Whirlpool | POW 64D2/NB | Instruction for Use | Whirlpool POW 64D2/NB Керівництво користувача

Whirlpool POW 64D2/NB Керівництво користувача
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ
UK
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ СЛІД ПРОЧИТАТИ
ТА ЯКОЇ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ
Завантажте повну інструкцію з експлуатації з
сайту http://docs.whirlpool.eu або
зателефонуйте за номером телефону, вказаним у
гарантійному буклеті
Перед використанням приладу прочитайте ці
інструкції з техніки безпеки. Збережіть їх для
подальшого використання.
У цих інструкціях та на самому приладі містяться
важливі попередження про небезпеку, які слід
завжди виконувати. Виробник не несе жодної
відповідальності за недотримання цих
інструкцій з техніки безпеки, за неналежне
використання приладу або неправильне
налаштування елементів управління.
Ці інструкції дійсні, якщо символ відповідної
країни вказаний на приладі. Якщо на приладі
немає символу відповідної країни, слід
звернутися до технічних інструкцій, де є
необхідні вказівки щодо змін, які слід виконати
на приладі, щоб він був адаптований до умов
використання в цій країні.
ОБЕРЕЖНО: Під час використання газової
плити в приміщенні, де вона встановлена,
виділяються тепло, волога і продукти згоряння.
Слід подбати про добру вентиляцію кухні,
головним чином на час використання приладу:
залишайте відкритими отвори для природної
вентиляції або встановіть пристрій для
примусової вентиляції (витяжку з примусовою
вентиляцією). Під час тривалого інтенсивного
використання приладу може знадобитися
додаткова вентиляція, наприклад, може
виникнути потреба відкрити вікно, або ж
доведеться збільшити ефективність вентиляції,
піднявши ступінь примусової вентиляції, за її
наявності.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час використання
прилад і його доступні частини нагріваються.
Слід бути обережними, щоб не торкнутися
нагрівальних елементів. Дітей до 8 років не
можна залишати поруч із приладом без
постійного нагляду.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо варильна поверхня
тріснула, не користуйтеся приладом — існує
ризик ураження електричним струмом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути пожежі: не
зберігайте жодних предметів на поверхнях для
приготування.
ОБЕРЕЖНО: за процесом готування слід
наглядати. За короткочасним процесом готування
слід наглядати постійно.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Необережне приготування
їжі із вмістом жиру або олії на варильній панелі
може бути небезпечним - це може призвести до
виникнення пожежі. НІКОЛИ не намагайтеся
загасити вогонь водою. Вимкніть прилад і
накрийте чимось вогонь, наприклад кришкою
або протипожежною ковдрою.
Не використовуйте варильну панель як
робочу поверхню або як підставку. Не кладіть
одяг або інші легкозаймисті матеріали поблизу
приладу, доки повністю не охолонуть всі його
компоненти — існує ризик виникнення пожежі.
Якщо не дотримуватися в повному об’ємі
вимог, які містяться в цій інструкції, може
статися пожежа або вибух, що може
спричинити шкоду майну або травмувати
людей.
Не дозволяйте маленьким дітям (до 3 років)
підходити надто близько до приладу. Не
дозволяйте маленьким дітям (від 3 до 8 років)
підходити надто близько до приладу без
постійного нагляду. До користування приладом
допускаються діти віком від 8 років, особи з
фізичними, сенсорними чи розумовими
вадами, а також особи, які мають незначний
досвід чи знання щодо використання цього
приладу, лише за умови, що такі особи
отримали інструкції щодо безпечного
використання приладу, розуміють можливий
ризик або використовують прилад під
наглядом осіб, що відповідають за їхню безпеку.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Діти
можуть чистити та обслуговувати прилад лише
під наглядом дорослих.
ОБЕРЕЖНО: У разі пошкодження скла
конфорки: -негайно вимкніть усі конфорки та
будь-які електричні нагрівальні елементи і
відключіть прилад від джерела живлення; - не
торкайтеся поверхонь приладу; - не
користуйтеся приладом.
Скляна кришка може зламатися, якщо
нагріється. Перед закриванням кришки
вимкніть усі конфорки та електричні панелі. Не
закривайте кришку під час роботи конфорки.
ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ОБЕРЕЖНО: Цей прилад не призначений для
експлуатації із зовнішнім приладом для
перемикання, наприклад, таймером або
окремою системою дистанційного керування.
Цей прилад призначено для використання в
побутових і подібних умовах, наприклад таких: в
кухонних зонах магазинів, офісів та інших
робочих середовищ; у фермерських
господарствах; клієнтами в готелях, мотелях,
хостелах й інших житлових приміщеннях.
Забороняється використовувати прилад для
інших цілей (наприклад, для опалення
приміщень).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Критично важливими для
безпеки і правильності використання приладу в
усіх додаткових країнах є способи його
модифікації і встановлення.
Використовуйте регулятори тиску, сумісні з
показниками тиску газу, вказаними в інструкції.
Приміщення повинне бути оснащене
витяжною системою, що видаляє всі гази і дим,
які утворюються під час горіння.
У приміщенні також слід забезпечити
належну циркуляцію повітря, оскільки для
забезпечення нормального перебігу горіння
Регулюйте потужністю полум’я конфорки так, щоб воно не
потрібне свіже повітря. Приплив повітря не
виходило за межі сковороди або каструлі.
повинен бути меншим від 2 м3/год на кожний
Не використовуйте: чавунні, керамічні та виготовлені з
натурального каміння каструлі та сковороди; пристрої для
кіловат встановленої потужності.
рівномірного розсіювання полум’я (наприклад, металева сітка
Система циркуляції повітря повинна
тощо); одночасно дві конфорки для одного посуду (наприклад,
довгий посуд для приготування риби).
забирати свіже повітря безпосередньо з
Якщо через певну місцеву якість подачі газу запалення конфорок
атмосфери за межами приміщення за
викликає труднощі, рекомендовано повторити спробу запалювання,
допомогою труби з площею внутрішнього
повернувши ручку керування потужністю конфорки до позначки
малого полум’я.
перерізу не менше 100 см2; вхідний отвір
У випадку встановлення витяжки над варильною поверхнею див.
повинен бути захищеним від будь-якого
інструкції виробника витяжки для дотримання правильної відстані.
Захисні гумові ніжки на сітках можуть стати причиною удушення
блокування.
дітей. Після знімання сітки переконайтеся, що всі ніжки правильно
Система також може постачати потрібне для
встановлені.
процесу горіння повітря непрямим способом,
УСТАНОВЛЕННЯ
тобто з суміжних приміщень, оснащених трубами
Встановлення і обслуговування приладу
для циркуляції повітря, що відповідають
повинно виконуватись принаймні двома
наведеним вище вимогам. Однак згадані вище
особами для уникнення ризику травмування.
Під час розпакування та встановлення приладу приміщення не повинні бути приміщеннями
спільного користування, спальними кімнатами
використовуйте захисні рукавиці - існує ризик
або приміщеннями, що можуть бути пожежно
порізів.
небезпечними.
Установлення, підключення водопостачання
Пара рідкого палива спускається до підлоги,
(за наявності) і електричних з’єднань, як і ремонтні
оскільки
вона важча від повітря. Тому
роботи, повинні виконуватися кваліфікованим
приміщення
з балонами, наповненими
персоналом. Не ремонтуйте та не замінюйте
зрідженим вуглеводневим газом, також слід
жодну частину приладу, якщо в інструкції з
оснастити вентиляторами, які б видаляли газ у
експлуатації прямо не вказано, що це необхідно
випадку його витоку. Враховуючи згадані вище
зробити. Не дозволяйте дітям наближатись до
обставини, частково або повністю заповнені
місця установлення. Розпакувавши прилад,
зрідженим вуглеводневим газом балони
перевірте, чи немає на ньому пошкоджень після
заборонено встановлювати або зберігати в
транспортування. Якщо це так, зверніться до
дилера або найближчого центру післяпродажного приміщеннях або на складських майданчиках,
що знаходяться нижче рівня землі (наприклад,
обслуговування. Після встановлення залишки
у підвалах і подібних приміщеннях).
упаковки (пластик, пінополістиролові елементи
Рекомендується зберігати лише балон, який
тощо) повинні зберігатися в недоступному для
використовується в приміщенні, і
дітей місці — існує небезпека удушення. Перед
розташовувати його так, щоб на нього не могло
проведенням будь-яких робіт з установлення
діяти тепло від зовнішніх джерел (духових шаф,
прилад слід відключити від електромережі для
камінів, кухонних плит і т. п), які можуть нагріти
уникнення ризику ураження електричним
балон до температури вище 50 °C.
струмом. Під час установлення приладу
Усі столярні роботи виконуйте до
переконайтеся, що він не перетискає та не
вбудовування приладу в меблевий корпус і
пошкоджує кабель живлення - існує ризик
приберіть усю дерев’яну стружку та тирсу.
виникнення пожежі або ураження
Якщо прилад не встановлений над піччю,
електрострумом. Вмикайте прилад лише після
необхідно
встановити піддон для збирання
завершення процедури його встановлення.
рідини
(не
входить в комплект) у відділенні під
Електричні та газові з’єднання мають
приладом.
відповідати місцевим нормам.
У разі виникнення труднощів з повертанням ручок керування
Цей пристрій не призначений для
професійного використання. Не користуйтеся
приладом на вулиці.
Використовувати каструлі та сковороди, дно
яких має такий самий або трохи більший
діаметр, як і конфорки (див. відповідну
таблицю). стежити, щоб каструлі на решітці не
виступали за межі варильної панелі.
Неправильне використання решіток може
призвести до пошкодження варильної панелі:
Не ставте решітку догори дном і не тягніть її по
варильній панелі.
потужністю пальників зверніться до центру післяпродажного
обслуговування, щоб замінити кран пальника, якщо він виявиться
несправним.
Заборонено перекривати отвори, що використовуються для
вентиляції і розсіювання тепла.
ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед встановленням слід
переконатися, що місцеві умови постачання
(походження газу і його тиск) і налаштування
газового приладу сумісні.
Перевірте, чи відповідає тиск газу значенням,
вказаним у таблиці 1 («Технічні умови пальників і
сопел»).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Умови налаштування цього
приладу вказані на спеціальному шильдику (або
на заводській табличці даних).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей прилад не під’єднаний
до пристрою видалення продуктів згоряння.
Його слід встановити і підключити відповідно до
діючих норм встановлення. Особливу увагу
потрібно приділити відповідним вимогам щодо
вентиляції.
Якщо прилад приєднують до джерела
зрідженого газу, слід максимально щільно
затягнути регулювальний гвинт.
ВАЖЛИВО: Переконайтеся, що газовий балон
або ємність із газом розміщується належним
чином (у вертикальному положенні), а вже потім
підключайте до них газовий прилад.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Лише кваліфікованому
майстру дозволяється проводити цю процедуру
Використовуйте тільки гнучкий або жорсткий
металевий шланг для підключення до газової
системи.
Підключення за допомогою жорсткої труби
(мідної або сталевої). Підключення до системи
газопостачання слід виконувати таким чином,
щоб на газовий прилад не діяло жодне зусилля
натягу чи деформації. Газовий прилад
оснащений у точці підключення газу Г-подібною
з’єднувальною деталлю з ущільнювальним
матеріалом, щоб уникнути витоку газу. Після
обертання з’єднувальної деталі ущільнювальний
матеріал завжди слід міняти (ущільнювальний
матеріал постачається в комплекті газового
приладу). З’єднувальна трубна деталь являє
собою циліндричний охоплюваний з’єднувач із
зовнішньою різзю 1/2 дюйми для під’єднання
газу.
Підключення безшовної гнучкої труби з
нержавіючої сталі до з’єднувача з різзю.
З’єднувальна трубна деталь являє собою
циліндричний охоплюваний з’єднувач із різзю
1/2 дюйми для під’єднання газу. Такі труби слід
встановлювати таким чином, щоб у повністю
розправленому стані їх довжина не
перевищувала 2000 мм. Коли з’єднання
виконане, гнучка металева труба не повинна
торкатися рухомих деталей і не повинна
знаходитися в стисненому стані. Слід
використовувати лише труби і ущільнювальні
матеріали, що відповідають вимогам актуальних
національних нормативів.
ВАЖЛИВО: У разі використання шланга з
нержавіючої сталі його слід встановити так, щоб
він не торкався жодних рухомих частин меблів
(наприклад, висувного ящика). Його слід
прокласти в місці, де немає жодних перешкод і
де його можна оглянути по всій довжині.
Цей прилад слід під’єднувати до мережі
газопостачання або до газового балона згідно з
вимогами чинних національних нормативів.
Перш ніж під’єднувати, переконайтеся, що даний
прилад сумісний з системою газопостачання,
якою плануєте користуватися. Якщо виявиться,
що прилад несумісний з наявною системою, див.
розділ «Налаштування відповідно до іншого типу
газу».
Підключивши прилад до газової мережі, за
допомогою мильної води перевірте, чи немає
витоку газу. Запаліть пальники та поверніть
відповідні ручки керування потужністю
пальників у максимальне (1*), а потім у
мінімальне (2*) положення, щоб перевірити
рівномірність полум’я.
НАЛАШТУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ІНШОГО
ТИПУ ГАЗУ
Для того, щоб пристосувати прилад до
роботи з іншим типом газу, а не тим, на який він
був налаштований на заводі-виробнику
(зазначений на етикетці з технічними даними),
виконайте наступні кроки, наведені після
креслень щодо монтажу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
ВАЖЛИВО: Дані про допустиму напругу та
споживання енергії вказані на табличці з
технічними даними.
Довжина кабелю живлення має бути
достатньою для підключення приладу до
електромережі після його встановлення в
меблевий корпус. Не тягніть за кабель живлення
приладу.
Слід забезпечити можливість від’єднання
приладу від електромережі шляхом витягування
вилки (за наявності) з розетки або за допомогою
багатополюсного перемикача, встановленого
перед розеткою згідно з нормами прокладання
електропроводки, крім того, прилад має бути
заземлений відповідно до національних
стандартів електробезпеки.
Не використовуйте подовжувачі,
розгалужувачі або адаптери. Після підключення
електричні компоненти мають бути недосяжними
для користувача. Не використовуйте прилад,
якщо ви мокрі або босоніж. Забороняється
користуватися цим приладом у разі
пошкодження кабелю живлення або вилки й у
разі неналежної роботи приладу або
пошкодження чи падіння.
Якщо кабель електроживлення
пошкоджений, слід звернутись до виробника,
сервісного агента або особи з подібною
кваліфікацією для заміни на ідентичний кабель,
щоб уникнути небезпеки - існує ризик ураження
електричним струмом.
ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: перед здійсненням
технічного обслуговування приладу
переконайтеся в тому, що прилад вимкнений і
відключений від джерела живлення ніколи не
застосовуйте пристрої чищення парою — існує
ризик ураження електричним струмом.
Не використовуйте абразивні чи їдкі
матеріали, очисники на основі хлору або
металеві щітки.
УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ
Цей прилад виготовлено з матеріалів, які підлягають вторинній
переробці або придатні для повторного використання. Утилізуйте
Перед проведенням будь-якого чищення або технічного
обслуговування слід переконатися, що прилад охолонув.
його відповідно до місцевих правил утилізації відходів. Для
отримання додаткової інформації про поводження з побутовими
електричними приладами, їх утилізацію та вторинну переробку
зверніться до місцевих органів, служби утилізації побутових
відходів або в магазин, де ви придбали прилад. Цей прилад
маркований відповідно до Європейської директиви 2012/19/EC про
відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).
Забезпечивши правильну утилізацію цього приладу, ви допоможете
запобігти негативним наслідкам для довкілля та здоров’я людей.
Символ на виробі або в супровідній документації вказує на те,
що прилад не можна утилізувати як побутові відходи, і що його
потрібно здавати на утилізацію до відповідних центрів збору
відходів для вторинної переробки електричного та електронного
обладнання.
ПОРАДИ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Пакувальний матеріал на 100% є вторинною сировиною, придатною
для повторного використання, і позначений відповідним символом
.
Тому різні частини упаковки слід утилізувати відповідально та згідно
з місцевими правилами щодо утилізації відходів.
використовувати каструлі та сковороди, площа дна яких дорівнює
площі конфорки;
використовувати тільки каструлі та сковороди з плоским дном.
за нагоди накривати каструлі кришками під час приготування;
використовувати скороварку, щоб заощадити електроенергію та
час;
розташовувати каструлі в центрі конфорки, позначеної на варильній
панелі.
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Конструкція цього приладу відповідає екологічним вимогам,
які наведено в Регламентах ЄС 66/2014, а також Європейському
стандарту EN 30-2-1.
ТАБЛИЦЯ ФОРСУНОК КАТЕГОРІЯ I2H
Тип газу, що
використовується
Тип конфорки
Маркування
форсунки
Номінальна
потужність
теплового
потоку
Номінальне
споживання
Номінальний
обсяг
споживання
кВт
ПРИРОДНИЙ ГАЗ
(Метан)
G20
Тип газу, що
використовується
G20 20 мбар
Швидк
Напівшвидкa
Допоміжнa
Конфігурація моделі
4 КОНФОРКИ
1R - 2SR - 1AUX
125
100
72
3,00
1,90
1,00
кВт
286 л/год
181 л/год
95 л/год
Номінальна потужність Загальний номінальний
теплового потоку (кВт)
обсяг споживання
5,90
ДЖЕРЕЛО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ: 220–240В~50-60Гц–0,6Вт
562 л/год
1,00
0,80
0,50
Тиск газу
мбар
мін
ном.
мaкc.
17
20
25
Об’єм повітря (м3), необхідний
для спалювання 1м3 газу
9,52
UK
УСТАНОВЛЕННЯ
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МОНТАЖУ
• Під час обслуговування приладу, його підготовки до роботи та встановлення використовуйте захисні рукавиці.
• Для вбудування цього продукту підійдуть робочі поверхні завтовшки 20–40 мм.
• Якщо під варильною панеллю немає духової шафи, вставте піддон щонайменше такого ж розміру, як і отвір на робочій поверхні. Цей піддон
слід розмістити максимум на 150 мм нижче верхньої частини робочої поверхні, але в жодному разі не ближче 20 мм від дна варильної
панелі. Якщо ви плануєте встановлювати під варильною панеллю духову шафу, вона має бути оснащена системою охолодження.
ВАЖЛИВО! Полум’я конфорки може згаснути під дією потоку повітря, якщо не встановлено знімну панель. Потік повітря може
виникнути під час відкриття або закриття дверцят шафи або шухляди.
РОЗМІРИ ТА ВІДСТАНІ, ЯКИХ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ
600 mm
510 mm
41,5 mm
min. 600 mm
55 mm
552 mm
min. 650 mm
min. 420 mm
R= 5 mm
470 mm
ПРИМІТКА. Якщо відстань «A» між настінними шафами має значення в діапазоні від 600 до 730 мм, висота «Б» повинна мати
значення принаймні 530 мм. Якщо відстань «A» між настінними шафами більша за ширину варильної поверхні, висота «Б»
повинна мати значення принаймні 400 мм. У разі встановлення витяжки над варильною панеллю див. інструкції виробника
витяжки, щоб визначити правильну відстань.
МОНТАЖ
Очистивши поверхню по периметру, застосуйте до варильної панелі прокладку з комплекту
постачання (див. рисунок).
Розмістіть варильну панель в отворі робочої поверхні, зробленого відповідно до вказаних у цих інструкціях
розмірів.
ПРИМІТКА. Кабель живлення має бути достатньо довгим, щоб його можна було витягнути нагору.
Закріпіть варильну панель за допомогою скоб (А), що входять до комплекту. Припасуйте скоби відповідно до отворів, як показано стрілками
на малюнку, а тоді затягніть їх за допомогою шурупів відповідно до товщини робочої поверхні (див. малюнки нижче).
A
20 mm
30 mm
40 mm
20
30
40
ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ
• З’єднайте колінчастий патрубок (А)* або (В)*, що входить до комплекту варильної панелі, з головною впускною
трубою, поставивши між ними прокладку (С), що входить до комплекту та відповідає стандарту EN 549.
* Використовуйте патрубок А у Франції, а патрубок В для всіх інших країн.
• Підключивши варильну панель до газової мережі, за допомогою мильної води перевірте, чи немає витоку газу.
Запаліть конфорки та поверніть відповідні ручки керування потужністю конфорок у максимальне
мінімальне положення, щоб перевірити рівномірність полум’я.
A
C
, а тоді в
C
ВАЖЛИВО! Перед підключенням видалити заглушку транспортepa з дірку якa з’єднання плита до трубопроводів.
B
C
ОПИС ВИРОБУ
1
1
1. Знімні решітки для каструль
Символи
2. Допоміжна конфорка
Зафарбований круг
Перекритий кран
3. Напівшвидка конфорка
Велике полум’я
Максимальний отвір/подача
й електричне запалювання
Мале полум’я
Мінімальний отвір
і знижена подача
4. Швидка конфорка
5
5. Напівшвидка конфорка
4
6. Ручка керування потужністю допоміжної конфорки
2
3
7. Ручка керування потужністю напівшвидкої конфорки
8. Ручка керування потужністю швидкої конфорки
9. Ручка керування потужністю напівшвидкої конфорки
9
7
8
6
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ
Регулюйте потужність полум’я конфорки так, щоб воно не
виходило за межі сковороди або каструлі.
ВАЖЛИВО! під час використання варильної панелі може
нагріватися вся її поверхня.
• Щоб запалити одну з конфорок, поверніть відповідну ручку проти
годинникової стрілки до позначки максимального полум’я.
• Притисніть ручку до панелі керування, щоб запалити конфорку.
• Утримуйте ручку натиснутою впродовж 5–10 секунд після
запалювання конфорки, щоб прилад запрацював належним
чином.
• Захисний механізм цієї конфорки вимикає подачу газу на
конфорку, якщо полум’я раптом зникає (через несподіваний
протяг, перебої в подачі газу, википання рідини тощо).
• Не рекомендовано утримувати ручку натиснутою понад
15 секунд. Якщо і після цього періоду часу конфорка не
запалиться, зачекайте хвилину, перш ніж спробувати
запалити її ще раз.
ПРИМІТКА. Якщо через певні місцеві умови та якість
подачі газу виникають труднощі із запаленням конфорок,
рекомендовано
повторити
спробу
запалювання,
повернувши ручку керування потужністю конфорки до
позначки малого полум’я.
Полум’я конфорки може згаснути, якщо відпустити ручку. Це
означає, що захисний механізм недостатньо прогрівся. У такому разі
повторіть перелічені вище дії.
ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ КОНФОРОК
Ця варильна панель має конфорки різного діаметру. Щоб
ефективніше використовувати конфорки, радимо:
• використовувати каструлі та сковороди, дно яких має такий
самий або трохи більший діаметр, як і конфорки (див. таблицю
праворуч);
• використовувати тільки каструлі та сковороди з плоским дном;
• використовувати правильну кількість води для приготування
страв і накривати каструлі кришками;
• стежити, щоб каструлі на решітці не виступали за межі варильної
панелі;
• (для сковорід із випуклим дном – вок) використовувати допоміжну
решітку, яку слід розташовувати тільки над багатокільцевою
конфоркою.
• Уникайте випадкових ударів кacтpyлями, ґpaтками або іншою
кухоннми нpилaддям.
• Не залишайте порожні cкoвopoди для бapбeкю нa yвімкнeній
кoнфopці більше 5 хвилин.
ВАЖЛИВО! Неправильне використання решіток може
призвести до пошкодження варильної панелі. Не ставте
решітку догори дном і не тягніть її по варильній панелі.
КОНФОРКA
Ø ДІАМЕТР КАСТРУЛІ
Швидка (R)
Від 24 до 26 см
Напівшвидка (S)
Від 16 до 22 см
Допоміжна (A)
Від 8 до 14 см
Не використовуйте:
• чавунні, керамічні та виготовлені з натурального каміння каструлі
та сковороди;
• пристрої для рівномірного розсіювання полум’я (наприклад,
металева сітка тощо);
• одночасно дві конфорки для однієї посудини (наприклад, довга
посудина для приготування риби).
Потрапляння рідини на гарячу варильну панель може спричинити
пошкодження скла.
Правильне позиціонування FTGH пальника
UK
ОБСЛУГОВУВАННЯ І ОЧИЩЕННЯ
Від’єднайте прилад від джерела живлення.
ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ
• Усі емальовані та скляні частини слід очищувати теплою водою та
нейтральним розчином.
• Під час тривалого контакту з вапнистою водою або абразивними
миючими засобами на поверхнях із нержавіючої сталі можуть
виникнути плями. Пролиту рідину (вода, соус, кава тощо) слід
витирати одразу, ще до того, як вона засохне.
• Очищувати панель потрібно теплою водою та нейтральним
миючим засобом, а тоді витирати насухо за допомогою м’якої
тканини чи замші. Бруд від припалених решток їжі видаляйте за
допомогою спеціальних очисників для поверхонь із нержавіючої
сталі.
ПРИМІТКА. Нержавіючу сталь слід чистити тільки за
допомогою м’якої тканини або губки.
• Не використовуйте абразивні чи їдкі матеріали, очисники на
основі хлору або металеві щітки.
• Ніколи не застосовуйте пристрої, у яких для очищення
використовується пара.
• Не використовуйте займисті продукти.
• Не залишайте кислотні або лужні речовини, наприклад оцет,
гірчицю, сіль, цукор чи лимонний сік на варильній панелі.
ОЧИЩЕННЯ ЧАСТИН ВАРИЛЬНОЇ ПАНЕЛІ
• Чистьте скляні й емальовані частини лише за допомогою м’якої
тканини чи губки.
• Решітки, кришки конфорок і конфорки можна також зняти, щоб
почистити їх.
• Очистьте їх вручну за допомогою теплої води з неабразивним
миючим засобом, видаляючи будь-які рештки їжі. Перевірте, чи
жоден з отворів конфорки не забився.
• Промийте та висушіть їх.
• Вставте конфорки у відповідні гнізда та належним чином накрийте
конфорки кришками.
• Ставлячи на місце решітку, переконайтеся, що місце для каструлі
збігається з конфоркою.
• Для забезпечення справної роботи на моделях, що містять
поршень електричного запалювання та захисний механізм, слід
ретельно очищати край поршня. Часто перевіряйте ці елементи,
а в разі необхідності чистьте їх вологою тканиною. Будь-які
припалені рештки їжі слід видалити за допомогою зубочистки або
голки.
ПРИМІТКА. Щоб не пошкодити пристрій електричного
запалювання, не використовуйте його, коли конфорки
знаходяться не на своїх місцях.
• Очищення пальника FTGH:
1
cream
soap
BRUSH
Spazzolare
Brosser
4
SCRUB
Strofinare
Frotter
3
DRY
Asciugare
Sécher
2
Avoid soaking
NO ammollo
Ne pas laisser
tremper
40°C
RINSE
Risciacquare
Rincer
1
Cepillar
Escovar
Borstelen
Fırçalayın
Прочистить щеткой
Щеткамен тазалау
Βούρτσισμα
Očistit kartáčem
Bürsten
Kefélés
Wyczyścić szczotką
Periaţi
Očistiť kefou
Nuvalykite šepetėliu
Notīrīt
Harjata
‫הברישו‬
Почистете с четка
2
Fregar
Esfregar
Poetsen
Ovalayın
Потереть
Ысқылау
Τρίψιμο
Otřít
Reiben
Dörzsölés
Czyścić pocierając
Frecaţi
Otierať
Patrinkite kempinėle
Paberzt
Hõõruda
‫קרצפו‬
Търкайте
3
Enjuagar
Enxaguar
Spoelen
Durulayın
Ополоснуть
Шаю
Ξέβγαλμα
Opláchnout
Abspülen
Öblítés
Spłukać
Clătiţi
Opláchnuť
Nemirkykite
Nemērcē
Loputada
‫שטפו‬
Изплакнете
4
No remojar
Sem amolecimento
Niet weken
Islatmayın
Без замачивания
Суға малып қоюға болмайды
Όχι μούλιασμα
Nenamáčet
Nicht einweichen
Nincs áztatás
Nie namaczać
Fără înmuiere
Nenamáčať
Nuplaukite
Noskalot
Mitte leotada
‫אל תטבלו‬
НЕ накисвайте
Secar
Secar
Drogen
Kurulayın
Высушить
Кептіру
Στέγνωμα
Osušit
Trocknen
Szárítás
Wytrzeć do sucha
Uscaţi
Osušiť
Nušluostykite
Noslaucīt
Kuivatada
‫יבשו‬
Изсушете
ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Якщо варильна панель працює неналежним чином, перш
ніж звертатися до центру післяпродажного обслуговування,
перегляньте «Посібник з усунення несправностей», щоб визначити
проблему.
1. Конфорка не запалюється або полум’я нерівномірне
Перевірте, чи:
• не перекрита подача газу та джерело живлення, а особливо, чи
відкритий кран подачі газу;
• газовий балон (зріджений газ) не порожній;
• не забиті отвори конфорки;
• не забруднена вилка розетки;
• усі частини конфорки розташовані правильно;
• біля варильної панелі немає протягів.
2. Конфорка гасне
Перевірте, чи:
• під час запалювання конфорки ви протягом тривалого часу
утримували натиснутою ручку керування потужністю конфорки,
щоб активувати захисний механізм;
• не забиті отвори конфорки біля термопари;
• не забруднено край захисного механізму;
• правильно налаштовано мінімальну подачу газу (див. відповідний
розділ).
3. Резервуари конфорки нестабільні
Перевірте, чи:
• дно резервуара ідеально рівне;
• резервуар розміщено на конфорці рівно по центру;
• не переплутано місця решіток і їх правильно встановлено.
Якщо
після
вищевказаних
перевірок
несправність
не
зникає, зверніться до найближчого центру післяпродажного
обслуговування.
ПІСЛЯ ПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на
сайті www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
• сервісний номер (номер після слова Service на паспортній
табличці). Сервісний номер також вказано в гарантійному талоні;
ПЕРШ НІЖ ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ, ВИКОНАЙТЕ НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ДІЇ:
1. Перевірте, чи можна вирішити проблему самостійно за
допомогою порад, наведених у розділі ПОСІБНИК ІЗ УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ.
2. Вимкніть прилад і знову увімкніть його, щоб перевірити, чи
несправність залишається.
• повна адреса вашого місця проживання;
• ваш номер телефону.
ЯКЩО ПІСЛЯ ВИЩЕВКАЗАНОЇ ПЕРЕВІРКИ НЕСПРАВНІСТЬ
НЕ ЗНИКНЕ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАЙБЛИЖЧОГО ЦЕНТРУ
ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.
Щоб отримати допомогу, зверніться за номером, що вказаний
у гарантійному талоні, або дотримуйтесь інструкцій на сайті
www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Якщо потрібен ремонт, зверніться в авторизований центр
післяпродажного обслуговування (щоб гарантувати, що будуть
використані оригінальні запчастини та ремонт буде виконано
правильно).
Під час зв'язку з нашим Сервісом післяпродажного обслуговування
завжди уточнюйте:
• короткий опис несправності;
• тип і точну модель приладу;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011376165
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising