Whirlpool | BCB 313 AA VE I/HA | Instruction for Use | Whirlpool BCB 313 AA VE I/HA instrukcja

Whirlpool BCB 313 AA VE I/HA instrukcja
Instrukcja obs³ugi
LODÓWKO - ZAMRA¯ARKA
Spis treœci
PL
Polski
Instalowanie, 2
Ustawienie i pod³¹czenie
Opis urz¹dzenia, 3-4
Widok ogólny
Panel kontrolny
Uruchomienie i u¿ytkowanie, 5-6-7-8
W³¹czenie lodówko-zamra¿arki
Regulacja temperatury
Najlepszy sposób u¿ytkowania lodówki
Najlepszy sposób u¿ytkowania zamra¿arki
Konserwacja i utrzymanie, 9
BCB 313 AA VE I/HA
Od³¹czenie pr¹du elektrycznego
Mycie urz¹dzenia
Unikanie pleœni i nieprzyjemnych zapachów
Usuwanie oblodzenia w lodówko-zamra¿arce
Wymiana ¿arówki
Zalecenia i œrodki ostro¿noœci, 10
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
Usuwanie odpadów
Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska
Anomalie i ich usuwanie, 11
Serwis, 12
PL
Instalacja
PL
! Nale¿y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹¿eczkê instrukcji dla
przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda¿y, odsprzedania,
czy przeniesienia urz¹dzenia w inne miejsce nale¿y
upewniæ siê, by przekazane zosta³a ono razem z
instrukcj¹, aby nowy w³aœciciel zapoznaæ siê móg³ z
dzia³aniem urz¹dzenia i z odnoœnymi informacjami.
! Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi gdy¿
zawiera ona wa¿ne informacje dotycz¹ce instalacji oraz
w³aœciwego i bezpiecznego u¿ytkowania urz¹dzenia.
Ustawienie i pod³¹czenie
Ustawienie
1. Ustawiæ lodówko-zamra¿arkê w pomieszczeniu
przewiewnym i nie wilgotnym.
2. Nie zas³aniaæ kratek wentylacyjnych: sprê¿arka i
skraplacz wytwarzaj¹ ciep³o i wymagaj¹ dobrego
przewiewu powietrza w celu w³aœciwego
funkcjonowania i oszczêdnoœci energii elektrycznej.
4. Lodówko-zamra¿arkê ustawiaæ daleko od Ÿróde³ ciep³a
(promieni s³onecznych, kuchenki elektrycznej).
Pod³¹czenie do sieci elektrycznej
Po transporcie ustawiæ lodówko-zamra¿arkê w pozycji
pionowej, a pod³¹czyæ do sieci elektrycznej dopiero po 3
godzinach. Przed w³o¿eniem wtyczki do gniazdka
sprawdziæ, czy:
• gniazdko posiada odpowiednie uziemienie i zgadza siê
z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
• wtyczka jest w stanie wytrzymaæ maksymalne
obci¹¿enie mocy lodówko-zamra¿arki, jaka jest
wskazana na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê
po lewej stronie u do³u w komorze lodówki (na
przyk³ad 150W);
• napiêcie zasilania musi zawieraæ siê w wartoœciach
podanych na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê u
do³u, po lewej stronie (na przyk³ad 220-240V);
• gniazdko musi byæ kompatybilne z wtyczk¹
urz¹dzenia.
W przeciwnym wypadku za¿¹daæ od autoryzowanego
technika wymiany wtyczki (I> patrz Serwis); nie
u¿ywaæ przed³u¿aczy lub rozga³êŸników.
! Tak ustawiæ lodówko-zamra¿arkê, aby przewód
elektryczny i gniazdko pr¹du by³y ³atwo dostêpne.
! Kabla nie wolno zginaæ i uwa¿aæ, aby nie zosta³
zgnieciony.
! Przewód elektryczny musi byæ okresowo sprawdzany i
wymieniany jedynie przez autoryzowanych techników
(patrz Serwis).
! W przypadku braku przestrzegania powy¿szych
warunków producent zwolniony zostanie z wszelkiej
odpowiedzialnoœci.
2
Opis urz¹dzenia
Widok ogólny
PL
Instrukcje dotycz¹ce u¿ytkowania s¹ takie same dla ró¿nych modeli, dlatego te¿ rysunki mog¹ przedstawiaæ inne szczegó³y
ni¿ w zakupionym urz¹dzeniu. Opis bardziej skomplikowanych elementów znajduje siê na nastêpnych stronach.
Wyjmowana pó³eczka z
pokrywk¹, z wk³adk¹ na
JAJKA i
POJEMNIKIEM NA
MAS£O*
A.I.R. SYSTEM
Wyjmowalna
pó³eczka NA RO¯NE
PRZEDMIOTY•
PÓLKI•
Pó³ka
NA PUSZKI*
Pojemnik RÓ¯NEGO
U¯YTKOWANIA*
Schowek na butelkê
do dwóch litrów
Szfladka OWOCE i
WARZYWA
Panel kontrolny
Specjalna pó³ka na
BUTELKI
ECO
Komora
PRZECHOWYWANIE
Wanienka na lód •
Komora
PRZECHOWYWANIE
• Zmienna iloœæ i pozycja.
*
Znajduje siê tylko w niektórych modelach.
3
PL
Panel kontrolny
Pokrêt³o
DZIA£ANIE
LODÓWKI
Przycisk
MODE
Funkcja
SUPER COOL
Ustawienia
KOMORY
ZAMRA¯ARKI
Funkcja
HOLIDAY
• Pokrêt³o DZIA£ANIE LODÓWKI
Steruje w³¹czaniem i wy³¹czaniem komory lodówki i
pozwala na ustawianie odpowiednich temperatur
pracy.
• Przycisk MODE
Pozwala na poruszanie siê po ekranie w celu
przedostania siê do poszczególnych ustawieñ/
funkcji oraz wy³¹czenia alarmów dŸwiêkowych.
• Ustawienia KOMORY LODÓWKI
Wskazuje temperaturê ustawion¹ w komorze lodówki
oraz stan OFF komory lodówki (napis OFF aktywny).
• Funkcja SUPER COOL
Wskazuje stan (wy³¹czony, wybrany lub aktywny)
funkcji SUPER COOL (szybkie ch³odzenie komory
lodówki).
• Funkcja HOLIDAY
Wskazuje stan (wy³¹czony, wybrany lub aktywny)
funkcji HOLIDAY (optymalne temperatury przy
minimalnym zu¿yciu w przypadku d³ugich
nieobecnoœci).
• Funkcja SUPER FREEZE
Wskazuje stan (wy³¹czony, wybrany lub aktywny)
funkcji SUPER FREEZE (szybkie zamra¿anie).
4
Funkcja
SUPER FREEZE
Funkcja
ICE PARTY
Przycisk
SELECT
Pokrêt³o PRACA
ZAMRA¯ARKI
oraz ON/OFF
LODÓWKA
Ustawienia
KOMORY
LODÓWKI
• Funkcja ICE PARTY
Wskazuje stan (wy³¹czony, wybrany, aktywny)
funkcji ICE PARTY (maksymalna szybkoϾ
sch³adzania ciep³ej butelki i podanie je na stó³ w
specjalnym wiaderku pozwalaj¹cym na utrzymanie
uzyskanej temperatury)
• Ustawienia KOMORY ZAMRA¯ARKI
Wskazuje temperaturê ustawion¹ w komorze
zamra¿arki oraz stan OFF lodówki (napis OFF
aktywny).
• Przycisk SELECT
Umo¿liwia wybór / porzucenie poszczególnych
funkcji oraz wy³¹czenie alarmów dŸwiêkowych.
• Pokrêt³o PRACA ZAMRA¯ARKI oraz ON/OFF
LODÓWKA
Steruje w³¹czaniem i wy³¹czaniem lodówki oraz
pozwala na ustawianie odpowiednich temperatur
pracy komory zamra¿arki.
Uruchomienie i
u¿ytkowanie
W³¹czenie lodówko-zamra¿arki
! Przed w³¹czeniem urz¹dzenia, nale¿y post¹piæ
zgodnie z instrukcj¹ instalowania (patrz
Instalowanie).
! Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia do sieci dok³adnie
wyczyœciæ jego wnêki i akcesoria letni¹ wod¹ i sod¹
oczyszczon¹.
! Urz¹dzenie jest wyposa¿one w kontrolê
zabezpieczaj¹c¹ silnik, który uruchamia sprê¿arkê
dopiero po oko³o 8 minutach po w³¹czeniu urz¹dzenia.
Dzieje siê tak równie¿ po ka¿dej przerwie w zasilaniu
elektrycznoœci¹, spowodowanej wy³¹czeniem lub
brakiem napiêcia w sieci (black out).
Po pod³¹czeniu wtyczki do gniazdka elektrycznego
nale¿y upewniæ siê, czy wyœwietlacz jest w³¹czony
(pokrêt³o PRACA ZAMRA¯ARKI i ON/OFF LODÓWKA
nie powinno znajdowaæ siê na OFF).
Komora zamra¿arki
Podczas w³¹czania lodówki (obracaæ pokrêt³em PRACA
ZAMRA¯ARKI i ON/OFF LODÓWKA a¿ do wybrania
¿¹danej temperatury pracy w komorze zamra¿arki),
zaleca siê za³¹czenie funkcji SUPER FREZER w celu
przyœpieszenia sch³adzania komory, kiedy ta ostatnia
osi¹gnie sw¹ optymalna temperaturê, funkcja wy³¹cza
siê i mo¿na w³o¿yæ mro¿onki do zamra¿arki.
Komora lodówki
Podczas w³¹czania komory ch³odziarki (obracaæ
pokrêt³em PRACA LODÓWKI a¿ do ustawienia
wymaganej temperatury pracy w komorze ch³odziarki),
zaleca siê za³¹czenie funkcji SUPER COOL dla
przyœpieszenia sch³adzana komory; po kilku godzinach
mo¿na w³o¿yæ ¿ywnoœæ do lodówki.
A.I.R. SYSTEM
Mo¿na go rozpoznaæ poprzez obecnoœæ urz¹dzenia w
górnej czêœci komory lodówki (patrz rysunek).
B
A
A.I.R. System ten pozwala na bardzo dobre
przechowywanie artyku³ów spo¿ywczych ze wzglêdu na
to, ¿e bardzo szybko przywraca pierwotn¹ temperaturê
w lodówce po otwarciu drzwi i jednorodnie rozprowadza
sch³odzone powietrze: dmuchane powietrze (A) ch³odzi
siê po zetkniêciu z zimn¹ œciank¹, natomiast cieplejsze
powietrze (B) jest zasysane (patrz rysunek).
Tylni aœcianka pokryta jest bia³ym szronem lub
skroplinami wody zale¿nie od tego, czy kompresor
pracuje czy nie.
PL
PÓ£KI: pe³ne lub kratki.
Mo¿na je wyci¹gn¹æ, a
prowadnice s³u¿¹ do
wyregulowania wysokoœci ich
2
umieszczenia (patrz rysunek)
tak, aby umo¿liwiæ ustawienie na
nich pojemników lub produktów
¿ywnoœciowych nawet o
znacznych wymiarach. Aby wyregulowaæ wysokoœæ nie
ma koniecznoœci ca³kowitego wyjêcia pó³ki.
1
Pojemnik RÓ¯NEGO
U¯YTKOWANIA*: do
d³ugotrwa³ego przechowywania
¿ywnoœci (na przyk³ad kie³bas);
zapobiega równie¿
przedostawaniu siê zapachu na
ca³¹ lodówkê. Mo¿e byæ wyjêty i
u¿yty inaczej lub ustawiony z
boku, aby lepiej wykorzystaæ
przestrzeñ. (patrz rysunek).
WskaŸnik TEMPERATURA*: w celu okreœlenia
najzimniejszej strefy lodówki.
1. Sprawdziæ, czy na wskaŸniku jest oznaczenie OK
(patrz rysunek).
2. Jeœli na wskaŸniku nie znajduje siê napis OK to
oznacza, ¿e temperatura jest zbyt wysoka:
przestawiæ pokrêt³o DZIA£ANIE LODÓWKI na
wy¿sz¹ pozycjê (zimniej) i odczekaæ oko³o 10 godzin
na ustabilizowanie siê temperatury.
3. Sprawdziæ ponownie wskaŸnik: Gdy jest to
konieczne jeszcze raz przeprowadziæ regulacjê.
Jeœli w³o¿one zosta³y jednoczeœnie du¿e iloœci
artyku³ów spo¿ywczych, lub jeœli czêsto otwiera siê
drzwi lodówki, to normalnym jest fakt, ¿e wskaŸnik
nie poka¿e OK. Odczekaæ co najmniej 10 godzin
przed przyst¹pieniem do regulacji za pomoc¹
pokrêt³a DZIA£ANIE LODÓWKI na wy¿sz¹ pozycjê.
* Znajduje siê tylko w niektórych modelach
5
PL
Korzystanie z wyœwietlacza
Nastawienie temperatury
Jeœli dana komora jest wy³¹czona, na odpowiednim
polu wyœwietlacza (ustawienie KOMORA LODÓWKI
oraz ustawienie KOMORA ZAMRA¯ARKI) pojawia siê
napis OFF. Jeœli komora jest za³¹czona pojawi¹ siê
natomiast ustawione w danej chwili temperatury. W
celu dokonania zmiany pos³u¿yæ siê bezpoœrednio
pokrêt³em w³aœciwym dla danej komory (pokrêt³o
PRACA LODÓWKI oraz pokrêt³o PRACA
ZAMRA¯ARKI oraz ON/OFF LODÓWKA).
Temperatury dostêpne dla komory lodówki mieszcz¹
siê w zakresie od +2°C do +8°C, natomiast
temperatury zamra¿arki obejmuj¹ zakres od –18°C do
–26°C. Zwiêkszenie lub zmniejszenie mo¿liwe jest
zawsze o 1°C.
Gdy aktywna jest funkcja HOLIDAY, regulowanie
temperatury nie jest mo¿liwe, ale lodówka ustawia siê
automatycznie na temperaturze optymalna dla danej
sytuacji. +12°C dla komory lodówki (jeœli w³¹czona) i –
18°C dla komory zamra¿alnika.
Sterowanie funkcjami
Symbol funkcji normalnej pracy
Wybrana funkcja (pulsuj¹ca obwódka)
Aktywna funkcja (obwódka œwieci siê)
W³¹czanie / wy³¹czanie funkcji
Przyciskaæ przycisk MODE tyle razy, ile trzeba, aby
zacz¹³ pulsowaæ symbol funkcji, któr¹ zamierza siê
uruchomiæ oznacza to, ¿e funkcja zosta³a wybrana i
jest gotowa do uruchomienia lub wy³¹czenia. W tym
momencie mo¿na sterowaæ funkcj¹ przy pomocy
przycisku SELECT w celu jej za³¹czenia lub
wy³¹czenia.
UWAGA: jeœli nie udzieli siê potwierdzenia przez
naciœniêcie przycisku SELECT w ci¹gu piêciu sekund
od ostatniej czynnoœci na wyœwietlaczu, powróci on do
pokazywania funkcji wed³ug uprzednich nastaw,
wskazuj¹c, ¿e nie zosta³a wprowadzona ¿adna
zmiana.
Funkcja SUPER COOL zwi¹zana jest z komor¹
ch³odziarki i kiedy jest ona wy³¹czona nie bêdzie
mo¿liwa ¿adna czynnoœæ na tej funkcji; pozosta³e
funkcje przewiduj¹ mo¿liwoœæ powstawania konfliktów
podczas pracy (na przyk³ad, kiedy jednoczeœnie
uruchomiona zostanie funkcja HOLIDAY i SUPER
FREEZE), w takim przypadku brane jest pod uwagê
6
ustalone pierwszeñstwo, aby pomóc Pañstwu w
sterowaniu prac¹ lodówki.
Funkcja SUPER FREEZE przewiduje dwa tryby
uruchomienia (patrz paragraf dotycz¹cy sterowania
komor¹ zamra¿alnika).
Uruchomienie / wy³¹czenie trybu DEMO
W celu dokonania demonstracji pracy wyœwietlacza
przy wy³¹czonej lodówce, mo¿na uruchomiæ tryb
DEMO.
Uruchomienie:
- ustawiæ pokrêt³o PRACA ZAMRA¯ALNIKA i ON/OFF
LODÓWKA na OFF;
- przytrzymaæ wduszone przyciski „select” i „mode”
przez oko³o 5 sekund, a¿ odezwie siê dŸwiêk oraz
zaczn¹ pulsowaæ dwa napisy „OFF” i „OFF” na
wyœwietlaczu; napisy te pulsowaæ bêd¹ przez ca³y
czas aktywnoœci funkcji DEMO.
Wy³¹czenie:
- ustawiæ pokrêt³o PRACA ZAMRA¯ALNIKA i ON/OFF
LODÓWKA na OFF;
- przytrzymaæ wduszone dwa przyciski „select” i
„mode” przez oko³o 5 sekund, a¿ odezwie siê dŸwiêk i
oba napisy „OFF” i „OFF” przestan¹ pulsowaæ.
Funkcja „holiday”
Jeœli wyje¿d¿a siê na wakacje, niema koniecznoœci
wy³¹czania lodówko-zamra¿arki, poniewa¿ urz¹dzenie
jest wyposa¿one w funkcjê, która s³u¿y, przy ma³ym
zu¿yciu energii elektrycznej, na utrzymanie temperatury w
lodówce w granicach 15°C (aby chroniæ przed gor¹cem
np. kosmetyki), a temperaturê zamra¿arki mo¿na ustawiæ
na minimalnym poziomie jaki jest niezbêdny do
przechowywania œrodków spo¿ywczych. W celu
uruchomienia funkcji HOLIDAY patrz „u¿ycie
wyœwietlacza”.
Najlepszy sposób u¿ytkowania lodówki
• ¯eby ustawiæ temperaturê nale¿y u¿yæ pokrêt³o
DZIA£ANIE LODÓWKI (patrz Opis).
• Uruchomienie funkcji SUPER COOL (b³yskawiczne
ch³odzenie), aby jak najszybciej obni¿yæ temperaturê
w przypadku, kiedy komora zostanie wype³niona po
du¿ych zakupach. Funkcja wy³¹cza siê automatycznie
po up³ywie niezbêdnego czasu.
• Wk³adaæ artyku³y spo¿ywcze jedynie zimne lub letnie,
ale nie ciep³e (Zalecenia i œrodki ostro¿noœci).
• Pamiêtaæ nale¿y, ¿e ugotowane artyku³y spo¿ywcze nie
mog¹ byæ przechowywane d³u¿ej od surowych.
• Nie przechowywaæ p³ynów w otwartych pojemnikach:
zwiêksza³yby wilgotnoœæ z konsekwencj¹ formowania
siê skroplin.
Przechowywanie produktów spo¿ywczych
1. Po zakupieniu produktów spo¿ywczych nale¿y
usun¹æ z nich opakowanie zewnêtrzne, najczêœciej
papierowe, kartonowe, albo te¿ z innego materia³u,
które mog³oby doprowadziæ do zanieczyszczenia
komory lodówki bakteriami lub brudem.
2. Artyku³y spo¿ywcze, (szczególnie ³atwo psuj¹ce siê
albo posiadaj¹ce silny zapach) nale¿y chroniæ
unikaj¹c pomiêdzy nimi kontaktu, eliminuj¹c w ten
sposób mo¿liwoœæ ska¿enia przez zarazki lub
bakterie, a tak¿e rozprzestrzeniania siê
specyficznych zapachów tych artyku³ów w lodówce.
3. ¯ywnoœæ powinna byæ tak roz³o¿ona w lodówce, aby
powietrze mog³o kr¹¿yæ pomiêdzy ni¹ bez
przeszkód.
4. Wnêtrze lodówki nale¿y utrzymywaæ w czystoœci,
zwracaj¹c uwagê, aby nie u¿ywaæ do czyszczenia
œrodków ¿r¹cych lub powoduj¹cych rysowanie
powierzchni
5. Nale¿y usuwaæ z lodówki artyku³y spo¿ywcze, jeœli
okres ich przydatnoœci do spo¿ycia up³yn¹³.
6. W celu w³aœciwego przechowywania ¿ywnoœci,
potrawy ³atwo psuj¹ce siê (np. miêkkie sery, surowe
ryby, miêso itp.) powinno siê umieszczaæ w
najzimniejszej czêœci lodówki, to znaczy nad
pojemnikami na jarzyny, tam, gdzie znajduje siê
wskaŸnik temperatury.
Najlepszy sposób u¿ytkowania zamra¿arki
• Aby ustawiæ temperaturê u¿yæ pokrêt³a PRACA
ZAMRA¯ARKI oraz ON/OFF LODÓWKA (patrz
Opis).
• Nie zamra¿aæ ponownie artyku³ów spo¿ywczych, które
s¹ ca³kowicie lub w czêœci rozmro¿one; takie artyku³y
nale¿y ugotowaæ lub zjeœæ (w przeci¹gu do 24 godzin).
• Œwie¿e artyku³y, które maj¹ byæ zamro¿one nie mog¹
stykaæ siê z ju¿ zamro¿onymi artyku³ami; nale¿y je
u³o¿yæ na górnym poziomie: ZAMRA¯ANIE i
PRZECHOWYWANIE, gdzie temperatura jest ni¿sza od
-18°C i zapewnia szybkie zamro¿enie.
• Aby zamroziæ (jeœli zamra¿arka ju¿ pracuje):
- Dla niewielkich iloœci, mniejszych od
maksymalnego zalecanego wsadu, wskazanego na
tabliczce charakterystyk (umieszczonej u do³u, po
lewej stronie obok pojemnika na jarzyny), nale¿y
uruchomiæ na wyœwietlaczu funkcjê SUPER
FREEZE w trybie „24 godziny” i w³o¿yæ produkty
przeznaczone do zamro¿enia. W celu uruchomienia
funkcji nale¿y naciskaæ przycisk MODE tyle razy, ile
to potrzebne, aby doprowadziæ do pulsowania
symbolu SUPER FREEZE, a nastêpnie nacisn¹æ
przycisk SELECT, w celu aktywowania funkcji. Po
24 godzinach, lub po osi¹gniêciu optymalnych
temperatur, funkcja szybkiego zamra¿ania wy³¹cza
siê automatycznie.
- Przy du¿ych iloœciach zamra¿anej ¿ywnoœci (do
maksymalnego wsadu wskazanego na tabliczce
charakterystyk umieszczonej u do³u, po lewej
stronie, obok pojemnika na jarzyny) nale¿y
uruchomiæ z wyœwietlacza funkcjê SUPER FREEZE
w trybie „48 godzin”. W celu uruchomienia funkcji
nale¿y naciskaæ przycisk MODE tyle razy, ile to
potrzebne, aby doprowadziæ do pulsowania symbolu
SUPER FREEZE, a nastêpnie przytrzymaæ
przyciœniêty przez ponad trzy sekundy przycisk
SELECT, w celu aktywowania funkcji (symbol
SUPER FREEZE zaczyna powoli pulsowaæ).. Po
up³ywie 24 godzin symbol funkcji przestaje
pulsowaæ i zaczyna œwieciæ w sposób ci¹g³y, w tym
momencie mo¿na w³o¿yæ ¿ywnoœæ przeznaczon¹ do
zamro¿enia. Po nastêpnych 24 godzinach funkcja
wy³¹cza siê automatycznie.
• W celu lepszego wykorzystania zamra¿arki mo¿ecie
wyj¹æ szufladê i umieœciæ pokarmy na dowolnych
miejscach.
! Podczas fazy zamra¿ania nie otwieraæ drzwi.
! W przypadku przerwy w dop³ywie pr¹du lub w
przypadku usterki, nie otwieraæ drzwi zamra¿arki: w ten
sposób w ci¹gu do 9-14 godzin artyku³y zamro¿one i
mro¿onki nie ulegn¹ zniszczeniu.
• Nie wk³adaæ do zamra¿arki szklanych butelek z p³ynami
zamkniêtych hermetycznie lub korkiem poniewa¿ mog¹
popêkaæ.
• Maksymalna iloœæ artyku³ów spo¿ywczych jakie mog¹
byæ zamro¿one w danym dniu wskazana jest na
tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê we wnêce
lodówki u do³u po lewej stronie (przyk³ad: kg/24godz 4).
7
PL
PL
Wanienka na lód Ice Care
! Lód nie styka siê z artyku³ami spo¿ywczymi
! Nie skrapla siê podczas fazy zamra¿ania).
1. Wyj¹æ wanienkê popychaj¹c j¹ do góry, a nastêpnie
w kierunku na zewn¹trz.
Sprawdziæ, czy wanienka zosta³a ca³kowicie
opró¿niona, a nastêpnie nape³niæ j¹ poprzez
odpowiedni otwór.
2. Uwa¿aæ, aby nie przekroczyæ wskazanego poziomu
(MAX WATER LEVEL). Zbyt du¿o wody blokuje
wyjœcie kulek lodu (jeœli tak siê dzieje, odczekaæ a¿
lód siê rozpuœci i opró¿niæ pojemnik).
3. Obróciæ pojemnik o 90°: woda nape³ni przegrody
poniewa¿ d¹¿y do wyrównania poziomów (I>patrz
rysunek).
4. Zamkn¹æ otwór za pomoc¹ pokrywki jaka jest na
wyposa¿eniu i za³o¿yæ pojemnik.
5. Kiedy lód siê uformuje (czas minimalny to 8 godzin),
nale¿y uderzyæ wanienk¹ o tward¹ powierzchnie i
zwil¿yæ wnêtrze, aby kulki lodu odczepi³y siê;
nastêpnie wysypaæ je przez otwór.
MAX
WATER LEVEL
WATER LEVEL
MAX
8
ICE PARTY: aby odpowiednio
sch³odziæ butelkê wina
musuj¹cego lub szampana.
Nale¿y w³o¿yæ butelkê do
zamro¿onego ju¿ wiaderka
wewn¹trz komory
ZAMRA¯ANIA oraz
PRZECHOWYWANIA i wybraæ
funkcjê na wyœwietlaczu.
Po sygnale nale¿y wyj¹æ butelkê.
Butelkê mo¿na podawaæ w wiaderku, w ten sposób
bêdzie ch³odna d³u¿ej.
Konserwacja i utrzymanie
Od³¹czenie pr¹du elektrycznego
odp³ywowego tak, aby woda mog³a swobodnie wyciekaæ.
Podczas czyszczenia i konserwacji nale¿y od³¹czyæ
urz¹dzenie od sieci elektrycznej:
1. ustawiæ pokrêt³o PRACA ZAMRA¯ALNIKA i ON/OFF
LODÓWKA na OFF;
2. wyj¹æ wtyczkê z gniazdka.
! Brak przestrzegania tej procedury mo¿e wywo³aæ
alarm: nie jest on oznak¹ z³ego dzia³ania. Aby
przywróciæ normalne dzia³anie wystarczy ustawiæ
pokrêt³o PRACA ZAMRA¯ARKI oraz ON/OFF
LODÓWKA na ¿¹dana wartoœæ. Aby odizolowaæ
urz¹dzenie post¹piæ wed³ug punktów 1 i 2.
Usuwanie oblodzenia z zamra¿arki
Mycie urz¹dzenia
• Czêœci zewnêtrzne, czêœci wewnêtrzne i gumowe
uszczelki myæ g¹bki zmoczon¹ letni¹ wod¹ i sod¹
oczyszczan¹ lub neutralnym myd³em. Nie u¿ywaæ
rozpuszczalników, œrodków ¿r¹cych, wybielaczy lub
amoniaku.
• Czêœci, które mo¿na wyj¹æ, mog¹ byæ myte w ciep³ej
wodzie z myd³em lub p³ynem do mycia talerzy. Ostro¿nie
wyp³ukaæ i dok³adnie wysuszyæ.
Unikanie pleœni i nieprzyjemnych zapachów
• Urz¹dzenie zosta³o zbudowane z higienicznych
surowców, które nie wytwarzaj¹ zapachów. Aby
utrzymaæ t¹ w³aœciwoœæ, potrawy musz¹ byæ zawsze
zabezpieczone i dobrze zamkniête. W ten sposób unika
siê tak¿e tworzenia plam.
• W przypadku, gdy urz¹dzenie zostanie wy³¹czone na
d³u¿szy czas nale¿y go umyæ, a drzwi pozostawiæ
otwarte.
Usuwanie oblodzenia w lodówko-zamra¿arce
! Dostosowaæ siê do poni¿szych instrukcji.
Do rozmra¿ania urz¹dzenia nie u¿ywaæ ostrych im
spiczastych przedmiotów, gdy¿ mog³yby one
bezpowrotnie uszkodziæ system ch³odniczy.
Usuwanie oblodzenia z lodówki
Lodówka jest wyposa¿ona w funkcjê automatycznego
usuwania oblodzenia:
woda odprowadzana jest
za lodówkê za pomoc¹
odpowiedniego otworu
(patrz rysunek), gdzie
ciep³o wytworzone przez
sprê¿arkê powoduje jej
odparowanie. Jedyn¹
czynnoœci¹ jak¹ nale¿y
wykonaæ co jakiœ czas, to
wyczyszczenie otworu
PL
Jeœli warstwa oblodzenia jest grubsza od 5 mm nale¿y
usun¹æ oblodzenie z zamra¿arki rêcznie:
1. W przeddzieñ nale¿y uruchomiæ funkcjê SUPER
FREEZE w trybie 2 godziny, który s³u¿y do nadania
¿ywnoœci dodatkowego „impulsu zimna”. Po 24
godzinach funkcja zamra¿ania wy³¹cza siê
automatycznie, ale mo¿na te¿ zrobiæ to rêcznie.
2. Lodówkê nale¿y wy³¹czyæ przy pomocy pokrêt³a
PRACA ZAMRA¯ALNIKA i ON/OFF LODÓWKA
! ta operacja powoduje wy³¹czenie ca³ego urz¹dzenia
(w³¹cznie z przedzia³em lodówki).
3. Owin¹æ mro¿onki i zamro¿on¹ ¿ywnoœæ w papier i
od³o¿yæ w ch³odne miejsce.
4. Pozostawiæ otwarte drzwi a¿ do momentu, kiedy
oblodzenie rozpuœci siê ca³kowicie; mo¿na u³atwiæ
sobie pracê poprzez umieszczenie w zamra¿arce
pojemników z letni¹ wod¹.
5. Przed w³¹czeniem lodówko-zamra¿ki wyczyœciæ i
wysuszyæ dok³adnie komorê zamra¿arki.
6. Niektóre lodówko-zamra¿arki wyposa¿one s¹ w
SYSTEM DRAIN do
odprowadzenia wody na
zewn¹trz: w³o¿yæ
skrobak jaki jest na
wyposa¿eniu w szczelinê
znajduj¹c¹ siê w dole
tak, aby woda œciek³a do
pojemnika. (patrz
rysunek).
7. Przed w³oœeniem
produktu ¿ywnoœciowego
do zamra¿arki zaczekaæ co najmniej 2 godziny do
mpmentu przywrócenia optymalnych warunków
przechowywania.
Wymiana ¿arówki
Aby wymieniæ ¿arówkê lodówki, nale¿y najpierw
wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka pr¹du. Postêpowaæ
zgodnie z instrukcjami
podanymi poni¿ej.
Uzyskaæ
dostêp do
A
¿arówki (A) wykrêcaj¹c
œrubê mocuj¹c¹ (B)
znajduj¹c¹ siê w czêœci
tylnej klosza lampki, tak
jak wskazano (patrz
rysunek). Wymieniæ
¿arówkê na tak¹ sam¹, o
B
mocy nie wiêkszej ni¿ 15
W.
9
Zalecenia i œrodki
ostro¿noœci
PL
! Urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z miêdzynarodowymi przepisami
bezpieczeñstwa. Maj¹c na wzglêdzie Wasze
bezpieczeñstwo podajemy Wam poni¿sze zalecenia,
które nale¿y uwa¿nie przeczytaæ.
Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyprodukowane
zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami EWG:
-73/23/CEE z dn. 19/02/73 (o Niskim Napiêciu) wraz
z kolejnymi zmianami;
- 89/336/CEE z 03/05/89 (o Zgodnoœci
Elektromagnetycznej) wraz z kolejnymi zmianami;
- 2002/96/CE.
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
• Niniejsze urz¹dzenie przeznaczone jest do zastosowañ
domowych oraz nieprofesjonalnych.
• Urz¹dzenie jest przeznaczone do przechowywania i
zamra¿ania ¿ywnoœci, mo¿e byæ obs³ugiwane jedynie przez
osoby doros³e oraz wed³ug instrukcji podanych w niniejszej
ksi¹¿eczce.
• Nie nale¿y instalowaæ urz¹dzenia poza domem, nawet jeœli
miejsce to jest chronione daszkiem, gdy¿ wystawienie
urz¹dzenia na dzia³anie deszczu i burz jest bardzo
niebezpieczne.
• Nie dotykaæ urz¹dzenia, stoj¹c przy nim boso lub maj¹c
rêce czy stopy mokre lub wilgotne.
• Nie dotykaæ wewnêtrznych czêœci ch³odz¹cych: istnieje
mo¿liwoœæ poparzenia lub zranienia.
• Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za kabel, lecz
trzymaj¹c za wtyczkê.
• Przed przyst¹pieniem do operacji czyszczenia lub konserwacji
wyj¹æ wtyczkê z gniazdka. Nie wystarczy ustawiæ pokrêt³o do
REGULACJI TEMPERATURY na pozycjê 0 (urz¹dzenie
wy³¹czone), aby wyeliminowaæ ka¿dy kontakt z energi¹
elektryczn¹.
• W razie usterek nie nale¿y w ¿adnym wypadku próbowaæ
dostaæ siê do wewnêtrznych czêœci urz¹dzenia, próbuj¹c
samemu je naprawiaæ.
• Nie u¿ywaæ w sektorach lodówki/zamra¿arki
przeznaczonych do przechowywania zamro¿onej ¿ywnoœci,
ostrych i spiczastych narzêdzi oraz urz¹dzeñ elektrycznych,
które nie s¹ dozwolone przez producenta.
• Nie wk³adaæ do jamy ustnej kubków lodowych dopiero co
wyjêtych z zamra¿arki.
• Urz¹dzenie to nie jest przystosowane do obs³ugi przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych mo¿liwoœciach fizycznych,
zmys³owych b¹dŸ umys³owych lub przez osoby nie
posiadaj¹ce odpowiedniego doœwiadczenia i wiedzy, chyba,
¿e znajduj¹ siê one pod kontrol¹ osób odpowiedzialnych za
ich bezpieczeñstwo i zosta³y przez te osoby przeszkolone w
kwestiach dotycz¹cych obs³ugi urz¹dzenia. Dzieci powinny
znajdowaæ siê pod kontrol¹, aby mo¿na by³o mieæ
pewnoœæ, ¿e nie bawi¹ siê one urz¹dzeniem.
• Czêœci opakowania nie nadaj¹ siê do zabawy dla dzieci!
10
Usuwanie odpadów
• Pozbycie siê materia³ów opakowania: stosowaæ siê
do lokalnych przepisów; w ten sposób opakowanie
bêdzie mog³o zostaæ ponownie wykorzystane.
• Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycz¹ca
Zu¿ytych Elektrycznych i Elektronicznych Urz¹dzeñ
(WEEE) zak³ada zakaz pozbywania siê starych
urz¹dzeñ domowego u¿ytku jako nieposortowanych
œmieci komunalnych. Zu¿yte urz¹dzenia musz¹ byæ
osobno zbierane i sortowane w celu
zoptymalizowania odzyskania oraz ponownego
przetworzenia pewnych komponentów i materia³ów.
Pozwala to ograniczyæ zanieczyszczenie œrodowiska
i pozytywnie wp³ywa na ludzkie zdrowie.
Przekreœlony symbol „kosza” umieszczony na
produkcie przypomina klientowi o obowi¹zku
specjalnego sortowania.
Konsumenci powinni kontaktowaæ siê z w³adzami
lokalnymi lub sprzedawc¹ w celu uzyskania
informacji dotycz¹cych postêpowania z ich zu¿ytymi
urz¹dzeniami gospodarstwa domowego.
Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska
• Zainstalowaæ urz¹dzenie w pomieszczeniu ch³odnym i
przewiewnym, zabezpieczyæ przed bezpoœrednim
wp³ywem promieni s³onecznych daleko od Ÿróde³ ciep³a.
• Podczas wk³adania lub wyjmowania produktów drzwi
otwieraæ na jak najkrótszy okres czasu. Ka¿de
otwarcie drzwi powoduje znaczn¹ stratê energii.
• Nie wk³adaæ do lodówko-zamra¿arki zbyt du¿o
¿ywnoœci: dla dobrej konserwacji zimne powietrze
musi kr¹¿yæ bez przeszkód. Jeœli cyrkulacja zostanie
utrudniona lub uniemo¿liwiona, to sprê¿arka bêdzie
pracowaæ w ci¹g³ym rytmie.
• Nie wk³adaæ ciep³ej ¿ywnoœci: podnios³aby siê
temperatura wewnêtrzna, zmuszaj¹c sprê¿arkê do
wysilonej pracy i z du¿¹ strat¹ energii elektrycznej.
• Usun¹æ oblodzenie z lodówki (patrz Konserwacja);
du¿a warstwa lodu utrudnia dojœcie zimna do
artyku³ów spo¿ywczych i zwiêksza zu¿ycie energii.
• Uszczelki maj¹ byæ zawsze czyste i w dobrym stanie i
takie, aby dok³adnie przylega³y do drzwi i aby
hamowa³y ucieczkê zimna (patrz Konserwacja).
Anomalie i œrodki
zaradcze
W przypadku, gdy lodówko-zamra¿arka nie bêdzie funkcjonowa³a. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (I>patrz
Serwis) sprawdziæ, czy nie mo¿na rozwi¹zaæ problemu samemu i wed³ug poni¿szych wskazówek.
Nieprawid³owoœci w dzia³aniu:
Mo¿liwe przyczyny/Porady:
WYŒWIETLACZ nie w³¹cza siê.
• Wtyczka nie jest wsadzona do gniazdka z pr¹dem, albo jest w³o¿ona
niewystarczaj¹co, tak, ¿e niema styku, albo w sieci domowej nie ma
pr¹du.
Silnik nie startuje.
• Lodówko-zamra¿arka jest wyposa¿one w urz¹dzenie chroni¹ce silnik
(patrz Uruchomienie i u¿ytkowanie).
Lodówka i zamra¿arka s³abo ch³odz¹.
• Drzwi nie zamykaj¹ siê prawid³owo lub uszczelki s¹ zniszczone.
• Drzwi za czêsto s¹ otwierane.
• Pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY nie jest ustawione na
prawid³owej pozycji;
• Lodówka lub zamra¿arka s¹ przepe³nione.
Potrawy w lodówce zamra¿aj¹ siê.
• Pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY nie jest ustawione na
prawid³owej pozycji;
• ¯ywnoœæ styka siê z tyln¹ œciank¹.
Silnik pracuje bez przerwy.
• Zosta³y aktywowane funkcje SUPER COLO i/lub SUPER FREEZE i/lub
ICE PARTY (patrz Wyœwietlacz).
• Drzwi nie s¹ prawid³owo zamkniête lub s¹ ci¹gle otwierane.
• Zbyt wysoka temperatura pomieszczenia.
Urz¹dzenie pracuje bardzo g³oœno.
• Urz¹dzenie nie zosta³o zainstalowane w poziomie (brak
wypoziomowania) (patrz Instalowanie).
• Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane pomiêdzy meblami lub
przedmiotami, które drgaj¹ i wytwarzaj¹ ha³as.
• Gaz ch³odz¹cy, znajduj¹cy siê wewn¹trz powoduje lekki ha³as równie¿,
kiedy sprê¿arka nie pracuje: to nie usterka lecz stan normalny.
Na dnie lodówki zbiera siê woda.
• Otwór do ujœcia wody jest zatkany (patrz Konserwacja).
Alarm otwartych drzwi.
Nel caso in cui la porta del frigorifero rimane aperta per un tempo
superiore ai due minuti la lampada di illuminazione interna inizia a
lampeggiare; dopo alcuni secondi è emesso un segnale acustico che è
possibile tacitare chiudendo la porta o premendo il pulsante SELECT . Se
la porta rimane aperta per più di 4 minuti la lampada inizia a lampeggiare
più velocemente.
Alarm z powodu
nagrzania zamra¿arki.
nadmiernego
1. W celu zasygnalizowania nadmiernego nagrzania zamra¿arki (np.
chwilowy black out) wydawany jest sygna³ akustyczny a na wyœwietlaczu
pojawia siê komunikat „A1”, sygnalizuj¹c niebezpieczeñstwo nagrzania.
Aby nie rozmroziæ ¿ywnoœci zamra¿arka utrzyma temperaturê oko³o 0°C,
umo¿liwiaj¹c spo¿ycie ¿ywnoœci w ci¹gu 24 godzin. ¯ywnoœæ bêdzie
mo¿na tak¿e ponownie zamroziæ po uprzednim ugotowaniu. Mo¿na
wy³¹czyæ sygna³ dŸwiêkowy naciskaj¹c przycisk SELECT. W celu powrotu
do normalnej pracy i skasowania komunikatu z wyœwietlacza, nale¿y
wy³¹czyæ i w³¹czyæ ponownie lodówkê przy pomocy pokrêt³a PRACA
ZAMRA¯ARKI i ON/OFF LODÓWKA.
2.Jeœli temperatura nadal wzrasta do wartoœci nadmiernie wysokich
ponownie wydawany jest sygna³ akustyczny i pojawia siê na wyœwietlaczu
komunikat „A2”, sygnalizuj¹cy nadmierne ogrzanie. Zaleca siê
skontrolowanie stanu ¿ywnoœci; mo¿e siê okazaæ, ¿e trzeba j¹ wyrzuciæ.
W ¿adnym wypadku pokarm nie mo¿e byæ ponownie zamro¿ony; mo¿e
byæ zamro¿ony dopiero po uprzednim ugotowaniu. Aby nie zamra¿aæ
ponownie ¿ywnoœci, zamra¿arka utrzyma temperaturê oko³o 0°C. Mo¿na
wy³¹czyæ sygna³ dŸwiêkowy naciskaj¹c przycisk SELECT. W celu powrotu
do normalnej pracy i skasowania komunikatu z wyœwietlacza, nale¿y
wy³¹czyæ i w³¹czyæ ponownie lodówkê przy pomocy pokrêt³a PRACA
11
PL
Serwis Techniczny
195066137.01
01/2009 - Xerox Fabriano
Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego:
• Sprawdziæ, czy anomalia mo¿e byæ usuniêta samodzielnie (I> patrz Anomalie i ich usuwanie).
• Jeœli, pomimo wszystkich kontroli, urz¹dzenie nie dzia³a, a usterka nie zosta³a wykryta i dalej wystêpuje,
wezwaæ najbli¿szy serwis Techniczny.
model
numer seryjny
PL
Nale¿y podaæ:
• rodzaj anomalii
• model urz¹dzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N);
Te dane znajduj¹ siê na tabliczce znamionowej w
lodówce, po lewej stronie w dolnj jej czêœci.
Zwracajcie siê wy³¹cznie do upowa¿nionego Serwisu Technicznego i domagajcie siê zainstalowania
tylko i wy³¹cznie oryginalnych czêœci zamiennych:
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising