Whirlpool | ADG 6600 | Instruction for Use | Whirlpool ADG 6600 Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool ADG 6600 Lietotāja rokasgrāmata
Shēma
Ātro uzziņu ceļvedis
PIRMS IERĪCES PIRMĀS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO ĀTRO ATSAUČU
CEĻVEDI UN MONTĀŽAS NORĀDĪJUMUS!
ŠĪS TRAUKU MAŠĪNAS VADĪBAS PANELĪ TIEK AKTIVIZĒTA JEBKURAS POGAS
NOSPIEŠANA, IZŅEMOT ATCELŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGU.
LAI TAUPĪTU ENERĢIJU, VADĪBAS PANELIS TIEK AUTOMĀTISKI DEAKTIVIZĒTS
30 SEKUNŽU LAIKĀ, JA CIKLS NAV SĀCIES.
PROGRAMMAS IZVĒLES
POGA
Nospiediet programmu pogu
(atkārtoti), līdz iedegas
nepieciešamās programmas
indikators (skatiet tālāk
„Programmu tabulu”).
SĀKŠANAS/ATSĀKŠANAS POGA
Nospiediet šo pogu, lai sāktu izvēlēto programmu:
indikators iedegas un izslēdzas programmas beigās.
Ja durvis tiek atvērtas mazgāšanas cikla laikā, cikls
īslaicīgi tiek pārtraukts: mirgo sākšanas indikators.
Lai atsāktu ciklu, nospiediet sākšanas pogu un
aizveriet durtiņas 3 sekunžu laikā.
ATCELŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGA
Nospiediet šo pogu, lai izslēgtu vadības paneli.
Programmas darbības laikā nospiežot pogu, tiek
atcelta programma un 1 minūti notiek ūdens izlaišana.
Ja poga tiek nospiesta, kad trauku mazgājamā mašīna
ir izslēgta, no tās tiek izlaisti visi iespējamie šķidrumi
(1 minūti ilgs process).
Ja indikators iedegas vairākkārt, skatiet 6. lappusi
(nodaļa „Kā rīkoties, ja...”).
Programmu tabula
P
1
2
1)
2)
3)
Programmas
Priekšmazgāšana
Ātrā
mazgāšana
3
Ekonomiskā 2)
4
Antibakteriālā 3)
5
Intensīvā
Ievietošanas norādījumi
auksts
Patēriņš
Mazgāšanas
līdzeklis
Litri
kWh
Minūtes 1)
Fajansa trauki vēlākai mazgāšanai.
—
5,0
0,02
10
40 °C
Nedaudz netīri fajansa trauki, nav
piekaltis ēdiens.
X
13,0
0,70
30
50 °C
Vidēji netīri fajansa trauki.
Enerģijas taupīšanas programma.
X
15,0
1,05
165
Vidēji vai ļoti netīri fajansa trauki ar
papildu antibakteriālo mazgāšanu.
Programmas pārtraukšana
(piemēram, durvju atvēršanas dēļ) var
mazināt mikrobu likvidēšanu.
X
16,0
1,75
120
Programma ieteicama ļoti netīriem
fajansa traukiem, īpaši piemērota
pannām un kastroļiem.
X
15,0
1,50
140
70 °C
Programmas dati, kas iegūti saskaņā ar Eiropas standartu EN 50242, ir iegūti normālos apstākļos (bez papildopcijām) un var atšķirties
atkarībā no apstākļiem. Atšķirības līdz 20 minūtēm ir iespējamas ar sensora programmām ierīces automātiskās kalibrēšanas sistēmas
rezultātā.
Atsauces programma enerģijas marķējumam atbilstoši EN 50242 normatīviem. - Piezīme pārbaudes institūtiem: lai iegūtu detalizētu informāciju
par EN/standarta ievietošanas salīdzinājuma testu un citiem testiem, sazinieties, izmantojot šo adresi: „nk_customer@whirlpool.com”.
Antibakteriālā darbība ir pārbaudīta Pasteur of Lille institūtā (Francijā), pamatojoties uz 2001. gada novembra standartu NF EN 13697.
ADG 6600
5019 396 03777
LV -1-
Pirmā lietošana
Kā iestatīt ūdens cietību, lai vienmēr nodrošinātu labākos tīrīšanas rezultātus
Ūdens cietību vajadzētu iestatīt tikai
pirms pirmās mazgāšanas reizes vai pēc
ūdens cietības maiņas
-
Nospiediet un vismaz 3 sekundes paturiet nospiestas programmu un ATCELŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogas.
Programmas gaismas diodes parādīs ūdens cietības iestatījumu.
Nospiediet programmu pogu, lai palielinātu iestatījumu (kad līmenis sasniedz 7, nākamo reizi nospiežot taustiņu, tas tiek iestatīts
atpakaļ uz 1.
Pagaidiet 30 sekundes (vadības panelis izslēdzas) vai nospiediet SĀKŠANAS/atsākšanas pogu, lai saglabātu iestatījumu.
1. Pavaicājiet savam ūdens apgādes uzņēmumam, kāda ir ūdens cietība...
Vācijā
pieņemtās
pakāpes °dH
Ūdens cietības līmenis ir rūpnīcā
iestatīts uz mēreni cietu
(4. līmenis).
Pat ja izmantojat tabletes, kas
ietver sāls funkcionalitāti,
jāpievieno reģenerācijas sāls, jo
šādi mazgāšanas līdzekļi
nepietiekami efektīvi mīkstina
cietu ūdeni.
Francijā
pieņemtās
pakāpes °fH
Anglijā
pieņemtās
pakāpes °eH
2. ...ievadiet šo vērtību trauku
mazgājamajā mašīnā
Panelī deg 3 pirmās
PROGRAMMAS GAISMAS
DIODES (skatiet programmu
tabulu)
P1
P2
P3
Ūdens cietības līmenis
0-5
0-9
0 - 6,3
Mīksts
1
6 - 10
10 - 18
7 - 12,6
Mērens
2
11 - 15
19 - 27
13,3 - 18,9
Vidējs
3
16 - 21
28 - 37
19,6 - 25,9
Mēreni ciets
4
22 - 28
38 - 50
26,6 - 35
Ciets
5
29 - 35
51 - 63
35,7 - 44,1
Ļoti ciets
6
36 - 50
64 - 90
44,8 - 62,4
Īpaši ciets
7
Ieteikumi mazgāšanas līdzekļa
lietošanai
Gēls vai pulveris
(skalošanas
līdzeklis un sāls)
Tabletes
dodieties uz
1. darbību (skatiet
ja ūdens ir CIETS,
„Ikdienas
jāpievieno papildu
pārbaude”)
sāls (dodieties uz
1. darbību
„Ikdienas
pārbaude”)
Pirmajā lietošanas reizē sāls tvertne ir jāuzpilda neatkarīgi no ūdens cietības līmeņa (skatīt tālāk aprakstu 1. darbībā „Ikdienas pārbaude”).
Sāls tvertnes pārbaude — izšķīdiniet kaļķakmens nogulsnes (nav nepieciešams, ja ūdens
cietības līmenis ir iestatīts uz „soft” (mīksts)!)
1
1 - sāls tvertne
2 - skalošanas līdzekļa dozators
3 - mazgāšanas līdzekļa dozators
4 - statīvu sistēma
5, 6, 7, 8 - panelī pieejamās funkcijas
9 - filtri
10 - smidzināšanas sviras
Ikdienas pārbaude
Vizuālais
indikators
(atkarībā no
modeļa).
Atskrūvējiet
vāciņu.
Uzskrūvējiet
vāciņu. Noņemiet
sāls pārpalikumus
ap vāciņu. Dažām
sāls tvertnēm
līmeņa indikators ir
iebūvēts vāciņā
(skatīt tālāk, kā to
pārbaudīt).
Uzpildiet sāls tvertni ar ūdeni tikai
pirms pirmās mazgāšanas.
Sāls līmeņa indikators var palikt iedegts
vairāku mazgāšanas ciklu beigās. Ja ūdens
cietības līmenis samazinās kategorijas
ietvaros (mīksts), sāls nav nepieciešama.
Pievienojiet sāli (nekad nepievienojiet
mazgāšanas līdzekli!) min. 0,8 kg / maks. 1 kg
(atkarībā no modeļa)
Sāls indikators vadības panelī
Indikatora lampiņa iedegas, kad JĀPAPILDINA
SĀLS.
Sāls indikators uz sāls tvertnes vāciņa
zaļš:
kārtībā.
caurredzams:
JĀPAPILDINA
LV -2-
Skalošanas līdzekļa pievienošana (nav nepieciešams, ja izmantojat tabletes). Kā noregulēt skalošanas līdzekļa devas regulatoru
2
Vizuālais
indikators
Ja
nepieciešams,
atveriet
B vāku
(nospiediet
paredzēto
pogu).
Apskatiet skalošanas līdzekļa indikatoru, lai
pārbaudītu līmeni dozatorā.
Skalošanas līdzekļa deva ir
jāpielāgo izmantotajam
mazgāšanas līdzeklim. Jo zemāks
iestatījums, jo mazāks dozētā
skalošanas līdzekļa daudzums
(rūpnīcas iestatījums: 4. pozīcija).
Nospiediet pogu, lai atvērtu
B vāku. Ar monētu vai tamlīdzīgu
priekšmetu pagrieziet bultiņu uz
nepieciešamo iestatījumu. Pēc
skalošanas līdzekļa iestatījuma
pielāgošanas atkal aizveriet vāku.
Pievienojiet
skalošanas
līdzekli līdz
maksimuma
līnijai (~150 ml)
(atkarībā no modeļa)
Skalošanas līdzekļa indikators vadības panelī
Ikdienas pārbaude
Skalošanas līdzekļa indikators uz dozatora
Indikatora lampiņa iedegas, kad JĀPAPILDINA
SKALOŠANAS LĪDZEKLIS.
tumšs: kārtībā.
caurredzams: JĀPAPILDINA
Lietojiet vienīgi mājas apstākļos trauku mazgājamajām mašīnām paredzētos skalošanas līdzekļus. Nekavējoties noslaukiet nejauši izšļakstījušos skalošanas līdzekli. Tādējādi tiek novērsta liekā pārklājuma veidošanās, kas
var izraisīt ierīces disfunkciju.
Ja rodas svītras: samaziniet devu, pagriežot skalu uz zemāko rādījumu (1-3). Ja fajansa trauki nav pilnīgi sausi: palieliniet devu, pagriežot skalu uz augstāku rādījumu (5-6). Plastmasas trauki sliktāk žūst, un augstāks
mazgāšanas līdzekļa iestatījums neuzlabo situāciju.
Mazgāšanas līdzekļi ar pievienotu skalošanas līdzekli var būt efektīvi tikai garākām programmām. Īsāku programmu gadījumā mazgāšanas līdzekļa pārpalikumi var radīt problēmas (ja nepieciešams, izmantojiet pulverveida
mazgāšanas līdzekli). Mazgāšanas līdzekļi ar pievienotu skalošanas līdzekli mēdz veidot liekus pārklājumus.
Mazgāšanas līdzekļa pievienošana — lietojiet tikai trauku mašīnām paredzētos līdzekļus atbilstoši ražotāja ieteikumiem
Ja nepieciešams, atveriet A vāku
(nospiediet paredzēto pogu).
3
Mazgāšanas līdzekli — tableti/pulveri/šķidrumu — ievietojiet lielajā
nodalījumā.
Mazgāšanas līdzekļa
dozatoru piepildiet
vienīgi pirms
mazgāšanas
programmas
ieslēgšanas.
Ikdienas lietošana
Aizveriet vāku, nospiežot attiecīgos
izvirzījumus.
Katram ciklam izmantojiet tikai vienu
tableti, kas ievietota tikai mazgāšanas
līdzekļa dozatorā.
Var izmantot jebkura veida tabletes, bet,
izmantojot veidu „2 vienā”, obligāti
jāpievieno sāls.
LV -3-
Kā traukus ievietot statīvos
Kā traukus ievietot AUGŠĒJĀ STATĪVĀ
4
(atkarībā no modeļa)
A - pielāgojamie atloki: horizontālā stāvoklī krūzītēm /
gariem piederumiem.
B - piederumu grozs - puse: var novietot augšējā statīvā, ja
izvēlēta pusielādes/vairākzonu opcija.
Režģis (G) ir jānoņem.
Kā noregulēt augšējā statīva augstumu (ja
pieejams).
Augšējo statīvu var pacelt, lai apakšējā statīvā būtu
vairāk vietas, vai nolaist, lai ievietotu garas glāzes uz
kājiņas.
- Izņemiet abus sānu rokturus (C) (tiem jābūt vienā
līmenī) un paceliet vai nolaidiet augšējo statīvu.
Kā noņemt augšējo statīvu (ja pieejams)
Iespējams, ir noderīgi noņemt augšējo statīvu, lai apakšējā statīvā ievietotu lielus
priekšmetus.
- Atveriet abus aizturus (D), lai noņemtu augšējo statīvu (ja augšējais statīvs atrodas vietā,
aizturiem vienmēr jābūt aizvērtiem).
D - AIZVĒRTS
D - ATVĒRTS
Kā traukus ievietot APAKŠĒJĀ STATĪVĀ
(atkarībā no modeļa)
E - nolokāmi šķīvju turētāji: tos var nolocīt uz leju, lai ievietotu katlus
vai fiksētos šķīvju turētājus
F - piederumu grozs: bīdiet abas daļas katru uz savu pusi, lai sadalītu grozu.
G - režģis: palīdz noturēt piederumus atsevišķi, lai nodrošinātu labākus
mazgāšanas rezultātus.
5
Traukus sakārtojiet tā, lai ūdens neuzkrātos izliekumos, un pārliecinieties, ka smidzināšanas sviras griežas brīvi. Izmantojiet tikai mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotus fajansa un citus traukus.
Neizmantojiet trauku mazgājamo mašīnu koka, alumīnija, alvas, sudraba piederumu vai dekorētu (neglazētu) trauku mazgāšanai. Trauki (piemēram, šķīvji, bļodas, katli) grozos jāsaliek pareizi, lai ūdens varētu
notecēt uz leju!
Ierīces ieslēgšana. Nospiediet jebkuru (izņemot atcelšanas/izslēgšanas) pogu, lai ieslēgtu vadības paneli un sāktu programmēšanu.
LV -4-
Programmas izvēle
6
Programmu pārskats
Programmu maksimālais iespējamais skaits ir parādīts nodaļā „Shēma”. Jūsu ierīces atbilstošās programmas var atrast panelī (1. lappuse).
Izvēlieties programmu atbilstoši pievienotajai programmu tabulai (1. lappuse).
Programmas ilgums ir atkarīgs no ārējiem vides apstākļiem (piemēram, temperatūras un spiediena).
Mazgāšanas cikls
7
Trauku mazgājamās mašīnas durtiņām ir jābūt aizvērtām, bet ūdens krānam — atvērtam.
Lai īslaicīgi apturētu programmu (piemēram, ja vēlaties ievietot
Lai atceltu ieslēgto programmu:
kādu priekšmetu):
- Atveriet durtiņas, nospiediet
ATCELŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu
- Uzmanīgi atveriet durtiņas (programma apturēta) un ievietojiet
un aizveriet durtiņas.
priekšmetu(-s)
(uzmanieties no KARSTĀ tvaika!).
- (Tiek izlaists ūdens (ne ilgāk kā
1 minūti), pēc tam ierīce izslēdzas).
- Nospiediet SĀKŠANAS pogu un aizveriet durtiņas 3 sekunžu laikā
(programma atsāk ciklu no vietas, kurā tā tika pārtraukta).
Lai mainītu esošo programmu:
- Atveriet durtiņas, nospiediet ATCELŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, lai
atceltu palaisto programmu, un aizveriet durtiņas.
- (Tiek izlaists ūdens (ne ilgāk kā 1 minūti), pēc tam ierīce izslēdzas).
- Lai ierīci ieslēgtu, atveriet durtiņas un nospiediet jebkuru citu, izņemot
ATCELŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
- Izvēlieties jaunu programmu.
- Nospiediet SĀKŠANAS pogu un aizveriet durtiņas 3 sekunžu laikā.
Ierīces izslēgšana. Viss kārtībā...
8
Pēc programmas pabeigšanas ierīce automātiski pāriet gaidstāves režīmā. Visi indikatori izslēdzas.
Atverot durtiņas, rīkojieties uzmanīgi: uzmanieties no karstā tvaika.
Iztukšojiet ierīci, sākot no apakšējā statīva, lai atlikušie pilieni vai ūdens nenonāktu uz apakšā ievietotajiem traukiem.
Apkope un kopšana
Apkope un kopšana
9
Uzskrūvējiet mikrofiltru,
ŅEMOT VĒRĀ ATZĪMI!
Filtri
Pārbaudiet un
notīriet pēc
nepieciešamības
Atskrūvējiet
mikrofiltru (1),
noņemiet to (2) un
noņemiet smalko
sietu (3)...
Ievietojiet
Noskalojiet tekošā
ūdenī...
Mazās kļūmes novērsiet pats...
10
Smidzināšanas
sviras
Noņemiet
nosprostojumus/
nogulsnes.
Ievietojiet un stingri pieskrūvējiet augšējās un apakšējās
sviras.
Atskrūvējiet un
noņemiet augšējo
sviru...
Atskrūvējiet un
noņemiet
apakšējo sviru...
Izsmidzināšanas
sprauslas
izskalojiet zem
tekoša ūdens (ja
nepieciešams,
izmantojiet zobu
bakstāmos)...
LV -5-
Kā rīkoties, ja...
Ja rodas kļūme, pirms sazināties ar pēcpārdošanas apkopes dienestu, veiciet turpmāk minētās pārbaudes, lai pārbaudītu un novērstu problēmu.
Veicot šīs darbības, var novērst lielāko daļu kļūmju un ātri atjaunot normālu ierīces darbību.
Kļūmju rādījums displejā:
Funkcijas numurs „F”x - mirgo
Ierīce...
...nedarbojas/neieslēdzas
-
...rāda „F6 E2”
...rāda „F6 E7” vai „F6 E1”
...rāda „F6 E3” / pārāk ātri beigusies
mazgāšanas programma (trauki ir netīri un
slapji)
...rāda „F8 E1”
Kļūdas numurs „E”y - mirgo
Iespējamie cēloņi...
0,5 s pauze
Risinājumi...
Ierīcei ir jābūt ieslēgtai.
-
Ja nav strāvas padeves, pārbaudiet mājsaimniecības shēmas drošinātāju.
-
Nevar aizvērt trauku mazgājamās mašīnas durvis.
-
Pārbaudiet, vai trauku mazgājamās mašīnas durvis ir aizvērtas.
-
Ieslēgta aizkavētā starta opcija.
-
Pārbaudiet, vai nav izvēlēta aizkavētā starta opcija (ja pieejama). Ja ir, ierīce iedarbosies tikai pēc iestatītā laika beigām. Ja
nepieciešams, ATIESTATIET ierīci, nospiežot ATCELŠANAS pogu, vai nekavējoties sāciet ciklu, nospiežot SĀKŠANAS pogu.
-
Aizvērts ūdens krāns.
-
Ūdens krānam ir jābūt atvērtam.
-
Savijusies ūdens ieplūdes šļūtene vai aizsērējuši ieejas filtri.
-
Ūdens ieplūdes šļūtene nedrīkst būt samezglojusies, un attiecīgais ieejas filtrs ūdens krāna savienotājā nedrīkst būt netīrs vai
aizsērējis.
-
Pārāk zems ūdens spiediens.
-
Ūdens krānam ūdens ieplūdes laikā ir jābūt pilnīgi atvērtam (minimālais apjoms: 0,5 litri minūtē).
-
Savijusies ūdens ieplūdes šļūtene vai aizsērējuši ieejas filtri.
-
Ūdens ieplūdes šļūtene nedrīkst būt samezglojusies, un attiecīgais ieejas filtrs ūdens krāna savienotājā nedrīkst būt netīrs.
-
Netīri vai aizsērējuši filtri.
-
Filtri nedrīkst būt netīri vai aizsērējuši.
-
Pārāk maz ūdens trauku mazgājamās mašīnas ūdens sistēmā.
-
Ieliekti priekšmeti (piemēram, bļodas un krūzes) statīvā jāsakārto ar ieliekumu uz leju.
-
Nepareizi uzstādīta drenāžas caurule.
-
Drenāžas caurulei jābūt pareizi uzstādītai (augstā uzstādījuma ierīcēm atstājiet vismaz 200-400 mm no ierīces apakšējās malas);
skatiet montāžas norādījumus.
-
Augsts putu līmenis iekšpusē.
-
Atkārtojiet bez mazgāšanas līdzekļa vai pagaidiet, līdz putas pazūd.
-
Netīri filtri.
-
Iztīriet filtrus.
-
Sapinusies drenāžas caurule.
-
Drenāžas caurule nedrīkst būt sapinusies.
-
Aizvērts sifona šļūtenes savienojums.
-
Jānoņem sifona šļūtenes savienojuma aizvēršanas disks.
Pēc iepriekš minēto darbību veikšanas atiestatiet kļūdas ziņojumu. Vairumā gadījumu kļūmi var šādi novērst.
ATIESTATĪŠANA:
Fajansa trauki un galda piederumi...
...nav pilnīgi tīri / ar ēdiena atliekām
Nospiediet ATCELŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
Aizveriet durvis.
Ūdens tiek automātiski izlaists 1 minūtes laikā.
Tagad ierīce ir gatava restartēšanai.
Iespējamie cēloņi...
-
Risinājumi...
Pārāk maz vietas starp traukiem (nepareizs izliekto priekšmetu
izkārtojums statīvā).
Pārāk maz mazgāšanas līdzekļa, tas ir pārāk vecs vai nepareizi
uzglabāts.
-
-
Temperatūra nav pietiekami augsta ļoti netīriem traukiem.
-
-
Trauku ievietošana trauku mazgājamajā mašīnā, vienlaicīgi
izmantojot gan apakšējo, gan augšējo statīvu ar pusielādes/multizonu opciju.
Ja izvēlēta pusielādes/multizonu opcija (ja pieejama), ievietojiet traukus tikai augšējā statīvā vai tikai apakšējā statīvā, lai palielinātu
mazgāšanas jaudu un tādējādi panāktu optimālus mazgāšanas rezultātus.
-
Ekonomijas 50 °C programmas bieža izmantošana.
-
Ja bieži izmantojat ekonomijas 50 °C programmu (ja pieejama), laiku pa laikam izvēlieties intensīvo 70 °C programmu (ja pieejama).
-
Aizsērējušas smidzināšanas sviras, netīri vai nepareizi uzstādīti filtri.
-
Smidzināšanas sviras nedrīkst būt aizsērējušas, filtri nedrīkst būt netīri, un tiem jābūt pareizi uzstādītiem (skatīt 5. lappusē nodaļu
„Apkope un kopšana”).
-
Iestrēgušas smidzināšanas sviras, jo tām traucē trauki vai piederumi. -
-
-
Sakārtojiet traukus tā, lai tie savstarpēji nesaskartos. Ieliekti priekšmeti (piemēram, bļodas un krūzes) statīvā jāsakārto ar ieliekumu
uz leju.
Ja nepieciešams, izmantojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa, ievērojot ražotāja norādījumus par devu. Mazgāšanas līdzekli vienmēr
glabājiet sausā vietā un ne pārāk ilgi.
Ļoti netīriem fajansa traukiem izvēlieties mazgāšanas programmu ar augstāku temperatūru (skatīt programmu tabulu 1. lappusē).
Smidzināšanas svirām ir jāgriežas brīvi, un tās nedrīkst ķerties aiz traukiem vai piederumiem.
LV -6-
Kā rīkoties, ja...
Fajansa trauki un galda piederumi...
Iespējamie cēloņi...
Risinājumi...
...deg sāls indikators
-
Izmantojiet tabletes ūdens mīkstināšanai.
-
Iestatiet tabletes opciju. Ja šī opcija nav pieejama, ir normāli, ka iedegas sāls indikators.
...ir nogulsnes: reģenerācijas sāls atlikumi
-
Pārāk ciets ūdens.
-
Teritorijās, kurās ūdens ir ļoti ciets, jāpievieno vairāk reģenerācijas sāls (skatīt 2. lappusē nodaļu „Kā iestatīt ūdens
cietību”).
-
Atvērts sāls tvertnes vāciņš.
-
Pareizi aizveriet sāls tvertnes vāciņu.
-
Nepietiek skalošanas līdzekļa.
-
Ja izmantojat kombinētās darbības mazgāšanas līdzekli, mēģiniet palielināt skalošanas līdzekļa daudzumu.
-
Plastmasas trauki slikti nožūst.
-
Sintētiskie materiāli slikti žūst. Noslaukiet tos, ja tie ir mitri cikla beigās.
-
Tīrie trauki ilgu laiku paliek trauku mazgājamajā mašīnā pēc cikla beigām (piemēram, izmantojot aizkavētā starta opciju).
Šādā situācijā ir normāli, ja uz traukiem un trauku mazgājamās mašīnas malās ir ūdens pilieni.
Pirms trauku izņemšanas mēģiniet trauku mazgājamās mašīnas durvis paturēt atvērtas 5 minūtes.
-
Statīvā ir nepareizi sakārtoti izliektie priekšmeti.
-
Sakārtojiet traukus tā, lai dobumos neuzkrātos ūdens.
-
Nepareiza skalošanas līdzekļa deva.
-
Palieliniet skalošanas līdzekļa devu (skatīt 3. lappusē nodaļu „Skalošanas līdzekļa pievienošana”).
-
Izvēlēta ātrā programma.
-
Ātrā programma 40 °C/45 °C ir paredzēta mazliet netīru trauku ātrai mazgāšanai. Ja to izmanto vidēji/ļoti netīru
trauku pilnai porcijai, trauki, iespējams, nebūs pilnīgi sausi. Šādā gadījumā izvēlieties standarta ilguma
programmu. Lai iegūtu pēc iespējas labākus rezultātus, pēc programmas beigām atveriet durvis, pagaidiet
15 minūtes un tikai pēc tam iztukšojiet trauku mazgājamo mašīnu.
...plastmasas daļas ir mainījušas krāsu
-
Tomātu/burkānu sula.
-
Plastmasas daļu krāsas maiņu var izraisīt, piemēram, tomātu mērce. Ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas
līdzekli, jo tad var izmantot nedaudz lielākas devas, lai uzlabotu balināšanu. Vajadzētu izmantot programmas ar
augstāku mazgāšanas temperatūru.
...nespodras glāzes u.c.
-
Trauki, kas nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamajā
mašīnā (porcelāns),
...noņemamas nogulsnes uz glāzēm
-
Glāzēm nepiemērotu programmu izmantošana.
...glāzes nemirdz
-
Glāzes nav piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā
mašīnā (porcelāns).
...paliekošas nogulsnes uz glāzēm
-
Varavīksnes efekts.
...pēc mazgāšanas trauku mazgājamajā mašīnā
tējas krūzes ir tumšas un netīrumi nepazūd
-
Nav zināms.
...rūsas plankumi
-
Netiek izmantota priekšmazgāšanas programma.
...citi plankumi
-
Pārāk maza skalošanas līdzekļa deva.
...nav sausi
-
Dažu veidu glāzes nevar mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
-
Šī parādība ir nenovēršama. Turpmāk iesakām:
Mainīt mīkstinātāja dozēšanas sistēmas kontroli.
Uzmanieties — ievērojiet ieteicamo mazgāšanas līdzekļa devu.
Informāciju par kombinētās darbības tabletēm skatiet mazgāšanas līdzekļa ražotāju ieteikumos.
-
Šī parādība ir nenovēršama. Krāsas mainās neatgriezeniski.
-
Sāļas vai skābas ēdiena atliekas var izraisīt rūsas plankumu rašanos pat uz nerūsošā tērauda piederumiem. Ja
trauki jāmazgā vēlāk, lai no tā izvairītos, vienmēr izmantojiet priekšmazgāšanas programmu.
-
Plankumu gadījumā palieliniet skalošanas līdzekļa devu (skatīt 3. lappusi nodaļā „Skalošanas līdzekļa
pievienošana”).
Ja izmantojat kombinētās darbības mazgāšanas līdzekli, mēģiniet palielināt skalošanas līdzekļa daudzumu.
...svītras
-
Pārāk liela skalošanas līdzekļa deva.
-
...pārklājums
-
Nepiemērota mazgāšanas/skalošanas līdzekļa deva.
Izmantojiet tikai mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā piemērotus fajansa un citus traukus.
Trauki jāsaliek kopā, tiem nesaskaroties. Nelieciet stikla traukus grozos kopā. Izmantojiet stiklam piemērotu
programmu.
-
Svītru gadījumā samaziniet skalošanas līdzekļa devu (skatīt 3. lappusi nodaļā „Skalošanas līdzekļa
pievienošana”).
Ja izmantojat kombinētās darbības mazgāšanas līdzekli, kas satur skalošanas līdzekli, nepievienojiet papildu
skalošanas līdzekli.
Izmantojiet tikai nepieciešamo mazgāšanas/skalošanas līdzekļa daudzumu, jo pārmērīgs daudzums var radīt
liekus pārklājumus.
LV -7-
Kā rīkoties, ja...
Atvienojiet elektrotīkla spraudni
Ja pēc iepriekš minēto pārbaužu veikšanas kļūme saglabājas, atvienojiet elektrotīkla spraudni un aizgrieziet ūdens krānu. Sazinieties ar pēcpārdošanas apkopes dienestu (skatīt garantiju).
Pirms sazināties ar pēcpārdošanas apkopes dienestu, atzīmējiet šādas lietas:
- kļūmes aprakstu;
- ierīces veidu un modeli;
- apkopes kodu (skaitli, kas norādīts uz pielīmētās nominālu plāksnītes) durvju iekšpusē labajā pusē:
Piesardzības pasākumi un vispārīgi ieteikumi
1. Iepakojums
Iepakojuma materiāli ir 100% pārstrādājami un marķēti ar pārstrādes simbolu
.
2. Iepakojuma noņemšana un satura pārbaude
Pēc izsaiņošanas pārbaudiet, vai trauku mazgājamā mašīna nav bojāta un vai durtiņas pareizi aizveras. Ja rodas
šaubas, griezieties pie kvalificēta speciālista vai sava pārdevēja.
3. Pirms trauku mazgājamās mašīnas pirmās lietošanas
- Ierīce ir paredzēta izmantošanai 5–45 °C vides temperatūrā.
- Ražotājs ir veicis trauku mazgājamās mašīnas pārbaudi, lai tai nodrošinātu pareizu darbību. Pēc šādas pārbaudes
var palikt nelielas ūdens lāses/plankumi, kas pazūd pēc pirmās mazgāšanas.
4. Enerģijas un ūdens taupīšana
- Fajansa traukus neskalojiet zem tekoša ūdens.
- Pirms trauku mazgājamās mašīnas palaišanas vienmēr uzpildiet to pilnībā vai izvēlieties pusielādes/multizonu
opciju (ja pieejama).
- Ja ir pieejami ekoloģiski enerģijas avoti, piemēram, saules paneļa apsilde, siltumsūkņi vai centralizētās sildīšanas
sistēmas, ierīci var pievienot pie karstā ūdens padeves līdz ne vairāk kā 60 °C temperatūrai. Pārliecinieties, ka
izvēlēta pareiza veida ūdens ieplūdes šļūtene („70 °C Max” vai „90 °C Max”).
5. Bērnu drošība
- Iesaiņojuma materiālus uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Kategoriski aizliegts bērniem spēlēties ar trauku mazgājamo mašīnu.
- Mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzekli un sāli glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
6. Drošības brīdinājumi
- Ierīci nav paredzēts izmantot bērniem un personām ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem, ja tas nenotiek
atbildīgā pieaugušā uzraudzībā, garantējot drošu lietošanu.
- Nelietojiet ierīci ārā.
- Trauku mazgājamās mašīnas tiešā tuvumā neglabājiet ugunsnedrošus materiālus.
- Trauku mazgājamajā mašīnā esošais ūdens nav dzerams.
- Trauku mazgājamajā mašīnā aizliegts izmantot šķīdinātājus: sprādziena risks!
- Uzmanieties, ja durtiņas ir atvērtas — paklupšanas risks!
- Vaļējas trauku mazgājamās mašīnas durtiņas var noturēt piekrauta statīva svaru tikai tad, ja tas ir izvilkts ārā.
Uz vaļējām durtiņām nelieciet priekšmetus, nesēdiet un nestāviet uz tām.
-
Asi priekšmeti, kas var izraisīt traumas (piemēram, naži), jāievieto piederumu grozā ar aso galu uz leju. Piederumi
ar gariem rokturiem horizontāli jāizvieto augšējā statīvā tā, lai asais gals būtu vērsts projām no ierīces
priekšpuses.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes veikšanas, kā arī disfunkcijas gadījumā atvienojiet elektrotīkla spraudni un aizgrieziet
ūdens krānu.
- Remonti un tehniskās modifikācijas ir jāveic tikai kvalificētam tehniskajam speciālistam.
7. Salizturība
Ja ierīce atrodas vietā, kur iespējama sasalšana, tā pilnībā jāiztukšo. Aizgrieziet ūdens krānu, noņemiet ieplūdes un
izplūdes šļūtenes un izlaidiet visu ūdeni. Nodrošiniet, lai sāls tvertnē atrastos vismaz 1 kg izšķīdinātas reģenerācijas
sāls, kas pasargā ierīci temperatūrā līdz -20 °C. Atsākot programmu, var tikt parādīts kļūdas ziņojums (skatīt
6. lappusi).
„F6 E2” — ierīcei ir jāpaliek vismaz 5 °C temperatūrā ne mazāk kā 24 stundas.
Pēc šo kļūmju novēršanas ATIESTATIET ierīci (skatīt nodaļu „Kā rīkoties, ja...”).
8. Utilizācija
- Ierīces ražošanā ir izmantoti pārstrādājami materiāli. Ja izlemjat atbrīvoties no trauku mazgājamās mašīnas, tā
jāutilizē atbilstoši vietējiem atkritumu likvidēšanas noteikumiem. Padariet to nelietojamu, nogriežot strāvas vadu.
Lai novērstu iespējamās bērnu apdraudējuma situācijas (piemēram, nosmakšanas risku), salauziet durvju
slēdzeni, lai tās vairs nevarētu aizvērt.
- Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem
(WEEE). Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, jūs varat novērst iespējamo vides un veselības apdraudējumu.
,
Ja šāda veida ierīce tiek neatbilstoši likvidēta kā sadzīves atkritumi, tas var kaitēt apkārtējai videi. Simbols
kas redzams uz ierīces vai ietverts ierīcei pievienotajā dokumentācijā, norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst likvidēt
kā mājsaimniecības atkritumus, bet tas ir jānogādā tuvākajā savākšanas centrā, kur tiek pārstrādātas elektriskās
un elektroniskās ierīces. Utilizācija ir jāveic atbilstoši vietējiem atkritumu utilizācijas normatīviem. Lai iegūtu
papildinformāciju par šīs ierīces apstrādi, atkopšanu un pārstrādi, sazinieties ar kompetentu vietējo varas iestādi,
sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.
EK atbilstības deklarācija
Šī ierīce ir izstrādāta, izveidota un tiek pārdota atbilstoši EK direktīvās noteiktajām drošības prasībām:
2006/95/EK, 89/336/EK, 93/68/EK un 2002/95/EK (RoHS direktīva).
Ievietošanas apjoms: 12 vietas iestatījumi.
Garantija nav piemērojama, ja kļūmes izraisījusi nepareiza ierīces lietošana.
Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas.
LV -8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising