Whirlpool | HIP 4O23 WGTL | Instruction for Use | Whirlpool HIP 4O23 WGTL Užívateľská príručka

Whirlpool HIP 4O23 WGTL Užívateľská príručka
SK
NÁVOD NA POUŽITIE
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK HOTPOINT-ARISTON.
Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc a podporu, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na
www.hotpoint.eu/register
Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.
OPIS VÝROBKU
SPOTREBIČ
1
2
7
8
9
3
10
4
11
5
1. Vrchný kôš
2. Kôš na príbor
3. Sklápacie klapky
4. Nastavovanie výšky vrchného koša
5. Horné umývacie rameno
6. Spodný kôš
7. Priestor
8. Spodné umývacie rameno
9. Zostava filtra
10. Zásobník soli
11. Dávkovač umývacieho prostriedku a leštidla
12. Výrobný štítok
13. Ovládací panel
6
Service:
12
0000 000 00000
13
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2
3
4
5
6
789
Tlačidlo ZAP./VYP.
Tlačidlo PREDCHÁDZAJÚCE
Tlačidlo NASLEDUJÚCE
Tlačidlo umývacieho prostriedku v tablete (všetko v jednom)
Tlačidlo Zone Wash
Kontrolka Zone Wash
Displej
Kontrolka programu Eko
Kontrolka Posunutie štartu
Číslo programu a ukazovateľ zostávajúceho času
10
11 12 13 14 15
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
16
17
18
19
Kontrolka „Zatvorený vodovodný ventil“
Kontrolka Doplniť leštidlo
Kontrolka Doplniť soľ
Kontrolka umývacieho prostriedku v tablete (všetko v jednom)
Tlačidlo Zone Wash 3D s kontrolou
Tlačidlo Turbo s kontrolou
Tlačidlo Extra Dry s kontrolou
Tlačidlo Posunutie Štartu s kontrolou
Tlačidlo ŠTART s kontrolou
1
PRVÉ POUŽITIE
PONUKA NASTAVENÍ A SOĽ
RADY PRI PRVOM POUŽITÍ
PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI
Po inštalovaní odstráňte zarážky na košoch a elastické oporné prvky
z horného koša.
Používanie soli zabraňuje tvorbe vodného kameňa na riadoch
a funkčných komponentoch umývačky.
• Je dôležité, aby zásobník soli nikdy nebol prázdny.
• Je dôležité nastaviť tvrdosť vody.
Zásobník soli sa nachádza v spodnej časti umývačky (pozri OPIS
PROGRAMOV) a mal by sa naplniť, keď na ovládacom paneli svieti
kontrolka DOPLNIŤ SOĽ .
1.Vyberte spodný kôš a odskrutkujte
uzáver zásobníka (proti smeru
hodinových ručičiek).
2.Vykonáva sa len prvýkrát: zásobník soli
naplňte vodou.
3.Nasaďte násypku (pozri obrázok)
a naplňte zásobník až po okraj
(približne 1 kg); je bežné, že trochu vody
vytečie.
4.Vyberte násypku a zvyšky soli na otvore
utrite.
Dbajte, aby bol uzáver pevne zatiahnutý, aby sa počas umývacieho
programu nedostal do zásobníka umývací prostriedok (mohlo by to
nenapraviteľne poškodiť zmäkčovač vody).
Po skončení tohto postupu spustite program s prázdnou umývačkou.
NESTAČÍ spustiť iba program „Namáčanie“.
Únik slaného roztoku alebo soli môže spôsobiť vážne a nenapraviteľné
poškodenie antikorových častí.
Na uvedené prípady sa nevzťahuje záruka.
Keď do umývačky nasypete soľ, kontrolka DOPLNIŤ SOĽ zhasne.
Používajte iba soľ určenú špeciálne do umývačiek.
Ak nádobu na soľ nenaplníte, zmäkčovač vody a ohrievacie teleso
sa môžu poškodiť .
Vždy keď potrebujete pridať soľ, musíte dokončiť postup pred
začiatkom umývacieho cyklu.
PONUKA NASTAVENÍ
1. Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
2. Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
3. Podržte stlačené tlačidlo ŠTART po dobu 5 sekúnd, dokým sa
neozve pípnutie.
4. Na displeji sa zobrazí najprv dostupné nastavenie (písmeno „A“)
nasledované hodnotou (napr. 3).
5. Stláčaním tlačidiel PREDCHÁDZAJÚCE/NASLEDUJÚCE môžete
prechádzať zoznam dostupných nastavení a zobraziť ich hodnotu
(pozrite nasledujúcu tabuľku), potom stlačte ŠTART, ak chcete
zmeniť hodnotu zobrazeného nastavenia: jeho hodnota začne
blikať.
6. Použitím tlačidiel PREDCHÁDZAJÚCE/NASLEDUJÚCE zmeňte
blikajúcu hodnotu vybratých nastavení, potom stlačením tlačidla
ŠTART uložte novú hodnotu: prestane blikať.
7. Ak chcete zmeniť iné nastavenia, opakujte kroky 5 – 6.
8. Ak chcete opustiť ponuku nastavení, stlačte tlačidlo ZAP./VYP.
PÍSMENO
NASTAVENIE
HODNOTY
(predvolené tučným písmom)
Stupeň tvrdosti vody
(pozrite časť „Nastavenie tvrdosti vody“
a „Tabuľka tvrdosti vody“)
1|2|3|4|5
Úroveň leštidla
(pozrite časť „nastavenie dávkovania leštidla“)
1|2|3|4|5
Spustiť program
Nastavenie zobrazenia cyklu pri zapnutí
spotrebiča.
„E“= Eko, „L“= Posledný spustený cyklus
E|L
Úroveň jasu
Úprava úrovne jasu displeja.
„Lo“ = Nízky, „Hi“ = Vysoký
Lo | Hi
Úroveň hlasitosti
Úprava úrovne hlasitosti zvukov.
„OF“ = vypnuté zvuky, „Lo“ = nízka hlasitosť,
„Hi“ = vysoká hlasitosť.
OF | Lo | Hi
Vnútorné svetlá
(pozrite časť „Možnosti a funkcie“)
„On“ = Zap., „OF“ = Vyp.
On | OF
Výrobné nastavenia
Ak chcete obnoviť výrobné hodnoty
všetkých hodnôt nastavení v ponuke
nastavení. Po aktivácii tohto nastavenia
(ZAP.), sa spotrebič vypne a obnovia sa
všetky výrobné hodnoty.
„On“ = Zap., „OF“ = Vyp.
2
NASTAVENIE TVRDOSTI VODY
Aby mohol zmäkčovač dokonale pracovať, je dôležité, aby bola tvrdosť
vody nastavená podľa skutočnej tvrdosti vody vo vašej domácnosti.
Túto informáciu môžete získať od miestneho dodávateľa vody.
Z výroby je nastavená priemerná tvrdosť vody „3“.
Ak chcete vykonať zmenu, postupujte podľa pokynov v časti „PONUKA
NASTAVENÍ“.
Tabuľka tvrdosti vody
On | OF
Úroveň
°dH
°fH
Nemecké stupne
Francúzske stupne
1
Mäkká
0–6
0 – 10
2
Stredná
7 – 11
11 – 20
3
Priemerná
12 – 17
21 – 30
4
Tvrdá
18 – 34
31 – 60
5
Veľmi tvrdá
35 – 50
61 – 90
SK
PRVÉ POUŽITIE
LEŠTIDLO A UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
PLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIDLA
PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
Leštidlo uľahčuje SUŠENIE riadu. Dávkovač leštiaceho prostriedku A
treba naplniť, keď na ovládacom paneli svieti kontrolka DOPLNIŤ
LEŠTIDLO .
Používajte iba umývací prostriedok určený špeciálne do
umývačiek.
Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky pri umývaní a sušení, je
potrebné používať kombináciu umývacieho prostriedku, tekutého
leštiaceho prostriedku a rafinovanej soli.
Odporúčame používať umývacie prostriedky, ktoré neobsahujú
fosfáty alebo chlór, pretože tieto produkty poškodzujú životné
prostredie.
Dobrý výsledok umývania závisí aj od množstva použitého
umývacieho prostriedku. Prekročenie uvedeného množstva
nevedie k účinnejšiemu umytiu a zvyšuje znečistenie životného
prostredia.
Množstvo možno nastaviť podľa úrovne znečistenia.
V prípade normálne znečisteného riadu použite približne 35 g
(práškový prostriedok) alebo 35 ml (tekutý prostriedok) a ďalšiu
čajovú lyžičku prostriedku na umývanie pridajte priamo do
vaničky. Ak používate tablety, jedna tableta stačí.
Ak je riad iba mierne znečistený, alebo bol pred vložením do umývačky opláchnutý vodou, primerane znížte množstvo umývacieho
prostriedku (minimum 25 g/ml) napr. vynechajte nasypanie
prášku/naliatie gélu priamo do vaničky.
Ak chcete otvoriť dávkovač
umývacieho prostriedku, stlačte
tlačidlo A. Umývací prostriedok
dávajte iba do suchého dávkovača B.
B
Umývací prostriedok na
A
predumývanie dajte priamo do
vaničky.
1. Pri odmeriavaní umývacieho
prostriedku sa riaďte uvedenými
informáciami, aby ste pridali správne množstvo. Vnútri dávkovača
B sa nachádzajú značky, ktoré pomôžu pri dávkovaní umývacieho
prostriedku.
2. Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku z okrajov dávkovača
a až potom veko zatvorte, až sa ozve cvaknutie.
3. Zatvorte veko dávkovača umývacieho prostriedku jeho
nadvihnutím, až uzatváracie zariadenie zapadne na miesto.
Dávkovač umývacieho prostriedku sa automaticky otvorí v správnom
čase podľa programu.
Ak používate umývacie prostriedky typu „všetko v jednom“,
odporúčame použiť tlačidlo UMÝVACÍ PROSTRIEDOK V TABLETE,
pretože upraví program tak, aby sa vždy dosiahli najlepšie výsledky
umývania a sušenia.
Ak používate umývacie prostriedky v tablete, odporúčame, aby
ste v každom prípade pridali soľ, najmä ak je voda tvrdá alebo
veľmi tvrdá (riaďte sa pokynmi na obale).
35
25
MA X
B
A
1. Otvorte dávkovač B stlačením a zdvihnutím držiaka na veku.
2. Opatrne nalejte leštidlo až po značku maximum (110 ml) v plniacom
priestore – dbajte, aby ste ho nerozliali. Ak sa to stane, leštidlo ihneď
utrite suchou handričkou.
3. Zatlačte veko, až počujete cvaknutie.
NIKDY nelejte leštidlo priamo do vaničky umývačky.
NASTAVENIE DÁVKOVANIA LEŠTIDLA
Ak nie ste celkom spokojní s výsledkom sušenia, môžete nastaviť
množstvo použitého leštidla.
Ak chcete vykonať zmenu, postupujte podľa pokynov v časti „PONUKA
NASTAVENÍ“.
Ak je úroveň leštidla nastavená na 1, nepridáva sa nijaké množstvo leštidla. Kontrolka MÁLO LEŠTIDLA sa nerozsvieti, ani keď sa leštidlo minie.
V závislosti od modelu umývačky možno nastaviť maximálne 5 úrovne.
Výrobné nastavenie je „5“.
• Ak vidíte na riade modrasté pásiky, nastavte nízku hodnotu (2-3).
• Ak sú na riade kvapky vody alebo stopy po vodnom kameni,
nastavte vysokú hodnotu (4-5).
3
Fáza sušenia
TABUĽKA PROGRAMOV
Program
*)
Dostupné možnosti
Nádobka na
prostriedok
na umývanie
B
Trvanie
umývacieho
programu
(h:min)**)
Spotreba vody
(litre/cyklus)
Spotreba
energie
(kWh/cyklus)
3:35
9,5
0,93
2:00 - 3:10
14,0 - 17,0
1,50 - 1,85
1:30 - 2:30
14,5 - 16,0
1,15 - 1,30
-
0:55 - 1:20
13,0 - 14,5
1,15 - 1,25
-
1:40
11,5
1,20
-
0:30
9,0
0,55
Vanička
P1 Eko
50°
P2 Automatický
Intenzívny
65°
P3 Automatický
Normálny
55°
P4 Automatický
Rýchly
50°
P5 Chúlostivé
45°
P6 Express 30’
50°
P7 Good Night
50°
-
3:30
15,0
1,15
P8 Dezinfekcia
65°
-
1:40
10,0
1,30
P9 Namáčanie
-
-
-
0:12
4,5
0,01
P10 Samočistenie
65°
-
-
0:50
8,0
0,85
-
-
-
-
Údaje z programu EKO sú namerané v laboratórnych podmienkach podľa európskej normy EN 50242. Poznámka pre Skúšobné laboratóriá: O informácie o
podmienkach vykonania komparatívnej skúšky EN môžete požiadať na adrese: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Príprava riadu pred umývaním nie je potrebná pri nijakom program.
*) Nie všetky možnosti možno použiť súčasne s inými.
**) Trvanie programu zobrazené na displeji alebo v brožúrke je odhad vypočítaný za štandardných podmienok. Skutočný čas sa môže líšiť v závislosti od
mnohých faktorov, ako sú teplota a tlak privádzanej vody, teplota v miestnosti, množstvo umývacieho prostriedku, množstvo a typ vloženého riadu, jeho
rozloženie, ďalšie zvolené možnosti a kalibrácia senzoru. Kalibrácia senzoru môže predĺžiť trvanie programu až o 20 minút.
Spotreba za pohotovostného režimu: Spotreba v režime zapnutia: 6 W – Spotreba v režime vypnutia: 0,5 W
OPIS PROGRAMOV
P1 EKO
P7 GOOD NIGHT
Bežne zašpinený riad. Štandardný program, najefektívnejší, čo sa týka
kombinácie spotreby energie a vody.
hodný na nočnú prevádzku spotrebiča. Optimálny výkon je
zabezpečený.
P2 AUTOMATICKÝ INTENZÍVNY
P8 DEZINFEKCIA
Automatický program na silno znečistený riad a panvice (nepoužívajte
na krehké kusy riadu).
P3 AUTOMATICKÝ NORMÁLNY
Automatický program na bežne znečistené panvice a riad.
P4 AUTOMATICKÝ RÝCHLY
Automatický program na menšie množstvo bežne znečisteného riadu.
Zaručuje optimálny čistiaci výkon v kratšom čase.
P5 CHÚLOSTIVÉ
Cyklus na krehké kusy riadu, ktoré sú citlivejšie na vysoké teploty,
napríklad poháre a šálky.
P6 EXPRESS 30’
Program možno použiť na mierne znečistený riad bez zaschnutých
zvyškov jedla.
4
Normálne až silne zašpinený riad – zahŕňa dodatočné antibakteriálne
opláchnutie.
P9 NAMÁČANIE
Riad, ktorý sa bude umývať neskôr. Pri tomto programe sa nepoužíva
umývací prostriedok.
P10 SAMOČISTENIE
Cyklus sa používa na údržbu umývačky. Horúcou vodou vyčistí vnútro
spotrebiča.
Poznámky:
Cykly, ako je express, sú najúčinnejšie na mierne znečistený riad.
Ak chcete ešte väčšmi znížiť spotrebu, púšťajte umývačku, iba keď je plná.
SK
MOŽNOSTI A FUNKCIE
MOŽNOSTI si môžete zvoliť priamo stlačením príslušného tlačidla pozri OVLÁDACÍ PANEL.
Ak možnosť nie je kompatibilná so zvoleným programom pozri TABUĽKU PROGRAMOV, 3 razy rýchlo zabliká príslušná LED kontrolka
a ozve sa pípanie. Možnosť sa neaktivuje.
UMÝVACÍ PROSTRIEDOK V TABLETE
(všetko v jednom)
Toto nastavenie umožňuje optimalizovať výkonnosť
programu podľa použitého druhu umývacieho
prostriedku.
Ak používate kombinované umývacie prostriedky typu
„všetko v jednom“ vo forme tablety (leštidlo, soľ a umývací
prostriedok v jednej dávke), stlačte tlačidlo UMÝVACÍ
PROSTRIEDOK V TABLETE (kontrolka sa rozsvieti).
Ak používate prášok alebo tekutý umývací
prostriedok, táto možnosť má byť vypnutá.
ZONE WASH
Ak je potrebné umyť menej riadu, možno použiť
polovičnú náplň, aby sa ušetrila voda, elektrina a umývací
prostriedok.
Zvoľte kompatibilný program (pozrite časť Tabuľka
programov) a potom stlačte tlačidlo ZONE WASH na
displeji sa zobrazí symbol vybratého koša:
(vybratý len spodný kôš)
(vybratý len horný kôš
(vybratý len kôš na príbory)
Štandardne tento spotrebič umýva riad vo všetkých
košoch. Možnosť je vypnut
ZONE WASH 3D
Voliteľná funkcia pracuje s jedným košom. Odporúčame
používať najmä pri cykloch Normálny a Intenzívny – vďaka
prídavným 3D vodným dýzam umiestneným na dne
umývačky funkcia ZONE WASH 3D umožňuje ušetriť
energiu alebo zvýšiť umývací výkon umývačky.
• ZONE WASH 3D + NORMÁLNY CYKLUS: umožňuje znížiť
spotrebu energie až o 40 %.
• ZONE WASH 3D + INTENZÍVNY CYKLUS: zvyšuje
umývací výkon až o 40 %. Je ideálny na veľmi
znečistenú zmiešanú náplň. napr. panvice a rajnice, riad
s vrstvou zaschnutých zvyškov alebo ťažko umývateľné
kuchynské náradie (strúhadlo, pasírovačka, špinavý
príbor).
Ako funkciu aktivovať:
1.Zvoľte kompatibilný cyklus (normálny alebo intenzívny)
2.Na aktivovanie funkcie stlačte tlačidlo 3D: niekoľko
sekúnd bude blikať ikonka koša.
3.Zvolený kôš možno zmeniť stlačením tlačidla ZONE WASH.
Nezabudnite, že nádoby treba vložiť iba do zvoleného
koša.
TURBO
Túto možnosť možno použiť na skrátenie trvania
hlavného programu pri zachovaní rovnakého výsledku
umývania a sušenia.
Vyberte kompatibilný program (pozrite časť Tabuľka
programov), stlačte tlačidlo TURBO a kontrolka sa rozsvieti.
Vybranú možnosť zrušíte opätovným stlačením tlačidla.
EXTRA DRY
Na zlepšenie sušenia riadu po zvolení programu stlačte
tlačidlo EXTRA DRY a rozsvieti sa kontrolka.
Vyššia teplota počas konečného oplachovania
a predĺžená doba sušenia umožňujú zlepšiť výsledok
sušenia. Vybranú možnosť zrušíte opätovným stlačením
toho istého tlačidla. Možnosť EXTRA DRY predĺži cyklus
umývania.
POSUNUTIE ŠTARTU
Začiatok programu možno posunúť o 30 minút až 24
hodín.
1. Zvoľte program a akúkoľvek želanú možnosť.
Opakovaným stláčaním tlačidla POSUNUTIE ŠTARTU
posuniete začiatok štartu programu. Dá sa nastaviť čas
0:30 až 24 hodín. Po dosiahnutí nastavenia 24 hodín
opätovným stlačením POSUNUTIE ŠTARTU deaktivujete
funkciu START DELAY POSUNUTIE ŠTARTU.
2. Stlačte tlačidlo START a do 4 sekúnd zatvorte dvierka:
časomer začne odpočítavanie;
3.Po uplynutí zvoleného času kontrolka zhasne a program
sa automaticky spustí.
Po spustení programu už nemožno nastaviť funkciu
POSUNUTIE ŠTARTU.
ZATVORENÝ VODOVODNÝ VENTIL – alarm
Bliká v prípade žiadneho prítoku vody alebo zatvoreného
vodovodného ventilu.
VNÚTORNÉ SVETLÁ
Ak je aktívna táto funkcia, svetlá LED vnútri spotrebiča sa automaticky
zapnú/vypnú, keď používateľ otvorí/zatvorí dvierka.
Ak sú dvierka otvorené dlhšie než 10 minút, svetlá LED v spotrebiči sa
vypnú (ak ich chcete opäť zapnúť, musíte zatvoriť a znova otvoriť
dvierka).
Táto funkcia je štandardne aktívna, možno ju však deaktivovať
v PONUKE NASTAVENÍ.
5
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. SKONTROLUJTE PRIPOJENIE K VODOVODU
Skontrolujte, či je umývačka pripojená k vodovodnej sieti
a či je otvorený vodovodný ventil.
2. NAPLŇTE KOŠE
(pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV)
3. NAPLŇTE DÁVKOVAČ UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
(pozri TABUĽKU PROGRAMOV).
4. ZAPNITE UMÝVAČKU
Otvorte dvierka a stlačte tlačidlo ZAP./VYP. Upozorňujeme vás, že
tlačidlá sa deaktivujú po otvorení dverí do viac než 3/4 z vertikálnej
(zatvorenej) polohy.
5. VYBERTE PROGRAM A UPRAVTE CYKLUS
Vyberte najvhodnejší program podľa typu riadu a stupňa
znečistenia (pozri časť OPIS PROGRAMOV).
Na displeji sa zobrazí písmeno „P“ nasledované číslom programu
(napr. „P 1“). Stlačením tlačidiel PREDCHÁDZAJÚCE /
NASLEDUJÚCE sa mení program. Vyberte želané možnosti (pozri
MOŽNOSTI A FUNKCIE).
6. ŠTART
Spustite umývací cyklus stlačením tlačidla ŠTART (kontrolka svieti)
a zatvorením dvierok do 4 sekúnd. Po spustení programu sa ozve
jedno pípnutie. Ak nezatvoríte dvierka do 4 sekúnd, ozve sa alarm.
V takomto prípade otvorte dvierka, stlačte tlačidlo ŠTART a opäť
zatvorte dvierka do 4 sekúnd.
7. KONIEC UMÝVACIEHO CYKLU
Koniec umývacieho cyklu oznamujú pípnutia a na displeji sa
zobrazí „End“. Otvorte dvierka a vypnite spotrebič stlačením
tlačidla ZAP./VYP. Niekoľko minút počkajte, aby ste sa nepopálili,
a potom nádoby vyberte. Vyložte riad z košov, začnite od
spodného.
Po dlhšej dobe nečinnosti sa spotrebič automaticky vypne, aby sa
minimalizovala spotreba elektrickej energie.
Ak je riad iba mierne znečistený, alebo bol pred vložením do
umývačky opláchnutý vodou, primerane znížte množstvo
umývacieho prostriedku.
ÚPRAVA PREBIEHAJÚCEHO PROGRAMU
Ak ste zvolili nesprávny program, možno ho zmeniť len za podmienky,
že sa práve začal: otvorte dvierka, stlačte a podržte tlačidlo ZAP./VYP.,
spotrebič sa vypne.
Znova spotrebič zapnite pomocou tlačidla ZAP./VYP. a zvoľte nový
umývací cyklus a požadovanú možnosť; spustite cyklus stlačením
tlačidla ŠTART a do 4 sekúnd zatvorením dvierok.
DOPLNENIE ĎALŠIEHO RIADU
Bez toho, aby ste vypínali spotrebič, otvorte dvierka (symbol „:“
prestane blikať a začne blikať kontrolka ŠTART ) (pozor na HORÚCU
paru!) a vložte riad do umývačky. Stlačte tlačidlo ŠTART a do 4 sekúnd
zatvorte dvierka; cyklus bude pokračovať od momentu, v ktorom bol
prerušený.
NÁHODNÉ PRERUŠENIA
Ak sa dvierka otvoria počas umývacieho cyklu alebo pri výpadku
elektriny, cyklus sa zastaví. Ak chcete opäť spustiť cyklus od momentu,
v ktorom bol prerušený, stlačte tlačidlo ŠTART a do 4 sekúnd zatvorte
dvierka.
RADY A TIPY
TIPY
NEVHODNÉ PREDMETY
Pred naložením riadu do košov odstráňte všetky zvyšky jedla z nádob
a vyprázdnite poháre. Riad nemusíte vopred oplachovať pod
tečúcou vodou.
Uložte nádoby tak, aby sedeli pevne na mieste a neprevrátili sa;
a uložte ich tak, aby boli otvormi nadol, a vypuklé časti, aby boli
naklonené a voda sa tak mohla voľne dostať ku všetkým povrchom.
Pozor: veká, rúčky, podnosy a panvice na vysmážanie nesmú brániť
otáčaniu ostrekovacích ramien.
Drobné veci ukladajte do košíka na príbor.
Veľmi špinavý riad a hrnce treba ukladať do spodného koša, lebo v tejto
časti sú prúdy vody silnejšie a zvyšujú umývací výkon.
Po naplnení spotrebiča sa presvedčte, či sa ostrekovacie ramená môžu
voľne otáčať.
•
•
HYGIENA
Aby ste sa vyhli zápachu a usadeninám, ktoré sa môžu nahromadiť
v umývačke, aspoň raz do mesiaca spustite program s vysokou
teplotou. Do prázdnej umývačky dajte čajovú lyžičku umývacieho
prostriedku a pustite ju naprázdno, aby sa vyčistila.
6
Drevené nádoby a príbor.
Krehké zdobené poháre, umelecký ručne maľovaný a starožitný
porcelán. Ich zdobenie nie je odolné.
• Časti z plastu, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám.
• Medené a cínové nádoby.
• Riad zašpinený od popola, vosku, mazadiel alebo atramentu.
Farby ozdôb na skle a hliníkové/strieborné kusy sa môžu počas
umývania meniť a vyblednúť. Niektoré typy skla (napr. krištáľové
predmety) môžu po niekoľkých umytiach zmatnieť.
POŠKODENIE SKLA A PORCELÁNU
•
•
•
Používajte iba sklo a porcelán, pri ktorých výrobca zaručuje, že ich
možno bezpečne umývať v umývačke.
Používajte jemný umývací prostriedok vhodný na porcelán
Vytiahnite poháre a príbor z umývačky hneď po skončení
umývacieho cyklu.
SK
UKLADANIE RIADU DO KOŠOV
KOŠÍK NA PRÍBOR
FOLDABLE FLAPS WITH ADJUSTABLE POSITION
Tretí košík je určený na ukladanie
príboru.
Príbor uložte, ako je uvedené na
obrázku.
Vďaka oddelenému uloženiu sa
príbor po umytí ľahšie vyberá
a dosiahne sa lepší výsledok
umývania a sušenia.
Nože a ostatné kuchynské náčinie s ostrými okrajmi treba uložiť
čepeľami nadol.
Rozloženie koša umožňuje uložiť
malé kusy riadu, ako sú kávové
šálky, do stredu.
Košík na príbor je vybavený dvoma zasúvacími bočnými priehradkami, aby sa čo najviac využila
výška spodného priestoru a dali
sa uložiť vysoké veci do horného
koša.
Sklápacie držiaky možno umiestniť do troch
rôznych výšok, aby sa riad dal v koši optimálne
uložiť.
Vínové poháre možno bezpečne uložiť do
sklápacích klapiek vložením stopky pohára do
príslušnej štrbiny.
Pre optimálny výsledok sušenia nakloňte
sklápacie držiaky ešte väčšmi. Ak chcete zmeniť
sklon, sklápaciu klapku vytiahnite a umiestnite ju
do želanej polohy.
SPODNÝ KÔŠ
Na hrnce, pokrievky, taniere, šalátové misy, príbor a pod. Veľké taniere
a pokrievky by mali byť uložené po bokoch, aby na ne ostrekovacie
ramená nenarážali.
Spodný kôš má opory proti prevráteniu, ktoré možno použiť v zvislej
polohe pri ukladaní tanierov alebo v horizontálnej polohe (nižšie) pre
ľahké uloženie panvíc a šalátových mís.
Spodný kôš má oddeľovaciu zónu (A), špeciálnu vyťahovaciu oporu
v zadnej časti koša, ktorá môže slúžiť na podopretie panvíc alebo
plechov na pečenie, aby boli v zvislej polohe a zabrali tak menej miesta.
Ak ju chcete použiť, iba chyťte farebnú úchytku (B), potiahnite nahor
a otáčajte smerom dopredu. Opory možno posúvať doprava a doľava
podľa veľkosti nádoby
A
B
VRCHNÝ KÔŠ
Ukladajte doň krehké a ľahké
nádoby: poháre, šálky, tanieriky,
nízke šalátové misky.
Vrchný kôš má oporu proti
prevráteniu, ktorú možno použiť
vo vertikálnej polohe pri ukladaní
podšálok a dezertných tanierikov
alebo v spodnej polohe na
ukladanie misiek a nádob na
jedlo.
(príklad naplnenia vrchného koša)
NASTAVENIE VÝŠKY VRCHNÉHO KOŠA
Výška vrchného koša je nastaviteľná: vysoká poloha umožňuje uložiť do
spodného koša objemný riad a nízka poloha umožňuje čo najlepšie
využiť opory proti prevráteniu vytvorením väčšieho miesta smerom
nahor a vyhnúť sa tomu, aby riad narážal o veci v spodnom koši.
Vrchný kôš je vybavený nastavovačom
výšky vrchného koša (pozri obrázok), bez
stláčania páčok ho jednoducho nadvihnite
uchopením bočníc koša, len čo je kôš
v stabilnej hornej polohe.
Na vrátenie do spodnej polohy stlačte páčky
A na bokoch koša a posuňte kôš nadol.
V žiadnom prípade neodporúčame
nastavovať výšku koša, keď je plný.
NIKDY nezdvíhajte ani nespúšťajte kôš
iba na jednej strane.
(príklad naplnenia spodného koša)
ZONE WASH 3D
Zone Wash 3D používa prídavné dýzy
nachádzajúce sa v spodnej aj vrchnej časti
umývačky (označené oranžovou farbou) na
intenzívnejšie umývanie silno znečisteného
riadu zvýšením ostrekovania riadu vodou.
Príklad: Uložte hrnce a rajnice otočené k
spodnej časti komponentov Zone Wash 3D a
na paneli aktivujte funkciu Zone Wash 3D.
GLASS CARE
Špeciálne príslušenstvo, ktoré vám umožňuje uložiť rôzne typy
pohárov na stopkách
do spodného koša.
Zlepšuje výsledky
umývania a sušenia
vďaka optimálnemu a
stabilnému uloženiu
pohárov.
2
3
1
1
2
3
B
A
7
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
POZOR: Pri čistení umývačky a údržbe ju vždy odpojte od elektriny vytiahnutím zástrčky. Nečistite spotrebič horľavými kvapalinami.
ČISTENIE UMÝVAČKY
Fľaky vo vnútri spotrebiča možno odstrániť
handričkou navlhčenou vodou a trochou octu.
Vonkajšie povrchy spotrebiča a ovládací panel možno
čistiť vlhkou jemnou handričkou. Nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo abrazívne čistiace prostriedky.
ZAMEDZENIE NEPRÍJEMNÝCH
PACHOV
Po niekoľkých umývaniach zostavu filtra skontrolujte a ak je potrebné,
dôkladne ju vyčistite pod tečúcou vodou nekovovou kefkou podľa
nižšie uvedených pokynov:
1. Otočte valcovým filtrom A proti smeru hodinových ručičiek
a vytiahnite ho (obr. 1).
2. Vytiahnite vrchný filter B jemným zatlačením na bočné klapky (obr.
2).
3. Vyberte plechový filter z nehrdzavejúcej ocele C (obr. 3.
4. Skontrolujte sifón a odstráňte zvyšky jedla. NIKDY NEVYBERAJTE
ochranu čerpadla (čierny dielec) (obr. 4).
Dvierka spotrebiča nechávajte vždy pootvorené, aby v spotrebiči
nezostala uzavretá vlhkosť.
Pravidelne čistite tesnenia dvierok a dávkovače umývacieho
prostriedku vlhkou špongiou. V tesnení tak nezostanú zachytené
zvyšky jedla, ktoré sú hlavnou príčinou vzniku nepríjemného pachu.
1
KONTROLA PRÍVODNEJ HADICE
Ak má prívodná hadica priesvitný obal, pravidelne kontrolujte, či na
niektorých miestach jeho farba netmavne. Ak áno, na hadici môže byť
priesak a treba ju vymeniť.
Pri hadiciach so zastavovaním prietoku: skontrolujte malý priezor
bezpečnostného ventilu (pozri šípku). Ak je červený, bola aktivovaná
funkcia zastavenia vody a hadicu treba vymeniť za novú.
Aby ste mohli hadicu odkrútiť, pri odkrúcaní stlačte uvoľňovacie tlačidlo.
ČISTENIE PRÍVODNEJ HADICE
Ak sú hadice nové alebo sa dlhší čas nepoužívali, nechajte cez ne pretiecť vodu, aby ste sa ubezpečili, že sú priepustné a nenachádzajú sa
v nich nečistoty, až potom ich pripojte. Ak tento krok vynecháte, prívod
vody sa môže upchať a poškodiť umývačku.
ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA
Zostavu filtra pravidelne čistite, aby sa filtre neupchali a odpadová
voda mohla správne odtekať.
Zostava filtra pozostáva z troch filtrov, ktoré odstraňujú zvyšky jedla
z umývačky a potom vodu recirkulujú. Ak chcete dosiahnuť kvalitné
výsledky umývania, musíte ich udržiavať čisté.
Umývačku nesmiete používať bez filtrov, alebo ak je filter
uvoľnený.
8
B
A
Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged,
replace it by a new hose available through our After-Sales Service or
your specialist dealer. Depending on the hose type:
2
A
C
3
4
Po vyčistení filtrov zostavu filtrov vložte na miesto a zafixujte v správnej
polohe; je to dôležité pre správnu činnosť umývačky.
ČISTENIE OSTREKOVACÍCH RAMIEN
Občas sa zvyšky jedla môžu zasušiť
aj na ostrekovacích ramenách
a zablokovať dierky, cez ktoré
strieka vody. Preto sa odporúča
občas ramená kontrolovať a čistiť
ich malou nekovovou kefkou.
Ak chcete horné ostrekovacie
rameno vybrať, otáčajte plastovým
uzamykacím krúžkom proti smeru
hodinových ručičiek. Vrchné rameno treba vymeniť tak, aby strana
s väčším počtom dierok smerovala nahor.
Spodné ostrekovacie rameno
možno vybrať potiahnutím nahor.
SK
INŠTALÁCIA
POZOR: Ak je potrebné spotrebič presúvať, musí byť vo vertikálnej polohe; ak je to absolútne nevyhnutné, možno ho nakloniť dozadu.
PRIPOJENIE PRÍVODU VODY
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
Úpravu prívodu vody pri inštalácii by mal vykonávať iba kvalifikovaný
technik.
Prívodná a odtoková hadica môžu byť umiestnené vpravo alebo vľavo,
aby bola inštalácia čo najlepšia.
Dbajte, aby umývačka hadice neohla ani nepritlačila.
PRIPOJENIE PRÍVODNEJ HADICE
•
•
Nechajte vodu tiecť, až kým nie je celkom čistá.
Hadicu naskrutkujte a pevne zatiahnite a uzavrite vodovodný
ventil.
Ak prívodná hadica nie je dosť dlhá, obráťte sa na špecializovaný
obchod alebo na autorizovaného technika.
Tlak vody nesmie presahovať hraničné hodnoty uvedené v tabuľke
technických údajov, inak možno umývačka nebude fungovať správne.
Presvedčte sa, či hadica nie je ohnutá alebo stlačená.
ŠPECIFIKÁCIE PRE PRIPOJENIE PRÍVODNEJ HADICE:
PRÍVOD VODY
PRÍVODNÉ POTRUBIE
TLAK VODY
studená alebo teplá (max. 60 °C)
3/4"
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
VÝSTRAHA: Za žiadnych okolností by ste nemali prívodnú
hadicu rezať, pretože obsahuje elektrické časti pod prúdom.
Prv než zastrčíte zástrčku do elektrickej zásuvky, presvedčte sa, že:
•
•
Zásuvka je uzemnená
a vyhovuje platným predpisom;
Zásuvka vydrží maximálnu záťaž spotrebiča, ako je uvedené na
údajovom štítku, ktorý sa nachádza na vnútornej strane dvierok
(pozri OPIS VÝROBKU).
•
Napájacie napätie je v rámci hodnôt uvedených na údajovom
štítku na vnútornej strane dvierok.
•
Zásuvka je kompatibilná so zástrčkou spotrebiča.
Ak to tak nie je, požiadajte autorizovaného technika o výmenu zástrčky
(pozri POPREDAJNÝ SERVIS). Nepoužívajte predlžovacie káble ani
rozdvojky. Po nainštalovaní spotrebiča by mali byť napájací kábel
i elektrická zásuvka ľahko prístupné.
Kábel by nemal byť ohnutý ani stlačený.
Ak je prívodný kábel poškodený, dajte ho vymeniť u výrobcu alebo
v jeho autorizovanom servise, aby ste sa vyhli prípadnému
nebezpečenstvu.
Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za nehody, ktoré vznikli
nedodržaním týchto predpisov.
UMIESTNENIE A VYROVNANIE
PRIPOJENIE ODTOKOVEJ HADICE
Pripojte odtokovú hadicu k odtokovému potrubiu s minimálnym
priemerom 2 cm A
Pripojenie odtokovej hadice musí byť vo výške od 40 po 80 cm od
podlahy alebo povrchu, na ktorom umývačka stojí.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
Pred pripojením odtokovej hadice k odtoku z drezu odstráňte plastovú
zátku B.
OCHRANA PROTI VYTOPENIU
Ochrana proti vytopeniu. Aby nedošlo k vytopeniu, umývačka
je vybavená špeciálnym systémom, ktorý zablokuje prívod vody
v prípade anomálií alebo únikov vody zo spotrebiča.
Niektoré modely sú vybavené aj doplnkovým bezpečnostným
zariadením New Aqua Stop, ktoré zaručuje ochranu proti vytopeniu aj
v prípade prasknutia prívodnej hadice.
Za žiadnych okolností by ste nemali prívodnú hadicu rezať, pretože
obsahuje elektrické časti pod prúdom.
1. Umývačku postavte na rovnú pevnú podlahu. Ak podlaha nie je
rovná, predné nožičky spotrebiča možno nastaviť, až kým
nedosiahnete vodorovnú polohu. Ak je spotrebič správne vyvážený,
bude stabilnejší a je menej pravdepodobné, že sa posunie alebo
bude pri prevádzke spôsobovať vibrácie či hluk.
2. Pred zabudovaním umývačky podlepte drevenú policu priesvitnou
lepiacou páskou, aby ste ju chránili pred prípadnou kondenzáciou,
ktorá sa môže vytvoriť.
3. Umývačku umiestnite tak, aby sa bočné steny alebo zadný panel
dotýkali susedných skriniek alebo steny. Tento spotrebič môže byť
zabudovaný aj pod pracovný pult.
4. Ak chcete nastaviť výšku zadnej nožičky, otáčajte červenú
šesťhrannú objímku vpredu v spodnej strednej časti umývačky
pomocou šesťhranného kľúča s otvorom 8 mm. Otáčajte kľúčom
v smere hodinových ručičiek, ak chcete výšku zväčšiť, a proti smeru
hodinových ručičiek, ak ju chcete zmenšiť.
DIMENSIONS AND CAPACITY:
ŠÍRKA
VÝŠKA
HĹBKA
KAPACITA
598 mm
820 mm
555 mm
14 štandardných súprav
9
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak vaša umývačka nefunguje, ako by mala.
Prv než sa obrátite na servis, preverte, či problém nemôžete vyriešiť pomocou tohto zoznamu.
PROBLÉMY
MOŽNÉ PRÍČINY
RIEŠENIA
Umývačka sa
nespúšťa a nereaguje
na príkazy.
Spotrebič nie je riadne pripojený do elektrickej zásuvky.
Zastrčte zástrčku do zásuvky.
Výpadok prúdu.
Po obnovení dodávky elektriny sa umývačka automaticky spustí.
Dvierka umývačky nie sú zatvorené.
Energicky dvierka zatlačte tak, aby ste počuli “cvaknutie”.
Nereaguje na príkazy.
Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP., asi po minúte ho znova zapnite
a resetujte program.
Dvierka sa nezamykajú.
Koše nie sú zasunuté po koniec.
Overte, či sú koše zasunuté po koniec.
Zámka dvierok je zaseknutá.
Energicky dvierka zatlačte tak, aby ste počuli “cvaknutie”.
Umývačka vydáva
nadmerný hluk.
Nádoby o seba hrkocú.
Uložte riad správne (see LOADING THE RACKS).
Tvorí sa nadmerné množstvo peny.
Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do umývačiek riadu (see FILLING THE DETERGENT DISPENSER). Resetujte aktuálny cyklus
VYPNUTÍM umývačky, potom ju znova zapnite, vyberte nový program, stlačte
tlačidlo START a zatvorte dvierka. Nepridávajte žiadny ďalší umývací prostriedok.
Riad nie je vysušený.
Zvolený program nemá fázu sušenia.
Overte si v tabuľke programov, či má zvolený program fázu sušenia.
Leštidlo sa minulo alebo rozdelenie nie je
adekvátne.
Pridajte leštidlo alebo nastavte vyššie dávkovanie (see FILLING THE RINSE AID DISPENSER).
Nádoby majú úpravu proti pripáleniu alebo
sú z plastu.
Prítomnosť kvapiek vody je normálna (see TIPS).
Riad nebol správne uložený.
Uložte riad správne (see LOADING THE RACKS).
Ostrekovacie ramená sa nemôžu voľne točiť,
bránia im v tom kusy riadu.
Uložte riad správne (see LOADING THE RACKS).
Umývací cyklus je príliš jemný a/alebo účinnosť umývacieho prostriedku je nízka.
Vyberte vhodný umývací cyklus see PROGRAMS TABLE.
Tvorí sa nadmerné množstvo peny.(pozri
POPREDAJNÝ SERVIS)
Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do umývačiek riadu (see FILLING THE DETERGENT DISPENSER). Resetujte aktuálny cyklus
VYPNUTÍM umývačky, potom ju znova zapnite, vyberte nový program, stlačte
tlačidlo START a zatvorte dvierka. Nepridávajte žiadny ďalší umývací prostriedok.
Veko priehradky na leštidlo nebolo správne
uzavreté.
Presvedčte sa, či je veko dávkovača leštidla uzavreté.
Filter je špinavý alebo upchatý.
Vyčistite zostavu filtra(see CARE AND MAINTENANCE).
Chýba soľ.
Naplňte zásobník soli(see PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI).
Riad nie je čistý.
Umývačka sa neplní
vodou, zobrazí sa
výstraha „H2O“ alebo
„F06“.
Na nádobách
a pohároch sú stopy
vodného kameňa
alebo biely povlak.
V prívode nie je voda alebo je uzavretý ventil. Presvedčte sa, či je v prívode voda a či tečie voda z kohútika.
Prívodná hadica je ohnutá.
Presvedčte sa, či odtoková hadica nie je ohnutá(see INŠTALÁCIA) znovu umývačku naprogramujte a spustite.
Sitko v prívodnej hadici je upchaté; je
potrebné ho vyčistiť.
Po overení a vyčistení vypnite a zapnite umývačku a reštartujte nový program.
Množstvo soli je príliš nízke.
Doplňte zásobník soli (pozri Naplnenie zásobníka soli).
Nastavenie tvrdosti vody nie je primerané.
Zvýšte hodnoty (pozri Tabuľku tvrdosti vody).
Uzáver zásobníka soli nie je dobre zavretý.
Skontrolujte, či je poriadne zatvorený uzáver zásobníka soli.
Leštidlo sa minulo alebo je dávkovanie nedo- Pridajte leštidlo alebo nastavte vyššie dávkovanie.
statočné.
Na nádobách
a pohároch sú modré
pásiky alebo majú
modrasté sfarbenie.
10
Dávka leštidla je priveľká.
Znížte dávky.
SK
TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU
KONTAKTOVANIE NÁŠHO POPREDAJNÉHO SERVISU
Technické údaje výrobku s energetickými údajmi tohto spotrebiča si
môžete stiahnuť na webovej stránke: docs.hotpoint.eu
Naše kontaktné údaje nájdete v záručnej
knižke. Pri kontaktovaní nášho
popredajného servisu uveďte, prosím,
kódy z výrobného štítku vášho
spotrebiča.
IEC 436
:
11
400011380080
06/2019 as - Xerox Fabriano
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising