederste spulearm kan afmonteres ved at trykke på sidefligene og
trække spulearmen opad.
RENGØRING AF VANDINDLØBSSLANGEN
C
3
4
Hvis vandslangerne er nye eller ikke har været i brug i længere tid, skal
du lade vandet løbe igennem for at sikre, at det er klart og fri for urenheder, før du foretager de nødvendige tilslutninger. I modsat fald kan
vandindløbet blive blokeret og beskadige opvaskemaskinen.
Når filtrene er rengjort, sættes filterenheden på plads og fastgøres
i den korrekte position. Dette er afgørende for, at opvaskemaskinen
kan fungere effektivt.
7
FEJLFINDING
Det kan forekomme, at opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt.
Før du kontakter servicecentret skal du kontrollere, om problemet kan løses ved hjælp af nedenstående skema.
PROBLEMER
MULIGE ÅRSAGER
Opvaskemaskinen Strømmen er ikke tilsluttet korrekt.
starter ikke eller
Strømafbrydelse.
reagerer ikke på
Lågen er ikke lukket.
kommandoer.
Maskinen reagerer ikke på kommandoer.
MULIGE ÅRSAGER
Sæt stikket i kontakten.
Opvaskemaskinen starter automatisk, når strømmen vender tilbage.
Tryk på lågen, til du hører et "klik".
Sluk for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen, tænd igen
efter ca. et minut, og nulstil programmet.
Opvaskeren tøm- Opvaskeprogrammet er ikke afsluttet. Vent, til programmet er afsluttet.
mes ikke for vand.
Kontroller, at afløbsslangen ikke er bøjet (jfr. INSTALLATIONSANVIAfløbsslangen er bøjet.
SNINGERNE).
Vaskens afløb er tilstoppet.
Rens afløbet.
Filteret er tilstoppet af madrester
Rens filteret (se RENGØRING AF FILTERENHEDEN).
Opvaskemaskinen Servicet slår mod hinanden.
støjer meget.
Der produceres for meget skum.
Servicet er ikke
rent.
Placer servicet korrekt (se FYLDNING AF KURVENE).
Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til brug i
opvaskemaskine (se PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL). Nulstil opvaskemaskinen ved at trykke på knappen TØM VAND (se INDSTILLINGER OG FUNKTIONER) og køre et nyt program uden opvaskemiddel.
Servicet har ikke været placeret
Placer servicet korrekt (se FYLDNING AF KURVENE).
korrekt.
Spulearmene kan ikke rotere frit, men Placer servicet korrekt (se FYLDNING AF KURVENE).
blokeres af servicet.
Vaskecyklussen er for skånsom.
Vælg en egnet vaskecyklus (se PROGRAMTABELLEN).
Der produceres for meget skum.
Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til brug i
opvaskemaskine (se PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL).
Dækslet på afspændingsmiddelrummet har ikke været lukket korrekt.
Kontroller, at dækslet på afspændingsmiddelrummet er lukket.
Filteret er snavset eller stoppet.
Rengør filterenheden (se PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE).
Maskinen mangler salt.
Påfyld salt (se PÅFYLDNING AF SALT).
VEDLIGEHOLDELSES- OG FEJLFINDINGSVEJLEDNING
Indhent yderligere oplysninger, også om vedligeholdelsesprocedurerne og
fejlfinding, i Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen.
Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen kan rekvireres gennem:
• Serviceafdelingen; telefonnummeret findes i garantihæftet.
• Download fra website: docs.bauknecht.eu
• Brug QR kode:
KONTAKT TIL SERVICEAFDELINGEN
Når du kontakter serviceafdelingen skal
du opgive de koder, der står på typeskiltet i venstre eller højre side indvendigt
på opvaskemaskinens låge. Telefonnummeret står i garantihæftet og på
hjemmeside: www.bauknecht.eu
IEC 436
:
TEKNISKE DATA
De tekniske data med oplysninger om strømforbrug kan downloades på
hjemmeside docs.bauknecht.eu
400011354111
03/2019 ks - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising