Whirlpool | B TNF 5012 OX | Setup and user guide | Whirlpool B TNF 5012 OX Užívateľská príručka

Whirlpool B TNF 5012 OX Užívateľská príručka
SK
PRÍRUČKA NA KAŽDODENNÉ
POUŽÍVANIE
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI
VÝROBOK WHIRLPOOL
Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc
a podporu, zaregistrujte svoj spotrebič
na www.whirlpool.eu/register
WWW
Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie
a údržbu si môžete stiahnuť na našej webovej
stránke docs.whirlpool.eu a postupovať podľa
pokynov na zadnej strane tejto brožúrky.
Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.
OPIS SPOTREBIČA
SPOTREBIČ
1
1.
2.
3.
5
6
4.
5.
6.
7.
8.
9.
7
2
8
3
Ovládací panel*
Zásuvka na ovocie a zeleninu *
Zásuvka na uchovávanie čerstvých
potravín 0 °C / Bezpečné
rozmrazovanie *
Mraziaci a úložný priestor
Posúvateľné police *
Indikátor teploty
Polica na fľaše *
Priehradka na fľaše
Vyrovnávacie nožičky
4
* Líšia sa počtom a/alebo polohou,
dostupné iba pri niektorých modeloch.
9
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tlačidlo Prevádzka mrazničky
Tlačidlo Super mrazenie
Super mrazenie modrá kontrolka
Teplota mrazničky žltá kontrolka
Teplota chladničky žltá kontrolka
Urýchlenie chladenia modrá
kontrolka
Tlačidlo Urýchlenie chladenia
Tlačidlo Prevádzka chladničky
1
PRÍSLUŠENSTVO
VÝROBNÍK ĽADU
POLICA NA FĽAŠE
PRVÉ POUŽITIE
ZAPNUTIE SPOTREBIČA
Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do
prevádzky. Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4 – 6 hodín, až
potom vložte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.
Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti
a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony. Rozsvietia sa
predvolené hodnoty (z výroby) mraziaceho priestoru chladničky.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
Viac informácií o funkciách nájdete v Návode na používanie
a údržbu/na poslednej strane nájdete informácie o tom, ako
získať Návod na používanie a údržbu
FUNKCIE
TLAČIDLO PREVÁDZKA MRAZNIČKY
Na regulovanie teploty v mraziacom priestore. Toto tlačidlo
sa používa spolu s tlačidlom SUPER MRAZENIE na zapnutie/
vypnutie spotrebiča stlačením oboch na 3 sekundy.
TEPLOTA V MRAZIACOM PRIESTORE
Ak chcete upraviť teplotu v mraziacom priestore, stlačte
tlačidlo Prevádzka mrazničky °C. Teplotu v mraziacom
priestore možno nastaviť v rozsahu od -18 °C do -26 °C.
Teplotu ukazujú LED kontrolky teploty v mraziacom priestore.
SUPER MRAZENIE
Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého
množstva potravín do mraziaceho priestoru. Funkcia sa zapne/
vypne stlačením tlačidla SUPER MRAZENIE. Keď je funkcia
Super mrazenie aktivovaná, na displeji mraziaceho priestoru
svieti modré svetielko. Potraviny, ktoré treba zmraziť, vložte po
24 hodinách do horného koša mraziaceho priestoru. Funkcia
sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju môžete zrušiť
manuálne stlačením tlačidla Super mrazenie °C.
SVETLO CHLADNIČKY
Na osvetlenie chladiaceho priestoru sa používa LED svetlo,
ktoré poskytuje lepšie osvetlenie a zaručuje veľmi nízku
spotrebu energie. Ak LED systém osvetlenia nefunguje,
kontaktujte servis, aby vám ho vymenil.
6th SENSE
Technológia 6th Sense automaticky zabezpečuje optimálne
podmienky pre uchovávanie skladovaných potravín.
INTELIGENTNÝ DISPLEJ
Táto doplnková funkcia umožňuje úsporu energie.
Inteligentný displej aktivujte súčasným stlačením tlačidiel
Chladnička °C a Mrazničke °C na 3 sekundy, kým nezačujete
zvukový signál. Rovnakým spôsobom funkciu vypnite.
Je dôležité pamätať si, že týmto spôsobom sa spotrebič
neodpojí od napájania z elektrickej siete, jeho spotreba sa len
zníži o spotrebu externého displeja.
INDIKÁTOR TEPLOTY *
Indikátor teploty vás slovíčkom „OK“ informuje, či je teplota
vo vnútri dosť nízka na skladovanie.
1. Skontrolujte, či na kontrolke indikátora jasne vidieť OK
(pozri obrázok nižšie).
TEPLOTA V CHLADIACOM PRIESTORE
Ak chcete nastaviť teplotu v chladiacom priestore, stlačte
tlačidlo Prevádzka chladničky °C. Teplotu v chladiacom
priestore možno nastaviť v rozsahu od +2 °C do +8 °C. Teplotu
ukazujú svetelné kontrolky teploty v chladiacom priestore.
URÝCHLENIE CHLADENIA
Pomocou funkcie Urýchlenie chladenia je možné zvýšiť kapacitu
chladenia v chladiacom priestore. Použitie tejto funkcie sa
odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do
chladiaceho priestoru. Funkciu zapnete stlačením tlačidla
Urýchlenie chladenia. Keď je funkcia Urýchlenie chladenia
aktivovaná, na displeji chladničky svieti modré svetielko. Funkcia
sa vypne automaticky po 6 hodinách alebo ju môžete zrušiť
manuálne stlačením tlačidla Urýchlenie chladenia.
2
2. Ak sa slovíčko „OK“ nezobrazí, znamená to, že teplota je
príliš vysoká: nastavte nižšiu teplotu a počkajte cca 10
hodín, kým sa teplota stabilizuje.
3. Znovu skontrolujte kontrolku indikátora: v prípade potreby
znovu nastavte podľa úvodného postupu. Ak bolo do
chladničky pridané veľké množstvo jedla alebo sa dvere
chladničky často otvárali, je normálne, že sa na indikátore
nezobrazuje OK. Počkajte aspoň 10 hodín a potom zvoľte
ovládačom PREVÁDZKA CHLADNIČKY vyššie nastavenie.
ZÁSUVKA NA UCHOVÁVANIE ČERSTVÝCH POTRAVÍN 0 °C
/ BEZPEČNÉ ROZMRAZOVANIE *
Priehradka určená na uchovanie čerstvosti chúlostivých
potravín, ako sú mäso a ryby. Vďaka nízkej teplote v tejto
priehradke je možné skladovať jedlo až jeden týždeň
bez zmeny výživných látok, vzhľadu a chuti.Testy boli
uskutočnené na mäsových výrobkoch. Priehradka je
veľmi vhodná aj na zdravé rozmrazovanie potravín,
pretože rozmrazovanie pri nízkej teplote zabraňuje šíreniu
mikroorganizmov a zároveň chráni chuť a organoleptické
vlastnosti potravín. Nie je vhodná na ovocie, zeleninu a zelený
šalát. Možno ju však použiť na čerstvé plnené cestoviny
a dokonca aj varené jedlo a zvyšky.
ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU *
Zásuvka na čerstvé potraviny namontovaná vo vnútri
chladničky bola špeciálne navrhnutá na účel zachovania
čerstvého a sviežeho ovocia a zeleniny. Ak chcete skladovať
potraviny, ako napríklad ovocie, v menej vlhkom prostredí,
otvorte regulátor vlhkosti (poloha B), alebo ho zatvorte
(poloha A), ak chcete potraviny skladovať vo vlhkejšom
prostredí, ako napríklad zeleninu.
SK
A
B
A
B
POLICE *
Vďaka špeciálnym vodiacim lištám sú police vyberateľné
a možno nastavovať ich výšku, a tak ľahko uskladňovať veľké
nádoby a potraviny.
TABUĽKA ALARMOV
DRUH ALARMU
SIGNALIZÁCIA
PRÍČINA
RIEŠENIE
Alarm pri
otvorených
dverách.
Svetlo v chladničke bliká.
Kontrolka alarm bliká.
Dvere zostali otvorené dlhšie
ako 2 minúty.
Zatvorte dvere alebo stlačte
tlačidlo Zastaviť alarm, čím stlmíte
zvukový alarm.
Teplotný alarm.
Vyplo sa svetlo chladničky.
Dvere zostali otvorené dlhšie
ako 4 minút.
Zatvorte dvierka.
Porucha.
Bliká ktorýkoľvek indikátor
teploty.
Porucha spotrebiča.
Obráťte sa na servis.
NIEKTORÉ Z FUNKČNÝCH ZVUKOV,
KTORÉ MÔŽETE POČUŤ
Zvuk syčania pri prvom zapnutí
spotrebiča alebo po dlhom vyradení
z prevádzky.
Zvuk bublania, keď chladivo vstupuje do Zvuk BRRR vydáva bežiaci kompresor.
rozvodov.
Bzukot, keď sa do prevádzky uvedie
vodný ventil alebo ventilátor.
Praskavý zvuk pri spúšťaní kompresora.
Klikanie sa ozýva z termostatu, ktorý
nastavuje ako často sa má spustiť
kompresor.
3
AKO USKLADŇOVAŤ
POTRAVINY A NÁPOJE
Legenda
CHLADNÁ OBLASŤ
Odporúča sa na uskladnenie nápojov, mlieka
a mliečnych výrobkov, lahôdok, jogurtu, vajec,
masla, omáčok, nakladanej zeleniny, zákuskov
ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU
CHLADNEJŠIA ZÓNA:
ZÁSUVKA NA UCHOVÁVANIE ČERSTVÝCH
POTRAVÍN 0 °C / BEZPEČNÉ ROZMRAZOVANIE *
Odporúča sa na uskladnenie mäsa, rýb, studených
nárezov, plnených čerstvých cestovín, vareného
jedla, zvyškov.
Táto zóna sa odporúča aj na rozmrazovanie jedla.
ZÁSUVKA ZÓNY RÝCHLEHO ZMRAZOVANIA
Maximálne chladná zóna odporúčaná na mrazenie
čerstvých a varených potravín.
OBYČAJNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY
Odporúčaná na skladovanie mrazených potravín
a zmrzliny.
Poznámka: Sivé sfarbenie v legende sa nezhoduje so
skutočnou farbou zásuviek
PRIEHRADKA CHLADNIČKY
Na balenie potravín používajte nádoby
z recyklovateľných plastov, kovu, hliníka
a skla a priľnavú fóliu.
Tekutiny a potraviny vydávajúce silný
pach alebo náchylné na absorpciu
pachov vždy skladujte v uzatvorených
nádobách alebo ich prikryte.
Ak v chladničke skladujete malé
množstvo potravín, odporúčame
použiť poličky nad zásuvkou pre ovocie
a zeleninu, pretože je to najchladnejšia
oblasť chladničky.
Potraviny, ktoré vypúšťajú veľké
množstvo etylénu, a tie, ktoré sú citlivé
na tento plyn, ako je ovocie, zelenina
a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo
zabalené, aby neskracovali trvanlivosť
uskladnených potravín; napríklad
neskladujte paradajky spolu s kivi alebo
kapustou.
Aby ste sa vyhli prevrhnutiu fliaš,
môžete použiť držiak na fľaše (dostupný
pre niektoré modely).
Potraviny neskladujte príliš blízko pri
sebe, aby sa zabezpečila dostatočná
cirkulácia vzduchu.
TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU
Technické údaje výrobku s energetickými
údajmi tohto spotrebiča si môžete stiahnuť na
webovej stránke Whirlpool docs.whirlpool.eu.
WWW
AKO ZÍSKAŤ A POUŽÍVAŤ NÁVOD NA
POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU
MRAZIACI PRIESTOR
Mraznička je ideálne miesto na
uchovávanie mrazených potravín,
výrobu kociek ľadu a mrazenie
čerstvých potravín v priestore
mrazničky.
Maximálne množstvo kilogramov
čerstvých potravín, ktoré možno
zmraziť počas 24 hodín, je uvedený na
výrobnom štítku (…kg/24 h).
Ak chcete v mrazničke uložiť malé
množstvo potravín, odporúčame použiť
najchladnejšiu strednú časť priestoru
mrazničky.
KONTAKTOVANIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB
Naše kontaktné údaje nájdete v záručnej knižke.
Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu
uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho
spotrebiča.
> WWW Stiahnite si Návod na používanie
a údržbu z našej webovej stránky
docs.whirlpool.eu (môžete použiť tento QR
kód), s uvedením obchodného kódu výrobku.
> Prípadne kontaktujte náš popredajný servis.
011
4
19 514 2 2 4101
Vytlačené v Taliansku
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising