Whirlpool | HFO 3C21 W C X | Setup and user guide | Whirlpool HFO 3C21 W C X Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool HFO 3C21 W C X Lietotāja rokasgrāmata
LV
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
INSTRUKCIJA
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES HOTPOINT ARISTON
IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību,
lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē:
www.hotpoint.eu/register
Lejuplādējiet Drošības instrukciju un Lietošanas un
apkopes pamācību, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni
docs.hotpoint.eu un sekojot norādēm šīs
rokasgrāmatas aizmugurē.
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
IERĪCE
1
7
2
8
3
4
5
9
6
11
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Augšējais statīvs
Pielāgojamie atloki
Augšējā statīva augstuma regulators
Augšējā smidzināšanas svira
Apakšējais statīvs
Piederumu grozs
Apakšējā smidzināšanas svira
Filtru komplekts
Sāls tvertne
Mazgāšanas un skalošanas līdzekļa dozators
Datu plāksnīte
Vadības panelis
Service:
0000 000 00000
12
VADĪBAS PANELIS
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
4 5 6 7
Ieslēgšanas-izslēgšanas/atiestatīšanas poga ar indikatora
gaismiņu
Programmas izvēles poga ar indikatora gaismiņu
Zone Wash 3D poga ar indikatora gaismiņu / taustiņu
bloķētājs
Eko programmas indikatora gaismiņa
Taustiņu bloķēšanas indikatora gaismiņa
Displejs ar vadības orgāniem
Programmas numura un atlikušā laika indikators
8 9 1011
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
14
Tabletes indikatora gaismiņa
Aizvērta ūdens krāna indikatora gaismiņa
Skalošanas līdzekļa uzpildes indikatora gaismiņa
Sāls uzpildes indikatora gaismiņa
Short Time poga ar indikatora gaismiņu / Tabletes
Aizkaves poga ar indikatora gaismiņu
Palaišanas / apturēšanas poga ar indikatora gaismiņu /
ūdens novadīšana
1
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
SĀLS, SKALOŠANAS LĪDZEKLIS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS
IETEIKUMI PIRMAJAI LIETOŠANAS REIZEI
Pēc montāžas izņemiet statīvu bloķētājus un augšējā statīva elastīgos
elementus.
SĀLS TVERTNES UZPILDE
Sāls lietošana novērš KAĻĶAKMENS veidošanos uz traukiem un ierīces
funkcionālajām daļām.
• Ir svarīgi, lai sāls tvertne nekad nebūtu tukša.
• Ir svarīgi iestatīt ūdens cietību.
Sāls tvertne atrodas trauku mazgājamās mašīnas apakšējā daļā (skatiet
PROGRAMMU APRAKSTU) un tā jāuzpilda, ja vadības panelī iededzies
SĀLS UZPILDES indikators .
1. Izņemiet zemāko statīvu un atskrūvējiet
tvertnes vāciņu (pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam).
2. Tikai pirmajā reizē rīkojieties šādi: sāls tvertni
uzpildiet ar ūdeni.
3. Novietojiet piltuvi (skatiet attēlu) un piepildiet
sāls tvertni līdz augšai (aptuveni 1 kg); no tā
nevajadzētu iztecēt ūdenim.
4. Izņemiet piltuvi un noslaukiet uz atveres
palikušo sāli.
Pārliecinieties, ka vāciņš ir stingri pieskrūvēts, lai mazgāšanas
programmas laikā tvertnē neiekļūtu mazgāšanas līdzeklis (tas var
sabojāt ūdens mīkstinātāju).
Ja nepieciešams pievienot sāli, obligātu jāveic nepieciešamās darbības pirms mazgāšanas cikla ieslēgšanas.
ŪDENS CIETĪBAS IESTATĪŠANA
Lai ļautu ūdens mīkstinātājam darboties kā paredzēts, ir svarīgi norādīt
tādu ūdens cietību, kāda ir ūdenim jūsu mājās. Šādu informāciju varat
uzzināt pie vietējā ūdens piegādātāja.
Rūpnīcas iestatījumos norādīts vidējs (3) ūdens cietības līmenis.
• Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Nospiediet PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu un turiet to 5 sekundes,
līdz dzirdat skaņas signālu.
• Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Mirgo šobrīd atlasītā līmeņa numurs un sāls indikatora gaismiņa.
• Lai atlasītu vēlamo cietības līmeni, nospiediet pogu P (skatiet
ŪDENS CIETĪBAS TABULU).
Ūdens cietības tabula
Līmenis
°dH
°fH
Vācu grādi
Franču grādi
0-6
0 - 10
UZPILDIET SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORU
Skalošanas līdzeklis ļauj vieglāk NOŽĀVĒT traukus. Kad vadības panelī ir
iedegta SKALOŠANAS LĪDZEKĻA UZPILDES indikatora gaismiņa ,
jāuzpilda skalošanas līdzekļa dozators A.
35
25
MA X
B
A
1. Atveriet dozatoru B, nospiežot un paceļot vāka cilni.
2. Rūpīgi ielejiet skalošanas līdzekli līdz maksimālajai uzpildes vietas
atzīmei (110 ml), neizšļakstiet neizlejiet to. Ja tā noticis, nekavējoties
saslaukiet to ar sausu drānu.
3. Uzspiediet uz vāciņa, līdz dzirdat aizvēršanās klikšķi.
NEKAD nelejiet skalošanas līdzekli tieši cilindrā.
SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DEVAS PIELĀGOŠANA
Ja jūs neapmierina žāvēšanas rezultāti, varat pielāgot izmantojamā
skalošanas līdzekļa daudzumu.
• Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Trīs reizes nospiediet pogu PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS — būs dzirdams pīkstiens.
• Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Mirgo pašreizējais atlasītā līmeņa numurs un sāls indikatora
gaismiņa.
• Lai atlasītu vēlamo skalošanas līdzekļa daudzumu, nospiediet pogu P.
• Izslēdziet to, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
Lestatīšana ir pabeigta!
Ja skalošanas līdzekļa līmenis ir iestatīts uz 1 (EKO), nav nepieciešams
skalošanas līdzeklis. Ja skalošanas līdzeklis būs beidzies, zema skalošanas līdzekļa līmeņa indikators neiedegsies.
Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas modeļa, iespējams iestatīt ne
vairāk kā 5 līmeņus. Trauku mazgājamās mašīnas rūpnīcas iestatījums
atšķiras atkarībā no modeļa; izpildiet iepriekš minētos norādījumus, lai
pārbaudītu šo iestatījumu ierīcē.
• Ja uz traukiem redzamas zilganas svītras, iestatiet mazāku vērtību (2-3).
• Ja uz traukiem redzami ūdens pilieni vai kaļķakmens nogulsnes,
iestatiet augstāku vērtību (4-5).
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE
1
Mīksts
2
Vidējs
7 - 11
11 - 20
B
3
Vidējs
12 - 17
21 - 30
A
4
Ciets
18 - 34
31 - 60
5
Ļoti ciets
35 - 50
61 - 90
• Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
Iestatīšana ir pabeigta!
Tiklīdz šī darbība ir pabeigta, palaidiet programmu, neievietojot mašīnā
traukus.
Izmantojiet tikai tādu sāli, kas paredzēta lietošanai trauku
mazgājamās mašīnās.
Pēc tam, kad mašīnā iebērta sāls, SĀLS UZPILDES indikatora gaismiņa
izslēdzas.
Nepievienojot sāli, var tikt bojāts ūdens mīkstinātājs un
sildelements.
2
Lai atvērtu mazgāšanas līdzekļa
dozatoru, izmantojiet atvēršanas
instrumentu A.
Ielejiet mazgāšanas līdzekli tikai
sausajā dozatorā B.
Priekšmazgāšanai nepieciešamo
mazgāšanas līdzekļa daudzumu
ievietojiet tieši cilindrā.
1. Nosakot mazgāšanas līdzekļa daudzumu, skatiet iepriekš minēto informāciju,
lai pievienotu pareizu daudzumu līdzekļa. Dozatorā B ir norādes, lai pareizi dozētu mazgāšanas līdzekli.
2. Pirms vāka aizvēršanas (līdz dzirdams klikšķis) notīriet mazgāšanas
līdzekļa atlikumus no dozatora.
3. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, ceļot to uz augšu, līdz
slēdzene ir vietā.
Mazgāšanas līdzekļa dozators atveras automātiski, kad pienācis
attiecīgais brīdis programmā.
Izmantojot vairākfunkciju mazgāšanas līdzekļus, ieteicams lietot pogu
TABLETES, jo tā pielāgo programmu tā, lai vienmēr tiktu sasniegti
labākie mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti.
LV
Programma
ActivEco
Žāvēšanas
posms
PROGRAMMU TABULA
Pieejamās izvēlnes
*)
Mazgāšanas
līdzekļa
nodalījums
Cilindrs
B
Mazgāšanas
programmas
darbības laiks
(h:min)**)
Ūdens
patēriņš
(litri/cikli)
Enerģijas
patēriņš
(kWh/cikli)
3:10
9,5
0,93
2:00 - 3:10
14 - 17,0
1,50 - 1,85
1:30 - 2:30
14,5 - 16
1,15 - 1,30
1. Eko
50°
2. Auto
Intensīvais
65°
3. Auto
Parastais
55°
4. Automātiskā
Ātrā
50°
-
-
-
0:55 - 1:20
13 - 14,5
1,15 - 1,25
5. Express 30’
50°
-
-
-
0:30
9
0,55
6. Ar labunakti
50°
-
-
3:30
15
1,15
7. Dezinficēšana
65°
-
-
1:40
10
1,30
8. Priekšmazgāšana
9. Paštīrīšanās
-
-
-
-
-
-
-
0:12
4,5
0,01
65°
-
-
-
-
0:50
8
0,85
EKO programmas dati noteikti laboratoriskos apstākļos saskaņā ar Eiropas standartu EN 50242.
Piezīme testa laboratorijām: informāciju par salīdzinošiem EN testēšanas apstākļiem, lūdzu, sūtiet e-pastu uz šo adresi: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Trauku priekšmazgāšana nav nepieciešama nevienā programmā.
*) Ne visas iespējas var izmantot vienlaicīgi.
**) Displejā vai bukletā norādītās programmas darbības laiks aprēķināts normālos apstākļos. Reālais laiks var mainīties, ņemot vērā tādus faktorus kā
pievadītā ūdens temperatūra un spiediens, istabas temperatūra, mazgāšanas līdzekļa daudzums, trauku daudzums un veids, trauku izkārtojums, papildu
izvēlnes un sensoru kalibrēšana. Sensoru kalibrēšana var palielināt programmu darbības laiku par 20minūtēm.
Patēriņš gaidstāves režīmā: Patēriņš ieslēgtā režīmā: 6W - patēriņš izslēgtā režīmā: 0,5W
PROGRAMMU APRAKSTS
Norādījumi mazgāšanas cikla izvēlei.
EKO
Vidēji netīri trauki. Standarta programma, visefektīvākā gan strāvas,
gan ūdens patēriņa ziņā.
AUTO INTENSĪVAIS
Automātiskā programma ieteicama ļoti netīriem traukiem un pannām
(nav ieteicama trausliem priekšmetiem).
AUTO PARASTAIS
Automātiskā programma vidēji netīrām pannām un traukiem.
DEZINFICĒŠANA
Vidēji vai ļoti netīriem traukiem ar papildu antibakteriālo mazgāšanu.
Var izmantot trauku mazgājamās mašīnas apkopei.
PRIEKŠMAZGĀŠANA
Virtuves trauku vēlākai mazgāšanai. Šajā programmā nav paredzēts
izmantot mazgāšanas līdzekli.
PAŠTĪRĪŠANĀS
Programma, ko izmanto trauku mazgājamās mašīnas apkopei.
Apkopes laikā ar karstu ūdeni tiek iztīrīta ierīces iekšpuse.
AUTOMĀTISKĀ ĀTRĀ
Automātiskā programma ierobežotam daudzumam vidēji netīru trauku.
Nodrošina optimālu mazgāšanu īsākā laikā.
EXPRESS 30’
Programma paredzēta nedaudz netīriem traukiem bez piekaltušām
ēdienu paliekām.
AR LABUNAKTI
Paredzēts ierīces darbināšanai naktī. Nodrošina optimālu mazgāšanu
un žāvēšanu ar mazāko iespējamo trokšņa līmeni.
Piezīmes.
Ņemiet vērā, ka nedaudz netīriem traukiem visefektīvākie ir ātras darbības
cikli.
Lai vēl vairāk samazinātu patēriņu, darbiniet trauku mazgājamo
mašīnu tikai tad, kad tā ir pilna.
3
IZVĒLNES UN FUNKCIJAS
Dažas izvēlnes iespējams atlasīt, tieši nospiežot attiecīgo pogu (skatiet VADĪBAS PANELI).
Ja izvēlni nav iespējams savietot ar atlasīto programmu skatiet PROGRAMMU TABULU, attiecīgā LED lampiņa mirgos
trīs sekundes un tiks atskaņots skaņas signāls. Izvēlne nebūs iespējota.
ZONE WASH 3D (zoninio plovimo)
Vienlaikus var izmantot tikai vienam plauktam. Šo iespēju
it īpaši ir ieteicams izmantot ar parastas un intensīvas
mazgāšanas ciklu. Ar papildu 3D ūdens strūklām, kas
atrodas trauku mazgājamās mašīnas apakšdaļā, iespēja
ZONE WASH 3D ļauj ietaupīt enerģiju vai palielināt trauku
mazgājamās mašīnas mazgāšanas veiktspēju.
• ZONE WASH 3D + parastās mazgāšanas cikls Tas ļauj
samazināt enerģijas patēriņu līdz pat 40 %.
• ZONE WASH 3D + intensīvās mazgāšanas cikls Tas palielina
mazgāšanas veiktspēju par līdz pat 40 %. Ideāli piemērots
dažādu ļoti netīru trauku mazgāšanai, piemēram, pannas,
kastroļi, trauki ar nosēdumiem vai grūti tīrāmiem traukiem
(rīve, dārzeņu smalcinātājs, netīri galda piederumi).
Funkcijas aktivizēšana:
1. Atlasiet piemērotu ciklu.
2. Pēc noklusējuma ierīce mazgā traukus visos statīvos.Lai
mazgātu tikai konkrētu statīvu, nospiediet šo pogu
atkārtoti:
parādīts displejā (tikai apakšējais statīvs)
AIZKAVE
Programmas palaišanu iespējams atlikt uz laiku no
30 minūtēm līdz 24 stundām.
1. Atlasiet programmu un vēlamās izvēlnes. Lai atliktu
programmas palaišanu, nospiediet AIZKAVES pogu
(vairākkārt). Var noregulēt no 0:30 līdz 24 stundām. Ik reizi,
nospiežot pogu, sākšanas aizkave pieaug: 0:30, ja atlase ir
zem 4 stundām, 1:00, ja atlase ir zem 12 stundām, 4 stundas,
ja atlase ir virs 12 stundām. Ja sasniegtas 24 stundas un
tiek nospiesta poga, aizkavētā palaišana tiek deaktivizēta.
2. Nospiediet PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu: taimeris
sāks laika atskaiti;
3. Tiklīdz laiks būs beidzies, indikators izdzisīs un
programma sāks automātiski darboties.
Ja laika atskaites laikā vēlreiz tiek nospiesta PALAIŠANAS/
APTURĒŠANAS poga, AIZKAVĒTĀ PALAIŠANA tiek atcelta
un atlasītā programma automātiski sāk darbotie.
Aizkavētās palaišanas funkciju nav iespējams aktivizēt,
ja programma jau ir palaista.
parādīts displejā (tikai augšējais statīvs)
redzams displejā (izvēlne ir IZSLĒGTA un ierīce veiks
mazgāšanu visos statīvos).
AIZVĒRTS ŪDENS KRĀNS— trauksme
Mirgo, ja nav ieplūdes ūdens vai ūdens krāns ir aizvērts.
Iegaumējiet, ka trauki jāieliek tikai atlasītajā režģī.
TAUSTIŅU BLOĶĒŠANA
Nospiežot un turot (vismaz 3 sekundes) ZONE WASH 3D
funkcijas pogu tiks aktivizēta TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAS
FUNKCIJA. TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAS funkcija bloķēs visu
vadības paneli, izņemot Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Nospiediet un turiet, lai deaktivizētu TAUSTIŅU
BLOĶĒŠANU.
ŪDENS NOVADĪŠANA
Lai apturētu un atceltu aktīvo ciklu, iespējams izmantot
ūdens novadīšanas funkciju.
Nospiežot PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu un turot to
nospiestu, tiks aktivizēta ŪDENS NOVADĪŠANAS funkcija.
Aktīvā programma tiek apturēta un trauku mazgājamā
mašīnā esošais ūdens tiek novadīts.
SHORT TIME
Šo izvēlni ieteicams atlasīt, lai samazinātu galveno
programmu darbības laiku, vienlaicīgi nesamazinot
mazgāšanas un žāvēšanas veiktspēju.
Lai labāk nožāvētu traukus, pēc programmas atlasīšanas
nospiediet pogu SHORT TIME; indikatora lampiņa iedegsies. Lai atceltu atlasīto izvēlni, vēlreiz nospiediet to pašu
pogu.
TABLETE
Izmantojot šo iestatījumu, var optimizēt cikla veiktspēju
atbilstoši izmantotā mazgāšanas līdzekļa veidam.
Nospiediet pogu SHORT TIME un turiet to 3 sekundes
(iedegas attiecīgais simbols), ja izmantojat kombinētos
mazgāšanas līdzekļus tabletēs (skalošanas līdzekli, sāli un
mazgāšanas līdzekli 1 devā).
Ja lietojat pulverveida vai šķidro mazgāšanas līdzekli,
šai izvēlnei jābūt izslēgtai.
ActivEco
ActivEco ir konvekcijas žāvēšanas sistēma, kas automātiski atver ierīces
durvis žāvēšanas laikā un pēc tās, nodrošinot labāko žāvēšanu ik dienu.
Ierīces durvis atveras, kad darbības temperatūra neietekmē virtuves
mēbeles. Durvis netiks atvērtas, kad ir ieslēgta iespēja SANI RINSE
(Higiēnas skalošana) un SHORT TIME.
Trauku mazgājamā mašīnā ir arī papildu aizsardzība pret tvaiku — īpaši
izstrādāta aizsardzības folija. Lai noskaidrotu, kā uzstādīt aizsardzības
foliju, lūdzu, skatiet UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBU.
ActivEco funkciju var izslēgt šādi:
• Lai ATSPĒJOTU: Ieslēdziet un tad izslēdziet. 5 sekundes turiet nospiestu
pogu P; kad 5 sekundes pagājušas, trauku mazgājamā mašīna ieslēgs
ilgstošu skaņas signālu. Ieslēdziet ierīci; displejā tiks parādīts “oOF”.
• Lai IESPĒJOTU: Ieslēdziet un tad izslēdziet ierīci. 5 sekundes turiet
nospiestu pogu P; kad 5 sekundes pagājušas, trauku mazgājamā
mašīna ieslēgs ilgstošu skaņas signālu. Ieslēdziet ierīci; displejā tiks
parādīts “oOn”.
4
LV
IKDIENAS LIETOŠANA
1. PĀRBAUDIET ŪDENS SAVIENOJUMU
Pārbaudiet, vai trauku mazgājamā mašīna ir pieslēgta
ūdens padevei un vai krāns ir atvērts.
2. IESLĒDZIET TRAUKU MAZGĀJAMO MAŠĪNU
Darbojas tikai IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga.
3. PIEPILDIET STATĪVUS
(skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA)
4. MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE
(skatiet PROGRAMMU TABULU)
5. ATLASIET PROGRAMMU UN PIELĀGOJIET CIKLU
Atlasiet piemērotāko programmu, ņemot vērā trauku veidu un netīrību, (skatiet PROGRAMMU APRAKSTU) nospiežot
pogu P. Atlasiet nepieciešamās izvēlnes (skatiet IZVĒLNES
UN FUNKCIJAS).
6. PALAIŠANA
Palaidiet mazgāšanas ciklu, nospiežot PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu. Programmai
uzsākot darbu tiks atskaņots skaņas signāls.
7. MAZGĀŠANAS CIKLA BEIGAS
Mazgāšanas cikla beigās tiek atskaņots skaņas signāls, displejā parādās uzraksts END. Atveriet durvis un izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
Lai izvairītos no apdedzinājumiem, pagaidiet pāris minūtes
un tikai tad izņemiet traukus.
Izņemiet traukus no statīviem, sākot ar apakšējo
AKTĪVAS PROGRAMMAS MODIFICĒŠANA
Ja atlasīta nepareizā programma un tā nesen sākusi darboties, to ir
iespējams nomainīt: nospiediet un pieturiet IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS pogu, līdz ierīce izslēdzas.
Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu,
atlasiet jauno mazgāšanas ciklu un vēlamās izvēlnes; palaidiet
mazgāšanas nospiežot PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu.
PAPILDU TRAUKU IEVIETOŠANA
Atveriet durvis (uzmanieties no KARSTĀ tvaika!), neizslēdzot
ierīci un ievietojiet traukus trauku mazgājamā mašīnā. Aizveriet
durvis un nospiediet PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu, lai
atsāktu programmas darbību no vietas, kur tā tika apturēta.
NEJAUŠA IEJAUKŠANĀS
Ja mazgāšanas cikla laikā tiek atvērtas durvis vai notiek elektropadeves
pārrāvums, cikls pārtrauc darboties. Tiklīdz durvis tiek aizvērtas vai
tiek atjaunota elektropadeve, palaidiet ciklu no tās vietas, kur tas tika
apturēts, nospiežot PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu.
Lai uzzinātu vairāk par funkcijām, pieejama detalizētāka rokasgrāmata, ko varat pieprasīt vai lejuplādēt tīmekļa vietnē, sekojot
norādījumiem pēdējā lappusē.
Lai vēl vairāk samazinātu enerģijas patēriņu, ilgstoši neizmantojot ierīci tā automātiski izslēgsies.
Ja trauki ir tikai nedaudz netīri vai pirms ievietošanas trauku
mazgājamā mašīnā tie ir noskaloti, samaziniet mazgāšanas
līdzekļa daudzumu.
PADOMI UN IETEIKUMI
PADOMI
Pirms grozu piepildīšanas notīriet no traukiem ēdienu atlikumus un
izlejiet šķidrumus no glāzēm. Nav nepieciešams vispirms izskalot
zem tekoša ūdens.
Novietojiet traukus tā, lai tie stingri turētos vietā un nepārklātos;
pārtikas konteinerus novietojiet ar atverēm uz leju un ieliekumiem/
izliekumiem vērstiem uz sānu, lai tādējādi ļautu ūdenim piekļūt
ikvienai vietai un brīvi plūst.
Brīdinājums: vāki, rokturi, tvertnes un pannas netraucē
smidzināšanas svirai griezties.
Mazākos priekšmetus ievietojiet galda piederumu grozā.
Ļoti netīri trauki un pannas jāievieto apakšējā grozā, jo tā ir vieta,
kur ūdens strūklas ir spēcīgākas un tādējādi nodrošina vēl labāku
mazgāšanu. Pēc ierīces piepildīšanas pārliecinieties, ka ierīces
smidzināšanas sviras var brīvi griezties.
HIGIĒNA
Lai ierīces iekšpusē neuzkrātos nepatīkamas smakas un nogulsnes,
vismaz reizi mēnesī ieteicams izpildīt programmu ar augstu
temperatūru. Lai iztīrītu ierīci, izmantojiet vienu tējkaroti mazgāšanas
līdzekļa un darbiniet ierīci bez tajā ievietotiem traukiem.
NEPIEMĒROTI TRAUKI
• Koka trauki un piederumi.
• Trauslas un dekorētas glāzes, mākslinieciski amatnieku darinājumi un antīki trauki. Rotājumi nav izturīgi.
• Sintētisko materiālu daļas, kas nevar izturēt augstu temperatūru.
• Vara un alvas trauki.
• Trauki, kas nosmērēti ar pelniem, vasku, eļļu vai tinti.
Mazgāšanas laikā glāžu rotājumu un alumīnija/sudraba
priekšmetu krāsa var mainīties. Dažādi stikla priekšmeti
(piemēram, kristāla trauki) pēc vairākām mazgāšanas reizēm
var kļūt nespodri.
GLĀŽU UN TRAUKU BOJĀJUMI
• Lietojiet tikai tādas glāzes un porcelāna traukus, kurus saskaņā ar
ražotāja norādēm atļauts mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
• Lietojiet traukiem piemērotu delikātu mazgāšanas līdzekli
• Tiklīdz mazgāšanas cikls ir beidzies, izņemiet glāzes uz galda piederumus no trauku mazgājamās mašīnas.
5
STATĪVU PIEPILDĪŠANA
AUGŠĒJAIS STATĪVS
Ievietojiet trauslus un vieglus traukus: glāzes, krūzes, apakštases, seklas salātu bļodas.
APAKŠĒJAIS STATĪVS
Katliem, vākiem, šķīvjiem, salātu bļodām, galda piederumiem utt. Lieli
šķīvji un vāki jānovieto sānos, lai tie netraucētu smidzināšanas svirai.
Apakšējais statīvs aprīkots ar īpašiem balstiem, ko iespējams izmantot
vertikālā pozīcijā, ja šķīvji tiek ievietoti horizontāli (apakšā), tādējādi
ļaujot vienkārši ievietot arī pannas un salātu bļodas.
(piemērs augšējā statīva piepildīšanai)
AUGŠĒJĀ STATĪVA AUGSTUMA PIELĀGOŠANA
Augšējā statīva augstumu iespējams pielāgot: augstākā pozīcijā, lai
apakšējā grozā ievietotu lielākus traukus, un zemākā pozīcijā, lai
optimāli izmantotu īpašos atbalstu, nodrošinātu vairāk vietas augšējā
daļā un neļautu augšējā statīvā ievietotajiem traukiem sadurties ar
apakšējā statīvā ievietotajiem.
Augšējais statīvs aprīkots ar augšējā
statīva augstuma regulatoru (skatiet
attēlu); paceliet to, nespiežot uz svirām,
bet vienkārši turot statīva malas, līdz
A
statīvs ir stabili novietots augšējā pozīcijā.
Lai atgrieztu statīvu zemākajā pozīcijā,
nospiediet statīva malās esošās sviras A un
bīdiet grozu uz leju.
Ir stingri ieteicams nepielāgot statīvu
augstumu, kad tajos ir ievietoti trauki.
NEKAD nepaceliet vai nenolaidiet grozu tikai vienā pusē.
ATLOKĀMIE PLAUKTI AR PIELĀGOJAMU NOVIETOJUMU
Atlokāmos plauktus var novietot trīs
dažādos augstumos, lai optimizētu statīvā
ievietoto trauku novietojumu.
Vīna glāzes var droši ievietot atlokāmajos
plauktos, glāžu kājiņas ievietojot
attiecīgajās atverēs.
Lai uzlabotu mazgāšanas rezultātus,
salieciet lokāmos plauktus vēl vairāk. Lai
mainītu slīpumu, paceliet atlokāmo plauktu
un viegli pastumiet vēlamajā pozīcijā.
BĪDĀMAIS TRAUKS
Augšējais statīvs ir aprīkots ar bīdāmu tvertni, ko iespējams izmantot
nelielu trauku vai galda piederumu novietošanai. Lai sasniegtu vēl labākus mazgāšanas rezultātus, nenovietojiet lielus traukus tieši zem šīs
tvertnes. Trauks ir izņemams.
6
(piemērs apakšējā statīva piepildīšanai)
PIEDERUMU GROZS
Groza augšpusē iestrādāts režģis, lai tādējādi ļautu vienkāršāk izkārtot
galda piederumus. Piederumu grozu atļauts novietot tikai apakšējā
statīva priekšpusē.
Naži un citi asi priekšmeti jāievieto galda piederumu grozā ar spicajiem galiem vērstiem uz leju vai jānovieto horizontāli augšējā
statīva nodalījumos ar spicajiem galiem vērstiem uz augšu.
ZONE WASH 3D
Zone Wash 3D izmanto ūdens strūklas, kas
atrodas gan apakšējā, gan augšējā trauku
mazgājamās mašīnas daļā (atzīmēts ar oranžu)
un paredzētas intensīvai ļoti netīru priekšmetu
mazgāšanai, palielinot ūdens daudzumu
uz traukiem. Piemērs: ievietojiet katlus
un pannas, pavērstas lejup pret
3D komponentiem, un aktivizējiet
Zone Wash 3D funkciju panelī.
LV
TĪRĪŠANA UN APKOPE
FILTRU KOMPLEKTA TĪRĪŠANA
Regulāri iztīriet filtrus, lai tie neaizsērētu un notekūdens aizplūstu
pareizi.
Filtru komplekts sastāv no trim filtriem, kas savāc mazgāšanas ūdenī
esošās ēdienu paliekas un veic ūdens cirkulāciju: lai nodrošinātu
labākos mazgāšanas rezultātus, tiem vienmēr jābūt tīriem.
Trauku mazgājamo mašīnu nevar izmantot bez filtriem, kā arī tad,
ja filtri ir vaļīgi.
Pēc vairākiem mazgāšanas cikliem iztīriet filtru komplektu ar birstīti (ne
metāla), ja nepieciešams, izskalojiet to zem tekoša ūdens un sekojiet
zemāk minētajiem norādījumiem:
1. Pagrieziet cilindrisko filtru A pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un
izvelciet to (1. attēls).
2. Noņemiet kausveida filtru B, uzspiežot uz tā sānu atlokiem (2. attēls).
3. Izņemiet plakano nerūsējošā tērauda filtru C (3. attēls).
4. Pārbaudiet sietu un iztīriet ēdienu atliekas. NEKAD NENOŅEMIET
mazgāšanas cikla sūkņa drošības elementu (melnā detaļa) (4. attēls).
1
SMIDZINĀŠANAS SVIRU TĪRĪŠANA
Dažkārt ēdienu paliekas var piekalst smidzināšanas svirām un bloķēt
atveres, pa kurām tiek smidzināts ūdens. Tādēļ ir ieteicams laiku pa
laikam notīriet sviras ar nelielu birstīti (ne metāla).
Lai noņemtu augšējo smidzināšanas sviru, pagrieziet plastmasas
bloķēšanas gredzenu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Augšējā
smidzināšanas svira jānovieto tā, lai puse, kurā ir lielākais skaits
caurumu, būtu vērsta augšup.
2
B
A
A
Apakšējo smidzināšanas sviru iespējams noņemt, paceļot to uz augšu.
ŪDENS IEPLŪDES CAURULES TĪRĪŠANA
C
3
4
Ja ūdens caurules ir jaunas vai tās nav ilgāku laiku izmantotas, pirms
mazgāšanas programmu palaišanas pārliecinieties, vai ūdens ir tīrs un
tajā nav piemaisījumu. Neievērojot šo noteikumu, ūdens ieplūdes
caurule var nosprostoties un tādējādi sabojāt trauku mazgājamo
mašīnu.
Pēc filtru iztīrīšanas novietojiet tos atpakaļ vietā un rūpīgi nostipriniet;
tas ir svarīgi, lai saglabātu trauku mazgājamās mašīnas darbības
efektivitāti.
7
PROBLĒMU RISINĀŠANA
Jūsu trauku mazgājamā mašīna nedarbojas pareizi. Pirms sazināšanās ar apkalpošanas centru pārbaudiet, vai problēmu var novērst, ievērojot šajā sarakstā minētās norādes.
PROBLĒMAS IESPĒJAMIE CĒLOŅI
Trauku mazgājamā mašīna nedarbojas vai nereaģē
uz komandām.
Ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
Elektropadeves pārrāvums.
Atjaunojoties elektropadevei, trauku mazgājamā mašīna sāk darboties automātiski.
Trauku mazgājamās mašīnas durvis
nav aizvērtas.
Enerģiski spiediet durvis, līdz ir dzirdams „klikšķis”.
Mazgāšanas cikls vēl nav beidzies.
Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu , vēlreiz ieslēdziet
to pēc aptuveni vienas minūtes un atiestatiet programmu.
Pagaidiet, līdz mazgāšanas cikls beidzas.
Novadcaurule ir satinusies.
Pārliecinieties, ka novadcaurule nav satinusies (skatiet MONTĀŽAS NORĀDĪJUMUS).
Tā nereaģē uz komandām.
No trauku mazgājamās mašīnas
neizplūst ūdens.
RISINĀJUMI
Ierīce nav pareizi pieslēgta elektropadevei.
Izlietnes novadcaurule ir nosprostoIztīriet izlietnes novadcauruli.
jusies.
Filtru ir aizsprostojušas ēdienu atliekas Iztīriet filtru (skatiet FILTRU KOMPLEKTA TĪRĪŠANA).
Trauku mazgājamā mašīna rada
skaļu troksni.
Trauki dauzās viens pret otru.
Trauki nav tīri.
Trauki nav bijuši pareizi novietoti.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Mazgāšanas līdzekļa daudzums nav pareizi aprēķināts vai tas nav piemērots
izmantošanai trauku mazgājamās mašīnās (skatiet MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA
DOZATORA UZPILDE). Atiestatiet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot ŪDENS
NOVADĪŠANAS pogu (skatiet IZVĒLNES UN FUNKCIJAS)un palaidiet jaunu programmu, nepievienojot mazgāšanas līdzekli.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Izsmidzināšanas sviras nevar brīvi
griezties, jo tām traucē trauki.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Mazgāšanas cikls ir pārāk maigs.
Izvēlieties atbilstošu mazgāšanas ciklu (skatiet PROGRAMMU TABULU).
Ir radies pārāk liels putu daudzums.
Mazgāšanas līdzekļa daudzums nav pareizi aprēķināts vai tas nav piemērots izmantošanai trauku mazgājamās mašīnās (skatiet MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA
UZPILDE).
Skalošanas līdzekļa nodalījuma vāciņš
nav pareizi aizvērts.
Pārliecinieties, ka skalošanas līdzekļa dozatora vāciņš ir aizvērts.
Filtrs ir netīrs vai aizsērējis.
Iztīriet filtru komplektu (skatiet TĪRĪŠANA UN APKOPE).
Nav sāls.
Uzpildiet sāls tvertni (skatiet SĀLS TVERTNES UZPILDE).
Ir radies pārāk liels putu daudzums.
APKOPES UN PROBLĒMU RISINĀŠANAS
INSTRUKCIJA
Lai uzzinātu vairāk par apkopi un problēmu risināšanu, skatiet
Lietošanas un apkopes pamācību.
Lietošanas un apkopes instrukciju varat iegūt:
• Pēcpārdošanas servisā; tālruņa numuru skatiet garantijas
grāmatiņā;
• lejuplādējot to tīmekļa vietnē: docs.hotpoint.eu
• izmantojot QR kodu:
SAZINIETIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES
CENTRU
Sazinoties ar pēcpārdošanas servisu, nosauciet kodus, kas
atrodami datu plāksnītē ierīces iekšpusē, labajā vai
kreisajā pusē. Numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā un
tīmekļa vietnē:
www.hotpoint.eu
IEC 436
:
TEHNISKO DATU LAPA
Tehnisko informāciju ar enerģijas patēriņa datiem varat
lejuplādēt tīmekļa vietnē: docs.hotpoint.eu
400011317988
10/2018 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising