Whirlpool | BSNF 8993 PB | Use and care guide | Whirlpool BSNF 8993 PB Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool BSNF 8993 PB Lietotāja rokasgrāmata
Veselības un drošības, lietošanas un apkopes
un montāžas instrukcija
www.whirlpool.eu/register
LATVISKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
LV
LATVISKI
VESELĪBAS UN DROŠĪBAS, LIETOŠANAS
UN APKOPES un MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību,
lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register
Rādītājs
Veselības un drošības instrukcija
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VIDES AIZSARDZĪBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lietošanas un apkopes instrukcija
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IERĪCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VADĪBAS PANELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DURVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LEDUSSKAPJA APGAISMOJUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PLAUKTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VENTILATORS UN ANTIBAKTERIĀLAIS GAISA FILTRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS AR „NO FROST” TEHNOLOĢIJU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS AR „NO FROST” TEHNOLOĢIJU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PIEDERUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KĀ LIETOT IERĪCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MONTĀŽA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
IETEIKUMI PRODUKTU UZGLABĀŠANAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
IETEIKUMI IERĪCES NEIZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
TĪRĪŠANA UN APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA UN PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
FUNKCIONĀLAS SKAŅAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Montāžas instrukcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
NOTEIKTI JĀIZLASA UN
JĀIEVĒRO
Pirms ierīces lietošanas izlasiet
drošības norādījumus.
Saglabājiet šos norādījumus
turpmākām uzziņām.
Šī rokasgrāmata un pati ierīce
sniedz svarīgus drošības
brīdinājumus, kas ir jāizlasa un
vienmēr jāievēro.
Ražotājs neuzņemas atbildību
bojājumiem, kas radušies
nepiemērotas lietošanas vai
nepareizu vadības elementu
iestatīšanas dēļ.
veikalos, birojos un citās darba
vidēs;
– zemnieku saimniecībās un
klientu istabās viesnīcās,
moteļos un citās dzīvojamā tipa
vidēs;
- “gulta un brokastis” tipa vidē;
- sabiedriskās ēdināšanas un
tamlīdzīgiem mērķiem (ne
mazumtirdzniecībā).
Ierīcē uzstādītā spuldzīte ir īpaši
paredzēta sadzīves tehnikai un
nav piemērota izmantošanai kā
gaismeklis telpu izgaismošanai
(EK Regula 244/2009).
Ierīce ir piemērota izmantošanai
vietās, kur temperatūra ir
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI
turpmāk norādītajā amplitūdā
Ļoti maziem (0-3 gadi) un
atbilstoši klimata klasei, kas
maziem bērniem (3-8 gadi)
norādīta uz datu plāksnītes.
jāatrodas drošā attālumā no
Ierīce var darboties nepareizi, ja
ierīces, ja vien tie netiek
tā ir ilgstoši atstāta vidē, kuras
nepārtraukti uzraudzīti.
temperatūra ir ārpus norādītās
Bērni no 8 gadu vecuma un
amplitūdas.
personas ar fiziskiem, jušanas vai Klimata klases vides temp. (°C)
garīgiem traucējumiem vai bez
SN No 10 līdz 32
pieredzes un zināšanām var
N No 16 līdz 32
lietot šo ierīci, ja tās tiek
ST No 16 līdz 38
uzraudzītas vai instruētas par
T No 16 līdz 43
ierīces drošu lietošanu un izprot Šī ierīce nesatur CFC. Dzesētāja
ar to saistītos riskus. Bērni
kontūrā ir R600a (ogļūdeņradis).
nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces Ierīces ar izobutānu (R600a):
tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt izobutāns ir dabīga gāze, kas
bērni bez pieaugušo
neietekmē apkārtējo vidi, bet ir
uzraudzības.
uzliesmojoša. Tāpēc
pārliecinieties, vai dzesētāja
ATĻAUTĀ LIETOŠANA
kontūra caurules nav bojātas.
UZMANĪBU: Ierīci nav paredzēts Iztukšojot dzesētāja kontūru,
īpaši uzmanīgi rīkojieties bojātu
darbināt ar ārēju taimeri vai
cauruļu gadījumā.
atsevišķu tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS : Nesabojājiet
Šī ierīce ir paredzēta lietošanai
ierīces dzesēšanas kontūra
tikai mājas apstākļos, nevis
caurules.
profesionāliem nolūkiem.
BRĪDINĀJUMS: Pārliecinieties,
Neizmantojiet ierīci ārpus
lai ventilācijas lūkas ierīces
telpām.
Neuzglabājiet ierīcē sprāgstošas korpusā vai iebūvētajā struktūrā
nebūtu nosprostotas.
vielas, piemēram, aerosola
BRĪDINĀJUMS: Lai paātrinātu
baloniņus, un nenovietojiet
atkausēšanu, neizmantojiet
benzīnu vai citus uzliesmojošus
materiālus tuvu tai – var izcelties mehāniskus, elektriskus vai
ķīmiskus līdzekļus, izņemot
ugunsgrēks, ja ierīce tikusi
ražotāja ieteiktos.
nejauši ieslēgta.
BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet un
Šo ierīci ir paredzēts izmantot
sadzīvē un tamlīdzīgi, piemēram: nenovietojiet elektroierīces šīs
ierīces nodalījumos, ja tās nav
– personāla virtuves zonās
4
tieši atļāvis ražotājs.
BRĪDINĀJUMS: Ledus gatavotāji
un/vai ūdens dozatori, kas nav
tieši savienoti ar ūdensapgādi, ir
jāuzpilda tikai ar dzeramo ūdeni.
BRĪDINĀJUMS:
Automātiskajiem ledus
gatavotājiem un/vai ūdens
dozatoriem jābūt savienotiem ar
ūdens padevi, kas piegādā tikai
dzeramo ūdeni ar spiedienu no
0,17 līdz 0,81 MPa (1,7 un
8,1 bāri).
Nenorijiet ledus paku saturu
(nav toksisks; dažos modeļos).
Neēdiet ledus kubiņus vai ledu
uz kociņiem tūlīt pēc
izņemšanas no saldētavas, jo
tādējādi var gūt apsaldējumus.
Izstrādājumiem, kuriem ir
paredzēts izmantot gaisa filtru
pieejama ventilatora pārsega
iekšpusē, filtram vienmēr
jāatrodas vietā, kad darbojas
ledusskapis.
Saldētavas nodalījumā
neglabājiet stikla konteinerus ar
šķidrumiem, jo tie var saplīst.
Nenosprostojiet ventilatoru (ja
pieejams) ar pārtikas precēm.
Pēc pārtikas novietošanas
pārbaudiet, vai nodalījumu, it
īpaši saldētavas, durtiņas
aizveras pareizi.
Bojāts grozs pēc iespējas drīzāk
jānomaina.
Ledusskapja nodalījumu
izmantojiet tikai svaigas pārtikas
uzglabāšanai, bet saldētavas
nodalījumu — tikai saldētas
pārtikas uzglabāšanai, svaigas
pārtikas saldēšanai un ledus
kubiņu gatavošanai.
Izvairieties no neietītas pārtikas
uzglabāšanas tiešā saskarē ar
ledusskapja vai saldētavas
nodalījumu iekšējām virsmām.
Ierīcēm var būt speciālie
nodalījumi (svaigo produktu
nodalījums, nulles grādu
kārba...). Ja konkrētā
izstrādājuma bukletā nav
norādīts citādi, tos var izņemt,
saglabājot līdzvērtīgu sniegumu.
C-pentānu izmanto kā pūšanas
vielu izolācijas putās, un tā ir
uzliesmojoša gāze.
MONTĀŽA
Ierīces pārvietošana un
uzstādīšana jāveic vismaz diviem
cilvēkiem. Izmantojiet
aizsargcimdus visos izsaiņošanas
un uzstādīšanas darbos.
Montāžu un apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts tehniķis atbilstoši
ražotāja norādījumiem un
vietējiem drošības noteikumiem.
Nelabojiet un nemainiet ierīces
detaļas, ja vien tas nav tieši
norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
Neļaujiet bērniem veikt ierīces
montāžu. Neļaujiet bērniem būt
klāt ierīces montāžas laikā.
Iespējami bīstamus iesaiņojuma
materiālus (plastmasas maisiņus,
polistirolu u.c.) ierīces
uzstādīšanas laikā un pēc tās
glabājiet bērniem nepieejamā
vietā.
Uzmanieties, lai ierīces
pārvietošanas laikā nesabojātu
grīdu (piemēram, parketu).
Uzstādiet un nolīmeņojiet ierīci
uz grīdas, kas spēj izturēt ierīces
svaru, vietā, kas ir piemērota
iekārtas izmēram un lietošanas
veidam.
Pēc ierīces izsaiņošanas
pārliecinieties, vai pārvadāšanas
laikā tā nav bojāta. Problēmu
gadījumā sazinieties ar
izplatītāju vai tuvāko
pēcpārdošanas apkopes centru.
Pirms ierīces uzstādīšanas tai
jābūt atvienotai no elektrotīkla.
Uzstādīšanas laikā sekojiet, lai
ierīce nesabojātu barošanas
kabeli.
Lai nodrošinātu nepieciešamo
ventilāciju, atstājiet brīvu vietu
abās pusēs ierīcei un virs tās. Lai
izvairītos no saskarsmes ar
karstām virsmām, attālumam no
ierīces aizmugures līdz sienai aiz
tās jābūt vismaz 50 mm. Šī
attāluma samazināšana
palielinās izstrādājuma
elektrības patēriņu.
Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad
montāža ir pabeigta.
Pirms ierīces ieslēgšanas
pagaidiet vismaz divas stundas,
lai pārliecinātos, vai dzesēšanas
kontūrs darbojas efektīvi.
Pārliecinieties, vai ierīce nav
novietota blakus siltuma
avotam.
ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI
Lai ierīces uzstādīšana atbilstu
spēkā esošiem drošības
normatīviem, nepieciešams
izmantot daudzpolu slēdzi, kur
minimālā atstarpe starp
kontaktiem ir 3 mm; ierīcei ir
jābūt sazemētai.
Ja elektrības vads ir bojāts,
nomainiet to ar tāda paša veida
vadu. Elektrības vadu drīkst
nomainīt tikai kvalificēts
speciālists saskaņā ar ražotāja
norādījumiem un spēkā
esošajiem drošības
noteikumiem. Sazinieties ar
autorizētu servisa centru.
Ja ierīces kontaktdakša neder
rozetē, sazinieties ar kvalificētu
speciālistu.
Elektrības kabelim jābūt
pietiekami garam, lai jau
iebūvētu ierīci varētu ērti
pievienot elektrotīklam.
Nevelciet aiz ierīces
elektroapgādes kabeļa.
Neizmantojiet pagarinātājus vai
vairākspraudņu kontaktligzdas
vai adapterus.
Nelietojiet ierīci, ja tai bojāts
strāvas kabelis vai kontaktdakša,
ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir
bojāta vai nomesta.
Nenovietojiet strāvas kabeli uz
karstas virsmas.
Pēc ierīces uzstādīšanas tās
elektriskās sistēmas daļas
nedrīkst būt pieejamas.
Nepieskarieties ierīcei ar mitrām
ķermeņa daļām un nelietojiet to,
ja jums ir basas kājas.
LV
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas
iekārtu.
Tīrīšanas un apkopes laikā
nēsājiet aizsargcimdus.
Pirms ierīces tīrīšanas un
apkopes tai jābūt atvienotai no
elektrotīkla.
Neizmantojiet abrazīvus vai
raupjus tīrīšanas līdzekļus,
piemēram, stikla tīrīšanas
līdzekļus, uzsliesmojošus
šķidrumus, tīrāmos vaskus,
koncentrētus mazgāšanas
līdzekļus, balinātājus vai tīrāmos
līdzekļus, kuru sastāvā ir naftas
produkti, plastmas daļu, ierīces
iekšpuses un starpliku tīrīšanai.
Neizmantojiet papīra dvieļus,
tīrāmos sūkļus vai citus raupjus
tīrīšanas līdzekļus.
5
VIDES AIZSARDZĪBA
IEPAKOJUMA MATERIĀLU
UTILIZĀCIJA
Iepakojuma materiāls ir 100%
pārstrādājams un tiek apzīmēts ar
otrreizējās pārstrādes simbolu .
Tādēļ dažādas iepakojuma daļas
jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar
vietējiem atkritumu apsaimniekošanas
noteikumiem.
MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU
UTILIZĀCIJA
Utilizējot šo ierīci, padariet to
nelietojamu, nogriežot strāvas kabeli
un izņemot durvis un plauktus (ja tādi
ir) tā, lai bērni nevar vienkārši iekļūt
ierīcē un tikt iesprostoti.
Šī ierīce ir izgatavota no
pārstrādājamiem vai atkārtoti
izmantojamiem materiāliem. Utilizējiet
to saskaņā ar vietējiem atkritumu
apsaimniekošanas noteikumiem.
Plašāku informāciju par lietotu
mājsaimniecības ierīču apstrādi,
atjaunošanu un pārstrādi var iegūt
vietējās kompetentajās iestādēs, pie
atkritumu savākšanas pakalpojumu
sniedzējiem vai veikalā, kurā ierīci
iegādājāties.
Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas
Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem
(EEIA).
Nodrošinot pareizu izstrādājuma
izmešanu, palīdzēsiet novērst
iespējamu negatīvo ietekmi uz dabu
un cilvēku veselību, ko var izraisīt
nepareiza šīs ierīces utilizācija.
uz izstrādājuma vai
Simbols
komplektācijā iekļautajiem
dokumentiem norāda, ka šo ierīci
nevar izmest sadzīves atkritumos, bet
tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un
elektronisko ierīču savākšanas centrā.
IETEIKUMI ENERĢIJAS
TAUPĪŠANAI
Uzstādiet ierīci sausā un labi vēdināmā
vietā, pietiekami tālu no jebkura
siltuma avota (piemēram, radiatora vai
plīts) un vietā, kur tā nav pakļauta
saules staru tiešai iedarbībai. Ja
nepieciešams, izmantojiet izolējošu
plāksni.
Lai nodrošinātu atbilstošu vēdināšanu,
izpildiet uzstādīšanas norādījumus.
Nepietiekama ventilācija izstrādājuma
aizmugurē palielina enerģijas patēriņu
un samazina dzesēšanas efektivitāti.
Bieža durvju atvēršana var palielināt
enerģijas patēriņu.
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU
Šī ierīce ir izstrādāta, izveidota un tiek
pārdota atbilstoši drošības prasībām,
kas noteiktas EK direktīvās:
LVD 2014/35/ES, EMS 2014/30/ES un
RoHS 2011/65/ES.
6
Šī ierīce ir izstrādāta, izveidota un tiek
pārdota atbilstoši EK direktīvu Eko
dizaina un energomarķējuma
noteiktajām prasībām: 2009/125/EK
and 2010/30/ES.
Ierīces iekšējo temperatūru un
enerģijas patēriņu var ietekmēt vides
temperatūra, durvju atvēršanas
biežums un ierīces atrašanās vieta.
Iestatot temperatūru, jāņem vērā šie
faktori.
Samaziniet līdz minimālam durvju
atvērumam.
Atkausējot sasaldētu pārtiku,
ievietojiet to ledusskapī. Sasaldēto
produktu zemā temperatūra atdzesē
pārtiku ledusskapī.
Siltiem ēdieniem un dzērieniem pirms
ievietošanas ierīcē ļaujiet atdzist.
Plauktu novietojums ledusskapī
neietekmē energoefektivitāti.
Produkti jānovieto plauktos tā, lai
nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju
(pārtika nedrīkst savstarpēji saskarties,
turklāt jāsaglabā atstatums starp
pārtiku un aizmugurējo sienu).
Saldētas pārtikas uzglabāšanas vietu
var palielināt izņemot grozus un
sarmas apturēšanas plauktu (ja tāds
ir), saglabājot līdzvērtīgu enerģijas
patēriņu.
Augstas enerģijas klases
izstrādājumiem ir ļoti efektīvi motori,
kuri darbojas ilgāk un kuriem ir zems
enerģijas patēriņš. Neraizējieties, ja
dzinējs turpina darboties ilgāk.
LV
The following statements refer to the portions
of this software based in part on FreeRTOS
v7.0.2, http://www.freertos.org. The use of
this software is governed by the terms of GNU
General Public License v. 2, which is available
at: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.
A copy of the source code may be obtained
by written request for the software by name
to opensource@whirlpool.com, along with the
address for delivery.
The following statements refer to those
portions of the software copyrighted by
Eclipse Foundation, Inc.
Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc.
and its licensors.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
• Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
• Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the
distribution.
• Neither the name of the Eclipse Foundation,
Inc. nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products
derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Portions of this software are copyright (c)
Sawtooth Consulting Ltd. 2006-2015 All rights
reserved.
Portions of this software are copyright (c)
Arrayent, Inc. 2015 All rights reserved.
The following statements refer to those
portions of the software copyrighted by
Swedish Institute of Computer Science.
Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of
Computer Science.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer
in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
AUTHOR “AS IS”’ AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The following statements refer to those
portions of the software copyrighted by
Marvell International Ltd.
Copyright (c) Marvell International Ltd.
All rights reserved.
DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED
BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
7
Lietošanas un apkopes instrukcija
IZSTRĀDĀJUMA
APRAKSTS
IERĪCE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
25
8
16
15
17
18
1
19
20
22
23
24
1. Vadības panelis
Ledusskapja nodalījums
2. LED apgaismojums
3. Ventilators
4. Ventilatora pārsegs un
antibakteriālā filtra zona
5. Plaukti
6. Pudeļu statīvs
7. Daudzplūsmu dzesēšanas zona
8. Siera trauks + vāks
9. Sensora pārsegs
10. Nodalījums ar „Active 0”
funkciju (lai saglabātu
produktus svaigus ilgāku laiku)
11. Datu plāksnīte ar rūpniecisko
nosaukumu
12. Augļu un dārzeņu atvilktne
13. Ledusskapja atvilktņu atdalītājs
14. Komplekts durvju atvēršanas
virziena maiņai
15. Durvju plaukti
16. Olu trauks
17. Sānu plaukts nelieliem
priekšmetiem
18. Pudeļu atdalītājs
19. Pudeļu plaukts
20. Durvju blīvējums
Saldētavas nodalījums
20. Durvju blīvējums
21. Saldētavas atvilktnes
22. Nodalījums ledus gabaliņu
gatavošanai / eitektika
23. Vidējā atvilktne: vēsākā zona,
kas vislabākā piemērota svaigas
pārtikas sasaldēšanai
24. Saldētavas atvilktņu atdalītājs
25. Plaukti
LV
VADĪBAS PANELIS
1
2
20
3
5
6
7 8 9
4
17
18 19
led
10
11
12
16 1314-15
1. LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA
TEMPERATŪRAS poga/indikators
2. LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA
TEMPERATŪRAS DISPLEJS (°C)
3. ATVAĻINĀJUMA REŽĪMA POGA
4. SALDĒŠANAS KONTROLES POGA
5. SALDĒTAVAS NODALĪJUMA
TEMPERATŪRAS DISPLEJS (°C)
6. SALDĒTAVAS NODALĪJUMA
TEMPERATŪRAS poga
7. ANTIBAKTERIĀLĀ GAISA FILTRA
trauksmes indikators
8. ELEKTROPADEVES PĀRRĀVUMA
TRAUKSMES indikators
9. DARBĪBAS TRAUCĒJUMU TRAUKSMES
indikators
10. IESLĒGTA/GAIDLAIKA REŽĪMA poga/
indikators
11. ĀTRĀS DZESĒŠANAS poga/indikators
12. „ACTIVE 0” funkcijas poga/indikators
13. 6TH SENSE SVAIGUMA KONTROLES
indikators
14. SAVIENOJUMA STĀVOKĻA indikators
15. SAVIENOJAMĪBAS poga
16. TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAS poga/
indikators
17. ĀTRĀS SALDĒŠANAS poga/indikators
18. TRAUKSMES APTURĒŠANAS poga/
indikators
19. ATVĒRTU DURVJU TRAUKSMES
indikators
20. WPS indikators
Šis vadības panelis aprīkots ar inovatīvu tehnoloģiju, kas palīdzēs jums veikt ledusskapja uzstādījumu
iestatīšanu. Kad tiek aktivizēta kāda opcija vai funkcija, indikatori tiek izgaismoti pilnībā; ja opcija ir pieejama,
bet nav izvēlēta, indikators ir izgaismots daļēji.
PIEZĪME. Kad iestatāt temperatūru vai lietojat vadības paneli, visas pogas ir ieslēgtas. Kad neizmantojat vadības
paneli, enerģijas taupības nolūkos jums tiks attēlota tikai svarīgākā informācija (iestatītā temperatūra, aktivizētās
opcijas).
Katru reizi, kad vēlaties izmantot vadības paneli un redzēt visas funkcijas, jums tikai jānospiež jebkura poga, lai
tādējādi pamodinātu paneli.
9
DURVIS
DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA MAIŅA
Piezīme: Durvju atvēršanas virzienu var mainīt. Ja šo darbību
veic pēcpārdošanas apkalpošanas centrs, uz to neattiecas
garantija.
Durvju eņģes ieteicams mainīt divām personām.
Sekojiet norādījumiem Montāžas instrukcijā.
LEDUSSKAPJA APGAISMOJUMS
Gaismas sistēma ledusskapja nodalījumā izmanto LED
spuldzītes, kas nodrošina labāku apgaismojumu, kā arī
ļoti zemu enerģjas patēriņu.
Ja LED gaismas sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties
ar apkopes centru, lai to nomainītu.
Svarīgi! Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, kad
ledusskapja durvis tiek atvērtas. Ja durvis ir atvērtas
ilgāk par 10 minūtēm, gaisma automātiski izslēgsies.
PLAUKTI
Visi plaukti, nolaižamās malas un izvelkamie grozi ir
izņemami.
VENTILATORS UN ANTIBAKTERIĀLAIS GAISA FILTRS
Ventilators uzlabo temperatūras izplatīšanu
ledusskapja iekšpusē, tādējādi nodrošinot produktu
ilgāku uzglabāšanu.
Piezīme: Nenosprostojiet gaisa ieplūdes zonu ar pārtikas
produktiem.
Ja ierīcei ir ventilators, to var aprīkot arī ar
antibakteriālo filtru.
Izņemiet to no kastītes, kas ievietota augļu un dārzeņu
nodalījumā, un ievietojiet ventilatora korpusā, kā
parādīts attēlā.
Kārtība, kādā jāveic nomaiņa, parādīta filtra kastītē.
Gaisa filtra simbols ir iedegts, lai norādītu, ka tas
ir nolietots un ir jānomaina. Filtra darbības laiks
ir 6 mēneši. Lietotāja saskarne
sniedz vizuālu atgriezenisko saiti,
neatskaņojot skaņas signālu.
Teksta displejā parādās uzraksts
„Nomainiet gaisa filtru”.
Pēc tam, kad filtrs nomainīts,
nospiediet trauksmes apturēšanas
pogu, lai atiestatītu ziņojumu
teksta displejā/antibakteriālā gaisa filtra indikatoru.
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS AR „NO FROST”
TEHNOLOĢIJU
Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek
automātiski.
10
Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz
drenāžas atveri un savākts konteinerā, kur tas iztvaiko.
LV
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS
AR „NO FROST” TEHNOLOĢIJU
Saldētavas ar „No frost” tehnoloģiju nodrošina vēsa
gaisa cirkulāciju apkārt uzglabāšanas zonām un
novērš ledus veidošanos, tādējādi pilnībā izslēdzot
nepieciešamību atkausēt.
Saldētie produkti nepielīp pie sienām, marķējums
paliek salasāms, un uzglabāšanas telpa saglabājas
glīta un tīra.
PIEDERUMI
OLU TRAUKS
SIERA TRAUKS
PUDEĻU STATĪVS
PUDEĻU ATDALĪTĀJS
SALDĒTAVAS ATVILKTŅU
ATDALĪTĀJS
LEDUSSKAPJA ATVILKTŅU
ATDALĪTĀJS
NODALĪJUMS ĀTRAI LEDUS
GATAVOŠANAI
EITEKTIKA/ĀTRĀS LEDUS
GATAVOŠANAS TRAUKS
11
KĀ LIETOT
IERĪCI
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
KĀ IEDARBINĀT IERĪCI
Pēc ierīces pievienošanas strāvai, nospiediet
ieslēgšanas/gaidlaika režīma pogu, lai to ieslēgtu.
Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, tiek attēlotas ledusskapja
nodalījuma (5 °C) un saldētavas nodalījuma (-18°C)
noklusējuma vērtības.
SAVIENOJAMĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI
Ja ledusskapim izveidots savienojums ar internetu, to
vienmēr iespējams uzraudzīt un vadīt attālināti.
Lai izmantotu šo funkciju, jums nepieciešams:
-- viedtālrunis ar operētājsistēmu Android 4.3
(vai jaunāku) ar 1280x720 (vai lielāku) ekrānu,
planšetdators vai viedtālrunis ar operētājsistēmu iOS
8 (vai jaunāku);
-- bezvadu maršrutētājs 2.4Ghz WiFi b/g/n, kam
izveidots interneta savienojums (ar kādu no savām
viedajām ierīcēm varat pārbaudīt, vai mājas bezvadu
tīkla stiprums ierīces tuvumā ir pietiekams).
Svarīgi! Lai izmantotu lietotni, jums:
4–6 stundas pēc ierīces ieslēgšanas neievietojiet ierīcē
nekādus pārtikas produktus.
Izgaismojas ledusskapja nodalījuma iestatījumu
noklusējuma (rūpnīcas) vērtības.
--
Nepieciešama ierīce ar IOS (Ipad/Iphone) vai Android
(viedtālrunis) operētājsistēmu.
-- Lejuplādējiet savā viedtālrunī bezmaksas lietotni
„LIVE” no lietotņu veikala vai Google play veikala un
instalējiet to savā ierīcē.
-- Parakstiet (līguma noteikumi) pakalpojuma
noteikumus, lai varētu izmantot lietotnes funkcijas.
-- Reģistrējiet savu ledusskapi un savienojiet to ar
mājas bezvadu tīklu.
Lai uzzinātu vairāk par savienojamības uzstādījumiem,
skatiet lietotni.
TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMI
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA TEMPERATŪRA
Lai mainītu ledusskapja nodalījuma temperatūru,
. Ledusskapja
nospiediet ledusskapja °C pogu
temperatūru iespējams iestatīt no +2°C līdz + 8°C, kā
to attēlo ledusskapja temperatūras displejs (°C).
12
SALDĒTAVAS NODALĪJUMA TEMPERATŪRA
Lai pielāgotu saldētavas nodalījuma temperatūru,
. Saldētavas
nospiediet saldētavas °C pogu
temperatūru iespējams iestatīt no -16°C līdz + -24°C,
kā to attēlo saldētavas temperatūras displejs (°C).
LV
MONTĀŽA
VIENAS IERĪCES MONTĀŽA
Lai nodrošinātu nepieciešamo ventilāciju, atstājiet
brīvu vietu abās pusēs ierīcei un virs tās.
Attālumam no ierīces aizmugures līdz sienai aiz tās
jābūt vismaz 50 mm.
Šī attāluma samazināšana palielinās izstrādājuma
elektrības patēriņu.
50mm
50mm
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
KĀ PALIELINĀT SALDĒTAVAS UZGLABĀŠANAS
APJOMU
•
•
Nenosprostojiet gaisa izplūdes zonu (izstrādājuma
iekšpusē, aizmugurējās sienas apakšā) ar pārtikas
produktiem.
Visi plaukti un izvelkamie grozi ir izņemami.
•
•
•
•
•
ja izņemsit grozus, varēsiet uzglabāt lielus
produktus.
novietojiet produktus tieši uz saldētavas plauktiem.
atbrīvojieties no citiem izņemamiem piederumiem.
Ierīces iekšējo temperatūru var ietekmēt vides
temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ierīces
atrašanās vieta. Šie faktori jāņem vērā, iestatot
temperatūru.
Ierīces piederumi nav mazgājami trauku mazgājamā
mašīnā, ja vien nav norādīts citādi.
13
FUNKCIJAS
IESLĒGTS/GAIDSTĀVES
REŽĪMS
Šī funkcija ieslēdz/iestata ledusskapi
gaidlaika režīmā. Lai izstrādājumu
iestatītu gaidlaika režīmā, nospiediet
ieslēgšanas/gaidlaika pogu un turiet
to 3 sekundes.
Izslēdzas visi indikatori, izņemot
ieslēgšanas/gaidlaika ikonu, lai parādītu,
ka ierīces ir gaidlaika režīmā.
Kad ierīce ir gaidlaika režīma, gaisma
ledusskapja nodalījuma iekšpusē
nedarbojas.
Atcerieties, ka šī darbība neatvieno
ierīci no elektrības padeves.
Lai atkal ieslēgtu ierīci, nospiediet
ieslēgšanas/gaidlaika režīma pogu un
turiet to 3 sekundes.
GUDRAIS DISPLEJS
Šo funkciju var izmantot enerģijas
taupības nolūkā. Lūdzu, sekojiet
norādījumiem Ikdienas lietošanas
instrukcijā, lai ieslēgtu/
izslēgtu funkciju.
Pēc tam, kad gudrais displejs ir ieslēgts,
izslēdzas viss displejs izņemot 6th
Sense Svaiguma kontroles funkcijas
indikatoru. Lai regulētu temperatūru
vai izmantotu citas funkcijas, ja gudrais
displejs ir ieslēgts, nepieciešams
aktivizēt displeju, nospiežot jebkuru
pogu.
Ja 15 sekundes netiek veikta neviena
darbība, displejs atkal izslēdzas un tikai
6th Sense Svaiguma kontroles ikona
paliek redzama.
Atkal ir redzams parastais displejs. Pēc
elektropadeves pārrāvuma gudrais
displejs tiek automātiski izslēgts.
Atcerieties, ka šī funkcija neatvieno
ierīci no elektropadeves, bet tikai
samazina ārējā ekrāna patērētās
enerģijas daudzumu.
Piezīme. Norādītais ierīces enerģijas
patēriņš atbilst ledusskapja izmantošanai,
kad Gudrā displeja funkcija ir ieslēgta.
6TH SENSE SVAIGUMA
KONTROLES
Šī funkcija darbojas automātiski, lai
nodrošinātu optimālus apstākļus
ilgākai produktu uzglabāšanai. Ja
radušās izmaiņas temperatūrā, 6th
Sense Svaiguma kontroles nekavējoties
atjauno ideālos apstākļus.
Rezultāts ir izcils:
svaigums visā ledusskapī saglabājas pat
4 reizes ilgāk.
ĀTRĀ DZESĒŠANA
Šīs funkcijas izmantošana ir ieteicama,
kad ledusskapja nodalījumā ievietots
ļoti liels daudzums pārtikas produktu.
Šīs funkcijas izmantošana ir ieteicama,
kad ledusskapja nodalījumā ievietots
ļoti liels daudzums pārtikas produktu.
Uzmanību!
• Nav savienojams ar Atvaļinājuma
funkciju
Lai garantētu optimālu sniegumu,
Atvaļinājuma un Ātrās dzesēšanas
funkcijas nav iespējams lietot
vienlaicīgi.
Tieši tādēļ, ja Atvaļinājuma funkcija
bijusi ieslēgta, tā vispirms jāizslēdz, lai
varētu ieslēgt Ātrās dzesēšanas funkciju
(un otrādi).
14
LV
ĀTRĀ SALDĒŠANA
Šīs funkcijas izmantošana ir ieteicama,
kad ledusskapja un saldētavas nodalījumos ievietots ļoti liels daudzums
pārtikas produktu. 24 stundas pirms
svaigas pārtikas sasaldēšana nospiediet
saldētavas pogu, lai aktivizētu ātrās
saldēšanas funkciju. Kad tā ir aktivizēta,
iedegas ātrās saldēšanas indikators. Pēc
24 stundām ievietojiet saldējamo pārtiku saldēšanas zonas vidū vai saldēšanas
nodalījumā. Funkcija automātiski izslēdzas pēc 48 stundām, taču to iespējams
izslēgt arī manuāli, atkārtoti nospiežot
ātrās saldēšanas pogu.
ATVAĻINĀJUMA
REŽĪMS
Šo funkciju varat ieslēgt, lai samazinātu
izstrādājuma enerģijas patēriņu ilgākā
laika periodā.
Pirms šīs funkcijas ieslēgšanas izņemiet
no ledusskapja visus produktus, kas ātri
bojājas, un pārliecinieties, ka durvis ir
rūpīgi aizvērtas — ledusskapis uzturēs
piemērotu temperatūru, lai izvairītos no
nepatīkamu smaku rašanās (+12°C).
Lai to aktivizētu/deaktivizētu,
nospiediet Atvaļinājuma režīma pogu
un turiet to 3 sekundes. Kad funkcija ir
ieslēgta, iedegas attiecīgā ikona.
Mainot temperatūras iestatījumus,
funkcija tiks automātiski izslēgta.
Saldētavas nodalījums darbojas
pienācīgi.
Uzmanību!
• Nav savienojams ar Ātrās
dzesēšanas funkciju
Lai garantētu optimālu sniegumu,
Atvaļinājuma un Ātrās dzesēšanas
funkcijas nav iespējams lietot
vienlaicīgi.
Tieši tādēļ, ja Ātrās dzesēšanas funkcija
bijusi ieslēgta, tā vispirms jāizslēdz, lai
varētu ieslēgt Atvaļinājuma funkciju (un
otrādi).
TAUSTIŅU
BLOĶĒŠANA
Šī funkcija pasargā no nejaušas
iestatījumu izmainīšanas vai ierīces
izslēgšanas.
Lai bloķētu taustiņus, nospiediet
taustiņu bloķēšanas pogu un turiet to
3 sekundes, līdz uz displeja parādās
taustiņu bloķēšanas indikators un
ar skaņas signālu tiek apstiprināta
funkcijas izvēle.
Pēc 3 sekundēm
taustiņu bloķēšanas indikators izdziest.
Kad tas ir ieslēgts, nospiežot citas
pogas (izņemot taustiņu bloķēšanas
pogu), tiek ieslēgts skaņas signāls un uz
displeja sāk mirgot taustiņu bloķēšanas
indikators.
Jebkuru trauksmes signālu iespējams
izslēgt arī tad, kad ieslēgta Taustiņu
bloķēšanas funkcija.
Lai atbloķētu taustiņus, atkārtojiet šo
darbību vēlreiz, līdz displejā parādās
taustiņu bloķēšanas indikators, un
skaņas signāls apstiprina, ka funkcija ir
izslēgta.
15
SALDĒŠANAS
KONTROLE
Saldēšanas kontrole ir uzlabota
tehnoloģija, kas, pateicoties no
ledusskapja neatkarīgas vēdināšanas
sistēmai, samazina temperatūras
svārstības visā saldētavas nodalījumā
līdz minimumam. Iespēja sabojāt
pārtiku, to pārāk daudz sasaldējot,
samazināta līdz 60%, un pārtika saglabā
savu sākotnējo kvalitāti un krāsu.
Lai ieslēgtu/izslēgtu Saldēšanas
kontroles funkciju, nospiediet
SALDĒŠANAS KONTROLES pogu.
Ja funkcija ir ieslēgta un lietotājs maina
saldētavas temperatūru ārpus darba
amplitūdas, funkcija tiek automātiski
izslēgta.
Ja Ātrā saldēšana ir ieslēgta,
„Saldēšanas kontroles” funkcija
tiek bloķēta līdz brīdim, kad Ātrās
saldēšanas funkcija tiek izslēgta.
Funkcija darbojas noteiktā
temperatūras amplitūdā: no -22°C
līdz -24°C. Kad funkcija ir ieslēgta un
pašreizējā temperatūra iestatīta virs
-22°C, temperatūra automātiski tiek
iestatīta uz -22°C, lai tādejādi iekļautos
darba amplitūdā.
ELEKTRĪBAS
PĀRRĀVUMA
SIGNĀLS
Ierīce ir iestatīta tā, lai elektropadeves pārrāvuma gadījumā automātiski
parādītu saldētavas nodalījuma temperatūru, tiklīdz atsākta elektropadeve.
Ja saldētavas nodalījuma temperatūra
pakāpusies virs saldēšanas līmeņa,
iedegas elektropadeves pārrāvuma ikona, mirgo trauksmes indikators, un tiek
atskaņots skaņas signāls, kad elektrības padeve ir atjaunota. Lai atiestatītu
trauksmi, vienu reizi nospiediet trauksmes atiestatīšanas pogu.
Ja tiek atskaņots elektropadeves pārrāvuma trauksmes signāls, ieteicams
rīkoties šādi:
• Ja saldētavā esošie pārtikas produkti
nav sasaluši, bet vēl arvien ir vēsi, visi
produkti no saldētavas jāpārvieto uz
ledusskapja nodalījumu un jāapēd 24
stundu laikā.
• ja saldētavā esošie produkti ir
sasaluši, tas norāda, ka tie ir bijuši
atkusuši un pēc elektropadeves
atjaunošanas ir atkal sasaluši, to
garša, kvalitāte un uzturvērtība
ir samazināta un to ēšana var būt
bīstama. Šādu pārtiku labāk neēst,
ieteicams visu saldētavas saturu
izmest.
Elektropadeves pārrāvuma trauksme
radīta, lai sniegtu informāciju par
saldētavā esošo pārtikas produktu
kvalitāti elektropadeves pārrāvuma
gadījumā.
Šī sistēma negarantē ēdiena kvalitāti
vai drošību, un patērētājiem ieteicams
pašiem izvērtēt saldētavas un
ledusskapja nodalījumos esošo pārtikas
produktu kvalitāti.
BRĪDINĀJUMS PAR
PAAUGSTINĀTU
TEMPERATŪRU
Signāls atskan brīžos, kad
• Pēc ilgāka pārtraukuma ierīce atkal
tiek pievienota elektropadevei
• Saldētavas nodalījuma temperatūra ir
pārāk augsta.
• Saldētavā ievietoto produktu
daudzums pārsniedz atļauto
daudzumu, kas norādīts datu
plāksnītē.
• Saldētavas durvis bijušas atvērtas
pārāk ilgu laiku.
•
ATVĒRTU DURVJU
BRĪDINĀJUMS
Atvērtu durvju brīdinājums tiek
aktivizēts, ja durvis bijušas atvērtas
ilgāk par 2 minūtēm.
Aizveriet durvis vai nospiediet
brīdinājuma signāla Stop pogu, lai
izslēgtu skaņas signālu.
16
•
Lai izslēgtu trauksmes signālu, vienu
reizi nospiediet trauksmes signāla
pārtraukšanas pogu.
Trauksmes indikators automātiski
izslēdzas, tiklīdz saldētavas
nodalījuma temperatūra atkal ir zem
-10°C.
LV
NODALĪJUMS ĀTRAI
LEDUS GATAVOŠANAI
KĀ PAGATAVOT LEDUS KUBICIŅUS
24 stundas pirms Atrās ledus
gatavošanas funkcijas izmantošanas
ievietojiet ledus traukus saldētavā,
lai tie atdziest. Lai sasniegtu labāko
rezultātu, ledus traukus ieteicams
pastāvīgi turēt saldētavā, kur
temperatūra ir vismaz -18°C.
Izņemiet ātrās ledus gatavošanas
traukus, velkot tos savā virzienā.
Noņemiet vāku un piepildiet trauku
ar dzeramo ūdeni (ne vairāk kā 2/3 no
trauka kopējā tilpuma).
Uzlieciet atpakaļ vāku un ievietojiet
trauku atpakaļ noteiktajās vietās
saldētavas augšējā atvilktnē. Izvairieties
no ūdens izliešanas.
Pagaidiet vismaz 30 minūtes, līdz
ledus kubiciņi ir gatavi (šis laiks var būt
nedaudz ilgāks, ja trauki tiek atkārtoti
lietoti uzreiz pēc ledus trauka pirmās
lietošanas reizes).
KĀ IZŅEMT LEDUS KUBICIŅUS
Kad ledus ir gatavs, noņemiet vāku un
izņemiet kubiciņus.
17
NODALĪJUMS AR
„ACTIVE 0” FUNKCIJU
Nodalījums ar „Active 0” funkciju īpaši
radīts, lai uzturētu zemu temperatūru
un piemērotu mitruma līmeni, kas ļautu
pārtikas produktus (piem., gaļu, zivis,
augļus un ziemas dārzeņus) uzturēt
svaigus ilgāk.
NODALĪJUMA AKTIVIZĒŠANA UN
DEAKTIVIZĒŠANA
Lai aktivizētu/deaktivizētu „Active 0”
funkciju, nospiediet atbilstošo pogu
vadības panelī (indikators zemāk
redzamajā attēlā).
Nodalījums ar „Active 0” funkciju ir
izslēgts:
poga izgaismota daļēji
Nodalījums ar „Active 0” funkciju ir
ieslēgts:
poga izgaismota pilnībā
Kad funkcija ir ieslēgta, uz „Active 0”
nodalījuma iedegas gaismas indikators.
Funkcijas darbības laikā temperatūra
nodalījumā/atvilktnē ir aptuveni 0
grādu.
Lai nodalījums darbotos pienācīgi,
svarīgi ievērot šādus nosacījumus:
-- ledusskapja nodalījuma temperatūrai
jābūt iestatītai starp +2 °C un +4°C.
-- lai iespējotu funkcijas aktivizēšanu,
nodalījumam jābūt ievietotam
-- citām īpašajām funkcijām jābūt
izslēgtām (piem., gaidlaika režīmam,
Atvaļinājuma funkcijai – ja tādas
pieejamas).
Ja izvēlēta kāda no šīm īpašajām
funkcijām, no „Active 0” nodalījuma
jāizņem visi pārtikas produkti.
Piezīme:
-- ja funkcijas aktivizēšanas brīdī gaismas
indikators un simbols neiedegas,
bet simbols mirgo, pārbaudiet, vai
nodalījums ir ievietots pienācīgi; Kad
atvilktne ir ievietota, funkciju pēc pāris
sekundēm atkal iespējams aktivizēt,
vienkārši nospiežot pogu. Ja problēma
nav novērsta, sazinieties ar tuvāko
pilnvaroto pēcpārdošanas servisu
-- ja „Active 0” nodalījums darbojas, bet
atvilktne ir atvērta ilgāk par 2 minūtēm,
funkcija tiek automātiski deaktivizēta.
Kad atvilktne ir ievietota, funkciju
pēc pāris sekundēm atkal iespējams
aktivizēt, vienkārši nospiežot pogu.
18
--
neatkarīgi no nodalījuma stāvokļa
iespējams neliels troksnis: tas ir normāli
un nav uzskatāms par defektu.
-- ja nodalījums nedarbojas, temperatūra
tā iekšpusē ir atkarīga no ledusskapja
nodalījuma vispārējās temperatūras.
Šādā gadījumā ieteicams tajā uzglabāt
augļus un dārzeņus, kas nav jutīgi pret
aukstumu (meža ogas, āboli, aprikozes,
burkāni, spināti, salāti utt.).
Svarīgi! ja funkcijas darbības laikā
nodalījumā ievietoti pārtikas produkti ar
augstu ūdens sastāvu, uz plauktiem var
rasties ūdens kondensāts.
Uzmanību!
• Nav savienojams ar „Atvaļinājuma”
funkciju
Lai garantētu optimālu sniegumu,
Atvaļinājuma un „Active 0” funkcijas
nav iespējams lietot vienlaicīgi.
Tieši tādēļ, ja Atvaļinājuma funkcija
bijusi ieslēgta, tā vispirms jāizslēdz, lai
varētu ieslēgt „Active 0” funkciju (un
otrādi).
NODALĪJUMA AR „ACTIVE 0”
FUNKCIJU IZŅEMŠANA
Lai palielinātu ledusskapja nodalījuma
ietilpību, „Active 0” nodalījumu
iespējams izņemt. Šādā gadījumā
rīkojieties kā minēts tālāk:
-- izslēdziet nodalījumu
-- izvelciet atvilktni
-- izņemiet stikla plauktu, kas atrodas
zem „Active 0” nodalījuma
-- noņemiet balto plastmasas izolāciju
no stikla plaukta
-- ievietojiet atpakaļ stikla plauktu.
Piezīme: augšējo plauktu
un sānu atbalstus nav
iespējams izņemt.
Lai atjaunotu „Active 0”
nodalījuma darbību, pirms
atvilktnes ievietošanas
un funkcijas atjaunošanas
pārliecinieties, lai zem nodalījuma
esošais baltais plastmasas plaukts tiktu
nomainīts pret stikla plauktu (plastmasas
izolācijā). „Active 0” nodalījums atbilst
dzesētāja nodalījuma prasībām EN
62552. Regulāri iztīriet nodalījumu un tā
detaļas, izmantojot drānu un ūdens un
neitrāla tīrīšanas līdzekļa, kas paredzēts
ledusskapju iekšpuses tīrīšanai, maisījumu
(neiemērciet ūdenī zem nodalījuma esošo
balto plastmasas plauktu).
Pirms nodalījuma (un tā ārpuses)
tīrīšanas izņemiet atvilktni, lai
tādējādi atvienotu nodalījumu no
elektropadeves.
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus.
LV
LIVE FUNKCIJAS
TĀLVADĪBA/
IESTATĪŠANAS PROCESS
LIVE funkcija ļauj darbināt un pārvaldīt
ledusskapi attālināti ar ārēju ierīci.
Lai iespēju ierīces spēju būt vadāmai
attālināti, jums vispirms sekmīgi jāveic
savienojamības iestatījumu veiksmīga
uzstādīšana.
Šis process ir nepieciešams, lai
reģistrētu ledusskapi un pievienotu to
mājas tīklam.
Uzstādīšana jāveic tikai vienu reizi.
Uzstādīšana jāveic atkārtoti, ja tiek
mainīti maršrutētāja iestatījumi (tādi kā
tīkla nosaukums vai parole).
PIRMS UZSTĀDĪŠANAS
PROCESA
1. Lai izmantotu šo funkciju, jums
nepieciešams:
• viedtālrunis ar operētājsistēmu
Android 4.3 (vai jaunāku) ar 1280x720
(vai lielāku) ekrānu, planšetdators vai
viedtālrunis ar operētājsistēmu iOS 8
(vai jaunāku);
• bezvadu maršrutētājs 2.4Ghz WiFi
b/g/n, kam izveidots interneta
savienojums (ar kādu no savām
viedajām ierīcēm varat pārbaudīt, vai
mājas bezvadu tīkla stiprums ierīces
tuvumā ir pietiekams).
2. Lejuplādējiet un instalējiet bez
maksas - LIVE lietotni savā Android
viedtālrunī vai iPAD/iPhone no
lietotņu veikala. Lietotne palīdzēs
jums soli pa solim veikt instalāciju.
3. Ja jums vēl nav sava konta, izveidojiet
to un parakstiet (līguma noteikumi)
pakalpojuma noteikumus, lai varētu
izmantot lietotnes funkcijas.
4. Sekojot lietotnes norādījumiem,
reģistrējiet savu ledusskapi.
Reģistrācijas procesā jums būs
nepieciešams Viedās Iperīces
IDentifikatora (SAID) numurs, kas
atrodams ledusskapja iekšpusē uz
durvīm starp zemāko un vidējo
plauktu.
SAID numurs sastāv no 13 burtiem un
cipariem.
Šeit varat pierakstīt savas ierīces SAID
numuru:
SAID numurs … … … … … …
… … … … … … …
•
Pirms sākat iestatīšanu, lūdzu,
ieslēdziet maršrutētāju un pārbaudiet,
vai bezvadu signāls no maršrutētāja
sasniedz ierīci. Izmantojiet tikai tādu
personāldatoru, planšetdatoru vai
viedtālruni, kas pievienots Wi-Fi
maršrutētājam un atvienojiet citus
datu savienojumus. Novietojiet
palīgierīci tuvu ierīcei, atveriet
pārlūkā jebkādu tīmekļa vietni un
pārliecinieties, ka tā tiek lejuplādēta
ātri un pareizi. Ja mājas interneta
savienojums darbojas pareizi, bet
vietne netiek lejuplādēta, iespējams,
ka jums jāinstalē Wi-Fi paplašinātājs
(nav iekļauts ierīces komplektācijā).
•
Ja jūsu maršrutētājs atbalsta WPS
2.0 (vai jaunāku versiju), sekojiet
automātiskajam uzstādīšanas
procesam, lai ierīci pievienotu
maršrutētājam. Ja maršrutētājs
neatbalsta WPS, sekojiet manuālajam
uzstādīšanas procesam.
Lai piesaistītu ierīci jūsu wi-fi tīklam, sekojiet norādījumiem lietotnē, kas instalēta jūsu viedtālrunī. Nākamajās
sadaļās varat izlasīt informāciju par automātisku vai manuālu instalāciju.
19
AUTOMĀTISKĀS
UZSTĀDĪŠANAS
NORĀDĪJUMI (pirmā
lietošanas reize) – WPS
metode
Šis process iespējams
tikai tad, ja maršrutētājs
atbalsta WPS2.0 (vai
jaunāku versiju)
1. Savā gudrajā ierīcē:
• pēc 3 sekundēm nospiediet
savienojamības pogu , tādējādi tiks
aktivizēts nodrošinājuma process.
Ierīce iestatīta „meklēšanas” režīmā,
lai atrastu vietējos tīklus.
Lietotāja saskarnē pārslēdziet uz WPS
ikonu.
• Savienojamības poga sāk ātri mirgot.
2. Ieslēdziet savu bezvadu maršrutētāju
un nospiediet WPS pogu , lai
izveidotu savienojumu starp divām
ierīcēm. Uz maršrutētāja sāks strauji
mirgot indikatora gaismiņa.
3. Kad ierīce būs veiksmīgi pievienota
vietējam maršrutētājam,
Savienojamības poga sāks lēnu
mirgot, norādot, ka savienojums ar
maršrutētāju bijis veiksmīgs. WPS
ikona ir izslēgta.
4. Ierīce cenšas izveidot savienojumu ar
aizmugures sistēmu. Savienojamības
poga iedegas.
Ja ierīcei neizdodas izveidot
savienojumu
PIEZĪME.
Ja no maršrutētāja/aizmugures tiek
saņemts nederīgs atsauksmes ziņojums
vai rodas savienojuma pārtraukums,
lietotāja saskarnē tiek parādītas pēdējās
izvēlētās temperatūras abām ledusskapja
daļām.
Ja ledusskapim neizdosies izveidot
savienojumu ar mājas tīklu izmantojot
WPS, ierīces saskarnes WPS ikona
izslēgsies.
Ierīce pārslēgsies „Mikro piekļuves
punkta režīmā”. Kad tas būs aktivizēts,
tas 20 minūtes meklēs signālu.
Tas netiks attēlots ierīces saskarnē
ar savienojamības pogas palielinātu
apgaismojumu.
Ja tā notiek, izmantojiet MANUĀLĀS
UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJU.
20
Mikro AP režīma darbības laikā
iespējams atkārtot WPS procesu.
LV
MANUĀLĀS
UZSTĀDĪŠANAS
NORĀDĪJUMI (pirmā
lietošanas reize) mikroPiekļuves punkta
metode
Šajā procesā tiek
izmantota Mikro piekļuves
punkta tehnoloģija,
un to var izmantot, ja
maršrutētājs neatbalsta
WPS
1. Pirms uzstādīšanas procesa, lūdzu,
pierakstiet mājas bezvadu tīkla
nosaukumu (SAID), tā PAROLI un
ledusskapja SAID numuru. Tie būs
nepieciešami uzstādīšanas procesa
laikā.
2. Ieslēdziet maršrutētāju un
pārliecinieties, vai interneta
savienojums darbojas.
3. Savā gudrajā ierīcē:
• savienojamības poga ir iedegta, kas
nozīmē, ka ierīcei ir aktivizēts
piekļuves punkta režīms, pretējā
gadījumā atkārtojiet „Uzstādīšanas”
procesu , kā tas aprakstīts WPS
„Automātiskās uzstādīšanas”
metodē
4. IESLĒDZIET viedo ierīci, atveriet
bezvadu tīkla iestatījumus un skatiet
pieejamo bezvadu tīklu sarakstu.
5. No bezvadu tīklu saraksta
izvēlieties savu ierīci. Ledusskapis
izveidos bezvadu tīklu (SSID). Tīkla
nosaukums sastāv no prefiksa „WP_”,
kam seko MAC adrese piemēram,
WP_88_A1_23_B3_66_C3).
Iespējams, ka jums nāksies atjaunināt
pieejamo tīklu sarakstu.
6. Kad būs izvēlēts SSID, tiks pieprasīta
parole. Izmantojiet SAID numuru (
skatiet „Pirms uzstādīšanas procesa”,
3. punktu) kā tīklu (piemēram, WPR
444441ABCD), noņemot pirmos 3
simbolus.
SAID numurs … … … … … …
… … … … … … …
Piezīme: Šī parole ir reģistrjutīga. Pēc
tam izveidojiet savienojumu ar tīklu.
7.
Pagaidiet, līdz ierīce apstiprina, ka
izveidots savienojums ar WP tīklu.
8. Atveriet interneta pārlūku. Ja
nekas neparādās, adrešu (URL)
laukā ievadiet „192.168.10.1” un
nospiediet pogu Enter. Pārlūkā
tiek atvērta GUDRĀ tīmekļa vietne.
Tā ir jūsu ledusskapja WiFi radio
konfigurācijas lapa.
9. No pieejamo tīklu saraksta izvēlieties
sava mājas bezvadu tīkla nosaukumu.
10. Ja mājas bezvadu tīkls tiek slēpts,
izvēlieties „Citi” (->) un manuāli
ievadiet tīkla nosaukumu (SSID) un
drošības protokolu. Ja nepieciešams,
ievadiet mājas bezvadu tīkla paroli
un apstipriniet. Atcerieties, ka šāda
veida paroles ir reģistrjutīgas.
11. Nospiediet „Iesniegt” un pagaidiet 15
sekundes.
12. SAVIENOJUMA STĀVOKĻA indikatoram jāpārtrauc mirgot un jāieslēdzas
pavisam. Pretējā gadījumā atvienojiet
ierīci no strāvas, atkārtoti pievienojiet
strāvai un atkārtojiet procesu.
13. Uzstādīšanas process ir pabeigts
IZSLĒDZIET Wi-Fi funkciju – Kad ierīce tiek uzraudzīta, lietotājs var atspējot šo funkciju, vienu reizi nospiežot
savienojamības pogu. Šī poga paliek iedegta, taču ar samazinātu spilgtumu.
IESLĒDZIET Wi-Fi funkciju – Lai atjaunotu savienojamību, lietotājam vienu reizi jānospiež savienojamības poga.
Šī poga ir iedegta normālā spožumā.
21
ATIESTATĪŠANAS
PROCESS
Atiestatīšanas process
jāveic, ja maināt
maršrutētāja iestatījumu
detaļas (tīkla vārdu
un paroli) vai tad, ja
ledusskapis Nnevar
izveidot savienojumu ar
mākoņpakalpojumu.
Savā gudrajā ierīcē:
• pēc 3 sekundēm nospiediet
savienojamības pogu .
Ja atkal vēlaties izmantot „Live”
funkciju, atkārtoti jāveic uzstādīšanas
process.
TIEŠSAISTES
TĀLVADĪBAS KONTROLE
/IKDIENAS LIETOŠANA
Tālvadības kontroles režīms ļauj vadīt
un novērot ledusskapja darbību ar
gudrās ierīces starpniecību.
•
1. Pārliecinieties, vai maršrutētājs ir
ieslēgts un tam ir izveidots interneta
savienojums
2. Pārliecinieties, vai savienojuma
stāvokļa indikators ir iedegts
3. Izmantojiet Whirlpool lietotni, lai
kontrolētu ierīci attālināti, tādējādi
varēsiet:
• pārbaudīt ledusskapi un aktivizēt
opcijas pat tad, ja neesat mājās
•
SAVIENOJUMA
STATUSA ĀTRĀ
NOTEIKŠANA
IERĪCES
Savienojuma statusa
indikatora
mirgo ātri
mirgo lēni
iedegts
22
•
•
•
veikt produktu uzskaiti un izveidot
iepirkumu sarakstu, ņemot vērā
paziņojumus par produktu derīguma
termiņu
piekļūt papildu funkcijām, piemēram,
gudrajam Ballītes režīmam
optimizēt enerģijas patēriņu, nosakot
labāko enerģijas tarifu
piekļūt papildu informācijai par
ledusskapja lietošanu un ieteikumiem
produktu uzglabāšanai
saņemt ziņojumus par ledusskapja
statusu, ja radusies trauksme
Savienojums apraksts
Ierīce meklē savienojumu ar maršrutētāju
Ierīce ir savienoja ar maršrutētāju, taču
nevar izveidot savienojumu ar serveri
(piemēram, nedarbojas ADSL)
Ierīce izveidojusi savienojumu ar serveri, un
serveris to atzīst
LV
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Vai pastāv atšķirība, lietojot
viedtālruni (vai planšetdatoru) ar
operētājsistēmu Android vai iOS?
Kādi Wi-Fi protokoli tiek atbalstīti?
Kāda WPS versija tiek atbalstīta?
Kādi iestatījumi/konfigurācija
jāiestata maršrutētāja
programmatūrai?
Vai pastāv iespēja izmantot mobilo
3G tīklu maršrutētāja vietā?
Kā pārbaudīt, vai mājas interneta
tīkls darbojas un ir ieslēgta
bezvadu funkcija?
Kā atrast jūsu mājas TĪKLA
nosaukumu un paroli?
Kā rīkoties, ja tiek izmantots
apkārtnes WiFi kanāls?
Kā pārbaudīt, vai ierīces bezvadu
funkcijas ir ieslēgtas?
Jūs varat izmantot sev vēlamo
operētājsistēmu, jo tā nerada
nekādas atšķirības.
Wi-Fi radio instalētais atbalsts WiFi b/g/n Eiropas valstīm.
Ierīce atbalsta WPS 2.0 un jaunākas.
Lūdzu, pārbaudiet maršrutētāja
dokumentāciju.
Galvenajiem maršrutētāja
1. iespējots 2,4 GHz Wi-Fi b/g/n
iestatījumiem nepieciešams:
2. ieslēgts DHCP un NAT
Jā, bet mākoņpakalpojumi
radīti ierīcēm, kam izveidots
nepārtraukts interneta
savienojums.
Jūs varat meklēt tīklu ar
planšetdatoru vai viedtālruni un/
vai datoru – ja tīkls ir redzams,
varat pārbaudīt, vai savienojums
darbojas.
Skatiet klienta maršrutētāja
dokumentāciju.
Ieteikumi: Dažkārt, lietojot „http://
IP numurs” ar maršrutētāja
numuru, klients var piekļūt
maršrutētāja iestatījumiem no
pievienotās ierīces.
Maršrutētājs izvēlas mājās
lietojamo WiFi (skatīt Maršrutētāja
rokasgrāmatu) un izmanto vēlamo
kanālu.
Pārliecinieties, vai statusa gaismiņa
ir iedegta. Izmantojot gudro ierīci
un lietotni „Live”, pārbaudiet, vai
ierīces tīkls ir pieejams un vai ir
izveidots savienojums ar mākoni.
Pirms tam atcerieties izslēgt citus
datu savienojumus (piemēram,
mobilo telefonu).
Maršrutētāja uzlīmē parasti
norādīta informācija, ar ko
piekļūt ierīces iestatījumu
lapai, izmantojot pievienoto
ierīci (personāldatoru, iPad vai
planšetdatoru).
23
Kādam jābūt attālumam no
maršrutētāja līdz ierīcei (viena
istaba / divas istabas)?
Parasti pārklājums paredzēts
•
vairākām istabām, taču Wi-Fi
signāla stiprumu ļoti ietekmē sienu
materiāls.
Vai pastāv šķēršļi, kas var traucēt
signālam sasniegt ierīci?
•
Kā rīkoties, ja bezvadu tīkla signāls
nesasniedz ledusskapi?
Ja tiek nomainīts maršrutētājs, kā
man jārīkojas?
24
Pārliecinieties, ka pievienotās
ierīces nepatērē visu interneta
joslas platumu un ka nav
pārsniegts maksimālais
maršrutētājam pievienojamo
ierīču skaits.
• Jūs varat izmantot īpašas
ierīces, lai paplašinātu WiFi
segumu mājā, piemēram,
piekļuves punktu iekārtas, Wi-Fi
retranslatorus un Power-line
tiltus.
Jūs varat saglabāt esošos
uzstādījumus (tīkla nosaukumu un
paroli) vai dzēst ierīces iepriekšējos
uzstādījumus (atiestatīšanas
process) un veikt atkārtotu
uzstādīšanu (skatiet „Tiešsaistes
tālvadības kontrole/Uzstādīšanas
procedūra”).
Ja nav nodrošināta radio
funkcija, klients var pārbaudīt
interneta savienojumu ar
iPad (vai citās bezvadu HAN
ierīcēs), kas atrodas tuvu
ierīcei (piemēram, ar īpašiem
programmatūras rīkiem, ko
iespējams lejuplādēt internetā).
LV
Kā rīkoties, ja savienojuma statusa Ja savienojuma statusa indikators
indikators turpina lēni mirgot un
neiedegas pavisam, ledusskapis
nekad neiedegas pavisam?
veiksmīgi savienots ar maršrutētāju,
taču tas nevar izveidot savienojumu
ar internetu.
Lai izveidotu savienojumu ar
internetu, jums jāpārbauda
maršrutētāja un/vai datu nesēja
iestatījumus.
Izlabojiet maršrutētāja iestatījumus:
jāieslēdz NAT, bet ugunsmūrim
un DHCP jābūt pareizi iestatītiem.
Atbalstītā paroles kriptogrāfija: WEP,
WPA,WPA2. Skatiet maršrutētāja
rokasgrāmatu.
Kur atrast ledusskapja MAC adresi? Savā gudrajā ierīcē:
• atveriet ledusskapja durvis
• uz durvju vidējās līnijas starp
apakšējo un augšējo plauktu
ir uzlīme ar SAID kodu un MAC
adresi
Kā iestatīt bezvadu savienojumu
Lai uzzinātu vairāk, skatiet
jūsu ierīcē?
instrukciju; katrai ierīcei ir divas
alternatīvas pieejas:
1. izmantojiet WPS (Wi-Fi Protected
Setup) savienojuma procesu.
Kā pārbaudīt, vai dati tiek
pārraidīti?
Kad tīkls tiek izslēgts, pagaidiet
20 sekundes un ieslēdziet ierīci,
un pārbaudiet, vai lietotne parāda
ierīces UI statusu. Uzstādiet MaxIce
vai citu opciju un pārliecinieties par
statusu
Datu nesēja iestatījumi: ja
interneta pakalpojumu sniedzējs
ir norādījis MAC adreses ciparus,
ar ko varat pieslēgties internetam,
iespējams, ka nevarēsiet izveidot
ledusskapja savienojumu ar
mākoņpakalpojumu. MAC adrese
ir unikāls ierīces, piemēram,
datora identifikators. Lūdzu,
jautājiet savam interneta
pakalpojumu sniedzējam, kā
pievienot internetam citu ierīci
(piemēram, ledusskapi).
MAC adrese sastāv no burtu un
ciparu kombinācijas.
2. Ja ierīce ir bez nodrošinājuma,
pirmās 20 minūtes pēc ierīces
ieslēgšanas ir aktīva tīmekļa
vietne ierīces konfigurēšanai,
kurai varat piekļūt, izmantojot
ierīces radīto tīklu (WP_”MAC
adrese”, piemēram, WP_88_
E7_12_00_28_3C).
lietotnē (PIEZĪME: temperatūras
iestatījumu nosūtīšana uz lietotni
prasa vairākas sekundes).
25
IETEIKUMI PRODUKTU UZGLABĀŠANAI
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS
Ledusskapis ir labākā vieta, kur uzglabāt gatavos gaļas
izstrādājumus, svaigu un konservētu pārtiku, piena
produktus, augļus, dārzeņus un dzērienus.
GAISA VENTILĀCIJA
Dabīgā gaisa cirkulācija ledusskapja nodalījumā
rada zonas ar atšķirīgām temperatūrām. Zemākā
temperatūra ir tieši virs augļu un dārzeņu atvilktnes
un pie aizmugurējās sienas. Augstākā temperatūra ir
nodalījuma augšā, priekšpusē.
KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN
DZĒRIENUS
› Lietojiet otrreizēji izmantojamus plastmasas, metāla,
alumīnija un stikla traukus un ietinamo plēvi, lai
iesaiņotu pārtikas produktus.
Nepareiza ventilācija var palielināt enerģijas patēriņu
un samazināt ledusskapja veiktspēju.
Neaizsedziet gaisa atveres ar pārtikas produktiem vai
citiem priekšmetiem, lai tādējādi netraucētu gaisa
cirkulācijai un pārtikas produktu uzglabāšanai.
› Neuzglabājiet produktus pārāk cieši kopā, tādējādi
traucējot gaisa cirkulācijai.
› Lai izvairītos no pudeļu apgāšanās, varat izmantot
pudeļu turētāju.
› Šķidrumus un ēdienus, kas var radīt aromātu vai
ietekmēties no citiem aromātiem vai garšām, vienmēr
ievietojiet aizveramos traukos vai apklājiet tos.
› Lai uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā,
iesakām novietot tos uz plauktiņa virs augļu un
dārzeņu atvilktnes, jo tā ir vēsākā vieta ledusskapī.
Ēdienus, kas izdala etilēna gāzi vai ir jutīgi pret to,
piemēram, augļus, dārzeņus un salātus ieteicams
atdalīt vai ietīt plēvē, lai tādējādi pagarinātu to
uzglabāšanas laiku, piemēram, neuzglabājiet tomātus
kopā ar kivi vai kāpostiem.
› Pārliecinieties, lai gaisa atveres netiktu aizsegtas ar
pārtikas produktiem.
KUR UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS
UN DZĒRIENUS
› Uz ledusskapja plauktiem: gatavie ēdieni, tropiskie
augļi, sieri, delikateses.
› Vēsākajā zonā (tieši virs augļu un dārzeņu
atvilktnes): gaļa, zivis, gatavie gaļas produkti, kūkas
26
› Augļu un dārzeņu atvilktnē: augļi, salāti, dārzeņi.
› Durvīs: sviests, ievārījumi, mērces, marinēti gurķīši,
konservi, pudeles, dzērieni pakās, olas.
LV
Apzīmējums
MĒRENĀ ZONA
Paredzēta tropisko augļu, konservu,
dzērienu, olu, mērču, marinētu gurķīšu,
sviesta, ievārījuma uzglabāšanai.
VĒSĀ ZONA
Paredzēta siera, piena un tā produktu,
delikatešu, jogurta uzglabāšanai.
VĒSĀKĀ ZONA
Paredzēta zivju, gaļas un gatavo gaļas
produktu uzglabāšanai. Kad „Active 0”
funkcija ir izslēgta, atvilktni iespējams
izmantot arī cita veida pārtikas
produktu, kā arī ziemas augļu un
desertu uzglabāšanai.
AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE
SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE
(MAKS SALDĒŠANAS ZONA) Paredzēta,
lai saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku.
SALDĒTAVAS ATVILKTNES
Piezīme
Apzīmējuma pelēkais tonis nesakrīt ar
atvilktņu krāsu
27
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS
Saldētava ir īstā vieta, lai uzglabātu saldētus
produktus, gatavotu ledus kubiņus un sasaldētu
svaigus produktus saldētavas nodalījumā.
Maksimālais svaigu produktu kilogramu skaits, ko
IETEIKUMI SVAIGU PRODUKTU SALDĒŠANAI UN
UZGLABĀŠANAI
› Iesakām uz saldētajiem produktiem pielīmēt uzlīmes
ar aprakstu un datumu. Šāda uzlīme ļaus jums atpazīt
produktus un noteikt to derīguma termiņu. Nav
ieteicams atkārtoti sasaldēt atkausētus produktus.
iespējams sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts uz datu
plāksnītes (…kg/24h).
Lai saldētavā uzglabātu produktus, kas ir nelielā
daudzumā, iesakām izmantot saldētavas nodalījuma
aukstākās zonas, respektīvi, vidējo zonu.
pēc novākšanas, lai pilnībā saglabātu to sākotnējo
uzturvērtību, konsistenci, krāsu un garšu. Dažus gaļas
izstrādājumus, īpaši medījumus, pirms saldēšanas
ieteicams pakārt.
› Vienmēr ļaujiet karstai pārtikai atdzist pirms tās
ievietošanas saldētavā.
› Pirms saldēšanas svaigo pārtiku ietiniet un cieši
noslēdziet: alumīnija folijā, pārtikas plēvē, gaisa un
ūdens necaurlaidīgos plastmasas maisiņos, polietilēna
trauciņos ar vāciņiem, ja tie ir piemēroti svaigu
produktu saldēšanai.
› Pilnībā vai daļēji atkusušu pārtiku lietojiet
nekavējoties.
Pārtiku nesasaldējiet atkārtoti, ja vien tā pēc
atkausēšanas nav pagatavota. Atkausētu pārtiku pēc
pagatavošanas var sasaldēt atkārtoti.
› Lai iegūtu augstas kvalitātes sasaldētu pārtiku,
produktiem jābūt svaigiem, nobriedušiem un izcilā
kvalitātē.
› Nesasaldējiet pudeles ar tajās esošu šķidrumu.
› Svaigus dārzeņus un augļus ieteicams saldēt uzreiz
SASALDĒTI PĀRTIKAS PRODUKTI: IEPIRKŠANĀS
PADOMI
Iegādājoties saldētus pārtikas produktus:
› Pārliecinieties, vai nav bojāts iesaiņojums (saldēta
pārtika bojātā iesaiņojumā var būt bojāta). Ja
iesaiņojums ir uzpūties vai uz tā ir mitri traipi, tas,
iespējams, nav uzglabāts optimālos apstākļos un ir
sācis atkust.
› Saldētos produktus iegādājieties iepirkšanās beigās
un pārvietojiet tos termiski noslēgtā somā.
28
› Lūdzu, izmantojiet ātrās atdzesēšanas funkciju, lai
paātrinātu dzesēšanas un saldēšanas procesu (skatiet
Ikdienas lietošanas instrukciju).
› Mājās saldēto pārtiku nekavējoties ielieciet
saldētavā.
› Ja produkts ir daļēji atkusis, nesasaldējiet to
atkārtoti. Izlietojiet 24 stundu laikā.
Izvairieties no temperatūras maiņas vai to pēc
iespējas samaziniet. Ievērojiet uz iepakojuma norādīto
derīguma termiņa datumu.
› Vienmēr ņemiet vērā uz iesaiņojuma norādīto
informāciju par uzglabāšanu.
LV
SALDĒTU PRODUKTU
UZGLABĀŠANAS LAIKS
GAĻA
Liellopu gaļa
mēneši
8–12
SAUTĒTA GAĻA
Gaļa, putnu gaļa
AUGĻI
Āboli
mēneši
12
Cūkgaļa, teļa gaļa
6–9
PIENA PRODUKTI
Aprikozes
8
Jēra gaļa
6–8
Sviests
6
Mellenes
8–12
Trusis
4–6
Siers
3
Upenes / jāņogas
8–12
Maltā gaļa /
blakusprodukti
2–3
Saldais krējums
1–2
Ķirši
10
Desiņas
1–2
Saldējums
2–3
Persiki
10
Olas
8
Bumbieri
8–12
Plūmes
10
PUTNU GAĻA
mēneši
2–3
Cālis
5–7
ZUPAS UN MĒRCES
Tītars
6
Zupa
2–3
Avenes
8–12
Iekšas
2–3
Gaļas mērce
2–3
Zemenes
10
Galvas
1
Rabarberi
10
8
Augļu sulas (apelsīnu,
citronu, greipfrūtu)
4–6
VĒŽVEIDĪGIE
Gliemenes, omāri
1–2
Dārzeņu sautējums
Krabji, omāri
1–2
KONDITOREJAS
IZSTRĀDĀJUMI UN
MAIZE
GLIEMENES
Austeres, mīdijas
DĀRZEŅI
Maize
Biskvīti
1–2
4
Sparģeļi
Baziliks
8–10
6–8
ZIVIS
Tortes (kūkas)
2–3
Pupiņas
12
„taukainās” (lasis, forele, 2–3
makrele)
Pankūkas
1–2
Artišoki
8–10
„liesās” (menca, paltuss) 3–4
Termiski neapstrādāta
mīkla
2–3
Brokoļi
8–10
Pīrāgi
1–2
Briseles kāposti
8–10
Pica
1–2
Puķkāposti
8–10
Burkāni
10–12
Selerija
6–8
Sēnes
8
Pētersīļi
6–8
Pipari
10–12
Zirņi
12
Sviesta pupiņas
12
Spināti
12
Tomāti
8–10
Cukīni
8–10
1–2
29
IETEIKUMI
IERĪCES NEIZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ
PROMBŪTNE / ATVAĻINĀJUMS
Ja plānojat ilgāku prombūtni, ieteicams izlietot
pārtikas produktus un atvienot ierīci no elektrības
padeves, lai ietaupītu elektrību.
PĀRVĀKŠANĀS
1. Izņemiet visas iekšējās detaļas.
3. Ieskrūvējiet pielāgojamās kājas, lai tās nepieskartos
atbalsta virsmai.
2. Ietiniet tās, aptiniet tās ar līmlenti, lai tās nedauzītos
viena pret otru un nepazustu.
4. Aizveriet durvis un nostipriniet tās ar līmlenti, un
pielīmējiet elektrības padeves vadu, atkal izmantojot
līmlenti.
STRĀVAS ZUDUMS
Strāvas zuduma gadījumā sazinieties ar vietējo
elektrības piegādātāju un noskaidrojiet, pēc cik ilga
laika tiks atsākta elektrības padeve.
Strāvas zudumi līdz 24 stundām.
Turiet ierīces durvis aizvērtas. Tādējādi pārtika
uzglabāsies vēsa iespējami ilgi.
Piezīme. Atcerieties, ka pilna ierīce aukstumu saglabās
ilgāk nekā daļēji piepildīta.
Ja uz pārtikas joprojām redzami nelieli ledus kristāli,
to iespējams sasaldēt atkārtoti, taču garša un smarža
varētu būt mainījusies.
Strāvas zudumi, kas ilgāki par 24 stundām.
Iztukšojiet ledusskapi un ievietojiet pārtiku
pārnēsājamā ledusskapī. Ja šāds ledusskapis nav
pieejams un nav pieejami arī iepakojumi ar svaigu
ledu, mēģiniet izlietot tos pārtikas produktus, kas
ātrāk bojājas.
Ja pārtika nav labā stāvoklī, to ieteicams izmest.
Iztukšojiet ledus trauku.
30
LV
TĪRĪŠANA
UN APKOPE
Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes atslēdziet to no
elektrotīkla vai atvienojiet elektrības padevi.
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
Ledusskapja tīrīšanā neizmantojiet uzliesmojošus
šķidrumus.
› Laiku pa laikam iztīriet ierīci ar drānu un remdena
ūdens un neitrāla tīrīšanas līdzekļa, kas paredzēts tieši
ledusskapju iekšpuses tīrīšanai, maisījumu.
› Ierīces ārpusi un durvju blīvējumu notīriet ar mitru
drānu un pēc tam noslaukiet ar sausu drānu.
› Ledusskapja aizmugurē esošo kondensatoru
ieteicams regulāri iztīrīt ar putekļu sūcēju.
Neizmantojiet tvaika tīrītājus.
Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar
spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru
drānu.
Svarīgi:
› Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt
ar spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru
drānu.
› Ledusskapja cauruļu sistēma novietota tuvu
atkausēšanas plāksnei un var kļūt karsta. Laiku pa
laikam iztīriet to putekļu sūcēju.
31
PROBLĒMU RISINĀŠANAS
INSTRUKCIJA UN PĒCPĀRDOŠANAS
SERVISS
PIRMS SAZINĀŠANĀS AR PĒCPĀRDOŠANAS
SERVISU...
Dažādi sīkumi var izraisīt veiktspējas problēmas, ko
varat atrast un novērst bez jebkādiem instrumentiem.
FUNKCIONĀLAS SKAŅAS
Skaņas, kas rodas ierīcē, ir normālas, jo tajā ir vairāki
ventilatori un dzinēji, kas regulē veiktspēju un
automātiski ieslēdzas un izslēdzas.
DAŽAS NO FUNKCIONĀLAJĀM SKAŅĀM
IESPĒJAMS SAMAZINĀT:
› Nolīmeņojot ierīci un novietojot to uz gludas
virsmas.
› Novietojot ierīci tā, lai tā nepieskartos mēbelēm.
› Pārliecinoties, vai iekšējās detaļas ir ievietotas
pareizi.
› Pārliecinoties, vai pudeles un trauki nesaskaras viens
ar otru.
DAŽAS NO IESPĒJAMĀM FUNKCIONĀLAJĀM
SKAŅĀM
Šņācoša skaņa, kad ieslēdzat
ierīci pirmo reizi vai pēc ilgāka
pārtraukuma.
Burbuļojoša skaņa, kad dzesējošais Rūcošā skaņa rodas no kompresora
šķidrums ieplūst caurulēs.
darbības.
Dūcoša skaņa, kad ieslēdzas ūdens
vārsts vai ventilators.
Krakšķēšana, kad ieslēdzas
kompresors.
32
KLIKŠĶIS rodas no termostata,
kas regulē to, cik bieži jāieslēdzas
kompresoram.
LV
PROBLĒMU RISINĀŠANAS
INSTRUKCIJA
Problēma
Iespējamais cēlonis
Risinājums
IERĪCE NEDARBOJAS
Iespējama ierīces energopadeves
problēma.
› Pārliecinieties, vai elektrības
padeves vads ir ievietots tīklam
pieslēgtā kontaktrozetē ar atbilstošo
spriegumu.
› Pārbaudiet elektrosistēmas
drošības iekārtas un drošinātājus
jūsu mājās
ATKAUSĒŠANAS TEKNĒ IR ŪDENS
Tas ir normāli siltos, mitros
laikapstākļos. Tekne var būt līdz pusei
pilna.
› Pārliecinieties, vai ierīce ir
nolīmeņota, lai ūdens nepārplūstu.
IERĪCES KORPUSA STŪRI, KAS
Tas nav defekts.
SASKARAS AR DURVJU BLĪVĒJUMU, Tas ir normāli siltos laikapstākļos un
IR SILTI
kompresora darbības laikā.
GAISMA NEDARBOJAS
Iespējams jānomaina spuldzīte.
Ierīce var būt ieslēgtā/gaidlaika
režīmā
› Pārliecinieties, vai elektrosistēmas
drošības iekārtas un drošinātāji jūsu
mājās darbojas pareizi.
› Pārliecinieties, vai elektrības
padeves vads ir ievietots tīklam
pievienotā kontaktrozetē ar atbilstošo
spriegumu
› Ja saplīsušas LED spuldzītes,
lietotājam jāzvana uz servisu, lai
nomainītu tās pret tāda paša veida
spuldzītēm, kas pieejamas tikai
mūsu pēcpārdošanas servisā un pie
izstrādājuma pārdevēja.
MOTORS DARBOJAS PĀRĀK ILGI
Motora darbības laiks ir atkarīgs no
dažādām lietām: durvju atvēršanas
reižu skaits, uzglabātās pārtikas
daudzums, istabas temperatūra,
temperatūras iestatījumi.
› Pārliecinieties, ka ierīces vadības
elementi ir uzstādīti pareizi.
› Pārliecinieties, vai ierīcē nav ievietots
liels daudzums svaigas pārtikas.
› Pārliecinieties, vai durvis netiek
atvērtas pārāk bieži.
› Pārliecinieties, vai durvis tiek rūpīgi
aizvērtas.
IERĪCES TEMPERATŪRA IR PĀRĀK
AUGSTA
Tam var būt dažādi iemesli (skat.
„Risinājumi”).
› Pārliecinieties, vai kondensatorā
(ierīces aizmugurē) nav putekļi un
pūkas.
› Pārliecinieties, vai ierīces durvis ir
rūpīgi aizvērtas.
› Pārliecinieties, vai ir uzstādīts pareizs
durvju blīvējums.
› Karstās dienās un augstā istabas
temperatūrā motors darbojas ilgāk.
› Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas
atvērtas vai tajā ievietots liels
daudzums pārtikas, motors darbosies
ilgāk, lai atvēsinātu ierīces iekšpusi.
DURVIS NEATVERAS UN
NEAIZVERAS PAREIZI
Tam var būt dažādi iemesli (skatiet
„Risinājumi”)
› Pārliecinieties, vai pārtikas
iepakojumi netraucē durvīm.
› Pārliecinieties, vai iekšējās detaļas
un automātiskais ledus veidotājs
atrodas īstajā vietā.
› Pārliecinieties, vai durvis nav
netīras vai lipīgas.
› Ierīce ir nolīmeņota.
33
PĒCPĀRDOŠANAS
SERVISS
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS
1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem,
izmantojot šeit atrodamo PROBLĒMU
NOVĒRŠANAS INSTRUKCIJU.
2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai redzētu,
vai problēma ir novērsta
JA PĒC IEPRIEKŠMINĒTAJĀM PĀRBAUDĒM
PROBLĒMA NAV NOVĒRSTA, SAZINIETIES AR
TUVĀKO PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU
Lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz garantijas grāmatiņā
norādīto numuru vai sekojiet norādījumiem tīmekļa
vietnē www.whirlpool.eu
Vienmēr norādiet:
• īsu kļūmes aprakstu;
• precīzu ierīces veidu un modeli;
• servisa numuru (numurs, kas norādīts uz datu
plāksnītes pēc vārda Serviss). Servisa numurs
atrodams arī garantijas grāmatiņā;
• savu pilno adresi;
• savu tālruņa numuru.
Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar
pilnvarotu pēcpārdošanas servisu (lai nodrošinātu,
ka tiek izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas un
remonts tiek veikts pareizi).
Ražotājs:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
34
LV
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
35
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
36
b
LV
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
001
4 0 0 0 11 0 2 7 3 1 9
Iespiests Itālijā
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising