Indesit | YT M11 82K RX EU | Setup and user guide | Indesit YT M11 82K RX EU Uživatelská příručka

Indesit YT M11 82K RX EU Uživatelská příručka
CS
Stručný návod k obsluze
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY
INDESIT.
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj
výrobek na www.indesit.eu/register
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
Zapnuto/Vypnuto (při dlouhém stisku: Reset)
Programátor
Start/Pauza
Push & Go
Tlačítka možností*
5 Úroveň vysušení
6 Odložený start
7 Časované sušení
8 Konec cyklu
9 Lehké sušení (při dlouhém stisku Zámek tlačítek)
10 Proti pomačkání (při dlouhém stisku Mute)
DEMO
10
1
9
4
3’’
3’’
2
3
5
6
7
8
*Poznámka: u některých modelů mohou být použity místo ikon plné texty
UKAZATELE
Úroveň vysušení:
Sušení kstart
žehlení
Na ramínko - Sušení k uložení Extra Sušenídelay
Fáze cyklu:
Sušení - Chlazení - END Konec cyklu Vyprázdněte nádobu na vodu
Vyčistěte dveřní filtr
Vyčistěte spodní filtr
Viz oddíl Problémy a jejich řešení: :
Závada: Zavolat servis. DEMO Demo režim.
PRVNÍ POUŽITÍ
Zkontrolujte, zda je nádrž na vodu správně zasunuta.
Ujistěte se, že je odpadní hadice na zadní straně sušičky správně
upevněna, a to buď k nádrži na vodu, nebo ke kanalizačnímu
systému.
Kvůli dosažení optimální výkonnosti musí být sušička
nainstalována v místnosti s teplotou prostředí od 20 do 23 °C.
Je však funkční v teplotním rozmezí od 14 do 30 °C. Před
použitím vaší sušičky se ujistěte, že stála ve svislé poloze
nejméně 6 hodin.
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ
Zde uvedené pokyny vám pomohou udržet toto zařízení
dlouhodobě v OPTIMÁLNÍM technickém stavu. Nezapomeňte
po každém sušení vypustit vodu ze sběrné nádržky.
Nezapomeňte po každém sušení vyčistit filtry. (Viz oddíl
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ).
kontrolka znamená, že cyklus nastartoval. Tento cyklus je ideální pro
bavlněné a syntetické textilie. Max. náplň 4 kg. (Trvání cyklu 131’).
Jestliže dojde během cyklu k otevření dveří, musíte pro pokračování
cyklu zavřít dveře a stisknout tlačítko START/PAUZA. Tento program
nedovoluje nastavit další možnosti.
OTEVŘENÍ DVEŘÍ BĚHEM PRACOVNÍHO CYKLU
Dveře je možné otevřít i během práce. Po znovuzavření dveří je
nutno znovu stisknout tlačítko Start/Pauza, aby se sušička zase
spustila.
PROGRAMY
Eco bavlna
kg Max*
Standardní program na bavlnu vhodný k sušení normálně
mokrého bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby energie
nejefektivnější program k sušení normálně mokrého bavlněného
prádla. Hodnoty na energetickém štítku vycházejí z tohoto programu.
Syntetika
kg 4 Pro sušení syntetických tkanin.
Mix
kg 4 Tento program je ideální pro sušení bavlněných a syntetických
textilií současně, se stupněm sušení usnadňujícím žehlení.
Mini syntetika
kg 2 Hospodárné sušení malých náplní prádla.
1. Otevřete dveře a naložte prádlo; dodržujte pokyny na etiketách
textilu a maximální hmotnost náplně uvedené v oddíle programů.
Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že prádlo nezůstane zachyceno
mezi dveřmi a/nebo dveřním filtrem.
2. Zavřete dveře.
3. Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto.
4. Vyberte program pro daný typ prádla.
5. Vyberte potřebné možnosti.
Mini bavlna
kg 2 6. Pro spuštění pracovního cyklu stiskněte Start/Pauza.
Hospodárné sušení malých náplní prádla.
7. Skončení cyklu sušení signalizuje zvukové znamení. Ukazatel
na ovládacím panelu oznamuje konec cyklu. Náplň neprodleně
Jemné prádlo
kg 2 vyložte, pomůže to zabránit pokrčení prádla.
Pro sušení jemných tkanin, které vyžadují šetrné zacházení.
8. Vypněte stroj tlačítkem Zapnuto/Vypnuto, otevřete dveře a
vyberte prádlo. Jestliže se stroj nevypne ručně, po uplynutí cca
15 minut od skončení cyklu se zařízení z důvodů úspory energie
vypne automaticky samo.
Jestliže se tento poslední krok neprovede okamžitě, některé modely
*MAX. NÁPLŇ 8 Kg (Dosušení prádla)
a/nebo některé programy/možnosti jsou vybaveny funkcí tzv.
nemačkavé péče. Několik hodin po skončení sušení se buben v
pravidelných intervalech
otáčí, abypokyny,
se zabránilo
vytváření
záhybu,
Bezpečnostní
návod
k použití,
štítek výrobku
a energetické
si můžete stáhnout
xxxx
VISAČKY
NA údaje
PRÁDLE
neboli pokrčení prádla.
pomocí:
Zkontrolujte visačky na prádle, zejména při jeho prvním vložení do
V případě výpadku •elektrického
proudu
musíte
stisknout tlačítko
naší webové
stránky
docs.indesit.eu
sušičky. Níže uvádíme nejpoužívanější symboly:
Start/Pauza pro zrestartování
cyklu. QR kódu
•
naskenování
xxxxxxxxxxxx
PUSH & GO
•
Případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo
najdete
v záručním
listě). Při kontaktování
Může
se sušit
v sušičce.
našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
Tato funkce umožňuje spustit sušící cyklus po zapnutí stroje bez
použití dalších tlačítek a/nebo ovladačů (jinak se program Push &
GO vypne).
Body 1, 2 a 3 jsou pro běžné použití vždy nezbytné. Pro
spuštění cyklu Push & Go podržte stisknuto toto tlačítko. Svítící
Nesušit v sušičce.
Sušit při vysoké teplotě.
Sušit při nízké teplotě.
Doba trvání těchto programů závisí na množství náplně, na typu
textilu, rychlosti odstředivky, která byla použita při praní a od
dalších zvolených možností.
U modelů s displejem se čas trvání cyklů zobrazuje na
ovládacím panelu. Čas zbývající do konce se během cyklu
sušení nepřetržitě monitoruje a aktualizuje, aby se zobrazoval co
nejpřesnější odhad.
Vlna kg 1 Pro sušení vlněných textilií. Doporučuje se textil před sušením
obrátit naruby. Nejhrubší okraje, které zůstanou vlhké, nechte
dosušit přirozeně na vzduchu.
Osvěžení Krátký program určený k regeneraci vláken a textilií
studeným vzduchem. Nepoužívejte na ještě vlhké textilie.
Může se používat s libovolným objemem náplně, ale
nejúčinnější je s malými náplněmi. Cyklus trvá cca 20 minut.
Košile
kg 3 Tento program je určen pro košile z bavlny nebo směsí
bavlny se syntetickými vlákny.
Přikrývky
Pro sušení objemných kusů jako například peřina.
Dětské prádlo
kg 2 Program určený pro sušení dětského prádla (bavlna a
žinylka) a jemných tkanin. Nepoužívejte pro sušení prádla s
plastovými aplikacemi.
Sport
kg 4 Pro sušení sportovních oděvů vyrobených z umělých vláken
nebo bavlny.
Sportovní boty
1 pár Program určený pro sušení jednoho páru sportovních bot.
Boty musí být vyprány a odstředěny při rychlosti odstředivky
minimálně 400 otáček. Musíte použít speciální stojan na boty,
který je v příslušenství.
Sušit lze pouze plátěné boty nebo boty vyrobené ze
syntetických materiálů.
Snadné žehlení
V tomto programu se rozloží vlákna textilií, aby se dosáhlo
snadnějšího žehlení a skládání; nepoužívejte na ještě vlhké
textilie. Vhodný pro malé náplně bavlněných nebo směsových
textilií.
Rychlé 45’ kg 1 45’
Rychlý program se zvoleným časem trvání, ideální pro
sušení oděvů vyždímaných v pračce při vysoké rychlosti,
například košilí nošených během pracovního týdne.
MOŽNOSTI
Časované sušení
Tato možnost nabízí volbu času trvání sušení. Opakovaně
tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný čas
trvání sušení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je
právě navolený.
Odložený start
Tato možnost nabízí odklad oproti začátku cyklu.
Opakovaně tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí
požadovaný časový odklad. Po dosažení nejvyššího přípustného
času další stisknutí tlačítka vede ke zrušení nastavení. Ukazatel
na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navolený. Po
stisknutí tlačítka start/pauza: stroj signalizuje čas zbývající do
spuštění cyklu. V případě otevření dvířek musíte po jejich zavření
zase stisknout tlačítko Start/Pauza.
Proti pomačkání
Tato možnost nabízí po skončení cyklu pravidelné otáčení
bubnu (až 10 hodin po skončení sušení), které má zamezit
mačkání usušeného prádla. Je to mimořádně praktické řešení
v případě, že nemáte možnost vyjmout prádlo ze sušičky
bezprostředně po skončení sušení. Jestliže se tato možnost
použije v kombinaci s odloženým startem, bude nemačkavá péče
zařazena i ve fázi odkladu. Jestliže byla tato možnost navolena v
předchozím sušení, zůstane nastavení v paměti.
Lehké sušení
Umožňuje jemnější zacházení s prádlem pomocí snížení
teploty sušení.
Mute
Tato možnost nabízí vypnutí veškeré zvukové signalizace
na ovládacím panelu. Aktivní zůstanou pouze hlášení poruch:
• pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud se
nerozsvítí příslušný ukazatel.
• pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud
příslušný ukazatel nezhasne.
Zámek tlačítek
Tato možnost nabízí zablokování všech ovladačů na stroji s
výjimkou tlačítka Zapnuto/Vypnuto.
Zapnutý stroj:
• Pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud se
nerozsvítí příslušný ukazatel.
• Pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko dokud
příslušný ukazatel nezhasne.
Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane
nastavení v paměti.
Konec cyklu
Tato možnost znamená, že po skončení cyklu zazní dlouhé
zvukové znamení. Používá se za předpokladu, že standardní
bzučák nebude slyšet. Jestliže byla tato možnost navolena v
předchozím sušení, zůstane nastavení v paměti.
Po navolení programu lze v případě potřeby vybrat si z
dostupných možností.
Úroveň vysušení
Úroveň vysušení prádla zvolíte opakovaným tisknutím
příslušného tlačítka, až dokud se nenavolí požadovaná úroveň.
Ukazatel signalizuje úroveň, která je navolena.
Sušení k žehlení: velmi jemné sušení. Je vhodná tehdy, když
se budou textilie ihned po sušení žehlit.
Na ramínko míra vysušení určena pro velmi jemné textilie,
které se hned vyvěsí.
Sušení k uložení: prádlo bude připraveno k poskládání a
uložení do skříně.
Extra sušení: používá se pro oděvy, které se budou oblékat
ihned po skončení cyklu.
POUŽITÍ STOJANU
TLAČÍTKA MOŽNOSTÍ
Tato tlačítka slouží k úpravě navoleného programu dle vlastní
potřeby.
Ne všechny možnosti jsou dostupné pro všechny programy.
Některé možnosti nelze kombinovat s jinými, které již byly
zvoleny. Na nekompatibilitu upozorní zvukové znamení a/
nebo blikání ukazatelů. Je-li určitá možnost dostupná, zůstane
ukazatel rozsvícený. Některé možnosti mohou zůstat v paměti
programu, pokud byly zvoleny při předchozím sušení.
Odstraňte dveřní filtr a umístěte
stojan. Tkaničky vložte dovnitř
bot, špičky otočte směrem dolů
a podrážky směrem nahoru. Do
bubnu nevkládejte již žádné další
boty ani prádlo. Po skončení sušení
vložte dveřní filtr zpět na místo.
Stručný návod k obsluze
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY
ÚDRŽBA
A ČIŠTĚNÍ
INDESIT.
PŘEPRAVA A MANIPULACE
CS
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.
získat plnou podporu,
zaregistrujte
svůj odpojena
BěhemPřejete-li
čištění asiprovádění
údržby musí
být sušička
Nikdy sušičku nezvedejte tak, že ji budete držet za její horní desku.
výrobek
na
www.indesit.eu/register
od elektrické sítě.
1. Odpojte sušičku od sítě.
Vyprázdnění sběrné nádržna vodu po každém sušení (viz 2. Ujistěte se, že jsou dvířka a nádrž na vodu důkladně uzavřené.
obrázek A).
3. Je-li vypouštěcí hadice napojena na kanalizační systém,
Vyberte nádobku ze sušičky a vyprázdněte ji do umyvadla nebo opětovně ji připevněte na zadní stranu sušičky (viz Průvodce
do jiného vhodného odtoku, následně je vraťte na místo. Sušičku instalací).
nikdy nepoužívejte bez sběrné nádobky.
Čištění dveřního filtru po každém sušení (viz obrázky B).
Příkon
Vyjměte filtr a vyčistěte ho od případných usazenin na povrchu
Ve vypnutém stavu (Po) - Watt
0.50
tak, že ho umyjete pod tekoucí vodou nebo vyčistíte vysavačem.
V pohotovostním stavu (Pl) - Watt
1.00
Pro dosažení optimálního výkonu všechny filtry předtím, než je
vložíte zpět na místo, vysušte. Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru.
Programy
Kg
kWh
Minuty
Jak vyjmout dveřní filtr:
8
1.78
194
Eco Bavlna*
1. Otevřete dvířka a vytáhněte filtr směrem nahoru.
2. Otevřete filtr a vyčistěte všechny části od nánosů. Vraťte filtr na
4
1.15
135
Eco Bavlna
místo; ujistěte se, že je řádně osazený na doraz s těsněním sušičky.
Syntetika
4
0.73
95
Čištění spodního filtru po rozsvícení příslušného
ukazatele (viz obrázky C).
* Referenční program pro energetický štítek, tento program je
vhodný pro sušení bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější
Vyjměte filtr a vyčistěte ho od případných usazenin na povrchu
program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie. (Počáteční
tak, že ho umyjete pod tekoucí vodu nebo vyčistíte vysavačem.
standardní nastavení).
Nicméně se doporučuje čistit tento filtr po každém sušení, aby
byl sušící výkon optimální. Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru.
Instalace s tepelným čerpadlem
Jak vyjmout spodní filtr:
Tepelné čerpadlo používá skleníkové plyny, které se nacházejí
v hermeticky zaplombované jednotce. V této zaplombované
1. Otevřete spodní dvířka
jednotce se nachází 0.18 kg plynu R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
2. Uchopte rukojeť a vytáhněte spodní filtr
3. Otevřete zadní stěnu filtru a odstraňte případné usazeniny z
vnitřní plochy síťky.
4. Vyčistěte komoru spodního filtru aniž by jste se přímo dotýkali
plíšků.
5. Zavřete zadní stěnu spodního filtru a zasuňte na místo;
zkontrolujte přitom, zda dokonale sedí.
6. Posuňte rukojeť filtru dolů a zamkněte spodní dvířka.
7. Ujistěte se, že je otvory pro nasávání vzduchu volný.
Filtry mají pro sušení zásadní význam. Jejich úlohou je
zachytit usazeniny, které se vytvářejí během sušení. Pokud
by se filtry ucpaly, proudění vzduchu sušičkou by bylo
značně problematické: prodloužily by se tím čas trvání
sušení, vzrostla by spotřeba energie a mohlo by dojít
k poškození sušičky. Jestliže se tyto operace nebudou
provádět správným způsobem, nebude možné sušičku
uvést do chodu.
POPIS PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
A
Nádrž na vodu
Otvory pro nasávání vzduchu
Spodní filtr
Dveřní filtr
1
B
C
Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout
pomocí:
•
naší webové stránky docs.indesit.eu
•
naskenování QR kódu
•
Případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování
4 poprodejního servisu prosím
2 uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
našeho
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
CS
Stručný návod k obsluze
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY
PROBLÉMY
INDESIT. A JEJICH ŘEŠENÍ
Před použitím
pečlivě přečtěte
pokyny.
Přejete-li
si získat
plnou
podporu,
zaregistrujte
svůj
V případě
poruchy
si ještě
předtím,
než
zavoláte centrum
zákaznické
podpory, spotřebiče
prostudujte si
následující
tabulku. Bezpečnostní
Shledané anomálie
výrobek
www.indesit.eu/register
jsou často
málona
závažné
a lze je vyřešit během několika minut.
Chyba
Možná příčina
Zástrčka není správně zapojena do elektrické
zásuvky
Sušička se
nechce zapnout Elektrická zásuvka je vadná
Postup
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky
Pokuste se do stejné zásuvky připojit jiný elektrický spotřebič.
Nepoužívejte k připojení do elektrické sítě zařízení jako jsou adaptéry
nebo prodlužovačky
Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu. Počkejte, až dodávka elektrického proudu zase stabilizuje.
Jsou otevřena dvířka
Byl navolen odložený start cyklu.
Sušička se
nechce uvést do Nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza pro
činnosti
spuštění programu
Zavřete dvířka
Pro stroje s touto funkcí: počkejte, až uplyne nastavený čas odkladu
startu nebo vypněte stroj, aby se nastavení vynulovalo. Přečtěte si
oddíl Možnosti.
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Na strojích s funkcí zámku tlačítek: byla zvolena
tato možnost.
Přečtěte si oddíl Možnosti; je-li zvoleno zamknutí tlačítek, deaktivujte
tuto funkci. Vypnout stroj není postačující pro deaktivaci této funkce
Nebyla provedena potřebná údržba.
Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ a proveďte požadované operace.
Navolený program, čas a/nebo úroveň sušení
si oddíl Programy a možnosti, kde si můžete vybrat
nejsou vhodné pro daný typ nebo objem náplně Přečtěte
nejvhodnější
program a možnosti pro dané textilie.
v sušičce.
Proveďte prací cyklus s odstředěním ve vysokých otáčkách, aby se
Textilie jsou příliš mokré
vyždímalo co nejvíc vody.
Přečtěte si oddíl Programy, kde zjistíte maximální příslušnou
Příčinou může být přetížení sušičky
hmotnost náplně pro každý program.
Program nebyl Mohlo dojít k přerušení dodávky elektrického
V případě přerušení dodávky elektrického proudu musíte stisknout
dokončen.
proudu.
tlačítko Start/Pauza, aby se cyklus zrestartoval.
Světelné ukazatele
Příliš dlouhé
časy sušení
Nádrž na vodu
Sběrná nádrž na vodu je plná
Vyprázdněte nádržku na vodu. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Dveřní filtr a/
nebo spodní
filtr *
Porucha proudění vzduchu nezbytného pro
práci stroje
Vyčistěte dveřní filtr, spodní filtr a zkontrolujte, zda je otvory pro
nasávání vzduchu volný. Jestliže se tyto operace nebudou provádět
správným způsobem, může se sušička poškodit.
Spodní filtr*
Spodní filtr se musí vyčistit
Vyčistěte spodní filtr. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
DEMO
Cyklus trvá
několik minut.
Sušička je v režimu DEMO. Svítí ukazatel DEMO.
Symbol
anglického
klíče označuje
poruchu.
Snímače stroje zaznamenaly poruchu.
Vypněte režim DemO. Následující operace musí být provedeny
po sobě, bez prodlev. Zapněte a následně vypněte stroj. Stiskněte
tlačítko Start/Pauza, dokud neuslyšíte zvukové znamení.
Opět zapněte stroj. Ukazatel „DEMO“ bliká a potom zhasne.
Vypněte sušičku a odpojte ji od elektrického napájení. Ihned otevřete
dvířka a vyložte prádlo, aby se rozptýlilo teplo. Počkejte přibližně 15
minut. Připojte sušičku opět k elektrické síti, naložte prádlo a znovu
spusťte cyklus sušení.
Jestliže problém přetrvává, kontaktujte centrum zákaznické
podpory, kde oznámíte abecedně-číselné kódy, které blikají
na displeji.
Například F3 a E2
*Poznámka: některé modely jsou samočistící; nejsou vybaveny spodním filtrem - přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.
Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout
pomocí:
•
naší webové stránky docs.indesit.eu
•
naskenování QR kódu
•
Případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování
našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising