Whirlpool | BSNF 8772 OX | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8772 OX User guide

Whirlpool BSNF 8772 OX User guide
Ден соолук жана коопсуздук, Колдонуу жана кам
көрүү жана Орнотуу нускамасы
www.whirlpool.eu/register
КЫРГЫЗЧА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
KIR
КЫРГЫЗЧА
ДЕН СООЛУК ЖАНА КООПСУЗДУК,
КОЛДОНУУ ЖАНА КАМ КӨРҮҮ жана
ОРНОТУУ НУСКАМАЛАРЫ
WHIRLPOOL ӨНҮМҮН САТЫП АЛГАНЫҢЫЗ ҮЧҮН РАХМАТ.
Толугураак жардам алуу үчүн, шайманыңызды,
www.whirlpool.eu/register сайтында каттаңыз
Мазмуну
Ден-соолук жана коопсуздук колдонмосу
КООПСУЗДУК НУСКАМАЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ШАЙКЕШТИКТИ ЖАРЫЯЛОО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Колдонуу жана кармоо нускамасы
ӨНҮМДҮН СҮРѲТТѲЛҮШҮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ШАЙМАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
БАШКАРУУ ПАНЕЛИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ЭШИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
МУЗДАТКЫЧ ЖАРЫГЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ТЕКЧЕЛЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ЖЕЛДЕТКИЧ + АНТИБАКТЕРИЯЛЫК ЧЫПКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
МУЗДАТКЫЧТЫН АВТОМАТТЫК ТҮРДӨ ЭРИГЕН БӨЛҮМҮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
МУЗДАТКЫЧТЫН АВТОМАТТЫК ТҮРДӨ ЭРИГЕН БӨЛҮМҮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ШАЙМАНДЫ КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
БИРИНЧИ ЖОЛУ КОЛДОНУУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ОРНОТУУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
КҮНДѲЛҮК КОЛДОНУУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ФУНКЦИЯЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ТАМАКТЫ САКТОО КЕҢЕШТЕРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ЭГЕР ШАЙМАН КОЛДОНУЛБАСА, АГА КАРАЙ СУНУШТАМАЛАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ТАЗАЛОО ЖАНА КАРМОО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
БУЗУКТУКТАРДЫ ЖОЮУ ЖАНА САТУУДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ФУНКЦИОНАЛДЫК ҮНДӨР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
БУЗУКТУКТАРДЫ ЖОЮУ ҮЧҮН ЖОЛ КӨРСӨТКҮЧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
САТКАНДАН КИЙИНКИ КЫЗМАТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Орнотуу колдонмосу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
КООПСУЗДУК НУСКАМАЛАРЫ
ОКУУ ЖАНА КѲӉҮЛ БУРУУ
МААНИЛҮҮ
Шайманды колдоноордон мурда
бул коопсуздук нускамаларын
кѳӊүл коюп окуӊуз.
Аларды келээрки эскертүүлѳргѳ
чейин колго жакын кармаӊыз.
Бардык убакытта колдонуу үчүн
бул нускамалар менен
шаймандын ѳзү маанилүү
коопсуздук боюнча
эскертүүлѳрдү камсыз кылат.
Шайман туура эмес колдонгон
же туура эмес жѳнгѳ салынган
болсо, ѳндүрүүчү бул коопсуздук
нускамаларын колдонуу
жѳндѳмсүздүгү боюнча
жоопкерчиликти четке кагат.
эмес.
Шайман үйдүн ичинде жана
ушул сыяктуу тѳмѳнкүлѳргѳ
колдонууга жасалган:
– дүкѳндѳрдѳгү, кеӊселердеги
жана башка жумуш
чѳйрѳлѳрдѳгү жумушчулар үчүн
ашкана аянтчаларында;
– фермадагы турак жай
үйлѳрүндѳгү жана жатакана,
мотель жана башка жашоого
ылайыкталган чѳйрѳлѳрдѳ;
– уктоо жана тамактануу
сыяктуу чѳйрѳлѳрдѳ;
– коомдук тамактануу жана
чекене шаймандарга.
Шаймандын ичинде
колдонулган лампа атайын үйдѳ
колдонулуучу шаймандаргы
даярдалган жана жалпысынан
КООПСУЗДУК ЭСКЕРТҮҮЛѲР
үйдүн ичинде бѳлмѳгѳ жарык
Ѳтѳ жаш (0дѳн 3 жашка чейин)
берүүгѳ жарактуу (EC
жана жаш балдар (3тѳн 8 жашка нускамасы 244/2009).
чейин) кѳзѳмѳл астында
Климаттык класс боюнча
болушпаса шаймандан алыс
техникалык маалыматтар
болушу керек.
тактасында ылайык шайман
8 жаштагы жана бул жаштан
тѳмѳнкү деңгээлдеги
ѳйдѳ балдар жана физикалык,
температурадагы жерлерде
сезгич же акыл жѳндѳмдүүлүгү
колдонууга даярдалган.
чектелген же тажрыйбасы жана Белгиленген деӊгээлден ашкан
билими жетишпеген адамдар
температурада кѳп убакытка
бул шайманды кѳзѳмѳл астында чейин калып калса, шайман
же коопсуздук нускамалар
туура эмес иштеши мүмкүн.
берилгенде гана колдоно
Тышкы абанын
алышат жана коркунуч келерин температурасынын климаттык
түшүнүшү керек. Балдар
классы (°C)
шайман менен ойнобошу зарыл. SN 10дон 32ге чейин
Кѳзѳмѳл жок балдар тарабынан N 16дан 32ге чейин
тазалоо же колдонуучуларды
ST 16дан 38ге чейин
тейлѳѳ жүргүзүлбѳшү керек.
T 16дан 43кө чейин
Бул шайман үзгүлтүксүз
УРУКСАТ БЕРИЛГЕН
диаграмма функциясын
КОЛДОНУУ
камтыбайт. Хладагенттин
айлампа контуру R600a (HC)
Бул шайман профессионалдык
камтыйт.
эмес, үйдѳ гана колдонуу үчүн.
Курамында изобутан бар
Шайманды эшикте колдобоӊуз.
шаймандар (R600a): изобутан
Шаймандын ичине же жанына
айлана чѳйрѳгѳ зыян
аэрозоль банкалары сыяктуу
келтирбеген табигый газ болуп
жарылуучу же тез ѳрт алуучу
заттарды жана бензин же башка саналат, бирок тез ѳрт алуучу
зат.
тез ѳрт алуучу материалдарды
Ошондуктан, хладагенттин
койбоңуз: эгерде шайман
контурунун түтүкчѳлѳрүнѳ
этиятсыздык менен иштетилсе,
келтирилбегендигин аныктоо
ѳрт чыгып кетиши мүмкүн.
зарыл. Эгерде түтүкчѳлѳргѳ
АБАЙЛАҢЫЗ: Шайман тышкы
зыян келтирилсе хладагенттин
таймер же ѳзүнчѳ пульт тутуму
контурун бошотууга ѳзгѳчѳ
менен башкарууга жасалган
4
кѳӊүл буруңуз.
ЭСКЕРТҮҮ: Хладагенттин
контурунун түтүкчѳлѳрүнѳ зыян
келтирбеңиз.
ЭСКЕРТҮҮ: Желдетүү тешигин,
шайман тосмосун же орнотулган
тутумду толтурбай кармоо
керек.
ЭСКЕРТҮҮ: Ѳндүрүүчү
тарабынан сунушталган
заттардан башка механикалык,
электрдик же химиялык
заттарды тоӊдуруу процессин
ылдамдатуу үчүн колдонбоӊуз.
ЭСКЕРТҮҮ: Ѳндүрүүчү
тарабынан уруксат берилбеген
электрдик аппаратарды
шаймандын бѳлүмдѳрүн ичине
салбаӊыз же колдонбоӊуз.
ЭСКЕРТҮҮ: Суу жеткирүүгѳ
түздѳн түз кошулбаган муз
жаратуучу жана же суу
диспенсерлер ичүүчү суу менен
гана толтурулушу керек
ЭСКЕРТҮҮ: Автоматтык муз
иштеп чыгаргыч жана/же суу
диспенсерлер ичүүчү суу
жеткирүүчү суу жеткирүүгѳ гана
кошулушу керек, 0,17 жана 0,81
MPa (1,7 жана 8,1 бар)
ортосундагы негизги суу
басымы менен.
Муз таӊгактарынын (кээ бир
моделдерде) курамдарын (уулуу
эмес) жутпаӊыз.
Суукка алдыруу себебинен муз
кубиктерин же муз набаттарын
тоӊдургучтан алып чыгары
менен жегенге болбойт.
Жеткиликтүү желдеткичтин
капкагынын ичиндеги аба
фильтрин колдонууга жасалган
продукциялар үчүн фильтрлер
ар дайым муздаткыч иштей
турган абалда болушу керек.
Суюктугу бар айнек
контейнерлерди тоӊдургуч
бѳлүмгѳ койбоӊуз, сынып
калышы мүмкүн.
Желдеткичти (мүмкүн болсо)
тамак-аш продукциялары менен
тоспоӊуз.
Тамак-ашты койсоӊуз эшик
бѳлүмү, ѳзгѳчѳ тоӊдургучтун
эшиги жакшы жабылгандыгын
текшериӊиз.
Зыян келтирилген катмар
мүмкүн болушунча тезинен
алмаштырылы керек.
Муздаткыч бѳлүмүн жаӊы тамакаш сактоо жана тоӊдургуч
бѳлүмүн тоӊдурулган тамак-аш
сактоо, жаӊы тамак-ашты
тоӊдуруу жана муз кубиктерин
жасоо үчүн колдонуӊуз.
Муздаткыч же тоӊдургуч
бѳлүмдѳрүнүн ички беттери
менен түздѳн-түз байланышта
болгон жерде оролбогон тамакашты коюудан качыӊыз.
Шайман атайын бѳлүмдѳр
менен камсыз кылыныш керек
(жаӊы тамак-аш бѳлүмү, ноль
деңгээлдеги куту,...).
Эгерде өнүмдүн атайын
брошюрасында ар түрдүүлүк
кѳрсѳтүлбѳсѳ, бирдей
аткаруучулукту колдоо менен
алар алынып салынышы керек.
С-пентан кѳбүк бѳлүүдѳгү газ
жаратуучу катары колдонулат
жана тез ѳрт алуучу газ болуп
саналат.
анын кѳлѳмүнѳ жана колдонууга
тийиштүү орун даярдаӊыз.
Шаймандын таӊгагын чечкенде
ташып жеткирүү учурунда ага
зыян келтирилбегендигине
ынаныӊыз. Кѳйгѳйлѳр бар болсо
сатуучу же сизге жакын
жайгашкан Сатып алгандан
кийинки тейлѳѳ кызматына
кайрылыӊыз.
Орнотуу иштерин жүргүзгѳнгѳ
чейин шайман электр тогунан
ажыратылышы зарыл.
Орнотуу иштеринин жүрүшүндѳ
шайман электр кабелине зыян
келтирилбегендигин ырастаңыз.
Тийиштүү желдетүүнү камсыз
кылуу үчүн шаймандын эки
жагында жана үстүндѳ орун
калтырыӊыз.
Ысык беттерге жеткиликти
болтурбоо үчүн шаймандын арт
жагындагы жана шаймандын
артындагы дубалдын аралыгы
50 мм болушу зарыл.
Бул аралыкты кыскартуу
өнүмдүн энергия сарптоосун
жогорулатат.
ОРНОТУУ
Орнотуу толугу менен
Ѳндүрүүчүнүн колдонмолору
бүткѳндѳн кийин гана шайманды
жана жергиликтүү коопсуздук
кошуӊуз.
эрежелерине ылайык орнотуу
жана оӊдоо тажрыйбалуу техник Хладагенттин контурунун
натыйжалуугун толугу менен
тарабынан жүргүгүлүшү керек.
ырастоо үчүн шайманды электр
Колдонуучунун колдонмосунда
тогуна кошконго чейин жок
кѳрсѳтүлгѳндү эске албастан
дегенде эки саат күтүӊүз.
шаймандын бир да бѳлүгүн
Шайман жылуулук булагына
оӊдоого жана алмаштырууга
жакын эместигин ырастаңыз.
болбойт.
Орнотуу иштери балдар
тарабынан жүргүзүлбѳшү керек. ЭЛЕКТРДИК ЭСКЕРТҮҮЛӨР
Орнотуу учурунда балдарды
Жергиликтүү коопсуздук
жолотпоӊуз. Орнотуу учурунда
эрежелерин сактоо үчүн орнотуу
жана андан кийин балдар жете
учурунда жок дегенде 3 мм
турган жерден чогултуу
кенемте байланыштуу
материалдарын (пластик
омниполярдык которуу талап
баштыгын, полистирол
кылынат жана шайман жерге
бѳлүктѳрүн ж.б.) алыс кармаӊыз. орнотулушу керек.
Шайман эки же кѳп адамдар
Эгерде сиздин айры тешикке
тарабынын кѳтѳрүлүшү жана
(розетка) штепсель вилкасына
орнотулушу зарыл. Таӊгагын
туура келбесе тажрыйбалуу
чечүү жана шайманды орнотуу
техникке кайрылыӊыз.
үчүн коргой турган колгопту
Электр кабели шайманды
колдонуӊуз.
электр тогуна кошуу үчүн
Шайманды жылдырганда
жетиштүү узун болушу, жана ал,
полдорго (м. паркетке) зыян
корпустан негизги кубат
келтирип албаӊыз.
камсыздоочусуна бир жолу
Шайманды жерге орнотуӊуз же
орнотулушу керек. Электр
анын салмагын толугу менен
кубатынын кабелин тартпаңыз.
кѳтѳрүүгѳ тирѳѳч жасаӊыз жана Эгерде электр кабелине зыян
келтирилген болсо, аны KIR
так ѳзүнѳ окшош кабелине
алмаштырыш керек.
Ѳндүрүү нускамасына жана
күндѳлүк коопсуздук
эрежелерине ылайык электр
кабели тажрыйбалуу техник
тарабынан гана
алмаштырылышы керек.
Ыйгарым укуктуу тейлѳѳ
борборуна кайрылыӊыз.
Шаймандын айры тешиги
(розетка) штепсель вилкасына
туура келбесе, тажрыйбалуу
техникке кайрылыӊыз.
Узарткыч кабелин, тармак
чыгаруу вилкаларын же
адаптерлерди колдонбоӊуз.
Эгерде желе шнуруна же
вилкасына зыян келтирилсе,
туура иштебесе, же шайманга
зыян келтирилсе же түшүп
кетсе, шайманды иштетпеӊиз.
Шнурун ысык беттерден алыс
кармаӊыз.
Электрдик түзүүчүлѳр
орнотулгандан кийин
колдонуучуларга жеткиликтүү
болбошу зарыл.
Шайманга дененин бардык суу
бѳлүгү менен тийбеңиз жана
жылаӊайлак болсоӊуз
иштетпеӊиз.
ТАЗАЛОО ЖАНА КАРМОО
Тазалоо жана кармоого коргой
турган колкапты кийиӊиз.
Кармоо иштерин жүргүзгѳнгѳ
чейин шайман электр тогунан
ажыратылышы зарыл.
Буу менен тазалоо
шаймандарын эч качан
колдонбоӊуз.
Терезе спрейлери, тазалоочу
курамдар, тез ѳрт алуучу
суюктуктар, тазалоочу
момдорду, концентрацияланган
тазалоо каражаттар,
агарткычтар же пластик
бѳлүктѳрдѳгү, ички жана эшик
гильзарындагы же
катмарларындагы мунай
курамында бар жуугуч
каражаттар сыяктуу
жылмалагыч же катуу тазалоо
каражаттарын кодонбоӊуз. Кагаз
сүлгүлөр, темир губка, же башка
катуу жуугуч нерскелерин
колдонбоңуз.
5
АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО
ТАӉГАКТАЛГАН
МАТЕРИАЛДАРДЫ
ЖАЙГАШТЫРУУ
Таӊгакталган материалдар
100%га кайра иштетүүлүүчү
болуп саналат жана кайра
иштетүү символу менен
белгиленет.
Ошондуктан таӊгактын ар бир
бѳлүгү жоопкерчилик менен жана
таштанды чыгарууну жѳнгѳ
салуучу жергиликтүү коопсуздук
эрежелерине толук ылайык
чыгарылышы керек.
ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК
ТЕХНИКАЛАРЫН
ЖАРАКСЫЗ КЫЛУУ
Шайманды жараксыз кылууда
балдар ичине оӊой кирбеш үчүн
жана капканга түшүп калбоосу
үчүн электр кабелин кесүү жана
эшик менен текчелерди (эгерде
бар болсо) алып салуу менен
колдонгонго жараксыз кылуу
керек.
Бул шайман кайра иштетүүчү
же кайра колдонуучу
материалдардан жасалды. Аны
жергиликтүү таштанды чыгаруу
эрежелерине ылайык чыгаруу
керек.
Электрдик турмуш-тиричилик
техникаларын колдонуу,
калыбына келтирүү жана кайра
иштетүү боюнча кеӊири
маалымат алуу үчүн тийиштүү
жергиликтүү бийликке, турмуштиричилик техникаларын ѳндүрүү
жана таштандылары чыгаруу
кызматына же шайман сатып
алган дүкѳнгѳ кайрылыӊыз.
Бул шайман 2012/19/EU
Еврокомиссиянын иштен чыккан
электрдик жана электрондук
шаймандарды иштетүү (ИЭЭЖИ)
кѳрсѳтмѳсүнѳ ылайык
белгиленди.
Бул өнүм туура
чыгарылгандыгын камсыз кылуу
менен айлана-чѳйрѳгѳ жана
адамдын ден-соолугуна зыян
алып келүүчү потенциалдуу терс
тажрыйбаларды болтурбоого
жардам бересиз, мындай
болбосо алар бул өнүмгө
тийиштүү эмес таштандыларын
чыгаруусуна себеп болушу
мүмкүн.
же кошо
Өнүмдөгү символ
жиберилүүчү документтер бул үй
таштандыларды катары
каралбастан, иштен чыккан
электрдик жана электрондук
шаймандарды кайра иштетүү
боюнча тийиштүү чогултуу
борбору катары каралгандыгын
кѳрсѳтүп турат.
ЭНЕРГИЯ ҮНѲМДѲѲ
БОЮНЧА КЕӉЕШТЕР
Шайманды кургак, жакшы
желдетилген, ысык булактардын
алыс жайгашкан (мис. радиатор,
плита ж.б.) жана күн нуру түз
тийбеген жерге орнотуӊуз. Керек
болсо, обочолооч плиталарын
колдонуӊуз.
Тийиштүү желдетүүнү камсыз
кылуу үчүн тѳмѳнкү орнотуу
эрежелерин сактаӊыз.
Өнүмдүн артына жетишсиз
желдетүү энергиянын сарпташын
жогорулатат жана муздатуунун
натыйжалуулугун тѳмѳндѳтѳт.
Шаймандын ички
ШАЙКЕШТИКТИ ЖАРЫЯЛОО
Бул шайман Еврокомиссиянын
коопсуздук эрежелеринин
кѳрсѳтмѳсүнѳ ылайык
долбоорлонду, курулду жана
жайытылды:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU
жана RoHS 2011/65/EU).
6
Бул шайман Еврокомиссиянын
2009/125/EC жана 2010/30/ EU
Экодолбоор жана энергияны
белгилѳѳгѳ талаптар
кѳрсѳтмѳсүнѳ ылайык
долбоорлонду, курулду жана
жайытылды.
температурасына айланадагы
абанын температурасы, эшиктин
ачылып жабылуусу, ошондой эле
шаймандын жайгашуусу ѳз
таасирин тийгизет.
Температураны тууралоодо бул
факторлор эске алынышы керек.
Эшиктин ачылып жабылуусун
азайтыш керек. Тоӊдурулган
тамак-аш эригенде, аларды
муздаткычка салыӊыз.
Тоӊдурулган азыктардын тѳмѳн
температурасы муздаткычтагы
тамак-ашты муздатат.
Шаймага салаардан мурда жылуу
тамак-аш жана суусундуктарды
муздатыш керек.
Текчелердин муздаткычтагы
алган орундары энергияны
колдонуу натыйжалуулукка эч
кандай таасир тийгизбейт. Тамакаш аба айлануусун камсыз кыла
тургандай болуп текчелерге
коюулушу керек (тамак-аш бирибирине тийбеши жана тамакаштын жана арткы дубалдын
аралыгы сакталышы керек).
Тоӊдурулган тамак-аш сактоонун
сыйдыргычтыгын кутуларды жана
эгер бар болсо, Тоӊдургуч
текчесин токтотууну алып салуу,
ушуга окшош энергия сарптоону
кармоо менен жогорулата
аласыз.
Жогорку энергия деңгээлиндеги
өнүмдөр кѳпкѳ иштей турган,
бирок аз энергия сарптоочу
жогорку натыйжалуу моторлор
менен камсыздалат. Эгерде
мотор кѳп убакытка чейин
иштешин улантса эч
тынчсызданбаӊыз.
KIR
Колдонуу жана кармоо нускамасы
ӨНҮМДҮН
СҮРѲТТѲЛҮШҮ
ШАЙМАН
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
6
7
2
1
17
18
19
1
20
21
22
16
23
24
1. Башкаруу панели
Муздаткыч бөлүгү
2. Жарык диод жарыгы
3. Желдеткич
4. Желдеткич каптоочу жана
антибактериялык фильтр
аянты
5. Текчелер
6. Бөтөлкө кармагычы
7. Сыр кутусу + капкагы
8. Кѳп-агымдык муздак аба
аянты
9. Билдиргичтин капкагы
10. Муздаткыч бөлүгү (эт жана
балыкка эң жакшы)
11. Коммерциялык аты бар
техникалык маалыматтар
тактасы
12. Жашылча-жемиш үчүн
контейнер
13. Муздаткыч суурмасынын
бөлгүчү
14. Эшиктин ачылуусун жөндөө
топтому
15. Эшик лотогу
16. Жумуртка лотогу
17. Майда нерселер үчүн эшик
текчеси
18. Бөтөлкө бөлгүчү
19. Бөтөлкө текчеси
20. Эшиктин тыгыздоочусу
Тоңдургуч бөлүмү
20. Эшик тыгыздоогучтар
21. Тез муз / Евтектикалык муз
22. Текчелер
23. Орто суурма: эң муздак
аймак, жаңы азыкты
тоңдурууга эң ыңгайлуу
24. Тоңдургучтун суурмасынын
бөлгүчү
25. Тоңдургуч суурмалары
7
БАШКАРУУ ПАНЕЛИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
11
12
13
14
15
16
1. МУЗДАТКЫЧ
ТЕМПЕРАТУРАСЫНЫН
баскычы
2. МУЗДАТКЫЧ
ТЕМПЕРАТУРАСЫНЫН
КӨРСӨТКҮЧҮ (°C)
3. 6TH SENSE СЕРГЕК
БАШКАРУУСУ
4. МУЗДАТКЫЧ
ТЕМПЕРАТУРАСЫНЫН
КӨРСӨТКҮЧҮ (°C)
5. ТОҢДУРГУЧ
ТЕМПЕРАТУРАСЫНЫН
баскычы
6. АНТИБАКТЕРИАЛДЫК ЧЫПКА
СИГНАЛИЗАЦИЯСЫНЫН
көрсөткүчү
7. СВЕТ ӨЧКӨН ЖӨНҮНДӨ
СИГНАЛИЗАЦИЯСЫНЫН
көрсөткүчү
8. БУЗУКТУК
СИГНАЛИЗАЦИЯСЫНЫН
көрсөткүчү
9. ЭШИКТИН АЧЫКТЫГЫН
БИЛДИРГЕН СИГНАЛИЗАЦИЯ
көрсөткүчү
10. ИШТӨӨДӨ/КҮТҮҮДӨ баскычы
11. ТЕЗ МУЗДАТУУ баскычы
12. ОТПУСК баскычы
13. БАСКЫЧКА БӨГӨТ КОЮУ
баскычы
14. ТОНДУРГУЧТУ КӨЗӨМОЛДӨӨ
баскычы
15. ТЕЗ ТОҢДУРУУ баскычы
16. СИГНАЛИЗАЦИЯНЫ
ТОКТОТУУ баскычы
KIR
ЭШИК
ЭШИКТИН АЧЫЛУУ БАГЫТЫН ӨЗГӨРТҮҮ
Эскертүү: Эшикти ачуунун багытын өзгөртүүгө
болот.
Эгерде бул иш-аракет сатып алынгандан
кийинки кызмат тарабынан аткарыла турган
болсо, анда ага кепилдик берилбейт.
Эшиктин ачылуу багытын эки киши
алмаштыруусу сунушталат.
Орнотуу көрсөтмөсүндөгү нускаманы
жолдоңуз.
МУЗДАТКЫЧ ЖАРЫГЫ
Муздаткыч бөлүмүнүн ичиндеги жарык
системасы жакшы жарык кылуу менен бирге
аз өлчөмдөгү энергия керектөөсүн камсыздоо
менен жарык диод лампасын колдонот.
Эгерде Жарыктык диод лампалар тутуму
иштебесе, аны алмаштыруу үчүн Кызматка
кайрылыӊыз.
Маанилүү: Муздаткыч бөлүмүнүн лампасы
анын эшиги ачылганда, күйгүзүлөт. Эгерде,
эшик 10 мүнөттөн ашык убакытка ачык бойдон
калса, анда ал автоматтык түрдө өчүрүлөт.
ТЕКЧЕЛЕР
Бардык текчелер, эшик отсектери жана тартып
чыгарылуучу кутуларды алып салуу болот.
ЖЕЛДЕТКИЧ + АНТИБАКТЕРИЯЛЫК ЧЫПКА
Желдеткич, өнүмдүн ичиндеги температура
жайылуусун, өнүмдүн ичиндеги сакталган
азыктардын жакшыраак сакталышы үчүн
жакшыртат.
Эскертме: Аба желдетүү аймагын, азыктар
менен жаппаңыз.
Эгерде жабдууда Желдеткич бар болсо ал
антибактериялык фильтр менен жабдылат.
Аны суурма үкѳк контейнерине
салынган кутудан алып
салыӊыз жана сүрѳттѳ
кѳрсѳтүлгѳндѳй желдеткич
жапкычына салыӊыз.
Алмаштыруу жол-жобосу
фильтр кутуда кошулган.
МУЗДАТКЫЧТЫН АВТОМАТТЫК ТҮРДӨ ЭРИГЕН
БӨЛҮМҮ
Муздаткыч бөлүмүн эритүү автоматтык түрдө
аткарылат.
Эриген суу суу агызгычка багытталат жана
андан кийин контейнерге чогултулат, ал жактан
бууланып жоголот.
9
МУЗДАТКЫЧТЫН АВТОМАТТЫК ТҮРДӨ ЭРИГЕН
БӨЛҮМҮ
Муздаткычтын автоматтык түрдө эриген
бөлүмү, сактоо аймактарынын айланасында,
муздатылган аба циркуляциясын камсыз кылат
жана муздун пайда болоушунун алдын алат,
ошондуктан, эритүү керектигин азайтат.
Тоңдурулган нерселер дубалдарына
жабышпайт, маркировкасын окууга оңой жана
сактоо аймагы таза жана тыкан бойдон калат.
ЖУМУРТКА ЛОТОГУ
СЫР КУТУСУ
БӨТӨЛКӨ КАРМАГЫЧЫ
БѲТѲЛКѲ БѲЛГҮЧ
ТОҢДУРГУЧ СУУРМАСЫНЫН
БӨЛГҮЧҮ
МУЗДАТКЫЧ СУУРМАСЫНЫН
БӨЛГҮЧҮ
ТЕЗ МУЗ БӨЛҮГҮ
ЭВТЕКТИКАЛЫК МУЗ/ТЕЗ
МУЗ ЛОТОКТОРУ
10
KIR
ШАЙМАНДЫ КАНТИП
КОЛДОНУУ КЕРЕК
БИРИНЧИ ЖОЛУ КОЛДОНУУ
ШАЙМАНДЫ КАНТИП ИШТЕТҮҮ КЕРЕК
Шайманды электр тармагына туташтыргандан
кийин, ал автоматтык түрдө иштеп баштайт.
Шайманды иштеткенден кийин, тамак-ашты
муздаткычка салаардан мурда 4-6 саат күтө
туруңуз.
Жабдуу электр тогуна кошулганда, дисплей
күйөт жана бардык сүрѳттѳмѳлѳр дисплейде
болжол менен 1 секундага пайда болот.
Муздаткыч бѳлүктүн парамертлеринин
баштапкы (заводдук) ырастоолору күйѳт.
ТЕМПЕРАТУРА ОРНОТУУЛАРЫ
Шайман негизи сунушталган орточо
температурада иштетилүүгө заводдук
орнотулган.
Температура орнотуунун кошумча
маалыматтары үчүн- Күнүмдүк Шилтеме
Көрсөтмөсүн караңыз.
Эскертүү: Көрсөтүлгөн орнотуу чекиттери
бүтүн муздаткычтын орточо температурасына
ылайык келет
ОРНОТУУ
ШАЙМАНДЫ ОРНОТУУ
Тийиштүү желдетүүнү камсыз кылуу үчүн
шаймандын эки жагында жана үстүндѳ орун
калтырыӊыз.
Шаймандын арткы тарабы менен шаймандын
артындагы дубалдын ортосундагы аралык
кеминде 50 мм болушу керек.
Бул аралыкты кыскартуу өнүмдүн энергия
сарптоосун жогорулатат.
50mm
50mm
11
КҮНДѲЛҮК КОЛДОНУУ
ТОҢДУРГУЧТУН САКТОО БОШТУГУН КАНТИП
КЕҢЕЙТҮҮ КЕРЕК
•
•
•
•
•
Абанын сыртка чыгуучу аймагын
(арткы дубалдан жана шаймандын ички
тарабындагы түбүн) тамак-аш өндүрүмдөрү
менен бөгөттөбөңүз.
Бардык текчелер, эшик отсектери жана
сууруп чыгарылуучу кутуларды алып салуу
болот.
•
•
ири өндүрүмдөрдү коюуга орун бошотуу үчүн,
кутуларды чыгаруу.
тамак-аш өндүрүмдөрүн тоңдургучтун
текчелерине түздөн-түз коюу.
кошумча чыгарып салууга мүмкүн болгон
шаймандарды чыгаруу.
Шаймандын ички температурасына
айланадагы абанын температурасы, эшиктин
ачылып жабылуусу, ошондой эле шаймандын
жайгашуусу ѳз таасирин тийгизет.
Темпуратураны тууралоодо бул факторлор
эске алынышы керек.
Белгиленип көрсөтүлбөгөн жагдайда
шаймандын жабдууларын идиш жуугуч
машинага салуу кооптуу.
ТОҢДУРГУЧТУН СУУРМА КОНТЕЙНЕРИН
ЧЫГАРУУ
• Эшикти толугу менен ачыңыз
• Үстүңкү контейнердин оң жана сол бурчтарын
жогору карай тартыңыз (1)
• Суурманы чыгарыңыз (2)
1
ФУНКЦИЯЛАР
•
2
Үстүңкү контейнерди тескери иретте
орнотуңуз
ИШТӨӨДӨ/КҮТҮҮДӨ
Бул функция, муздаткычтын
Иштөөдө/күтүүдө режимдерин
которот. Азыкты Күтүүдө
режиминде калтыруу үчүн,
Иштөөдө/Күтүүдө баскычын
3 секунданын ичинде басып,
кармап туруңуз.
Иштөөдө/күтүүдө иконунан
сырткары бардык көрсөткүчтөр,
шаймандын Күтүүдө режиминде
экенин көрсөтүп, өчүшөт.
Шайман, Күтүүдө кезде, муздаткыч
бөлүгүнүн ичиндеги лампа
иштебейт.
Бул иш-аракет, шайманды электр
тармагынан ажыратпаганы
эсиңизде болсун.
Шайманды кайра күйүзүү үчүн,
болгону Иштөөдө/Күтүүдө
баскычын 3 секунданын ичинде
басып, кармап туруңуз.
АКЫЛДУУ ДИСПЛЕЙ
Бул тандамал функция, энергияны
үнөмдөө үчүн колдонулушу
мүмкүн. Сураныч, функцияны
иштетүү/иштен чыгаруу үчүн,
Күнүмдүк колдомо нускамасында
камтылган нускамаларды
жолдоңуз.
Акылдуу дисплейди
активдештиргенден кийин, 6th
Sense Про Жаңы күрсөткүчүнөн
сырткаары дисплей өчөт. Эгер
Акылдуу дисплей иштетилип
жаткан болсо - температураны
жөндөө же башка функцияларды
колдонуу үчүн, каалаган баскычты
басып, дисплейди иштетүү зарыл.
Эч кандай аракетти кылбаганда,
болжол менен 15 секундадан
кийин дисплей кайра өчөт жана
болгону 6th Sense Про Жаңы
көрсөткүчү гана көрүнүктүү болуп
калат.
Функция иштен чыгарылганда,
кадимки дисплей калыбына
келтирилет.
Акылдуу дисплей, кубаттуулук
кыйрагандан кийин автоматтык
түрдө иштен чыгарылат. Бул
функция, шайманды кубат
камсыздоочусунан өчүрбөйт,
болгону, сырткы дисплей аркылуу
каржылган кубатты азайтат.
Эскертүү: Шаймандын
белгиленген энергия сарптоосу
Акылдуу дисплей функциясынын
активдештирилгендеги иштөөсүн
көрсөтөт.
12
KIR
6TH SENSE СЕРГЕК
БАШКАРУУСУ
Бул функция салынган тамакашты сактоого жагымдуу
шарттарды камсыз кылуу үчүн
автоматтык түрдө иштейт. Эгер
ар кандай вариациялар болсо, 6th
Sense жаңылыктын көзөмөлдөөсү
идеалдуу шарттарын ошол
заматта кайра сактайт.
Натыйжалар көрүнүктүү:
жаңылыгы эң сонун бойдон,
муздаткыч көңдөйү боюнча,4 эсе
узагыраак сакталды.
ТЕЗ МУЗДАТУУ
Бул функцияны колдонуу
муздаткычка бөлүмдүнө өтө
көп өлчөмдөгү тамак-аш коюп
жатканда сунушталат.
Тез муздатуу функциясын
колдонуу менен муздаткыч
бөлүкчөсүндөгү муздатуу
сыйымдуулугун жогорулатуу
мүмкүн.
Күңүл бургула:
• “Отпуск” функциясы менен
шайкеш келбегендик
Оптималдуу өндүрүүлүктү сактоо
үчүн, “Отпуск” жана “Тез муздатуу”
функциялары бир убакта
колдонула албайт. Ошондуктан,
эгер “Отпуск” функциясы эчак
иштетилип жаткан болсо, ал,
бириинчи өчүрүлүп, “Тез муздатуу”
функциясын иштетиш керек (жана
тескеринче).
ТЕЗ ТОҢДУРУУ
Бул функцияны колдонуу
тоңдургуч бөлүмдүнө өтө
көп өлчөмдөгү тамак-ашты
тоңдуруу үчүн коюп жатканда
сунушталат. Жаңы азыктарды
тоңдурууга 24 саат калганда,
Тоңдуруу баскычын басып, Тез
Тоңдуруу функциясын иштетиңиз.
Иштетилгенде, Тез Тоңдуруу
көрсөткүчү күйөт. 24 сааттан
кийин, тоңдурула турган азыкты,
тоңдуруу бөлүгүнүн тоңдуруу
аймагынын коюңуз. Функция, 48
саатан кийин автоматтык түрдө
иштен чыгарылат, же Тез муздатуу
баскычын кайра басып кол менен
иштен чыгарса болот.
ОТПУСК
Бул функция, узак убакыттын
ичинде шаймандын кубаттуулук
керектөөсүн азайтуу үчүн
активдештирилиши мүмкүн.
Өзгөчөлүктү активдештирүүгө
чейин, бардык тез бузулуучу
тамак-аш, муздатуу бөлүгүнөн
алынып салынышы керек, жана
эшиктин жакшы жабылганын
текшериңиз, себеби, муздаткыч,
жагымсыз жыттардын пайда
болушунун алдын алуусу үчүн
(+12°C) ылайыктуу температураны
кармап турат.
Отпуск режимин Иштетүү/иштен
чыгаруу үчүн, Отпуск режими
баскычын басыңыз. Функция
иштетилгенде, тиешелүү символ
күйөт.
Температуранын орнотулган
чекитин алмаштыруу, функцияны
автоматтык түрдө иштен чыгарат.
Тоңдургуч бөлүмү туура иштейт.
Көңүл бургула:
• “Тез муздатуу” функциясы
менен шайкеш келбегендик
Оптималдуу өндүрүүлүктү сактоо
үчүн, “Отпуск” жана “Тез муздатуу”
функциялары бир убакта
колдонула албайт.
Ошондуктан, эгер “Тез муздатуу”
функциясы эчак иштетилип жаткан
болсо, ал, бириинчи өчүрүлүп, “Тез
муздатуу” функциясын иштетиш
керек (жана тескеринче).
13
БАСКЫЧКА БӨГӨТ
КОЮУ
Бул функция, бирөө тараптан
шаймандын орнотууларын
байкоосуздан өзгөртүүшүн жана
өчүрүшүнүн алдын алат.
Баскычтарга бөгөт коюу үчүн,
Баскычка бөгөт коюу баскычын 3
секунда ичинде, дисплей Бачкычка
бөгөт коюу көрсөткүчүн көрсөткөнгө
жана акустикалык сигнал
функциянын тандалганын
ырастаганга чейин басып кармап
туруңуз. 3 чекундадан кийин,
Баскычка бөгөт коюу көрсөткүчү өчөт.
Иштетилген убакта башка
баскычтарды басуу (Баскычка бөгөт
коюу баскычынан сырткаары) угулган
сигнелды иштетет жана Бачкычка
бөгөт коюу көрсөткүчү күйөт.
Баскычка бөгөт коюу баскычы
иштетилген убакта, эч кандай
сигнализация иштен чыгарылбайт.
Баскычтарды бөгөттөн чыгаруу үчүн,
ошол эле жол-жобону, дисплейдин
Баскычка бөгөт коюу көрсөткүчүн
көрсөтүп, акустикалык сигнал
функциянын иштен чыгарылганын
ырастаганга чейин, жолдоңуз. 1
секундадан кийин, көрсөткүч өчөт.
ТОҢДУРГУЧ
БАШКАРУУСУ
Тоңдургуч Башкаруусу бул
муздаткычтан толугу менен көз
карандысыз, инновациялык аба
тутумунан улам болгон тоңдургуч
бөмүндөгү температура
туруксуздуулуктарын минималдыкка
чейин азайтакан, жакшыртылган
технология болуп саналат.
Тоңдургуч өрттөрү 60% чейин
азайтылган жана азыктар өзүнүн
баштапкы сапатын жана өңүн
сактайт.
Тоңдургучту башкаруу функциясын
иштетүү/иштен чыгаруу үчүн,
болгону ТОҢДУРГУЧ БАШКАРУУСУ
баскычын басыңыз
Бул функция, температуранын
аныкталган диапазонунда жакшы
иштейт: -22°C жана -24°C ортосунда.
Функция иштетилген убакта, жана
тоңдургучтун учурдагы
температурасы -22°C жылуурак
орнотуу чекитине орнотулган болсо,
температура автоматтык түрдө,
иштөө диапазонуна ылайык болуу
үчүн -22°C орнотулат.
Эгер температура иштеп жатса жана
колдонуучу тоңдургуч
температурасын иштөө
диапазонунан тышкааркыга
алмаштырса, функция автоматтык
түрдө өүрүлөт.
Тез тоңдуруу иштетилген убакта,
«Тоңдургуч башкаруусу» функциясы,
Тез тоңдуруу функциясы
өчүрүлгөнчө токтотулат.
СВЕТ ӨЧКӨН
ЖӨНҮНДӨ
СИГНАЛИЗАЦИЯ
Кубаттуулук өчкөндөн кийин,
шайманыңыз, тоңдургучтагы
температураны автоматтык түрдө
көзөмөлдөөгө долбоорлонгон. Эгер,
тоңдургучтагы температура,
тоңдуруу деңгээлинен өйдө чыкса,
Светтин өчүү көрсөткүчү күйөт,
Сигнализация көрсөткүчү жаркырайт
жана акустикалык сигнализациянын
үнү, электр тармагы кайра камсыз
кылынганда, чыгат. Сигнализацияны
кайра орнотуу үчүн,
Сигнализацияны кайра орнотуу
баскычын бир жолу гана басыңыз.
Свет өчкөн жөнүндө сигнализация
убагында, төмөнкү иш-аракеттер
сунушталынат:
• Эгер тоңдургучтагы азыктар
тоңдурулган эмес, бирок дагы эле
муздак болсо, тоңдургучтагы бардык
азыктар тоңдуруу бөлүмүнө
жылдырылышы керек, жана кийинки
24 сааттын ичинде желиши керек.
• Эгер тоңдургучтагы азыктар
тоңдурулган болсо, бул азыктардын
эритилип, андан соң, электр
тармагы кайра камсыз кылынганда
кайра тоңдурулган. Бул, даамын,
сапатын жана азыктандыруу
деңгээлин азайтат жана ошондой
эле коопсуз кылышы мүмкүн. Бул
азыкты керектебөө, жана
тоңдургучтун ичинен жок кылуу
сунуш кылынат.
Светтин өчүү сигнализациясы, свет
өчкөн жагдайда, тоңдургучтун
ичиндеги азыктын сапатына нускама
менен камсыз кылууга
долбоорлонгон.
Бул тутум азыктын тоңдургучтагы
сапатына же сактыгына кепилдик
бербейт жана керектөөчүлөргө,
азыктын тоңдургучтагы жана
муздаткыч бөлүмдөрүндөгү
азыктардын сапатын баалоого
өздөрүнүн жеке оюн колдонууга
кеңеш берилет.
14
ЖОГОРУЛАГАН
ТЕМПЕРАТУРА
СИГНАЛИЗАЦИЯСЫ
KIR
Сигнализация төмөнкү учурда
иштетилет:
• Шайман, узак мөөнөттө
колдонулбагандан кийин, кубат
тармагына туташтырылды.
• Тоңдургуч бөлүмүнүн
температурасы өтө бийик.
• Тоңдургучта жүктөлгөн
азыктардын саны, техникалык
маалыматтар тактасында
көрсөтүлгөн сандан ашат.
•
ЭШИК АЧЫКТЫГЫН
БИЛДИРГЕН
СИГНАЛИЗАЦИЯ
Эшик 2 мүнөттөн ашык убакытка
ачык калганда, Эшик ачык сигналы
иштетилет.
Эшикти жабыңыз же Сигнализация
Токтотуусун, акустикалык сигналын
үнсүз кылуу үчүн басыңыз.
ТЕЗ МУЗ
МУЗ КУБИКТЕРИН КАНТИП ЖАСОО
КЕРЕК
Тез Муз өзгөчөлүгүн колдонууга
чейин, бош муз кубиктеринин
табасын, муздатуу үчүн, 24
саатка тоңдургучка коюңуз. Тез
Муз подносторунун эң мыкты
өндүрүмдүүлүгүнө жетүү үчүн,
аларды муздаткычта кечке
калтыруу жана температура
жөндөөсүнүн -18°C же муздагыраак
кармоо сунушталынат.
Тез Муз табасын, өзүңүз жакка
тартып, чыгарыңыз.
Табанын капкагын кайра жабыңыз
жана аны кайра тоңдуруу
суурмасынын ага ылайыкталган
жерине коюңуз. Сууну төгүп
албаганга аракет кылыңыз.
Анын капкагын алып салып,
подносту ичүүчү суу менен
толтуруңуз (максималдык
деңгээли = подностун толук
сыйымдуулугунун 2/3).
МУЗ КУБИКТЕРИН КАНТИП
ЖАСОО КЕРЕК
Муз даяр болгондо, капкагын
ачып, кубиктерди чыгарыңыз.
•
•
Муздаткычтын эшиги кѳп
убакытка чейин ачык калса.
Сигнализация сиренасын үнсүз
кылуу үчүн, Кайра орнотуу
баскычын бир жолу гана басыңыз.
Тоңдургуч бөлүмү - 10°C
температурасынан төмөнкүгө
жеткенде, жана Сигнализация
көрсөткүчү өчкөндө,
Сигнализация көрсөткүчү
автоматтык түрдө өчөт.
Муз кубиктеринин түзүлгөнүн
эң аз дегенде 30 мүнөт күтүңүз
(подностор, биринчи колдонгондон
кийин дароо колдонулган болсо, бул
убакыт биразга созулушу мүмкүн).
колдонулушу мүмкүн.
Аларды эң мыкты колдонуу үчүн,
аларды тоңдургуч бөлүгүнүн
үстүңкү суурмасындагы сакталган
азыктардын үстүнө коюңуз.
Мындай абалда, лотоктор,
муз кубиктерин жасоо үчүн да
колдонулушу мүмкүн, бирок, ал
үчүн, убакыт көбүрөөк кетиши
мүмкүн.
ТЕЗ МУЗ ЛОТОКТОРУН
ЭВТЕКТИКАЛЫК КАТАРЫ
КОЛДОНУУ
Тез муз лотоктору, кубаттуулуктун
кыйроо убагында, азыктарды
тоңгон боюнча кармоо үчүн,
евтектикалык катары да
15
ТАМАКТЫ САКТОО КЕҢЕШТЕРИ
МУЗДАТКЫЧ БӨЛҮГҮ
Муздаткыч, даяр, жаңы жана консерваланган
тамактарды, сүт азыктарын, жашылчажемиштерди жана ичимдиктерди сактоого
идеалдуу жай.
АБА ҮЙЛӨГҮЧҮ
Абанын муздаткыч бөлүгүндөгү табигый
циркуляциясы, ар түрлүү температурада
натыйжаланат. Жашылча-жемиштер
контейнеринин так үстүндө жана дубалдагы
аймак эң муздак болуп эсептелинет. Бөлүмдүн
жогорку маңдайы эң жылуу болуп эсептелинет.
Жетишкиз үйлөө, кубаттуулуктун
керектөөсүнүн жогорулашына жана муздатуу
өндүрүмдүүлүгүнүн азайышына натыйжаланат.
Аба тешиктерин тамак же башка нерселер
менен жаппаңыз - алар ылайыктуу аба
циркуляциясы жана тамакты жакшы сактоо
үчүн оптимизацияланган.
ЖАҢЫ ТАМАКТЫ ЖАНА ИЧИМДИКТЕРДИ КАНТИП САКТОО КЕРЕК
› Тамактарды ороого, кайра иштетүүгө
болгон пластмасса, алюминий жана айнек
контейнерлерди жана жабышкак тасманы
колдонуңуз.
›Суюктуктарга жана жыт чыгаруучу же тартып
алуучу же даам өткөрүүчү тамак-аштарга
ар дайым жабыла турган контейнерлерди
колдонуңуз жеалардын үстүн жабыңыз.
›Ири өлчөмдөгү этилен газын чыгарган жана
жашылча-жемиштер жана салат сыяктуу
бул газга сезимтал болгон тамактар сактоо
мөөнөтүн кыскартпагандай кылып ар дайым
өзүнчө коюлушу же оролушу керек; мисалы,
помидорлорду, киви жемиши же капуста менен
чоогу койбоңуз.
›Жетиштүү аба айлануусун мүмкүн кылууга,
тамак-аштарды бири бирине өтө жакын
койбоңуз.
›Бөтөлкөлөрдүн кулап кетүүсүн алдын алууга,
сиз бөтөлкө кармагычты колдоно аласыз.
›Эгерде муздаткычка салынуучу тамактын
көлөмү өтө аз болсо, бөлүкчөнүн муздагыраак
аймагында жайгашкандыктан жашылчажемиштер салынуучу идиштердин жогору
жагындагы текчелерди колдонууңузду
сунуштайбыз.
› Аба кирүүчү тешиктерин тамак-аш менен
жаппоону унутпаңыз.
ЖАҢЫ ТАМАКТЫ ЖАНА ИЧИМДИКТЕРДИ КАЙДА САКТОО КЕРЕК
› Муздаткычтын текчелеринде: даяр
тамактарды, тропикалык жемиштерди,
сырларды, деликатестерди.
› Эң муздак аймакта (жемиш жана жашылчалар
контейнеринин үстүндөгү): эт, балык, муздак эт
кесиндилери, торттор
16
› Жемиштер жана жашылчалар контейнеринде:
жемиштер, салат, жашылчалар.
› Эшигинде: май, джемдер, соустар, туздалган
бадыраңдар, консервалар, бөлтөлкөлөр,
ичимдик картондору, жумурткалар.
KIR
Легенда
МЕЛҮҮН АЙМАК
Тропикалык жемиштер,
консервалар, ичимдиктер,
жумурткалар, соустар, туздалган
бадыраңдар, май, джемдерди
сактоо үчүн сунушталат
МУЗДАК АЙМАК
Сыр, сүт, сүт азыктары,
деликатесстер, йогурт сактоого
сунушталынат
ЭҢ МУЗДАК АЙМАК
Муздак эт кечсиндилери,
десерттерди сактоого
сунушталынат
ЖАШЫЛЧА-ЖЕМИШ СУУРМАСЫ
ТОҢДУРУУ АЙМАГЫНЫН
СУУРМАСЫ
(МАКС. МУЗДАК АЙМАК) Жаңы/
бышырылган тамакты сактоого
сунушталынат.
НОРМАЛДУУ ТОӉДУРГУЧ
СУУРМА ҮКѲКТѲРҮ
Эскертүү: Шарттуу белгилердин
боз түсү суурманын түсүнө
шайкеш келбейт
17
ТОҢДУРГУЧ БӨЛҮМҮ
Тоңдургуч бул тоңдурулган азыктарды
сактоого, муз бөлүкчөлөрүн жасоого жана
жаңы тамакты тоңдургуч бөлүкчөсүндө
тоңдуруу үчүн идеалдуу орун.
24 сааттык мөөнөттүн ичинде тоңдурууга
мүмкүн болгон жаңы азыктардын
килограммынын максималдык саны
техникалык маалыматтар тактасында
көрсөтүлгөн (...кг/24с.).
Эгерде тоңдургучка сала турган
азыгыңыздын көлөмү өтө аз болсо, биз
тоңдургуч бөлүмүңүздүн эң муздак аймакты
колдонууңузду сунуштайбыз, ал, жогорку
аймакка шайкеш.
ЖАҢЫ АЗЫКТАРДЫ ТОҢДУРУУГА ЖАНА САКТООГО ПАЙДАЛУУ КЕҢЕШТЕР
›Биз, бардык тоңдурулган азыктарыңызга
› Ысык тамакты, муздаткычка коюудан мурун,
белги коюп, сакталган күнүн жазууңузду
муздатыңыз.
сунуштайбыз. Азыктарга белги коюу,
азыктарды аныктооңузга жана аларды сапаты
› Толугу менен же бөлүгү менен эритилген
начарлаганга чейин кайсыл убакта колдонуу
азыктарды ошол заматта жеш керек.
керек экендигин билүүңүзгө жардам берет.
Азыкты эриткенден кийин, бышырмайынча,
Эритилген азыкты кайра тоңдурууга болбойт.
кайталап тоңдурбаңыз. Бышырылгандан кийин
гана, эритилген азыкты тоңдурса болот.
›Тоңдуруудан мурун, жаңы азыкты ороңуз
жана оозун төмөнкүлөр менен бекитиңиз:
› Суюктугу бар бөтөлкөлөрдү тоңдурбаңыз.
алюминий фольга, жабышкак тасма, жел жана
суу кирбеген целлофан баштыктар, капкагы
› Тез муздатуу функциясын, муздатуу же
бар полиэтилен контейнерлери же жаңы
тоңдуруу тартибин тездетүү үчүн колдонуңуз
азыктарды тоңдурууга ылайыктуу тоңдургуч
(Күндөлүк колдонмо нускамасын караңыз).
контейнерлери.
› Тез тоңдуруу функциясын, муздатуу же
тоңдуруу тартибин тездетүү үчүн колдонуңуз
›Жогорку сапатта тоңдуруу үчүн, азык жаңы,
(Күндөлүк колдонмо нускамасын караңыз).
бышкан жана эң жакшы сапатта болушу керек.
›Жаңы жашылча-жемиштер баштапкы азыктык
баалуулугун, туруктуулугун, түсүн жана
даамын толугу менен сактоо үчүн, терилип
бүтөөрү менен тоңдурулушу сунушталат.
Айрым эттерди, өзгөчө атылган канаттулардын
эттерин тоңдуруудан мурун илип коюу керек.
ТОҢДУРУЛГАН АЗЫКТАР: САТЫП АЛУУ КЕҢЕШТЕРИ
Тоңдурулган азыктарды сатып алып жатканда:
› Таңгагынын бузулбаганын ырастаңыз
(бузулган таңгактагы тоңдурулган азык,
бузулган болушу мүмкүн). Эгерде таңгак көөп
кетсе же анын эриген жерлери болсо, балким
ал оптималдуу температурада сакталган эмес,
жана эрүү процесси эчак башталган.
› Сатып алып жатканда, тоңдурулган
азыктарды эң аягында алыңыз, жана аларды
атайын термоизоляцияланган муздатуу
баштыгында ташыңыз.
18
› Үйгө жеткенде, тоңдурулган азыктарды дароо
тоңдургучка салыңыз.
› Эгер азык, бөлүгү менен эритилсе, аны
кайра тоңдурбаңыз. 24 саатын ичинде аны
керектеңиз.
› Температура өзгөрүүлөрүнүн алдын алыңыз
же минимумга чейин азайтыңыз. Таңгакта
берилген «чейин жарактуу» мөөнөтүн
сактаңыз.
› Ар дайым таңгактагы сактоо маалыматына
көңүл буруңуз.
KIR
ТОҢДУРУЛГАН АЗЫКТАРДЫН САКТОО МӨӨНӨТҮ
ЭТ
ай
Уй эти
8 - 12
Чочко эти, торпок эти
Козу эти
Коён эти
6-9
6-8
4-6
Фраш / ич эттери
Сосискалар
КАНАТТУУНУН ЭТИ
2-3
1-2
Ток эти
5-7
Үндук эти
Субазыктар
РАК СЫЯКТУУЛАР
6
2-3
Моллюск крабдары, 1 - 2
омар
Краб, омар
1-2
ДЕМДЕП
БЫШЫРЫЛГАН
АЗЫКТАР
Мал эти,
канаттуулар эти
СҮТ АЗЫКТАРЫ
ай
ЖЕМИШТЕР
ай
2-3
алма
12
Май
Сыр
6
3
8
8 - 12
8 - 12
Коюу каймак
Бал муздак
Жумурткалар
ШОРПО ЖАНА
СОУСТАР
Шорпо
Эт соусу
Паштет
Рататуй
1-2
2-3
8
Абрикос
Кара моюл
Карагат/ кызыл
карагат
Алча
Шабдалы
Алмурут
Кара өрүк
2-3
2-3
1
8
Малина
Кулпунай
Ышкын
Жемиш ширелери
(апельсин, лимон,
грейпфрут)
ЖАШЫЛЧАЛАР
8 - 12
10
10
4-6
Спаржа
Базилик
8 - 10
6-8
КОНДИТЕР
АЗЫКТАРЫ ЖАНА
НАН
Нан
10
10
8 - 12
10
Устрица, кабынан
чыгарылган
БАЛЫК
1-2
Торттор (пирогдор)
1-2
4
“майлуу балык”
(сёмга, сельдь,
скумбрия)
“майсыз балык”
(треска, палтус)
2-3
Пирожное (торттор)
Куймактар
2-3
1-2
Буурчактар
Артишоктор
12
8 - 10
Бышырылбай
жасалган кондитер
азыктары
Киш
2-3
Брокколи
8 - 10
1-2
8 - 10
Пицца
1-2
Брюссель
капустасы
Түстүү капуста
Сабиздер
Сельдерей
Козу карын
Петрушка
Мурчтар
Буурчактар
Кызыл фасоль
Шпинат
Помидор
Цуккини
МОЛЛЮСК
3-4
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
12
12
12
8 - 10
8 - 10
19
ЭГЕР ШАЙМАН КОЛДОНУЛБАСА, АГА КАРАЙ
СУНУШТАМАЛАР
ЖОК БОЛУУ/ ОТПУСК
Эгерде узагыраак мөөнөткө жок болсоңуз,
азыктардын бардыгын керектөө жана
кубаттуулукту үнөмдөө үчүн, шайманды өчүрүп
салуу сунушталынат.
КӨЧҮҮ
1.
Бардык ички бөлүктөрүн алып салыңыз.
2. Аларды жакшы ороңуз да, аларды бирибирине урулбагандай же жоголуп кетпегендей
кылып, чогуу жабышуучу лента менен ороңуз.
3.
Жөндөлө турган таянычтарды, колдоо
түздүгүнө тийбегендей кылып, бурап
чыгарыңыз.
4.
Эшикти жаап, жабышуучу лента менен
бекемдеңиз, жана жабышуучу лентаны
колдонуу менен, кубат кабелин шайманга
бекитиңиз.
КУБАТТУУЛУК КЫЙРООСУ
Кубаттуулук кыйроосунун жагдайында,
жергиликтүү электрикалык камсыз кылуу
кеңсесине чалып, мунун канчалык узакка
созулаарын сураңыз.
Эскертүү: Толук шайман, жарым-жартылай
толук шайманга караганда узагыраак мөөнөткө
муздак тураарын эске алыңыз.
Эгерде муз кристаллдарын азыкта дагы эле
көрүү мүмкүн болсо, аны кайра тоңдурса
болот, ошентсе да, даамы жана жыты өзгөрүшү
мүмкүн.
Эгер азык, абдан эле начар жагдайда болсо,
аны ыргытып салуу керек.
20
Кубаттуулук кыйроосу 24 саатка чейин
созулууда.
Шаймандын эшигин жабык абалда
калтырыңыз. Бул, сакталган азыктардын
мүмкүн болушунча узак убакка чейин муздак
бойдон калышына мүмкүндүк берет.
Кубаттуулук кыйроосу 24 сааттан узагыраак
созулууда.
Тоңдургуч бөлүмүн бошотуңуз жана азктарды
көтөрүп жүрүүчү тоңдургучка салыңыз. Эгерде,
тоңдургучтун мындай түрү жок болсо, жана,
ошондой эле эч жасалма муз таңгактары
мүмкүн эмес болсо, анда эң тез бузула тарган
азыктарды керектеңиз.
Муз лотогун бошотуңуз.
KIR
ТАЗАЛОО ЖАНА
КАРМОО
ЭСКЕРТҮҮ
Ар кандай кармоо же тазалоо операцияларын
аткаруудан мурда шайманды штепсель
вилкасынан же электр тогунан ажыратыӊыз.
Эч качан абразивдерди колдонбоңуз.
Муздаткычтын бөлүктөрүн, тез күйүүчү
суюктуктар менен тазалабаңыз.
› Убак-убагы менен, шайманды, атайын
муздаткычтын ичин жуу үчүн каражаттарды
жылуу сууга кошуп жана чүпүрөк менен
тазалап туруңуз.
› Шаймандын сыртын жана эшиктин
тыгыздоочусун ным чүпүрөк менен тазалаңыз
жана жумшак чүпүрөк менен кургатыңыз.
› Шаймандын артында турган конденсатор,
дайыма чаң соргуч шайман менен тазаланып
турушу зарыл.
ЭСКЕРТҮҮ
Буу тазалоо каражаттарын колдонбоӊуз.
Баскычтар жана башкаруу панелинин
дисплейи спирт же спирттен келип чыккан
заттар менен тазаланбашы керек. Жөн гана
кургак чүпүрөк менен тазалоо зарыл.
Маанилүү:
› Баскычтар жана башкаруу панелинин
дисплейи спирт же спирттен келип чыккан
заттар менен тазаланбашы керек. Жөн гана
кургак чүпүрөк менен тазалоо зарыл.
Муздатуу тутумунун түтүктөрү эритүү
контейнеринин жанында жайгашкан, жана алар
ысып кетиши мүмкүн. Аларды, убак-убагы
менен чаң согруч шайманы менен тазалап
туруңуз.
21
БУЗУКТУКТАРДЫ ЖОЮУ
ЖАНА САТУУДАН КИЙИНКИ
ТЕЙЛӨӨ
САТЫП АЛГАНДАН КИЙИНКИ КЫЗМАТЫНА
КАЙРЫЛАРДАН МУРДА...
Өндүрүмдүүлүк көйгөйлөрү, көбүнчө сиз өзүңүз
таба ала турган жана эч кандай аспаптарды
колдонбостон оңдой турган кичинекей
нерселерден улам келип чыгат.
ФУНКЦИОНАЛДЫК ҮНДӨР
Шайманыңыздан келип чыккан үндөр кадыресе
болуп эсептелинет, себеби анын ичинде бир
нече үйлөгүчтөр жана моторлору бар. Алар
өндүрүмдүүлүктү жөндөө үчүн автоматтвык
түрдө күйүп жана өчүп турат.
КЭЭ БИР ФУНКЦИОНАЛДЫК ҮНДӨР ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ АТКАРУУ АРКЫЛУУ АЗАЙЫШЫ МҮМКҮН:
› Шаймандын деңгээлин оңдоп, аны түз
тегиздикке коюу.
› Ички бөлүктөрдүн туура жайгашканын
текшерүү.
› Шайман жана эмеректин ортосундагы
байланышуунун алдын алып, бөлүү.
› Бөтөлкөлөр жана контейнерлердин бири
бирине тийишпегенин текшерүү.
СИЗ УГА АЛГАН БАШКА ФУНКЦИОНАЛДЫК
ҮНДӨР
Шайманды биринчи жолу же көп Муздатуу суюктугу түтүктөргө
убакыттагы тыгынуудан кийин
кирип жаткандагы чулкулдоо
токко сайганда, ышкыруу үнү.
үнү.
БРРР үнү, иштеп жаткан
компрессордон.
Суу вентилинин же үйлөгүчтүн
иштеп баштагандагы ызылдоо
үнү.
ЧЫКЛДЫТКАН үн, бул
термостаттан чыгат. Ал
компрессордун канчалык көп
иштээрин жөндөйт.
22
Компрессор иштеп
баштагандагы сынуу үнү.
KIR
БУЗУКТУКТАРДЫ ЖОЮУ ҮЧҮН
ЖОЛ КӨРСӨТКҮЧ
Көйгөй
Мүмкүн болгон себеп
ШАЙМАН ИШТЕБЕЙТ
Көйгөй шаймандын
› Талап кылынган вольту
кубаттуулук параметрлеринде менен, иштеген розеткага,
болушу мүмкүн.
кубаттуулук кабелинин
сайылганын текшериңиз.
› Сактагыч түзмөктөрүнүн же
электрикалык тутумунун
сактагычтарынын үйүңүздө
экенин текшериңиз
ЭРИТҮҮ ЛОТОГУНДА СУУ
БАР
Бул ысык, нымдуу аба
ырайында кадыресе болуп
эсептелинет. Лотоктогу суу
жада калса, теңинен болушу
мүмкүн.
ШАЙМАНДЫН БУРЧТАРЫ,
ЭШИКТИН ТЫГЫЗДООЧУСУ
МЕНЕН КОШО БИРИККЕН
ЖЕРИ, КАРМАГАНДА ЖЫЛУУ
Бул бузук эмес.
Бул, ысык аба ырайында жана
компрессордун иштеп
жатканында кадыресе болуп
эсептелинет.
ЛАМПА ИШТЕБЕЙТ
Лампа алмаштырылышы
керек.
Шайман, иштөө/күтүү
режиминде болушу мүмкүн
Чечим
› Суунун агып кетпегенин, аны
үчүн, шаймандын бираз
көтөрүлүп турганын
ырастаңыз.
› Сактагыч түзмөктөрүнүн же
электрикалык тутумунун
сактагычтарынын үйүңүздө
жакшы иштээрин текшериңиз
› Талап кылынган вольту
менен, иштеген розеткага,
кубаттуулук кабелинин
сайылганын текшериңиз
› Эгерде диод лампарлары
сынык болсо, колдонуучу, аны
алмаштыруу үчүн, Кызматка
чалышы керек. Алар, биздин
Сатып алынгандан кийинки
кызмат борборлорунда же
ыйгарым укуктуу дилердерде
гана мүмкүн.
23
МОТОР ӨТӨ КӨП ИШТӨӨДӨ
КӨРҮНӨТ
Мотордун иштөө убакыты ар
кандай нерселерден көз
каранды: эшиктин ачылыпжабылуу саны, сакталган
тамак-аштан, бөлмөнүн
температурасынан,
температура
башкарууларынын
жөндөөлөрү.
› Шайман башкарууларынын
туура орнотулганын
ырастаңыз.
› Шайманга, өтө ири азыктын
коюлбаганын текшериңиз.
› Эшиктин өтө тез тезден
ачылып жабылбаганын
текшериңиз.
› Эшиктин туура жабылганын
текшериңиз.
ШАЙМАНДЫН
ТЕМПЕРАТУРАСЫ ӨТӨ
БИЙИК
Ар кандай себептер болушу
мүмкүн («Чечимдерди»
караӊыз)
› Конденсатордун (шаймандын
артын) чаң жана кээбер
баспагынын ырастаңыз.
› Эшиктин туура жабылганын
текшериңиз.
› Эшиктин тыгыздоочусунун
туура орнотулганын
текшериңиз.
› Ысык күндөрдө же бөлмө
жылуу буолсо, мотор көбүрөөк
иштейт.
› Эгер шаймандын эшиги
бираз убакытка ачык бойдон
калтырылса же көп тамак
сакталса, мотор, шаймандын
ичин муздатуу үчүн узагыраак
иштейт.
ЭШИКТЕР ЖАКШЫ
АЧЫЛБАЙТ ЖАНА
ЖАБЫЛБАЙТ
Ар кандай себептер болушу
мүмкүн («Чечимдерди»
караӊыз)
› Азыктын таңгактары, эшикти
бөгөттөбөгөнүн текшериңиз.
› Ички бөлүктөрдүн же
автоматтык түрдө муз
жасоочу шаймандын ордунан
чыгып кетпегенин текшериңиз.
› Эшиктин тыгыздоочусу кир
эмес жана жабышкак эмес
экенин текшериңиз.
› Шаймандын бираз
бийиктикте турганын
текшериңиз.
24
KIR
САТКАНДАН КИЙИНКИ КЫЗМАТЫ
САТУУДАН КИЙИНКИ
ТЕЙЛӨӨГӨ ЧАЛУУДАН
МУРДА
1.
БУЗУКТУКТУ ЖОЮУ ҮЧҮН НУСКАМАДА
берилген сунуштардын жардамы менен
көйгөйдү өз алдынча чече алаарыңызды
көрүңүз.
2.
Бузуктук жоюлганын көрүү үчүн
шайманды өчүрүп кайра иштетиңиз
ЭГЕРДЕ ЖОГОРУДА АТАЛЫП ЧЫККАН
ТЕКШЕРҮҮЛӨРДӨН КИЙИН БУЗУКТУК
ЖОЮЛБАСА, ЖАКЫНКЫ САТУУДАН
КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨГӨ КАЙРЫЛЫҢЫЗ
Жардам алуу үчүн, кепилдик буклетинде
көрсөтүлгөн номерге чалыңыз же вебсайттагы
нускамаларды жолдоңуз www.whirlpool.eu
Ар
•
•
•
•
•
дайым так аныктаңыз:
бузуктуктун кыскача сүрөттөмөсүн;
шаймандын түрүн жана анык моделин;
кызмат номери (техникалык маалыматтар
тактасындагы Кызмат деген сөздөн кийинки
номер). Тейлөө номери ошондой эле
кепилдик буклетинде көрсөтүлгөн;
сиздин толук дарегиңиз;
сиздин телефон номериңиз.
Эгер оңдоо талап кылынса, ыйгарым
укуктуу Сатуудан кийинки тейлөө менен
байланышыңыз (оригинал камылган
бөлүктөр колдонулаарына жана оңдоо туура
аткарыларына кепилденүү үчүн).
Өндүрүүчү:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
25
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
26
KIR
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
b
27
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
28
KIR
KY
400010868307
Whirlpool® бул Whirlpool'дун катталган соода белгиси, АКШ.
001
n
29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising