Indesit | BTW D71253 (EU) | Setup and user guide | Indesit BTW D71253 (EU) Užívateľská príručka

Indesit BTW D71253 (EU) Užívateľská príručka
SK
Stručný návod
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT
Pre komplexnú podporu
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na
www.indesit.com/register
Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.
Pred použitím práčky musíte vybrať prepravnú konzolu.
Podrobnejšie inštrukcie na jej odstránenie nájdete v Návode na inštaláciu.
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
Volič programov
Tlačidlo „Štart/Pauza“
Tlačidlo „Vynulovanie/Vypúšťanie“
Ukazovateľ postupu programu
Tlačidlo „Odloženie štartu“
Tlačidlo „Rýchlosť odstreďovania“
Ukazovateľ času
4
7
3
5
1
6
UKAZOVATELE
Zamknuté dvierka
Chyba: Servis
Chyba: Vyčistiť filter
Chyba: Zatvorený vodovodný ventil
V prípade akejkoľvek poruchy sa pozrite do
časti„RIEŠENIE PROBLÉMOV“
2
TABUĽKA PROGRAMOV
Max. náplň 7.0 kg
Spotreba energie vo vypnutom režime je 0.11 W / v režime ponechania
v zapnutom stave 0.11 W
Prášok
Tekutý
Spotreba
energie (kWh)
Voda celkovo v l
Program
Zvyšková
vlhkosť % *
Teploty
prací
Pracie a prídavné prostriedky Odporúčaný
prostriedok

–

–
–
–




40
0.56
50





64
0.99
64
240
–




62
0.90
48
3.5
170
–




62
0.75
34
1200
3.5
150
–




62
0.65
34
Max.
Max.
rýchlosť od- náplň
streďovania (kg)
(ot/min)
Trvanie
(minúty)
Predpra- Hlavné
nie
pranie
Štandard
Rozsah
30°C
30°C
1000
3.5
**
–

Syntetika
40°C
40° - 60°C
1200
3.0
110

Bavlna
40°C
40° - 90°C
1200
7.0
180
60°C
1200
7.0
40°C
Turn & Wash
Eko bavlna
60°C
Aviváž
20°
Vlna
20°C
20°C
1000
1.0
**
–


–

–
–
–
30°
Jemná bielizeň
30°C
30°C
1000
1.5
**
–


–

–
–
–
40°
Colours
40°C
40°C
1200
3.5
**
–




–
–
–
30°
Bavlna
30°C
30°C
1200
3.5
**
–


–

–
–
–
30°
Syntetika
30°C
30°C
1200
3.0
**
–


–

–
–
–
Odstreďov. + vyp. vody
–
–
1200
7.0
**
–
–
–
–
–
–
–
–
Plákanie + Odstreďov.
–
–
1200
7.0
**
–
–

–
–
–
–
–
 Požadované dávkovanie  Voliteľné dávkovanie
Eko bavlna
– Skúšobný prací cyklus podľa nariadení 1061/2010
Toto sú referenčné programy pre energetický štítok. Nastavte tieto pracie cykly s teplotou
40 °C alebo 60 °C. Z hľadiska spotreby energie a vody sú to najefektívnejšie programy na pranie
normálne znečistenej bavlnenej bielizne. Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej.
Pre všetky skúšobné ústavy
Dlhý prací cyklus na bavlnu: nastavte prací cyklus Bavlna s teplotou 40 °C.
Dlho trvajúci program na syntetiku: nastavte prací cyklus Syntetika s teplotou 40 °C.
OPIS SPOTREBIČA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rukoväť veka
Veko
Ovládací panel
Dávkovač pracieho prostriedku
Bubon
Vodný filter – za krytom
Páka na presúvanie spotrebiča (závisí od modelu)
Nastaviteľné nožičky (x2)
Tieto údaje môžu byť vo vašej domácnosti odlišné v dôsledku meniacich sa podmienok
teploty privádzanej vody, tlaku vody atď. Približné hodnoty trvania programu sa týkajú
štandardných nastavení programu bez voliteľných funkcií.
* Po skončení programu s odstreďovaním pri maximálnej zvoliteľnej rýchlosti odstreďovania,
v štandardnom nastavení programov.
** T
rvanie programu sa zobrazuje na displeji.
Technológia snímačov prispôsobuje vodu, energiu a trvanie programu vašej náplni bielizne.
DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU
1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Priehradka na hlavné pranie
Prací prostriedok na hlavné pranie, odstraňovač
škvŕn a zmäkčovač vody.
Priehradka na predpieranie
Prací prostriedok na predpieranie.
Priehradka na aviváž
Avivážny prostriedok. Tekutý škrob. Bielidlo.
Aviváž, roztok škrobu alebo bielidla nalievajte iba
po značku MAX.
Uvoľňovacie tlačidlo 
Stlačte, aby ste mohli vytiahnuť nádobku pri čistení.

PROGRAMY
ZAMKNUTÉ DVIERKA
Aby ste vybrali vhodný program pre svoju bielizeň, vždy sa riaďte
pokynmi na štítku bielizne. Hodnota uvedená na symbole vaničky
je maximálna možná teplota na pranie odevov.
Turn & Wash
Najlepšie riešenie pre bežné pranie. Program vhodný najmä na mierne alebo
normálne znečistené textílie z bavlny alebo syntetických tkanín, pretože perie pri
nízkej teplote a maximálnej rýchlosti odstreďovania.
SYNTETIKA
Na pranie znečistených odevov zo syntetických vláken (ako sú polyester,
polyakryl,
viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.
Bavlna
Bežne až veľmi zašpinená a odolná bavlnená bielizeň.
Eko bavlna
Na pranie bežne znečistených bavlnených odevov. Štandardný prací program pri
teplote 40 °C a 60 °C na bavlnenú bielizeň a najvýhodnejší program z hľadiska
spotreby vody a energie.
Vlna 20°
S programom „Vlna“ možno prať všetky vlnené odevy, aj tie, ktoré majú
označenie „prať iba v ruke“. Najlepšie výsledky dosiahnete so špeciálnymi pracími
prostriedkami a ak neprekročíte maximálnu udávanú hmotnosť bielizne.
Jemná bielizeň 30°
Na pranie zvlášť jemných odevov. Odporúča sa pred praním obrátiť bielizeň
vonkajšou stranou dovnútra.
Colours 40°
Mierne až bežne zašpinená bielizeň vyrobená z bavlny, syntetických vlákien a ich
zmesí; tiež jemná bielizeň. Pomáha zachovávať farby.
Bavlna 30°
Na rýchle prepranie mierne znečistených odevov. Tento cyklus trvá iba 30 minút,
šetrí čas a energiu.
Syntetika 30°
Skrátený cyklus na pranie mierne znečistených odevov zo syntetických vláken
(ako sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.
Odstreďov. + vyp. vody
Odstredí náplň a potom vypustí vodu. Pre odolnú bielizeň.
Plákanie + Odstreďovanie
Samostatný program plákania a intenzívneho odstreďovania. Pre odolnú
bielizeň.
Po spustení programu sa rozsvieti svetielko signalizujúce, že veko nemožno
otvoriť. Pokiaľ prací program prebieha, veko zostáva uzamknuté a v žiadnom
prípade sa nesmie otvárať nasilu. V prípade, že ho nevyhnutne potrebujete
otvoriť počas prebiehajúceho programu, napríklad aby ste pridali ďalšiu bielizeň
alebo vybrali bielizeň, ktorú ste vložili omylom, stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“
. Ak teplota nie je príliš vysoká, kontrolka „Zamknuté dvierka“ zhasne. Veko
budete môcť otvoriť až po chvíli. Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a program bude
pokračovať.
PRVÉ POUŽITIE
Vyberte program „Bavlna “ pri teplote 90 °C. Do priehradky na hlavné pranie
v zásuvke na pracie prostriedky pridajte malé množstvo pracieho prášku (maximálne
1/3 množstva pracieho prostriedku odporúčaného výrobcom na mierne znečistenú
bielizeň). Spustite program bez pridania bielizne.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
Pripravte si bielizeň podľa odporúčaní v časti „RADY A TIPY“. Naložte bielizeň,
zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či je riadne uzavretý. Pridajte prací
prostriedok a iné prídavné prostriedky. Prečítajte si odporúčané dávkovanie na
obale pracieho prostriedku. Zatvorte veko. Otočte volič programov na želaný
program a v prípade potreby zvoľte niektorú voliteľnú funkciu. Na displeji sa zobrazí
trvanie zvoleného programu (v hodinách a minútach) a kontrolka tlačidla „Štart/
Pauza“ bliká. Kontrolka nastavenej rýchlosti odstreďovania sa rozsvieti. Rýchlosť
odstreďovania možno zmeniť stlačením tlačidla „Rýchlosť odstreďovania“ . Otvorte
vodovodný ventil a stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ spustíte cyklus prania.
Kontrolka „Štart/Pauza“ sa rozsvieti a dvierka sa zamknú. Pretože náplne a teplota
privádzanej vody sú rôzne, zostávajúci čas sa v určitých fázach programu nanovo
prepočíta. V takom prípade sa na displeji zobrazí animácia
.
POZASTAVENIE ALEBO ZMENA BEŽIACEHO
PROGRAMU
Na pozastavenie pracieho cyklu stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ , kontrolka bliká.
Zvoľte nový program, teplotu, voliteľné možnosti alebo rýchlosť odstreďovania,
ak tieto nastavenia chcete zmeniť. Opätovným stlačením tlačidla „Štart/Pauza“
sa prací cyklus spustí znova od bodu, v ktorom bol prerušený. Pre tento program
nepridávajte prací prostriedok.
KONIEC PROGRAMU
Kontrolka „Zamknuté dvierka“ zhasne a na displeji sa zobrazí
. Otočte
volič programov do polohy „VYP.“ a zatvorte vodovodný kohútik. Otvorte veko
a bubon a vyložte práčku. Veko nechajte nejaký čas otvorené, aby vnútro práčky
mohlo vyschnúť. Asi po štvrťhodine sa práčka celkom vypne, aby sa šetrila
energia.
Ak chcete zrušiť prebiehajúci program pred skončením cyklu, stlačte tlačidlo
„Vynulovanie/Vypúšťanie“
aspoň na 3 sekundy. Voda sa vypustí. Veko budete
môcť otvoriť až po chvíli.
VOLITEĽNÉ FUNKCIE
! Keď kombinácia programu a doplnkovej voliteľnej možnosti (možností) nie je
možná, kontrolky sa vypnú automaticky.
! Nevhodné kombinácie voliteľných možností sa zrušia automaticky.
ODLOŽENÝ ŠTART
Ak chcete začiatok zvoleného programu odložiť na neskôr, stlačením tlačidla
„Odložený štart“
nastavte želaný čas odkladu. Svetielko tlačidla „Odložený
štart“
sa rozsvieti a po spustení programu zhasne. Po stlačení tlačidla „Štart/
Pauza“ sa začne odpočítavanie času odkladu. Počet predvolených hodín
možno znížiť opätovným stlačením tlačidla „Odložený štart“ . Pri aktivácii
tejto možnosti nepoužívajte tekuté pracie prostriedky. Odložený štart
zrušíte otočením voliča programov do inej polohy.
Intenzívne pranie
Túto možnosť vyberte, ak pridávate do práčky prípravok na odstraňovanie škvŕn –
optimalizuje účinnosť prípravku, vďaka čomu je výsledok prania lepší a škvrny sa
lepšie odstránia. Používajte pri maximálnej náplni. Prípravok na odstraňovanie škvŕn
(prášok) pridajte do hlavného prania.
Program sa môže predĺžiť až o 10 minút. Vhodné na použitie s odstraňovačmi
škvŕn a bielidiel na základe kyslíka. Nesmú sa používať chlórové ani perborátové
bielidlá!
Extra plákanie
Pomáha predchádzať usadeniu zvyškov pracieho prostriedku v bielizni vďaka
predĺženiu fázy plákania. Vhodné predovšetkým na pranie detskej bielizne, pre
ľudí s alergiami a pre oblasti s mäkkou vodou.
Rýchlosť odstreďovania
Každý program má vopred určenú rýchlosť odstreďovania. Stlačením tlačidla
nastavte inú rýchlosť odstreďovania. Kontrolka nastavenej rýchlosti odstreďovania
sa rozsvieti. Ak je zvolená rýchlosť odstreďovania „0“ ,záverečné odstreďovanie
sa zruší, ale odstreďovanie medzi fázami plákania zostáva maximálne.
Predpieranie
Iba na silne znečistenú náplň (napr. pieskom, kúskami blata). Predlžuje trvanie
cyklu o cca 15 minút. Keď aktivujete voliteľnú možnosť Predpranie, nepoužívajte
tekutý prací prostriedok.
Šetrič energie
Šetrí energiu potrebnú na ohrievanie vody a zároveň zachováva dobrú kvalitu
prania. Odporúča sa pri slabo znečistenej bielizni bez škvŕn.
Uistite sa, že je váš prací prostriedok vhodný pre pranie pri nízkych teplotách
(15 °C alebo 20 °C). Dá sa zvoliť najmä pri krokoch programov s nízkou teplotou.
BIELENIE
Vyperte bielizeň požadovaným programom Bavlna alebo Syntetika
s pridaním
príslušného množstva chlórového bielidla do priehradky na aviváž
(veko opatrne zatvorte). Bezprostredne po skončení programu otočte volič
programov a znova spustite želaný program, aby sa odstránili zvyškové pachy po
bielidle; ak chcete, môžete pridať aviváž. Nikdy nenalievajte do priehradky na aviváž
bielidlo zároveň s avivážou.
SK
Stručný návod
RADY A TIPY
Rozdeľte bielizeň podľa
Druhu tkaniny / visačka pre ošetrovanie bielizne (bavlna, zmesové tkaniny,
syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie). Farby (oddeľte farebné a biele
kusy, nové farebné kusy perte samostatne). Jemná bielizeň (malé kusy – napríklad
nylonové pančuchy – a kusy s háčikmi – napríklad podprsenky – perte v látkovej
taške alebo v návliečke na zips).
Vyprázdnite všetky vrecká
Predmety ako mince alebo zapaľovače môžu poškodiť bielizeň i bubon práčky.
Vnútro spotrebiča
Ak nikdy alebo len zriedka periete bielizeň pri 90 °C, odporúčame občas spustiť
program pri 90 °C bez bielizne, s malým množstvom pracieho prostriedku, aby
ste udržiavali vnútro spotrebiča čisté.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred vykonávaním čistenia a údržby vypnite a odpojte práčku. Na čistenie práčky
nepoužívajte horľavé kvapaliny.
Čistenie vonkajšieho povrchu práčky
Na čistenie vonkajších častí práčky používajte mäkkú navlhčenú handričku.
Nepoužívajte čistiace prostriedky určené na sklo alebo univerzálne čistiace
prostriedky, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky na čistenie ovládacieho
panela – tieto látky by mohli poškodiť vytlačené symboly.
Dávkovač pracieho prostriedku
Čistite pravidelne, minimálne tri alebo štyri razy ročne, aby sa na ňom
nevytvárali usadeniny pracieho prostriedku.
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo  , čím sa dávkovač uvoľní, a vyberte ho. V dávkovači
môže zostať malé množstvo vody, preto ho neste vo zvislej polohe. Umyte dávkovač
pod tečúcou vodou. Môžete tiež vybrať a vyčistiť krytku trubice v zadnej časti
dávkovača. Vráťte krytku trubice do dávkovača (ak ste ju vybrali), výstupky na spodku
dávkovača zasuňte do otvorov na veku a zatlačte dávkovač o veko, až zapadne na
miesto. Presvedčte sa, či je dávkovač pracieho prostriedku správne vložený.
Kontrola prívodnej hadice
Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská. Ak je poškodená,
vymeňte ju za novú, ktorú dostanete v popredajnom servise alebo
u špecializovaného predajcu. Podľa typu hadice: Ak je na prívodnej hadici priesvitný
povlak, pravidelne kontrolujte, či sa jeho farba na niektorom mieste nemení. Ak
povlak začína na niektorom mieste meniť farbu, znamená to, že z hadice by mohla
unikať voda a treba ju vymeniť. Pre hadice s uzáverom vody
(ak sú vo
výbave): skontrolujte okienko bezpečnostného ventilu (pozri šípku). Ak je červené,
znamená to, že bola aktivovaná funkcia „waterstop“ a hadicu treba vymeniť za novú.
Hadicu uvoľníte tak, že stlačíte uvoľňovacie tlačidlo (ak je k dispozícii) a súčasne
budete odtáčať hadicu.
Čistenie sitkových filtrov v prívodnej hadici
Pravidelne kontrolujte a čistite (aspoň dva alebo tri razy za rok).
Zatvorte vodovodný ventil a odpojte hadicu od ventilu. Vyčistite vnútorný
sitkový filter a naskrutkujte prívodnú hadicu znova na ventil. Teraz odskrutkujte
prívodnú hadicu zo zadnej strany práčky. Vytiahnite sitkový filter z pripojenia
práčky univerzálnymi kliešťami a vyčistite ho. Sitkový filter vložte naspäť a znovu
priskrutkujte prívodnú hadicu. Otvorte vodovodný ventil a dbajte, aby boli
pripojenia úplne vodotesné.
Čistenie filtra / vypúšťanie zvyškovej vody
Práčka je vybavená samočistiacim čerpadlom. Filter zachytáva predmety, ako sú
gombíky, mince, zatváracie špendlíky a pod., ktoré zostali v bielizni. Ak ste použili
prací program pri vysokej teplote, pred vypustením vody najskôr počkajte, kým
sa voda neochladí. Pravidelne čistite vodný filter. Vyhnete sa tak situácii, že voda
nebude môcť odtiecť kvôli upchatiu filtra. V prípade, že sa voda nemôže vypustiť,
indikátor bude ukazovať, že vodný filter môže byť upchatý.
Kryt filtra otvorte mincou. Pod filter umiestnite širokú a nízku nádobu na
zachytávanie vody. Filter pomaly otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým
nezačne vytekať voda. Nechajte vodu vytekať, ale filter neodstraňujte. Keď
sa nádoba naplní, zatvorte filter v smere hodinových ručičiek. Vyprázdnite
nádobu. Opakujte tento postup, až kým nevytečie všetka voda. Pod vodný
filter umiestnite bavlnenú handru, ktorá môže absorbovať malé množstvo
zvyšnej vody. Potom vyberte filter otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
Vyčistite vodný filter (odstráňte zvyšky z filtra a vyčistite ho pod tečúcou
vodou) a komoru filtra. Presvedčte sa, či obežné koleso čerpadla (v puzdre za
filtrom) nič neblokuje. Vložte vodný filter a zatvorte kryt filtra. Znovu nasaďte
vodný filter jeho otáčaním v smere hodinových ručičiek. Zakrúťte ho, až pokiaľ
to ide. Vodotesnosť filtra vyskúšate tak, že do bubna nalejete asi 1 liter vody
a skontrolujete, či voda z filtra nepresakuje. Zatvorte kryt filtra.
Tesnenie veka
Pravidelne kontrolujte stav tesnenia veka a občas ho vyčistite vlhkou handričkou.
VYTIAHNUTIE PREDMETU, KTORÝ SPADNE MEDZI BUBON A VANIČKU
Ak náhodou medzi bubon a vaničku spadne nejaký predmet, môžete ho
vytiahnuť vďaka vyberateľným častiam bubna.
Vytiahnite prívodný kábel práčky zo zásuvky. Vyberte bielizeň z bubna. Zatvorte
záklopky bubna a otočte bubon o polovicu otáčky (obrázok a). Skrutkovačom
zatlačte plastový koniec a zároveň rukou posuňte vyberateľnú časť zľava doprava
(obrázok b, c). Spadne do bubna. Otvorte bubon. Predmet môžete vybrať cez
otvor v bubne. Vyberateľnú časť znova nasaďte z vnútornej strany bubna.
Plastovú koncovku umiestnite nad otvor na pravej strane bubna (obrázok d).
Potom zasuňte plastový vyberateľný diel sprava doľava, až zapadne. Opäť
zatvorte záklopky bubna, bubon o polovicu obrátky otočte a skontrolujte polohu
výstupku vo všetkých kotviacich bodoch. Znovu pripojte práčku k elektrickej sieti.
a
b
c
d
PREPRAVA A MANIPULÁCIA
Vytiahnite sieťovú šnúru so zásuvky a zatvorte prívod vody. Odpojte prívodnú
hadicu od vodovodného ventilu a vytiahnite odtokovú hadicu z miesta odtoku.
Odstráňte z hadíc a práčky všetku zvyšnú vodu, a pripevnite hadice tak, aby sa
počas prepravy nemohli poškodiť. Aby sa práčka mohla posúvať, rukou trochu
povytiahnite páku nachádzajúcu sa vpredu naspodku (ak je vo výbave vášho
modelu). Vytiahnite práčku. Potom páku zatlačte na pôvodné miesto. Nasaďte
prepravnú konzolu. Postupujte podľa pokynov na odstránenie prepravnej
konzoly v INŠTALAČNEJ PRÍRUČKE v opačnom poradí.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Práčka z určitých dôvodov niekedy nemusí fungovať správne. Prv než zavoláte popredajný servis, odporúča sa zistiť, či nemôžete problém ľahko vyriešiť pomocou
nasledujúceho zoznamu. Ďalšie informácie nájdete aj v NÁVODE NA POUŽÍVANIE.
Anomálie:
Možné príčiny/ Riešenie:
Práčka sa neotáča a/alebo program sa
nespúšťa
•
•
•
Zástrčka nie je zastrčená v elektrickej zásuvke, alebo len nedostatočne, takže nenastal kontakt.
Došlo k výpadku napájania.
Veko nie je správe zatvorené.
Prací cyklus sa nespustil.
•
•
•
Nestlačili ste tlačidlo „Štart/Pauza“
Vodovodný ventil nie je otvorený.
Je nastavený „Odložený štart“
.
Práčka sa počas programu zastaví
a kontrolka „Štart/Pauza“ bliká
•
•
Program bol zmenený – znovu zvoľte želaný program a stlačte „Štart/Pauza“
.
Bol aktivovaný bezpečnostný systém spotrebiča (pozri NÁVOD NA POUŽÍVANIE/ Opis indikátorov poruchy).
Spotrebič vibruje
•
•
Práčka nestojí rovno.
Nebola odmontovaná prepravná konzola; pred použitím práčky musíte odstrániť prepravnú konzolu.
•
•
•
Nerovnomerné rozloženie náplne bielizne počas odstreďovania zabránilo odstreďovaniu, aby nedošlo
k poškodeniu práčky. Preto je bielizeň ešte veľmi mokrá. Dôvodom nerovnomerného rozloženia môže byť:
malá náplň bielizne (obsahuje len veľmi málo dosť veľkých a savých vecí, napr. uterákov) alebo veľké/ťažké
kusy bielizne.
Ak je to možné, vyhýbajte sa naplneniu práčky malými množstvami bielizne.
Tlačidlo „Rýchlosť odstreďovania“ bolo nastavené na nízku rýchlosť.
Práčka zobrazuje chybový kód
(napr. F-02, F-..) alebo sa rozsvieti
kontrolka „Servis“
•
•
•
Vypnite práčku, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte asi 1 minútu a potom ju znova zapnite.
Skontrolujte chybový kód (napr. F-02, F-…) v NÁVODE NA POUŽÍVANIE, či v ňom nenájdete možné riešenie.
Ak problém pretrváva, volajte popredajný servis.
Kontrolka „Vyčistite filter“
•
•
•
Z práčky sa neodčerpáva odpadová voda.
Vyčistite vodný filter
Ďalšie informácie nájdete v NÁVODE NA POUŽÍVANIE.
•
•
Spotrebič nemá žiaden alebo len nedostatočný prívod vody.
Ďalšie informácie nájdete v NÁVODE NA POUŽÍVANIE.
Výsledok záverečného odstreďovania je
nedostatočný. Bielizeň je ešte veľmi mokrá.
Kontrolka „Odstreďovanie“ bliká alebo
rýchlosť odstreďovania na displeji bliká
alebo ukazovateľ rýchlosti odstreďovania
bliká po dokončení programu – v závislosti
od modelu
sa rozsvieti
Rozsvieti sa kontrolka „Zatvorený
vodovodný ventil“
.
Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť:
• Na našej webovej stránke – http://docs.indesit.eu
• Pomocou QR kódu
• Prípadne kontaktujte náš popredajný servis (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke).
Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.
XXXXX
400011372182
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising