Whirlpool | HIP 4O23 WGTL | Instruction for Use | Whirlpool HIP 4O23 WGTL Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool HIP 4O23 WGTL Lietotāja rokasgrāmata
LV
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES HOTPOINT-ARISTON IZSTRĀDĀJUMU.
Lai saņemtu pilnvērtīgu apkalpošanu un palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē:
www.hotpoint.eu/register
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
IERĪCE
1
2
7
8
9
3
10
4
11
5
1. Augšējais statīvs
2. Piederumu statīvs
3. Pielāgojamie atloki
4. Augšējā statīva augstuma regulators
5. Augšējā smidzināšanas svira
6. Apakšējais statīvs
7. Papildu atbalsts
8. Apakšējā smidzināšanas svira
9. Filtru komplekts
10. Sāls tvertne
11. Mazgāšanas un skalošanas līdzekļa dozators
12. Datu plāksnīte
13. Vadības panelis
6
Service:
12
0000 000 00000
13
VADĪBAS PANELIS
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2
3
4
5
IESLĒGT/IZSLĒGT poga
IEPRIEKŠĒJAIS poga
NĀKAMAIS poga
Mazgāšanas līdzekļa tablete (universāla) poga
Zone Wash poga
Zone Wash indikatora gaismiņa
Displejs
Eko programmas indikatora gaismiņa
Aizkavēta palaišana indikatora gaismiņa
Programmas numura un atlikušā laika indikators
6
789
10
11 12 13 14 15
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
16
17
18
19
Aizvērta ūdens krāna indikatora gaismiņa
Skalošanas līdzekļa uzpildes indikatora gaismiņa
Sāls uzpildes indikatora gaismiņa
Mazgāšanas līdzekļa tablete (universāla) indikatora gaismiņu
Zone Wash 3D poga ar indikatora gaismiņu
Turbo poga ar indikatora gaismiņu
Extra Dry poga ar indikatora gaismiņu
Aizkavēta palaišana poga ar indikatora gaismiņu
PALAIST poga ar indikatora gaismiņu
1
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
IESTATĪJUMU IZVĒLNE UN SĀLS
IETEIKUMI PIRMAJAI LIETOŠANAS REIZEI
SĀLS TVERTNES UZPILDE
Pēc montāžas izņemiet statīvu bloķētājus un augšējā statīva elastīgos
elementus.
Sāls lietošana novērš KAĻĶAKMENS veidošanos uz traukiem un ierīces
funkcionālajām daļām.
• Ir svarīgi, lai sāls tvertne nekad nebūtu tukša.
• Ir svarīgi iestatīt ūdens cietību.
Sāls tvertne atrodas trauku mazgājamās mašīnas apakšējā daļā (skatiet
PROGRAMMU APRAKSTU) un tā jāuzpilda, ja vadības panelī iededzies
SĀLS UZPILDES indikators
.
1.Izņemiet zemāko statīvu un atskrūvējiet
tvertnes vāciņu (pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam)..
2.Tikai pirmajā reizē rīkojieties šādi: sāls
tvertni uzpildiet ar ūdeni.
3.Novietojiet piltuvi (skatiet attēlu) un
piepildiet sāls tvertni līdz augšai
(aptuveni 1 kg); no tā nevajadzētu
iztecēt ūdenim.
4.Izņemiet piltuvi un noslaukiet uz atveres
palikušo sāli.
Pārliecinieties, ka vāciņš ir stingri pieskrūvēts, lai mazgāšanas
programmas laikā tvertnē neiekļūtu mazgāšanas līdzeklis (tas var
sabojāt ūdens mīkstinātāju).
Tiklīdz šī darbība ir pabeigta, palaidiet programmu, neievietojot mašīnā
traukus.
Nepietiek tikai ar priekšmazgāšanas programmu.
Atlikušais sāls šķīdums vai sāls graudi var izraisīt dziļu koroziju,
neatgriezeniski sabojājot nerūsējošā tērauda daļas.
Ja šādi apstākļi ir izraisījuši kļūmes, garantija nav piemērojama.
Pēc tam, kad mašīnā iebērta sāls, SĀLS UZPILDES indikatora gaismiņa
izslēdzas.
Izmantojiet tikai tādu sāli, kas paredzēta lietošanai trauku
mazgājamās mašīnās.
Nepievienojot sāli, var tikt bojāts ūdens mīkstinātājs un
sildelements.
Ja nepieciešams pievienot sāli, obligātu jāveic nepieciešamās
darbības pirms mazgāšanas cikla ieslēgšanas.
IESTATĪJUMU IZVĒLNE
1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu IESLĒGT/IZSLĒGT.
2. Izslēdziet ierīci, nospiežot pogu IESLĒGT/IZSLĒGT.
3. Turiet nospiestu pogu PALAIST uz 5 sekundēm, līdz izdzirdēsiet
signālu.
4. Displejā redzams pirmais pieejamais iestatījums (burts "A"), pēc
kura norādīta vērtība (piemēram, 3).
5. Nospiediet IEPRIEKŠĒJAIS/NĀKAMAIS, lai ritinātu pieejamos
iestatījumus un redzētu to vērtību (skat. nākamo tabulu), tad
nospiediet PALAIST, ja vēlaties mainīt displeja redzamā
iestatījuma vērtību: vērtība sāks mirgot.
6. Ar pogu IEPRIEKŠĒJAIS/NĀKAMAIS mainiet atlasīto iestatījumu
vērtību, tad nospiediet PALAIST, lai saglabātu jauno vērtību: tā
pārstās mirgot.
7. Lai mainītu citus iestatījumus, atkārtojiet 5.–6. darbību.
8. Lai izietu no iestatījumu izvēlnes – nospiediet pogu IESLĒGT/IZSLĒGT.
BURTS
IESTATĪJUMS
VĒRTĪBAS (pēc
noklusējuma –
treknrakstā)
Ūdens cietības līmenis
(skat. “Ūdens cietības iestatīšana”
un “Ūdens cietības tabula”)
1|2|3|4|5
Skalošanas līdzekļa daudzums
(skat. “skalošanas līdzekļa devas pielāgošana”)
1|2|3|4|5
Palaist programmu
Lai iestatītu ciklu, kas redzams,
ieslēdzot ierīci.
“E”= eko, “L”= pēdējais palaistais cikls
E|L
Spilgtuma līmenis
Lai noregulētu displeja spilgtuma līmeni.
“Lo”= zems, “Hi”= augsts
Lo | Hi
Skaļums
Lai noregulētu skaņas signālu skaļumu.
“OF” = skaņa izslēgta, “Lo” = klusi,
“Hi” = skaļi.
OF | Lo | Hi
Iekšējās gaismas
(skat. “Izvēlnes un funkcijas”)
“On” = ieslēgts, “OF” = izslēgts
On | OF
Rūpnīcas iestatījumi
Lai atjaunotu visu iestatījumu izvēlnes
vērtību rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
Pēc šī iestatījuma aktivizēšanas (IESLĒGTS),
mašīna IZSLĒDZAS un tiek atjaunoti
rūpnīcas iestatījumi.
“On” = ieslēgts, “OF” = izslēgts
2
ŪDENS CIETĪBAS IESTATĪŠANA
Lai ļautu ūdens mīkstinātājam darboties kā paredzēts, ir svarīgi norādīt
tādu ūdens cietību, kāda ir ūdenim jūsu mājās. Šādu informāciju varat
uzzināt pie vietējā ūdens piegādātāja.
Vidējai ūdens cietībai rūpnīcas iestatījumos norādīta vērtība “3”.
Lai mainītu, ievērojiet norādījumus sadaļā “IESTATĪJUMU IZVĒLNE”.
Ūdens cietības tabula
Līmenis
On | OF
°dH
°fH
Vācu grādi
Franču grādi
1
Mīksts
0-6
0 - 10
2
Vidējs
7 - 11
11 - 20
3
Vidējs
12 - 17
21 - 30
4
Ciets
18 - 34
31 - 60
5
Ļoti ciets
35 - 50
61 - 90
LV
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
SKALOŠANAS LĪDZEKLIS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS
UZPILDIET SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORU
Skalošanas līdzeklis ļauj vieglāk NOŽĀVĒT traukus. Kad vadības panelī ir
iedegta SKALOŠANAS LĪDZEKĻA UZPILDES indikatora gaismiņa
jāuzpilda skalošanas līdzekļa dozators A.
35
25
MA X
B
A
1. Atveriet dozatoru B, nospiežot un paceļot vāka cilni.
2. Rūpīgi ielejiet skalošanas līdzekli līdz maksimālajai uzpildes vietas
atzīmei (110 ml), neizšļakstiet neizlejiet to. Ja tā noticis, nekavējoties
saslaukiet to ar sausu drānu.
3. Uzspiediet uz vāciņa, līdz dzirdat aizvēršanās klikšķi.
NEKAD nelejiet skalošanas līdzekli tieši cilindrā.
SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DEVAS PIELĀGOŠANA
Ja jūs neapmierina žāvēšanas rezultāti, varat pielāgot izmantojamā skalošanas līdzekļa daudzumu.
Lai mainītu, ievērojiet norādījumus sadaļā “IESTATĪJUMU IZVĒLNE”.
Ja skalošanas līdzekļa līmenis ir iestatīts uz 1, nav nepieciešams skalošanas līdzeklis. Ja skalošanas līdzeklis būs beidzies, zema skalošanas līdzekļa līmeņa indikators neiedegsies.
Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas modeļa, iespējams iestatīt ne
vairāk kā 5 līmeņus. Rūpnīcas iestatījums ir “5”.
• Ja uz traukiem redzamas zilganas svītras, iestatiet mazāku vērtību (2-3).
• Ja uz traukiem redzami ūdens pilieni vai kaļķakmens nogulsnes,
iestatiet augstāku vērtību (4-5).
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE
Izmantojiet tikai tādu mazgāšanas līdzekli, kas īpaši paredzēts
lietošanai trauku mazgājamās mašīnās.
Lai sasniegtu labākos mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus,
nepieciešams izmantot mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzekli
un rafinētu sāli.
Ieteicams izmantot mazgāšanas līdzekļus, kas nesatur fosfātus un
hloru, jo tie ir kaitīgi videi.
Mazgāšanas rezultāts atkarīgs arī no tā, vai ir izmantots pareizs
mazgāšanas līdzekļa daudzums.
Lielāka mazgāšanas līdzekļa daudzuma izmantošana neuzlabos
mazgāšanas efektivitāti, bet palielinās vides piesārņojumu.
Deva ir jāpielāgo trauku netīrības līmenim.
Ja trauki ir diezgan netīri, lietojiet aptuveni 35g pulverveida
līdzekļa vai 35ml šķidrā mazgāšanas līdzekļa, kā arī vienu tējkaroti
mazgāšanas līdzekļa tieši trauku mazgājamā mašīnā. Izmantojot
tabletes, pietiks ar vienu.
Ja trauki ir tikai nedaudz netīri vai pirms ievietošanas trauku mazgājamā mašīnā tie ir noskaloti, samaziniet mazgāšanas līdzekļa
daudzumu (ne mazāk kā 25 g/l), piemēram, neievietojiet pulveri/
želeju tieši trauku mazgājamā mašīnā.
Lai atvērtu mazgāšanas līdzekļa
dozatoru, nospiediet pogu A.
Ielejiet mazgāšanas līdzekli tikai
sausajā dozatorā B.
B
Priekšmazgāšanai nepieciešamo
A
mazgāšanas līdzekļa daudzumu
ievietojiet tieši cilindrā.
1. Nosakot mazgāšanas līdzekļa
daudzumu, skatiet iepriekš minēto
informāciju, lai pievienotu pareizu
daudzumu līdzekļa.
Dozatorā B ir norādes, lai pareizi dozētu mazgāšanas līdzekli..
2. Pirms vāka aizvēršanas (līdz dzirdams klikšķis) notīriet mazgāšanas
līdzekļa atlikumus no dozatora.
3. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, ceļot to uz augšu, līdz
slēdzene ir vietā.
Mazgāšanas līdzekļa dozators atveras automātiski, kad pienācis
attiecīgais brīdis programmā.
Izmantojot universālus mazgāšanas līdzekļus, ieteicams lietot pogu
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA TABLETE, jo tā pielāgo programmu tā, lai
vienmēr tiktu sasniegti labākie mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti.
Izmantojot universālus mazgāšanas līdzekļus, ir ieteicams jebkurā
gadījumā pievienot sāli, jo īpaši tad, ja ūdens ir ciets vai ļoti ciets
(skatiet norādījumus uz iepakojuma).
3
Žāvēšanas
posms
PROGRAMMU TABULA
Programma
P1 Eko
50°
P2 Auto-Intensīvais
65°
P3 AutoParastais
55°
P4 Auto-Ātrā
50°
P5 Delikāti
45°
P6 Ātrais 30’
50°
P7 Good Night
P8 Dezinficēšana
P9 Priekšmazgāšana
P10 Paštīrīšanās
Pieejamās izvēlnes
*)
Mazgāšanas
līdzekļa
nodalījums
B
Mazgāšanas
programmas
darbības laiks
(h:min)**)
Cilindrs
3:35
-
Ūdens
patēriņš
(litri/cikli)
Enerģijas
patēriņš
(kWh/cikli)
9,5
0,93
2:00 - 3:10 14,0 - 17,0 1,50 - 1,85
1:30 - 2:30 14,5 - 16,0 1,15 - 1,30
-
-
0:55 - 1:20 13,0 - 14,5 1,15 - 1,25
-
1:40
11,5
1,20
-
0:30
9,0
0,55
50°
-
3:30
15,0
1,15
65°
-
1:40
10,0
1,30
-
0:12
4,5
0,01
-
0:50
8,0
0,85
-
-
-
65°
-
-
EKO programmas dati noteikti laboratoriskos apstākļos saskaņā ar Eiropas standartu EN 50242. Piezīme testa laboratorijām: informāciju par
salīdzinošiem EN testēšanas apstākļiem, lūdzu, sūtiet e-pastu uz šo adresi: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Trauku priekš mazgāšana nav nepieciešama nevienā programmā.
*) Ne visas iespējas var izmantot vienlaicīgi.
**) Displejā vai bukletā norādītās programmas darbības laiks aprēķināts normālos apstākļos. Reālais laiks var mainīties, ņemot vērā tādus faktorus kā
pievadītā ūdens temperatūra un spiediens, istabas temperatūra, mazgāšanas līdzekļa daudzums, trauku daudzums un veids, trauku izkārtojums, papildu
izvēlnes un sensoru kalibrēšana. Sensoru kalibrēšana var palielināt programmu darbības laiku par 20 minūtēm.
Patēriņš gaidstāves režīmā: Patēriņš ieslēgtā režīmā: 6 W - patēriņš izslēgtā režīmā: 0,5 W
PROGRAMMU APRAKSTS
P1 ECO
P7 GOOD NIGHT
Vidēji netīri trauki. Standarta programma, visefektīvākā gan strāvas,
gan ūdens patēriņa ziņā.
Paredzēts ierīces darbināšanai naktī. Ir nodrošināta optimāla
veiktspēja.
P2 AUTO-INTENSĪVAIS
P8 DEZINFICĒŠANA
Automātiskā programma ļoti netīriem traukiem un pannām (nav
ieteicama trausliem priekšmetiem).
P3 AUTO-PARASTAIS
Vidēji vai ļoti netīriem traukiem ar papildu antibakteriālo mazgāšanu.
P9 PRIEKŠMAZGĀŠANA
Automātiskā programma vidēji netīrām pannām un traukiem.
Trauki vēlākai mazgāšanai. Šajā programmā nav paredzēts izmantot
mazgāšanas līdzekli.
P4 AUTO-ĀTRĀ
P10 PAŠTĪRĪŠANĀS
Automātiskā programma ierobežotam daudzumam vidēji netīru
trauku. Nodrošina optimālu tīrīšanu īsākā laikā
P5 DELIKĀTI
Programma delikātu trauku, kas ir jutīgāki pret augstu temperatūru,
mazgāšanai, piemēram, glāzēm un krūzēm.
P6 ĀTRAIS 30’
Programma paredzēta nedaudz netīriem traukiem bez piekaltušām
ēdienu paliekām.
4
Cikls, ko izmanto, lai veiktu trauku mazgājamās mašīnas apkopi. Tā laikā
ar karstu ūdeni tiek iztīrīta ierīces iekšpuse.
Piezīmes!
Ņemiet vērā, ka nedaudz netīriem traukiem visefektīvākie ir ātrais
darbības cikli.
Lai vēl vairāk samazinātu patēriņu, darbiniet trauku mazgājamo
mašīnu tikai tad, kad tā ir pilna.
LV
IZVĒLNES UN FUNKCIJAS
Dažas izvēlnes iespējams atlasīt, tieši nospiežot attiecīgo pogu (skatiet VADĪBAS PANELI.
Ja izvēlni nav iespējams savietot ar atlasīto programmu skatiet PROGRAMMU TABULU, attiecīgā LED lampiņa mirgos trīs sekundes un tiks
atskaņots skaņas signāls. Izvēlne nebūs iespējota.
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA TABLETE (universāla)
TURBO
Izmantojot šo iestatījumu, var optimizēt cikla veiktspēju
atbilstoši izmantotā mazgāšanas līdzekļa veidam.
Nospiediet pogu MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA TABLETE (līdz
iedegas attiecīgais simbols), ja izmantojat universālos
mazgāšanas līdzekļus tabletēs (skalošanas līdzekli, sāli un
mazgāšanas līdzekli 1 devā).
Ja lietojat pulverveida vai šķidro mazgāšanas līdzekli,
šai izvēlnei jābūt izslēgtai..
Šo izvēlni ieteicams atlasīt, lai samazinātu galveno
programmu darbības laiku, vienlaicīgi nesamazinot
mazgāšanas un žāvēšanas veiktspēju.
Atlasiet piemērotu programmu (skat. “Programmu
tabula”), nospiediet pogu TURBO un iedegsies indikatora
gaismiņa. Lai atceltu atlasīto izvēlni, vēlreiz nospiediet to
pašu pogu.
EXTRA DRY
ZONE WASH
Ja mazgājamo trauku daudzums nav pietiekams, ūdens,
elektrības un mazgājamo līdzekļu taupības nolūkos
iespējams izmantot pusielādes funkciju.
Atlasiet piemērotu programmu (skat. “Programmu
tabula”) un tad nospiediet pogu ZONE WASH E: displejā
būs redzams izvēlētā statīva simbols:
(atlasīts tikai apakšējais statīvs)
(atlasīts tikai augšējais statīvs)
(atlasīts tikai galda piederumu statīvs)
Pēc noklusējuma ierīce mazgā traukus visos statīvos.
Izvēlne ir IZSLĒGTA.
ZONE WASH 3D
vienlaikus var izmantot tikai vienam plauktam. Šo iespēju
it īpaši ir ieteicams izmantot ar parastas un intensīvas
mazgāšanas ciklu. Ar papildu 3D ūdens strūklām, kas
atrodas trauku mazgājamās mašīnas apakšdaļā, iespēja
ZONE WASH 3D ļauj ietaupīt enerģiju vai palielināt trauku
mazgājamās mašīnas mazgāšanas veiktspēju.
• ZONE WASH 3D + parastās mazgāšanas cikls Tas ļauj
samazināt enerģijas patēriņu līdz pat 40 %.
• ZONE WASH 3D + intensīvās mazgāšanas cikls Tas
palielina mazgāšanas veiktspēju par līdz pat 40 %.
Ideāli piemērots dažādu ļoti netīru trauku mazgāšanai,
piemēram, pannas, kastroļi, trauki ar nosēdumiem vai
grūti tīrāmiem traukiem (rīve, dārzeņu smalcinātājs,
netīri galda piederumi).
Funkcijas aktivizēšana:
1. Atlasiet piemērotu ciklu (parasts vai intensīvs)
2.Lai aktivizētu funkciju, nospiediet 3D pogu: tvertnes
ikona dažas sekundes mirgos.
3.Atlasīto režģi iespējams mainīt, nospiežot pogu ZONE
WASH.
Iegaumējiet, ka trauki jāieliek tikai atlasītajā režģī.
Lai labāk nožāvētu traukus, pēc programmas atlasīšanas
nospiediet pogu EXTRA DRY; iedegsies indikatora
lampiņa.
Lai uzlabotu žāvēšanu, pēdējās skalošanas laikā tiek
palielināta temperatūra un žāvēšanas fāze tiek
pagarināta. Lai atceltu atlasīto izvēlni, vēlreiz nospiediet
to pašu pogu. EXTRA DRY izvēlne pagarina mazgāšanas
ciklu.
AIZKAVĒTA PALAIŠANA
Programmas palaišanu iespējams atlikt uz laiku no
30 minūtēm līdz 24 stundām.
1. Atlasiet programmu un vēlamās izvēlnes. Lai atliktu
programmas palaišanu, nospiediet pogu AIZKAVĒTA
PALAIŠANA (vairākkārt). Var noregulēt no 0:30 līdz
24 stundām. Sasniedzot 24 stundu iestatījumu, vēlreiz
nospiediet pogu AIZKAVĒTA PALAIŠANA, lai
deaktivizētu funkciju AIZKAVĒTA PALAIŠANA.
2. Piespiediet pogu PALAIST un aizveriet durvis
4 sekundēs: taimeris sāks laika atskaiti;
3. Tiklīdz laiks būs beidzies, indikators izdzisīs un
programma sāks automātiski darboties.
Funkciju AIZKAVĒTA PALAIŠANA nevar iestatīt, kad
programma jau ir palaista.
AIZVĒRTS ŪDENS KRĀNS — trauksme
Mirgo, ja nav ieplūdes ūdens vai ūdens krāns ir aizvērts.
IEKŠĒJĀS GAISMAS
Kad funkcija ir aktīva, LED gaismas tvertnē tiek automātiski ieslēgtas/
izslēgtas, tiklīdz lietotājs atver/aizver durvis.
Ja durvis paliek atvērtas vairāk nekā 10 min, LED gaismas tvertnē
izslēdzas (lai tās vēlreiz ieslēgtu, durvis vēlreiz jāaizver un jāatver).
Šī funkcija ir aktīva pēc noklusējuma, bet to iespējams deaktivizēt
“IESTATĪJUMU IZVĒLNĒ”.
5
IKDIENAS LIETOŠANA
1. PĀRBAUDIET ŪDENS SAVIENOJUMU
Pārbaudiet, vai trauku mazgājamā mašīna ir pieslēgta ūdens
padevei un vai krāns ir atvērts
2. PIEPILDIET STATĪVUS
(skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA)
3. MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA PIEPILDĪŠANA
skatiet PROGRAMMU TABULU)
4. IESLĒDZIET TRAUKU MAZGĀJAMO MAŠĪNU
Atveriet durvis un nospiediet pogu IESLĒGT/IZSLĒGT. Ņemiet
vērā, ka pogas nav aktīvas, kamēr durvis ir pavērtas vairāk par 3/4
no vertikāla (aizvērta) stāvokļa
5. IZVĒLIETIES PROGRAMMU UN PIELĀGOJIET CIKLU
Atlasiet piemērotāko programmu, ņemot vērā trauku veidu un
netīrību (skatiet PROGRAMMU APRAKSTU)
Displejā redzams burts “P”, pēc kura ir programmas numurs (piem.,
“P 1”). Nospiežot pogu IEPRIEKŠĒJAIS/NĀKAMAIS, tiek mainīta
programma. Atlasiet nepieciešamās izvēlnes (skatiet IZVĒLNES UN
FUNKCIJAS).
6. PALAIST
Palaidiet mazgāšanas ciklu, nospiežot pogu PALAIST (iedegas LED)
un 4 sekundēs aizverot durvis. Kad programma tiks palaista,
dzirdēsiet vienu skaņas signālu. Ja durvis netiek aizvērtas 4
sekundēs, tiks atskaņots trauksmes signāls. Šajā gadījumā atveriet
durvis, nospiediet pogu PALAIST un vēlreiz aizveriet durvis
4 sekundēs.
7. MAZGĀŠANAS CIKLA BEIGAS
Mazgāšanas cikla beigās tiek atskaņots skaņas signāls, bet displejā
parādās uzraksts “End”. Atveriet durvis un izslēdziet ierīci,
nospiežot pogu IESLĒGT/IZSLĒGT. Lai izvairītos no apdegumiem,
pagaidiet pāris minūtes un tikai tad izņemiet traukus. Izņemiet
traukus no statīviem, sākot ar apakšējo.
Lai vēl vairāk samazinātu enerģijas patēriņu, ilgstoši neizmantojot
ierīci tā automātiski izslēgsies.
Ja trauki ir tikai nedaudz netīri vai pirms ievietošanas trauku
mazgājamā mašīnā tie ir noskaloti, samaziniet mazgāšanas
līdzekļa daudzumu.
AKTĪVAS PROGRAMMAS MODIFICĒŠANA
Ja atlasīta nepareizā programma un tā nesen sākusi darboties, to ir
iespējams nomainīt: atveriet durvis, nospiediet un turiet nospiestu
pogu IESLĒGT/IZSLĒGT, līdz ierīce izslēdzas.
Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu IESLĒGT/IZSLĒGT atlasiet jauno
mazgāšanas ciklu un vēlamās izvēlnes; palaidiet ciklu, nospiežot pogu
PALAIST un aizverot durvis 4 sekundēs.
PAPILDU TRAUKU IEVIETOŠANA
Neizslēdzot mašīnu, atveriet durvis (“:” pārstās mirgot un sāks mirgot
LED gaisma PALAIST) (uzmanieties no karstā tvaika!) un ievietojiet
traukus trauku mazgājamā mašīnā. Piespiediet pogu PALAIST un
aizveriet durvis 4 sekundēs, cikls turpināsies no vietas, kur tas tika
pārtraukts.
NEJAUŠI TRAUCĒJUMI
Ja mazgāšanas cikla laikā tiek atvērtas durvis vai notiek elektropadeves
pārrāvums, cikls pārtrauc darboties. Lai atsāktu ciklu no vietas, kur to
pārtrauca, nospiediet pogu PALAIST un aizveriet durvis 4 sekundēs.
PADOMI UN IETEIKUMI
PADOMI
NEPIEMĒROTI TRAUKI
Pirms grozu piepildīšanas notīriet no traukiem ēdienu atlikumus un
izlejiet šķidrumus no glāzēm. Nav nepieciešams vispirms izskalot
zem tekoša ūdens.
Novietojiet traukus tā, lai tie stingri turētos vietā un nepārklātos;
pārtikas konteinerus novietojiet ar atverēm uz leju un ieliekumiem/
izliekumiem vērstiem uz sānu, lai tādējādi ļautu ūdenim piekļūt ikvienai
vietai un brīvi plūst.
Brīdinājums: vāki, rokturi, tvertnes un pannas netraucē smidzināšanas
svirai griezties.
Mazākos priekšmetus ievietojiet galda piederumu grozā.
Ļoti netīri trauki un pannas jāievieto apakšējā grozā, jo tā ir vieta, kur
ūdens strūklas ir spēcīgākas un tādējādi nodrošina vēl labāku
mazgāšanu.
Pēc ierīces piepildīšanas pārliecinieties, ka ierīces smidzināšanas sviras
var brīvi griezties.
•
•
HIGIĒNA
Lai ierīces iekšpusē neuzkrātos nepatīkamas smakas un nogulsnes,
vismaz reizi mēnesī ieteicams izpildīt programmu ar augstu
temperatūru. Lai iztīrītu ierīci, izmantojiet vienu tējkaroti mazgāšanas
līdzekļa un darbiniet ierīci bez tajā ievietotiem traukiem.
6
Koka trauki un piederumi.
Trauslas un dekorētas glāzes, mākslinieciski amatnieku darinājumi
un antīki trauki. Rotājumi nav izturīgi.
• Sintētisko materiālu daļas, kas nevar izturēt augstu temperatūru.
• Vara un alvas trauki.
• Trauki, kas nosmērēti ar pelniem, vasku, eļļu vai tinti.
Mazgāšanas laikā glāžu rotājumu un alumīnija/sudraba priekšmetu
krāsa var mainīties. Dažādi stikla priekšmeti (piemēram, kristāla trauki)
pēc vairākām mazgāšanas reizēm var kļūt nespodri.
GLĀŽU UN TRAUKU BOJĀJUMI
•
•
•
Lietojiet tikai tādas glāzes un porcelāna traukus, kurus saskaņā ar
ražotāja norādēm atļauts mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
Lietojiet traukiem piemērotu delikātu mazgāšanas līdzekli
Tiklīdz mazgāšanas cikls ir beidzies, izņemiet glāzes uz galda
piederumus no trauku mazgājamās mašīnas.
LV
STATĪVU PIEPILDĪŠANA
PIEDERUMU STATĪVS
Trešais statīvs paredzēts galda
piederumu izvietošanai.
Izvietojiet gala piederumus kā
parādīts attēlā.
Izkārtojot galda piederumus
atsevišķi, pēc mazgāšanas tos būs
vieglāk savākt, kā arī tie tiks labāk
nomazgāti..
Nažus un citus priekšmetus ar asām malām jānovieto tā, lai asmeņi
būtu vērsti uz leju.
Statīva ģeometrija ļauj novietot
tādus nelielus priekšmetus kā
kafijas tasītes vidējā zonā.
Galda piederumu grozam ir divas
bīdāmas sānu tvertnes, lai optimāli izmantotu visu apakšā esošā
nodalījuma augstumu un ļautu ievietot lielus priekšmetus augšējā
statīvā.
ATLOKĀMIE PLAUKTI AR PIELĀGOJAMU NOVIETOJUMU
Atlokāmos plauktus var novietot trīs dažādos
augstumos, lai optimizētu statīvā ievietoto
trauku novietojumu.
Vīna glāzes var droši ievietot atlokāmajos
plauktos, glāžu kājiņas ievietojot attiecīgajās
atverēs.
Lai uzlabotu mazgāšanas rezultātus, salieciet
lokāmos plauktus vēl vairāk. Lai mainītu slīpumu,
paceliet atlokāmo plauktu un viegli pastumiet
vēlamajā pozīcijā.
APAKŠĒJAIS STATĪVS
Katliem, vākiem, šķīvjiem, salātu bļodām, galda piederumiem utt. Lieli
šķīvji un vāki jānovieto sānos, lai tie netraucētu smidzināšanas svirai.
Apakšējais statīvs aprīkots ar īpašiem balstiem, ko iespējams izmantot
vertikālā pozīcijā, ja šķīvji tiek ievietoti horizontāli (apakšā), tādējādi
ļaujot vienkārši ievietot arī pannas un salātu bļodas.
Apakšējais statīvs ir aprīkots ar īpašu paplašinājumu (A)- tas ir uz āru
izvelkams balsts statīva aizmugurē, ko iespējams izmantot, lai atbalstītu
pannas vai cepešpannas, kad tās novietotas stāvus, tādējādi aizņemot
mazāk vietas.
Lai to izmantotu, satveriet krāsaino rokturi un paceliet to (B), vienlaikus
griežot to uz priekšu. Balstus iespējams bīdīt pa labi un pa kreisi, lai
pielāgotos trauku izmēram.
A
B
AUGŠĒJAIS STATĪVS
Ievietojiet trauslus un vieglus
traukus: glāzes, krūzes,
apakštases, seklas salātu bļodas.
Apakšējais statīvs aprīkots ar
īpašiem balstiem, ko iespējams
izmantot vertikālā pozīcijā, ja tajā
tiek ievietotas tējas vai deserta
tasītes, vai pazeminātā pozīcijā, lai
ievietotu katlus un pārtikas
konteinerus.
piemērs augšējā statīva piepildīšanai)
AUGŠĒJĀ STATĪVA AUGSTUMA PIELĀGOŠANA
Augšējā statīva augstumu iespējams pielāgot: augstākā pozīcijā, lai
apakšējā grozā ievietotu lielākus traukus, un zemākā pozīcijā, lai
optimāli izmantotu īpašos atbalstu, nodrošinātu vairāk vietas augšējā
daļā un neļautu augšējā statīvā ievietotajiem traukiem sadurties ar
apakšējā statīvā ievietotajiem.
Augšējais statīvs aprīkots ar augšējā statīva
augstuma regulatoru (skatiet attēlu);
paceliet to, nespiežot uz svirām, bet vienkārši
turot statīva malas, līdz statīvs ir stabili
novietots augšējā pozīcijā.
Lai atgrieztu statīvu zemākajā pozīcijā,
nospiediet statīva malās esošās sviras A un
bīdiet grozu uz leju.
Ir stingri ieteicams nepielāgot statīvu
augstumu, kad tajos ir ievietoti trauki.
NEKAD nepaceliet vai nenolaidiet grozu tikai vienā pusē.
(piemērs apakšējā statīva piepildīšanai)
ZONE WASH 3D
Zone Wash 3D izmanto ūdens strūklas, kas
atrodas gan apakšējā, gan augšējā trauku
mazgājamās mašīnas daļā (atzīmēts ar
oranžu) un paredzētas intensīvai ļoti netīru
priekšmetu mazgāšanai, palielinot ūdens
daudzumu uz traukiem. Piemērs: ievietojiet
katlus un pannas, pavērstas lejup pret 3D
komponentiem, un aktivizējiet Zone Wash 3D
funkciju panelī.
STIKLA KOPŠANA
Speciāls piederums, ar
kura palīdzību
apakšējā režģī var
droši uzglabāt dažāda
veida glāzes ar kājiņu.
Pateicoties glāžu
optimālam un stabilam
novietojumam, ir
nodrošināts, ka tās tiek
izmazgātas un
izžāvētas.
2
3
1
1
2
3
B
A
7
TĪRĪŠANA UN APKOPE
UZMANĪBU: Tīrot vai apkopjot ierīci, vienmēr atvienojiet to no strāvas. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet uzliesmojošas vielas.
TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS TĪRĪŠANA
Visus iekšpusē atrodamos netīrumus iespējams notīrīt
ar mitru drānu un nelielu daudzumu etiķa.
Lai notīrītu ierīces ārpusi un vadības paneli,
izmantojiet maigu drānu, kas mērcēta ūdenī.
Neizmantojiet šķīdinātājus vai abrazīvus priekšmetus.
NEPATĪKAMU SMAKU
NOVĒRŠANA
Pēc vairākiem mazgāšanas cikliem iztīriet filtru komplektu ar birstīti (ne
metāla), ja nepieciešams, izskalojiet to zem tekoša ūdens un sekojiet
zemāk minētajiem norādījumiem:
1. Pagrieziet cilindrisko filtru A pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un
izvelciet to (1. attēls).
2. Noņemiet kausveida filtru B, uzspiežot uz tā sānu atlokiem (2. attēls).
3. Izņemiet plakano nerūsējošā tērauda filtru C(3. attēls).
4. Pārbaudiet sietu un iztīriet ēdienu atliekas. NEKAD NENOŅEMIET
mazgāšanas cikla sūkņa drošības elementu (melnā detaļa)
(4. attēls)
Lai ierīcē neuzkrātos mitrums, vienmēr turiet ierīces durvis pusvirus.
Ar mitru sūkli regulāri notīriet durvju blīvējumu un mazgāšanas līdzekļa
dozatoru. Tādā veidā blīvējumā neuzkrāsies ēdiena paliekas, kas ir
galvenais nepatīkamu smaku rašanās cēlonis.
1
ŪDENS PADEVES CAURULES PĀRBAUDE
Regulāri pārbaudiet ūdens padeves caurules trauslumu un plaisas. Ja tā
ir bojāta, nomainiet to pret jaunu, ko varat iegādāties mūsu
pēcpārdošanas servisā vai pie ierīces izplatītāja.
Atkarībā no caurules veida:
Ja ieplūdes caurulei ir caurspīdīgs pārklājums, periodiski pārbaudiet,
vai nemainās tā krāsa. Ja mainās, iespējams, ka caurule ir satinusies un
tā ir jānomaina.
Caurules ūdens noplūdes apturēšanai: pārbaudiet nelielo drošības
vārsta pārbaudes lodziņu (skatiet bultiņu). Ja tas ir sarkans, ūdens
noplūdes apturēšanas funkcija ir aktivizēta un cauruli nepieciešams
nomainīt pret jaunu.
Lai atskrūvētu šo cauruli, tās atskrūvēšanas laikā nospiediet atbrīvošanas pogu.
ŪDENS IEPLŪDES CAURULES TĪRĪŠANA
Ja ūdens caurules ir jaunas vai tās nav ilgāku laiku izmantotas, pirms
mazgāšanas programmu palaišanas pārliecinieties, vai ūdens ir tīrs un
tajā nav piemaisījumu. Neievērojot šo noteikumu, ūdens ieplūdes caurule var nosprostoties un tādējādi sabojāt trauku mazgājamo mašīnu.
FILTRU KOMPLEKTA TĪRĪŠANA
Regulāri iztīriet filtrus, lai tie neaizsērētu un notekūdens aizplūstu
pareizi.
Filtru komplekts sastāv no trim filtriem, kas savāc mazgāšanas ūdenī
esošās ēdienu paliekas un veic ūdens cirkulāciju: lai nodrošinātu
labākos mazgāšanas rezultātus, tiem vienmēr jābūt tīriem.
Trauku mazgājamo mašīnu nevar izmantot bez filtriem, kā arī tad,
ja filtri ir vaļīgi.
8
2
B
A
A
C
3
4
Pēc filtru iztīrīšanas novietojiet tos atpakaļ vietā un rūpīgi nostipriniet;
tas ir svarīgi, lai saglabātu trauku mazgājamās mašīnas darbības
efektivitāti.
SMIDZINĀŠANAS SVIRU TĪRĪŠANA
Dažkārt ēdienu paliekas var piekalst
smidzināšanas svirām un bloķēt
atveres, pa kurām tiek smidzināts
ūdens. Tādēļ ir ieteicams laiku pa
laikam notīriet sviras ar nelielu
birstīti (ne metāla).
Lai noņemtu augšējo
smidzināšanas sviru, pagrieziet
plastmasas bloķēšanas gredzenu
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Augšējā smidzināšanas svira
jānovieto tā, lai puse, kurā ir lielākais skaits caurumu, būtu vērsta
augšup.
Apakšējo smidzināšanas sviru
iespējams noņemt, paceļot to uz
augšu.
LV
MONTĀŽA
UZMANĪBU: Ja ierīce ir jāpārvieto, tai visu laiku jāatrodas vertikālā pozīcijā; absolūtas nepieciešamības gadījumā to atļauts apgāzt uz muguras.
ŪDENS PADEVES PIEVIENOŠANA
ELEKTROSAVIENOJUMS
Ūdens padeves pielāgošanu, veicot ierīces montāžu, atļauts veikts tikai
kvalificētam speciālistam.
Lai nodrošinātu iespējami veiksmīgu montāžu, ūdens ieplūdes cauruli
un novadcauruli iespējams uzstādīt gan labajā, gan kreisajā pusē.
Pārliecinieties, ka trauku mazgājamā mašīna nesatin un nesaspiež
caurules.
ŪDENS IEPLŪDES CAURULES PIEVIENOŠANA
• Teciniet ūdeni, līdz tas ir pilnīgi tīrs.
• Stingri ieskrūvējiet ieplūdes cauruli un atzgrieziet ūdens krānu.
Ja ieplūdes caurule nav pietiekami gara, sazinieties ar specializētu
veikalu vai pilnvarotu speciālistu.
Ūdens spiedienam jāsakrīt ar tehniskajā datu tabulā norādīto, pretējā
gadījumā trauku mazgājamā mašīna var darboties nepareizi.
Pārliecinieties, ka novadcaurule nav satinusies vai saspiesta.
SPECIFIKĀCIJAS ŪDENS PADEVES CAURULES PĀRBAUDEI:
ŪDENS PADEVE
ŪDENS IEPLŪDE
ŪDENS SPIEDIENA JAUDA
auksts vai karsts (maks. 60 °C)
3/4”
0,05÷1MPa (0,5÷10 bāri)
7,25–145 psi
ŪDENS IZPLŪDES CAURULES PIEVIENOŠANA
Pievienojiet ūdens novadcauruli drenāžas atverei ar minimālo
diametru 2 cm A
Novadcaurules savienojumam jābūt 40 līdz 80 cm augstumā virs zemes
vai virsmas, uz kuras trauku mazgājamā mašīna ir novietota.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Pirms ūdens novadcaurules pievienošanas izlietnei noņemiet
plastmasas spraudni B.
BRĪDINĀJUMS: Tā kā ūdens ieplūdes caurulē ir aktīvas
elektriskās daļas, to nekādā gadījumā nav atļauts griezt.
Pirms kontaktdakšas ievietošanas kontaktligzdā pārliecinieties, ka:
•
kontaktligzda ir sazemēta
un atbilst spēkā esošajiem
noteikumiem;
• kontaktligzdas jauda atbilst maksimālajai ierīces jaudai, kas
norādīta datu plāksnītē ierīces durvju iekšpusē (skatiet
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS).
• elektropadeves spriegums sakrīt ar vērtību, kas norādīta datu
plāksnītē ierīces durvju iekšpusē.
• kontaktligzda ir savietojama ar ierīces kontaktdakšu.
Ja nē, lūdziet pilnvarotam speciālistam nomainīt kontaktdakšu (skatiet
PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES DIENESTS). Neizmantojiet pagarinātājus vai
vairākspraudņu kontaktligzdas. Pēc ierīces montāžas tās
elektropadeves kabelim un kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai.
Kabelis nedrīkst būt sasējies vai saspiests.
Ja elektropadeves kabelis ir bojāts, tas jānomaina ierīces ražotājam vai
pilnvarotam tehniskā atbalsta dienesta speciālistam, lai tādējādi
izvairītos no potenciālajiem draudiem.
Uzņēmums nav atbildīgs par negadījumiem, kas radušies noteikumu
neievērošanas dēļ.
NOVIETOŠANA UN NOLĪMEŅOŠANA
1. Novietojiet trauku mazgājamo mašīnu uz gludas un izturīgas
virsmas. Ja grīda nav līdzena, ierīci iespējams pielāgot, līdz tā atrodas
horizontālā stāvoklī. Ja ierīce ir nolīmeņota taisni, tā būs daudz
stabilāka un pastāv mazāka iespēja, ka darbības laikā tā kustēsies,
radīs vibrācijas vai troksni.
2. Pirms trauku mazgājamās mašīnas ievietošanas padziļinājumā
pielīmējiet caurspīdīgo materiālu zem koka plaukta, lai pasargātu to
no iespējamā kondensāta.
3. Novietojiet trauku mazgājamo mašīnu tā, lai tās sānu malas vai
aizmugure saskaras ar blakus esošajiem skapjiem vai sienu. Šo ierīci
iespējams iebūvēt arī zem atsevišķas darbvirsmas.
4. Lai pielāgotu aizmugurējo kājiņu augstumu, pagrieziet trauku
mazgājamās mašīnas priekšpuses vidusdaļā esošo sarkano sešstūra
skrūvi, izmantojot 8 mm sešstūra atslēgu. Pagrieziet atslēgu
pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu augstumu, un pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam, lai samazinātu to.
PRETPLŪDU DROŠĪBA
Pretplūdu drošība. Lai izvairītos no applūšanas, trauku mazgājamā
mašīna ir:
- jānodrošina ar īpašu sistēmu, kas bloķē ūdens padevi, ja ierīces
iekšpusē konstatēti neparasti apstākļi vai noplūdes.
Daži modeļi aprīkoti arī ar papildu jauno ūdens apturēšanas drošības
ierīci, kas garantē aizsardzību pret applūšanu, kas radusies, saplīstot
ūdens padeves caurulei.
Tā kā ūdens ieplūdes caurulē ir aktīvas elektriskās daļas, to nekādā
gadījumā nav atļauts griezt.
IZMĒRI UN IETILPĪBA:
PLATUMS
AUGSTUMS
DZIĻUMS
IETILPĪBA
598 mm
820 mm
555 mm
14 standarta vietas iestatījumi
9
PROBLĒMU RISINĀŠANA
Jūsu trauku mazgājamā mašīna nedarbojas pareizi.
Pirms sazināšanās ar apkalpošanas centru pārbaudiet, vai problēmu var novērst, ievērojot šajā sarakstā minētās norādes.
PROBLĒMAS
IESPĒJAMIE CĒLOŅI
Trauku mazgājamā
Ierīce nav pareizi pieslēgta elektropadevei.
mašīna nedarbojas vai
Elektropadeves pārrāvums.
nereaģē uz komandām.
RISINĀJUMI
Ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
Atjaunojoties elektropadevei, trauku mazgājamā mašīna sāk darboties automātiski.
Trauku mazgājamās mašīnas durvis nav aizvērtas.
Enerģiski spiediet durvis, līdz ir dzirdams „klikšķis”.
Tā nereaģē uz komandām.
Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGT/IZSLĒGT pogu , vēlreiz ieslēdziet to pēc aptuveni vienas minūtes un atiestatiet programmu.
Statīvi aizmugurējā daļā nav piestiprināti.
Pārliecinieties, ka statīvi aizmugurējā daļā ir piestiprināti.
Durvis nav nobloķētas.
Enerģiski spiediet durvis, līdz ir dzirdams „klikšķis”.
Trauku mazgājamā
mašīna rada skaļu
troksni.
Trauki dauzās viens pret otru.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Ir radies pārāk liels putu daudzums.
Mazgāšanas līdzekļa daudzums nav pareizi aprēķināts vai tas nav piemērots
izmantošanai trauku mazgājamās mašīnās (skatiet MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA
DOZATORA UZPILDE). Atiestatiet pašreizējo ciklu, IZSLĒDZOT trauku mazgājamo
mašīnu, pēc tam nospiediet to vēlreiz, atlasiet jaunu programmu, nospiediet
pogu PALAIST un aizveriet durvis. Nepievienojiet mazgāšanas līdzekli.
Trauki nav nožuvuši.
Atlasītajā programmā neietilpst žāvēšanas
fāze.
Programmu tabulā varat pārbaudīt, vai atlasītajā programmā ietilpst žāvēšanas
fāze.
Ir beidzies skalošanas līdzeklis vai tā daudzums nav atbilstošs.
Pievienojiet vairāk skalošanas līdzekļa vai pielāgojiet dozēšanas līmeņus.(skatiet
UZPILDIET SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORU).
Traukiem ir non-stick pārklājums vai tie ir
izgatavoti no plastmasas.
Ir normāli, ja ir redzami ūdens pilieni (skatiet PADOMI).
Trauki nav bijuši pareizi novietoti.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Durvis nebloķējas.
Trauki nav tīri.
Izsmidzināšanas sviras nevar brīvi griezties, jo Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
tām traucē trauki.
Trauku mazgājamā
mašīnā neieplūst
ūdens, rāda brīdinājumu “H2O” vai “F06”.
Mazgāšanas cikls ir pārāk maigs un/vai mazgāšanas līdzeklis nav gana iedarbīgs.
Izvēlieties atbilstošu mazgāšanas ciklu (skatiet PROGRAMMU TABULA).
Ir radies pārāk liels putu daudzums.(skatiet
PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES DIENESTS)
Mazgāšanas līdzekļa daudzums nav pareizi aprēķināts vai tas nav piemērots
izmantošanai trauku mazgājamās mašīnās (skatiet MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA
DOZATORA UZPILDE). Atiestatiet pašreizējo ciklu, IZSLĒDZOT trauku mazgājamo
mašīnu, pēc tam nospiediet to vēlreiz, atlasiet jaunu programmu, nospiediet
pogu PALAIST un aizveriet durvis. Nepievienojiet mazgāšanas līdzekli.
Skalošanas līdzekļa nodalījuma vāciņš nav
pareizi aizvērts.
Pārliecinieties, ka skalošanas līdzekļa dozatora vāciņš ir aizvērts.
Filtrs ir netīrs vai aizsērējis.
Iztīriet filtru komplektu (skatiet TĪRĪŠANA UN APKOPE).
Nav sāls.
Uzpildiet sāls tvertni (skatiet SĀLS TVERTNES UZPILDE).
Nenotiek ūdens padeve vai ūdens krāns ir aiz- Pārliecinieties, vai notiek ūdens padeve un vai ūdens krāns ir atvērts.
vērts.
Ieplūdes caurule ir satinusies.
Pārliecinieties, ka novadcaurule nav satinusies (skatiet MONTĀŽA), pārprogrammējiet trauku mazgājamo mašīnu un restartējiet to.
Ūdens ieplūdes caurules sietiņš ir aizsērējis; to Pēc tam, kad veikta pārbaude un tīrīšana, izslēdziet un ieslēdziet trauku mazgāir nepieciešams iztīrīt
jamo mašīnu un palaidiet jaunu programmu.
Uz traukiem un glāzēm ir redzams kaļķakmens vai tie ir
nespodri.
Sāls līmenis ir pārāk zems.
Uzpildiet sāls tvertni (skatiet SĀLS TVERTNES UZPILDE).
Pielāgotais ūdens cietības līmenis nav atbilstošs.
Palieliniet vērtību (skatiet Ūdens cietības līmeņu tabulu).
Sāls tvertnes vāciņš nav pareizi aizvērts.
Pārbaudiet, vai sāls tvertnes vāciņš ir aizvērts pareizi.
Tiek izmantots pārāk liels vai nepietiekams
skalošanas līdzekļa daudzums.
Pievienojiet vairāk skalošanas līdzekļa vai pielāgojiet dozēšanas līmeņus.
Traukiem un glāzēm ir Tiek lietots pārāk liels daudzums skalošanas
zilas svītras vai zila
līdzekļa.
nokrāsa.
10
Pielāgojiet dozēšanas apjomu.
LV
IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĀ ZĪME
SAZINIETIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES CENTRU
Izstrādājuma lapu ar datiem par ierīces enerģijas patēriņu varat
lejuplādēt tīmekļa vietnē: docs.hotpoint.eu
Kontaktinformāciju varat atrast garantijas
grāmatiņā. Sazinoties ar pēcpārdošanas
klientu servisu, lūdzu, nosauciet kodus,
kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.
IEC 436
:
11
400011380080
06/2019 as - Xerox Fabriano
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising