Whirlpool | BSNF 8772 OX | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8772 OX Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool BSNF 8772 OX Lietotāja rokasgrāmata
Veselības un drošības, lietošanas un apkopes
un montāžas instrukcija
www.whirlpool.eu/register
LATVISKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
LV
LATVISKI
VESELĪBAS UN DROŠĪBAS, LIETOŠANAS UN
APKOPES un MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci
vietnē www.whirlpool.eu/register
Rādītājs
Veselības un drošības instrukcija
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VIDES AIZSARDZĪBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lietošanas un apkopes instrukcija
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IERĪCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VADĪBAS PANELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DURVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LEDUSSKAPJA APGAISMOJUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PLAUKTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VENTILATORS + ANTIBAKTERIĀLAIS FILTRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS AR „NO FROST” TEHNOLOĢIJU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS AR „NO FROST” TEHNOLOĢIJU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KĀ LIETOT IERĪCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MONTĀŽA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FUNKCIJAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
IETEIKUMI PRODUKTU UZGLABĀŠANAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
IETEIKUMI IERĪCES NEIZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
TĪRĪŠANA UN APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA UN PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
FUNKCIONĀLAS SKAŅAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Montāžas instrukcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
NOTEIKTI JĀIZLASA UN
JĀIEVĒRO
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi
izlasiet šos drošības
norādījumus.
Saglabājiet šos norādījumus
turpmākām uzziņām.
Šie norādījumi un pati ierīce
sniedz svarīgus drošības
brīdinājumus, kas ir jāizlasa un
vienmēr jāievēro.
Ražotājs neuzņemas atbildību
par bojājumiem, kas radušies
nepiemērotas lietošanas vai
nepareizu vadības elementu
iestatīšanas dēļ.
veikalos, birojos un citās darba
vidēs;
– zemnieku saimniecībās un
klientu istabās viesnīcās, moteļos
un citās dzīvojamā tipa vidēs;
- “gulta un brokastis” tipa vidē;
- sabiedriskās ēdināšanas un
tamlīdzīgiem mērķiem (ne
mazumtirdzniecībā).
Ierīcē uzstādītā spuldzīte ir īpaši
paredzēta sadzīves tehnikai un
nav piemērota izmantošanai kā
gaismeklis telpu izgaismošanai
(EK Regula 244/2009).
Ierīce ir piemērota izmantošanai
vietās, kur temperatūra ir
turpmāk norādītajā amplitūdā
atbilstoši klimata klasei, kas
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI
norādīta uz datu plāksnītes.
Ļoti maziem (0-3 gadi) un
Ierīce var darboties nepareizi, ja
maziem bērniem (3-8 gadi)
tā ir ilgstoši atstāta vidē, kuras
jāatrodas drošā attālumā no
temperatūra ir ārpus norādītās
ierīces, ja vien tie netiek
amplitūdas.
nepārtraukti uzraudzīti.
Klimata klases vides temp. (°C)
Bērni no 8 gadu vecuma un
SN No 10 līdz 32
personas ar fiziskiem, jušanas vai N No 16 līdz 32
garīgiem traucējumiem vai bez
ST No 16 līdz 38
pieredzes un zināšanām var
T No 16 līdz 43
lietot šo ierīci, ja tās tiek
Šī ierīce nesatur CFC. Dzesētāja
uzraudzītas vai instruētas par
kontūrā ir R600a (ogļūdeņradis).
ierīces drošu lietošanu un izprot Ierīces ar izobutānu (R600a):
ar to saistītos riskus. Bērni
izobutāns ir dabīga gāze, kas
nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces neietekmē apkārtējo vidi, bet ir
tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt uzliesmojoša.
bērni bez pieaugušo
Tāpēc pārliecinieties, vai
uzraudzības.
dzesētāja kontūra caurules nav
bojātas. Iztukšojot dzesētāja
ATĻAUTĀ LIETOŠANA
kontūru, īpaši uzmanīgi
rīkojieties bojātu cauruļu
Šī ierīce ir paredzēta lietošanai
gadījumā.
tikai mājas apstākļos, nevis
BRĪDINĀJUMS : Nesabojājiet
profesionāliem nolūkiem.
ierīces dzesēšanas kontūra
Neizmantojiet ierīci ārpus
caurules.
telpām.
Neuzglabājiet ierīcē sprāgstošas BRĪDINĀJUMS : Pārliecinieties,
lai ventilācijas lūkas ierīces
vielas, piemēram, aerosola
korpusā vai iebūvētajā struktūrā
baloniņus, un nenovietojiet
nebūtu nosprostotas.
benzīnu vai citus uzliesmojošus
materiālus tuvu tai – var izcelties BRĪDINĀJUMS : Lai paātrinātu
atkausēšanu, neizmantojiet
ugunsgrēks, ja ierīce ir nejauši
mehāniskus, elektriskus vai
tikusi ieslēgta.
UZMANĪBU: Ierīci nav paredzēts ķīmiskus līdzekļus, izņemot
ražotāja ieteiktos.
darbināt ar ārēju taimeri vai
BRĪDINĀJUMS : Nelietojiet un
atsevišķu tālvadības sistēmu.
nenovietojiet elektroierīces šīs
Šo ierīci ir paredzēts izmantot
sadzīvē un tamlīdzīgi, piemēram: ierīces nodalījumos, ja tās nav
tieši atļāvis ražotājs.
– personāla virtuves zonās
4
BRĪDINĀJUMS : Ledus
gatavotāji un/vai ūdens dozatori,
kas nav tieši savienoti ar
ūdensapgādi, ir jāuzpilda tikai ar
dzeramo ūdeni
BRĪDINĀJUMS :
Automātiskajiem ledus
gatavotājiem un/vai ūdens
dozatoriem jābūt savienotiem ar
ūdens padevi, kas piegādā tikai
dzeramo ūdeni ar spiedienu no
0,17 līdz 0,81 MPa (1,7 un
8,1 bāri).
Nenorijiet ledus paku saturu
(nav toksisks; dažos modeļos).
Neēdiet ledus kubiņus vai ledu
uz kociņiem tūlīt pēc izņemšanas
no saldētavas, jo tādējādi var gūt
apsaldējumus.
Izstrādājumiem, kuriem ir
paredzēts izmantot gaisa filtru
pieejama ventilatora pārsega
iekšpusē, filtram vienmēr
jāatrodas vietā, kad darbojas
ledusskapis.
Saldētavas nodalījumā
neglabājiet stikla konteinerus ar
šķidrumiem, jo tie var saplīst.
Nenosprostojiet ventilatoru (ja
pieejams) ar pārtikas precēm.
Pēc pārtikas novietošanas
pārbaudiet, vai nodalījumu, it
īpaši saldētavas, durtiņas
aizveras pareizi.
Bojāts grozs pēc iespējas drīzāk
jānomaina.
Ledusskapja nodalījumu
izmantojiet tikai svaigas pārtikas
uzglabāšanai, bet saldētavas
nodalījumu — tikai saldētas
pārtikas uzglabāšanai, svaigas
pārtikas saldēšanai un ledus
kubiņu gatavošanai.
Izvairieties no neietītas pārtikas
uzglabāšanas tiešā saskarē ar
ledusskapja vai saldētavas
nodalījumu iekšējām virsmām.
Ierīcēm var būt speciālie
nodalījumi (svaigo produktu
nodalījums, nulles grādu
kārba...).
Ja konkrētā izstrādājuma bukletā
nav norādīts citādi, tos var
izņemt, saglabājot līdzvērtīgu
sniegumu.
C-pentānu izmanto kā pūšanas
LV
vielu izolācijas putās, un tā ir
uzliesmojoša gāze.
MONTĀŽA
Uzstādīšanu un apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts tehniķis
atbilstoši ražotāja norādījumiem
un vietējiem drošības
noteikumiem. Nelabojiet un
nemainiet ierīces detaļas, ja vien
tās nav tieši norādītas lietotāja
rokasgrāmatā.
Neļaujiet bērniem veikt ierīces
montāžu. Neļaujiet bērniem būt
klāt ierīces montāžas laikā.
Iespējami bīstamus iesaiņojuma
materiālus (plastmasas maisiņus,
polistirolu u.c.) ierīces
uzstādīšanas laikā un pēc tās
glabājiet bērniem nepieejamā
vietā.
Ierīces pārvietošana un
uzstādīšana jāveic vismaz diviem
cilvēkiem. Izmantojiet
aizsargcimdus visos izsaiņošanas
un uzstādīšanas darbos.
Uzmanieties, lai ierīces
pārvietošanas laikā nesabojātu
grīdu (piemēram, parketu).
Uzstādiet un nolīmeņojiet ierīci
uz grīdas, kas spēj izturēt ierīces
svaru, vietā, kas ir piemērota
iekārtas izmēram un lietošanas
veidam.
Pēc ierīces izsaiņošanas
pārliecinieties, vai pārvadāšanas
laikā tā nav bojāta. Problēmu
gadījumā sazinieties ar
izplatītāju vai tuvāko
pēcpārdošanas apkopes
dienestu.
Pirms ierīces uzstādīšanas tai
jābūt atvienotai no elektrotīkla.
Uzstādīšanas laikā sekojiet līdzi,
lai ierīce nebojātu barošanas
kabeli.
Lai nodrošinātu nepieciešamo
ventilāciju, atstājiet brīvu vietu
abās pusēs ierīcei un virs tās.
Lai izvairītos no saskarsmes ar
karstām virsmām, attālumam no
ierīces aizmugures līdz sienai aiz
tās jābūt vismaz 50 mm.
Šī attāluma samazināšana
palielinās izstrādājuma
elektrības patēriņu.
Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad
montāža ir pabeigta.
Pirms ierīces ieslēgšanas
pagaidiet vismaz divas stundas,
lai pārliecinātos, vai dzesēšanas
kontūrs darbojas efektīvi.
Pārliecinieties, vai ierīce nav
novietota blakus siltuma
avotam.
ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI
Lai ierīces uzstādīšana atbilstu
spēkā esošiem drošības
noteikumiem, nepieciešams
izmantot daudzpolu slēdzi, kur
minimālā atstarpe starp
kontaktiem ir 3 mm, un ierīcei
jābūt sazemētai.
Ja ierīces kontaktdakša neder
rozetē, sazinieties ar kvalificētu
speciālistu.
Elektrības kabelim jābūt
pietiekami garam, lai jau
iebūvētu ierīci varētu ērti
pievienot elektrotīklam.
Nevelciet aiz ierīces
elektroapgādes kabeļa.
Ja elektrības vads ir bojāts,
nomainiet to pret tāda paša
veida vadu.
Elektrības vadu drīkst nomainīt
tikai kvalificēts speciālists
saskaņā ar ražotāja
norādījumiem un spēkā
esošajiem drošības
noteikumiem.
Sazinieties ar autorizētu servisa
centru.
Ja ierīces kontaktdakša neder
rozetē, sazinieties ar kvalificētu
speciālistu.
Neizmantojiet pagarinātājus vai
vairākspraudņu kontaktligzdas
vai adapterus.
Nelietojiet ierīci, ja tai bojāts
strāvas kabelis vai kontaktdakša,
ja ierīce nedarbojas pareizi vai tā
ir bojāta vai nomesta.
Nenovietojiet strāvas kabeli uz
karstas virsmas.
Pēc ierīces uzstādīšanas tās
elektriskās sistēmas detaļas
nedrīkst būt pieejamas.
Nepieskarieties ierīcei ar mitrām
ķermeņa daļām un nelietojiet to,
ja jums ir basas kājas.
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Tīrīšanas un apkopes laikā
nēsājiet aizsargcimdus.
Pirms ierīces tīrīšanas un
apkopes tai jābūt atvienotai no
elektrotīkla.
Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas
iekārtu.
Neizmantojiet abrazīvus vai
raupjus tīrīšanas līdzekļus,
piemēram, stikla tīrīšanas
līdzekļus, uzsliesmojošus
šķidrumus, tīrāmos vaskus,
koncentrētus mazgāšanas
līdzekļus, balinātājus vai tīrāmos
līdzekļus, kuru sastāvā ir naftas
produkti, plastmas daļu, ierīces
iekšpuses un starpliku tīrīšanai.
Neizmantojiet papīra dvieļus,
tīrāmos sūkļus vai citus raupjus
tīrīšanas līdzekļus.
5
VIDES AIZSARDZĪBA
IEPAKOJUMA MATERIĀLU
UTILIZĀCIJA
Iepakojuma materiāls ir 100%
pārstrādājams un tiek apzīmēts ar
otrreizējās pārstrādes simbolu.
Tādēļ dažādas iepakojuma daļas
jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar
vietējiem atkritumu apsaimniekošanas
noteikumiem.
MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU
UTILIZĀCIJA
Nododot šo ierīci metāllūžņos,
padariet to nelietojamu, nogriežot
strāvas kabeli un izņemot durvis un
plauktus (ja tādi ir) tā, lai bērni nevar
vienkārši iekļūt iekšpusē un tikt
iesprostoti.
Šī ierīce ir izgatavota no
pārstrādājamiem vai atkārtoti
izmantojamiem materiāliem. Utilizējiet
to saskaņā ar vietējiem atkritumu
apsaimniekošanas noteikumiem.
Plašāku informāciju par lietotu
mājsaimniecības ierīču apstrādi,
atjaunošanu un pārstrādi var iegūt
vietējās kompetentajās iestādēs, pie
atkritumu savākšanas pakalpojumu
sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci
iegādājāties.
Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas
Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem
(EEIA).
Nodrošinot pareizu izstrādājuma
izmešanu, palīdzēsit novērst
iespējamu negatīvo ietekmi uz dabu
un cilvēku veselību, ko var izraisīt
nepareiza šīs ierīces utilizācija.
simbols uz izstrādājuma vai
komplektācijā iekļautajiem
dokumentiem norāda, ka šo ierīci
nevar izmest sadzīves atkritumos, bet
tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un
elektronisko ierīču savākšanas centrā.
IETEIKUMI ENERĢIJAS
TAUPĪŠANAI
Uzstādiet ierīci sausā un labi vēdināmā
vietā, pietiekami tālu no jebkura
siltuma avota (piemēram, radiatora vai
plīts) un vietā, kur tā nav pakļauta
saules staru tiešai iedarbībai. Ja
nepieciešams, izmantojiet izolējošu
plāksni.
Lai nodrošinātu atbilstošu vēdināšanu,
izpildiet uzstādīšanas norādījumus.
Nepietiekama ventilācija izstrādājuma
aizmugurē palielina enerģijas patēriņu
un samazina dzesēšanas efektivitāti.
Ierīces iekšējo temperatūru var
ietekmēt vides temperatūra, durvju
atvēršanas biežums un ierīces
atrašanās vieta. Iestatot temperatūru,
jāņem vērā šie faktori.
Samaziniet līdz minimālam durvju
atvērumam. Atkausējot sasaldētu
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU
Šī ierīce ir izstrādāta, izveidota un tiek
pārdota atbilstoši drošības prasībām,
kas noteiktas EK direktīvās:
LVD 2014/35/ES, EMS 2014/30/ES un
RoHS 2011/65/ES).
6
Šī ierīce ir izstrādāta, izveidota un tiek
pārdota atbilstoši EK direktīvu Eko
dizaina un enegomarķējuma
noteiktajām prasībām: 2009/125/EK
un 2010/30/ES.
pārtiku, ievietojiet to ledusskapī.
Sasaldēto produktu zemā temperatūra
atdzesē pārtiku ledusskapī.
Siltiem ēdieniem un dzērieniem pirms
ievietošanas ierīcē ļaujiet atdzist.
Plauktu novietojums ledusskapī
neietekmē energoefektivitāti.
Produkti jānovieto plauktos tā, lai
nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju
(pārtika nedrīkst savstarpēji saskarties,
turklāt jāsaglabā atstatums starp
pārtiku un aizmugurējo sienu).
Saldētas pārtikas uzglabāšanas vietu
var palielināt izņemot grozus un
sarmas apturēšanas plauktu (ja tāds
ir), saglabājot līdzvērtīgu enerģijas
patēriņu.
Augstas enerģijas klases
izstrādājumiem ir ļoti efektīvi motori,
kuri darbojas ilgāk un kuriem ir zems
enerģijas patēriņš. Neraizējieties, ja
dzinējs turpina darboties ilgāk.
LV
Lietošanas un apkopes instrukcija
IZSTRĀDĀJUMA
APRAKSTS
IERĪCE
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
6
7
2
1
17
18
19
1
20
21
22
16
23
24
1. Vadības panelis
Ledusskapja nodalījums
2. LED apgaismojums
3. Ventilators
4. Ventilatora pārsegs un
antibakteriālā filtra zona
5. Plaukti
6. Pudeļu statīvs
7. Siera trauks + vāks
8. Daudzplūsmu dzesēšanas zona
9. Sensora pārsegs
10. Dzesētāja nodalījums
(piemērotākā vieta gaļai un zivīm)
11. Datu plāksnīte ar rūpniecisko
nosaukumu
12. Augļu un dārzeņu atvilktne
13. Ledusskapja atvilktņu atdalītājs
14. Komplekts durvju atvēršanas
virziena maiņai
15. Durvju plaukti
16. Olu trauks
17. Sānu plaukts nelieliem
priekšmetiem
18. Pudeļu atdalītājs
19. Pudeļu plaukts
20. Durvju blīvējums
Saldētavas nodalījums
20. Durvju blīvējums
21. Nodalījums ledus gabaliņu
gatavošanai / etētika
22. Plaukti
23. Vidējā atvilktne: vēsākā zona,
kas vislabākā piemērota svaigas
pārtikas sasaldēšanai
24. Saldētavas atvilktņu atdalītājs
25. Saldētavas atvilktnes
7
VADĪBAS PANELIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
11
12
13
14
15
16
1. LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA
TEMPERATŪRAS REGULĒŠANAS
poga
2. LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA
TEMPERATŪRAS DISPLEJS (°C)
3. 6th SENSE SVAIGUMA KONTROLES
4. SALDĒTAVAS NODALĪJUMA
TEMPERATŪRAS DISPLEJS (°C)
5. SALDĒTAVAS NODALĪJUMA
TEMPERATŪRAS poga
6. ANTIBAKTERIĀLĀ FILTRA
TRAUKSMES indikators
7. ELEKTROPADEVES PĀRRĀVUMA
TRAUKSMES indikators
8. DARBĪBAS TRAUCĒJUMU
TRAUKSMES indikators
9. ATVĒRTU DURVJU TRAUKSMES
indikators
10. IESLĒGŠANAS/GAIDSTĀVES REŽĪMA
poga
11. ĀTRĀS ATDZESĒŠANAS poga
12. ATVAĻINĀJUMA REŽĪMA poga
13. TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAS poga
14. SALDĒŠANAS KONTROLES poga
15. ĀTRĀS SALDĒŠANAS poga
16. TRAUKSMES IZSLĒGŠANAS poga
LV
DURVIS
DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA MAIŅA
Piezīme: Durvju atvēršanas virzienu var mainīt.
Ja šo darbību veic pēcpārdošanas apkalpošanas
centrs, uz to neattiecas garantija.
Durvju eņģes ieteicams mainīt divām personām.
Sekojiet norādījumiem Montāžas instrukcijā.
LEDUSSKAPJA APGAISMOJUMS
Gaismas sistēma ledusskapja nodalījumā izmanto LED
spuldzītes, kas nodrošina labāku apgaismojumu, kā arī
ļoti zemu enerģjas patēriņu.
Ja LED gaismas sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties
ar apkopes centru, lai to nomainītu.
Svarīgi! Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, kad
ledusskapja durvis tiek atvērtas. Ja durvis ir atvērtas
ilgāk par 10 minūtēm, gaisma automātiski izslēgsies.
PLAUKTI
Visi plaukti, nolaižamās malas un izvelkamie grozi ir
izņemami.
VENTILATORS + ANTIBAKTERIĀLAIS FILTRS
Ventilators uzlabo temperatūras izplatīšanu
ledusskapja iekšpusē, tādējādi nodrošinot produktu
ilgāku uzglabāšanu.
Piezīme: Nenosprostojiet gaisa ieplūdes zonu ar pārtikas
produktiem.
Ja ierīcei ir ventilators, to var aprīkot arī ar
antibakteriālo filtru.
Izņemiet to no kastītes, kas
ievietota augļu un dārzeņu
nodalījumā, un ievietojiet
ventilatora korpusā, kā parādīts
attēlā.
Kārtība, kādā jāveic nomaiņa,
parādīta filtra kastītē.
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS AR
„NO FROST” TEHNOLOĢIJU
Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek
automātiski.
Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz
drenāžas atveri un savākts konteinerā, kur tas iztvaiko.
9
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS AR
„NO FROST” TEHNOLOĢIJU
Saldētavas ar „No frost” tehnoloģiju nodrošina vēsa
gaisa cirkulāciju apkārt uzglabāšanas zonām un novērš
ledus veidošanos, tādējādi pilnībā izslēdzot
nepieciešamību atkausēt.
Saldētie produkti nepielīp pie sienām, marķējums
paliek salasāms, un uzglabāšanas telpa saglabājas glīta
un tīra.
OLU TRAUKS
SIERA TRAUKS
PUDEĻU STATĪVS
PUDEĻU ATDALĪTĀJS
SALDĒTAVAS ATVILKTŅU
ATDALĪTĀJS
LEDUSSKAPJA ATVILKTŅU
ATDALĪTĀJS
NODALĪJUMS ĀTRAI LEDUS
GATAVOŠANAI
ETĒTIKA / ĀTRĀS LEDUS
GATAVOŠANAS TRAUKS
10
LV
KĀ LIETOT
IERĪCI
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
KĀ IEDARBINĀT IERĪCI
Kad ierīce pievienota elektrības padevei, tā
automātiski ieslēdzas.
4–6 stundas pēc ierīces ieslēgšanas neievietojiet ierīcē
nekādus pārtikas produktus.
TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA
Ierīce rūpnīcā parasti tiek iestatīta uz ieteicamo vidējo
temperatūru.
Lai uzzinātu informāciju par temperatūras iestatīšanu,
skatiet Ikdienas lietošanas instrukciju.
Kad ierīce tiek pievienota elektrības padevei, displejs
tiek izgaismots un aptuveni uz vienu sekundi tajā
parādās visas ikonas. Izgaismojas ledusskapja
nodalījuma iestatījumu noklusējuma (rūpnīcas)
vērtības.
Piezīme: Šie uzstādījumi norāda uz vidējo temperatūru
visā ledusskapī
MONTĀŽA
IERĪCES MONTĀŽA
Lai nodrošinātu nepieciešamo ventilāciju, atstājiet
brīvu vietu abās pusēs ierīcei un virs tās.
Attālumam no ierīces aizmugures līdz sienai aiz tās
jābūt vismaz 50 mm.
Šī attāluma samazināšana palielinās izstrādājuma
elektrības patēriņu.
50mm
50mm
11
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
KĀ PALIELINĀT SALDĒTAVAS UZGLABĀŠANAS
APJOMU
•
•
•
ja izņemsit grozus, varēsiet uzglabāt lielus produktus.
novietojiet produktus tieši uz saldētavas plauktiem.
atbrīvojieties no citiem izņemamiem piederumiem.
•
•
Ierīces iekšējo temperatūru var ietekmēt vides
temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ierīces
atrašanās vieta. Iestatot temperatūru, jāņem vērā šie
faktori.
Ierīces piederumi nav mazgājami trauku mazgājamā
mašīnā, ja vien nav norādīts citādi.
•
Nenosprostojiet gaisa izplūdes zonu (izstrādājuma
iekšpusē, aizmugurējās sienas apakšā) ar pārtikas
produktiem.
Visi plaukti un izvelkamie grozi ir izņemami.
•
SALDĒTAVAS NODALĪJUMA ATVILKTNES
IZŅEMŠANA
• Atveriet saldētavas durvis
• Paceliet atvilktni uz augšu, turot to aiz labā un kreisā
stūra (1)
• Izņemiet atvilktni (2)
1
•
2
Ievietojiet augšējo atvilktni pretējā virzienā
FUNKCIJAS
IESLĒGTS/GAIDSTĀVES
REŽĪMS
Šī funkcija ieslēdz/iestata ledusskapi
gaidlaika režīmā. Lai izstrādājumu
iestatītu gaidlaika režīmā, nospiediet
ieslēgšanas/gaidlaika pogu un turiet
to 3 sekundes.
Izslēdzas visi indikatori, izņemot
ieslēgšanas/gaidlaika ikonu, lai parādītu,
ka ierīces ir gaidlaika režīmā.
Kad ierīce ir gaidlaika režīma, gaisma
ledusskapja nodalījuma iekšpusē
nedarbojas.
Atcerieties, ka šī darbība neatvieno
ierīci no elektrības padeves.
Lai atkal ieslēgtu ierīci, nospiediet
ieslēgšanas/gaidlaika režīma pogu un
turiet to 3 sekundes.
GUDRAIS DISPLEJS
Šo funkciju var izmantot enerģijas
taupības nolūkā. Lūdzu, sekojiet
norādījumiem Ikdienas lietošanas
instrukcijā, lai ieslēgtu/izslēgtu funkciju.
Pēc tam, kad gudrais displejs ir ieslēgts,
izslēdzas viss displejs izņemot 6th
Sense Svaiguma Kontroles funkcijas
indikatoru. Lai regulētu temperatūru
vai izmantotu citas funkcijas, ja gudrais
displejs ir ieslēgts, nepieciešams
aktivizēt displeju, nospiežot jebkuru
pogu.
Ja 15 sekundes netiek veikta neviena
darbība, displejs atkal izslēdzas un tikai
6th Sense Svaiguma Kontroles ikona
paliek redzama.
Atkal ir redzams parastais displejs.
Pēc elektropadeves pārrāvuma gudrais
displejs tiek automātiski izslēgts.
Atcerieties, ka šī funkcija neatvieno
ierīci no elektropadeves, bet tikai
samazina ārējā ekrāna patērētās
enerģijas daudzumu.
Piezīme: Norādītais ierīces enerģijas
patēriņš atbilst ledusskapja izmantošanai,
kad Gudrā displeja funkcija ir ieslēgta.
12
LV
6TH SENSE SVAIGUMA
KONTROLES
Šī funkcija darbojas automātiski, lai
nodrošinātu optimālus apstākļus ilgākai
produktu uzglabāšanai. Ja radušās
izmaiņas temperatūrā, 6th Sense
svaiguma kontrole nekavējoties atjauno
ideālos apstākļus.
Rezultāts ir izcils:
svaigums visā ledusskapī saglabājas pat
4 reizes ilgāk.
ĀTRĀ DZESĒŠANA
Šīs funkcijas izmantošana ir ieteicama,
kad ledusskapja nodalījumā ievietots
ļoti liels daudzums pārtikas produktu.
Ar Ātrās dzesēšanas funkciju iespējams
palielināt ledusskapja nodalījuma
dzesēšanas jaudu.
Uzmanību!
• Nav savienojams ar „Atvaļinājuma”
funkciju
Lai garantētu optimālu sniegumu,
Atvaļinājuma un Ātrās dzesēšanas
funkcijas nav iespējams lietot
vienlaicīgi. Tieši tādēļ, ja Atvaļinājuma
funkcija bijusi ieslēgta, tā vispirms
jāizslēdz, lai varētu ieslēgt Ātrās
dzesēšanas funkciju (un otrādi).
ĀTRĀ
SALDĒŠANA
Šīs funkcijas izmantošana ir ieteicama,
kad ledusskapja un saldētavas
nodalījumos ievietots ļoti liels
daudzums pārtikas produktu. 24
stundas pirms svaigas pārtikas
sasaldēšana nospiediet saldētavas
pogu, lai aktivizētu ātrās saldēšanas
funkciju. Kad tā ir aktivizēta, iedegas
ātrās saldēšanas indikators. Pēc 24
stundām ievietojiet saldējamo pārtiku
saldēšanas zonas vidū vai saldēšanas
nodalījumā. Funkcija automātiski
izslēdzas pēc 48 stundām, taču to
iespējams izslēgt arī manuāli, atkārtoti
nospiežot ātrās saldēšanas pogu.
ATVAĻINĀJUMA REŽĪMS
Šo funkciju varat ieslēgt, lai samazinātu
iierīces enerģijas patēriņu ilgākā laika
periodā.
Pirms šīs funkcijas ieslēgšanas izņemiet
no ledusskapja visus produktus, kas ātri
bojājas, un pārliecinieties, ka durvis ir
rūpīgi aizvērtas — ledusskapis uzturēs
piemērotu temperatūru, lai izvairītos no
nepatīkamu smaku rašanās (+12°C).
Lai ieslēgtu/izslēgtu Atvaļinājuma
funkciju, nospiediet Atvaļinājuma
režīma pogu. Kad funkcija ir ieslēgta,
iedegas attiecīgā ikona.
Mainot temperatūras iestatījumus,
funkcija tiks automātiski izslēgta.
Saldētavas nodalījums darbojas
pienācīgi.
Uzmanību!
• Nav savienojams ar „Ātrās
dzesēšanas” funkciju
Lai garantētu optimālu sniegumu,
Atvaļinājuma un Ātrās dzesēšanas
funkcijas nav iespējams lietot
vienlaicīgi.
Tieši tādēļ, ja Ātrās dzesēšanas funkcija
bijusi ieslēgta, tā vispirms jāizslēdz, lai
varētu ieslēgt Atvaļinājuma funkciju (un
otrādi).
13
TAUSTIŅU BLOĶĒŠANA
Šī funkcija pasargā no nejaušas
iestatījumu izmainīšanas vai ierīces
izslēgšanas.
Lai bloķētu taustiņus, nospiediet
taustiņu bloķēšanas pogu un turiet to 3
sekundes, līdz uz displeja parādās
taustiņu bloķēšanas indikators un ar
skaņas signālu tiek apstiprināta funkcijas
izvēle. Pēc 3 sekundēm taustiņu
bloķēšanas indikators izdziest.
Kad tas ir ieslēgts, nospiežot citas pogas
(izņemot taustiņu bloķēšanas pogu), tiek
ieslēgts skaņas signāls un uz displeja sāk
mirgot taustiņu bloķēšanas indikators.
Jebkuru trauksmes signālu iespējams
izslēgt arī tad, kad ieslēgta Taustiņu
bloķēšanas funkcija.
Lai atbloķētu taustiņus, atkārtojiet šo
darbību vēlreiz, līdz displejā parādās
taustiņu bloķēšanas indikators, un skaņas
signāls apstiprina, ka funkcija ir izslēgta.
Pēc 1 sekundes indikators izdziest.
SALDĒŠANAS
KONTROLE
Saldēšanas kontrole ir uzlabota
tehnoloģija, kas, pateicoties no
ledusskapja neatkarīgas vēdināšanas
sistēmai, samazina temperatūras
svārstības visā saldētavas nodalījumā
līdz minimumam. Iespēja sabojāt
pārtiku, to pārāk daudz sasaldējot,
samazināta līdz 60%, un pārtika saglabā
savu sākotnējo kvalitāti un krāsu.
Lai ieslēgtu/izslēgtu Saldēšanas
kontroles funkciju, nospiediet
SALDĒŠANAS KONTROLES pogu
Funkcija darbojas noteiktā temperatūras
amplitūdā: no -22°C līdz -24°C. Kad
funkcija ir ieslēgta un pašreizējā
temperatūra iestatīta virs -22°C,
temperatūra automātiski tiek iestatīta
uz -22°C, lai tādejādi iekļautos darba
amplitūdā.
Ja funkcija ir ieslēgta un lietotājs
izmaina saldētavas temperatūru ārpus
atļautās amplitūdas, funkcija tiek
automātiski izslēgta.
Ja Ātrā saldēšana ir ieslēgta, „Saldēšanas
kontroles” funkcija tiek bloķēta līdz
brīdim, kad Ātrās saldēšanas funkcija
tiek izslēgta.
ELEKTROPADEVES
PĀRRĀVUMA
BRĪDINĀJUMS
Ierīce ir iestatīta tā, lai elektropadeves
pārrāvuma gadījumā automātiski
parādītu saldētavas nodalījuma
temperatūru, tiklīdz atsākta
elektropadeve. Ja saldētavas
nodalījuma temperatūra pakāpusies virs
saldēšanas līmeņa, iedegas
elektropadeves pārrāvuma ikona, mirgo
trauksmes indikators, un tiek atskaņots
skaņas signāls, kad elektrības padeve ir
atjaunota. Lai atiestatītu trauksmi, vienu
reizi nospiediet trauksmes atiestatīšanas
pogu.
Ja tiek atskaņots elektropadeves
pārrāvuma trauksmes signāls, ieteicams
rīkoties šādi:
• Ja saldētavā esošie pārtikas produkti
nav sasaluši, bet vēl arvien ir vēsi, visi
produkti no saldētavas ir jāpārvieto uz
ledusskapja nodalījumu un jāapēd 24
stundu laikā.
• Ja saldētavā esošie produkti ir sasaluši,
tas norāda, ka tie ir bijuši atkusuši un
pēc elektropadeves atjaunošanas ir
atkal sasaluši — to garša, kvalitāte un
uzturvērtība ir samazināta un to ēšana
var būt bīstama. Šādu pārtiku labāk
neēst, ieteicams visu saldētavas saturu
izmest.
Elektropadeves pārrāvuma trauksme
radīta, lai sniegtu informāciju par
saldētavā esošo pārtikas produktu
kvalitāti elektropadeves pārrāvuma
gadījumā.
Šī sistēma negarantē ēdiena kvalitāti vai
drošību, un patērētājiem ieteicams
pašiem izvērtēt saldētavas un
ledusskapja nodalījumos esošo pārtikas
produktu kvalitāti.
14
LV
BRĪDINĀJUMS PAR
PAAUGSTINĀTU
TEMPERATŪRU
Signāls atskan brīžos, kad
• Pēc ilgāka pārtraukuma ierīce atkal
tiek pievienota elektropadevei.
• Saldētavas nodalījuma temperatūra ir
pārāk augsta.
• Saldētavā ievietoto produktu
daudzums pārsniedz atļauto
daudzumu, kas norādīts datu
plāksnītē.
•
ATVĒRTU DURVJU
BRĪDINĀJUMS
Atvērtu durvju brīdinājums tiek
aktivizēts, ja durvis bijušas atvērtas
ilgāk par 2 minūtēm.
Aizveriet durvis vai nospiediet
brīdinājuma signāla Stop pogu, lai
izslēgtu skaņas signālu.
NODALĪJUMS ĀTRAI
LEDUS GATAVOŠANAI
KĀ PAGATAVOT LEDUS KUBICIŅUS
24 stundas pirms Atrās ledus
gatavošanas funkcijas izmantošanas
ievietojiet ledus traukus saldētavā,
lai tie atdziest. Lai sasniegtu labāko
rezultātu, ledus traukus ieteicams
pastāvīgi turēt saldētavā, kur
temperatūra ir vismaz -18°C.
Izņemiet ātrās ledus gatavošanas
traukus, velkot tos savā virzienā.
Uzlieciet atpakaļ vāku un ievietojiet
trauku atpakaļ noteiktajās vietās
saldētavas augšējā atvilktnē. Izvairieties
no ūdens izliešanas.
Noņemiet vāku un piepildiet trauku
ar dzeramo ūdeni (ne vairāk kā 2/3 no
trauka kopējā tilpuma).
Pagaidiet vismaz 30 minūtes, līdz
ledus kubiciņi ir gatavi (šis laiks var būt
nedaudz ilgāks, ja trauki tiek atkārtoti
lietoti uzreiz pēc ledus trauka pirmās
lietošanas reizes).
KĀ IZŅEMT LEDUS KUBICIŅUS
Kad ledus ir gatavs, noņemiet vāku un
izņemiet kubiciņus.
izmantot arī kā eitektiku, lai uzglabātu
saldētus produktus, kad pārtraukta
elektropadeve.
Lai izmantotu tos pilnvērtīgi, novietojiet
tos virs produktiem, kas ievietoti
saldētavas nodalījuma augšējā
atvilktnē. Arī šajā pozīcijā tos var
izmantot ledus kubiciņu gatavošanai,
taču laiks, lai to izdarītu, var būt ilgāks.
•
•
Saldētavas durvis bijušas atvērtas
pārāk ilgu laiku.
Lai izslēgtu trauksmes signālu, vienu
reizi nospiediet apturēšanas pogu.
Trauksmes indikators automātiski
izslēdzas, tiklīdz saldētavas
nodalījuma temperatūra atkal ir zem
-10°C.
ĀTRĀS LEDUS GATAVOŠANAS
TRAUKU KĀ EITEKTIKAS
IZMANTOŠANA
Ātrās ledus gatavošanas traukus var
15
IETEIKUMI PRODUKTU UZGLABĀŠANAI
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS
Ledusskapis ir labākā vieta, kur uzglabāt gatavos gaļas
izstrādājumus, svaigu un konservētu pārtiku, piena
produktus, augļus, dārzeņus un dzērienus.
GAISA VENTILĀCIJA
Dabīgā gaisa cirkulācija ledusskapja nodalījumā
rada zonas ar atšķirīgām temperatūrām. Zemākā
temperatūra ir tieši virs augļu un dārzeņu atvilktnes
un pie aizmugurējās sienas. Augstākā temperatūra ir
nodalījuma augšā, priekšpusē.
Nepareiza ventilācija var palielināt enerģijas patēriņu
un samazināt ledusskapja veiktspēju.
Neaizsedziet gaisa atveres ar pārtikas produktiem vai
citiem priekšmetiem, lai tādējādi netraucētu gaisa
cirkulācijai un pārtikas produktu uzglabāšanai.
KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS
UN DZĒRIENUS
› Lietojiet otrreizēji izmantojamus plastmasas, metāla,
alumīnija un stikla traukus un ietinamo plēvi, lai
iesaiņotu pārtikas produktus.
› Šķidrumus un ēdienus, kas var radīt aromātu vai
ietekmēties no citiem aromātiem vai garšām, vienmēr
ievietojiet aizveramos traukos vai apklājiet tos.
› Ēdienus, kas izdala etilēna gāzi vai ir jutīgi pret to,
piemēram, augļus, dārzeņus un salātus ieteicams
atdalīt vai ietīt plēvē, lai tādējādi pagarinātu to
uzglabāšanas laiku, piemēram, neuzglabājiet tomātus
kopā ar kivi vai kāpostiem.
› Neuzglabājiet produktus pārāk cieši kopā, tādējādi
traucējot gaisa cirkulācijai.
› Lai izvairītos no pudeļu apgāšanās, varat izmantot
pudeļu turētāju.
› Lai uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā,
iesakām novietot tos uz plauktiņa virs augļu un
dārzeņu atvilktnes, jo tā ir vēsākā vieta ledusskapī.
› Pārliecinieties, lai gaisa atveres netiktu aizsegtas ar
pārtikas produktiem.
KUR UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS
UN DZĒRIENUS
› Uz ledusskapja plauktiem: gatavie ēdieni, tropiskie
augļi, sieri, delikateses.
› Vēsākajā zonā (tieši virs augļu un dārzeņu atvilktnes):
gaļa, zivis, gatavie gaļas produkti, kūkas
16
› Augļu un dārzeņu atvilktnē: augļi, salāti, dārzeņi.
› Durvīs: sviests, ievārījumi, mērces, marinēti gurķīši,
bundžas, pudeles, dzērieni pakās, olas.
LV
Apzīmējums
MĒRENĀ ZONA
Paredzēta tropisko augļu, konservu,
dzērienu, olu, mērču, marinētu gurķīšu,
sviesta, ievārījuma uzglabāšanai
VĒSĀ ZONA
Paredzēta siera, piena, piena produktu,
delikatešu, jogurta uzglabāšanai
VĒSĀKĀ ZONA
Paredzēta gatavo gaļas produktu un
desertu uzglabāšanai
AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE
SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE
(MAKS. SALDĒŠANAS ZONA) Paredzēta,
lai saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku.
PARASTAS SALDĒTAVAS
ATVILKTNES
Piezīme: Apzīmējumā izmantotais
pelēkais tonis nesakrīt ar atvilktņu krāsu
17
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS
Saldētava ir īstā vieta, lai uzglabātu saldētus
produktus, gatavotu ledus kubiņus un sasaldētu
svaigus produktus saldētavas nodalījumā.
Maksimālais svaigu produktu kilogramu skaits, ko
iespējams sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts uz datu
plāksnītes (…kg/24h).
IETEIKUMI SVAIGU PRODUKTU SALDĒŠANAI UN
UZGLABĀŠANAI
› Iesakām uz saldētajiem produktiem pielīmēt uzlīmes
ar aprakstu un datumu. Šāda uzlīme ļaus jums atpazīt
produktus un noteikt to derīguma termiņu. Nav
ieteicams atkārtoti sasaldēt atkausētus produktus.
› Pirms saldēšanas svaigo pārtiku ietiniet un cieši
noslēdziet: alumīnija folijā, pārtikas plēvē, gaisa un
ūdens necaurlaidīgos plastmasas maisiņos, polietilēna
trauciņos ar vāciņiem, ja tie ir piemēroti svaigu
produktu saldēšanai.
Lai saldētavā uzglabātu produktus, kas ir nelielā
daudzumā, iesakām izmantot saldētavas nodalījuma
aukstākās zonas, respektīvi, vidējo zonu.
› Karstu ēdienu vienmēr atdzesējiet pirms ievietošanas
saldētavā.
› Pilnībā vai daļēji atkusušu pārtiku lietojiet
nekavējoties.
Pārtiku nesasaldējiet atkārtoti, ja vien tā pēc
atkausēšanas nav pagatavota. Atkausētu pārtiku pēc
pagatavošanas var sasaldēt atkārtoti.
› Nesasaldējiet pudeles ar tajās esošu šķidrumu.
› Lai iegūtu augstas kvalitātes sasaldētu pārtiku,
produktiem jābūt svaigiem, nobriedušiem un izcilā
kvalitātē.
› Lūdzu, izmantojiet Ātrās dzesēšanas funkciju, lai
paātrinātu dzesēšanas procesu (skatiet Ikdienas
lietošanas pamācību).
› Svaigus dārzeņus un augļus ieteicams saldēt uzreiz
pēc novākšanas, lai pilnībā saglabātu to sākotnējo
uzturvērtību, konsistenci, krāsu un garšu. Dažus gaļas
izstrādājumus, īpaši medījumus, pirms saldēšanas
ieteicams pakārt.
› Lūdzu, izmantojiet Ātrās saldēšanas funkciju, lai
paātrinātu saldēšanas procesu (skatiet Ikdienas
lietošanas pamācību).
SASALDĒTI PĀRTIKAS PRODUKTI:
IEPIRKŠANĀS PADOMI
Iegādājoties saldētus pārtikas produktus:
› Pārliecinieties, vai nav bojāts iesaiņojums (saldēta
pārtika bojātā iesaiņojumā var būt bojāta). Ja
iesaiņojums ir uzpūties vai uz tā ir mitri traipi, tas,
iespējams, nav uzglabāts optimālos apstākļos un ir
sācis atkust.
› Saldētos produktus iegādājieties iepirkšanās beigās
un pārvietojiet tos termiski noslēgtā somā.
18
› Mājās saldēto pārtiku nekavējoties ielieciet
saldētavā.
› Ja produkts ir daļēji atkusis, nesasaldējiet to
atkārtoti. Izlietojiet 24 stundu laikā.
› Izvairieties no temperatūras maiņas vai to pēc
iespējas samaziniet. Ievērojiet uz iepakojuma norādīto
derīguma termiņa datumu.
› Vienmēr ņemiet vērā uz iesaiņojuma norādīto
informāciju par uzglabāšanu.
LV
SALDĒTU PRODUKTU
UZGLABĀŠANAS LAIKS
GAĻA
mēneši
SAUTĒTA GAĻA
mēneši
AUGĻI
mēneši
Liellopu gaļa
8–12
Gaļa, putnu gaļa
2–3
Āboli
12
Cūkgaļa, teļa gaļa
6–9
PIENA PRODUKTI
Aprikozes
8
Jēra gaļa
6–8
Sviests
6
Mellenes
8–12
Trusis
4–6
Siers
3
Upenes / jāņogas
8–12
Maltā gaļa /
blakusprodukti
Desiņas
2–3
Saldais krējums
1–2
Ķirši
10
1–2
Saldējums
2–3
Persiki
10
Olas
8
Bumbieri
8–12
Plūmes
10
PUTNU GAĻA
Cālis
5–7
ZUPAS UN MĒRCES
Tītars
6
Zupa
2–3
Avenes
8–12
Iekšas
2–3
Gaļas mērce
2–3
Zemenes
10
Galvas
1
Rabarberi
10
8
Augļu sulas (apelsīnu,
citronu, greipfrūtu)
DĀRZEŅI
4–6
Maize
1–2
Sparģeļi
8–10
Biskvīti
4
Baziliks
6–8
Tortes (kūkas)
2–3
Pupiņas
12
2–3
Pankūkas
1–2
Artišoki
8–10
3–4
Termiski neapstrādāta
mīkla
Pīrāgi
2–3
Brokoļi
8–10
1–2
Briseles kāposti
8–10
Pica
1–2
Puķkāposti
8–10
Burkāni
10–12
Selerija
6–8
Sēnes
8
Pētersīļi
6–8
Pipari
10–12
Zirņi
12
Sviesta pupiņas
12
Spināti
12
Tomāti
8–10
Cukīni
8–10
VĒŽVEIDĪGIE
Gliemenes, omāri
1–2
Dārzeņu sautējums
Krabji, omāri
1–2
KONDITOREJAS
IZSTRĀDĀJUMI UN
MAIZE
GLIEMENES
Austeres, mīdijas
1–2
ZIVIS
„taukainās” (lasis,
forele, makrele)
„liesās” (menca,
paltuss)
19
IETEIKUMI IERĪCES
NEIZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ
PROMBŪTNE / ATVAĻINĀJUMS
Ja plānojat ilgāku prombūtni, ieteicams izlietot
pārtikas produktus un atvienot ierīci no elektrības
padeves, lai ietaupītu elektrību.
PĀRVĀKŠANĀS
1.
Izņemiet visas iekšējās detaļas.
2.
Ietiniet tās, aptiniet tās ar līmlenti, lai tās
nedauzītos viena pret otru un nepazustu.
3.
Ieskrūvējiet pielāgojamās kājas, lai tās
nepieskartos atbalsta virsmai.
4.
Aizveriet durvis un nostipriniet tās ar līmlenti, un
pielīmējiet elektrības padeves vadu, atkal izmantojot
līmlenti.
STRĀVAS ZUDUMS
Strāvas zuduma gadījumā sazinieties ar vietējo
elektrības piegādātāju un noskaidrojiet, pēc cik ilga
laika tiks atsākta elektrības padeve.
Strāvas zudumi, kas ilgāki par 24 stundām.
Turiet ierīces durvis aizvērtas. Tādējādi pārtika
uzglabāsies vēsa iespējami ilgi.
Piezīme: Atcerieties, ka pilna ierīce aukstumu saglabās
ilgāk nekā daļēji piepildīta.
Ja uz pārtikas joprojām redzami nelieli ledus kristāli,
to iespējams sasaldēt atkārtoti, taču garša un smarža
varētu būt mainījusies.
Strāvas zudumi, kas ilgāki par 24 stundām.
Iztukšojiet ledusskapi un ievietojiet pārtiku
pārnēsājamā ledusskapī. Ja šāds ledusskapis nav
pieejams un nav pieejami arī iepakojumi ar svaigu
ledu, mēģiniet izlietot tos pārtikas produktus, kas
ātrāk bojājas.
Ja pārtika nav labā stāvoklī, to ieteicams izmest.
Iztukšojiet ledus trauku.
20
LV
TĪRĪŠANA UN
APKOPE
BRĪDINĀJUMS
Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes atslēdziet to no
elektrotīkla vai atvienojiet elektrības padevi.
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
Ledusskapja tīrīšanā neizmantojiet uzliesmojošus
šķidrumus.
› Laiku pa laikam iztīriet ierīci ar drānu un remdena
ūdens un neitrāla tīrīšanas līdzekļa, kas paredzēts tieši
ledusskapju iekšpuses tīrīšanai, maisījumu.
› Ierīces ārpusi un durvju blīvējumu notīriet ar mitru
drānu un pēc tam noslaukiet ar sausu drānu.
› Ledusskapja aizmugurē esošo kondensatoru
ieteicams regulāri iztīrīt ar putekļu sūcēju.
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet tvaika tīrītājus.
Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar
spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru
drānu.
Svarīgi!
› Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar
spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru
drānu.
› Ledusskapja cauruļu sistēma novietota tuvu
atkausēšanas plāksnei un var kļūt karsta. Laiku pa
laikam iztīriet to putekļu sūcēju.
21
PROBLĒMU RISINĀŠANAS
INSTRUKCIJA UN PĒCPĀRDOŠANAS
SERVISS
PIRMS SAZINĀŠANĀS AR PĒCPĀRDOŠANAS
SERVISU...
Dažādi sīkumi var izraisīt veiktspējas problēmas, ko
varat atrast un novērst bez jebkādiem instrumentiem.
FUNKCIONĀLAS SKAŅAS
Skaņas, kas rodas ierīcē, ir normālas, jo tajā ir vairāki
ventilatori un dzinēji, kas regulē veiktspēju un
automātiski ieslēdzas un izslēdzas.
DAŽAS NO FUNKCIONĀLAJĀM SKAŅĀM
IESPĒJAMS SAMAZINĀT:
› Nolīmeņojot ierīci un novietojot to uz gludas virsmas.
› Pārliecinoties, vai iekšējās detaļas ir ievietotas pareizi.
› Novietojot ierīci tā, lai tā nepieskartos mēbelēm.
› Pārliecinoties, vai pudeles un trauki nesaskaras viens
ar otru.
DAŽAS NO IESPĒJAMĀM FUNKCIONĀLAJĀM
SKAŅĀM
Šņācoša skaņa, kad ieslēdzat ierīci
pirmo reizi vai pēc ilgāka
pārtraukuma.
Burbuļojoša skaņa, kad dzesējošais
šķidrums ieplūst caurulēs.
Rūcošā skaņa rodas no kompresora
darbības.
Dūcoša skaņa, kad ieslēdzas ūdens
vārsts vai ventilators.
Krakšķēšana, kad ieslēdzas
kompresors.
KLIKŠĶIS rodas no termostata, kas
regulē to, cik bieži jāieslēdzas
kompresoram.
22
LV
PROBLĒMU RISINĀŠANAS
INSTRUKCIJA
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
IERĪCE NEDARBOJAS
Iespējama ierīces energopadeves
problēma.
› Pārliecinieties, vai elektrības
padeves vads ir ievietots tīklam
pieslēgtā kontaktrozetē ar
atbilstošo spriegumu.
› Pārbaudiet elektrosistēmas
drošības iekārtas un drošinātājus
jūsu mājās
ATKAUSĒŠANAS TEKNĒ IR
ŪDENS
Tas ir normāli siltos, mitros
laikapstākļos. Tekne var būt līdz
pusei pilna.
› Pārliecinieties, vai ierīce ir
nolīmeņota, lai ūdens nepārplūstu.
IERĪCES KORPUSA STŪRI, KAS
SASKARAS AR DURVJU
BLĪVĒJUMU, IR SILTI
Tas nav defekts.
Tas ir normāli siltos laikapstākļos
un kompresora darbības laikā.
GAISMA NEDARBOJAS
Iespējams jānomaina spuldzīte.
Ierīce var būt ieslēgtā/gaidlaika
režīmā
MOTORS DARBOJAS PĀRĀK ILGI
Motora darbības laiks ir atkarīgs no
dažādām lietām: durvju atvēršanas
reižu skaits, uzglabātās pārtikas
daudzums, istabas temperatūra,
temperatūras iestatījumi.
› Pārliecinieties, vai elektrosistēmas
drošības iekārtas un drošinātāji
jūsu mājās darbojas pareizi.
› Pārliecinieties, vai elektrības
padeves vads ir ievietots tīklam
pievienotā kontaktrozetē ar
atbilstošo spriegumu.
› Ja saplīsušas LED spuldzītes,
lietotājam jāzvana uz servisu, lai
nomainītu tās pret tāda paša veida
spuldzītēm, kas pieejamas tikai
mūsu pēcpārdošanas servisā un
pie izstrādājuma pārdevēja.
› Pārliecinieties, ka ierīces
iestatījumi ir uzstādīti pareizi.
› Pārliecinieties, vai ierīcē nav
ievietots liels daudzums svaigas
pārtikas.
› Pārliecinieties, vai durvis netiek
atvērtas pārāk bieži.
› Pārliecinieties, vai durvis tiek
rūpīgi aizvērtas.
23
IERĪCES TEMPERATŪRA IR
PĀRĀK AUGSTA
Tam var būt dažādi iemesli (skatiet
„Risinājumi”)
› Pārliecinieties, vai kondensatorā
(ierīces aizmugurē) nav putekļi un
pūkas.
› Pārliecinieties, vai ierīces durvis ir
rūpīgi aizvērtas.
› Pārliecinieties, vai ir uzstādīts
pareizs durvju blīvējums.
› Karstās dienās un augstā istabas
temperatūrā motors darbojas ilgāk.
› Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas
atvērtas vai tajā ievietots liels
daudzums pārtikas, motors
darbosies ilgāk, lai atvēsinātu
ierīces iekšpusi.
DURVIS NEATVERAS UN
NEAIZVERAS PAREIZI
Tam var būt dažādi iemesli (skatiet
„Risinājumi”)
› Pārliecinieties, vai pārtikas
iepakojumi netraucē durvīm.
› Pārliecinieties, vai iekšējās detaļas
un automātiskais ledus veidotājs
atrodas īstajā vietā.
› Pārliecinieties, vai durvis nav
netīras vai lipīgas.
• ierīce ir nolīmeņota.
24
LV
PĒCPĀRDOŠANAS
SERVISS
PIRMS SAZINĀTIES AR
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU:
1.
Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem,
izmantojot šeit atrodamo PROBLĒMU RISINĀŠANAS
INSTRUKCIJU.
2.
Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai
redzētu, vai problēma ir novērsta
JA PĒC IEPRIEKŠMINĒTAJĀM PĀRBAUDĒM
PROBLĒMA NAV NOVĒRSTA, SAZINIETIES AR
TUVĀKO PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU
Lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz garantijas grāmatiņā
norādīto numuru vai sekojiet norādījumiem tīmekļa
vietnē www.whirlpool.eu
Vienmēr norādiet:
• īsu kļūmes aprakstu;
• precīzu ierīces veidu un modeli;
• servisa numuru (numurs, kas norādīts uz datu
plāksnītes pēc vārda Serviss). Servisa numurs
atrodams arī garantijas grāmatiņā;
• savu pilno adresi;
• savu tālruņa numuru.
Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar
pilnvarotu pēcpārdošanas servisu (lai nodrošinātu,
ka tiek izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas un
remonts tiek veikts pareizi).
Ražotājs:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
25
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
26
LV
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
b
27
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
28
LV
LV
400010868307
Whirlpool® ir Whirlpool, USA kompānijas reģistrēta preču zīme.
001
n
29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising