Indesit | BWE 81284X W EU | Instruction for Use | Indesit BWE 81284X W EU Užívateľská príručka

Indesit BWE 81284X W EU Užívateľská príručka
Návod na používanie
www.indesit.com/register
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT.
Pre komplexnú podporu
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.indesit.com/register
REGISTER
PRÍRUČKA O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezpečnostné pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
NÁVOD NA POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Opis výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dávkovač pracieho prostriedku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Technické údaje týkajúce sa pripojenia vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Programy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Push & Wash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Možnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Funkcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tabuľka programov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ako používať spotrebič. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prvé použitie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Každodenné používanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rady a tipy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Čistenie a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Odpojenie vody a elektrického prúdu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Čistenie práčky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vyčistenie dávkovača pracích prostriedkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Starostlivosť o dvierka s priezorom a bubon práčky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vyčistenie odčerpávacej hadičky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kontrola hadice prítoku vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Manuálne otvorenie dvierok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Preprava a manipulácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Popredajný servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
SK
Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE!
Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto
bezpečnostné pokyny. Uchovajte ich poruke pre
budúce použitie.
V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú
uvedené dôležité bezpečnostné opatrenia, ktoré
musíte vždy dodržiavať. Výrobca odmieta
zodpovednosť v prípade nedodržania týchto
bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania
spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.
Veľmi malé deti (0–3 rokov) nepúšťajte
k spotrebiču. Malé deti (3–8 rokov) nepúšťajte
k spotrebiču bez dozoru. Deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí môžu používať tento spotrebič len
v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny
týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným
spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti
sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Dvierka nikdy neotvárajte silou a nepoužívajte ich
ako stupienok.
POVOLENÉ POUŽÍVANIE
UPOZORNENIE: spotrebič nie je určený na
ovládanie externým vypínačom, ako je časovač
alebo samostatný systém diaľkového ovládania.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti
alebo na podobné účely ako napr.: v oblastiach
kuchyniek pre personál v dielňach, kanceláriách
a iných pracovných prostrediach; na farmách; pre
hostí v hoteloch, moteloch alebo iných ubytovacích
zariadeniach.
Neprekračujte maximálnu náplň spotrebiča (kg
suchej bielizne) uvedenú v tabuľke programov.
Tento spotrebič nie je určený na profesionálne
používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.
Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín,
benzén), pracie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá,
čistiaci prášok, čistiace prostriedky na sklo alebo
univerzálne čistiace prostriedky alebo horľavé
kvapaliny; v práčke neperte tkaniny, ktoré boli
ošetrené
rozpúšťadlami
alebo
horľavými
kvapalinami.
INŠTALÁCIA
So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať
ho minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri
vybaľovaní a inštalovaní používajte ochranné
rukavice – riziko porezania.
Ak chcete na práčku položiť sušičku bielizne, najprv
zavolajte servis alebo odborníka, aby ste si overili, či
je to možné. Umiestnenie sušičky na práčku je
možné iba s pomocou príslušnej súpravy, ktorú
dostanete v servise alebo u špecializovaného
predajcu.
Nikdy nepremiestňujte spotrebič zdvihnutím za
pracovnú plochu alebo vrchný kryt.
Inštaláciu, vrátane prívodu vody (ak je)
a elektrického zapojenia a taktiež opravy musí
vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy neopravujte
ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je
uvedené v návode na používanie. Nepúšťajte deti
k miestu inštalácie. Po vybalení spotrebiča sa uistite,
že sa počas prepravy nepoškodil. V prípade
problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližšie
servisné stredisko. Po inštalácii treba odpad z balenia
(plasty, kusy polystyrénu a pod.) uložiť mimo dosahu
detí – nebezpečenstvo udusenia. Pred vykonávaním
inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od
elektrického napájania – nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte pozor,
aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel –
nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým
prúdom. Spotrebič zapnite až po ukončení inštalácie.
Spotrebič neinštalujte na mieste, kde by mohol
byť vystavený extrémnym podmienkam, napríklad
kde je slabé vetranie, teplota pod 5 °C alebo nad
35 °C.
Pri inštalovaní spotrebiča skontrolujte, či sú všetky
štyri nožičky stabilné a pevne dosadajú na podlahu,
v prípade potreby ich nastavte a pomocou vodováhy
skontrolujte, či je spotrebič v dokonale vodorovnej
polohe.
Ak spotrebič inštalujete na drevené alebo
plávajúce podlahy (určité parketové a laminátové
materiály), pripevnite k podlahe preglejkovú dosku
60 x 60 x 3 cm (minimálne) a spotrebič postavte na
ňu.
Napojte prívodnú hadicu (hadice) k prívodu vody
podľa smerníc miestnej vodárenskej spoločnosti.
Iba pre modely s prívodom studenej vody:
nepripájajte k prívodu teplej vody.
Pre modely s prívodom teplej vody: teplota
privádzanej teplej vody nesmie prekročiť 60 °C.
Práčka je upevnená prepravnými skrutkami, aby
sa predišlo prípadnému poškodeniu vnútorných
častí pri preprave. Pred použitím práčky musíte
vybrať prepravné skrutky. Po ich vybratí zakryte
otvory štyrmi priloženými plastovými krytmi.
Po inštalácii spotrebiča počkajte niekoľko hodín,
aby sa prispôsobil podmienkam okolia v miestnosti,
a až potom ho zapnite.
Skontrolujte, či vetracie otvory v spodnej časti
práčky (ak sú k dispozícii na vašom modeli) nie sú
zakryté kobercom alebo iným materiálom.
3
Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti
Na pripojenie spotrebiča k prívodu vody LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV
materiály sa môžu na 100 % recyklovať a sú označené symbolom
používajte iba nové hadice. Staré súpravy hadíc už Obalové
recyklácie
.
Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade s platnými
nepoužívajte.
Tlak privádzanej vody musí byť v rozsahu 01 – predpismi miestnych orgánov, ktorými sa riadi likvidácia odpadov.
LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV
1 MPa.
Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných alebo znovu použiteľných
VAROVANIE OHĽADOM ELEKTRICKÉHO
PRIPOJENIA
Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď
vytiahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná,
alebo prostredníctvom prístupného viacpólového
prepínača nainštalovaného pred zásuvkou
a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými
bezpečnostnými normami pre elektrotechniku.
Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani
adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho
elektrické
časti
prístupné
používateľom.
Nepoužívajte spotrebič, keď ste mokrí alebo naboso.
Spotrebič neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený
napájací kábel alebo zástrčka, ak nepracuje správne,
ak je poškodený alebo ak spadol.
Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí
ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
POZOR! Pred vykonávaním údržby dbajte, aby
bol spotrebič vypnutý alebo odpojený od
elektrického napájania; nikdy nepoužívajte
zariadenie na čistenie parou – nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
4
materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii
odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii
domácich spotrebičov dostanete na miestnom úrade, v zberných
surovinách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento spotrebič
je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské
zdravie.
Symbol
na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch
znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domácim
odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické
a elektronické zariadenia.
SK
Návod na používanie
OPIS VÝROBKU
1.
2.
3.
1. Pracovná doska
2. Dávkovač pracieho prostriedku
3. Ovládací Panel
4.
5.
6.
7.
8.
4. Rukoväť
5. Dvierka s priezorom
6. Odtoková hadička (za soklom)
7. Sokel (vyberateľný)
8. Nastaviteľné nožičky (4)
DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU
Dobrý výsledok prania závisí aj od správneho dávkovania
pracieho prostriedku: použitie nadmerného množstva znižuje
efektivitu prania a napomáha tvorbe vodného kameňa na
vnútorných častiach práčky a zvyšuje znečistenie životného
prostredia.
! Nepoužívajte pracie prostriedky určené na pranie v rukách,
pretože spôsobujú tvorbu nadmerného množstva peny.
! Používajte práškové pracie prostriedky pre biele bavlnené
prádlo a pre predpieranie a pre pranie pri teplote vyššej ako
60 °C.
! Dodržujte pokyny uvedené na obale pracieho prostriedku.
Pri vyťahovaní dávkovača pracích prostriedkov a pri jeho
plnení pracími alebo prídavnými prostriedkami postupujte
nasledovne.
1. Priehradka : Prací prostriedok na pranie (práškový
alebo tekutý)
• V prípade použitia tekutého pracieho prostriedku, sa
odporúča použiť dodávanú prepážku A pre správne
dávkovanie.
• Pre použitie práškového pracieho prostriedku, vložte
malú prepážku do priehlbiny B.
2. Priehradka
• Nevkladajte prací prostriedok do tejto priehradky.
3. Priehradka : Prídavné prostriedky (aviváž, atď.)
• Aviváž nesmie prekročiť úroveň „max.“, vyznačenú na
stredovom kolíku.
TECHNICKÉ ÚDAJE TÝKAJÚCE SA PRIPOJENIA VODY
Vodovodná prípojka
Prívod vody
Vodovodný ventil
Minimálny tlak dodávanej vody
Maximálny tlak dodávanej vody
Studená
prípojka na hadicu so závitom 3/4”
100 kPa (1 bar)
1 000 kPa (10 bar)
5
Návod na používanie
OVLÁDACÍ PANEL
1
10
2
9
3
8
4
5
7
6
1
Tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
2
Tlačidlo a kontrolka ŠTART/PAUZA
3
Tlačidlo TEPLOTA
4
Displej
5
Tlačidlo Zablokovanie tlačidiel
6
Tlačidlá VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ.
7
TlačidloOneskorený štart
8
Tlačidlo ODSTREĎOVANIE
9
OTOČNÝ OVLÁDAČ PROGRAMOV
10 Tlačidlo PUSH & WASH
PROGRAMY
Dodržiavajte odporúčania uvedené na symboloch na bielizni. Teplota uvedená na štítku udáva maximálnu teplotu, pri ktorej môžete
bielizeň prať.
BEŽNÁ BAVLNA
SYNTETIKA
cyklus 30°C pre bavlnenú bielizeň. Umožní znížiť spotrebu
energie na ohrev vody pri zachovaní dobrého výsledku
prania. Tento cyklus je vhodný pre mierne zašpinenú
bielizeň.
pre pranie bežne zašpinenej bielizne z umelých vlákien
(ako sú polyester, polyakryl, viskóza, atď.) alebo ich zmesi
s bavlnou.
BEŽNÁ SYNTETIKA
cyklus 40°C pre pranie Bavlnenej a Syntetickej bielizne
spolu. Je vhodný pre mierne zašpinenú bielizeň.
cyklus 30°C pre syntetickú bielizeň. Umožní znížiť spotrebu
energie na ohrev vody pri zachovaní dobrého výsledku
prania. Tento cyklus je vhodný pre mierne zašpinenú
bielizeň.
FAREBNÉ
cyklus 30°C pomáha chrániť farby, je vhodný pre Bavlnenú a
Syntetickú farebnú bielizeň. Umožní znížiť spotrebu energie
na ohrev vody pri zachovaní dobrého výsledku prania. Tento
cyklus je vhodný pre mierne zašpinenú bielizeň.
JEMNÁ BIELIZEŇ
pre pranie veľmi jemnej bielizne. Odporúčame prevrátiť
bielizeň naruby pred praním. Pre dosiahnutie najlepších
výsledkov odporúčame použiť tekutý prací prostriedok pre
jemnú bielizeň.
RÝCHLY PROGRAM 30 MIN.
pre pranie ľahko zašpinenej bielizne za krátky čas. Nie je
vhodný pre vlnu, hodváb a bielizeň, ktorá sa musí prať
ručne.
BAVLNA
pre pranie bežne až silno zašpinenej a odolnej bielizne
vyrobenej z bavlny a ľanu, napríklad uteráky, spodná
bielizeň, obrusy, atď.
6
ZMIEŠANÁ BIELIZEŇ
EKO BAVLNA
pre pranie mierne zašpinenej bavlnenej bielizne. Šetrite
energiu z hľadiska kombinovanej spotreby vody a elektrickej
energie použitím programu prania s teplotou 60 °C a 40 °C
pri praní bavlnenej bielizne.
BIELA BAVLNA
veľmi znečistená biela a farebná bielizeň z odolných tkanín.
RÝCHLE PRANIE
umožňuje zvoliť dobu trvania čistenia odevu v rozsahu od
20’ do 60’.
-2
0’: program, po ktorom bude vaše prádlo svieže a voňavé
v priebehu 20 minút.
-4
5’: krátky cyklus navrhnutý pre zmiešané bavlnené a
syntetické tkaniny.
-6
0’: je navrhnutý na pranie odolnej, stredne znečistenej
bavlnenej bielizne pri teplote 60 °C v priebehu jednej
hodiny a pri zaručení dobrých výsledkov prania. Pre
syntetickú alebo zmiešanú bielizeň sa odporúča znížiť
teplotu na 40 °C.
SK
Návod na používanie
PRIKRÝVKY A ODEVY PLNENÉ PERÍM
pre pranie bielizne plnenej husacím perím ako napríklad
dvojité alebo jednolôžkové periny (nepresahujúce hmotnosť
3,5 kg), vankúše, bundy. Odporúča sa vkladať periny do
bubna tak, že obidva okraje zložíte smerom dovnútra,
pričom nesmiete prekročiť ¾ celkového objemu bubna.
Za účelom optimálneho prania sa odporúča použiť tekutý
prací prostriedok a dávkovať ho prostredníctvom dávkovača
pracích prostriedkov.
LANA - WOOLMARK APPAREL CARE
- BLUE:
Prací cyklus „Vlna“ tejto práčky bol schválený
spoločnosťou Woolmark Company pre pranie
vlnenej bielizne, klasifikovanej ako bielizeň určená pre ručné
pranie, za podmienky, že pranie bude vykonané v súlade s
pokynmi uvedenými na štítku odevu a v súlade s pokynmi
poskytnutými výrobcom tejto práčky. (M1127)
PROGRAM PROTI ZÁPACHU
použite tento program (pre syntetické textílie) na pranie
bielizne pre odstránenie nepríjemného zápachu (napr.
dymu, potu, vyprážaných jedál, atď.). Tento program bol
navrhnutý pre odstránenie nepríjemného zápachu pri
zachovaní vlákien tkanín.
PLÁCHANIE + ODSTREĎOVANIE
je určený pre pláchanie a odstreďovanie.
ODSTREĎOVANIE + VYPÚŠŤANIE VODY
je určený pre odstreďovanie a vypúšťanie vody.
MOŽNOSTI
! V prípade, že zvolená voliteľná funkcia nie je kompatibilná s nastaveným pracím programom, kontrolka začne blikať a voliteľná
funkcia nebude aktivovaná.
! Ak zvolenú funkciu nie je možné použiť s inou, už nastavenou funkciou, tento nesúlad bude signalizovaný blikaním kontrolky
a zvukovým signálom (3 pípnutia) a bude aktivovaná len druhá voľba; kontrolka zapnutej voľby sa rozsvieti.
ODSTRÁNENIE ŠKVŔN
Táto funkcia slúži pre zvolenie druhu znečistenia tak,
aby došlo k optimálnemu prispôsobeniu cyklu za účelom
odstránenia škvŕn. K druhom znečistenia patria:
- Jedlo, ktoré spôsobuje napr. škvrny z potravín a
nápojov.
- Práca, pri ktorej vznikajú napr. škvrny z mazacieho tuku
a atramentu.
- Činnosti v teréne, pri ktorej vznikajú napr. škvrny od
blata a trávy.
! Doba trvania pracieho cyklu sa mení v závislosti na druhu
zvoleného znečistenia.
RÝCHLY PROGRAM
Pri prvom stlačení sa rozsvieti ikona 45’, pri
druhom ikona 60’ a pri treťom 20’.
ONESKORENÝ ŠTART
Pre nastavenie oneskoreného štartu zvoleného
programu stláčajte príslušné tlačidlo, až kým nenastavíte
požadovanú dobu oneskorenia. Keď je táto funkcia
zvolená, na displeji sa rozsvieti symbol . Pre zrušenie
oneskoreného štartu je potrebné stláčať tlačidlo, až kým sa
na displeji nezobrazí nápis „OFF“ (VYPNUTIE).
40°
60°
TEPLOTA
Každý program má prednastavenú teplotu. Ak
si želáte zmeniť teplotu, stlačte tlačidlo
. Príslušná
hodnota bude zobrazená na displeji.
40°
60°
ODSTREDENIE
Každý program má prednastavenú rýchlosť
odstreďovania. Ak si želáte zmeniť rýchlosť odstreďovania,
stlačte tlačidlo . Príslušná hodnota bude zobrazená na
displeji.
7
Návod na používanie
PUSH & WASH
Táto funkcia umožňuje spustiť prací cyklus aj pri vypnutom zariadení bez toho, aby bolo potrebné najskôr stlačiť tlačidlo
ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ alebo následne, pri zapnutí práčky, bez použitia akéhokoľvek ďalšieho tlačidla a/alebo otočného ovládača
(v opačnom prípade bude program Push & Wash zrušený). Kvôli spusteniu cyklu Push & Wash, stlačte a podržte tlačidlo počas
2 sekúnd. Rozsvietená kontrolka signalizuje, že cyklus bol spustený. Tento prací cyklus je ideálny pre bavlnenú a syntetickú
bielizeň, s teplotou 30 °C a maximálnou rýchlosťou odstreďovania 1000 otáčok za minútu. Max. náplň 4 kg. (Doba trvania cyklu
45’).
Postup
POZN.: Spustenie prania tlačidlom Push & Wash aktivuje
1. Naložte do práčky bielizeň (bavlnenú a/alebo syntetickú) a
automatický cyklus odporúčaný pre bavlnenú a syntetickú
zatvorte dvierka.
bielizeň, ktorý nie je možné ďalej užívateľsky prispôsobovať.
2. Nadávkujte prací prostriedok a prídavné prostriedky.
Tento program neumožňuje nastavenie ďalších možností.
3. Spustite program stlačením tlačidla Push & Wash počas
Kvôli otvoreniu dvierok v priebehu automatického
2 sekúnd. Príslušná kontrolka sa rozsvieti stálym zeleným
cyklu, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA ; keď je symbol
svetlom a dôjde k zablokovaniu dvierok (kontrolka
zablokovaných dvierok zhasnutý , bude možné otvoriť
rozsvietená).
dvierka. Opätovným stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA
znovu spustite prací program z bodu, v ktorom bol prerušený.
4. Po skončení programu sa na displeji zobrazí nápis END.
8
SK
Návod na používanie
FUNKCIE
ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
krátke stlačenie tohto tlačidla slúži na zapnutie alebo
vypnutie práčky. Kontrolka START/PAUSE, ktorá pomaly bliká
zeleným farbou signalizuje, že stroj je zapnutý. Ak chcete
vypnúť práčku počas prania, je potrebné držať tlačidlo
stlačené dlhšie, približne 3 sek.; krátkym alebo náhodným
stlačením práčku nevypnete. Vypnutie zariadenia počas
prania spôsobí zrušenie prebiehajúceho pracieho programu.
OTOČNÝ OVLÁDAČ PROGRAMOV
Slúži na nastavenie požadovaného programu
(viď “Tabuľka programov”).
START/PAUSE
Keď zeleným kontrolka začne pomaly blikať, stlačte
toto tlačidlo, aby ste spustili pranie. Po zahájení cyklu
sa kontrolka rozsvieti stálym svetlom. Ak chcete pranie
prerušiť, opätovne stlačte toto tlačidlo; kontrolka bude
blikať jantárovým svetlom. Ak symbol nie je rozsvietený,
bude možné otvoriť dvierka. Pre opätovné zahájenie prania
z bodu, v ktorom bolo prerušené, opätovne stlačte toto
tlačidlo.
ZABLOKOVANIE TLAČIDIEL
Pre aktiváciu zablokovania ovládacieho panelu
stlačte a podržte tlačidlo
približne na 2 sekundy.
Rozsvietený symbol „
„ signalizuje, že ovládací panel
je zablokovaný. Týmto spôsobom sa zamedzí náhodným
zmenám programov (s výnimkou tlačidla ZAPNUTIE/
VYPNUTIE ), obzvlášť, keď sú v domácnosti deti. Zrušenie
zablokovania ovládacieho panelu vykonáte tak, že podržíte
stlačené tlačidlo
približne na 2 sekundy.
DISPLEJ
B
A
C
C
V časti A je zobrazovaná doba trvania rôznych programov
a po spustení činnosti aj doba zostávajúca do jeho
ukončenia; v prípade nastavenia ONESKORENÉHO ŠTARTU
bude zobrazená doba zostávajúca do spustenia zvoleného
programu.
Okrem toho, pri stlačení príslušného tlačidla budú
zobrazené maximálne hodnoty rýchlosti odstreďovania a
teploty, ktoré zariadenie môže dosiahnuť, v závislosti od
nastaveného programu.
Presýpacie hodiny budú blikať vo fáze, keď spotrebič
spracúva údaje na základe zvoleného programu. Maximálne
po 10 minútach od spustenia programu prestane ikona
blikať a dôjde k zobrazeniu konečného zvyšného času. Ikona
presýpacích hodín sa prestane zobrazovať približne po
uplynutí 1 minúty od zobrazenia konečného zvyšného času.
V časti B sú zobrazované „fázy prania“, ktoré sú súčasťou
zvoleného cyklu a po spustení programu aj prebiehajúce
„fázy prania“.
Pranie
Pláchanie
Odstreďovanie
Vypustenie vody
Rozsvietený symbol „oneskorenie“
signalizuje, že na
spotrebiči bola zvolená funkcia „Oneskorený štart“.
V časti C sa nachádzajú tri úrovne, týkajúce sa možností
prania.
Kontrolka zaistených dvierok
Rozsvietený symbol signalizuje, že dvierka sú zaistené. Aby
sa dvierka nepoškodili, pred ich otvorením je potrebné
počkať, kým uvedený symbol nezhasne.
Ak chcete otvoriť dvierka počas pracieho cyklu, stlačte
tlačidlo ŠTART/PAUZA ; dvierka môžete otvoriť, keď
kontrolka zhasne.
9
Návod na používanie
Maximálne Maximál- Trvanie
odstreďova- na náplň programu
(kg)
Predvolená Rozpätie nie (otáčky)
(min.)
Teplota
Program
Pranie
Aviváž
Práškový
Tekutý
Voda v lt
Maximálna náplň 8 Kg
Pracie a prídavné
Odporúčané
Spotreba energie vo vypnutom režime je 0,5 W v režime ponechania v zapnutom stave 8 W
prostriedky
pracie prostriedky
Zvyšková
vlhkosť v %
Spotreba elektrickej energie v
kWh
TABUĽKA PROGRAMOV
1
Bežná bavlna
30°C
– 30°C
1200
4.0
**


–

–
–
–
2
Bežná syntetika
30°C
– 30°C
1000
4.0
**


–

–
–
–
3
Farebná bielizeň
30°C
– 30°C
1000
4.0
**


–

–
–
–
4
Jemná bielizeň
30°C
– 30°C
0
1.0
**


–

–
–
–
5
Rýchly program 30 min.
30°C
– 30°C
800
4.0
30


–

70
0.18
42
6
Bavlna (2)
40°C
– 60°C
1200
8.0
220




53
1.03
92
7
Syntetika (3)
40°C
– 60°C
1200
4.0
200




32
0.80
78
8
Zmiešaná bielizeň
40°C
– 40°C
1200
8.0
**


–

–
–
–
9
Eko bavlna
60°C
60°C
1200
8.0
225




53
0.98
55
40°C
1200
8.0
220




53
1.03
92
(1)
10
Biela bavlna
60°C
– 90°C
1200
8.0
**




–
–
–
11
Rýchle pranie
20°C
– 20°C
800
1.5
**


–

–
–
–
11
Rýchle pranie
40°C
– 40°C
1200
4.0
**


–

–
–
–
11
60°C
– 60°C
1000
8.0
**




–
–
–
30°C
– 30°C
1000
3.5
**


–

–
–
–
13
Rýchle pranie
Prikrývky a odevy plnené
perím
Vlna
40°C
– 40°C
800
2.0
**


–

–
–
–
14
Program proti zápachu
40°C
– 40°C
1000
3.5
**


–

–
–
–
–
1200
8.0
**
–

–
–
–
–
–
–
1200
8.0
**
–
–
–
–
–
–
–
12
Pláchanie + Odstredenie
–
Odstredenie + Vypúšťanie
–
*
 Požadované dávkovanie  Voliteľné dávkovanie
Doba trvania cyklu, uvedená na displeji alebo v návode, je
stanovená na základe štandardných podmienok. Skutočná
doba sa môže meniť v závislosti na mnohých faktoroch, ako sú
napr. teplota a tlak vody na vstupe, teplota prostredia, množstvo
pracieho prostriedku, množstvo a druh náplne, vyváženie náplne
a zvolené funkcie.
Kontrolný program podľa normy 1061/2010:
Tento cyklus je vhodný pre pranie bežne znečistenej bavlnenej
bielizne a jedná sa o najúčinnejší cyklus z hľadiska kombinovanej
spotreby energie a vody, určený pre bielizeň, ktorú je možné prať
pri teplote do 60 °C alebo do 40 °C. Skutočná teplota prania sa
môže líšiť od uvedenej teploty.
Pre všetky skúšobné ústavy:
2) Dlhý program bavlna: nastavte program 6 s teplotou 40°C.
3) Dlhý program syntetika: nastavte program 7 s teplotou 40°C.
* Zvoľte program a vylúčte odstreďovanie, práčka len
vypustí vodu.
** Je možné kontrolovať dobu trvania pracích programov na
displeji.
PRÍSLUŠENSTVO
Za účelom overenia dostupnosti nasledujúceho príslušenstva pre
tento model, kontaktujte náš Popredajný servis.
10
Nadstavbová sada
S týmto príslušenstvom môžete na vrchnú časť vašej práčky
upevniť sušičku, čím sa zefektívni priestor a uľahčí naloženie a
vyloženie bielizne zo sušičky.
SK
Návod na používanie
AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ
PRVÉ POUŽITIE
Po zapojení práčky, pred jej použitím, vykonajte jeden prací
cyklus s pracím prostriedkom a bez pridania bielizne. Spustite
program „Automatické Pranie“.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
PRÍPRAVA PRÁDLA
Vyprázdnite vrecká
• Predmety ako mince alebo zapaľovače môžu
poškodiť práčku a bubon práčky. Skontrolujte
gombíky.
Roztrieďte prádlo podľa:
• Druhu tkaniny (bavlna, zmiešané tkaniny, syntetika,
vlna, bielizeň určená pre ručné pranie). Farby (oddeľte
farebnú bielizeň od bielej, novú farebnú bielizeň perte
samostatne). Jemnej bielizne (bielizeň malých rozmerov ako silonky - bielizeň s háčikmi - ako podprsenky - vložte
do textilného vrecúška).
AKO VYKONAŤ PRACÍ CYKLUS
Rýchly program
1. Otvorte dvierka s priezorom. Naplňte práčku
bielizňou, pričom dbajte, aby nedošlo
k prekročeniu váhy náplne uvedenej v tabuľke
programov.
2. Vytiahnite dávkovač a naplňte príslušné priehradky
pracím prostriedkom spôsobom vysvetleným
v časti „DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTRIEDKOV“.
3. Zatvorte dvierka.
4. Spustite prací program stlačením tlačidla
PUSH & WASH.
Tradičné nastavenie programu
1. Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ ; kontrolka tlačidla
ŠTART/PAUZA
bude pomaly blikať na zeleno.
2. Otvore dvierka s priezorom. Naplňte práčku
bielizňou, pričom dbajte, aby nedošlo
k prekročeniu váhy náplne uvedenej v tabuľke
programov.
3. Vytiahnite dávkovač a naplňte príslušné priehradky
pracím prostriedkom spôsobom vysvetleným
v časti „DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTRIEDKOV“.
4. Zatvorte dvierka.
5. Otočným ovládačom PROGRAMOV zvoľte
požadovaný program; teplotu a rýchlosť odstreďovania
pre zvolený program je možné meniť. Na displeji sa
zobrazí doba trvania cyklu.
6. Zmena teploty a/alebo rýchlosti odstreďovania.
Zariadenie automaticky zobrazuje maximálnu teplotu
a rýchlosť odstreďovania pre nastavený program alebo
posledné zvolené hodnoty, ak sú vhodné pre zvolený
40°
program. Stlačením tlačidla
60° je možné postupne
znížiť teplotu prania až po pranie v studenej vode „OFF“.
Stlačením tlačidla
je možné postupne znížiť rýchlosť
odstreďovania až po jeho úplné zrušenie „OFF“. Ďalším
stlačením tlačidiel obnovíte nastavenie maximálnych
prednastavených hodnôt.
7. Zvoľte požadované funkcie.
- If the selected option is not compatible with the set wash cycle, the
indicator light will flash and the option will not be activated.
- If the selected option is not compatible with another previously
selected option, the indicator light will flash accompanied by a
buzzer (3 beeps), and only the latter option will be activated; the
indicator light corresponding to the activated option will turn on.
8. Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA
pre spustenie pracieho
programu, príslušná kontrolka sa rozsvieti na zeleno a
dvierka sa zablokujú (zapnutá kontrolka ).
POZASTAVENIE PROGRAMU
Ak chcete pranie pozastaviť, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA
; kontrolka začne blikať na jantárovo. Ak symbol nie
je rozsvietený, dvierka je možné otvoriť. Aby ste opätovne
spustili cyklus z bodu, kde bol prerušený, znovu stlačte
tlačidlo ŠTART/PAUZA .
V PRÍPADE POTREBY, OTVORTE DVIERKA S
PRIEZOROM
Po spustení programu, sa rozsvieti kontrolka , ktorá
indikuje, že dvierka nie je možné otvoriť. Kým prebieha
prací program, dvierka zostanú zamknuté. Ak chcete otvoriť
dvierka počas spusteného programu, napr. pre pridanie alebo
odobranie bielizne, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA
pre jeho
pozastavenie; kontrolka začne blikať na jantárovo. Ak symbol
nie je rozsvietený, dvierka je možné otvoriť. Pre opätovné
spustenie programu,
stlačte znovu tlačidlo ŠTART/PAUZA.
ZMENA BEŽIACEHO PROGRAMU
Ak chcete zmeniť program počas prebiehajúceho cyklu,
aktivujte prerušenie cyklu práčky stlačením tlačidla ŠTART/
PAUZA
(kontrolka ŠTART/PAUZA bude blikať jantárovým
svetlom); potom zvoľte požadovaný program a znovu stlačte
tlačidlo ŠTART/PAUZA .
! Ak si želáte zrušiť už spustený cyklus, stlačte a podržte
tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ . Cyklus bude prerušený a dôjde
k vypnutiu zariadenia.
11
Návod na používanie
UKONČENIE PROGRAMU
Bude signalizované zobrazením nápisu „END“ na displeji a po
zhasnutí kontrolky , bude možné otvoriť dvierka. Otvorte
dvierka, vyložte prádlo a vypnite zariadenie. Ak nestlačíte
tlačidlo „Zap./Vyp.“ , práčka sa zhruba o pol hodiny
automaticky vypne. Zatvorte vodovodný kohútik, otvorte
dvierka a vyložte bielizeň. Nechajte dvierka pootvorené, aby
mohol bubon vyschnúť.
! Ak si želáte zrušiť už zahájený cyklus, stlačte dlhšie tlačidlo
Cyklus bude prerušený a dôjde k vypnutiu zariadenia.
.
Systém automatického vyváženia náplne
Pred každým odstreďovaním bubon vykoná otáčanie
rýchlosťou o málo prevyšujúcou rýchlosť prania, aby sa
tak odstránili vibrácie a aby sa náplň rovnomerne rozložila.
V prípade, že po niekoľko násobných pokusoch o vyváženie
prádlo ešte nebude správne vyvážené, zariadenie vykoná
odstreďovanie nižšou rýchlosťou, ako je prednastavená
rýchlosť. Ak je práčka nadmerne nevyvážená, vykoná
namiesto odstreďovania vyváženie. Za účelom dosiahnutia
rovnomernejšieho rozloženia náplne a jej správneho
vyváženia, odporúča sa pomiešať veľké a malé kusy prádla.
RADY A TIPY
PRAVIDLÁ PRE TRIEDENIE BIELIZNE
PRAVIDELNE ČISTITE VODNÝ FILTER
•
•
•
•
•
Druh tkaniny / údaje na visačke pre ošetrovanie bielizne
(bavlna, zmesové tkaniny, syntetika, vlna, bielizeň určená
na ručné pranie)
Farba (oddeľte farebné a biele kusy, nové farebné kusy
perte samostatne)
Veľkosť (perte spoločne kusy rôznych veľkostí, aby
ste zvýšili účinnosť prania a zlepšili rozloženie náplne
v bubne)
Jemná bielizeň (malé kusy odevov – napríklad nylonové
pančuchy – a odevy s háčikmi – napríklad podprsenky –
vo vrecku na pranie alebo obliečke na vankúš so zipsom).
SYMBOLY PRE PRANIE NA VISAČKÁCH ODEVOV
Hodnota uvedená vo vaničke je maximálna možná teplota na
pranie odevov.
Normálny mechanický cyklus
Jemný mechanický cyklus
Veľmi jemný mechanický cyklus
Ručné pranie
Neprať
12
Je to potrebné, aby nedošlo k upchatiu filtra a voda mohla
správne odtekať.
KOĽKO VÁŽI PRÁDLO?
•
•
•
•
•
1 plachta 400-500 g
1 obliečka 150-200 g
1 obrus 400-500 g
1 župan 900-1.200 g
1 uterák 150-250 g
SK
Návod na používanie
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred akoukoľvek činnosťou spojenou s čistením a údržbou, práčku vypnite a odpojte zo siete. Nepoužívajte horľavé
kvapaliny pre čistenie práčky.
ODPOJENIE VODY A ELEKTRICKÉHO
PRÚDU
Po každom praní zatvorte ventil vody. Týmto spôsobom
sa znižuje opotrebenie rozvodu vody práčky a znižuje sa
nebezpečenstvo úniku vody.
Pred spustením čistenia práčky a počas údržby je potrebné
vytiahnuť zástrčku prívodného kábla zo zásuvky.
ČISTENIE PRÁČKY
Vonkajšie časti a časti z gumy môžu byť čistené utierkou
navlhčenou vo vlažnej vode a saponáte. Nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky.
Práčka je vybavená programom „Samočistenie“ pre vyčistenie
vnútorných častí, ktorý musí byť vykonaný bez akéhokoľvek
druhu náplne v bubne.
Prací prostriedok (množstvo rovnajúce sa 10% množstva
odporúčaného pre čiastočne znečistené prádlo) alebo
špecifické prídavné prostriedky pre čistenie práčky budú
môcť byť použité ako pomocné prostriedky v pracom
programe. Odporúča sa vykonať samočistiaci program
každých 40 cyklov prania.
Pre aktiváciu programu stlačte súčasne tlačidlá a
počas 5 sekúnd.
STAROSTLIVOSŤ O DVIERKA S
PRIEZOROM A BUBON PRÁČKY
Dvierka s priezorom nechajte vždy pootvorené, aby ste
predišli tvorbe zápachu.
VYČISTENIE ODČERPÁVACEJ HADIČKY
Súčasťou práčky je samočistiaca odčerpávacia hadička, ktorá
nevyžaduje údržbu. Môže sa však stať, že sa v jej vstupnej
ochrannej časti, nachádzajúcej sa v spodnej časti, zachytia
drobné predmety (mince, gombíky).
! Uistite sa, že prací cyklus bol ukončený a vytiahnite zástrčku
zo zásuvky.
Prístup k vstupnej časti odčerpávacej hadičky:
1. Odstráňte krycí panel na prednej strane zariadenia
zatlačením na jeho stred a následným zatlačením smerom
nadol z obidvoch strán a potom ho vytiahnite.
2. Odskrutkujte kryt odčerpávacej hadičky jeho otáčaním v
protismere hodinových ručičiek: je normálne, ak vytečie
trochu vody.
1
A
2
3
B
3. Dokonale vyčistite vnútro.
Program bude spustený automaticky a bude trvať približne
70 minút. Cyklus je možné ukončiť stlačením tlačidla ŠTART/
PAUZA .
VYČISTENIE DÁVKOVAČA PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
Dávkovač vytiahnete tak, že stlačíte páčku (1) a potiahnete ho
smerom von (2) (viď obrázok).
Dávkovač umyte pod prúdom vody; toto čistenie je potrebné
vykonávať pravidelne.
1
2
4. Nasaďte naspäť veko.
5. Namontujte naspäť krycí panel, pričom sa pred jeho
pritlačením k práčke uistite, že došlo k správnemu
zachyteniu háčikov do príslušných pozdĺžnych otvorov.
KONTROLA HADICE PRÍTOKU VODY
Skontrolujte prívodovú hadicu aspoň jedenkrát ročne. Ak
sú prítomné trhliny a otvory, musí byť vymenená: silný tlak
v hadici počas pracieho cyklu by mohol spôsobiť jej náhle
roztrhnutie.
! Nikdy nepoužívajte už použité hadice.
13
Návod na používanie
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Vaša práčka je vybavená rôznymi automatickými bezpečnostnými a diagnostickými funkciami. Tieto umožňujú určiť
a identifikovať poruchy a potrebné úkony údržby. Tieto poruchy často nebývajú závažné a dajú sa odstrániť za niekoľko minút.
Poruchy:
Možné príčiny / spôsob ich odstránenia:
Pračku nie je možné zapnúť.
Zástrčka nie je zasunutá v elektrickej zásuvke, alebo nie je zasunutá dostatočne, aby došlo k spojeniu
kontaktov.
V celom dome je vypnutý prúd.
Nie sú riadne zatvorené dvierka.
Nedochádza k spusteniu
pracieho cyklu.
nebolo stlačené.
Tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
Tlačidlo ŠTART/PAUZA.
nebolo stlačené.
Nebol otvorený kohútik prívodu vody.
Bol nastavený oneskorený štart.
Prítoková hadica nie je pripojená k vodovodnému kohútiku.
Hadica je príliš ohnutá.
Do práčky sa nenapúšťa voda
(Na displeji je zobrazený
nápis „H2O“).
Nebol otvorený kohútik prívodu vody.
V celom dome je uzatvorený prívod vody.
V rozvode vody nie je dostatočný tlak.
Tlačidlo ŠTART/PAUZA.
nebolo stlačené.
Vypúšťacia hadica sa nachádza mimo určeného rozmedzia od 65 do 100 cm nad zemou.
Koncová časť vypúšťacej hadice je ponorená vo vode.
Práčka nepretržite napúšťa
a vypúšťa vodu.
Práčka neodčerpáva vodu
alebo neodstreďuje.
Práčka vo fáze odstreďovania
veľmi vibruje.
Odpadové potrubie v stene nie je vybavené odvzdušňovacím otvorom.
Ak aj po týchto kontrolách nedôjde k odstráneniu problému, zatvorte vodovodný kohútik, vypnite práčku
a zavolajte Popredajný Servis. V prípade, že sa byt nachádza na jednom z najvyšších poschodí je možné,
že dochádza k sifónovému efektu, následkom ktorého práčka nepretržite napúšťa a odčerpáva vodu. Na
odstránenie uvedených nepríjemností sú v predaji bežne dostupné špeciálne „protisifónové“ ventily.
Program nezahŕňa vypustenie vody: pri niektorých programoch je nutné spustiť túto funkciu manuálne.
Vypúšťacia hadica je ohnutá.
Odpadové potrubie je upchaté.
Počas inštalácie nebol bubon odistený predpísaným spôsobom.
Práčka nie je dokonale vyrovnaná do vodorovnej polohy.
Práčka je stlačená medzi nábytkom a stenou.
Prívodová hadica nie je správne pripojená.
Z práčky uniká voda.
Dávkovač pracích prostriedkov je upchatý.
Vypúšťacia hadica nie je upevnená predpísaným spôsobom.
Kontrolka „Voliteľné funkcie“
a kontrolka ŠTART/PAUZA
blikajú a na displeji je
zobrazený kód poruchy
(napr.: F-01, F-..).
Dochádza k tvorbe
nadmerného množstva peny.
Nedochádza k aktivácii cyklu
Push & Wash
14
Vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 1 minútu a opätovne ho zapnite.
Ak porucha pretrváva, obráťte sa na Popredajný servis .
Použitý prací prostriedok nie je vhodný na použitie v automatickej práčke (musí obsahovať označenie „pre
pranie v práčke“, „pre pranie v rukách a v práčke“ alebo podobné označenie).
Bolo použité jeho nadmerné množstvo.
Po zapnutí zariadenia bol aktivovaný iný ovládací príkaz ako Push & Wash Vypnite spotrebič a stlačte tlačidlo
Push & Wash
SK
Návod na používanie
PREPRAVA A MANIPULÁCIA
Nikdy nezdvíhajte práčku tak, že ju uchopíte na vrchnú časť.
1. Vytiahnite sieťovú šnúru so zásuvky a zatvorte prívod
vody.
2. Uistite sa, že sú dvierka práčky a dávkovač pracieho
prostriedku správne zatvorené.
3. Odpojte prívodnú hadicu od vodovodného ventilu
a odstráňte odtokovú hadicu. Vypustite všetku vodu
z oboch hadíc a upevnite ich tak, aby sa počas prepravy
nepoškodili.
4. Upevnite prepravné skrutky. Postupujte podľa pokynov
na odstránenie prepravných skrutiek v Inštalačnej
príručke v opačnom poradí.
Dôležité: Neprepravujte práčku, ak ste nenainštalovali
prepravné skrutky.
15
Návod na používanie
POPREDAJNÝ SERVIS
PRED OBRÁTENÍM SA NA SERVISNÚ SLUŽBU:
•
•
Skontrolujte, či nie ste schopní poruchu odstrániť sami
(viď “Poruchy a spôsob ich odstránenia”);
Opätovne uveďte do chodu prací program, s cieľom
overiť, či bola porucha odstránená;
•
Ak to nie je možné, obráťte sa na Stredisko servisnej
služby.
! Nikdy sa neobracajte so žiadosťou o pomoc na technikov,
ktorí nie sú na vykonávanie tejto činnosti oprávnení.
OBRÁŤTE NA NÁŠ POPREDAJNÝ SERVIS
Ak po kontrolách uvedených vyššie porucha naďalej
pretrváva, spojte sa s najbližším autorizovaným servisným
strediskom (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke)
Pri hlásení poruchy uveďte:
• druh poruchy;
• model zariadenia (Mod.);
• výrobné číslo (S/N).
16
Tieto informácie sú uvedené na štítku aplikovanom na zadnej
časti práčky a v jej prednej časti, dostupnej po otvorení
dvierok.
XXXXXXXXXX
Inštalačná príručka
x1
17 mm - 0.67 inch
x1
12 mm - 0.47 inch
1a
1
1b
2
x4
1c
2 cm
x4
- 0,7
inch
1d
3
4
17
Inštalačná príručka
max 2,0 cm
max 0,8 inch
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch
B
8,2
f e et
A
ma x 2 , 5
m
/
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch
ext
x4
n
n
859991536820SK
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising