KitchenAid | KDSCM 82142 SL | Instruction for Use | KitchenAid KDSCM 82142 SL Användarguide

KitchenAid KDSCM 82142 SL Användarguide
Bruksanvisning
Installation
4
Produktbeskrivning
6
När maskinen används första gången
7
Programtabell
10
Tillval och funktioner
11
Ställa in disken
12
Daglig användning
14
Rekommendationer
15
Rengöring och underhåll
15
Felsökning
17
Kundtjänst
18
Innan apparaten används, läs noga igenom Hälsa och Säkerhet.
Installation
VIKTIGT: Om maskinen måste flyttas ska den bibehållas i upprätt läge. Om det absolut är nödvändigt kan
man luta den bakåt.
ANSLUTNING AV VATTENTILLFÖRSELN
ÖVERSVÄMNINGSSKYDD
Anpassning av vattentillförseln för installation får
endast utföras av en kvalificerad tekniker.
In- och utloppsslangarna för vattnet kan placeras
både till höger eller till vänster för bästa möjliga installation.
Kontrollera att diskmaskinen inte böjer eller trycker
ihop slangarna.
Översvämningsskydd. För att skydda mot översvämning är diskmaskinen:
- utrustad med ett särskilt system som blockerar vattentillförseln vid fel eller läckage från maskinens insida.
Vissa modeller är också utrustade med den ytterligare säkerhetsanordningen New Aqua Stop, som garanterar översvämningsskydd även om en
vattentillförselslang skulle gå sönder.
Under inga som helst omständigheter får vatteninloppsslangen klippas av, då den innehåller strömförande elektriska delar.
ANSLUTNING AV VATTENINLOPPSSLANGEN
• Låt vattnet rinna tills det är helt klart.
• Skruva fast inloppsslangen hårt på plats och vrid
kranen.
Om inloppsslangen inte är tillräckligt lång, kontakta
en specialaffär eller en auktoriserad tekniker.
Vattentrycket måste befinna sig inom de värden som
anges i den tekniska datatabellen - annars kan det
hända att diskmaskinen inte fungerar på rätt sätt.
Kontrollera att slangen inte är böjd eller hoptryckt.
ELEKTRISK ANSLUTNING
VARNING: Under inga som helst omständigheter får vatteninloppsslangen klippas av, då den innehåller strömförande
elektriska delar.
Innan kontakten sätts i uttaget, kontrollera att:
SPECIFIKATIONER FÖR ANSLUTNING AV
VATTENTILLFÖRSELSLANGEN:
VATTENTILLFÖRSEL
VATTENINTAG
VATTENTRYCKETS STYRKA
• Uttaget är jordat
och följer gällande regelverk.
• Uttaget tål apparatens maximala belastning som
anges på typskylten som sitter på insidan av
luckan (se PRODUKTBESKRIVNING).
• Strömförsörjningens spänning faller inom de värden som anges på dataplåten på luckans insida.
• Uttaget är förenligt med apparatens stickpropp.
Om detta inte skulle vara fallet, be en auktoriserad tekniker att byta ut kontakten (se KUNDTJÄNST). Använd inte förlängningskablar eller grenuttag. När
maskinen har installerats ska strömförsörjningskabeln
och eluttaget vara lättillgängliga.
Kabeln får inte vara böjd eller hoptryckt.
Om strömförsörjningskabeln är skadad ska den bytas
ut av tillverkaren eller av dess auktoriserade verkstad
för att förebygga all eventuell risk.
Företaget ansvarar inte för eventuella olyckor om
dessa föreskrifter inte observeras.
kallt eller varmt (max. 60°C)
3/4”
0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
ANSLUTNING AV VATTENUTLOPPSSLANGEN
Anslut utloppsslangen till en avloppsledning med en
minimidiameter på 2 cm A
Utloppsslangens anslutning måste sitta på en höjd på
mellan 40 till 80 cm från golvet eller den yta på vilken diskmaskinen står.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Innan vattenutloppsslangen ansluts till diskhons avlopp ska plastpluggen B tas bort.
4
PLACERING OCH NIVELLERING
MÅTT, KAPACITET OCH FÖRBRUKNING I
STANDBY:
1. Placera diskmaskinen på ett plant robust golv.
Om golvet är ojämnt kan framfötterna justeras
tills maskinen står i våg. Om maskinen står i våg
blir den stabilare och det finns mindre risk för att
den flyttar sig eller ger upphov till vibration och
buller när den kör.
2. Innan diskmaskinen passas in, placera den
självhäftande genomskinliga remsan under
trähyllan för att skydda den mot eventuell fukt
som kan bildas.
3. Placera diskmaskinen så att dess sidor eller bakre
panel befinner sig i kontakt med de omgivande
skåpen eller med väggen. Maskinen kan också
passas in under en bänkskiva.
4. För att justera höjden på den bakre foten, vrid på
den röda sexkantiga bussningen i mitten längst
ned på diskmaskinens framsida med hjälp av en
sexkantsnyckel med en öppning på 8 mm.
Vrid nyckeln medurs för att öka höjden och
moturs för att sänka den.
BREDD
HÖJD
DJUP
KAPACITET
FÖRBRUKNING I
STANDBY:
5
598 mm
820 mm
555 mm
14 standardkuvert
Påslaget läge - 6 W
Avstängt läge - 0,5 W
Produktbeskrivning
MASKIN
1
8
9
2
10
3
4
11
5
Service:
6
12
0000 000 00000
7
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Överkorg
Hopfällbara koppställ
Överkorgens höjdjustering
Övre spolarm
Dynamic Clean-utrustning
Underkorg
Bestickkorg
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nedre spolarm
Filterenhet
Saltbehållare
Disk- och sköljmedelsbehållare
Typskylt
Kontrollpanel
11.
12.
13.
14.
Kontrollampa för sköljmedelsnivå
Kontrollampa för saltnivå
Kontrollampa för tablettdiskmedel (allt-i-ett)
Knapp med kontrollampa för tablettdiskmedel
(allt-i-ett)
Knapp Boost med kontrollampa
Knapp Dynamic Clean med kontrollampa
Knapp Fördröjd Start med kontrollampa
Knapp START med kontrollampa
KONTROLLPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2
3
4
5
678
9
10 11 12 13
Knapp PÅ/AV
Knapp FÖREGÅENDE
Knapp NÄSTA
Knapp Multizone
Display
Kontrollampa för Multizone
Kontrollampa för Eko-program
Kontrollampa för Fördröjd Start
Programnummer och lampa för återstående tid
Kontrollampa för stängd vattenkran
15.
16.
17.
18.
6
14
15
16
17
18
När maskinen används första gången
RÅD FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING
Efter installation, avlägsna stoppen från korgarna och de elastiska fästelementen från överkorgen.
INSTÄLLNINGSMENY
1.
2.
3.
4.
5.
Slå på maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV
Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
Tryck på START-knappen i 5 sekunder, tills du hör en summerton.
Displayen visar den första tillgängliga inställningen (bokstaven ”A”), följd av dess värde (t.ex: 3).
Tryck på FÖREGÅENDE/NÄSTA för att gå vidare i listan över möjliga inställningar och se värdet på
dem (se nedanstående tabell). Tryck sedan på START om du vill ändra värdet på inställningen som visas:
dess värde börjar blinka.
6. Använd knapparna FÖREGÅENDE/NÄSTA för att ändra det blinkande värdet på den valda inställningen
och tryck sedan på START för att spara det nya värdet: det upphör att blinka.
7. Upprepa stegen 5–6 för att ändra nästa inställning.
8. Tryck på knappen ON/OFF för att avsluta inställningsmenyn.
BOKSTAV
INSTÄLLNING
VÄRDEN
(standardvärde – med
fet stil)
Vattenhårdhet
(se ”Inställning av vattenhårdhet” och ”Vattenhårdhetstabell”)
1|2|3|4|5
Sköljmedelsnivå
(se ”justering av sköljmedelsdoseringen”)
1|2|3|4|5
Starta programmet
för att visa cykeln när maskinen slås på.
”E”= Eco, ”L”= Last cycle run (sista programcykeln)
E|L
Ljusstyrka
för att ändra displayens ljusstyrka.
”Lo”= låg, ”Hi”= hög
Lo | Hi
Ljudnivå
för att justera ljudvolymen.
”OF” = ljudet AV, ”Lo” = låg volym, ”Hi” = hög volym.
OF | Lo | Hi
Golvbelysning
(se ”Tillval och funktioner”)
”On” = På, ”OF” = Av
On | OF
Fabriksinställningar
för att återställa alla värden i inställningsmenyn till fabriksvärdena.
När denna inställning aktiveras (ON),
stängs maskinen AV och återgår till fabriksinställningarna.
”On” = På, ”OF” = Av
On | OF
Auto Door Opening
(se ”Tillval och funktioner”)
”On” = På, ”OF” = Av
On | OF
7
PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN
För att ändra dessa, följ anvisningarna i avsnittet
”INSTÄLLNINGSMENY”.
Vattenhårdhetstabell
°fH
°dH
Nivå
Användning av salt förhindrar KALKBELÄGGNING på disken och på maskinens funktionella komponenter.
• Det är viktigt att saltbehållaren aldrig är tom.
• Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten.
Saltbehållaren finns längst ned på diskmaskinen (se
Produktbeskrivning) och den ska fyllas när kontrollampan för SALTNIVÅ
på kontrollpanelen är
tänd.
1. Avlägsna underkorgen och
skruva loss behållarens
lock (moturs).
2. Endast första gången du
gör detta: fyll på
saltbehållaren med vatten.
3. Sätt tratten på plats
(se bild) och fyll
saltbehållaren ända upp till kanten (cirka 1 kg); det
är inte ovanligt att lite vatten rinner över.
4. Ta bort tratten och torka bort eventuella saltrester
från öppningen.
Kontrollera att locket är ordentligt fastskruvat, så att
inget diskmedel kan tränga in i behållaren under
diskprogrammet (detta kan skada vattenavhärdaren
så att den inte kan repareras).
Så fort detta moment utförts ska man köra ett program med tom maskin.
Det räcker INTE att köra programmet "Fördisk".
Saltlösning och saltkorn som spillts ut kan orsaka
permanenta rostskador på komponenter i rostfritt stål.
Ingen garanti ges i händelse av reklamation i detta
hänseende.
Efter att saltet hällts i maskinen släcks kontrollampan för SALTNIVÅ.
Använd endast salt som utvecklats speciellt för
diskmaskiner.
Om saltbehållaren inte fylls kan vattenavhärdaren och värmeelementet skadas som resultat.
Närhelst du behöver lägga till salt är det obligatoriskt
att slutföra proceduren före diskcykeln startar.
1
Mjukt
2
Normal
3
Normalt
4
Hårt
5 Mycket hårt
Grader, tyska
Grader, franska
0-6
7 - 11
12 - 17
18 - 34
35 - 50
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDELSBEHÅLLARE
Sköljmedel underlättar TORKNING av disken. Sköljmedelsbehållaren A ska fyllas på när kontrollampan
tänds på kontrollpaför SKÖLJMEDELSNIVÅ
nelen.
35
25
MA X
B
A
1. Öppna behållaren B genom att trycka och dra upp
fliken på locket.
2. Häll försiktigt i sköljmedel tills det når
referensmärket max (110 ml) på
påfyllningsöppningen - undvik spill. Om detta
skulle hända ska man omedelbart torka upp
spillet med en torr trasa.
3. Tryck locket nedåt tills du hör ett låsande
klickljud.
Häll ALDRIG sköljmedel direkt i maskinbotten.
JUSTERING AV SKÖLJMEDELSDOSERINGEN
Om du inte är helt tillfreds med torkresultatet kan du
justera den använda sköljmedelsmängden.
För att ändra dessa, följ anvisningarna i avsnittet
”INSTÄLLNINGSMENY”.
Om sköljmedelsnivån är inställd på 1 tillförs inget
sköljmedel. Kontrollampan för LÅG SKÖLJMEDELSNIVÅ kommer inte att tändas om sköljmedlet
tar slut.
Högst fem olika nivåer kan ställas in med denna diskmaskinsmodell. Fabriksinställningen är ”5”.
• Om du ser blåaktiga streck på tallrikarna, ställ in
ett lågt nummer (2-3).
• Om det finns vattendroppar eller kalkmärken på
disken, ställ in ett högt nummer (4-5).
INSTÄLLNING AV VATTENHÅRDHET
För att vattenavhärdaren ska kunna fungera perfekt är
det nödvändigt att vattenhårdhetsinställningen grundar sig på den verkliga vattenhårdheten hemma hos
dig. Denna information kan du få från din lokala vattenleverantör.
Fabriksinställningen är ”3” för medelhårt vatten.
8
PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN
Tryck på knappen A för att öppna diskmedelsfacket. Häll diskmedlet i behållaren B, som ska
vara torr.
Använd endast diskmedel som utvecklats speciellt
för diskmaskiner.
För att få bästa disk- och torkresultat krävs en
kombinerad användning av diskmedel, sköljmedel och salt.
Vi rekommenderar att man använder diskmedel
som inte innehåller fosfater eller klor, då dessa
produkter är skadliga för miljön.
Bra resultat beror även på att korrekt mängd
diskmedel används. Om man överskrider angiven
mängd ger detta inte något effektivare diskresultat och miljöförstöringen ökar.
Mängden kan anpassas till graden av smuts.
Med normalsmutsig disk ska man använda antingen 35 g (pulverdiskmedel) eller 35 ml (flytande diskmedel) och tillsätta en extra tesked
diskmedel direkt i maskinens botten. Vid användning av tabletter räcker det med en tablett.
Om disken bara är lite smutsig, eller om det har
sköljts med vatten innan det ställdes in i diskmaskinen, kan mängden diskmedel minskas i proportion (minst 25 g/ml) d.v.s. hoppa över pulver/
gel inne i maskinbotten.
B
A
Häll fördiskens diskmedel direkt i maskinbotten.
1. Se den ovanstående informationen när det gäller
rätt mängd vid dosering av diskmedel. I
diskmedelsfacket B finns det markeringar som
underlättar doseringen.
2. Avlägsna diskmedelsrester från behållarens
kanter och stäng locket med ett klick.
3. Stäng diskmedelsbehållarens lock genom att
trycka på det tills spärren är ordentligt låst.
Diskmedelsbehållaren öppnas automatiskt i rätt moment baserat på programmet.
Använder du allt-i-ett-diskmedel, rekommenderar vi
att du trycker på knappen TABLET DETERGENT
(tablettdiskmedel), eftersom programmet då anpassas för att alltid ge bästa disk- och torkresultat.
Om du använder allt-i-ett-diskmedel rekommenderar vi att du alltid tillsätter salt, särskilt om
vattnet är hårt eller mycket hårt (följ instruktionerna på förpackningen).
9
Program
P1
50°
P2
50-60°
P3
Professionell
ADO
Torkningsfas
Programtabell
Tillgängliga
tillval *)
Diskme- Diskpro- Vattendelsfack grammets förbruk- Energiförbrukning
varaktigning
(kWh/
Bothet
(liter/
B
**) program) program)
ten
(h:min)
3:10
9,5
0,93
1:25 - 3:00 7,0 - 14,0 0,90 - 1,40
65°
-
-
2:27
16,5
1,70
-
1:35
13,0
1,15
-
-
0:30
9,0
0,55
-
-
2:05
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
-
-
1:40
10,0
1,30
Daglig
P4
P5
P6
P7
50°
30’
Glas
Fördisk
Dynamic
P8 Hygiene
50°
-
45°
-
65°
-
-
EKO-programmets data har mätts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 50242.
Disken behöver inte förbehandlas för något av programmen.
*) Inte alla tillval kan användas samtidigt.
**) Programtiden som visas på displayen eller i häftet är en värdering baserad på standardförhållanden. Den
verkliga tiden kan variera beroende på många faktorer så som temperatur och tryck på inloppsvatten, rumstemperatur, diskmedelsmängd, mängd och typ av disk, diskens jämvikt, ytterligare valda tillval och sensorkalibrering. Sensorkalibreringen kan öka diskmaskinens programtid upp till 20 min.
PROGRAMBESKRIVNING
PROFESSIONELL
Rekommenderat program för mycket smutsig disk,
särskilt lämpligt för stekpannor och kastruller (får ej
användas för ömtåliga föremål).
FAST 30’
Program som ska användas för lätt smutsig disk utan
intorkade matrester.
GLAS
Program för ömtåliga föremål som är känsligare för
höga temperaturer, t.ex. glas och koppar.
FÖRDISK
Porslin som ska diskas vid senare tillfälle. Inget diskmedel ska användas med detta program.
DYNAMIC HYGIENE
Normalt eller hårt smutsad disk, med extra antibakteriell verkan.
DAGLIG
Normalt smutsig disk. Vardagsprogram som garanterar bra diskresultat på kort tid.
Anmärkningar: För att minska förbrukningen
ytterligare ska man endast använda diskmaskinen när den är full.
ECO
Normalt smutsig disk. Standardprogram och det mest
effektiva i fråga om vatten- och energiförbrukning.
DYNAMIC SENSOR
För normalsmutsig disk med intorkade matrester.
Funktionen känner av nedsmutsningsgraden och anpassar programmet på motsvarande sätt.
10
Tillval och funktioner
TILLVAL kan väljas direkt genom att trycka på motsvarande knapp (se KONTROLLPANEL).
Om ett tillval inte är förenligt med det valda programmet se PROGRAMTABELL blinkar motsvarande lysdiod snabbt 3 gånger och ett pipljud avges. Tillvalet aktiveras inte.
MULTIZONE
Om det inte finns mycket disk som ska
diskas, kan man köra en halvtom cykel för
att spara vatten, ström och diskmedel.
Välj ett lämpligt program (se
”Programtabell”), och tryck sedan på
knappen MULTIZONE: symbolen för den
valda diskkorgen visas på displayen:
FÖRDRÖJD START
Programstarten går att senarelägga med
mellan 0:30 och 24 timmar
1.Välj programmet och eventuella tillval.
Tryck på fördröjningsknappen
FÖRDRÖJD START upprepade gånger
för att fördröja programstarten.
Programstarten kan senareläggas med
mellan 0:30 och 24 timmar. När
inställningen nått upp till 24 timmar
trycker du en gång till på FÖRDRÖJD
START för att avaktivera FÖRDRÖJD
START-funktionen.
2.Tryck på START och stäng luckan inom
4 sekunder: timern börjar nedräkningen;
3.När tiden har gått släcks kontrollampan
och programmet startar automatiskt.
FÖRDRÖJD START-funktionen går
inte att ställa in när programmet väl har
startats.
(endast den undre korgen har valts)
(endast den övre korgen har valts)
Standardläget är att maskinen diskar
disken i alla korgarna. Tillvalsläget är AV.
TABLET DETERGENT
(allt-i-ett-diskmedel i tablettform)
Med den här inställningen optimerar du
programmets effekt för den typ av diskmedel som används.
Tryck på knappen TABLET DETERGENT (kontrollampan tänds) om du vill
använda allt-i-ett-diskmedel i tablettform
(sköljmedel, salt och diskmedel i 1 dos).
Vid användning av diskmedel i pulver
eller flytande form ska detta tillval
stängas av.
GOLVBELYSNING
En lysdiod vars ljus är riktat mot golvet
anger att diskmaskinen är igång.
Ljuset förblir tänt under pågående program
och släcks när programmet är klart.
Funktionen är aktiv som standard, men du
kan avaktivera den i ”INSTÄLLNINGSMENYN”.
BOOST
Alternativet boost kapar huvudcyklerna
med 25 %–67 % samtidigt som en optimal
disk- och torknivå bibehålls. Detta innebär
att vatten- och energiförbrukningen blir
högre än vid en vanlig fullängdscykel.
Alternativet kan väljas för programmen:
Eco 50°, Dynamic Sensor 50-60°, Glas 45°.
Auto Door Opening (ADO)
Auto Door Opening är ett fläkttorkningssystem där
luckan öppnas automatiskt efter/under torkning för
att optimera torkningsprestandan. Luckan öppnas vid
lämplig temperatur så att köksinredningen inte
skadas. Luckan öppnas därmed inte under
DYNAMIC CLEAN eller BOOST.
Ett specialutformat ångskydd i form av en skyddsfolie medföljer diskmaskinen. Information om hur
du monterar skyddsfolien finns i INSTALLATIONSANVISNINGAR.
Funktionen är aktiv som standard, men du kan avaktivera den i inställningsmenyn.
DYNAMIC CLEAN
Tack vare de extra tryckmunstyckena ger
det här tillvalet en mer intensiv och kraftfull diskeffekt i en specifik del av underkorgen(se sidan 13 ”Dynamic Clean i
underkorgen”).
Detta tillval rekommenderas för disk av
kastruller och grytor. Välj ett lämpligt program (se ”Programtabell”) och tryck sedan
på knappen för att aktivera DYNAMIC
CLEAN (kontrollampan tänds).
11
Ställa in disken
Innan korgarna fylls ska alla matrester avlägsnas från porslinet och glasen ska tömmas. Du behöver inte skölja diskgodset före under rinnande vatten.
Placera porslinet så att det hålls ordentligt på plats och inte välter. Placera behållare med öppningen nedåt och
de konkava/konvexa delarna snett så att vattnet kan nå alla ytorna och flöda fritt.
Varning: lock, handtag, serveringsfat och stekjärn hindrar inte spolarmarna från att rotera.
Placera eventuella mindre föremål i bestickkorgen.
Mycket smutsiga tallrikar och grytor ska placeras i underkorgen eftersom den spolas med vatten med större
kraft, vilket ger bättre diskresultat.
När maskinen fyllts, kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.
ÖVERKORG
Placera ömtålig och lätt disk här: glas, koppar, tefat,
låga salladsskålar.
Överkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan
användas i lodrätt läge för placering av tefat/efterrättstallrikar eller i det nedre läget för att ställa in skålar och matlådor.
(exempel på fyllning av överkorgen)
JUSTERA HÖJDEN PÅ ÖVERKORGEN
Höjden på överkorgen kan justeras: i högt läge för att
placera skrymmande föremål i underkorgen och i
lågt läge för att utnyttja de fällbara koppställen och
skapa större utrymme uppåt och undvika kontakt
med diskgodset som placerats i underkorgen.
Överkorgen är försedd med en Justeringsmekanism
för överkorgen (se bild). Lyft korgen utan att trycka
på spakarna genom att ta tag i korgens sidor och släpp
när korgen är stabil i sitt övre läge.
För att sätta tillbaka den i det nedre läget, tryck på spakarna (A) på korgens sidor och flytta korgen nedåt.
Vi rekommenderar att
du inte justerar höjden
på korgen när den är
full.
Höj eller sänk ALDRIG
korgen bara på ena sidan.
FÄLLBARA KOPPSTÄLL MED JUSTERBART LÄGE
De fällbara koppställen på sidorna kan placeras på tre
olika nivåer för att optimera diskens placering i korgen.
Vinglas kan placeras säkert i de vikbara koppställen
genom att man för in glasens fot i de motsvarande
springorna.
För optimalt torkresultat ska man luta de fällbara
koppställen ytterligare. För att ändra lutningen, dra
upp det fällbara koppstället, låt det glida något och
placera det enligt önskemål.
12
UNDERKORG
För grytor, lock, tallrikar, salladsskålar, bestick o.s.v.
Stora tallrikar och lock placeras bäst på sidorna för att
undvika kontakt med spolarmen.
(exempel på fyllning av underkorgen)
Underkorgen är försedd med uppfällbara stöd som
kan användas i lodrätt läge för placering av tallrikar
eller i vågrätt läge (nedsänkta) för att lättare ställa in
grytor och salladsskålar.
DYNAMIC CLEAN I UNDERKORGEN
Dynamic Clean använder sig av speciella vattenstrålar i den bakre delen av diskrummet för att göra diskningen av smutsig disk intensivare.
När grytor/pannor placeras vända mot Dynamic Clean-enheten ska man aktivera DYNAMIC CLEAN
på panelen.
Användning av Dynamic Clean.
1. Fäll ned det bakre tallriksstället i Dynamic Cleanområdet (G) för att få plats med kastruller.
2. Placera kastruller och stekpannor i Dynamic
Clean-området och se till att de har vertikal
lutning. Kastrullerna måste lutas mot
spolmunstyckena.
Underkorgen har Dynamic Clean, ett särskilt utdragbart stöd på korgens baksida som kan användas för
att hålla stekjärn eller bakplåtar i upprätt läge så att
de tar mindre plats.
BESTICKKORG
Den modulära korgen kan förflyttas för bättre plats i
underkorgen. Denna är försedd med ett övre galler
för bättre placering av besticken.
Knivar och andra redskap med vassa kanter ska
placeras i bestickkorgen med spetsen vänd nedåt
eller så ska de placeras vågrätt i de fällbara
hållarna i överkorgen.
13
GLASHÅLLARE
Ett särskilt tillbehör som tillåter dig att placera olika
slags långskaftade vinglas i den nedre korgen.
Glasen står stadigt och säkert medan ett rent och torrt
resultat garanteras.
2
3
1
1
2
3
B
A
Daglig användning
1. KONTROLLERA VATTENANSLUTNINGEN
Kontrollera att diskmaskinen är ansluten till vattenförsörjningen och att kranen är öppen.
2. STÄLL IN DISKGODSET
(se STÄLLA IN DISKEN)
3. FYLL PÅ DISKMEDELSFACKET
(se PROGRAMTABELL).
4. SLÅ PÅ DISKMASKINEN
Öppna luckan och tryck på AV/PÅ-knappen.
Observera att knapparna avaktiveras när luckan
öppnas mer än 3/4 från vertikalt (stängt) läge.
5. VÄLJ PROGRAM OCH ANPASSA
PROGRAMCYKELN
Välj det lämpligaste programmet efter typen av
disk och hur smutsig den är (se PROGRAMBESKRIVNINGEN).
Displayen visar bokstaven ”P” följd av programnumret (t.ex. ”P 1”). Tryck på någon av knapparna FÖREGÅENDE/NÄSTA för att byta
program. Välj önskade tillval (se TILLVAL OCH
FUNKTIONER).
6. STARTA
Starta programcykeln genom att trycka på
START-knappen (diodbelysningen tänds) och
stäng luckan inom 4 sekunder. När programmet
startas hörs en enstaka summerton. Stängs inte
luckan inom 4 sekunder hörs en larmsignal. Öppna i så fall luckan, tryck på START-knappen och
stäng åter luckan inom 4 sekunder.
7. DISKPROGRAMMETS SLUT
Slutet på programcykeln signaleras av summertoner och att displayen visar ”End” (slut). Öppna
luckan och slå av maskinen genom att trycka på
knappen ON/OFF. Vänta några minuter innan
disken tas ut – för att undvika brännskador. Töm
korgarna och börja med underkorgen.
Maskinen slås automatiskt av när den har stått
stilla under en längre tid för att minimera elförbrukningen.
Om porslinet bara är något smutsigt, eller om det
har sköljts med vatten innan det ställdes in i diskmaskinen, kan mängden diskmedel minskas i
proportion.
ÄNDRA ETT PÅGÅENDE PROGRAM
Om man valt fel program kan man ändra det, under
förutsättning att det precis har börjat: Öppna luckan
(se upp för HET ånga!), tryck in och håll nere knappen ON/OFF så slås maskinen av. Sätt på maskinen
igen med hjälp av knappen PÅ/AV och välj nytt
diskprogram och eventuella önskade tillval. Starta
programmet genom att trycka på START-knappen
och stänga luckan inom 4 sekunder.
LÄGGA IN EXTRA DISKGODS
Öppna luckan utan att stänga av maskinen (markeringen ”:” slutar att blinka och START-lysdioden
börjar blinka) (se upp för HET ånga!) och lägg in
diskgodset i diskmaskin. Tryck på START-knappen
och stäng luckan inom 4 sekunder. Programmet fortsätter från punkten som det avbröts på.
OAVSIKTLIGT AVBROTT
Om luckan öppnas under diskprogrammet, eller om
strömmen bryts, så stoppar programmet. Tryck på
START-knappen och stäng luckan inom 4 sekunder
för att åter starta programmet från där det avbröts.
14
Rekommendationer
OLÄMPLIGT DISKGODS
SKADOR PÅ GLAS OCH PORSLIN
• Diskgods och bestick i trä.
• Ömtåliga dekorerade glas, konsthantverk och
antikt porslin. Dekorationerna på dessa är inte
beständiga.
• Delar i syntetmaterial som inte kan motstå höga
temperaturer.
• Diskgods i koppar och tenn.
• Diskgods som har fläckar av aska, vax, smörjmedel eller bläck.
Färg på glasdekorationer och delar av aluminium/silver kan förändras och blekas under diskning.
Vissa typer av glas (t.ex. kristallföremål) kan även
bli ogenomskinliga efter ett antal diskcykler.
• Använd endast glas och porslin som garanterat
tål maskindisk av tillverkaren.
• Använd ett milt diskmedel som lämpar sig för
glas och porslin för att undvika vita ränder på
glasföremål.
• Avlägsna glas och porslin från diskmaskinen så
snart som diskcykeln avslutats.
HYGIENDISK
För att undvika lukt och avlagringar som kan samlas
i diskmaskinen ska man köra ett högtemperaturprogram minst en gång i månaden. Använd en tesked
diskmedel och kör det utan disk för att rengöra din
apparat.
Rengöring och underhåll
VIKTIGT: Dra alltid ur sladden när maskinen ska rengöras och när underhåll ska utföras.
Använd inga brandfarliga vätskor för att rengöra maskinen.
RENGÖRA DISKMASKINEN
KONTROLLERA VATTNETS TILLOPPSSLANG
Märken på insidan av maskinen kan avlägsnas med
hjälp av en trasa som fuktats med vatten och lite ättika.
Maskinens utvändiga ytor samt
kontrollpanelen kan rengöras med
en trasa som inte repar och som fuktats med vatten. Använd inte lösningsmedel eller slipande
rengöringsmedel.
Kontrollera regelbundet att inloppsslangen inte är
skör och uppvisar sprickor. Om den är skadad ska du
byta ut den mot en ny slang från vår kundtjänst eller din
specialiserade återförsäljare.
Beroende på typ av slang:
FÖREBYGGANDE AV OBEHAGLIG LUKT
Låt alltid maskinens lucka stå öppen för att undvika
att det formas fukt som står kvar i maskinen.
Rengör tätningarna runt luckan samt diskmedelsbehållarna regelbundet med en fuktig svamp. På så sätt
undviker man att det fastnar matrester i tätningarna,
som är den främsta orsaken till att det formas obehaglig lukt.
Om inloppsslangen har genomskinlig mantel ska du
regelbundet kontrollera om den har lokala färgförstärkta punkter. Om så är fallet kan slangen ha en
läcka och måste då bytas ut.
För vattnets stoppslangar: Kontrollera det lilla inspektionsfönstret för säkerhetsventilen (se pilen).
Om den är röd har vattnets stoppfunktion aktiverats
och slangen måste bytas ut mot en ny.
För att skruva loss denna slang, tryck på frigöringsknappen medan du skruvar loss slangen.
15
RENGÖRING AV FILTERENHETEN
Rengör filterenheten regelbundet så att filtren inte sätts
igen och så att avloppsvattnet rinner ut som det ska.
Filterenheten består av tre filter som avlägsnar
matrester från diskvattnet och sedan låter vattnet
återcirkulera. För bästa diskresultat ska de hållas rena.
Diskmaskinen får inte användas utan filter eller
om filtret sitter löst.
Efter flera diskningar, kontrollera filterenheten och
rengör den noga vid behov under rinnande vatten
med en icke-metallisk borste samt följ instruktionerna nedan:
1. Vrid det runda filtret A moturs och dra ut det
(Fig 1).
2. Avlägsna det skålformade filtret B genom att
trycka lätt på sidoflikarna (Fig 2).
3. Skjut ut det rostfria platta filtret C (Fig 3).
4. Kontrollera fällan och ta bort eventuella
matrester. TA ALDRIG BORT
diskprogrammets pumpskydd (svart del) (Fig 4)
Efter rengöring av filtren, montera tillbaka filterenheten på plats på rätt sätt detta är nödvändigt för att
man ska kunna bibehålla diskmaskinens effektivitet.
.
1
2
B
A
A
C
3
RENGÖRING AV SPOLARMARNA
I vissa fall kan matrester fastna på spolarmarna och
blockera hålen som vattnet spolas ut genom. Det rekommenderas därför att man kontrollerar spolarmarna lite då och då och rengör dem med en liten ickemetallisk borste.
För att ta loss den övre spolarmen, vrid låsringen i
plast moturs. Den övre spolarmen ska sättas tillbaka
så att sidan med flest hål är vänd uppåt.
Den nedre spolarmen kan tas bort genom att dra den
uppåt.
RENGÖRING AV TILLOPPSSLANGEN
Om vattenslangarna är nya, eller om de använts under en längre tid, låt vattnet rinna för att försäkra dig
om att det är rent och fritt från föroreningar innan
nödvändiga kopplingar utförs. Om denna försiktighetsåtgärd inte vidtas kan vatteninloppet blockeras
och diskmaskinen skadas.
16
4
Felsökning
Din diskmaskin fungerar inte som den ska.
Innan du kontaktar kundtjänst, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista.
PROBLEM
MÖJLIGA ORSAKER
ÅTGÄRDER
Maskinen har inte anslutits till elnätet på
För in kontakten i uttaget.
rätt sätt.
Diskmaskinen
startar inte
eller svarar
inte på knapptryck.
Luckan låses
inte.
Diskmaskinen
bullrar för
mycket.
Disken har
inte torkats.
Strömavbrott.
Diskmaskinen startar automatiskt när strömmen kommer tillbaka.
Diskmaskinsluckan är inte stängd.
Tryck hårt på luckan tills du hör ett "klick".
Den svarar inte på knapptryck.
Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV,
slå sedan på den efter cirka en minut och ställ på nytt
in programmet.
Korgarna är inte rätt inpassade.
Kontrollera att korgarna är rätt inpassade.
Luckan är inte låst.
Tryck hårt på luckan tills du hör ett "klickljud".
Tallrikarna skramlar mot varandra.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
En överdriven mängd skum har producerats.
Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt
för användning i diskmaskin (se PÅFYLLNING AV
DISKMEDELSBEHÅLLAREN).
Återställ den pågående cykeln genom att stänga av
diskmaskinen och sedan slå på den igen. Välj sedan
ett nytt program, tryck på START och stäng luckan.
Tillsätt inget ytterligare diskmedel.
Det valda programmet har ingen torkfas.
Kontrollera på programtabellen om det valda programmet har någon torkfas.
Sköljmedlet har tagit slut eller också är
lösningen inte lämplig.
Tillsätt sköljmedel eller ställ in doseringsnivåerna
högre (se PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDELSDISPENSERN).
Diskgodset är gjort av non-stick material Det är normalt att det förekommer vattendroppar
eller plast.
(se TIPS).
Placera porslinet rätt
(se STÄLLA IN DISKEN).
Porslinet har inte placerats rätt.
Spolarmarna kan inte rotera fritt, de hin- Placera porslinet rätt
dras av disken.
(se STÄLLA IN DISKEN).
Diskcykeln är för mild och/eller diskme- Välj ett lämpligt diskprogram (se PROGRAMTAdlets verkan är för låg.
BELL).
Disken blir
inte ren.
En överdriven mängd skum har producerats. (se KUNDTJÄNST)
Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt
för användning i diskmaskin (se PÅFYLLNING AV
DISKMEDELSBEHÅLLAREN).
Återställ den pågående cykeln genom att stänga av
diskmaskinen och sedan slå på den igen. Välj sedan
ett nytt program, tryck på START och stäng luckan.
Tillsätt inget ytterligare diskmedel.
Sköljmedelsbehållarens lock är inte
ordentligt stängt.
Kontrollera att locket till sköljmedelsbehållaren är
stängt.
Filtret är smutsigt eller igensatt.
Rengör filterenheten
(se Skötsel och underhåll).
Det finns inget salt.
Fyll saltbehållaren (se PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN).
17
PROBLEM
MÖJLIGA ORSAKER
ÅTGÄRDER
Diskmaskinen
fylls inte på
med vatten
och varningen
”H2O” eller
koden ”F06”
visas.
Inget vatten i vattentillförseln eller
stängd kran.
Kontrollera att det finns vatten i vattentillförseln eller
att kranen är öppen.
Tilloppsslangen är böjd.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd (se
INSTALLATION) omprogrammera diskmaskinen och
starta på nytt.
Silen i inloppsvattenslangen är igensatt.
Den måste rengöras
Efter kontroll och rengöring, slå på och slå av diskmaskinen och starta om ett nytt program.
Saltnivån är för låg.
Fyll saltbehållaren (se PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN).
Inställning av vattenhårdhet är inte tillräcklig.
Öka värdena (se Vattenhårdhetstabell).
Locket till saltbehållaren är inte ordentligt stängt.
Se till att saltbehållarens lock är ordentligt åtskruvat.
Sköljmedlet är slut eller doseringen är
otillräcklig.
Tillsätt sköljmedel eller ställ in doseringsnivåerna
högre.
Tallrikarna
och glasen
påvisar kalkavlagringar
eller vitaktig
beläggning.
Tallrikarna
och glasen har
För hög sköljmedelsdosering.
blå ränder eller
är blåaktiga.
Justera doseringen nedåt.
Kundtjänst
KONTAKTA KUNDTJÄNST
TEKNISKT DATABLAD
När du kontaktar
kundtjänst ska du meddela
de koder som visas på
typskylten som sitter
invändigt till vänster eller
höger på diskmaskinens
lucka.
Telefonnummer finns i garantihäftet eller på webbsidan: www.kitchenaid.eu
Tekniska data inklusive uppgifter om energiförbrukning kan laddas ned från webbsidan
docs.kitchenaid.eu
IEC 436
:
18
19
Tryckt i Italien
02/19
400011350472
SV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising