KitchenAid | KDSCM 82142 SL | Instruction for Use | KitchenAid KDSCM 82142 SL пайдаланушы нұсқаулығы

KitchenAid KDSCM 82142 SL пайдаланушы нұсқаулығы
Пайдалану нұсқаулығы
Орнату
4
Өнім сипаттамасы
6
Алғашқы рет пайдалану
7
Бағдарламалар кестесі
10
Опциялар мен функциялар
11
Сөрелерді жүктеу
12
Күнделікті пайдалану
14
Кеңестер
15
Күтім жəне техникалық қызмет көрсету
15
Ақаулықтарды шешу
17
Кепілдік бойынша қызмет көрсету
18
Аспапты пайдалану алдында Денсаулық пен Қауіпсіздік
нұсқаулығын мұқият оқыңыз.
Орнату
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Құрылғыны кез келген уақытта жылжыту қажет болса, оны жоғарғы қалыпта
сақтаңыз; нақты қажет болса, оны артқа қарай еңкейтуге болады.
СУ КРАНЫНА ЖАЛҒАУ
СУ БАСУҒА ҚАРСЫ ҚОРҒАНЫС
Орнату үшін су кранын бейімдеуді білікті маман
орындау керек.
Судың кіріс жəне шығыс шлангілерін ең жақсы
ықтимал орнату əрекеттеріне қол жеткізу үшін оң
жаққа немесе сол жаққа қоюға болады.
Ыдыс жуғыш машинаның шлангіні бүккейтінін
немесе майыстырмайтынын тексеріңіз.
Су басуға қарсы қорғаныс. Су баспау үшін, ыдыс
жуғыш машина:
- құрылғының ақаулықтары себебінен немесе
ішінен ағатын заттардың ішінен судың ағуын
бітейтін арнайы жүйемен жабдықталады.
Кейбір үлгілер New Aqua Stop қосалқы
қауіпсіздік құрылғысымен де жабдықталған, ол
жабдық шлангісі кесілген жағдайда да су басуға
қарсы қорғанысқа кепілдеме береді.
Ешбір жағдайда су кіретін шлангі кесілмейді,
себебі онда жанды электр бөліктері бар.
СУ ІРКУІШ ШЛАНГІНІ ЖАЛҒАУ
• Ол өте таза болмайынша суды ағызыңыз.
• Іркуіш шлангін орнына тығыз бұрап кранға
бекітіңіз.
Іркуіш шлангі жеткілікті түрде ұзын болмаса,
мамандар дүкеніне немесе өкілетті жөндеу
маманына хабарласыңыз.
Су қысымы техникалық деректер кестесінде
көрсетілген мəндермен бірдей болмаса, ыдыс
жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
Шлангінің бүгілмегенін немесе қысылмағанын
тексеріңіз.
ЭЛЕКТР СЫМДАРЫН ЖАЛҒАУ
ЕСКЕРТУ: Ешбір жағдайда су кіретін
шлангі кесілмейді, себебі онда жанды
электр бөліктері бар.
Электр розеткасына ашаны тықпас бұрын,
мыналарды тексеріп алыңыз:
• Розетка жерге тұйықталған
жəне
жергілікті электр тогы ережелеріне сай
келеді;
• Розетка есіктің ішінде орналасқан деректер
тақтайшасында көрсетілген құрылғының ең
жоғарғы жүгіне қарсы тұра алады (ӨНІМ
СИПАТТАМАСЫ параграфты қараңыз).
• Қуат беру кернеуі есіктің ішкі жағындағы
деректер тақтайшасында көрсетілген мəндерде
төмен түседі.
• Розетка құрылғының ашасымен үйлесімді.
Бұл ақаулық туғызбаса, ашаны ауыстыру үшін
өкілетті маманнан сұраңыз (КЕПІЛДІК
БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ параграфты
қараңыз). Ұзартқыш кабельдерді немесе бірнеше
ұяларды қолданбаңыз. Құрылғы орнатылған соң,
қуат көзінің кабелі мен электр розеткасына оңай
қол жеткізуге болады.
Кабельді бүкпеу немесе қыспау керек.
Қуат көзі кабелі зақымдалған болса, барлық
ықтимал қауіптерді туғызбау үшін оны өндіруші
немесе өкілетті техникалық қызмет көрсету
қызметі ауыстыру керек.
Осы ережелер сақталмайтын болса, компания
ешбір жағдайларға жауапты болмайды.
СУ БЕРУ ШЛАНГІСІНІҢ ҚОСЫЛЫМЫНА
АРНАЛҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ
СИПАТТАМАЛАР:
салқын немесе ыстық
(макс. 60°C)
СУ КІРІСІ
3/4”
СУ ҚЫСЫМЫНЫҢ 0,05 ÷ 1МПа (0,5 ÷ 10 бар)
КҮШІ
7,25 – 145 psi
СУ КӨЗІ
СУ ІРКУІШ ШЛАНГІНІ ЖАЛҒАУ
Шығыс шлангісі диаметрі минимум 2 см ағызу
түтігіне A жалғаңыз
Шығыс шлангі қосылымы ыдыс жуғыш машина
қойылатын еденнен немесе беттен 40-80 см
ауқымдағы биіктікте болу керек.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Су шығысы шлангісін ағызу жүйесіне қоспас
бұрын, пластикалық ашасын алыңыз B.
4
ҚОЮ ЖƏНЕ ДЕҢГЕЙІН РЕТТЕУ
ӨЛШЕМДЕР, КӨЛЕМІ ЖƏНЕ КҮТУ
КЕЗІНДЕГІ ШЫҒЫНДАРЫ:
1. Ыдыс жуғыш машинаны тегіс еденге
қойыңыз. Еден тұрақты болмаса, ол көлденең
қалпына жеткенше, құрылғының алдыңғы
аяғын реттеуге болады. Құрылғының деңгейі
дұрыс реттелген болса, ол көбірек тұрақты
болады жəне оның аздап қозғалуы немесе
жұмыс істеп тұрғанда діріл не шу шығаруы
мүмкін.
2. Ыдыс жуғышты тереңіне қарай салмас бұрын,
оны түзілуі мүмкін конденсациядан қорғау
үшін ағаш сөресінің астына жабысқақ мөлдір
таспаны жабыстырыңыз.
3. Ыдыс жуғыш машинаны оның бүйірлері
немесе артқы тақтасы реттеу кабинеттеріне
немесе қабырғасына тиетін етіп салыңыз. Бұл
құрылғыны жалғыз жұмыс бетінің астына
салуға болады.
4. Артқы аяғының биіктігін реттеу үшін, 8 мм
саңылауы бар алты бұрышты бұрауышты
қолданып ыдыс жуғыш машинаның алдыңғы
жағындағы төменгі орталық бөлігіндегі
қызыл алты бұрышты жапсырмасын бұраңыз.
Биіктігін реттеу жəне сағат тіліне қарсы бұрау
үшін бұрауышты сағат тілі бағытымен
бұраңыз.
ЕНІ
БИІКТІГІ
ТЕРЕҢДІГІ
КӨЛЕМІ
КҮТУ
ШЫҒЫНЫ:
5
598 мм
820 мм
555 мм
14 қалыпты ас үй
құралдары
Қосулы қалдыру режимі - 6 W
Өшірулі режим - 0.5 W
Өнім сипаттамасы
ҚҰРЫЛҒЫ
1
8
9
2
10
3
4
11
5
Service:
6
12
0000 000 00000
7
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Үстіңгі тор сөре
Жиналмалы ысырмалар
Жоғарғы сөренің биіктігін реттегіш
Жоғарғы спрей тұтқасы
Dynamic Clean сүйеніштері
Төменгі сөре
Пышақтарды сақтауға арналған науа
Төменгі спрей тұтқасы
Сүзгі жинағы
Тұз қоймасы
Тазалау құралы мен шаю құралы ыдысы
Зауыт тақтайшасы
Басқару панелі
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
3
4
5
678
9
10 11 12 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі
ӨТКЕН түймесі
АЛДЫҢҒЫ түймесі
Мультизоун түймесі
Дисплей
Мультизоун индикатор шамы
Эко бағдарламасының индикатор шамы
Іске қосу Кідірісі индикатор шамы
Бағдарлама нөмірі мен қалған уақыт
индикаторы
10. Су краны жабық индикатор шамы
14
15
16
17
18
11. Шаю құралын толтыру индикатор шамы
12. Тұзды толтыру индикатор шамы
13. Таблетка Тазалау құралының (барлығы
бірінде) индикатор шамы
14. Индикатор шамы бар Таблетка Тазалау
құралының (барлығы бірінде) түймесі
15. Индикатор шамы бар Boost түймесі
16. Индикатор шамы бар Dynamic Clean түймесі
17. Іске қосу Кідірісі түймесі индикатор
шамымен
18. Индикатор шамы бар БАСТАУ түймесі
6
Алғашқы рет пайдалану
АЛҒАШҚЫ РЕТ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАТЫСТЫ КЕҢЕС
Орнатқан соң, сөрелерден тоқтатқыштарды жəне жоғарғы сөреден ұстайтын иілгіш элементтерін алып
тастаңыз.
ПАРАМЕТР МƏЗІРІ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз.
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.
Дыбыстық белгі естілгенше БАСТАУ түймесін 5 секунд басып ұстап тұрыңыз.
Дисплейде кез келген қолайлы параметрі көрсетеді ( "A" əріпі), содан кейін оның құны көрінеді
(мысалы: 3).
Қолайлы парамертлердің тізімің жəне оның құның көру үшін ӨТКЕН/АЛДЫҢҒЫ басыңыз
(төменде берілген кестесін қараңыз), содан кейін егер сіз көрсетілген параметрдің құның өзгертуді
қалайсыз БАСТАУбасыңыз: бұл құны жыпылықтай бастайды.
Таңдаған параметрлердің жапылықтайтың құның өзгерту үшін ӨТКЕН/АЛДЫҢҒЫ түймелерді
пайдалаңыз, жаңа құның сақтау үшін БАСТАУ түймесің басыңыз: ол жыпылықтауды тоқтатады
Басқа параметрлерді өзгерту үшін 5-6 қадамдарың қайталаңыз.
Параметрлер мəзірден шығу үшін- ІСКЕ ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз.
ƏРІПІ
ПАРАМЕТР
ҚҰНЫ
(Əдепкі қалпы
бойынша - қалың
қаріпімен)
Судың Кермектігі Деңгейі
(“Судың Кермектігі Параметрлері” жəне “Судың Кермектігі
Кестесі” қараңыз)
1|2|3|4|5
Шайғыш Құралдың Деңгейі
( “шайғыш құралдың мөлшерін реттеу” қараңыз)
1|2|3|4|5
Бағдарлама басталуы
Құрылғы қосулы кезде көрсетілетін циклын орнату үшін.
“E”= Эко, “L”= Соңғы циклдың жұмысы
E|L
Жарқындылық Деңгейі
Дисплейдің жарқындылық деңгейін реттеу үшін
.“Lo”=Төмен, “Hi”= Жоғары
Lo | Hi
Дыбыс Деңгейі
Дыбыстардың деңгейін реттеу үшін.
“OF” = дыбыс өшірулі, “Lo” = тыныш дыбысы, “Hi” = қатты
дыбысы.
OF | Lo | Hi
Еденге проекциялаудалған шамы
(“Опциялар мен Функциялар” қараңыз)
“On” = Қосулы, “OF” = Өшірулі
On | OF
Зауыт параметрлері
Зауыттық əдепкі параметрлерді, параметрлер мəзірінде енгізілген
барлық параметрлерді қалпына келтіру үшін. Бұл параметрді
жеделдеткеннен кейін (ІСКЕ ҚОСУ), машина СӨНЕДІ жəне зауыт
параметрлерді қайтарып алады.
“On” = Қосулы, “OF” = Өшірулі
On | OF
Auto Door Opening
(“Опциялар мен Функциялар” қараңыз)
“On” = Қосулы, “OF” = Өшірулі
On | OF
7
ТҰЗ БАҒЫН ТОЛТЫРУ
Өзгерту үшін, “ПАРАМЕТР МƏЗІРІ” берілген
нұсқауларды орындаңыз.
Су кермектігі кестесі
°dH
°fH
Деңгей
Германия
Франция
Тұзды қолдану ыдыстарда жəне құрылғының
функционалдық компоненттерінде ҚАҚТЫҢ
түзілуінің алдын алады.
• Тұз сауытын ешқашан бос қалдырмаудың
маңызы зор.
• Су кермектігін орнатудың маңызы зор.
Тұз сауыты ыдыс жуғыш машинаның астыңғы
жағында орналасқан (БАҒДАРЛАМАЛАР
СИПАТТАМАСЫН қараңыз) жəне басқару
панеліндегі ТҰЗ ТОЛТЫРУ индикатор шамы
жанған кезде оны толтыру қажет.
1. Төменгі сөрені алып
тастап, бак қақпағын
бұрап алыңыз (сағат
тіліне қарсы бағытта).
2. Бұны сіз тек алғаш рет
жасағанда істейсіз: тұз
сауытына су құйыңыз.
3. Құйғышты салыңыз
(суретті қараңыз)тұз бағын шетіне дейін
толтырыңыз (шамамен 1 кг); аздаған судың
төгілуі қалыпсыз.
4. Құйғышты алып, саңылаудан қалдық тұзды
сүртіп алыңыз.
Қақпақтың мықтап бұлғанын тексеріңіз, жуу
бағдарламасы кезінде ешбір тазалау құралы
контейнерге кірмек керек (бұл жөндеуге
болмайтын суды жұмсарту құралына зақым
келтіруі мүмкін).
Осы процедура аяқталған соң, бағдарламаны
жүктемей іске қосыңыз.
«Алдын-ала жуу» бағдарламасының өзі жеткілікті
ЕМЕС.
Тұзды сұйықтықтың қалдығы немесе тұз
түйіршіктері қатты коррозияны тудырып, тат
баспайтын болат құрамдастардың жөндеуге
жатпайтын зақымдалуына əкелуі мүмкін.
Зақымдалу мұндай жағдайларда туындағанда
кепілдік қолданылмайды.
Тұз машинаға құйылған соң, ТҰЗДЫ ТОЛТЫРУ
индикатор шамы өшеді.
Тек қана ыдыс жуғыш машиналарға арналған
тұзды қолданыңыз.
Егер тұз сауыты толтырылмаса, нəтижесінде су
жұмсартқыш пен қыздыру элементіне нұқсан
келуі мүмкін.
Тұз қосу керек болған кезде, жуу циклын
бастамас бұрын міндетті түрде осы
процедураны іске асыру керек.
1
2
3
4
5
Жұмсақ
Орташа
Қалыпты
Қатты
Өте қатты
деңгейлері
деңгейлері
0-6
7 - 11
12 - 17
18 - 34
35 - 50
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
ШАЮ ҚҰРАЛЫ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
Шаю құралдары ыдысты ҚҰРҒАТУДЫ оңайырақ
етеді. Шайғыш құрал ыдысын A басқару
тақтасында ШАЙҒЫШ ҚҰРАЛДЫ ҚҰЮ
индикатор шамы жанып тұрған кезде толтыру
керек.
35
25
MA X
B
A
1. Ыдысты B қақпақтағы тетікті басу жəне жоғары
қарай тарту арқылы ашыңыз.
2. Шаю құралын мұқият толтыру орнынан
мүмкіндігінше (110 мл) құю аузынан терең етіп
салыңыз. Төгіліп кеткен болса, дереу құрғақ
матамен тазалап алыңыз.
3. Оның сырт етіп жабылғанын естімейінше
қақпақты басыңыз.
Шаю құралын ЕШҚАШАН тікелей түтікке
құймаңыз.
ШАЮ ҚҰРАЛЫНЫҢ МӨЛШЕРІН РЕТТЕУ
Құрғату нəтижелерімен толығымен
қанағаттанбасаңыз, қолданылған шаю құралының
мөлшерін реттеуге болады.
Өзгерту үшін, “ПАРАМЕТР МƏЗІРІ” берілген
нұсқауларды орындаңыз.
Шаю құралы деңгейі 1 деңгейіне орнатылған
болса, шаю құралы беріледі. Шаю құралы
таусылған болса, ТӨМЕН ШАЮ ҚҰРАЛЫ
индикаторы жанбайды.
Ыдыс жуғыш машинаның үлгісіне байланысты
ең көбі 5 деңгейді орнатуға болады. Зауыт
параметрі “5”.
• Ыдыстарда көгілдір жолақтарды байқасаңыз,
төмен санды орнатыңыз (2-3).
• Ыдыстарда судың тамшылары немесе қақ
белгілері болатын болса, жоғары санды (4-5)
орнатыңыз.
СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ
Суды жұмсарту құралының жақсы жұмыс істеуіне
мүмкіндік беру үшін, су қаттылығы параметрінің
шлангідегі нақты су қаттылығына негізделуі
маңызды. Бұл мəліметтерді жергілікті су
жабдығынан алуға болады.
Зауыт параметрі “3” орташа су қаттылығы үшін
орындалады.
8
ЖУҒЫШ ЗАТТАР ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
Тек қана ыдыс жуғыш машиналарға арналған
тазалау құралын қолданыңыз.
Ең жақсы жуу жəне құрғату нəтижелеріне қол
жеткізу үшін, тазарту құралының біріктірілген
қолданысы, шаю құралының сұйықтығы мен
тазартылған тұз қажет.
Фосфаттарды немесе хлоринді қамтымайтын
тазарту құралдарын қолдануды ұсынамыз, себебі
бұл өнімдер қоршаған орта үшін зиянды болады.
Жақсы жуу нəтижелері де қолданылатын тазалау
құралының дұрыс мөлшеріне байланысты болады.
Көрсетілген мөлшерден арттыру нəтижесінде
тиімсіз жуу туындауы мүмкін жəне ол қоршаған
ортаның ластануын туғызуы мүмкін.
Мөлшерді ластану деңгейіне байланысты реттеуге
болады.
Қалыпты ластанған ыдыстар үшін шамамен 35г
(құрғақ тазалау құралы) немесе 35мл (сұйық
тазалау құралы) жəне түтікке тікелей бір шай қасық
қосымша тазалау құралын қосыңыз. Таблеткалар
қолданылатын болса, бір таблетка жеткілікті.
Ыдыс тек аздап ластанған болса немесе ыдыс
жуғыш машинаға салмас бұрын сумен шайылған
болса, сəйкесінше қолданылған тазалау құралының
мөлшерін (ең аз 25 г/мл) азайтыңыз, мыс., түтіктің
ішіне ұнтақты/гельді салмаңыз.
Тазалау құралының ыдысын ашу үшін A
түймесін басыңыз. Жуғыш құралды тек B
ұнтақ ыдысына салыңыз.
B
A
Алдын ала жууға арналған тазалау құралының
мөлшерін тікелей түтікке салыңыз.
1. Тазалау құралын өлшеген кезде, дұрыс
мөлшерін қосу үшін бұрында берілген
ақпаратты қараңыз.Ыдыстың ішінде B
индикаторлары құралын мөлшерлеу үшін
көмек береді.
2. Ол орнына сырт етіп түспейінше қақпақты
жауып, тазалау құралының қалдықтарын
ыдыстың шеттерінен сүртіп тастаңыз.
3. Жабу құрылғысы орнына қауіпсіз етіп
салынбайынша, тазалау құралының қақпағын
жабыңыз.
Тазалау құралының ыдысы бағдарламаға сəйкес
дұрыс уақытта автоматты түрде ашылады.
Барлығы бірінде тазалау құралы қолданылатын
болса, ТАБЛЕТКА ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫНЫҢ
ТҮЙМЕСІН қолдануды ұсынамыз, себебі ол
əрақашан ең жақсы жуу жəне құрғату
нəтижелеріне қол жеткізілмейінше бағдарламаны
реттейді.
Егер сіз барлығы бірінде тазалау құралдарын
қолдансаңыз, əсіресе су қатты немесе өте
қатты болғанда, кез келген жағдайда тұзды
қосуды ұсынамыз (орамада берілген
нұсқауларды орындаңыз).
9
Бағдарлама
P1
50°
P2
50-60°
P3
Кəсіпқой
ADO
Құрғату сатысы
Бағдарламалар кестесі
Қол жетімді
параметрлер *)
Тазалау
Жуу
ыдысының бағдарлам Су тұтыну Қуат
контейнері асының
көлемі тұтыну
(литр/
(кВт/
ұзақтығы
айналым) айналым)
БараB (сағ:мин)**)
бан
3:10
9,5
0,93
1:25 - 3:00 7,0 - 14,0 0,90 - 1,40
65°
-
-
2:27
16,5
1,70
-
1:35
13,0
1,15
-
-
0:30
9,0
0,55
-
-
2:05
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
-
-
1:40
10,0
1,30
Күнделікті
P4
50°
P5
P6
30’
Шыны аяқ
50°
-
45°
P7
Алдын-ала
жуу
-
P8
Dynamic
Hygiene
65°
-
-
ЭКО бағдарлама деректері EN 50242 Еуропалық Стандартына сай зертханалық жағдайларға байланысты өлшенеді.
Бағдарламалардың ешқайсысы үшін ыдыс-аяқты алдын ала өңдеу керек емес.
*) Барлық параметрлерді бір уақытта қолдануға болмайды.
**) Дисплейде немесе жинақта көрсетілетін бағдарлама ұзақтығы стандартты жағдайларға
байланысты есептеледі. Нақты уақыт кіріс судың температурасы мен қысымы, бөлме температурасы,
тазалау құралының мөлшері, жүтелген ыдыстың көлеме мен түрі, жүктелген ыдыстарды реттеу,
қосымша таңдалған параметрлер мен датчикті калибрлеу сияқты көптеген факторларға байланысты
əртүрлі болуы мүмкін. Датчикті калибрлеу бағдарлама ұзақтығын 20 минутқа арттыруы мүмкін.
БАҒДАРЛАМАЛАР СИПАТТАМАСЫ
ЭКО
FAST 30’
Қалыпты кірленген ыдыс-аяқ. Стандартты
бағдарлама, біріктірілген энергия мен судың
тұтынылуына қатысты ең тиімдісі.
Қатып қалған тағам қалдықтары жоқ аздап ластанған
ыдыстар үшін қолданылатын бағдарлама.
ШЫНЫ АЯҚ
DYNAMIC SENSOR
Жоғары температураларға сезімтал нəзік
элементтерге арналған айналым, мысалы, стакандар
мен саптыаяқтар.
Қатып қалған тағам қалдықтары бар қалыпты
ластанған ыдыстар үшін. Кірлену деңгейін анықтап,
бағдарламаны сəйкесінше реттейді.
АЛДЫН-АЛА ЖУУ
КƏСІПҚОЙ
Жуу үшін кейінге қалдырылған ыдыс-аяқ. Осы
бағдарламамен қолданылатын тазалау құралы жоқ.
Қатты ластанған ыдыс, əсіресе таба мен кəстрөл
үшін ұсынылатын бағдарлама (нəзік элементтерге
қолдануға арналмаған).
DYNAMIC HYGIENE
Қалыпты немесе қатты кірленген ыдыс-аяқ,
қосымша бактерияға қарсы жуу.
Ескертпелер: Шығынды одан əрі де азайту үшін,
тек қана ыдыс жуғыш машина толы болғанда
іске қосыңыз.
КҮНДЕЛІКТІ
Қалыпты кірленген ыдыс-аяқ. Қысқа уақытта
оптималды тазалау өнімділігін қамтамасыз ететін
күнделікті айналым.
10
Опциялар мен функциялар
ОПЦИЯЛАРДЫ сəйкес түймені тікелей басу арқылы таңдауға болады БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ қараңыз.
Егер опция таңдалған бағдарламаға сəйкес келмесе БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСН қараңыз,
тиісті ЖДШ 3 рет тез жыпылықтайды да, дыбыстық белгі естіледі. Опция қосылмайды.
MULTIZONE
Жуылатын ыдыстар көп болмаса,
қолданылатын суды, электр энергиясын
жəне тазалау құралын үнемдеу үшін
жартылай жүктеуге болады.
Сəйкес бағдарламаны таңдап
(“Бағдарламлар кестесі” қараңыз), жəне
содан кейін MULTIZONE түймесін
басыңыз: таңдаған сөре белгісі
дисплейде көрінеді:
қараңыз), DYNAMIC CLEAN белсендіру үшін бұл
түймесін басыңыз (индикатор шамы қосылады).
ІСКЕ ҚОСУ КІДІРІС
Бағдарламаның басы 0:30 жəне 24 сағат
аралығындағы мерзімге кешіктірілуі
мүмкін
1.Бағдарламаны жəне кез келген қалаған
опцияны таңдаңыз. Бағдарламаның
басталуын кешіктіру үшін ІСКЕ ҚОСУ
КІДІРІСІ түймесін (қайталап)
басыңыз. 0:30 - 24 сағат аралығына
орнатыла алады. Егер орнатқан 24
сағат біткен кезде, ІСКЕ ҚОСУ
КІДІРІСІ функцияны өшіру үшін ІСКЕ
ҚОСУ КІДІРІСІ тағы бір рет басыңыз.
2.БАСТАУ түймешігін басыңыз жəне
есікті 4 секунд ішінде жабыңыз: таймер
кері есепті бастайды;
3.Осы уақыт аяқталған кезде, индикатор
шамы сөнеді жəне бағдарлама автоматты
түрде басталады.
ІСКЕ ҚОСУ КІДІРІСІ функциясын
бағдарлама басталған соң орнату
мүмкін емес.
(тек қана төменгі сөресі таңдап алынған)
(тек қана жоғарғы сөресі таңдап алынған)
Əдепкі қалпы бойынша құрылғы
барлық сөрелерде орналасқан ыдысаяқтарды жуады. Опция ӨШІРІЛГЕН.
ТАБЛЕТКА ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫ
(барлығы бірінде)
Бұл параметр қолданылған тазалау
құралының түріне байланысты
бағдарламаның өнімділігін
оңтайландыруға мүмкіндік береді.
Егер барлығы бірінде жуғыш құралдарды
(1 дозадағы шайғыш құрал, тұз бен
жуғыш құрал) қиыстырып пайдалансаңыз,
ТАБЛЕТКА ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫ түймесін
басыңыз (индикатор шам жанады).
Ұнтақты немесе сұйық тазалау
құралын қолданатын болсаңыз, бұл
опция өшіріледі.
ЕДЕНГЕ ШАМЫ
Еденге проекцияланатын жарық диодты
шам ыдыс жуғыш машинаның жұмыс
істеп тұрғанын білдіреді.
Шам айналым кезінде қосулы қалады
жəне айналым соңында сөнеді.
Бұл функция əдепкі бойынша қосылады,
бірақ оны өшіру “ПАРАМЕТРЛЕР
МƏЗІРІ” арқылы мүмкін.
Auto Door Opening (ADO)
BOOST
Үдету опциясы жуу мен құрғатудың
оңтайлы деңгейін қамтамасыз ете
отырып, негізгі циклдардың ұзақтығын
25-67%-ға қысқартады. Оны іске асыру
үшін əдеттегі толық уақытты циклдарға
қарағанда су мен қуат шығыны қажет болады.
Бұл опцияны келесі бағдарламаларда
таңдауға болады: Эко 50°, Dynamic Sensor 50-60°, Шыны аяқ 45°.
Auto Door Opening күнделікті арнайы кептіруді
қамтамасыз ету үшін кептіру барысында/
кептіруден кейін есікті автоматты түрде ашатын
конвективтік кептіру жүйесі болып табылады.
Есік ас үй жиһазына қауіпсіз температурада
ашылады, сондықтан DYNAMIC CLEAN немесе
BOOST опциясы қосылғанда есік ашылмайды.
Қосымша, будан қорғаныс ретінде, арнайы
қорғаныс пленкасы ыдыс-аяқ жуғышымен бірге
қосылады. Қорғаныс пленканы бекіту жолын
білу үшін (ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ) бөлімін
қараңыз.
Бұл функция əдепкі бойынша қосылады, бірақ оны
өшіру “SETTINGS MENU” (ОРНАТУ МƏЗІРІ)
арқылы мүмкін.
DYNAMIC CLEAN
Қосымша қуат бүріккіштердің арқасында
бұл опция астыңғы сөредегі арнайы
жерлерде аса қарқынды жəне қуатты
жууды қамтамасыз етеді (“Төменгі
Сөресінде Күшті Тазалау Төменгі Сөредегі
Dynamic Clean” 13 бетте қараңыз).
Бұл опция табалар мен кəстрөлдерді жуу
үшін ұсынылады. Сəйкес бағдарламаны
таңдап алыңыз (“Бағдарламлар кестесі”
11
Сөрелерді жүктеу
Жəшіктерді жүктемес бұрын, ыдыстардан барлық тағам қалдықтарын алып тастап, стакандарды
босатыңыз. Оларды алдын ала ағын судың астында жуудың қажеті жоқ.
Ол орнына мықтап салынбайынша жəне сыртына шығарылмайынша ыдыстарды реттеңіз; жəне
ыдыстарды аузын төмен қаратып жəне ойығы/шығыңқы бөліктерін еңкейтіп салыңыз, бұл судың əрбір
беткейге тиюіне жəне еркін ағуына мүмкіндік береді.
Ескерту: қақпақтары, тұтқалары, науалары жəне қуыру табалары шашыратқыш тұтқаларды айналуға
кедергі келтірмеу керек.
Кішкентай ыдыстарды ас ішетін саймандар жəшігіне салыңыз.
Қатты ластанған ыдыстар мен табаларды төменгі жəшікке қою керек, себебі бұл бөлікте су
шашыратқыштар қатты болады жəне қатты жуу өнімділігіне мүмкіндік береді.
Құрылғыны жүктеген соң, шашыратқыш тұтқаларының оңай айналуына мүмкіндік беріңіз.
ҮСТІҢГІ ТОР СӨРЕ
Нəзік жəне жеңіл ыдыстарды жүктеңіз:
стакандар, саптыаяқтар, кішкентай тарелкеалар,
кішкентай салат ыдыстары.
Жоғарғы сөреде шай/дессерт тұздықтарын
реттеген кезде немесе табақтар мен ыдыс
контейнерлерін төмен қалыпта салған кезде тік
қалыпта қолдануға болатын алынбалы тіректері
болады.
(жоғарғы сөренің жүктеу мысалы)
ЖОҒАРҒЫ СӨРЕНІҢ БИІКТІГІН РЕТТЕУ
Жоғарғы сөренің биіктігін реттеуге болады:
төменгі жəшікке көп ыдыс салу үшін жоғарғы
қалып жəне жоғары қатарда көбірек бос орынды
жасау арқылы алынбалы тіректердің көбін жасауға
арналған төменгі қалып жəне төменгі сөреге
салынған заттармен қақытығысты туғызбау.
Жоғарғы сөре тетіктерді баспай, жоғарғы сөре
Жоғарғы сөренің биіктігін реттегішпен
(суретті көріңіз) жабдықталады, сөре жоғарғы
қалыпқа қойылған бойда, жай ғана сөренің
бүйірлерін ұстап оны көтеріңіз.
Төменгі қалыпты қалпына келтіру үшін, сөренің
бүйірлеріндегі A тетіктерді басып, жəшікті төмен
қарай басыңыз.
Ол салынған соң,
сөренің биіктігін
реттемеуді ұсынамыз.
ЕШҚАШАН жəшіктің
тек бір жағын жоғары
көтермеңіз немесе
төмен түсірмеңіз.
РЕТТЕЛЕТІН ҚАЛПЫ БАР ЖИНАЛМАЛЫ ЫСЫРМАЛАР
Ыдыс-аяқты тор сөреге ыңғайлы орналастыру
үшін бүйірдегі қайырмалы құлақшаларды үш
түрлі қалыпқа қоюға болады.
Шыны стакандарды əрбір стаканның тұтқасын
сəйкес ұяға салу арқылы жиналмалы
ысырмаларға қауіпсіз етіп салуға болады.
Ыдыс-аяқ жақсы кебуі үшін қайырмалы
құлақшаларды көбірек бүктеңіз. Еңкейтуді
өзгерту үшін жиналмалы ысырманы тартып
алыңыз да, аздап сырғытыңыз жəне қалаған
қалыпқа қойыңыз.
12
ТӨМЕНГІ СӨРЕ
Кəстрөл, қақпақ, тəрелке, салат шаралары, ас
құралдарына арналған. Үлкен тəрелкелер мен
қақпақтарды бүріккішке кедергі жасамауы үшін
бүйір жақтарына орналастырған дұрыс.
(астыңғы тор сөреге ыдысты салу мысалы)
Төменгі сөреде тарелкаларды реттеген кезде
тігінен қоюға болатын жəне табақтар мен салат
ыдыстарын оңай жүктеу үшін көлденең қоюға
болатын жиналмалы ысырма бар.
ТӨМЕНГІ СӨРЕДЕГІ DYNAMIC CLEAN
Dynamic Clean функциясы қатты ластанған
ыдысты қарқындырақ жуу үшін құрылғының ішкі
артқы қабырғасындағы су бүріккіштерді
пайдаланады.
Динамикалық тазалау бөлігіне бетін қаратып
табаларды/кəстрөлдерді салған кезде тақтада
DYNAMIC CLEAN түймесін қосыңыз.
Dynamic Clean функциясын қалай пайдалану.
1. Dynamic Clean аймағына (G) кəстрөлдерді салу
үшін артқы тəрелке ұстатқыштарды бүктеп
реттеңіз.
2. Қазандар мен кəстрөлдерді Dynamic Clean
аймағына тігінен салыңыз. Қазандар қуатты су
бүріккілеріне қарай еңкейтілуі тиіс.
Төменгі сөреде Dynamic Clean, қуыратын табаларға
немесе пісіру табаларына тік қалыпта қолдау
көрсету үшін қолданылатын сөренің артқы
жағындағы арнайы тартып алу тірегі болады жəне
оның орны азырақ.
ПЫШАҚТАРДЫ САҚТАУҒА АРНАЛҒАН
НАУА
Құрастырмалы жəшікті төменгі сөренің ішкі
жағындағы бос орынды оңтайландыру үшін
сырғытуға болады. Жетілдірділген ас үй
ыдыстарын реттеуге арналған жоғарғы
торлармен жабдықталады.
Өткір ұштары бар пышақтар мен басқа ас үй
құралдарын бетін төмен қаратып
пышақтарға арналған науаға салыңыз немесе
оларды жоғарғы сөренің жиналмалы
бөліктеріне көлденеңінен салуға болады.
13
ШЫНЫ БЕТТЕРГЕ АРНАЛҒА КҮТІМ
Арнайы бөлшек астынғы стеллажда əртүрлі
фужер қауіпті сақтау үшін мүмкіндік береді.
Бұл шыны оңтайландырылған жəне тұрақты
орналасуын мүмкіндік беретін есебінен, тазалау
жəне кептіру нəтижелерін береді.
2
3
1
1
2
3
B
A
Күнделікті пайдалану
Электр энергиясының тұтынылуын азайту
үшін, енжарлықтың арнайы ұзартылған
мерзімі кезінде құрылғы автоматты түрде
өшіріледі.
Ас ішетін сайманы аздап ластанған болса
немесе ыдыс жуғыш машинаға салынбас
бұрын сумен шайылған болса, сəйкесінше
қолданылған тазалау құралының мөлшерін
азайтыңыз.
1. СУ ҚОСЫЛУЫН ТЕКСЕРУ
Ыдыс жуғыш машинаның су құбырына
жалғанғанын жəне шүмектің ашық екенін
тексеріңіз.
2. СӨРЕЛЕРДІ ЖҮКТЕҢІЗ
(СӨРЕЛЕРДІ ЖҮКТЕУ қараңыз)
3. ЖУҒЫШ ҚҰРАЛЫНЫҢ ЫДЫСЫҢ
ТОЛТЫРЫҢЫЗ
(БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІҢ қараңыз).
4. ЫДЫС ЖУҒЫШТЫ ҚОСУ
Есікті ашып, ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін
басыңыз. Есік тік (жабық) жайынан 3/4 астам
ашық болған кезде түймелер ажыратылады
екенін ескеріңіз.
5. БАҒДАРЛАМАНЫ ТАҢДАУ ЖƏНЕ
ЦИКЛДІ ДƏЛДЕУ
Ыдыс-аяқтың түріне жəне ластану
дəрежесіне қарай (БАҒДАРЛАМАЛАР
СИПАТТАМАСЫН қараңыз), ең лайықты
бағдарламаны таңдаңыз.
Дисплейде бағдарламаның нөміріне сəйкес
“P” əріпі көрінеді (мыс. “P 1”).
ӨТКЕН / АЛДЫҢҒЫ түймелерді басуы
бағдарламаны өзгертеді .Қалаған
опцияларды таңдаңыз (ОПЦИЯЛАР МЕН
ФУНКЦИЯЛАР тарауын қараңыз).
6. БАСТАЛУЫ
Жуу циклін БАСТАУ түймесіне басып (ЖД
шамы жанады) жəне есікті 4 сек. ішінде жауып
іске қосыңыз. Бағдарлама басталғаннан кейін
сіз жалғыз бір дыбыс белгісің естіп аласыз.
Егер есік 4сек. ішінде жабық болмаса, дабыл
сигналы ойнатылады. Бұл жағдайда, есікті
ашып, БАСТАУ түймешігін басыңыз жəне
есікті 4 секунд ішінде жабыңыз.
7. ЖУУ ЦИКЛЫНЫҢ СОҢЫ
Жуу циклының соңы дыбыстық белгі
арқылы көрсетіледі жəне дисплейде
“End”жазуы шығады. ҚОСУ/ӨШІРУ
түймесін басу арқылы есікті жауып,
құрылғыны өшіріңіз. Ас ыдыстарын алмас
бұрын күйіп қалмау үшін бірнеше минут
күтіңіз. Төменгісінен бастап сөрелердің
жүгін шығарып алыңыз.
АҒЫМДАҒЫ БАҒДАРЛАМАНЫ ӨЗГЕРТУ
Дұрыс емес бағдарлама таңдалған болса, ол жаңа
ғана басталған болса, оны өзгертуге болады:
есікті ашып (ЫСТЫҚ будан сақ болыңыз),
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып ұстыңыз,
машина сөнеді. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін
қолданып құрылғыны кері қосыңыз, жаңа жуу
айналымын жəне қалаған опцияларды таңдаңыз.
Жуу циклін БАСТАУ түймесіне басып жəне
есікті 4 сек. ішінде жауып іске қосыңыз.
ТАҒЫ БІР ЫДЫСТЫ ҚОСУ
Машинаны тоқтатпай, есігін ашыңыз да ( “:”
жылтылдауды тоқтатады жəне БАСТАУ ЖД
шамы жыпылықтай бастайды) (ЫСТЫҚ будан
сақ болыңыз!) ыдысты машинаның ішіне
салыңыз. БАСТАУ түймесін басыңыз да есікті 4
сек.ішінде жабыңыз, цикл үзілген жерінен
қайтып басталады.
КЕЗДЕЙСОҚ ТОҚТАЛУЫ
Жуу айналымы кезінде есік ашылатын болса
немесе тоқ өшетін болса, айналым тоқтайды.
БАСТАУ түймесін басыңыз да есікті 4 сек.
ішінде жабыңыз, цикл үзілген жерінен қайтып
басталады.
14
Кеңестер
СТАКАНҒА ЖƏНЕ АС ІШЕТІН
ЫДЫСТАРҒА ЗАҚЫМ КЕЛТІРУ
ҚОЛАЙЛЫ ЕМЕС ЫДЫСТАР
• Ағаштан жасалған ыдыстар мен ас ішетін
саймандар.
• Нəзір пішімделген стакандар, əшекейлі
қолдан жасалған жəне антиквариаттық
ыдыстар. Əшекейлері төзімді емес.
• Жоғары температураға төзім алмайтын
синтетикалық материалдың бөліктері.
• Мыс жəне жіңішке ыдыс.
• Күлмен, вакспен, майлайтын маймен немесе
сиямен ластанған ыдыстар.
Стакан əшекейлерінің түстері мен алюминий/күміс
бөліктері жуу кезінде өзгертілуі жəне түсінің
өзгертілуі мүмкін.
Стаканның кейбір түрлері (мыс., хрусталь заттар)
бірнеше жуу айналымының санынан кейін
бұлыңғыр бола бастайды.
• Өндіруші ыдыс жуғыш машинада жууға
болады деп кепілдеме берілген шыны жəне
фарфор ыдыстарды ғана қолданыңыз.
• Шыны ыдыстағы ақ сызықтарды алу үшін ас
ішетін ыдыстарға қолайлы нəзік тазалау
құралын қолданыңыз.
• Жуу айналымы аяқталған соң стакандар мен
ас ішетін саймандарды ыдыс жуғыш
машинадан бірден шығарып алыңыз.
ГИГИЕНА
Ыдыс жуғыш машинада жиналған иіс пен кірді
кетіру үшін кемінде бір ай ішінде жоғарғы
температура бағдарламасын іске қосыңыз.
Тазалау құралының шай қасығын қолданып,
құрылғыны тазалау үшін оны жүктемей іске
қосыңыз.
Күтім жəне техникалық қызмет көрсету
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Техникалық қызмет көрсету жұмысын орындаған кезде жəне оны тазалаған
кезде əрқашан құрылғыны токтан ажыратыңыз. Құрылғыны тазалау үшін жанатын сұйықтықты қолданбаңыз.
ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ТАЗАЛАУ
СУҒА ҚОСУ ШЛАНГІСІН ТЕКСЕРУ
Құрылғының ішкі жағындағы белгілерді суға
жəне кішкентай сірке суға батырылған матамен
сүртуге болады.
Құрылғының сыртқы беті мен
басқару панелін суға батырылған
қырғыш емес матаны
пайдаланып тазалауға болады.
Еріткіштерді немесе қырғыш
заттарды қолданбаңыз.
Кіріс шлангісін сызаттарға жəне сынықтарға
тексеріңіз. Зақымдалған жағдайда Сатылымнан
кейінгі қызмет орталығында немесе маман
дилерінде бар жаңа шлангімен ауыстырыңыз.
Шлангі түріне байланысты:
ҚОЛАЙСЫЗ ИІСТЕРДІ КЕТІРУ
Ылғалдың түзілуін жəне құрылғының ішінде
қалып қалуын туғызбау үшін құрылғы
құралының есігін əрқашан ашық етіп ұстаңыз.
Ылғал губканы қолданып есік пен тазарту құралы
ыдыстарының айналасындағы жабысқақ заттарды
тазалаңыз. Бұл жағымсыз иістің түзілуін
туғызатын негізгі себеп тығыздауыштарға
тағамның сіңірілуінің алдын алады.
Егер кіріс шлангісінде мөлдір қабат болса, түс
өзгерістерін тексеріңіз. Егер иə болса, шлангіде
кему болып, ауыстырылуы керек.
Суды тоқтату шлангілері үшін: кішкентай
қауіпсіздік клапанды тексеру терезесін тексеріңіз
(көрсеткіні көріңіз). Егер қызыл болса, суды
тоқтату функциясы іске қосылып, шлангіні жаңа
біреуімен ауыстыру қажет.
Осы шлангіні босату үшін шлангіні босату
кезінде босату түймесін басыңыз.
15
СҮЗГІ ЖИНАҒЫН ТАЗАЛАУ
Сүзгілерді бітеліп қалмауы жəне қалдық судың
дұрыс ағуы үшін сүзгі жинағын қалыпты түрде
тексеріп тұрыңыз.
Сүзгілер жинағы үш сүзгіден тұрады, олар ыдыс
жуған судағы тағам қалдықтарын кетіріп, содан кейін
суды қайта айналдырады: жуу нəтижесі барынша
жақсы болуы үшін оларды таза ұстау керек.
Ыдыс жуғыш машинаны сүзгілерді салмай
немесе сүзгі бос болса, қолдануға болмайды.
Бірнеше рет жуған соң, сүзгі жинағын тексеріңіз
жəне қажет болса, метал емес щетканы қолданып
кранның астында мұқият жуыңыз жəне төмендегі
келесі нұсқауларды орындаңыз:
1. Цилиндрлік сүзгіні A сағат тілінің бағытына
қарсы бұраңыз да, тартып шығарыңыз (1сурет).
2. Бүйір құлақшаларға аздап күш сала отырып, B
тостақ сүзгіні алып шығыңыз (2-сурет).
3. Тот баспайтын болаттан жасалған табақша
сүзгіні сырғытып шығарыңыз C (3-сурет).
4. Тұтқышты тексеріп, тағам қалдықтары болса,
алып тастаңыз. Жуу циклының сорғы
қорғағышын (қара түсті бөлшек) ЕШҚАШАН
ДА АЛМАҢЫЗ (4-сурет)
Сүзгілерді тазалған соң, сүзгі жинағын қайта
салып, оны қалпына реттеңіз; бұл ыдыс жуғыш
машинаның тиімді жұмысын жасау үшін маңызды.
.
1
2
B
A
A
C
3
СПРЕЙ ТҰТҚАЛАРЫН ТАЗАЛАУ
Тағам қалдықтары спрей тұтқаларына жабысып
қалған жəне суды шашырату үшін қолданылатын
тесіктерді бітейтін жағдайларда. Уақыт өте
тұтқаларды тексеріп, оларды кішкентай метал
емес щеткамен тазалап тұруға кеңес беріледі.
Жоғарғы спрей тұтқасын алып тастау үшін,
пластикалық құлыптау сақинасын сағат тіліне
қарсы бағытта бұраңыз. Жоғары спрей тұтқасын
тесіктердің жоғарғы саны жоғары қарап
тұратындай етіп ауыстыру керек.
Астыңғы бүріккішті жоғары қарай тартып алып
шығуға болады.
СУ ІРКУІШ ШЛАНГІНІ ТАЗАЛАУ
Су іркуіш шлангілер жаңа немесе ұзақ уақыт
бойына қолданылмаған болса, қажетті
қосылымдарды орындамас бұрын қалдық
заттардың жоқтығын жəне оның тазалығын
тексеру үшін су өткізіңіз. Осы сақтық шаралары
орындалмайтын болса, су кірісінің бітелуі жəне
ыдыс жуғыш машинаға зақым келтіруі мүмкін.
16
4
Ақаулықтарды шешу
Ыдыс жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Қызмет орталығымен байланыспас
бұрын, ақаулықты келесі тізімге өту арқылы шешуге болатынын тексеріңіз.
АҚАУЛЫ-ҚТАР ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ
ШЕШІМДЕР
Құрылғы дұрыс жалғанбаған.
Ашаны розеткаға салыңыз.
Ыдыс жуғыш машина қуат қосылған кезде
автоматты түрде іске қосылады.
Ыдыс жуғыш
Токтың өшуі.
машина
басталмайды
Ыдыс жуғыш машина есігі жабық
немесе
емес.
пəрмендерге
жауап бермейді.
Ол пəрмендерге жауап бермейді.
Есік
құлыпталмайды.
Ыдыс жуғыш
машина артық
шу шығарады.
Ыдыстар
кептірілмейді.
Ыдыстар таза
емес.
“сырт” еткен дыбыс естілмекйінше, есікті қатты
жабыңыз
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны
өшіріңіз де, шамамен бір минут өткен соң оны
қайтадан қосып, бағдарламаны қайта орнатыңыз.
Сөрелер шетіне орнатылмайды.
Сөрелерінің шетіне орнатылғанын тексеріңіз.
Есік құлыпталған жоқ.
“Тарс” еткен дыбыс естілмейінше есікті мықтап
жабыңыз.
Ыдыстар бір-біріне соқтығысып
гүрсілдеуде.
Ыдыс-аяқты дұрыстап орналастырыңыз (ТОР
СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫС-АЯҚТЫ САЛУ тарауын қараңыз).
Көпіршіктің артық мөлшері
шығарылған.
Тазалау құралы дұрыс өлшенбеген немесе ол ыдыс
жуғыш машинамен қолдануға арналмаған
(ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
қараңыз). Ағымдағы циклді түсіру үшін жуғыш
машинаны СӨҢДІРІҢІЗ, содан кейін қайтадан іске
қосып, жаңа бағдарламаны таңдап, БАСТАУ
түймесін басыңыз да есікті жабыңыз. Өтінеміз
ешқандай тағы да жуғыш құралын қоспаңыз.
Таңдалған бағдарламада құрғату
кезеңі жоқ.
Таңдалған бағдарламада құрғату кезеңінің бар
болуын бағдарламалар кестесінен тексеріңіз.
Шаю құралы таусылған немесе
шешім сəйкес емес.
шайғыш қосыңыз немесе жоғары деңгейлерін
реттеңіз (ШАЮ ҚҰРАЛЫ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
тарауын қараңыз).
Ыдыстар жанбайтын немесе
пластикалық заттардан жасалған.
Су тамшыларының болуы қалыпты жағдай
(КЕҢЕСТЕР тарауын қараңыз).
Ас ішетін ыдыс дұрыс реттелмеген.
Ыдыс-аяқты дұрыстап орналастырыңыз (ТОР
СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫС-АЯҚТЫ САЛУ тарауын қараңыз).
Спрей тұтқалары ыдыстармен
араласып еркін қозғала алмайды.
Ыдыс-аяқты дұрыстап орналастырыңыз (ТОР
СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫС-АЯҚТЫ САЛУ тарауын қараңыз).
Жуу айналымы тым жай
жəне/немесе тазалау құралының
тиімділігі төмен.
Дұрыс келетін жуу циклын таңдаңыз
(БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН тарауын қараңыз).
Көпіршіктің артық мөлшері
шығарылған.(КЕПІЛДІК
БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
тарауын қараңыз)
Тазалау құралы дұрыс өлшенбеген немесе ол ыдыс
жуғыш машинамен қолдануға арналмаған
(ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
қараңыз). Ағымдағы циклді түсіру үшін жуғыш
машинаны СӨҢДІРІҢІЗ, содан кейін қайтадан іске
қосып, жаңа бағдарламаны таңдап, БАСТАУ
түймесін басыңыз да есікті жабыңыз. Өтінеміз
ешқандай тағы да жуғыш құралын қоспаңыз.
Шаю құралы бөлігінің қақпағы
дұрыс жабылмаған.
Шаю құралы ыдысының қақпағы жабылғанын
тексеріңіз.
Сүзгі ластанған немесе бітелген.
Сүзгілер жинағын тазалаңыз (КҮТІП ҰСТАУ
ЖƏНЕ ЖӨНДЕУ тарауын қараңыз).
Тұз жоқ.
Тұз бағын толтырыңыз (ТҰЗ БАҒЫН ТОЛТЫРУ
тарауын қараңыз).
17
АҚАУЛЫ-ҚТАР ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ
Ыдыс жуғыш
машина суды
толтырмайды,
H2O Ескерту
немесе «F06»
көрсетіледі.
Ыдыстар мен
стакандар
кальцийдің
түзілуін немесе
күңгірт
пленкасы
туғызады.
ШЕШІМДЕР
Су кранында су жоқ немесе кран
жабық.
Су кранында су бар екенін немесе кранның
жабылмағанын тексеріңіз.
Су кіретін шлангі бүктелген.
Ағызу шлангісінің бүктелмегенін
тексеріп,(ОРНАТУ тарауын қараңыз)
бағдарламаны қайтадан орнатып, қайта іске
қосыңыз.
Су кіріс шлангісіндегі тор
бітелмеген; оны тазалау қажет
Растаған жəне тазалаған соң, ыдыс жуғыш
машинаны өшіріп, қайта қосыңыз жəне жаңа
бағдарламаны іске қосыңыз.
Тұз деңгейі тым төмен.
Тұз бағын толтырыңыз (ТҰЗ БАҒЫН ТОЛТЫРУ
тарауын қараңыз).
Су қаттылығын реттеу сəйкес емес.
Мөлшерің арттырыңы (СУ КЕРМЕКТІГІ
КЕСТЕСІН тарауын қараңыз).
Су ыдысының қақпағы дұрыс
жабылмаған.
Тұз ыдысы қақпағының дұрыс жабылғанын
тексеріңіз.
Шаю құралы артық қолданылған
немесе мөлшері жеткіліксіз.
Шаю құралын қосыңыз немесе мөлшер
деңгейлерінің жоғарылығын реттеңіз.
Ыдыстар мен
стакандар көк
жолақты немесе Шаю құралының мөлшері артық.
көгілдір реңкке
ие.
Төмендегі шаю көрсеткіштерін реттеңіз.
Кепілдік бойынша қызмет көрсету
ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР ПАРАҒЫ
КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАСУ
Қуат тұтыну деректерін қамтитын техникалық
деректерді docs.kitchenaid.eu сайтынан жүктеп
алуға болады
Кепілдік бойынша
қызмет көрсету
орталығына хабарласқан
кезде, ыдыс жуғыш
машинаның ішкі
жағында сол жақта
немесе оң жақта
жабыстырылған көрсеткіштер тақтайшасында
көрсетілген кодтарды беру керек.
Телефон нөмірі веб-сайтында немесе кепілдеме
кітапшасында тізімделеді: www.kitchenaid.eu
IEC 436
:
18
19
Италияда басылған
02/19
400011350472
KZ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising