Whirlpool | GMA 6422/IXL | Instruction for Use | Whirlpool GMA 6422/IXL Užívateľská príručka

Whirlpool GMA 6422/IXL Užívateľská príručka
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
SK
DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE
Kompletný návod si môžete stiahnuť na http://
docs.whirlpool.eu alebo zavolajte na telefónne
číslo uvedené v záručnej knižke.
Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto
bezpečnostné pokyny. Uchovajte ich poruke na
budúce použitie.
V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú
uvedené dôležité upozornenia týkajúce sa
bezpečnosti, ktoré treba vždy dodržiavať. Výrobca
odmieta zodpovednosť v prípade nedodržania
týchto bezpečnostných pokynov, nenáležitého
používania spotrebiča alebo nesprávneho
nastavenia ovládania.
Tieto pokyny platia, ak je na spotrebiči symbol
krajiny. Ak na spotrebiči symbol krajiny nie je, je
potrebné sa riadiť technickými pokynmi, kde
nájdete potrebný návod týkajúci sa úpravy
spotrebiča na podmienky krajiny použitia.
UPOZORNENIE: Pri používaní plynového
sporáka vzniká v miestnosti, kde je inštalovaný,
teplo, vlhkosť a produkty spaľovania. Dbajte, aby
bola kuchyňa dobre vetraná, najmä keď sa
spotrebič používa: nechajte prirodzené vetracie
otvory otvorené alebo nainštalujte mechanické
vetracie zariadenie (mechanický odsávací digestor).
Dlhšie intenzívne používanie spotrebiča môže
vyžadovať ďalšie vetranie, napríklad otvorením
okna, alebo intenzívnejšie vetranie zvýšením
úrovne mechanického vetrania, ak je nainštalované.
UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti
sa počas používania zahrievajú. Dávajte pozor, aby
ste sa nedotkli ohrevných článkov. Nedovoľte, aby
sa deti mladšie ako 8 rokov priblížili k rúre, pokiaľ
nie sú nepretržite pod dozorom.
UPOZORNENIE: Ak je varný panel puknutý,
spotrebič nepoužívajte – nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru:
Neskladujte predmety na varných povrchoch.
UPOZORNENIE: Pri varení musí byť spotrebič
pod dohľadom. Pri krátkodobom varení musí byť
spotrebič pod nepretržitým dohľadom.
UPOZORNENIE: Varenie na tuku alebo oleji bez
dozoru môže predstavovať nebezpečenstvo
a môže mať za následok vznik požiaru. NIKDY sa
nepokúšajte uhasiť požiar vodou. Vypnite spotrebič
a následne zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo
hasiacim rúškom.
Nepoužívajte varnú dosku ako pracovnú alebo
odkladaciu plochu. Oblečenie a iné horľavé
materiály uchovávajte mimo spotrebiča, kým
všetky komponenty úplne nevychladnú – hrozí
nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Ak pokyny uvedené v tomto návode nedodržíte
presne, bude hroziť riziko požiaru alebo výbuchu
s následným možným poškodením majetku
alebo poranením osôb.
Veľmi malé deti (0 – 3 roky) by sa nemali
zdržiavať v okolí spotrebiča. Malé deti (3 – 8 rokov)
nepúšťajte k spotrebiču bez dozoru. Deti od 8
rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí môžu používať tento spotrebič
len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali
pokyny týkajúce sa používania spotrebiča
bezpečným spôsobom a chápu hroziace
nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú
hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez
dozoru.
UPOZORNENIE: V prípade, že sa rozbije sklo na
varnej doske, ihneď vypnite všetky horáky
a elektrické ohrievacie teleso a spotrebič odpojte
od prívodu napätia; – nedotýkajte sa povrchu
spotrebiča, – spotrebič nepoužívajte.
Sklený kryt môže puknúť, keď sa zohreje. Pred
zatvorením krytu vypnite všetky horáky a elektrické
platničky. Ak sú horáky zapnuté, kryt nezatvárajte.
POVOLENÉ POUŽÍVANIE
UPOZORNENIE: Spotrebič nie je určený na
ovládanie externým vypínačom, ako je časovač
alebo samostatný systém diaľkového ovládania.
Tento spotrebič je určený na použitie
v domácnosti alebo na podobné účely ako napr.:
v oblastiach kuchyniek pre personál v dielňach,
kanceláriách a iných pracovných prostrediach; na
farmách; pre klientov v hoteloch, moteloch,
penziónoch a iných ubytovacích zariadeniach.
Nie je povolené používať ho na iné účely (napr.
vykurovanie miestností).
Tento spotrebič nie je určený na profesionálne
používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.
Používajte hrnce a panvice s rovnakým
priemerom dna, ako je priemer varných zón, alebo
o niečo väčším (pozrite špeciálnu tabuľku).
Nedovoľte, aby hrnce na mriežkach presahovali cez
okraj varnej dosky.
Nevhodné používanie mriežky môže zapríčiniť
poškodenie platne sporáka: neklaďte preto mriežku
opačne, ani ju neposúvajte po ploche platne.
Nedovoľte, aby plameň horáka presahoval cez okraj panvice.
Neodporúčame Vám používať: Liatinové panvice, kameninové nádoby,
hlinené kastróly alebo keramické hrnce. Rozptyľovače plameňa vo forme
kovovej mriežky alebo iné. Použitie dvoch horákov súčasne pre jednu
oválnu nádobu (napr. na prípravu ryby).
Ak by sa horák následkom špecifických podmienok pri miestnej dodávke
plynu ťažko zapaľoval, odporúčame vám zopakovať uvedený postup
s gombíkom otočeným do polohy malého plameňa.
V prípade inštalácie digestora nad varnú plochu, prosím, dodržiavajte
pokyny o správnych vzdialenostiach.
Ochranné gumené nožičky na snímateľnej mriežke predstavujú
nebezpečenstvo pre malé deti.Po odložení mriežky dbajte, aby boli
všetky nožičky správne nasadené.
INŠTALÁCIA
So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať
ho minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri
vybaľovaní a inštalovaní používajte ochranné
rukavice – nebezpečenstvo porezania.
Inštaláciu, vrátane prívodu vody (ak je)
a elektrického zapojenia a taktiež opravy musí
vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy neopravujte
ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie
je uvedené v návode na používanie. Nepúšťajte
deti k miestu inštalácie. Po vybalení spotrebiča sa
uistite, že sa počas prepravy nepoškodil. V prípade
problémov sa obráťte na predajcu alebo
popredajný servis. Po inštalácii treba odpad
z balenia (plasty, kusy polystyrénu a pod.) uložiť
mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenia.
Pred vykonávaním inštalačných prác musíte
spotrebič odpojiť od elektrického napájania –
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste spotrebičom
nepoškodili napájací kábel – nebezpečenstvo
požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Spotrebič zapnite až po úplnom dokončení
inštalácie.
Elektrické a plynové prípojky musia vyhovovať
miestnym predpisom.
UPOZORNENIE: Úprava spotrebiča a spôsob
jeho inštalácie sú základom bezpečného
a správneho používania vo všetkých ďalších
krajinách.
Použite regulátory tlaku vhodné pre tlak plynu
uvedený v Pokynoch.
Miestnosť musí byť vybavená systémom
odsávania vzduchu, ktorý odstráni všetky spaliny.
Miestnosť musí umožňovať riadnu cirkuláciu
vzduchu, pretože vzduch je potrebný pre normálne
spaľovanie. Prúdenie vzduchu musí byť minimálne
2 m3/h na kW inštalovaného výkonu.
Systém cirkulácie vzduchu môže nasávať vzduch
priamo zvonka cez potrubie s prierezom minimálne
100 cm2; otvor nesmie byť ohrozený žiadnym
typom upchatia.
Systém môže zabezpečovať vzduch potrebný na
spaľovanie aj nepriamo, t.j. zo susedných miestností
vybavených potrubím na cirkuláciu vzduchu, ako je
opísané vyššie. Tieto miestnosti však nesmú byť
spoločenské miestnosti, spálne alebo miestnosti,
ktoré môžu predstavovať riziko požiaru.
Skvapalnený plyn klesne k podlahe, pretože je
ťažší ako vzduch. Preto aj miestnosti, kde sa
nachádzajú fľaše s LPG, musia byť vybavené
vetracími otvormi, aby v prípade netesnosti mohol
plyn uniknúť. V dôsledku toho fľaše s LPG, čiastočne
alebo úplne plné, sa nesmú inštalovať ani skladovať
v miestnostiach alebo skladoch, ktoré sú pod
zemou (pivnice a pod.). Odporúča sa uchovávať
v miestnosti iba fľašu, ktorá sa používa, a umiestniť
ju tak, aby nebola vystavená teplu z vonkajších
zdrojov (pece, kozuby, sporáky a pod.), ktoré by
mohli zvýšiť teplotu fľaše nad 50 °C.
Pred vsadením spotrebiča do nábytkového
príslušenstva urobte všetky potrebné výrezy
a odstráňte drevené odrezky a piliny.
Ak spotrebič nie je inštalovaný nad rúrou, je
potrebné do priehradky pod spotrebičom
nainštalovať oddeľovací panel (nie je priložený).
Ak by ste mali ťažkosti s otočením gombíkov horákov, prosím,
kontaktujte pracovníkov servisu, aby ventil horáka vymenili, ak je chybný.
Otvory slúžiace na vetranie a rozptýlenie tepla nesmú byť nikdy prikryté.
PLYNOVÁ PRÍPOJKA
UPOZORNENIE: Pred inštaláciou zabezpečte,
aby boli podmienky miestnej rozvodnej siete
(charakter a tlak plynu) kompatibilné s nastavením
spotrebiča.
Skontrolujte, či tlak dodávaného plynu vyhovuje
hodnotám uvedeným v tabuľke 1 (Špecifikácie
horáka a dýzy).
UPOZORNENIE: Podmienky nastavenia tohto
spotrebiča sú uvedené na nálepke (alebo štítku
s údajmi).
UPOZORNENIE: Tento spotrebič nie je pripojený
k zariadeniu na odvod spalín. Musí byť
nainštalovaný a pripojený v súlade s platnými
pravidlami na inštaláciu. Mimoriadnu pozornosť
venujte príslušným požiadavkám na vetranie.
Ak je spotrebič pripojený na skvapalnený plyn,
regulačná skrutka musí byť utiahnutá čo najviac.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak sa používa tlaková
plynová nádoba, tlaková plynová nádoba alebo
plynový zásobník musia byť správne osadené
(vertikálne smerovanie).
UPOZORNENIE: Túto operáciu musí vykonať
kvalifikovaný technik.
Pri príprave plynovej prípojky použite ohybnú
alebo neohybnú kovovú rúrku.
Pripojenie s neohybnou rúrou (medenou alebo
oceľovou) Pripojenie na plynovú sústavu musí byť
urobené tak, aby na spotrebič nebol vynakladaný
žiaden tlak. Na prívodnej rampe spotrebiča je
nastaviteľná potrubná kolenová tvarovka vybavená
tesnením, aby sa zabránilo únikom. Po otáčaní
potrubnej tvarovky treba tesnenie vždy vymeniť
(tesnenie sa dodáva so spotrebičom). Potrubná
tvarovka pre prívod plynu má vonkajší 1/2-palcový
závit.
Pripojenie ohybného potrubia z nehrdzavejúcej
ocele bez spojov k závitovej prípojke Potrubná
tvarovka pre prívod plynu má vonkajší 1/2-palcový
závit. Potrubia musia byť nainštalované tak, aby pri
úplnom natiahnutí nepresahovali 2 000 mm. Po
pripojení sa ubezpečte, že ohybné kovové potrubie
sa nedotýka žiadnych pohyblivých častí a nie je
stlačené. Používajte iba potrubia a tesnenia, ktoré
sú v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak je použitá
antikorová rúrka, musí byť nainštalovaná tak, aby sa
nedotýkala žiadnej pohyblivej časti nábytku (napr.
zásuvky). Musí prechádzať oblasťou, kde nie sú
žiadne prekážky a kde je možné skontrolovať ju po
celej jej dĺžke.
Spotrebič by mal byť pripojený k zdroju dodávky
plynu alebo plynovej fľaši v súlade s aktuálnymi
vnútroštátnymi predpismi. Pred pripojením sa
presvedčte, či je spotrebič kompatibilný s prívodom
plynu, ktorý chcete použiť. Ak nie je, postupujte
podľa pokynov uvedených v odseku
„Prispôsobenie iným typom plynu“.
Po pripojení k prívodu plynu vykonajte kontrolu
úniku použitím mydlovej vody. Zapáľte horáky
a otočte kohútiky z maximálnej polohy 1* do
minimálnej polohy 2*, aby ste skontrolovali stabilitu
plameňa.
PRISPÔSOBENIE INÝM TYPOM PLYNU
Aby ste prispôsobili spotrebič inému typu plynu,
než je ten, pre ktorý bol vyrobený (uvedený na
typovom štítku), postupujte podľa krokov
uvedených po inštalačných nákresoch.
VAROVANIA PRE POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO
ZARIADENIA
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Údaje o napätí
a elektrickom príkone sú uvedené na výrobnom
štítku.
Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne
dlhý, aby sa spotrebič, zabudovaný do kuchynskej
linky, dal zapojiť do elektrickej siete. Neťahajte za
napájací elektrický kábel.
Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď
vytiahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná,
alebo prostredníctvom prístupného viacpólového
prepínača nainštalovaného pred zásuvkou podľa
predpisov pre domovú elektroinštaláciu, pričom
musí byť spotrebič uzemnený v súlade s národnými
bezpečnostnými normami pre elektrotechniku.
Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani
adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho
elektrické časti prístupné používateľom.
Nepoužívajte spotrebič, ak ste mokrí alebo bosí.
Spotrebič neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený
napájací kábel alebo zástrčka, ak nepracuje
správne, ak je poškodený alebo ak spadol.
Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí
ho výrobca, jeho autorizovaný servis alebo
podobne kvalifikovaná osoba vymeniť za identický,
aby sa predišlo nebezpečenstvu zásahu
elektrickým prúdom.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
UPOZORNENIE: Pred vykonávaním údržby
dbajte, aby bol spotrebič vypnutý alebo odpojený
od elektrického napájania; nikdy nepoužívajte
zariadenie na čistenie parou – nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne
prostriedky, čističe s obsahom chlóru alebo
drôtenky na panvice.
LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Obalové materiály sa môžu na 100 % recyklovať a sú označené
symbolom recyklácie .
Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v plnom súlade s platnými
miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.
LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV
Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných
materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii
odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii
domácich spotrebičov dostanete na príslušnom miestnom úrade,
v zberných strediskách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento
spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení 2012/19/EÚ (OEEZ).
Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské
zdravie.
Symbol na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch
znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domácim
odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické
a elektronické zariadenia.
RADY NA ÚSPORU ELEKTRICKEJ ENERGIE
Používajte hrnce a panvice, ktorých spodný priemer je rovnaký ako
priemer varnej zóny.
Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.
Ak je to možné, prikryte hrnce počas varenia pokrievkami.
Používajte tlakový hrniec kvôli ešte väčšej úspore energie a času.
Umiestnite hrniec do stredu varnej zóny vyznačenej na varnom paneli.
VYHLÁSENIE O ZHODE
Tento spotrebič spĺňa požiadavky na ekodizajn podľa nariadenia komisie
(EÚ) č. 66/2014 v súlade s európskou normou EN 30-2-1.
TABUĽKA VSTREKOVACÍCH DÝZ
Druh
používaného
plynu
Typ horáka
Značka
vstrekovace
dýzy
Menovitý
epelný výkon
Menovitá
spotreba
KATEGÓRIA II2H3B/P
Znížená
tepelná
kapacita
kW
Tlak plynu
mbar
kW
min.
str.
max.
ZEMNÝ PLYN
(Metán) G20
Stredne rýchly
Pomocný
2 kruhy
95
78 A
H3 140
1,65
1,00
3,50
157 l/h
95 l/h
333 l/h
0,35
0,30
2,20
17
20
25
SKVAPALNENÝ
ROPNÝ PLYN
(Bután) G30
Stredne rýchly
Pomocný
2 kruhy
67
50
94
1,65
1,00
3,50
120 g/h
73 g/h
254 g/h
0,35
0,30
1,90
20
30
35
SKVAPALNENÝ
ROPNÝ PLYN
(Propán) G31
Stredne rýchly
Pomocný
2 kruhy
67
50
94
1,65
1,00
3,50
118 g/h
71 g/h
250 g/h
0,35
0,30
1,90
20
30
35
Druh používaného
plynu
Konfigurácia modelu
4 HORÁKY
Menovitý tepelný
príkon (kW)
Celková menovitá
spotreba
Objem vzduchu (m3)
potrebný
na spálenie1m3 plynu
G20 20 mbar
2 SR - 1 AUX - 1DC
7,80
742 l/h
9,52
G30 30 mbar
2 SR - 1 AUX - 1DC
7,80
567 g/h
30,94
G31 30 mbar
2 SR - 1 AUX - 1DC
7,80
557 g/h
23,80
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE: 220-240 V ~ 50-60 Hz -0,6W
INŠTALÁCIA
TECHNICKÉ INFORMÁCIE PRE TECHNIKA VYKONÁVAJÚCEHO INŠTALÁCIU
• Pri manipulácii, príprave a inštalácii produktu používajte ochranné rukavice.
• Táto varná doska môže byť zasadená do pracovnej dosky s hrúbkou 20 až 60 mm.
• Ak pod varnou doskou nie je rúra, namontujte oddeľovací panel s minimálne rovnakou plochou ako je plocha otvoru v pracovnej ploche. Tento
panel musí byť umiestnený v maximálnej vzdialenosti 150 mm pod horným povrchom pracovnej plochy, ale nikdy nie menej ako 20 mm od dna
varnej dosky. V prípade, že chcete pod varnú dosku umiestniť rúru, musí byť táto rúra vybavená systémom chladenia.
ROZMERY A VZDIALENOSTI, KTORÉ TREBA DODRŽIAVAŤ
590 mm
510 mm
min. 38 mm
max. 42 mm
A
560 + 20 mm
750mm
Min. 70 mm
50mm
min. 480 mm
max. 492 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
B
100mm
POZNÁMKA: ak je vzdialenosť „A“ medzi nástennými skrinkami 600 mm až 730 mm, výška „B“ musí byť minimálne 530 mm. Ak je
vzdialenosť „A“ medzi nástennými skrinkami väčšia ako šírka varnej dosky,výška „B” musí byť minimálne 400 mm. V prípade inštalácie
odsávača pár nad varnú plochu dodržiavajte pri inštalácii pokyny k odsávaču o správnych vzdialenostiach.
MONTÁŽ
Po vyčistení povrchu obvodu namontujte dodávané tesnenie, ako je zobrazené na obrázku.
Umiestnite varnú dosku v otvore pracovnej plochy, pričom dodržiavajte rozmery uvedené v pokynoch.
POZNÁMKA: prívodný elektrický kábel musí mať dostatočnú dĺžku, aby bolo možné, aj po
zapojení, varnú dosku vybrať z pracovnej plochy.
Na upevnenie varnej dosky použite konzoly (A) dodané s varnou doskou. Upevnite konzoly v príslušných otvoroch zobrazených šípkou a upevnite
ich prostredníctvom skrutiek, v závislosti od hrúbky pracovnej dosky (pozrite si nasledujúce obrázky).
20 mm
40 mm
20
30 mm
40
60 mm
30
PLYNOVÁ PRÍPOJKA
• Zapojte dodaný ohyb (A)* alebo (B)* ku prípojke varnej dosky, pričom vložte aj dodané tesnenie (C), v súlade s normou
EN 549.
* Ohyb (A) použite vo Francúzsku a ohyb (B) v ostatných krajinách.
• Po pripojení k prívodu plynu vykonajte kontrolu úniku použitím mydlovej vody. Zapáľte horáky a otočte kohútiky z
maximálnej polohy
60
A
C
do minimálnej polohy by ste skontrolovali stabilitu plameňa.
C
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred pripojením vyberte prepravnú zátku z otvoru na zapojenie plynovej hadice varnej
dosky.
B
C
SK
OPIS SPOTREBIČA
1
4
3
1. Snímateľná mriežka
Symboly
2. Pomocný horák
Kohútik je zatvorený
Kohútik je zatvorený
Maximálny plameň
Maximálne otvorenie alebo
3. Stredne rýchly horák
maximálny výkon/elektrické zapálenie
4. Stredne rýchly horák
Minimálny plameň
5. 2 kruhový horák
5
Minimálne otvorenie alebo
znížený prívod plynu
6. Ovládací gombík malého horáka
7. Ovládací gombík stredne rýchleho horáka
8. Ovládací gombík stredne rýchleho horáka
2
1
9. Ovládací gombík 2 kruhového horáka
9
8
7
6
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
AKO POUŽÍVAŤ VARNÚ DOSKU
Nedovoľte, aby plameň horáka presahoval cez okraj panvice.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: počas používania varnej dosky sa môže
rozohriať celý jej povrch.
• Aby ste zapálili horáky, otočte príslušné ovládacie gombíky smerom
vľavo do polohy maximálneho plameňa.
• Zatlačte gombík proti ovládaciemu panelu, aby ste horák zapálili.
• Po zapálení horáka podržte gombík stlačený ešte približne 5 – 10
sekúnd, aby sa zabezpečila činnosť poistky.
• Táto poistka zastaví unikanie plynu v prípade náhodného zhasnutia
plameňa horáka (prievan, momentálne prerušenie dodávky plynu,
vykypenie tekutiny na horák atď.).
• Gombík nesmie ostať stlačený dlhšie ako 15 sekúnd. Ak po
uplynutí tejto doby horák neostane horieť, počkajte aspoň jednu
minútu, až potom sa pokúste horák znovu zapáliť.
POZNÁMKA: ak by sa horák následkom špecifických podmienok
pri miestnej dodávke plynu ťažko zapaľoval, odporúčame vám
zopakovať uvedený postup s gombíkom otočeným do polohy
malého plameňa.
Horák môže zhasnúť po pustení gombíka. Znamená to, že
termoelektrický článok sa nezahrial dostatočne. V tomto prípade
zopakujte úkony opísané vyššie.
PRAKTICKÉ RADY PRI POUŽÍVANÍ HORÁKOV
Táto varná doska je vybavená horákmi s rôznymi priemermi. Na zvýšenie
výkonnosti horákov dodržiavajte nasledujúce pravidlá:
• Používajte hrnce a panvice s rovnakým priemerom dna, ako je priemer
varných zón, alebo o niečo väčším (pozrite tabuľku vpravo).
• Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.
• Používajte správne množstvo vody na varenie a na hrncoch používajte
pokrievky.
• Nedovoľte, aby hrnce na mriežkach presahovali cez okraj varnej dosky.
• V prípade panvíc s vypuklým dnom (WOK) použite podpornú
mriežku (nie je súčasťou dodávky), ktorú však možno umiestniť iba
na viackruhový horák.
• Zabráňte nárazom hrncov, mriežok alebo iného kuchynského náradia.
• Nenechávajte prázdne nádoby na steaky na zapnutom sporáku dlhšie
ako 5 minút.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nevhodné používanie mriežky môže
zapríčiniť poškodenie platne sporáka: neklaďte preto mriežku
opačne, ani ju neposúvajte po ploche platne.
HORÁK
Ø PRIEMER NÁDOBY
2 kruhy
24 až 26 cm
Stredne rýchly
16 až 22 cm
Pomocný
8 až 14 cm
Neodporúčame Vám používať:
• Liatinové panvice, kameninové nádoby, hlinené kastróly alebo
keramické hrnce.
• Rozptyľovače plameňa vo forme kovovej mriežky alebo iné.
• Použitie dvoch horákov súčasne pre jednu oválnu nádobu (napr. na
prípravu ryby).
Kvapaliny rozliate na horúci povrch varnej dosky môžu spôsobiť
poškodenie skla.
REGULÁCIA PRE ODLIŠNÉ DRUHY PLYNU
Tento úkon musí vykonať vyškolený elektrikár.
Ak má byť spotrebič napájaný iným plynom ako je uvedené na štítku
s technickými údajmi a na informačnej nálepke umiestnenej na varnej
doske, vymeňte dýzy.Odlepte informačnú nálepku a nalepte ju do
návodu na použitie.
Použite regulátory tlaku vhodné pre tlak plynu uvedený v
Pokynoch:
• the gas injector must be changed by After Sales Service or a qualified
Plynový vstrekovač musia vymeniť v popredajovom servise alebo to
musí vykonať kvalifikovaný technik er;
• Vstrekovač sa nedodáva so spotrebičom, musíte ho objednať
prostredníctvom popredajového servisu;
• Upravte minimálne nastavenie kohútov.
POZNÁMKA: pri používaní skvapalneného ropného plynu (G30/
G31), musí byť skrutka minimálneho nastavenia plynu čo najviac
zatiahnutá.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: ak by ste mali ťažkosti s otočením
gombíkov horákov, prosím, kontaktujte pracovníkov servisu, aby
ventil horáka vymenili, ak je chybný.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: ak sa používa tlaková plynová nádoba,
tlaková plynová nádoba alebo plynový zásobník musia byť správne
osadené (vertikálne smerovanie).
VÝMENA DÝZ (pozrite tabuľku dýz v Pokynoch)
• Odstráňte mriežky (A).
• Vyberte horáky (B).
• Použitím objímkového kľúča vhodnej veľkosti odskrutkujte dýzu (C),
ktorú treba vymeniť.
• Nahraďte vhodnou dýzou pre nový druh plynu.
• Znovu namontujte dýzu v (D).
• Ak máte horák so zložitou korunkou, použite pri výmene dýzy bočný
objímkový kľúč (E).
ADAPTÉR NA WOK A ID PRODUKTU
(nie je súčasťou dodávky, toto príslušenstvo sa dá kúpiť samostatne
v servisných strediskách).
Pred inštaláciou varnej dosky nezabudnite pripevniť štítok s kalibráciou
plynu, ktorý sa dodáva s dýzami tak, aby zakryl existujúce informácie
týkajúce sa kalibrácie plynu.
UPRAVENIE MINIMÁLNEHO NASTAVENIA PLYNOVÝCH KOHÚTOV
Aby ste zabezpečili správne minimálne nastavenie, odstráňte gombík a
postupujte ďalej takto:
• utiahnite skrutku, aby ste znížili výšku plameňa (-);
• uvoľnite skrutku, aby ste výšku plameňa zvýšili (+).
Reguláciu musíte vykonať s kohútom v polohe minimálneho nastavenia
(malý plameň) :
• Primárny vzduch horákov nemusíte nastavovať.
• V tomto kroku zapáľte horáky a otočte gombíky z maximálnej polohy
na minimálnu polohu , aby ste skontrolovali stabilitu plameňa.
Pred ukončením nastavenia znovu utesnite, použite tesniaci vosk alebo
iný vhodný materiál.
ÚDRŽBA A ČISTENIE
Odpojte rúru od elektrického napájania.
ČISTENIE POVRCHU VARNEJ DOSKY
• Všetky smaltované a sklenené časti sa musia čistiť teplou vodou s
prídavkom neutrálneho čistiaceho prostriedku.
• Na antikorových povrchoch môžu ostať škvrny vodného kameňa
alebo škvrny po dlhodobom pôsobení agresívneho čistiaceho
prostriedku. Ak niečo vykypelo (voda, omáčka, káva a pod.), odstráňte
zvyšky ešte predtým, ako sa priškvaria.
• Povrch čistite teplou vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom,
potom osušte mäkkou handrou alebo jelenicou. Zapečené škvrny
odstráňte špeciálnym čističom na antikorové povrchy.
POZNÁMKA: antikorový povrch čistite výhradne mäkkou
handrou alebo špongiou.
• Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne prostriedky, čističe s
obsahom chlóru alebo drôtenky na panvice..
• Nepoužívajte spotrebiče využívajúce na čistenie paru.
• Nepoužívajte horľavé výrobky.
• Nenechajte na varnej doske pôsobiť kyselinu alebo alkalické látky, ako
ocot, horčicu, soľ, cukor alebo citrónovú šťavu.
ČISTENIE DIELCOV VARNEJ DOSKY
• Sklo a smaltované diely čistite výlučne jemnou handričkou alebo
špongiou.
• Mriežky, viečka horákov a horáky môžete pred čistením vybrať.
• Umývajte ich ručne v teplej vode a neabrazívnym čistiacim
prostriedkom, pozorne odstráňte všetky zvyšky jedál a skontrolujte,
či nie sú upchaté otvory horáka.
• Opláchnite a pozorne osušte
• Horáky a viečka horákov vráťte na miesta.
• Pri umiestňovaní mriežok dávajte pozor, aby oblasť položenia hrncov
bola zarovnaná s horákmi.
• Modely vybavené elektrickým zapaľovaním a bezpečnostnou
poistkou vyžadujú dokonalé očistenie zapaľovania, aby bola
zabezpečená ich správna činnosť. Kontrolujte tieto prvky často a
podľa potreby ich čistite vlhkou handričkou. Akékoľvek zapečené
zvyšky jedál treba odstrániť špáradlom alebo ihlou.
POZNÁMKA: aby ste predišli poškodeniu zariadenia elektrického
zapaľovania, nepoužívajte ho, keď horáky nie sú na svojich
miestach.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak by varná doska nefungovala správne, predtým, ako zavoláte servis,
skúste problém vyriešiť pomocou príručky na odstraňovanie problémov.
1. Ak sa horák nedá zapáliť alebo plameň nie je rovnomerný
Skontrolujte, či:
• Dodávka plynu alebo elektriny nie je prerušená a hlavne, či je
otvorený kohút plynovej prípojkyo.
• Je prázdna tlaková plynová nádoba (kvapalný plyn).
• Otvory horáka nie sú upchaté.
• Koncovka zapaľovania nie je špinavá.
• Všetky časti horáka sú umiestnené na svojich miestach.
• V blízkosti varnej dosky nie je prievan.
2. Horák prestane horieť.
Skontrolujte, či:
• Pri zapálení horáka bol gombík stlačený dosť dlho na to, aby sa
aktivovalo ochranné zariadenie.
• Otvory horáka v blízkosti termoelektrického článku nie sú upchaté.
• Koncovka bezpečnostnej poistky nie je špinavá.
• Minimálne nastavenie horáka je správne (pozrite príslušnú časť).
3. Nádoby nie sú stabilné.
Skontrolujte, či:
• Dno nádoby je úplne ploché.
• Nádoba je v strede horáka.
• Mriežky nie sú zamenené alebo nesprávne umiestnené.
Ak po horeuvedených kontrolách porucha pretrváva, zavolajte najbližšie
servisné stredisko
SK
PO-PREDAJNÝ SERVIS
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj
spotrebič na www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÝ SERVIS:
1. Zistite, či nedokážete problém vyriešiť sami s pomocou návrhov
riešení uvedených v časti RIEŠENIE PROBLÉMOV.
2. Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali, či chyba
pretrváva.
AK PO KONTROLÁCH UVEDENÝCH VYŠŠIE PORUCHA NAĎALEJ
PRETRVÁVA, SPOJTE SA S NAJBLIŽŠÍM AUTORIZOVANÝM
SERVISNÝM STREDISKOM.
Ak potrebujete pomoc, volajte na číslo uvedené v záručnej knižke alebo
postupujte podľa pokynov na webovej stránke www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
• servisné číslo (číslo uvedené po slove Service na výkonnostnom
štítku), servisné číslo je uvedené aj na záručnom liste;
• vašu úplnú adresu;
• vaše telefónne číslo.
Ak je nevyhnutné spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné
stredisko (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a
správny postup pri oprave).
Pri kontaktovaní nášho zákazníckeho po-predajného servisu vždy
uveďte:
• stručný opis poruchy;
• presný typ a model spotrebiča;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011376880
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising