Whirlpool | HFP 4O22 WG X | Setup and user guide | Whirlpool HFP 4O22 WG X instrukcja

Whirlpool HFP 4O22 WG X instrukcja
PL
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU HOTPOINT ARISTON.
Aby uzyskać pełną pomoc i wsparcie, należy zarejestrować swój produkt na:
www.hotpoint.eu/register
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Panel sterowania zmywarki uruchamia się przyciskiem WŁ./WYŁ.
W celu oszczędzania energii panel sterowania wyłącza się automatycznie po upływie 10 minut, jeśli nie zostanie
wybrany żaden program.
OPIS PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1
8
9
2
10
3
4
11
Górny kosz
Składane półeczki
Regulator wysokości górnego kosza
Górne ramię natryskowe
Wspornik Space Zone
Dolny kosz
Koszyk na sztućce
Dolne ramię natryskowe
Zespół filtra
Zbiornik soli
Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Panel sterowania
5
Service:
6
12
0000 000 00000
7
13
PANEL STEROWANIA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2
3
4
5
Przycisk WŁ./WYŁ.
Przycisk INFO. Dostarcza informacji na temat wybranego cyklu
Przycisk 3D ZONE WASH
Przycisk ZONE WASH
WYŚWIETLACZ – wskaźniki
6 przycisków CYKLI ZMYWANIA umożliwiających bezpośrednie
włączenie najczęściej wybieranych cykli
Przycisk CYKL EKSTRA . Włączanie dodatkowych cykli
WYŚWIETLACZ – informacje
Przycisk POPRZEDNI do wybierania opcji/ustawień
Przycisk OK. Wybieranie/zmiana opcji i ustawień
Przycisk NASTĘPNY do wybierania opcji/ustawień
Przycisk START/PAUZA
16
6
7
8
9
10
11
12
WYŚWIETLACZ – WSKAŹNIKI
A
B
C
D
E
H
G
F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
OPÓŹN. STARTU
ECO
ZONE WASH – górny kosz
ZAMKNIĘTY ZAWÓR WODY
WSYP SÓL
ZONE WASH – dolny kosz
WLEJ NABŁYSZCZACZ
TABLETKA
PL
POCZĄTKOWE
Po podłączeniu urządzenia do zasilania po raz pierwszy, na
wyświetlaczu zostaną wyświetlone instrukcje umożliwiające
skonfigurowanie urządzenia w celu pierwszego użycia.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
1. Wybór języka
Po wykonaniu tej czynności przejść do następnego kroku, naciskając
przycisk „OK”.
USTAWIĆ JĘZYK POLSKI?
<> = ZMIANA
OK = TAK
Aby wybrać język, należy nacisnąć
przycisk „<” lub „>”.
Potwierdzić przyciskiem „OK”.
POLSKI
WYBRANO
Po potwierdzeniu ustawień języka nastąpi przejście do menu
początkowej konfiguracji urządzenia.
2. Ustawienie twardości wody
Twardość wody jest ustawiona
domyślnie na poziom 3. Aby
zmienić ustawienie poziomu
twardości wody, należy nacisnąć
kilkakrotnie przycisk „<” or „>” .
TWARDOŚĆ WODY
(1=MIN, 5=MAX)
TWARDOŚĆ WODY = 3
<> = ZMIANA
OK = TAK
Potwierdzić wybór, naciskając
przycisk „OK”. Poziom twardości
wody należy ustawić zgodnie z
poniższą tabelą.
Aby zmiękczanie wody było prawidłowe, istotne jest ustawienie
twardości wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej
wody. Tę informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Tabela twardości wody
Poziom
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przeznaczona
do zmywarek.
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania.
Wycieki roztworu soli lub rozsypane granulki soli mogą doprowadzić
do powstania korozji i nieodwracalnie uszkodzić elementy ze stali
nierdzewnej.
Gwarancja producenta nie obejmuje roszczeń związanych z tym
zjawiskiem.
Jeśli zbiornik soli nie jest napełniony, zmiękczacz wody i element
grzejny mogą ulec uszkodzeniu.
4. Ustawienie poziomu jasności
JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA
(1=MIN, 5=MAX)
JASNOŚĆ = 5
<> = ZMIANA
OK = TAK
Stopnie
francuskie °fH
1
Miękka
0-6
0 - 10
2
Średnia
7 - 11
11 - 20
3
Przeciętna
12 - 17
21 - 30
4
Twarda
18 - 34
31 - 60
5
Bardzo twarda
35 - 50
61 - 90
RODZAJ DETERGENTU
CZY UŻYWASZ
<> = NIE
OK = TAK
TABLETEK
<> = NIE
OK = TAK
"ALL IN ONE" ?
<> = NIE
OK = TAK
3. Napełnianie zbiornika soli
WLEJ 1,5L
OK = GOTOWE
WODY DO
OK = GOTOWE
ZBIORNIKA SOLI
OK = GOTOWE
Potwierdzić wybór, naciskając
przycisk „OK”.
5. Typ detergentu
Stopnie
niemieckie °dH
UZUPEŁNIANIE WODY
Jasność jest ustawiona domyślnie na
poziom 5. Aby zmienić poziom
jasności, należy kilkakrotnie
nacisnąć przycisk „<” lub „>”.
Po ustawieniu poziomu twardości
wody zbiornik soli należy
napełnić wodą oraz specjalną solą
regenerującą.
Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek
zbiornika (w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara).
W pierwszej kolejności należy nalać
do zbiornika wody (~1,5 litra).
Po wykonaniu tej czynności przejść
do następnego kroku, naciskając
przycisk „OK”.
UZUPEŁNIANIE SOLI
W tym kroku jest bardzo ważne,
aby wybrać rodzaj detergentu, jaki
będzie wykorzystywany (tabletki/
kapsułki lub żel/proszek).
Chcąc użyć detergentu w postaci
tabletek wielofunkcyjnych (lub
kapsułek), należy nacisnąć przycisk
„OK”, a następnie przejść do kroku
7. Odkręcanie zaworu wody na
następnej stronie.
Na wyświetlaczu będzie świecił się symbol
. Jeśli do zmywania ma
zostać użyty detergent w żelu lub w proszku, należy nacisnąć „<” lub
„>”, a następnie przejść do kroku 6. Uzupełnianie nabłyszczacza.
6. Uzupełnianie nabłyszczacza*
*Jeżeli w poprzednim kroku został wybrany detergent w postaci
tabletek wielofunkcyjnych, urządzenie pominie ten krok.
UZUPEŁNIANIE NABŁYSZCZ.
WLEJ NABŁYSZCZACZ
OK = GOTOWE
DO DOZOWNIKA
OK = GOTOWE
WSYP 1KG SOLI DO
OK = GOTOWE
ZBIORNIKA SOLI
OK = GOTOWE
Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do krawędzi zbiornika (około 1
kg); trochę wody może się wylać.
35
25
MA X
B
A
Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
17
PL
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej
maksymalny poziom napełnienia (110 ml) A – unikać rozlewania
płynu. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn
suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę (będzie słychać charakterystyczny odgłos
zamykania).
4. Potwierdzić czynność przyciskiem „OK”.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do
komory zmywarki.
Ustawianie dawki nabłyszczacza
(nie jest wymagane w przypadku użycia tabletek/kapsułek)
Ilość płynu nabłyszczającego zależy od rodzaju stosowanego
detergentu. Im niższe ustawienie, tym mniejsza ilość płynu
nabłyszczającego jest dozowana. Ustawienie fabryczne to (5).
Aby zmienić ustawienie, należy wykonać czynności zgodnie z
instrukcjami podanymi w rozdziale „USTAWIENIA/MENU”.
7. Odkręcanie zaworu wody
8. Pierwszy cykl zmywania
PIERWSZY CYKL MYCIA
PROSZĘ URUCHOMIĆ
OK = GOTOWE
CYKL INTENSYWNY
OK = GOTOWE
BEZ NACZYŃ
OK = GOTOWE
ABY ZAKOŃCZYĆ
OK = GOTOWE
INSTALACJĘ
OK=GOTOWE
Przed rozpoczęciem normalnego
stosowania urządzenia zaleca
się, aby w pierwszej kolejności
zastosować cykl Intensywny w
celu przeprowadzenia kalibracji
urządzenia.
Należy umieścić detergent w
komorze B (patrz poniżej), a
następnie nacisnąć przycisk „OK”.
Automatycznie zostanie wybrany
cykl automatyczny. Nacisnąć
przycisk „START/PAUZA”
.
Z powodu procesu automatycznej
kalibracji urządzenia pierwszy cykl
zmywania może potrwać nawet do
20 minut dłużej.
Po zakończeniu tego procesu urządzenie jest gotowe do normalnego
użytkowania.
ODKRĘCANIE ZAWORU WODY
ODKRĘĆ
OK = GOTOWE
ZAWÓR WODY
OK = GOTOWE
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty. Jeżeli jest zamknięty, należy
go otworzyć, a następnie nacisnąć przycisk „OK”.
DODAWANIE DETERGENTU
Należy stosować wyłącznie takie detergenty, które są specjalnie
przeznaczone do zmywarek.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty mycia i suszenia, wymagane jest
jednoczesne zastosowanie detergentu, płynu nabłyszczającego i soli.
Zalecamy używanie detergentów, które nie zawierają fosforu lub
chloru, ponieważ takie produkty nie są szkodliwe dla środowiska.
Dobre rezultaty zmywania zależą również od właściwej ilości
używanego detergentu.
Przekroczenie zalecanych ilości nie będzie miało wpływu na
bardziej efektywny wynik zmywania, natomiast spowoduje wzrost
zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Ilość detergentu można dostosować do poziomu zabrudzenia. W
przypadku normalnie zabrudzonych naczyń można użyć około 35 g
(detergentu w proszku) lub 35 ml (detergentu w płynie) i dodatkowo
jedną łyżeczkę detergentu, bezpośrednio do komory zmywarki. Jeśli
używane są tabletki, wystarczy jedna tabletka.
Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub przed umieszczeniem ich
w zmywarce zostały spłukane wodą, można odpowiednio zmniejszyć
ilość używanego detergentu (minimum 25 g/ml) tzn. zrezygnować z
proszku/żelu umieszczanego bezpośrednio w komorze zmywarki.
18
Aby otworzyć dozownik detergentu, nacisnąć przycisk A. Detergent
można wsypywać/wlewać tylko do suchego dozownika B . Detergent
przeznaczony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać bezpośrednio
do komory zmywarki.
1. Odmierzając porcję detergentu,
odnieść się do podanych
wcześniej informacji, aby
dodana ilość detergentu
B
była prawidłowa. Wewnątrz
dozownika B znajdują się
A
oznaczenia, które pomogą w
odmierzeniu porcji detergentu.
2. Przed zatrzaśnięciem pokrywy
usunąć pozostałości detergentu
z krawędzi dozownika.
3. Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę
do momentu, gdy urządzenie zamykające zostanie zablokowane na
swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim
czasie, zgodnie z danym programem.
Nawet jeśli używany jest produkt wielofunkcyjny, zaleca się
zastosowanie soli, zwłaszcza jeśli woda jest twarda lub bardzo twarda
(postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu).
PL
PORADY I WSKAZÓWKI
PORADY
Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki
jedzenia i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod
bieżącą wodą.
Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na miejscu
i nie mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich otwory
były skierowane w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były ustawione
ukośnie, dzięki czemu woda będzie mogła docierać do każdej
powierzchni i swobodnie przepływać.
Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą
uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych.
Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na sztućce.
Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane w
dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki strumienie
wody są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne.
Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona
natryskowe mogą obracać się swobodnie.
DEZYNFEKCJA ZMYWARKI
Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się
osadów, które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz
w miesiącu włączyć program z wysoką temperaturą. Aby wyczyścić
zmywarkę, należy wsypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć
program bez wkładania naczyń.
NACZYNIA NIE NADAJĄCE SIĘ DO ZMYWANIA W
ZMYWARKACH
• Naczynia i sztućce drewniane.
• Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub naczynia
zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne.
• Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie
temperatury.
• Naczynia miedziane i cynowe.
• Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem.
Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą
zmienić się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje
wyrobów szklanych (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość po
zbyt wielu cyklach zmywania.
USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH I PORCELANOWYCH
• W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i
porcelanowe, których producent deklaruje, że są przeznaczone do
zmywarek.
• Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany.
• Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki, jak
tylko zmywanie się skończy.
ŁADOWANIE KOSZY
GÓRNY KOSZ
Tu należy wkładać delikatne i
lekkie naczynia: szklanki, filiżanki,
talerzyki, małe miseczki do
sałatek.
Górny kosz jest wyposażony w
podnoszone wsporniki, które
mogą być używane w pozycji
pionowej przy wkładaniu
spodeczków/talerzyków
deserowych lub w pozycji
opuszczonej, przy wkładaniu
misek i pojemników na żywność. (przykładowe załadowanie górnego kosza)
SKŁADANE PÓŁECZKI Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM
Składane półeczki można ustawiać na trzech
różnych wysokościach, tak aby rozmieszczenie
naczyń w koszu było optymalne.
Kieliszki do wina można bezpiecznie umieścić,
wkładając nóżkę każdego kieliszka do
odpowiedniego otworu.
W celu optymalnego wysuszenia naczyń, półeczki
można bardziej pochylić. Aby zmienić nachylenie,
należy podnieść półeczkę, lekko ją przesunąć i
ustawić w żądanym położeniu.
REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA
Wysokość górnego kosza można
wyregulować: wyższe położenie umożliwia
umieszczenie dużych naczyń w dolnym
koszu, a niższe pozwala na najwyższe
ustawienie podnoszonych wsporników, co
daje więcej miejsca u góry, a jednocześnie
pozwala uniknąć stykania się z naczyniami
umieszczonymi w dolnym koszu.
Górny kosz jest wyposażony w regulator
wysokości górnego kosza (patrz
ilustracja); bez naciskania dźwigienek,
można łatwo podnieść kosz trzymając go
za boczne części i umieszczając stabilnie w górnym położeniu.
Aby przywrócić dolne położenie, nacisnąć dźwigienki A po bokach
kosza i przesunąć kosz w dół.
Zdecydowanie zalecamy, aby nie regulować wysokości kosza, gdy
jest załadowany.
NIGDY nie podnosić lub opuszczać kosza tylko z jednej strony.
19
PL
DOLNY KOSZ
Do garnków, pokrywek, talerzy, misek do sałatek, sztućców itp. Duże
talerze i pokrywki powinny być umieszczane z boku, aby uniknąć
stykania się z ramieniem natryskowym.
Dolny kosz jest wyposażony w podnoszone wsporniki, które mogą być
używane w położeniu pionowym przy wkładaniu talerzy lub w
położeniu poziomym, aby ułatwić wkładanie patelni i misek.
A
KOSZYK NA SZTUĆCE
Modułowa konstrukcja koszyka pozwala na jego przesuwanie i optymalne
wykorzystanie przestrzeni w dolnym koszu. Jest on wyposażony w górne
kratki, które pozwalają na lepsze rozmieszczenie sztućców.
B
Noże i inne akcesoria o ostrych czubkach i krawędziach należy wkładać
do koszyka na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub układać je poziomo na podnoszonych półeczkach, w górnym koszu.
(przykładowe załadowanie dolnego kosza)
Z tyłu kosza znajduje się specjalny wysuwany wspornik Space Zone (A),
który może być używany do podparcia patelni lub blach do pieczenia
i ustawienia ich pionowo, dzięki czemu będą zajmowały mniej miejsca.
Aby z niego skorzystać, wystarczy po prostu uchwycić kolorowy uchwyt
i pociągnąć go do góry, jednocześnie obracając do przodu (B). Wsporniki
można przesunąć w prawo lub lewo, tak aby pasowały do rozmiaru naczynia.
ZONE WASH 3D
Opcja Zone Wash 3D (Mycie strefowe 3D) wykorzystuje dodatkowe
strumienie wody, zlokalizowane w dolnej i górnej części zmywarki
(oznaczone kolorem pomarańczowym), umożliwiające bardziej intensywne zmywanie silnie zabrudzonych naczyń poprzez zwiększenie
ilości pokrywającej je wody.
Przykład: Załadować garnki i formy do pieczenia naprzeciwko dolnej
części podzespołów opcji Zone Wash 3D (Mycie strefowe 3D) i włączyć
na panelu opcję Zone Wash 3D (Mycie strefowe 3D).
20
PIELĘGNACJA SZKŁA
Specjalne akcesorium,
umożliwiające
bezpieczne składowanie
w dolnym koszu
różnego rodzaju
kieliszków.
Zachowując optymalne,
stabilne położenia
kieliszków, zapewnia ich
doskonałe czyszczenie i
suszenie.
2
3
1
2
1
3
B
A
PL
WYBÓR CYKLU I OPCJI
Pełna lista dostępnych cykli i opcji znajduje się w Tabeli cykli na
następnej stronie. domyślnie jest ustawiony cykl Eco. Jeśli chcemy, aby
domyślnie był ustawiany ostatnio wybrany cykl, można to zmienić w
„Menu ustawień”.
Cykl można wybrać naciskając 1 z 6 przycisków bezpośredniego
włączania cyklu, lub kilkakrotnie naciskając
przycisk „Cykl ekstra”.
Po przejściu do ostatniego kolejne naciśnięcie spowoduje przejście z
powrotem do pierwszego.
Nacisnąć przycisk cyklu, aby wybrać cykl dostosowany do poziomu
zabrudzenia naczyń i zgodny z tabelą cykli. Na wyświetlaczu zostanie
wyświetlona informacja:
1
2
3
ECO
5
1.
2.
3.
4.
5.
4
Wskaźniki
Nazwa wybranego cyklu
Pionowy pasek wskazujący tylko pozycję z listy cykli ekstra
Zużycie energii w wybranym cyklu
Zużycie wody w wybranym cyklu
50°
3:10h
POWER
CLEAN
Trzy sekundy po wybraniu cyklu zostaje
wyświetlony czas i temperatura (zależnie
od dostępności).
Nacisnąć przycisk „INFO”
, aby wyświetlić krótki opis cyklu i
odpowiadające mu zużycie wody/energii.
NORMALNIE ZABRUDZONE NACZYNIA.
WODA
ENERGIA
PROGRAM STANDARDOWY
W trakcie fazy wybierania miga dioda LED „START/PAUZA”
.
Dodatkowe opcje są dostępne dla większości cykli (patrz rozdział
„Opcje i ustawienia”). Po wybraniu jednej z opcji jej nazwa pokazuje
się na wyświetlaczu po prawej stronie.
50°
3:10h
EXTRA
DRY
Jeśli wybrano więcej opcji, dla każdej
z nich wyświetlana jest jedna kropka.
Każda nazwa opcji jest wyświetlana przez
3 sek. wraz z wyświetloną kropką.
Po zakończeniu wybierania cyklu i opcji, należy nacisnąć przycisk
„START/PAUZA”
aby rozpocząć wybrany cykl.
ZMIANA WŁĄCZONEGO PROGRAMU
Jeżeli został wybrany niewłaściwy program, można go zmienić, pod
warunkiem, że program właśnie się rozpoczął: nacisnąć i przytrzymać
przycisk „WŁ./WYŁ.”
, urządzenie się wyłączy.
Włączyć zmywarkę z powrotem, za pomocą przycisku „WŁ./WYŁ.”
i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje; rozpocząć cykl,
naciskając przycisk „START/PAUZA” .
ABY ZATRZYMAĆ CYKL (DODAJĄC NACZYNIA)
Otworzyć drzwiczki i i umieścić naczynia w zmywarce (uwaga na
GORĄCĄ parę!). Zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk „START/PAUZA”
cykl zostanie wznowiony od momentu w którym został przerwany.
PRZYPADKOWE PRZERWANIE CYKLU
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas cyklu zmywania, albo wystąpi
przerwa w dopływie prądu, cykl zostanie wstrzymany. Aby wznowić cykl
od momentu w którym został przerwany, zamknąć drzwiczki i nacisnąć
przycisk „START/PAUZA” .
Podczas trwania programu informacje o jego postępie są widoczne na
wyświetlaczu (w postaci paska), podobnie jak informacje o aktualnej
fazie programu i czasie, jaki pozostał do jego zakończenia i miga “:” :
MYCIE
1:20h
W zależności od wybranego cyklu na wyświetlaczu mogą być widoczne
dodatkowe informacje:
• MYCIE WSTĘPNE - można włożyć dodatkowe naczynia.
• MYCIE - mycie główne.
• SUSZENIE - faza suszenia w cyklu.
Po zakończeniu cyklu rozlega się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu
pojawia się komunikat:
KONIEC MYCIA
Na wyświetlaczu mogą zostać wyświetlone dodatkowe informacje:
• WSYP SÓL – informuje o konieczności uzupełnienia soli w
pojemniku.
• WLEJ NABŁYSZCZACZ. – informuje o konieczności uzupełnienia
nabłyszczacza.
• ODKAMIEŃ I WYCZYŚĆ ZMYWARKĘ REKOMENDUJEMY WPRO –
co 50 cykli, zaleca się użycie środka czyszczącego WPRO (zgodnie z
instrukcją na opakowaniu).
Otworzyć drzwiczki urządzenia (uwaga na gorącą parę!) i
rozładować kosze, zaczynając od kosza dolnego.
W przypadku, gdy konieczne jest uzupełnienie soli lub
nabłyszczacza, zalecane jest przeprowadzenie wymaganych
czynności bezpośrednio przed rozpoczęciem kolejnego cyklu.
Po 10 minutach urządzenie się wyłączy.
21
PL
Dostępne opcje *
B
ECO
50°
SUSZENIE EXTRA, TABLETKA,
OPÓŹN. STARTU
AUTO-INTENSYWNY
65°
3D ZONE WASH, ZONE WASH,
TURBO, SUSZENIE EXTRA,
TABLETKA, OPÓŹN. STARTU
AUTO-NORMALNY
55°
3D ZONE WASH, ZONE WASH,
TURBO, SUSZENIE EXTRA,
TABLETKA, OPÓŹN. STARTU
Czas trwania
cyklu
zmywania
(h:min)*
Zużycie
wody
(l/cykl)
Zużycie
energii
(kWh/cykl)
3:10
9,5
0,93
2:00 - 3:10
14,0 - 17,0
1,50 - 1,85
1:30 - 2:30
14,5 - 16,0
1,15 - 1,30
-
0:55 - 1:20
13,0 - 14,5
1,15 - 1,25
-
1:40
11,5
1,20
-
0:30
9,0
0,55
KOMORA
-
AUTO-SZYBKI
TABLETKA, OPÓŹN. STARTU
50°
DELIKATNY ZONE WASH, SUSZENIE EXTRA,
TABLETKA, OPÓŹN. STARTU
45°
EKSPRESOWY 30’
ZONE WASH, TABLETKA,
OPÓŹN. STARTU
50°
ActivEco
CYKL
Szuflada
na detergenty
Faza
suszenia
TABELA CYKLI
-
-
-
-
-
CYKL EKSTRA – włączany po naciśnięciu przycisku
NOCNY50°
SUSZENIE EXTRA, TABLETKA,
OPÓŹN. STARTU
-
3:30
15,0
1,15
-
DEZYNFEKCJA65°
OPÓŹN. STARTU
-
1:40
10,0
1,30
-
-
0:12
4,5
0,01
-
-
-
0:50
8,0
0,85
-
-
NAMACZANIE
zimna
AUTOCZYSZCZENIE
65°
1.
2.
ZONE WASH, OPÓŹN. STARTU
OPÓŹN. STARTU
-
ECO – normalnie zabrudzone naczynia, program standardowy, najbardziej efektywny pod względem zużycia wody i energii.
AUTO-INTENSYWNY – program zalecany w przypadku bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie nadaje się do garnków i patelni (nie należy
3.
4.
5.
6.
stosować do delikatnych naczyń).
AUTO-NORMLNY– normalnie zabrudzone naczynia i garnki.
AUTO-SZYBKI – codzienne zabrudzenia w ograniczonej ilości.
DELIKATNY – program do delikatnych naczyń, które są bardziej wrażliwe na działanie wysokich temperatur, takich jak szklanki i filiżanki.
EKSPRESOWY 30’ – program przeznaczony do lekko zabrudzonych naczyń bez zaschniętych resztek jedzenia.
7.
8.
9.
10.
NOCNY – odpowiedni do zmywania w nocy, Zapewnia optymalne działanie.
DEZYNFEKCJA – program do normalnie lub bardzo zabrudzonych naczyń z dodatkową fazą mycia antybakteryjnego.
NAMACZANIE – naczynia przeznaczone do późniejszego mycia, W tym programie nie używa się żadnego detergentu.
AUTOCZYSZCZENIE – Program wykorzystywany do wykonywania czynności związanych z konserwacją zmywarki. Czyści wnętrze
CYKL EKSTRA
URZĄDZENIA za pomocą gorącej wody,
Uwagi:
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy włączać zmywarkę tylko wtedy, gdy jest pełna.
Należy pamiętać, że cykle takie jak „Auto-Szybki” i „Ekspresowy 30’ ” są najbardziej skuteczne w przypadku lekko zabrudzonych naczyń.
Dane Programu Eco uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 50242.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
* Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
** Czas trwania programu pokazywany na wyświetlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków, Rzeczywisty
czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość
detergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika, Kalibracja czujnika może
wydłużyć czas trwania programu aż o 20 min.
Zużycie w trybie czuwania: zużycie w przypadku pozostawienia w trybie włączenia: 6 W - zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W
22
PL
OPCJE I USTAWIENIA
Do każdego cyklu mogą być zastosowane dodatkowe opcje. Pełna lista dostępnych opcji dla określonych programów znajduje się w Tabeli cykli
na poprzedniej stronie. Wszystkie aktywne opcje są pokazywane na wyświetlaczu.
Aby wybrać jedną z opcji, nacisnąć przycisk „OK”. Przez kilka sekund jest wyświetlany komunikat WYBÓR OPCJI. Następnie, używając przycisku „<”
lub „>”, przejść do odpowiedniej opcji na liście. Nacisnąć „OK”, aby wybrać opcję; w menu ustawień powyżej przycisku „OK” świeci się dioda LED.
Jeśli ta opcja nie jest dostępna, będzie ją nadal widać, ale z symbolem „
TABLETKA (All-in-one)
OPÓŹN. STARTU
To ustawienie umożliwia zoptymalizować wydajność cyklu zgodnie z
rodzajem zastosowanego detergentu. Włączyć w przypadku stosowania detergentów połączonych w tabletce (środek nabłyszczający, sól i
detergent w jednym).
Aby ustawić opcję TABLETKA, należy
TABLETKA
WYŁ. przejść do menu ustawień naciskając przycisk „OK” i naciskać przyciski
„< , >” aż pokaże się napis„TABLETTABLETKA
WŁ
KA”, a następnie nacisnąć przycisk
„OK”.
TABLETKA
”.
WŁ.
Rozpoczęcie cyklu można opóźnić o wybrany czas.
Aby ustawić opóźnienie, przejść do menu ustawień naciskając przycisk
„OK” i naciskać przyciski „< , >” aż pokaże się napis„OPÓŹN. STARTU”, a
następnie nacisnąć przycisk „OK”.
Każde naciśnięcie przycisku „>” lub „<“, zwiększa opóźnienie o:
• 30 minut, jeżeli wybrano opcję poniżej 4 godzin,
• 1 godzinę, jeżeli wybrano opcję poniżej 12 godzin,
• 2 godziny, jeżeli wybrano opcję powyżej 12 godzin.
Aby anulować opóźnienie, nacisnąć
OPÓŹN. STARTU
WYŁ. i przytrzymać przycisk „<” lub „>”, aż
pojawi się napis „OFF”.
<START ZA h>
WYŁ. Domyślnie funkcja jest ustawiona
na WYŁ.
Jeśli wybrano opóźnienie, świeci się
.
Po naciśnięciu przycisku „OK” opóźnienie
zostaje potwierdzone i maszyna
<START ZA h>
4:00
powraca do ekranu wyboru cyklu wraz z
widoczną wartością opóźnienia.
Nacisnąć „START/PAUZA” i w ciągu 4 sekund zamknąć drzwiczki, aby
włączyć opóźnienie.
<START ZA h>
ZONE WASH
W przypadku niewielkiej ilości naczyń do zmywania, można wykorzystać opcję częściowego załadunku w celu zaoszczędzenia wody,
energii elektrycznej i detergentu. Wybrać odpowiedni program (patrz
„Tabela programów”) i nacisnąć przycisk ZONE WASH : symbol wybranego kosza pojawi się na wyświetlaczu:
4:00
Domyślnie οpcja jest WYŁĄCZONA i świecą wszystkie symbole.
TURBO
Wybrano tylko dolny kosz.
Ta opcja może być stosowana w celu zmniejszenia czasu trwania
głównego cyklu, przy jednoczesnym uzyskaniu takich samych
rezultatów mycia i suszenia.
Aby ustawić opcję Turbo, należy
TURBO
WYŁ.
przejść do menu ustawień
naciskając przycisk „OK” i naciskać
przyciski „< , >” aż pokaże się
TURBO
WŁ.
napis„TURBO”, a następnie nacisnąć
przycisk „OK”.
Wybrano tylko górny kosz.
3D ZONE WASH
Dzięki dodatkowym trójwymiarowym strumieniom wody znajdującym
się na dnie komory, opcja 3D ZONE WASH pozwala oszczędzać energię
lub zwiększać wydajność zmywania. Opcja ta jest kompatybilna z
cyklem Normalnym i Intensywnym i działa z jednym koszem naraz.
• 3D ZONE WASH (MYCIE STREFOWE 3D) + CYKL NORMALNY:
umożliwia redukcję zużycia energii aż do 40%.
• 3D ZONE WASH (MYCIE STREFOWE 3D) + CYKL INTENSYWNY:
zwiększa wydajność zmywania aż do 40%. Doskonale nadaje się
do mycia silnie zabrudzonych, mieszanych ładunków, np. patelni i
rondli, naczyń z uporczywymi osadami lub trudnych do czyszczenia
(tarka, młynek do warzyw, brudne sztućce).
Jak włączyć opcję:
1. Wybrać kompatybilny cykl (Normalne lub Intensywne).
2. Nacisnąć przycisk
, aby włączyć opcję: ikona kosza będzie migać
przez kilka sekund.
3D ZONE WASH
WŁĄCZONA
3D ZONE WASH
WYŁĄCZONA
3. Wybrany kosz można zmienić, wciskając przycisk ZONE WASH.
4. Uwaga: naczynia należy umieścić wyłącznie w wybranym koszu
TURBO
WŁ.
Za każdym naciśnięciem przycisku „>” lub „<“ opcja będzie WŁ. lub WYŁ..
Potwierdzić przyciskiem „OK”.
BLOKADA KLAWISZY
Funkcja BLOKADA KLAWISZY
zablokuje panel sterowania, z
wyjątkiem przycisku „WŁ./WYŁ.”
PRZYTRZYMAJ…
Aby włączyć funkcję BLOKADA
KLAWISZY, należy przejść do menu
ustawień naciskając przycisk „OK” i
BLOKADA KLAWISZY WYŁ.
naciskać przyciski „< , >” aż pokaże
się napis „BLOKADA KLAW.”, a
następnie nacisnąć przycisk „OK”.
Włączoną funkcję można wyłączyć, naciskając przez kilka sekund
przycisk „OK”.
BLOKADA KLAWISZY WŁ.
NACISKAJ OK PRZEZ 3s
SUSZENIE EXTRA
Wyższa temperatura podczas ostatniego płukania i przedłużona faza
suszenia pozwala na uzyskanie lepszego efektu wysuszenia. Opcja
powoduje wydłużenie cyklu zmywania.
Aby ustawić opcję Extra, należy
SUSZENIE EXTRA
WYŁ. przejść do menu ustawień naciskając przycisk „OK” i naciskać przyciski
„< , >” aż pokaże się napis„SUSZESUSZENIE EXTRA
WŁ. NIE EXTRA”, a następnie nacisnąć
przycisk „OK”.
Za każdym naciśnięciem przycisku
SUSZENIE EXTRA
WŁ.
„>” lub „<“ opcja będzie WŁ. lub
WYŁ.. Potwierdzić przyciskiem „OK”.
23
PL
MENU USTAWIEŃ
Aby zmienić ustawienia urządzenia, należy przejść do Menu ustawień.
Nacisnąć przycisk „OK” i za pomocą „< , >” przejść do funkcji USTAWIENIA , a następnie nacisnąć przycisk „OK”.
Aby wyjść z menu ustawień, należy nacisnąć dowolny przycisk cyklu lub naciskać przycisk „< , >” aż pokaże się napis WYJŚCIE, a
następnie nacisnąć przycisk „OK”.
Język
1.JĘZYK
1.ENGLISH
ActivEco
OK
< >
Aby zmienić język, należy przejść
do menu ustawień naciskając
przycisk „OK” i naciskać przyciski „<
, >” aż pokaże się napis „JĘZYK”, a
następnie nacisnąć przycisk „OK”.
1.POLSKI
Domyślny cykl
2.DOMYŚLNY CYKL
2.<ECO>
OK
< >
Można wybrać cykl ustawiany
domyślnie podczas włączania
urządzenia: ECO lub OSTATNIO
WYBRANY.
Aby zmienić domyślny cykl,
należy przejść do menu ustawień
naciskając przycisk „OK” i naciskać
przyciski „< , >” aż pokaże się napis
„DOMYŚLNY CYKL”, a następnie
nacisnąć przycisk „OK”.
2.<OST. WYBRANE>
Dźwięki
3.DZWIĘKI
3.<GŁOŚNY>
ActivEco to konwekcyjny system suszenia, który automatycznie otwiera
drzwiczki podczas/po fazie suszenia, aby zapewnić doskonałe rezultaty
suszenia każdego dnia. Drzwiczki otwierają się w temperaturze,
która jest bezpieczna dla mebli kuchennych, dlatego nie zostaną one
otworzone, gdy włączona jest opcja SANI PŁUKANIE lub TURBO.
Do zmywarki dołączono specjalnie zaprojektowaną folię ochronną która
pełni funkcję dodatkowej ochrony przed parą (w zależności od typu
modelu - może wystąpić konieczność jej zakupu). Należy zapoznać się
z PORADNIKIEM INSTALACJI, aby dowiedzieć się, jak zamontować folię
ochronną.
Funkcjonalność ActivEco może zostać wyłączona przez użytkownika w
następujący sposób:
Aby włączyć lub wyłączyć ActivEco,
6.ACTIVECO
WŁ. należy przejść do menu ustawień
naciskając przycisk „OK” i naciskać
6.ACTIVECO
WYŁ. przyciski „< , >” aż pokaże się napis
„ACTIVECO”, a następnie nacisnąć
przycisk „OK”.
Poziom dozowania nabłyszczacza
Aby zmienić poziom dozowania
nabłyszczacza, należy przejść do
menu ustawień naciskając przycisk
7.POZIOM NABŁ.
4 „OK” i naciskać przyciski „< , >” aż
pokaże się napis „POZIOM DOZ.
NABŁYSZCZ.”, a następnie nacisnąć
przycisk „OK”.
Dostępnych jest pięć poziomów: 1, 2, 3, 4 i 5.
Jeśli poziom dozowania nabłyszczacza został ustawiony na 1, nabłyszczacz nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu nabłyszczającego.
Ustawienie fabryczne to (5).
• Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić
niski poziom (2-3).
• Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia,
należy ustawić wysoki poziom (4-5).
7.POZIOM NABŁ.
OK
< >
3.<WYŁĄCZONY>
Aby zmienić sygnały dźwiękowe,
należy przejść do menu ustawień
naciskając przycisk „OK” i naciskać
przyciski „< , >” aż pokaże się napis
„DŹWIĘKI”, a następnie nacisnąć
przycisk „OK”.
Dostępne są 2 opcje: GŁOŚNY; CICHY. Można również wybrać
WYŁĄCZONY.
Twardość wody
4.TWARDOŚĆ WODY
3
4.TWARDOŚĆ WODY
4
Aby zmienić twardość wody,
należy przejść do menu ustawień
naciskając przycisk „OK” i naciskać
przyciski „< , >” aż pokaże się napis
„TWARDOŚĆ WODY”, a następnie
nacisnąć przycisk „OK”.
W celu ustawienia poziomu odpowiedniego dla twardości wody należy
zapoznać się z tabelą na stronie 17.
Jasność ekranu
5.JASNOŚĆ WYŚW.
5
5.JASNOŚĆ WYŚW.
3
Aby zmienić poziom jasności
ekranu, należy przejść do menu
ustawień naciskając przycisk „OK” i
naciskać przyciski „< , >” aż pokaże
się napis „JASNOŚĆ WYŚW.”, a
następnie nacisnąć przycisk „OK”.
Dostępnych jest pięć poziomów: 1, 2, 3, 4 i 5.
•
Demo
8.DEMO
WŁ.
8.DEMO
WYŁ.
Aby zobaczyć Demo, należy przejść
do menu ustawień naciskając
przycisk „OK” i naciskać przyciski „<
, >” aż pokaże się napis„DEMO”, a
następnie nacisnąć przycisk „OK”.
Przywrócenie ustawień fabrycznych
9.USTAW. FABRY.
WŁ.
9.USTAW. FABRY.
WYŁ.
Aby przywrócić ustawienie
fabryczne, należy przejść do menu
ustawień naciskając przycisk „OK” i
naciskać przyciski „< , >” aż pokaże
się napis „USTAW. FABR.” , a
następnie nacisnąć przycisk „OK”.
Wyjście
10.WYJŚCIE
24
5
< >
Aby wyjść z menu ustawień, należy
nacisnąć dowolny przycisk cyklu
lub naciskać przycisk „< , >” aż
pokaże się napis „WYJŚCIE” , a
następnie nacisnąć przycisk „OK”.
PL
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
UWAGA: W przypadku czyszczenia lub wykonywania prac
konserwacyjnych zawsze należy odłączać zmywarkę od zasilania.
Nigdy nie używać łatwopalnych płynów do czyszczenia zmywarki.
CZYSZCZENIE ZMYWARKI
Wszelkie ślady pozostałe wewnątrz urządzenia
można usunąć za pomocą ściereczki zwilżonej wodą
i niewielką ilością octu.
Zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz
panel sterowania można oczyścić przy użyciu
miękkiej ściereczki zwilżonej wodą. Nie stosować
rozpuszczalników i środków ściernych.
Po kilku cyklach zmywania należy sprawdzić zespół filtra i w razie
potrzeby oczyścić go dokładnie pod bieżącą wodą za pomocą
szczoteczki z niemetalowym włosiem i postępując zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
1. Odkręcić filtr cylindryczny A w kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyciągnąć go(Rys. 1).
2. Zdjąć korek filtra B lekko naciskając boczne klapki(Rys. 2).
3. Wysunąć filtr płytkowy ze stali nierdzewnej C (Rys. 3).
4. Sprawdzić syfon i usunąć wszelkie resztki potraw. NIGDY NIE
NALEŻY WYJMOWAĆ osłony pompy cyklu myjącego (czarny
element) (Rys. 4).
1
ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU NIEPRZYJEMNYCH
ZAPACHÓW
Drzwiczki nieużywanego URZĄDZENIA powinny pozostawać stale
uchylone, aby w jego wnętrzu nie tworzyła się i pozostawała wilgoć.
Uszczelki drzwiczek i powierzchnie wokół dozowników detergentu
należy regularnie czyścić wilgotną gąbką. To zapobiegnie pozostawaniu
resztek potraw w uszczelkach, co jest główną przyczyną powstawania
nieprzyjemnych zapachów.
2
B
A
A
SPRAWDZENIE WĘŻA DOPROWADZANIA WODY
Należy okresowo sprawdzać, czy wąż nie ma wybrzuszeń i pęknięć.
Jeżeli jest uszkodzony, trzeba zastąpić go nowym wężem, który można
zakupić w serwisie technicznym lub sklepie specjalistycznym. Zależnie
od rodzaju węża:
C
3
4
Po oczyszczeniu filtrów założyć z powrotem zespół filtra i zamocować
go w prawidłowym położeniu; jest to niezbędne dla utrzymania
sprawnego funkcjonowania zmywarki.
Jeśli wąż dopływowy ma przezroczystą powłokę, okresowo sprawdzać,
czy w niektórych miejscach kolor węża nie stał się bardziej intensywny.
Jeśli tak, wąż może być nieszczelny i powinno się go wymienić.
Jeśli wąż jest wyposażony w system zatrzymujący wodę: sprawdzić
okienko zaworu bezpieczeństwa (patrz strzałka). Jeśli jest czerwone,
funkcja zatrzymywania wody jest aktywna i wąż musi zostać
wymieniony na nowy.
Aby taki wąż odkręcić, należy podczas odkręcania nacisnąć przycisk
zwalniający.
CZYSZCZENIE WĘŻA DOPŁYWOWEGO WODY
Jeśli węże wody są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, to
przed wykonaniem niezbędnych połączeń należy przepuścić przez
nie strumień wody, aby upewnić się, czy woda jest czysta i wolna od
zanieczyszczeń. Jeśli takie środki ostrożności nie zostaną podjęte, wlot
wody może zostać zablokowany, a zmywarka uszkodzona.
CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA
Zespół filtra należy regularnie czyścić, zapobiegając jego zapychaniu i
zapewniając prawidłowy odpływ ścieków.
Zespół filtra składa się z trzech filtrów, które usuwają resztki jedzenia
z myjącej wody, a następnie umożliwiają jej obieg: aby uzyskać
najlepsze rezultaty zmywania, należy utrzymywać je w czystości.
Nie wolno używać zmywarki bez filtrów lub jeśli filtry są źle
zamocowane.
CZYSZCZENIE RAMION NATRYSKOWYCH
Może się zdarzyć, że resztki
potraw pozostaną na ramionach
natryskowych i będą zatykać
otwory, przez które wytryskiwana
jest woda. Dlatego też zaleca
się, aby od czasu do czasu
sprawdzić ramiona natryskowe
i oczyścić je małą szczoteczką z
niemetalowym włosiem.
Aby zdjąć górne ramię
natryskowe należy przekręcić
plastikowy pierścień blokujący w kierunku ruchu wskazówek zegara.
Górne ramię natryskowe powinno zostać z powrotem założone w taki
sposób, aby strona z większą liczbą otworów była skierowana do góry.
Dolne ramię natryskowe można
wyjmować pociągając je w górę.
25
PL
INSTALACJA URZĄDZENIA
UWAGA: W razie, gdy kiedykolwiek trzeba będzie zmienić miejsce
ustawienia urządzenia, należy je przenosić w położeniu pionowym;
jeśli jest to absolutnie konieczne, można je przechylić do tyłu.
PODŁĄCZENIE DOPROWADZENIA WODY
Dostosowanie doprowadzenia wody w celu zainstalowania
URZĄDZENIA powinno być wykonywane tylko przez
wykwalifikowanego serwisanta.
Wąż dopływowy i odpływowy wody można skierować w lewo
lub w prawo, tak by można było zainstalować urządzenie w
najkorzystniejszym położeniu.
Sprawdzić, czy zmywarka nie powoduje zagięcia lub zgniecenia węży.
PODŁĄCZENIE WĘŻA DOPŁYWOWEGO WODY
• Odkręcić wodę i poczekać aż będzie zupełnie czysta.
• Dokręcić dokładnie wąż dopływowy i odkręcić zawór wody.
Jeśli wąż dopływowy jest za krótki, należy poszukać odpowiedniego
w specjalistycznym sklepie lub poprosić o pomoc wykwalifikowanego
serwisanta.
Ciśnienie wody musi mieścić się w przedziale podanym w tabeli
danych technicznych – w przeciwnym razie zmywarka może nie
działać prawidłowo.
Sprawdzić, czy wąż nie jest zagięty lub zgnieciony.
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PODŁĄCZENIA WĘŻA
DOPROWADZENIA WODY:
DOPROWADZENIE WODY
zimna lub ciepła (maks. 60°C)
UJĘCIE WODY
3/4”
CIŚNIENIE WODY
0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
PODŁĄCZENIE WĘŻA ODPŁYWOWEGO
Wylot węża odpływowego powinien być podłączony do przewodu
kanalizacyjnego o minimalnej średnicy 2 cm A.
Złącze węża odpływowego musi znajdować się na wysokości od 40 do
80 cm ponad posadzką lub powierzchnią, na której stoi zmywarka.
Przed podłączeniem węża odpływowego do syfonu zlewu, należy
wyjąć plastikową zaślepkę B.
ZABEZPIECZENIE PRZED ZALANIEM
Zabezpieczenie przed zalaniem. Aby zapewnić, że nie dojdzie do
zalania, zmywarka:
– została wyposażona w specjalny system, który odcina dopływ wody
w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub wycieków wewnątrz
URZĄDZENIA.
Niektóre modele wyposażone są również w dodatkowe urządzenie
New Aqua Stop, które gwarantuje zabezpieczenie przed zalaniem,
nawet w przypadku pęknięcia węża doprowadzenia wody.
W żadnym wypadku nie wolno przecinać węża dopływowego wody,
ponieważ zawiera on części elektryczne pod napięciem.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
26
PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA
OSTRZEŻENIE: W żadnym wypadku nie wolno przecinać węża
dopływowego wody, ponieważ zawiera on części elektryczne
pod napięciem.
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy sprawdzić, czy:
• Gniazdko posiada uziemienie
i spełnia wymagania
obowiązujących przepisów;
• Gniazdko może wytrzymać obciążenie maksymalnej mocy
urządzenia, podane na tabliczce znamionowej znajdującej się na
wewnętrznej stronie drzwiczek (patrz OPIS PRODUKTU).
• Napięcie zasilania mieści się w przedziale wartości podanych na
tabliczce znamionowej znajdującej się na wewnętrznej stronie
drzwiczek urządzenia.
• Gniazdo jest zgodne z wtyczką urządzenia.
Jeśli nie są spełnione powyższe warunki, należy poprosić
autoryzowany serwis o wymianę wtyczki (patrz SERWIS TECHNICZNY).
Nie stosować przedłużaczy ani rozdzielaczy. Po zainstalowaniu
urządzenia kabel zasilania oraz gniazdko elektryczne powinny być
łatwo dostępne.
Kabel nie powinien być zgięty lub zgnieciony.
Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony
przez producenta lub pracownika autoryzowanego serwisu, aby
zapobiec wszelkim potencjalnym zagrożeniom.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne
wypadki wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów.
USTAWIENIE I POZIOMOWANIE URZĄDZENIA
1. Zmywarkę należy ustawić na poziomej, stabilnej powierzchni.
Jeśli powierzchnia, na której stoi zmywarka, jest nierówna, można
wyregulować wysokość przednich nóżek urządzenia tak, aby
uzyskać jego poziome położenie. Jeżeli urządzenie jest prawidłowo
wypoziomowane, będzie ono bardziej stabilne i nie będzie się
przesuwać lub powodować drgania i hałasować podczas pracy.
2. Przed wstawieniem zmywarki do zabudowy należy przykleić pasek
przezroczystej taśmy samoprzylepnej pod drewnianym blatem, w
celu jego zabezpieczenia przed ewentualnym skraplaniem się pary
wodnej.
3. Zmywarkę należy ustawić w taki sposób, aby jej boki i tylny panel
stykały się z przylegającymi szafkami lub ścianą. To urządzenie
można również wbudować pod blatem kuchennym.
4. Aby wyregulować wysokość tylnej nóżki, należy przekręcić
czerwoną sześciokątną tuleję znajdująca się w dolnej środkowej
części z przodu zmywarki, używając w tym celu sześciokątnego
klucza 8 mm. Przekręcić klucz w kierunku ruchu wskazówek zegara,
aby zwiększyć wysokość lub w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć.
WYMIARY I POJEMNOŚĆ:
SZEROKOŚĆ
600 mm
WYSOKOŚĆ
850 mm
GŁĘBOKOŚĆ
600 mm
POJEMNOŚĆ
14 standardowych nakryć
PL
USUWANIE USTEREK
Może się zdarzyć, że Państwa zmywarka nie będzie działać prawidłowo.
Przed zwróceniem się do serwisu technicznego należy najpierw sprawdzić, czy problem będzie można rozwiązać samodzielnie korzystając z poniższych wskazówek.
PROBLEM
Na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat: SPRAWDŹ SÓL
lub WSYP SÓL
Na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat:
SPRAWDŹ NABŁYSZCZACZ
lub WLEJ NABŁYSZCZACZ.
...nie działa/nie uruchamia się.
Na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat: F6
symbol na wyświetlaczu
wskaźników
Na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat: F3
MOŻLIWE PRZYCZYNY
ROZWIĄZANIE
Pojemnik na sól jest pusty.
Uzupełnij sól w pojemniku (patrz strona 17).
Dostosuj poziom twardości wody (patrz strona 17).
Dozownik nabłyszczacza jest pusty.
Uzupełnić nabłyszczacz w dozowniku (patrz strona 17).
Urządzenie musi zostać włączone.
Jeśli do urządzenia nie jest doprowadzane napięcie, sprawdzić bezpiecznik w
domowej instalacji elektrycznej.
Drzwiczki zmywarki się nie zamykają.
Sprawdź, czy drzwiczki zmywarki są zamknięte.
Jest włączona opcja „Opóźn. startu”.
Sprawdzić, czy nie została wybrana opcja „Opóźn. startu”. W takim wypadku
urządzenie uruchamia się dopiero po upływie ustawionego czasu. W razie
potrzeby można wyłączyć bieżący cykl, wyłączając zmywarkę, a następnie
włączyć ją ponownie, wybrać nowy cykl, nacisnąć START i zamknąć drzwiczki.
Zbyt niskie ciśnienie wody.
Zawór wody powinien być całkowicie otwarty podczas doprowadzania wody
(minimalne natężenie przepływu: 0,5 l/min).
Zagięty wąż doprowadzający wodę lub Wąż doprowadzający wodę nie może być zagięty, a filtr na złączu przy zaworze
zapchane filtry na doprowadzeniu wody. wody nie może być brudny lub zapchany.
Brudne filtry.
Oczyścić filtry.
Wąż spustowy jest zagięty.
Wąż spustowy nie może być zagięty.
Zamknięte podłączenie do spustu wody. Tarczę zamykającą wąż syfonunależy wyjąć.
Wyświetlacz pokazuje: F2
Brudne filtry lub ramiona spryskujące.
Należy wyczyścić filtry i ramiona spryskujące.
Zbyt mało wody w instalacji wodnej
zmywarki.
Wklęsłe przedmioty (np. misy, kubki) należy układać w koszach spodami do góry.
Nieprawidłowo zamontowany wąż
spustowy.
Wąż spustowy powinien być prawidłowo poprowadzony i zamontowany (w
urządzeniach do wysokiej zabudowy zostawić min. 200 - 400 mm od dolnej
krawędzi urządzenia) – patrz instrukcja instalacji.
Duże pienienie wewnątrz urządzenia.
Należy powtórzyć cykl bez dodawania detergentu lub odczekać, aż piana
zniknie.
Zbyt niskie ciśnienie wody.
Zawór wody powinien być całkowicie otwarty podczas doprowadzania wody
(minimalne natężenie przepływu: 0,5 l/min).
Zagięty wąż doprowadzający wodę lub Wąż doprowadzający wodę nie może być zagięty, a filtr na złączu przy zaworze
zapchane filtry na doprowadzeniu wody. wody nie może być brudny lub zapchany.
Na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat:
NACIŚNIJ START
I ZAMKNIJ DRZWICZKI
Na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat:
OTWÓRZ I ZAMKNIJ
DRZWICZKI
Na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat: Fx
Drzwiczki się nie zamykają.
Drzwiczki zmywarki nie zostały
zamknięte w ciągu 4 sekund od
naciśnięcia przycisku .
Ponownie nacisnąć przycisk i zamknąć drzwiczki urządzenia w ciągu 4 sekund.
Drzwiczki nie zostały otwarte pomiędzy
cyklami.
Należy rozładować zmywarkę (o ile nie wykonano już tej czynności), otworzyć i
zamknąć drzwiczki.
Wystąpiła usterka techniczna urządzenia.
Należy skontaktować się z serwisem (konieczne podanie wyświetlanego
komunikatu błędu). Należy zamknąć zawór wody.
Kosze są nie do końca wsunięte.
Sprawdzić, czy kosze zostały do końca wsunięte.
Blokada drzwiczek nie działa.
Energicznie popchnąć drzwiczki tak, aby było słychać że zostały „zatrzaśnięte” .
27
PL
PROBLEM
Zmywarka pracuje zbyt głośno.
Naczynia nie zostały wysuszone.
MOŻLIWE PRZYCZYNY
ROZWIĄZANIE
Naczynia uderzają o siebie.
Prawidłowo rozmieścić naczynia w zmywarce (patrz Ładowanie koszy).
Wytwarzana jest nadmierna ilość piany.
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje
się do stosowania w zmywarkach (patrz Napełnianie dozownika detergentu).
Wyzerować bieżący cykl, wyłączając zmywarkę, a następnie włączyć ją
ponownie, wybrać nowy cykl, nacisnąć START i zamknąć drzwiczki. Nie dodawać
żadnego detergentu.
Wybrany program nie ma fazy suszenia.
Sprawdzić w tabeli programów, czy wybrany program ma fazę suszenia.
Płyn nabłyszczający się skończył lub
dozowanie nie jest odpowiednie.
Dodać nabłyszczacz lub zwiększyć poziom dozowania (patrz Napełnianie
dozownika nabłyszczacza).
Naczynia są wykonane z tworzywa
sztucznego lub materiału
antyadhezyjnego.
Obecność kropel wody jest zjawiskiem normalnym (patrz Wskazówki).
Naczynia nie zostały prawidłowo
rozmieszczone.
Prawidłowo rozmieścić naczynia w zmywarce (patrz Ładowanie koszy).
Ramiona natryskowe nie mogą obracać
Prawidłowo rozmieścić naczynia w zmywarce (patrz Ładowanie koszy).
się swobodnie, zaczepiają się o naczynia.
Naczynia nie są czyste.
Na naczyniach i szklankach
pozostaje wapienny osad lub
białawy film.
Na naczyniach i szklankach
pozostają niebieskie smugi lub
niebieskawe zacieki.
ETYKIETA PRODUKTU
Cykl zmywania jest zbyt delikatny i/lub
efektywność detergentu jest niska.
Wybrać odpowiedni cykl zmywania (patrz Tabela programów).
Wytwarzana jest nadmierna ilość
piany(patrz SERWIS TECHNICZNY).
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje
się do stosowania w zmywarkach (patrz Napełnianie dozownika detergentu).
Wyzerować bieżący cykl, wyłączając zmywarkę, a następnie włączyć ją
ponownie, wybrać nowy cykl, nacisnąć START i zamknąć drzwiczki. Nie dodawać
żadnego detergentu.
Pokrywka przegródki na płyn
nabłyszczający nie została prawidłowo
zamknięta.
Upewnić się, czy dozownik płynu nabłyszczającego jest zamknięty.
Filtr jest brudny lub zatkany.
Oczyścić zespół filtra (patrz Utrzymanie i konserwacja).
Nie ma soli.
Napełnić zbiornik soli (patrz Napełnianie zbiornika soli).
Ilość soli jest za mała.
Napełnić zbiornik soli (patrz Napełnianie zbiornika soli).
Ustawienie twardości wody nie jest
odpowiednie.
Zwiększyć wartość ustawienia (patrz tabela twardości wody).
Pokrywka zbiornika soli nie jest
dokładnie zamknięta.
Sprawdzić, czy pokrywka zbiornika soli została dokładnie zamknięta.
Płyn nabłyszczający został zużyty lub
dozowanie jest niewystarczające.
Dolać płynu nabłyszczającego lub ustawić wyższy poziom dozowania.
Nadmierne dozowanie płynu
nabłyszczającego.
Zmniejszyć dozowanie.
Dane techniczne, w tym informacje na temat zużycia energii, można
pobrać ze strony: docs.hotpoint.eu
KONTAKT Z PUNKTEM SERWISOWYM
Informacje kontaktowe znajdują się w
instrukcjach gwarancji. Kontaktując się z
naszym serwisem technicznym, należy
podać kody z tabliczki znamionowej
swojego urządzenia.
IEC 436
:
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising