Whirlpool | T TNF 8211 OX AQUA | Use and care guide | Whirlpool T TNF 8211 OX AQUA Udhëzues Përdorues

Whirlpool T TNF 8211 OX AQUA Udhëzues Përdorues
Udhëzuesi i shëndetit & sigurisë dhe
përdorimit dhe kujdesit
www.whirlpool.eu/register
SHQIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
SQ
SHQIP
UDHËZUESI I SHËNDETIT & SIGURISË
dhe PËRDORIMIT DHE KUJDESIT
JU FALËNDEROJMË QË BLETË NJË PRODUKT WHIRLPOOL.
Për të përfituar një asistencë më të plotë,
ju lutemi regjistrojeni pajisjen tuaj në www.‌whirlpool.‌eu/register
Indeksi
Udhëzuesi i shëndetit dhe sigurisë
UDHËZIME SIGURIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
MBROJTJA E AMBIENTIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DEKLARIMI I KONFORMITETIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Udhëzuesi i përdorimit dhe kujdesit
PËRSHKRIMI I PRODUKTIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PAJISJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PANELI I KONTROLLIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DERA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DRITA E FRIGORIFERIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RAFTET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VENTILATORI + FILTRI ANTIBAKTERIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DHOMËZA E FRIGORIFERIT PA NGRICË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DHOMËZA E FRIGORIFERIT PA NGRICË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AKSESORËT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SI TË PËRDORNI PAJISJEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PËRDORIMI PËR HERË TË PARË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
INSTALIMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PËRDORIMI I PËRDITSHËM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
FUNKSIONET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
KËSHILLA PËR RUAJTJEN E USHQIMEVE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SI TË RUANI USHQIMET DHE PIJET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
KËSHILLA NË RAST MOSPËRDORIMI TË PAJISJES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
UDHËZUES PËR PROBLEMET & SHËRBIMI I PAS-SHITJES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
TINGUJT FUNKSIONALË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
UDHËZUESI I PROBLEMEVE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SHËRBIMI I PAS-SHITJES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
UDHËZIME SIGURIE
E RËNDËSISHME PËR T'U
LEXUAR DHE NDJEKUR
Para përdorimit të pajisjes lexoni
këto udhëzime sigurie.
Ruajini ato për t'iu referuar më
vonë.
Këto udhëzime dhe vetë pajisje
përmbajnë paralajmërime të
rëndësishme sigurie që duhen
respektuar gjithë kohën.
Prodhuesi refuzon çdo
përgjegjësi në rast se nuk janë
ndjekur këto udhëzime sigurie,
në rast përdorimi të
papërshtatshëm të pajisjes ose
vendosje e pasaktë e
komandave.
UDHËZIME SIGURIE
Fëmijët shumë të mitur (0-3
vjeç) dhe të vegjël (3-8 vjeç)
duhet të mbahen larg pajisjes,
nëse nuk mbikëqyren
vazhdimisht.
Fëmijët nga 8 vjeç e lart dhe
personat me aftësi të reduktuara
fizike, ndjesore ose mendore,
ose ata me mungesë përvoje
dhe njohurish, mund ta përdorin
këtë pajisje vetëm nëse
mbikëqyren ose nëse janë
udhëzuar për përdorimin e
sigurt si dhe kuptojnë rreziqet e
mundshme. Fëmijët nuk duhet
të luajnë me pajisjen. Pastrimi
dhe mirëmbajtja nga ana e
përdoruesit nuk duhet të bëhet
nga fëmijë pa mbikëqyrje.
PËRDORIMI I LEJUAR
KUJDES: Kjo pajisje nuk është
projektuar për t'u përdorur me
një kohëmatës të jashtëm ose
një sistem të veçuar të
telekomanduar.
Kjo pajisje është vetëm për
përdorim shtëpiak dhe jo
profesional.
Mos e përdorni këtë pajisje në
ambiente të jashtme.
Mos vendosni brenda ose pranë
pajisjes substanca shpërthyese
ose që marrin flakë, të tilla si
kanaçe me aerosol dhe mos
4
vendosni apo përdorni benzinë
ose materiale të tjera që marrin
flakë: mund të shpërthejë zjarri
nëse pajisja ndizet pa dashje.
Kjo pajisje është projektuar për
t'u përdorur në shtëpi dhe
përdorime të ngjashme, si:
– hapësira kuzhine për stafin në
dyqane, zyra dhe ambiente të
tjera pune;
– ferma dhe nga klientët në
hotele, motele dhe ambiente të
tjera rezidenciale;
– mjedise me fjetje dhe
mëngjes;
– katering dhe përdorime të
ngjashme jo për shitje.
Llambushka që përdoret brenda
në pajisje është projektuar në
mënyrë specifike për përdorime
shtëpiake dhe nuk është e
përshtatshme për ndriçim të
përgjithshëm dhomash brenda
në shtëpi (Rregullorja EC
244/2009).
Pajisja është rregulluar për
përdorime në vende ku
temperatura është brenda
diapazoneve të mëposhtme,
sipas kategorisë klimaterike që
paraqitur në pllakën e të
dhënave. Pajisja mund të mos
punojë si duhet nëse lihet për
një kohë të gjatë në një
temperaturë jashtë diapazonit të
specifikuar.
Kategoria klimaterike Amb. T.
(°C)
SN Nga 10 deri 32
N Nga 16 deri 32
ST Nga 16 deri 38
T Nga 16 deri 43
Kjo pajisje nuk përmban CFCs.
Qarku ftohës përmban R600a
(HC).
Pajisje me izobutan (R600a):
Izobutani është një gaz natyror
pa efekte anësore për mjedisin,
por merr flakë. Për këtë arsye,
sigurohuni që tubat e qarkut
ftohës të mos jenë të dëmtuar.
Kushtoni kujdes të veçantë kur
tubat e dëmtuar boshatisin
qarkun ftohës.
PARALAJMËRIM: Mos i
dëmtoni tubat e qarkut ftohës të
pajisjes.
PARALAJMËRIM: Zgavrat e
ajrimit mbajini të pambuluara në
kapakun e pajisjes ose në
strukturën e integruar.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni
mjete mekanike, elektrike ose
kimike përveç atyre të
rekomanduara nga Prodhuesi
për të përshpejtuar procesin e
shkrirjes.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni
mekanizma elektrikë brenda në
pajisje nëse nuk janë tipi i
autorizuar shprehimisht nga
Prodhuesi.
PARALAJMËRIM: Makinat e
akullit dhe/ose makinat e ujit që
nuk janë lidhur direkt me
furnizimin me ujë, duhet të
mbushen vetëm me ujë të
pijshëm.
PARALAJMËRIM: Makinat
automatike të akullit dhe/ose
makinat e ujit duhet të lidhen
me një furnizim vetëm me ujë të
pijshëm, me presion uji midis
0,17 dhe 0,81 MPa (1,7 dhe 8,1
bar).
Mos gëlltisni përmbajtjen (johelmuese) të paketave të akullit
(në disa modele).
Mos hani kuba akulli ose lëpirëse
akulli menjëherë pasi i keni
nxjerrë nga ngrirja pasi mund të
shkaktojnë djegie nga ftohtësia.
Për produktet e projektuara për
të përdorur një filtër ajri brenda
kapakut të ventilatorit, filtri
duhet të jetë gjithmonë në
pozicion kur frigoriferi është në
funksionim.
Mos vendosni enë qelqi me
lëngje në dhomëzën e ngrirjes,
pasi mund të thyhen.
Mos e mbuloni ventilatorin (nëse
ka të tillë) me ushqime.
Pasi vendosni ushqimin brenda,
kontrolloni nëse dera e
dhomëzave është mbyllur si
duhet, veçanërisht dera e
ngrirjes.
Rondelet e dëmtuara duhet të
zëvendësohen menjëherë.
SQ
Përdoreni dhomëzën e
frigoriferit vetëm për të ruajtur
brenda ushqime të freskëta dhe
dhomëzën e ngrirjes vetëm për
të ruajtur ushqime të ngrira, për
të ngrirë ushqime të freskëta
dhe për të bërë kubikë akulli.
Mos ruani ushqime të
pambështjella në kontakt të
drejtpërdrejtë me sipërfaqet e
brendshme të dhomëzave të
frigoriferit ose të ngrirësit.
Pajisjet mund të kenë dhomëza
të posaçme (dhomëza e
ushqimeve të freskëta, kutia zero
gradë,...). Nëse nuk specifikohet
ndryshe në broshurën e
posaçme të produktit, ato mund
të hiqen, duke ruajtur
performanca të njëjta.
C-Pentan përdoret si një agjent
zgjerues në shkumën izoluese
dhe është një gaz që merr flakë.
INSTALIMI
Pajisja duhet të trajtohet dhe të
instalohet nga dy ose më shumë
persona. Përdorni doreza
mbrojtëse për të shpaketuar dhe
instaluar pajisjen.
Instalimi dhe riparimet duhet të
kryhen nga një teknik i
kualifikuar, në përputhje me
udhëzimet e prodhuesit dhe
rregulloret lokale të sigurisë.
Mos riparoni ose zëvendësoni
asnjë pjesë të pajisjes, sa kohë
nuk përmendet në manualin e
përdorimit.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë
procese instalimi. Mbajini
fëmijët larg gjatë instalimit.
Materialet e paketimit (qeskat
plastike, pjesët prej polistireni,
etj.) mbajini të paarritshme nga
fëmijët, gjatë dhe pas instalimit.
Bëni kujdes të mos dëmtoni
dyshemetë (p.sh. parketin) kur
lëvizni pajisjen. Instalojeni
pajisjen mbi një dysheme ose
suport mjaftueshëm të fortë për
të përballuar peshën e saj si dhe
në një vend të përshtatshëm për
përmasat dhe përdorimin e saj.
Pasi të keni shpaketuar pajisjen,
sigurohuni që nuk është
dëmtuar nga transporti. Në rast
problemesh, kontaktoni shitësin
ose Shërbimin e pas-shitjes.
Pajisja duhet të shkëputet nga
korrenti përpara çdo procesi
instalimi.
Gjatë instalimit, sigurohuni që
pajisje të mos dëmtojë kabllin e
ushqimit.
Për të garantuar ventimin e
duhur, lini një hapësirë nga të dy
anët dhe mbi pajisje. Distanca
midis pjesës së pasme të pajisjes
dhe murit pas saj duhet të jetë
50 mm, për të shmangur prekjen
e sipërfaqeve të nxehta. Një
reduktim i kësaj hapësire do të
rrisë konsumin e energjisë së
produktit.
Dyer me drejtim të
ndryshueshëm - nëse është e
nevojshme të ndërroni drejtimin
e hapjes së derës, ju lutemi
kontaktoni me Qendrën e
Asistencës Teknike.
Aktivizojeni pajisjen vetëm kur
instalimi të ketë përfunduar.
Prisni të paktën dy orë përpara
se të ndizni pajisjen, për t'u
siguruar që qarku i frigoriferit të
jetë plotësisht efikas.
Sigurohuni që pajisja të mos jetë
pranë një burimi nxehtësie.
PARALAJMËRIME SIGURIE
Që instalimi të jetë në përputhje
me rregulloret aktuale të
sigurisë, është i nevojshëm një
çelës shumëpolësh me hapësirë
minimale kontaktesh 3 mm dhe
pajisja duhet të tokëzohet.
Nëse kablli i ushqimit dëmtohet,
zëvendësojeni atë me një tjetër
identik me të. Kablli i ushqimit
duhet të zëvendësohet vetëm
nga një teknik i kualifikuar, në
përputhje me udhëzimet e
prodhuesit dhe rregulloret
aktuale të sigurisë. Kontaktoni
një qendër shërbimi të
autorizuar.
Nëse spina e futur nuk është e
përshtatshme për prizën tuaj,
kontaktoni një teknik të
kualifikuar.
Kablli i ushqimit duhet të jetë
mjaftueshëm i gjatë për të lidhur
pajisjen, pasi është futur në
folenë e tij, me burimin kryesor
të ushqimit. Mos e tërhiqni
kabllin e ushqimit.
Mos përdorni kabllo zgjatues,
spina të shumëfishta ose
adaptorë.
Mos e vini në punë këtë pajisje,
nëse ka të dëmtuar kabllin e
ushqimit ose spinën, nëse nuk
punon si duhet ose nëse është
dëmtuar apo rrëzuar. Mbajeni
kabllin larg sipërfaqeve të
nxehta.
Komponentët elektrikë nuk
duhet të jetë të arritshëm nga
përdoruesi, pas instalimit.
Mos e prekni pajisjen me asnjë
pjesë trupi të njomë dhe mos e
vini atë në punë kur jeni zbathur.
PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA
Mos përdorni asnjëherë pajisje
me avull pastrues.
Vishni doreza mbrojtëse për
pastrimin dhe mirëmbajtjen.
Pajisja duhet të shkëputet nga
korrenti përpara çdo procesi
mirëmbajtjeje.
Mos përdorni pastrues gërryes
ose të ashpër, si spërkatës
xhamash, pastrues fërkues,
lëngje që marrin flakë, dyll
pastrues, detergjentë të
koncentruar, zbardhues ose
pastrues me përmbajtje vajguri
mbi pjesët plastike, të
brendshme dhe guarnicionet
ose rondelet e derës. Mos
përdorni peceta letre, lecka
fërkuese ose mjete të tjera të
ashpra pastrimi.
5
MBROJTJA E AMBIENTIT
MËNJANIMI I MATERIALEVE
PAKETUESE
Materiali paketues është 100% i
riciklueshëm dhe është i shenjuar me
simbolin e riciklimit . Për këtë arsye,
pjesët e ndryshme të paketimit duhet
të mënjanohen me përgjegjshmëri
dhe në përputhje të plotë me
rregulloret e autoriteteve lokale që
menaxhojnë hedhjen e mbeturinave.
HEDHJA E PAJISJEVE
SHTËPIAKE
Kur doni të hidhni pajisjen, bëjeni atë
të papërdorshme duke prerë kabllin e
ushqimit dhe duke hequr derën dhe
raftet (nëse ka), në mënyrë që fëmijët
të mos hyjnë lehtësisht e të bllokohen
brenda.
Kjo pajisje është prodhuar me
materiale të riciklueshme ose të
ripërdorshme. Mënjanojeni atë në
përputhje me rregulloret lokale të
mënjanimit të mbeturinave.
Për informacione të mëtejshme lidhur
me trajtimin, restaurimin dhe
riciklimin e pajisjeve elektrike
shtëpiake, kontaktoni autoritetet
lokale kompetente, shërbimin e
grumbullimit për mbetjet shtëpiake
ose dyqanin ku keni blerë pajisjen.
Kjo pajisje është cilësuar në përputhje
me Direktivën Europiane 2012/19/EU,
Mbetjet e pajisjeve elektrike dhe
elektronike (WEEE).
Duke u siguruar që ky produkt është
mënjanuar si duhet, do të ndihmoni
shmangien e pasojave të mundshme
negative për mjedisin dhe shëndetin e
njeriut, çka përndryshe do të ishte
shkaktuar nga përdorimi i
papërshtatshëm i këtij produkti.
mbi produkt ose në
Simboli
dokumentacionin shoqërues tregon
se ai duhet të mos përdoret si mbetje
shtëpiake por duhet të dërgohet
pranë një qendre të përshtatshme
grumbullimi për riciklimin e pajisjeve
elektrike dhe elektronike.
KËSHILLA PËR KURSIM TË
ENERGJISË
Instalojeni pajisjen në një dhomë të
thatë, të ajrosur mirë, larg çdo burimi
nxehtësie (psh. radiator, sobë, etj.) dhe
në vende që nuk ekspozohen
drejtpërdrejt në diell. Nëse kërkohet,
përdorni një pllakë izoluese.
Për të garantuar ventilim të
përshtatshëm, ndiqni udhëzimet e
instalimit. Një ventilim i
pamjaftueshëm në pjesën e pasme të
produktit rrit konsumin e energjisë
dhe redukton efikasitetin e ftohjes.
Hapja e shpeshtë e derës mund të
shkaktojë një rritje të konsumit të
energjisë.
DEKLARIMI I KONFORMITETIT
Kjo pajisje është krijuar, ndërtuar dhe
shpërndarë në përputhje me kërkesat
e Direktivave Europiane:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU dhe
RoHS 2011/65/EU.
6
Kjo pajisje është krijuar, ndërtuar dhe
shpërndarë në përputhje me kërkesat
e Ecodesign dhe kërkesat e etiketuara
të energjisë të Direktivave të KE:
2009/125/EC dhe 2010/30/EU.
Temperaturat e brendshme të pajisjes
dhe konsumi i energjisë mund të
ndikohet nga temperatura e
ambientit, shpeshtësia e hapjes së
derës, si dhe vendvendosja e pajisjes.
Rregullimi i temperaturës duhet të
bëhet duke marrë parasysh këta
faktorë.
Reduktoni hapjet e derës në
minimum.
Kur shkrini një ushqim të ngrirë,
vendosni ato në frigorifer.
Temperatura e ulët e produkteve të
ngrira, e ftoh ushqimin në frigorifer.
Lëreni ushqimin e ngrohtë dhe pijet të
ftohen përpara se t'i vendosni në
pajisje.
Pozicionimi i rafteve në frigorifer nuk
ndikon në përdorimin efikas të
energjisë. Ushqimi duhet të vendoset
mbi rafte në mënyrë të tillë për të
siguruar një qarkullim të
përshtatshëm të ajrit (ushqimet nuk
duhet të prekin njëri-tjetrin dhe duhet
mbajtur distanca midis ushqimeve
dhe murit të pasmë).
Ju mund ta rrisni kapacitetin mbajtës
të ushqimeve të ngrira, duke hequr
koshat dhe, nëse ka, raftin kundër
ngricës Stop Frost, duke ruajtur të
njëjtin konsum energjie.
Produktet e kategorisë me energji të
lartë janë të pajisur me motorë me
efikasitet të lartë që vazhdojnë të
punojnë për më shumë kohë, por
kanë një konsum të ulët energjie. Mos
u shqetësoni nëse motori vazhdon të
punojë për kohë më të gjata.
SQ
Udhëzuesi i përdorimit dhe kujdesit
PËRSHKRIMI
I PRODUKTIT
PAJISJA
1
8
2
14
3
9
4
10
Use Water Only
5
6
7
15
Max
11
12
8
13
1. Mekanizmi i akullit*
2. Ngrirësi i shpejtë*
3. Dhomëza e ngrirësit dhe
ruajtjes
4. Zona e kujdesit të ushqimit 0°C /
Shkrirja e sigurt*
5. Raftet*
6. Skara e shisheve*
7. Sirtari i frutave dhe perimeve*
8. Raftet e lëvizshëm*
9. Rafti i shisheve me filtër uji*
10. Depozita e ujit Aqua*
11. Depozita e ujit
12. Treguesi i temperaturës *
13. Rafti i shisheve
14. Paneli i kontrollit
15. Këmbëzat niveluese
* Ndryshojnë në varësi të numrit dhe/
ose pozicionit, të disponueshme vetëm
në disa modele.
7
PANELI I KONTROLLIT
1.
2.
3.
4.
5.
On/Off (Ndezur/Fikur)
Treguesi i temperaturës së frigoriferit
Rregullimi i temperaturës së frigoriferit
Drita treguese e ngrirjes së shpejtë
Butoni i ngrirjes së shpejtë
1
2
3
4
5
8
SQ
DERA
NDËRRIMI I DREJTIMIT TË DERËS
Dyer me drejtim të ndryshueshëm - nëse është e
nevojshme të ndërroni drejtimin e hapjes së derës, ju
lutemi kontaktoni me Qendrën e Asistencës Teknike.
DRITA E FRIGORIFERIT
Sistemi i ndriçimit brenda dhomëzës së frigoriferit
përdor dritë LED, duke mundësuar një ndriçim më të
mirë si dhe një konsum shumë të ulët të energjisë.
Nëse sistemi i dritës LED nuk punon, ju lutemi
kontaktoni Shërbimin për ta zëvendësuar.
E rëndësishme: Drita e dhomëzës së frigoriferit
ndizet kur dera e frigoriferit është e hapur. Nëse dera
qëndron e hapur për më shumë se 10 minuta, drita do
të fiket automatikisht.
RAFTET
Të gjithë raftet, kllapat dhe koshat me tërheqje janë
të heqshme.
VENTILATORI + FILTRI ANTIBAKTERIAL
Ventilatori përmirëson shpërndarjen e temperaturës
brenda produktit, duke mundësuar ruajtje më të mirë
të ushqimit.
Shënim: Mos e mbuloni zonën e hyrjes së ajrit me ushqime.
Nëse pajisja ka ventilatori, ajo mund të pajisjet edhe
me një filtër antibakterial.
Hiqeni atë nga kutia e vendosur
në sirtarin e të freskëtave dhe
vendoseni në kapakun e ventilatorit
- si në figurë.
Procedura e zëvendësimit
përfshihet në kutinë e filtrit.
DHOMËZA E FRIGORIFERIT
PA NGRICË
Shkrirja e dhomëzës së frigoriferit është plotësisht
automatike.
Uji i shkrirjes kalon automatikisht nëpër një vrimë
shkarkimi të fshehur mbrapa ajrit të shumëfishtë dhe
grumbullohet në një enë, ku avullon.
9
DHOMËZA E FRIGORIFERIT
PA NGRICË
Ngrirësit pa ngricë mundësojnë qarkullimin e ajrit
të ftohtë përreth zonave ku ruani ushqimet dhe
shmangin formimin e akullit, duke eliminuar kështu
nevojën për shkrirje.
Ushqimet e ngrira nuk ngjiten tek muret, etiketa
qëndron e lexueshme dhe hapësira e vendosjes së
ushqimeve qëndron e pastër dhe e lirshme.
AKSESORËT
KALLËPE AKULLI
10
SKARA E SHISHEVE
SQ
AKSESORËT
DRITA TREGUESE E TEMPERATURËS*
Për të identifikuar zonën më të ftohtë në frigorifer.
1. Kontrolloni që OK të shfaqet qartë në dritën
treguese (shihni figurën poshtë).
2. Nëse fjala “OK” nuk shfaqet, do të thotë se
temperatura është shumë e lartë: vendosni një
temperaturë më të ulët dhe prisni rreth 10 orë
derisa temperatura të jetë stabilizuar.
3. Kontrolloni sërish dritën treguese: Nëse është
nevoja, rregullojeni sërish sipas procesit fillestar.
Nëse është shtuar një sasi e madhe ushqimi ose
nëse dera e frigoriferit është hapur shpesh, është
normale që treguesi të mos shfaqë OK. Prisni të
paktën 10 orë përpara se të vendosni çelësin e
FUNKSIONIMIT TË FRIGORIFERIT në një rregullim
më të lartë.
SIRTARI I FRUTAVE DHE PERIMEVE*
Sirtari i sallatave të freskëta që është vendosur brenda
në frigorifer, është projektuar posaçërisht me qëllim
ruajtjen e frutave dhe perimeve të freskëta. Hapni
rregullatorin e lagështisë (pozicioni B) nëse dëshironi
të ruani ushqimin në një mjedis më pak të lagësht,
si frutat, ose mbylleni atë (pozicioni A) për të ruajtur
ushqimin në një mjedis më të lagësht, si perimet.
A
ZONA E KUJDESIT TË USHQIMIT 0°C /
SHKRIRJA E SIGURT*:
Një dhomëz e projektuar për të ruajtur të freskëta
ushqime si mishin dhe peshkun. Temperatura e ulët
në dhomëz mundëson ruajtjen e ushqimit për rreth
një javë - testimet janë kryer në produktet e mishit pa ndryshuar lëndët ushqyese, pamjen dhe shijen.
Dhomëza është gjithashtu shumë e përshtatshme
për shkrirjen e shëndetshme të ushqimeve, si shkrirja
me temperaturë të ulët, e cila parandalon përhapjen
e mikro-organizmave, ndërkohë që ruan shijen dhe
vlerat organoleptike.
Nuk është e përshtatshme për frutat, perimet dhe
sallatën jeshile. Por mund të përdoret për makaronat
e freskëta me mbushje si dhe për ushqimet e mbetura
të gatuara.
RAFTET*
Falë shinave të posaçme, raftet janë të lëvizshëm
dhe lartësia është e rregullueshme, duke mundësuar
vendosjen e enëve dhe ushqimeve të mëdha
lehtësisht.
INSTALIMI I FILTRIT TË UJIT
(KARBON AKTIV)
Filtri duhet të instalohet sipas udhëzimeve. Filtri është
i heqshëm.
FILTRI I UJIT
Filtri i ujit përdor një fishek karboni aktiv, i cili
redukton sasinë e klorit, sedimenteve, papastërtive,
ndryshkut dhe turbullirës në ujin e pijshëm.
Ballkoni i
shisheve
Kapaku
Filtri i ujit
Hinka
A
Fisheku i filtrit të
karbonit
Kasa e filtrit
B
B
Fig. 1
Depozita e ujit
Fig. 2
11
AKTIVIZIMI I FISHEKUT TË KARBONIT
Përpara se të përdorni filtrin, FISHEKU I FILTRIT TË
KARBONIT duhet të aktivizohet dhe të instalohet.
Hiqni filtrin e karbonit nga paketimi (të cilin e gjeni
në sirtarin për frutat dhe perimet më të freskëta) dhe
aktivizojeni atë si më poshtë;:
1. zhyteni nën ujë për 10 minuta
2. hiqeni atë nga uji dhe tundeni fort për 10
sekonda për ta aktivizuar
INSTALIMI I FILTRIT
Hiqeni filtrin nga rafti i shisheve dhe hapeni atë
për ta futur në fishekun e karbonit:
- Zbërtheni gjithë filtrin duke e rrotulluar atë në
drejtim kundërorar (Fig. 3).
Mbyllni filtrin për ta atë futur sërish në raftin e
shisheve (Fig. 7):
a) futeni hinkën në kasën e filtrit;
b) rrotullojeni hinkën në drejtim orar për ta mbërthyer
atë.
a
b
Click!
Fig. 7
Më pas, vendoseni gjithë filtrin në raftin e
shisheve dhe mbërthejeni atë sipas renditjes në
Fig 8.
a
b
Fig. 3
- Hiqeni filtrin nga rafti i shisheve (Fig. 4);
- Hiqni hinkën nga kasa e filtrit, duke e rrotulluar atë
në drejtim kundërorar (Fig 5. a-b).
a
Fig. 4
b
c
Fig. 8
MBUSHJA DHE FILTRIMI I UJIT
Hiqni kapakun dhe shtoni ujë në hinkë: uji i shtuar do
të filtrohet dhe do të mbushë depozitën e ujit.
Mund ta mbushni deri në 3 litra. Mos e tejmbushni me
ujë (niveli maks. i ujit tregohet tek depozita).
Fig. 5
Pasi ta keni aktivizuar, futeni fishekun e karbonit
në kutinë e filtrit me muajin aktual përmes dritares
(p.sh. nëse është tetor, ktheni muajin Oct në dritare) Shihni Fig. 6
Shënim: shtoni ujë vetëm në depozitë. Mos shtoni lëng
frutash, coca cola ose ndonjë pije tjetër, pasi këto mund të
dëmtojnë funksionimin e filtrit dhe të enës.
Jul
Sep
Aug
Oct
Nov
Oc t
MAX
Fig. 6
Fig. 9
12
NXJERRJA E UJIT
Për të nxjerrë ujin, shtypni gjuhëzën me një gotë (Fig.
10) dhe lëshojeni gjuhëzën për të ndaluar ujin.
Shënim: pika të mundshme të zeza në ujin e filtruar ose në
zonën e filtrit janë.
Fig. 10
SQ
PASTRONI DEPOZITËN
Sugjerohet ta hiqni depozitën periodikisht për ta
pastruar (shihni Fig. 12 dhe përshkrimin më poshtë):
- zbërtheni filtrin (a) dhe hiqeni atë (b),
- hiqni raftin e shisheve (c) e më pas hiqni depozitën
dhe kapakun nga depozita dhe lajini ato.
Lani raftin, depozitën dhe kapakun vetëm me ujë.
Në përfundim të pastrimit, pasi të vendosni kapakun
sërish në depozitë, vendoseni atë mbi derë dhe mbi
raftin e shisheve. Sigurohuni që të jenë të fiksuara
mirë tek dera. Më pas futeni filtrin tek rafti (mos
harroni asnjëherë të mbërtheni filtrin).
normale dhe jo të rrezikshme, pasi shkaktohen nga
funksionaliteti normal i filtrit të karbonit.
SIGURESA PËR FËMIJËT E ENËS: Ju mund ta bllokoni
gjuhëzën e enës për të shmangur që fëmijët të
nxjerrin ujin (shtyjeni levën e vogël nga pas gjuhëzës,
siç tregohet në (Fig. 11).
ZËVENDËSIMI I FISHEKUT TË KARBONIT
Filtri i karbonit zgjat maks. 2 muaj për një përdorim të
vazhdueshëm (deri në 225 lt).
Për të zëvendësuar fishekun e karbonit:
- Zbërtheni filtrin dhe hiqeni atë nga rafti i shisheve;
- hiqni hinkën nga kasa e filtrit, duke e rrotulluar atë
në drejtim kundërorar;
-Hiqni fishekun e vjetër të karbonit dhe futni të riun
pasi ta keni aktivizuar, me muajin aktual drejt
dritares).
(Mund të ndiqni procedurën e përshkruar në
aktivizimin e filtrit të karbonit dhe instalimin e
filtrit - Fig. 3,4,5,6,7,8).
b
a
Fig. 11
c
d
Fig. 12
Në rast se vendosni të hiqni plotësisht filtrin e ujit dhe
depozitën nga frigoriferi, mund të hiqni gjithë filtrin
dhe depozitën, duke përdorur raftin për të vendosur
normalisht shishet e ujit. Në këtë rast, ju lutemi të
përdorni kapakun e filtrit për të mbuluar vrimën tek
rafti (shihni Fig. 13).
Fig. 13
13
SI TË PËRDORNI
PAJISJEN
PËRDORIMI PËR HERË TË PARË
SI TË STARTONI PAJISJEN
Pasi të keni futur pajisjen në prizë, puna fillon
automatikisht.
Pasi të startoni pajisjen, prisni të paktën 4-6 orë,
përpara se të vendosni ushqimin në pajisje.
RREGULLIMI I TEMPERATURËS
Pajisja ka normalisht përzgjedhjet e fabrikës për të
punuar në temperaturën e rekomanduar.
Për hollësi të mëtejshme sesi rregullohet temperatura
- shihni Udhëzuesin e Referencës Ditore.
Kur pajisja është e lidhur me korrentin, ekrani ndizet
dhe ikonat shfaqen në ekran për rreth 1 sekondë.
Vlerat standarde (të fabrikës) të përzgjedhjeve të
dhomëzës së frigoriferit ndizen.
Shënim: Vlerat e shfaqura korrespondojnë me temperaturën
mesatare në gjithë frigoriferin.
INSTALIMI
INSTALIMI I NJË PAJISJEJE TË VETME
Për të garantuar ventilimin e duhur, lini një hapësirë
nga të dy anët dhe mbi pajisje.
Distanca midis pjesës së pasme të pajisjes dhe murit
pas saj duhet të jetë 50 mm.
Një reduktim i kësaj hapësire do të rrisë konsumin e
energjisë së produktit.
50mm
50mm
14
INSTALIMI I NDARËSVE
Vendosini ndarësit në pjesën e sipërme dhe të
poshtme të kondensatorit (sipas vizatimit) në pjesën e
pasme të pajisjes.
SQ
PËRDORIMI I PËRDITSHËM
SI TË SHTONI KAPACITETIN E RUAJTJES NË
NGRIRËS
•
•
•
•
•
Mos e bllokoni zonën nga del ajri (në murin e pasmë
dhe në pjesën e poshtme brenda produktit) me
produkte ushqimore.
Të gjithë raftet dhe koshat me tërheqje janë të
heqshme.
•
•
duke hequr koshat për të mundësuar ruajtjen e
produkteve të mëdhenj.
duke i vendosur produktet ushqimore direkt mbi
raftet e ngrirësit.
duke hequr aksesorët shtesë të heqshëm.
Temperaturat e brendshme të pajisjes mund të
ndikohen nga temperatura e ambientit, shpeshtësia
e hapjes së derës, si dhe vendvendosja e pajisjes.
Rregullimi i temperaturës duhet të bëhet duke marrë
parasysh këta faktorë.
Nëse nuk specifikohet ndryshe, aksesorët e pajisjes
nuk lahen në enëlarëse.
FUNKSIONET
ON/STANDBY
Ky funksion e kalon frigoriferin në
modalitetin On/Stand-by. Për ta
vendosur produktin në modalitetin
e pushimit Stand-by, shtypni dhe
mbani shtypur butonin On/Stand
By për 3 sekonda.
Gjithë treguesit fiken përveç
dritës së ikonës On/Stand-by,
për të treguar se pajisja është në
modalitetin Stand-by.
Kur pajisja është në modalitetin e
pushimit Stand-by,
drita brenda dhomëzës së
frigoriferit nuk punon.
Mbani mend që ky veprim nuk e
shkëput pajisjen nga ushqimi me
energji.
Për ta ndezur pajisjen sërish,
mjafton të mbani shtypur butonin
On/Stand-By për 3 sekonda.
BUTONI I NGRIRJES SË SHPEJTË
Ngrirja e shpejtë duhet të përdoret
për të ngrirë ushqime të freskëta.
Kur e shtypni, drita treguese e
Ftohjes së shpejtë do të ndizet.
TEMPERATURA E FRIGORIFERIT
Për të rregulluar Temperaturën
e frigoriferit, shtypni butonin
°C të frigoriferit. Temperatura e
frigoriferit mund të rregullohet
midis +2°C dhe + 8°C, siç tregohet
në dritat LED të Temperaturës
së Frigoriferit. Ajo tregon
temperaturën e dhomëzës së
frigoriferit.
Ju mundëson të ndryshoni vlerën
e temperaturës së frigoriferit,
me cikle; konfirmon gjithashtu
temperaturën e zgjedhur në
ndërfaqe.
15
ALARMI I HAPJES SË DERËS
Alarmi i hapjes së derës aktivizohet
kur dore lihet hapur për më shumë
se 2 minuta.
Mbyllni derën ose shtypni butonin
Stop Alarm për të heshtur alarmin
akustik.
ALARMI I TEMPERATURËS
Alarmi aktivizohet, kur:
Dera ka qëndruar e hapur për më
shumë se 4 minuta.
Mbyllni derën.
KEQFUNKSIONIM
Keqfunksionim i produktit.
Kontaktoni Shërbimin e pas shitjes.
16
KËSHILLA PËR RUAJTJEN E USHQIMEVE
SQ
DHOMËZA E FRIGORIFERIT
Frigoriferi është vendi ideal për ruajtjen e ushqimeve
të gatshme, ushqimeve të freskëta dhe atyre të
konservuara, produkteve të bulmetit, frutave,
perimeve dhe pijeve.
VENTILIMI I AJRIT
Qarkullimi natyral i ajrit në dhomëzën e frigoriferit,
bëhet në zona me temperatura të ndryshme. Me
ftohtë është direkt mbi sirtarin e frutave dhe perimeve
të freskëta dhe tek muri i pasmë. Më ngrohtë është në
pjesën e sipërme ballore të dhomëzës.
Një ventilim i pamjaftueshëm shkakton një rritje të
konsumit të energjisë dhe reduktim të efikasitetit të
ftohjes.
Mos i mbuloni vrimat e ajrimit me ushqime ose sende
të tjera - ato janë optimalizuar për një qarkullim të
përshtatshëm të ajrit dhe për ruajtjen e ushqimit.
SI TË RUANI USHQIMET DHE PIJET
› Përdorni enë plastike, metalike, alumini dhe qelqi si
dhe letër plastike për të mbështjellë ushqimet.
› Përdorni gjithmonë enë të mbyllura për lëngjet dhe
për ushqimet që mund të lëshojnë ose përthithin erë
ose shije, ose mbulojini ato.
› Ushqimet që lëshojnë një sasi të madhe gazi etilen
dhe ato që janë të ndjeshme ndaj këtij gazi, siç janë
frutat, perimet dhe sallata, duhet të jenë gjithmonë
të veçuara ose të mbështjella në mënyrë që të mos
reduktojnë kohën e ruajtjes; për shembull, mos i
vendosni domatet bashkë me frutat kiwi ose lakrën.
› Mos i vendosni ushqimet shumë afër, për të
mundësuar një qarkullim ajri të mjaftueshëm.
› Për të shmangur rënien e shisheve, mund të
përdorni mbajtësen e shisheve.
› Nëse keni një sasi të vogël ushqimi që do të fusni në
frigorifer, ju këshillojmë të përdorni raftet mbi sirtarin
e freskisë së frutave dhe perimeve, pasi kjo është zona
më e ftohtë e dhomëzës.
› Bëni kujdes që të mos i mbuloni vrimat e ajrimit me
ushqim.
SI TË RUANI USHQIMET E FRESKËTA DHE PIJET
› Në raftet e frigoriferit: ushqime të gatshme, fruta
tropikale, djathëra, delikatesa.
› Në zonën më të ftohtë (ajo mbi sirtarin e frutave
dhe perimeve më të freskëta): mish, peshk, sallameve,
kekëve.
› Në sirtarin për frutat dhe perimet më të freskëta:
fruta, sallatë, perime.
› Tek dera: gjalpë, reçel, salca, turshi, konserva, shishe,
pije në kuti kartoni, vezë.
17
SI TË RUANI USHQIMET
DHE PIJET
Legjenda
ZONA E FTOHJES
Sugjerohet për ruajtjen e pijeve, qumështit
dhe ushqimeve, si bulmete, ushqime
delikate, kos, vezë, gjalpë, salca, turshi,
ëmbëlsira.
SIRTARI I FRUTAVE & PERIMEVE
ZONA E FTOHJES:
ZONA E KUJDESIT TË USHQIMIT 0 °C /
SHKRIRJA E SIGURT *
Sugjerohet për ruajtjen e mishit, peshkut,
sallameve, makaronave të freskëta me
mbushje, ushqimeve të gatuara, ushqimeve
të mbetura.
Kjo zonë sugjerohet gjithashtu edhe për
shkrirjen e ushqimeve.
SIRTARI I ZONËS SË NGRIRËSIT TË SHPEJTË
Zona e ftohjes maks. sugjerohet për ngrirjen
e ushqimeve të freskëta dhe të gatuara.
SIRTARËT NORMALË TË NGRIRËSIT
Sugjerohet për ruajtjen e ushqimeve të
ngrira dhe akullores.
VENDOSJA E AKULLORES NË ZONËN E
BALLKONEVE
Shënim: Tonaliteti gri i legjendës nuk përkon me
ngjyrën e sirtarëve
18
DHOMËZA E NGRIRËSIT
Ngrirësi është vendi ideal për ruajtjen e ushqimeve
të ngrira, formimin e kubeve të akullit dhe ngrirjen e
ushqimeve të freskëta në dhomëzën e ngrirësit.
Numri maksimal i kilogramëve të ushqimeve të
freskëta që mund të ngrihen brenda një periudhe
24-orëshe, tregohet në pllakëzën e të dhënave (…
kg/24h).
SQ
Nëse keni një sasi të vogël ushqimi për të futur në
ngrirës, ju këshillojmë të përdorni zonën më të ftohtë
të dhomëzës së ngrirësit, që ndodhet në zonën e
mesit.
KËSHILLA PËR NGRIRJEN DHE RUAJTJEN E USHQIMEVE TË FRESKËTA
› Ju rekomandojmë të vendosni etiketa dhe data tek
› Ushqimet e nxehta, lërini gjithmonë të ftohen,
gjithë ushqimet tuaja të ngrira. Vendosja e një etikete përpara se t'i vendosni në ngrirës.
do t'ju ndihmojë të identifikoni ushqimet dhe të dini
› Ushqimet e shkrira plotësisht ose pjesërisht, hajini
se deri kur mund t'i përdorni, përpara se cilësia e tyre
menjëherë.
të bjerë. Mos ngrini sërish ushqime të shkrira.
Mos i ngrini sërish, përveç rasteve kur ushqimi do të
› Përpara ngrirjes, mbështillini dhe lidhini ushqimet e
gatuhet pasi është shkrirë. Pasi ta keni gatuar, ushqimi
freskëta me: letër alumini, letër plastike, qeska plastike i shkrirë mund të futet sërish në ngrirje.
që nuk fusin ajër ose ujë, enë polietileni me kapak
› Mos fusni në ngrirje shishe me lëngje.
ose enë për ngrirje, të përshtatshme për ngrirjen e
ushqimeve të freskëta.
› Ju lutemi të përdorni funksionin e ftohjes së shpejtë
› Ushqimi duhet të jetë i freskët, i pjekur dhe me cilësi për të përshpejtuar ftohjen e procesit të ngrirjes
(shihni Udhëzuesin e Referencës Ditore).
të lartë, për të arritur ushqime të ngrira me cilësi të
lartë.
› Perimet dhe frutat e freskëta duhet t'i ngrini sapo
të mblidhen, për të ruajtur vlerat e plota ushqyese,
konsistencën, ngjyrën dhe shijen. Disa lloje mishi,
veçanërisht mishi i gjahut, duhet të varen përpara se
të ngrihen.
USHQIM I NGRIRË: KËSHILLA PËR BLERJEN
Kur blini produkte ushqimore të ngrira:
› Sigurohuni që paketimi të mos jetë i dëmtuar
(ushqimet e ngrira në paketime të dëmtuara mund
të jenë prishur). Nëse paketimi fryhet ose ka pjesë
avullimi, mund të mos jetë ruajtur në kushte optimale
dhe shkrirja mund të ketë filluar tashmë.
› Kur bëni pazar, blijini ushqimet e ngrira në
përfundim të pazarit dhe transportojini ato në një
qeskë të ftohtë të izoluar termikisht.
› Pasi të mbërrini në shtëpi, vendosini ushqimet e
ngrira menjëherë në ngrirës.
› Nëse ushqimi ka shkrirë, qoftë dhe pjesërisht, mos
e fusni atë sërish në ngrirje. Konsumojini brenda 24
orësh.
› Shmangni ose reduktoni ndryshimet e temperaturës
në minimum. Respektoni datën e skadencës mbi
paketim.
› Ndiqni gjithmonë të dhënat për ruajtjen, që i gjeni
mbi paketim.
19
KOHA E RUAJTJES
SË USHQIMEVE TË NGRIRA
MISHI
muaj
GJYVEÇ
muaj
FRUTA
muaj
Biftek
8 - 12
Mish, shpendë
2-3
Mollë
12
Mish derri, mish viçi
6-9
PRODUKTE BULMETI
Kajsi
8
Qengj
6-8
Gjalpë
6
Manaferra
8 - 12
Mish lepuri
4-6
Djathë
3
Boronicë e zezë /
Boronicë e kuqe
8 - 12
Mish i grirë/Të
brendshme
2-3
Krem pastiçerie
1-2
Qershi
10
Salsiçe
1-2
Akullore
2-3
Pjeshkë
10
Vezë
8
Dardha
8 - 12
Kumbulla
10
SHPENDË
Pula
5-7
SUPA DHE SALCA
Gjel deti
6
Supa
2-3
Manaferra të buta
8 - 12
Të brendshme
shpendësh
2-3
Salcë mishi
2-3
Luleshtrydhe
10
Pate
1
Raven
10
8
Lëngje frutash
(portokall, limon,
qitro)
4-6
PESHQIT ME LËVORE
Molusqe si gaforre,
karavidhe
1-2
Milefolje perimesh
Gaforre, karavidhe
1-2
PASTAT DHE BUKA
PESHQIT ME GUASKË
Goca deti, me guaskë
Bukë
1-2
Shpargull
8 - 10
Kekë (të thjeshtë)
4
Borzilok
6-8
Torta (kekë)
2-3
Fasule
12
2-3
Krepa
1-2
Angjinare
8 - 10
3-4
Pasta të pagatuara
2-3
Brokoli
8 - 10
Krostatë
1-2
Lakër brukseli
8 - 10
Pica
1-2
Lulelakër
8 - 10
Karota
10 - 12
Selino
6-8
Kërpudha
8
Majdanoz
6-8
Speca të kuq
10 - 12
Bizele
12
Barbunja
12
Spinaq
12
Domate
8 - 10
Kunguj
8 - 10
1-2
PESHK
“të yndyrshme”
(salmon, harengë,
skumbri)
“pa dhjamë”
(merluc, gjuhëz)
20
PERIMET
KËSHILLA NË RAST
MOSPËRDORIMI TË PAJISJES
NË MUNGESË / ME PUSHIME
LËVIZJA
1. Hiqni gjithë pjesët e brendshme.
2. Mbështillini ato mirë dhe fiksojini me njëra-tjetrën
me ndihmën e një ngjitësi, në mënyrë që të mos
përplasen njëra me tjetrën ose të humbasin.
IKJE KORRENTI
Në rast se ikën korrenti, telefonojini zyrës lokale të
ofruesit të energjisë elektrike de pyeteni se sa do të
zgjasë.
Shënim: Mbani parasysh se një pajisje e mbushur plot do
të qëndrojë e ftohtë për kohë më të gjatë se sa po të ishte
pjesërisht e mbushur.
Nëse mbi ushqim janë ende të dukshëm kristale akulli,
mund të ngrijnë sërish, edhe pse mund të ndikohen
shija dhe aroma.
Nëse ushqimi është në gjendje jo të mirë, është mirë
ta hidhni.
SQ
Në rast mungesash të gjata, rekomandohet t'i
konsumoni ushqimet dhe të hiqni pajisjen nga priza,
për të kursyer energji.
3. Vidhosini këmbëzat e rregullueshme, në mënyrë
që të mos e prekin sipërfaqen mbështetëse.
4. Mbyllni dhe fiksoni derën me ngjitës dhe sërish
përdorni ngjitës për të fiksuar kabllin tek pajisja.
Për ikjet e korrentit që zgjasin deri në 24 orë.
Mbajeni derën e pajisjes të mbyllur. Kjo do të
mundësojë qëndrimin të ftohtë të ushqimit për sa më
shumë kohë.
Për ikjet e korrentit që zgjasin mbi 24 orë.
Zbrazeni dhomëzën e ngrirësit dhe vendosini
ushqimet në një ngrirës portabël. Nëse nuk keni
një ngrirës të tillë, si dhe asnjë kub akulli artificial,
përpiquni ta konsumoni ushqimet që mund të prishen
më lehtë.
Zbrazni mbajtësen e akullit.
21
PASTRIMI DHE
MIRËMBAJTJA
Përpara se të ndërmerrni procese pastrimi ose
mirëmbajtjeje, hiqeni pajisjen nga priza ose
shkëputni ushqimin elektrik.
Mos përdorni asnjëherë gërryes. Mos i pastroni
asnjëherë pjesët e frigoriferit me lëngje që marrin
flakë.
Mos përdorni pastrues me avull.
Butonat dhe ekrani i panelit të kontrollit nuk duhet
të pastrohen me alkool ose substanca me alkool,
por me një copë të thatë.
› Pastrojeni pajisjen periodikisht me një leckë dhe
një solucion me ujë të vakët dhe detergjent neutral,
të posaçëm veçanërisht për pjesën e brendshme të
frigoriferit.
› Pastrojini pjesët e jashtme të pajisjes dhe
guarnicionin e derës me një leckë të njomë dhe
thajeni me një copë të butë.
› Kondensatori që është vendosur në pjesën e
pasme të pajisjes, duhet të pastrohet rregullisht duke
përdorur një pastrues elektrik.
E rëndësishme:
› Butonat dhe ekrani i panelit të kontrollit nuk duhet
të pastrohen me alkool ose substanca me alkool, por
me një copë të thatë.
› Tubat e sistemit të ftohjes ndodhen pranë tavës së
ujit të shkrirjes dhe mund të nxehen shumë. Pastrojini
ato periodikisht me një pastrues elektrik.
22
UDHËZUES PËR PROBLEMET
& SHËRBIMI I PAS-SHITJES
PËRPARA SE TË KONTAKTONI SHËRBIMIN E PASSHITJES...
SQ
Probleme me performancën e pajisjes shpesh dalin
nga gjërat e vogla që mund të gjeni dhe mund t'i
ndreqni vetë pa nevojën e veglave.
TINGUJT FUNKSIONALË
Tingujt që vijnë nga pajisja janë normalë pasi është e
përbërë nga një sërë ventilatorësh dhe motorësh që
rregullojnë proceset që kryejnë ndezjen dhe fikjen
automatike.
DISA NGA TINGUJT FUNKSIONALË
MUND TË REDUKTOHEN:
› Duke niveluar pajisjen dhe duke e montuar atë mbi
një sipërfaqe të sheshtë.
› Duke ndarë dhe shmangur kontaktin midis pajisjes
dhe mobilieve.
› Duke kontrolluar nëse komponentët e brendshëm
janë vendosur si duhet.
› Duke kontrolluar nëse shishet dhe enët e tjera nuk
janë në kontakt me njëra-tjetrën.
DISA NGA TINGUJT FUNKSIONALË
QË MUND TË DËGJONI
Një tingull fërshëllyes kur ndizni
pajisjen për herë të parë ose pas
një pauze të gjatë.
Një tingull gurgullues kur lëngu
ftohës hyn në tuba.
Një tingull BRRR vjen nga puna e
kompresorit.
Tingull gumëzhitës kur valvuli
i ujit ose ventilatori fillojnë të
punojnë.
Një tingull kërcitës kur
kompresori starton punën.
KLIKU është nga termostati, i cili
rregullon shpeshtësinë e punës
së kompresorit.
23
UDHËZUESI I
PROBLEMEVE
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
PAJISJA NUK PUNON
Mund të ketë një problem me
ushqimin e pajisjes me energji.
› Kontrolloni nëse kablli i
ushqimit është futur në një prizë
me tensionin e duhur.
› Kontrolloni nëse mekanizmat
mbrojtës dhe siguresat e sistemit
elektrike në shtëpinë tuaj
NË TAVËN E UJIT TË SHKRIRË
KA UJË
Kjo është diçka normale në mot
të nxehtë, të njomë. Tava mund
të jetë edhe gjysmë e mbushur.
› Sigurohuni që pajisja të jetë e
niveluar, në mënyrë që të mos
ketë rrjedhje uji.
SKAJET E DOLLAPIT TË
PAJISJES, TË CILAT BIEN NË
KONTAKT ME GUARNICIONIN E
DERËS, JANË TË NGROHTA KUR
I PREKNI
Ky nuk është defekt.
Kjo është diçka normale në mot
të nxehtë dhe kur kompresori
është në punë e sipër.
DRITA NUK PUNON
Mund të nevojitet të zëvendësoni
llambushkën.
Pajisja mund të jetë në
modalitetin On/Stand-by.
MOTORI DUKET SE PUNON
SHUMË GJATË
24
Kohët e punës së motorit varen
nga disa gjëra: numri i hapjeve të
derës, sasia e ushqimit brenda,
temperatura e dhomës, rregullimi
i temperaturës.
› Sigurohuni nëse mekanizmat
mbrojtës të pajisjes dhe siguresat
e sistemit elektrik në shtëpinë
tuaj, punojnë si duhet.
› Kontrolloni nëse kablli i
ushqimit është futur në një prizë
me tensionin e duhur
› Në rast se dritat LED janë
djegur, përdoruesi duhet t'i
telefonojë Shërbimit të klientit
për t'i zëvendësuar ato me
të njëjtin tim, vetëm pranë
qendrave tona të Shërbimit
të pas shitjes ose dyqaneve të
autorizuar.
› Sigurohuni që komandat e
pajisjes të jenë vendosur si
duhet.
› Kujdesuni që në pajisje të
mos shtohet një sasi e madhe
ushqimi.
› Kujdesuni që dera të mos hapet
shumë shpesh.
› Kujdesuni që dera të jetë
mbyllur mirë.
SQ
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
TEMPERATURA E PAJISJES
ËSHTË SHUMË E LARTË
Mund të ketë shkaqe të
ndryshme (shihni “Zgjidhjet”).
› Sigurohuni që kondensatori
(në pjesën e pasme të pajisjes) të
mos ketë pluhur dhe push.
› Sigurohuni që dera të jetë e
mbyllur mirë.
› Sigurohuni që dera të jetë e
mbyllur mirë.
› Në ditët e nxehta ose nëse
dhoma është e ngrohtë, motori
punon normalisht më gjatë.
› Nëse dera e pajisjes është lënë
hapur për pak kohë ose nëse janë
vendosur brenda sasi të mëdha
ushqimi, motori nuk do të punojë
më, në mënyrë që brendësia e
pajisjes të ftohet.
DYERT NUK HAPEN E MBYLLEN
MIRË
Mund të ketë shkaqe të
ndryshme (shihni “Zgjidhjet”).
› Kujdesuni që paketimet e
ushqimeve të mos bllokojnë
derën.
› Kujdesuni që pjesët e
brendshme ose akull-bërësi
automatik të mos jenë jashtë
pozicionit.
› Kujdesuni që guarnicionet e
derës të mos jetë të ndotura ose
të ngjisin.
› Sigurohuni që pajisja të jetë në
nivel.
25
SHËRBIMI
I PAS-SHITJES
PËRPARA SE T'I TELEFONONI SHËRBIMIT TË PAS
SHITJES
1. Shihni mos e zgjidhni problemin vetë, me
ndihmën e sugjerimeve të dhëna në UDHËZUESIN E
PROBLEMEVE.
2. Fikeni pajisjen dhe ndizeni atë sërish për të parë
nëse problemi vazhdon.
NËSE PAS KONTROLLEVE TË MËSIPËRME, PROBLEMI
VAZHDON, KONTAKTONI ME SHËRBIMIN MË TË
AFËRT
TË PAS SHITJES
Për asistencë, telefonojini numrin të shfaqur në
broshurën e garancisë ose ndiqni udhëzimet në faqen
e internetit www.whirlpool.eu
Specifikoni gjithmonë:
• një përshkrim të shkurtër të problemit;
• tipin dhe modelin e saktë të pajisjes;
• numrin e shërbimit (numri pas fjalës Shërbim, tek
pllakëza e të dhënave). Numrin e shërbimit e gjeni
gjithashtu në broshurën e garancisë;
• adresa juaj e plotë;
• numri juaj i telefonit.
Nëse është e nevojshme të kryhen riparime, ju lutemi
kontaktoni një shërbim të autorizuar të pas shitjes
(për të garantuar që do të përdoren pjesë këmbimi
origjinale dhe riparimet do të kryhen saktë).
26
SQ
27
19514304901
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising