Whirlpool | WSIC 3M27 C | Setup and user guide | Whirlpool WSIC 3M27 C instrukcja

Whirlpool WSIC 3M27 C instrukcja
PL
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL. Aby
uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie: www.whirlpool.eu/register
Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i
konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając
naszą stronę docs.whirlpool.eu i postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej
broszury.
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
OPIS PRODUKTU
URZĄDZENIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1
2
3
4
6
5
7
9
Service:
0000 000 00000
8
11
10
Górny kosz
Składane półeczki
Regulator wysokości górnego kosza
Górne ramię natryskowe
Dolny kosz
Koszyk na sztućce
Dolne ramię natryskowe
Zespół filtra
Zbiornik soli
Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Panel sterowania
12
PANEL STEROWANIA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
Przycisk wyboru programu
Kontrolka „Brak soli”
Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego”
Numer programu i wskaźnik opóźnienia
Kontrolka tabletek (Tab)
67 8
9
11
10
7.
8.
9.
10.
11.
Wyświetlacz
Kontrolka „Multizone”
Przycisk „Multizone”
Przycisk „Opóźnienie”
Przycisk i kontrolka „Start/Pauza”/Tabletki (Tab)
1
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
świeci się na panelu sterowania.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
• Ważne jest, aby zbiornik soli nigdy nie był pusty.
• Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS PROGRAMÓW), i powinien zostać napełniony, gdy na panelu sterowania świeci
się kontrolka BRAK SOLI
.
1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika
(w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
2. Tylko podczas wykonywania czynności po
raz pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą.
3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do
krawędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek wody jest tu normalny.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody.
Tę informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Ustawienie fabryczne odnosi się do wody o średniej (3) twardości.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Przytrzymać przycisk P przez 5 sekund, aż będzie słychać sygnał
dźwiękowy.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka „Brak soli”
migają jednocześnie.
• Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz
TABELA TWARDOŚCI WODY).
Tabela twardości wody
Poziom
°dH
°fH
St. niemieckie
St. francuskie
1
Miękka
0-6
0 - 10
2
Średnia
7 - 11
11 - 20
3
Przeciętna
12 - 17
21 - 30
4
Twarda
18 - 34
31 - 60
5
Bardzo twarda
35 - 50
61 - 90
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przeznaczona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli zbiornik soli nie zostanie napełniony, zmiękczacz wody i element grzejny mogą z tego powodu ulec uszkodzeniu.
2
B
A
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej maksymalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak
się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulować dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
• Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Nacisnąć trzykrotnie przycisk P - będzie słychać sygnał dźwiękowy.
• Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Miga wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka
„Brak płynu nabłyszczającego”.
• Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszczającego.
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na
ZERO (ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK
PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu
nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 5 poziomy, zależnie od modelu zmywarki.
Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby sprawdzić
ustawienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji
powyżej.
• Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić
niski poziom (1-2).
• Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy ustawić wysoki poziom (3-4).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu, użyć urządzenia do otwierania A.
Detergent wsypywać/wlewać tylko do suchego zasobnika B.
Detergent przeznaczony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory zmywarki.
1. Odmierzając dawkę detergentu, należy uwzględnić informacje podane
powyżej, aby dodana ilość detergentu była prawidłowa. Wewnątrz doB
zownika B znajdują się oznaczenia
ułatwiające dozowanie detergentu.
A
2. Przed zatrzaśnięciem pokrywy
usunąć pozostałości detergentu
z krawędzi dozownika.
3. Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie
zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie, zgodnie z danym programem.
Jeśli używany jest detergent typu „all-in-one” zalecamy używanie przycisku TABLETKI, ponieważ wtedy zostanie wybrany program pozwalający
na osiągnięcie najlepszych rezultatów mycia i suszenia za każdym razem.
PL
TABELA PROGRAMÓW
Zużycie
wody
(litry/cykl)
Zużycie
energii
(kWh/cykl)
50°
4:00
9.0
0.74
50-60°
1:20 - 3:00
7.0 - 14.0
0.70 - 1.10
Faza
suszenia
Czas trwania
programu
zmywania
(godz.:min)**)
Program
1 Eco
2 6th Sense
Zasobnik
detergentu
Dostępne opcje *)
Komora
zmywarki
B
3 Intensywny
65°
-
2:40
17.0
1.30
4 Kryształy
45°
-
1:40
12.0
1.00
5 Szybki 30’
50°
-
-
0:30
9.0
0.50
-
-
-
0:10
4.5
0.01
6
Mycie
wstępne
-
Dane Programu Eco uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 50242.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
dw_test_support@whirlpool.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Czas trwania programu pokazywany na wyświetlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć
czas trwania programu aż o 20 min.
Zużycie w trybie czuwania: zużycie w przypadku pozostawienia w trybie włączenia: 5 W / zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W
OPIS PROGRAMÓW
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
1 ECO
5 SZYBKI 30’
2 6th SENSE
6 MYCIE WSTĘPNE
Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy – najskuteczniejszy pod względem zużycia energii i wody.
Do mycia normalnie zabrudzonych naczyń z zaschniętymi resztkami
potraw. Program jest automatycznie dostosowany w zależności od
poziomu zabrudzenia. Gdy czujnik wykryje poziom zabrudzenia, na
wyświetlaczu pojawi się animacja i czas trwania cyklu zostanie zaktualizowany.
3 INTENSYWNY
Program do zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie zalecany do patelni i garnków (nie powinien być używany do delikatnych
naczyń).
Program przeznaczony do lekko zabrudzonych naczyń bez zaschniętych resztek jedzenia.
Opłukiwanie naczyń przeznaczonych do późniejszego mycia. W tym
programie nie używa się żadnego detergentu.
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykle takie jak „Szybki” są najbardziej skuteczne w
przypadku lekko zabrudzonych naczyń.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy włączać zmywarkę tylko wtedy, gdy jest pełna.
4 KRYSZTAŁY
Program do mycia delikatnych naczyń, które są bardziej wrażliwe na
wysoką temperaturę, np. szklanki i kubeczki.
3
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).
Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mignie
szybko 3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.
MULTIZONE
Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania, można wykorzystać
program „Połowa załadunku», w celu oszczędzenia wody,
energii elektrycznej i detergentu.
Wybrać program i nacisnąć przycisk MULTIZONE: symbol
wybranego kosza pojawia się na wyświetlaczu. Domyślnie
urządzenie myje naczynia we wszystkich koszach.
Aby umyć zawartość tylko wybranego kosza, należy nacisnąć
kilkakrotnie przycisk:
pokazany na wyświetlaczu (tylko dolny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (tylko górny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (opcja jest WYŁĄCZONA,
a urządzenie będzie zmywać naczynia we wszystkich koszach).
Trzeba pamiętać, aby załadować tylko górny lub dolny kosz
i zmniejszyć odpowiednio ilość detergentu.
OPÓŹNIENIE
Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od 1 do
12 godzin.
1. Nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE: na wyświetlaczu pojawi się
odpowiedni symbol „h”; po każdym naciśnięciu przycisku,
czas (1 godz., 2 godz., itd. do maks. 12 godz.) liczony od
początku wybranego cyklu zmywania zostanie zwiększony.
2. Wybrać program zmywania, nacisnąć przycisk START/Pauza
i w ciągu 4 sekund zamknąć drzwiczki: zegar zacznie
odliczanie.
3. Po upływie ustawionego czasu kontrolka „h” gaśnie
i rozpoczyna się cykl zmywania.
Aby ustawić czas opóźnienia i wybrać krótszy czas, należy
nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE. Aby anulować wybór naciskać
przycisk, aż kontrolka „h” wybranego opóźnienia zgaśnie.
Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po włączeniu
się cyklu zmywania
TABLETKI (Tab)
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność programu zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
Nacisnąć przycisk START/PAUZA i przytrzymać przez
3 sekundy (zaświeci się odpowiedni symbol), jeśli używany
jest wielofunkcyjny detergent w formie tabletki (płyn
nabłyszczający, sól i detergent w jednym).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub
w płynie, opcja ta powinna być wyłączona.
4
PL
ŁADOWANIE KOSZY
GÓRNY KOSZ
Tu należy wkładać delikatne i lekkie
naczynia: szklanki, filiżanki, talerzyki, małe
miseczki do sałatek.
DOLNY KOSZ
(przykładowe załadowanie górnego kosza)
Do garnków, pokrywek, talerzy, misek do
sałatek, sztućców itp. Duże talerze i pokrywki powinny być umieszczane z boku,
aby uniknąć stykania się z ramieniem natryskowym.
(przykład sposobu załadowania dolnego
kosza)
REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA
Wysokość górnego kosza można wyregulować:
wyższe położenie umożliwia umieszczenie
dużych naczyń w dolnym koszu, a niższe pozwala na najwyższe ustawienie podnoszonych
wsporników, co daje więcej miejsca u góry, a
jednocześnie pozwala uniknąć stykania się z
naczyniami umieszczonymi w dolnym koszu.
Górny kosz jest wyposażony w regulator wysokości górnego kosza (patrz ilustracja); bez
naciskania dźwigienek, można łatwo podnieść
kosz trzymając go za boczne części i umieszczając stabilnie w górnym położeniu.
Aby przywrócić dolne położenie, nacisnąć dźwigienki A po bokach
kosza i przesunąć kosz w dół.
Zdecydowanie zalecamy, aby nie regulować wysokości kosza,
gdy jest załadowany.
NIGDY nie podnosić lub opuszczać kosza tylko z jednej strony.
KOSZYK NA SZTUĆCE
Jest on wyposażony w górne kratki, które pozwalają na lepsze
rozmieszczenie sztućców. Należy go umieszczać w przedniej części
dolnego kosza.
Noże i inne akcesoria o ostrych czubkach i krawędziach należy wkładać do koszyka na sztućce ostrzami skierowanymi w dół
lub układać je poziomo na podnoszonych półeczkach, w górnym
koszu.
SKŁADANE PÓŁECZKI Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM
Boczne składane klapy można złożyć lub
rozłożyć, aby zoptymalizować ułożenie naczyń
w koszyku.
Kieliszki do wina można bezpiecznie umieścić,
wkładając nóżkę każdego kieliszka do odpowiedniego otworu.
W zależności od modelu:
• aby rozłożyć klapy, należy wysunąć je do góry
i obrócić lub zwolnić z zatrzasków i pociągnąć
do dołu.
• aby złożyć klapy, należy obrócić je i wsunąć je
do dołu lub wyciągnąć do góry i zamocować
do zatrzasków.
PRZESUWNA TACKA NA SZTUĆCE
Górny kosz jest wyposażony w przesuwną
tackę, która może być używana do umieszczania małych naczyń i sztućców. W celu
uzyskania optymalnych efektów zmywania
należy unikać umieszczania dużych naczyń
bezpośrednio poniżej tej tacki. Tackę można wyjmować.
5
CODZIENNA EKSPLOATACJA
2. WŁĄCZANIE ZMYWARKI
Otworzyć drzwiczki i nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.
Po dłuższym czasie braku aktywności urządzenie wyłączy się automatycznie, w celu zminimalizowania zużycia energii elektrycznej.
Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub przed umieszczeniem ich w zmywarce zostały spłukane wodą, można odpowiednio
zmniejszyć ilość używanego detergentu.
3. WKŁADANIE NACZYŃ DO KOSZA
(patrz ŁADOWANIE KOSZY)
ZMIANA PROGRAMU W TOKU
1. SPRAWDZENIE PRZYŁĄCZA WODY
Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona do instalacji wodnej
i czy zawór wody jest otwarty.
4. NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
(patrz TABELA PROGRAMÓW).
5. WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWANIE CYKLU
Wybrać najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu
naczyń i stopnia ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW), naciskając przycisk P.
Wybrać żądane opcje (patrz OPCJE I FUNKCJE).
6. START
Aby rozpocząć cykl zmywania, należy nacisnąć przycisk
START/Pauza (zaświeci się dioda LED), a następnie w ciągu 4 sek.
od tej czynności, zamknąć drzwiczki. Po uruchomieniu programu
pojawi się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Jeśli drzwiczki nie zostaną zamknięte w ciągu 4 sekund, rozlegnie się dźwięk alarmu.
W takim przypadku otworzyć drzwiczki, nacisnąć przycisk
START/Pauza i ponownie zamknąć drzwiczki w ciągu 4 sek.
7. END OF WASH CYCLE
Zakończenie cyklu zmywania jest sygnalizowane przez sygnał
dźwiękowy i migający komunikat numeru cyklu zmywania na
wyświetlaczu. Otworzyć drzwiczki i wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut - aby uniknąć oparzenia.
Wyjąć naczynia, zaczynając od dolnego kosza.
Jeżeli wybrano niewłaściwy program, można go zmienić, pod
warunkiem, że właśnie się on rozpoczął: otworzyć drzwiczki, nacisnąć
i przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ.; urządzenie wyłączy się.
Włączyć zmywarkę z powrotem, za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje; uruchomić cykl,
naciskając przycisk START/Pauza i zamykając drzwiczki w ciągu 4 sek.
DOKŁADANIE NACZYŃ
Otworzyć drzwiczki bez wyłączania urządzenia (START/Pauza,
dioda ledowa zaczyna migać) (uwaga na GORĄCĄ parę!) i umieścić
naczynia w zmywarce. Nacisnąć przycisk START/Pauza i zamknąć
drzwiczki w ciągu 4 sek. Cykl zostanie wznowiony od momentu,
w którym go przerwano.
PRZYPADKOWE PRZERWANIA
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas cyklu zmywania albo wystąpi
przerwa w dopływie prądu, cykl zostanie wstrzymany. Aby wznowić
cykl od momentu, w którym został przerwany, nacisnąć przycisk
START/Pauza i zamknąć drzwiczki w ciągu 4 sek.
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji, można pobrać z
Internetu lub poprosić o Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia,
postępując zgodnie ze wskazówkami z ostatniej strony..
PORADY I WSKAZÓWKI
PORADY
Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki
jedzenia i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod
bieżącą wodą.
Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na miejscu
i nie mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich otwory
były skierowane w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były ustawione
ukośnie, dzięki czemu woda będzie mogła docierać do każdej powierzchni i swobodnie przepływać.
Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych.
Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na sztućce.
Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane w
dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki strumienie
wody są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne.
Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona
natryskowe mogą obracać się swobodnie.
DEZYNFEKCJA ZMYWARKI
Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się
osadów, które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz
w miesiącu włączyć program z wysoką temperaturą. Aby wyczyścić
zmywarkę, należy wsypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć
program bez wkładania naczyń.
6
NACZYNIA NIE NADAJĄCE SIĘ DO ZMYWANIA W ZMYWARKACH
• Naczynia i sztućce drewniane.
• Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub naczynia zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne.
• Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie
temperatury.
• Naczynia miedziane i cynowe.
• Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem.
Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą
zmienić się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje wyrobów szklanych (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość po zbyt
wielu cyklach zmywania.
USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH I PORCELANOWYCH
• W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i porcelanowe, których producent deklaruje, że są przeznaczone do
zmywarek.
• Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany
• Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki, jak
tylko zmywanie się skończy.
PL
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA
CZYSZCZENIE RAMION NATRYSKOWYCH
Zespół filtra należy regularnie czyścić, zapobiegając jego zapychaniu i
zapewniając prawidłowy odpływ ścieków.
Zespół filtra składa się z trzech filtrów, które usuwają resztki jedzenia z
myjącej wody, a następnie umożliwiają jej obieg: aby uzyskać najlepsze rezultaty zmywania, należy utrzymywać je w czystości.
Może się zdarzyć, że resztki potraw pozostaną na ramionach natryskowych i będą zatykać otwory, przez które wytryskiwana jest woda.
Dlatego też zaleca się, aby od czasu do czasu sprawdzić ramiona natryskowe i oczyścić je małą szczoteczką z nie-metalowym włosiem.
Aby zdjąć górne ramię natryskowe należy przekręcić plastikowy pierścień blokujący w kierunku ruchu wskazówek zegara. Górne ramię
natryskowe powinno zostać z powrotem założone w taki sposób, aby
strona z większą liczbą otworów była skierowana do góry.
Nie wolno używać zmywarki bez filtrów lub jeśli filtry są źle
zamocowane.
Po kilku cyklach zmywania należy sprawdzić zespół filtra i w razie potrzeby oczyścić go dokładnie pod bieżącą wodą za pomocą szczoteczki z nie-metalowym włosiem i postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Odkręcić filtr cylindryczny A w kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyciągnąć go (Rys. 1).
2. Zdjąć korek filtra B lekko naciskając boczne klapki (Rys. 2).
3. Wysunąć filtr płytkowy ze stali nierdzewnej C (Rys. 3).
4. Sprawdzić syfon i usunąć wszelkie resztki potraw. NIGDY NIE NALEŻY WYJMOWAĆ osłony pompy cyklu myjącego (czarny element)
(Rys. 4).
12
Dolne ramię natryskowe można wyjmować pociągając je w górę.
A
B
A
34
C
Po oczyszczeniu filtrów założyć z powrotem zespół filtra i zamocować go w prawidłowym położeniu; jest to niezbędne dla utrzymania
sprawnego funkcjonowania zmywarki.
CZYSZCZENIE WĘŻA DOPŁYWOWEGO WODY
Jeśli węże wody są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, to
przed wykonaniem niezbędnych połączeń należy przepuścić przez nie
strumień wody, aby upewnić się, czy woda jest czysta i wolna od zanieczyszczeń. Jeśli takie środki ostrożności nie zostaną podjęte, wlot
wody może zostać zablokowany, a zmywarka uszkodzona.
7
USUWANIE USTEREK
Może się zdarzyć, że Państwa zmywarka nie będzie działać prawidłowo..
Przed zwróceniem się do serwisu technicznego należy najpierw sprawdzić, czy problem będzie można rozwiązać samodzielnie
korzystając z poniższych wskazówek.
PROBLEM
MOŻLIWE PRZYCZYNY
ROZWIĄZANIE
Zmywarka nie
włącza się lub
nie reaguje na
polecenia.
Urządzenie nie zostało prawidłowo podłączone do zasilania.
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
Przerwa w dopływie prądu.
Po przywróceniu zasilania urządzenie rozpoczyna pracę.
Drzwiczki zmywarki nie są zamknięte.
Energicznie popchnąć drzwiczki tak, aby było słychać że zostały “zatrzaśnięte”.
Nie reaguje na polecenia.
Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk WŁ./WYŁ., po ok. jednej minucie
włączyć je z powrotem i ustawić ponownie program.
Cykl zmywania jeszcze nie został zakończony.
Poczekać, aż skończy się cykl zmywania.
Wąż spustowy jest zagięty.
Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zagięty (patrz INSTRUKCJA INSTALACJI).
Rura odpływu zlewu jest zatkana.
Oczyścić rurę odpływu w zlewie.
Filtr jest zatkany resztkami potraw
Oczyścić filtr (patrz CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA).
Naczynia uderzają o siebie.
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Wytwarzana jest nadmierna ilość piany.
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie
nadaje się do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA
DETERGENTU). Zresetuj bieżący cykl wyłączając zmywarkę, a następnie włącz
ją ponownie, wybierz nowy program, naciśnij START/Pauza i zamknij drzwi.
Nie dodawaj żadnych detergentów.
Zmywarka nie
odpompowuje
wody.
Zmywarka pracuje zbyt głośno.
Naczynia nie są
czyste.
Naczynia nie zostały prawidłowo rozmieszPrawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
czone.
Ramiona natryskowe nie mogą obracać się
swobodnie, zaczepiają się o naczynia.
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Cykl zmywania jest zbyt delikatny.
Wybierz odpowiedni cykl zmywania (patrz TABELA PROGRAMÓW).
Wytwarzana jest nadmierna ilość piany.
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje
się do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU).
Pokrywka przegródki na płyn nabłyszczająUpewnić się, czy dozownik płynu nabłyszczającego jest zamknięty.
cy nie została prawidłowo zamknięta.
Filtr jest brudny lub zatkany.
Oczyścić zespół filtra (patrz UTRZYMANIE I KONSERWACJA).
Nie ma soli.
Napełnić zbiornik soli (patrz NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI).
KONSERWACJA I INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z procedurami konserwacji i instrukcjami rozwiązywania problemów, patrz Instrukcja obsługi i konserwacji.
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia jest dostępna:
• Serwis techniczny; patrz numer telefonu w karcie gwarancyjnej.
• pobrać ze strony: docs.whirlpool.eu
• użyć kodu QR:
KONTAKT Z PUNKTEM SERWISOWYM
Kontaktując się z serwisem technicznym należy podać kod znajdujący
się na tabliczce znamionowej przymocowanej po lewej lub prawej
stronie wewnętrznej części drzwiczek zmywarki. Numer telefonu można znaleźć
w karcie gwarancyjnej lub na stronie
internetowej: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Dane techniczne, w tym informacje na temat zużycia energii, można
pobrać ze strony: docs.whirlpool.eu
8
400011369438
05/2019 as - Xerox Fabriano
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising