Indesit | YT CM08 7B EU | Setup and user guide | Indesit YT CM08 7B EU Kasutusjuhend

Indesit YT CM08 7B EU Kasutusjuhend
08-05-2017
ilt_Mono_Dryer_M08
Kiirjuhend
ET
TÄNAME, ET OSTSITE INDESIT TOOTE.
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige
oma seade aadressil
www.indesit.eu/register
Key lock
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.
JUHTPANEEL
1
2
3
Sisselülitatud/Väljalülitatud (pikal vajutamisel lähtestab)
Programmide pöörlev nupp
Start/Paus (Start: LED püsiv. Paus: LED vilkuv)
1
3h
Lisafunktsioonide nupud*
4 Kortsuvähendus
5 Viitstart
6 Tsükli lõpp
7 Nupud lukustatud
6h
9h
5
4
6
2
7
3
3”
*Märkus: osadel tootemudelitel võivad ikoonide asemel olla juhiste laiendatud sõnastused
MÄRGUTULED
Tsükli faas:
Kuivatamine -
Jahutamine - END Tsükli lõpp
Start delay
08-05-2017
Tsükli faasi märgutulede
vilkumine näitab valitud programmi hilisemat käivitumist.
Tühjendada vee kogumise anum
ilt_Mono_Dryer_M08
Puhastada ukse filter
Gentle/crease care
Puhastada alumine filter
Key lock
ESMAKASUTUS
Veenduge, et veepaak on õigesti paigaldatud. Veenduge, et
tühjendusvoolik kuivati tagaküljel on ühendatud õigesti kas
kuivati veepaagi külge (vt pilti) või majapidamise
kanalisatsioonisüsteemi.
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
*MAX KAAL 7 Kg
(Laetud kogus kuiv)
HOOLDUSMÄRGID
Kontrollige alati rõivaste hooldusmärke, eriti enne rõiva esimest kuivatuskorda pesukuivatis. Tavaliselt on neile kantud kõige tavalisemad
sümbolid:
Siin äratoodud ettekirjutuste järgimine säilitab seadmeDry time
parimad tööomadused. Pärast iga kuivatustsükli lõppu 120 min
tühjendada paak. Pärast iga kuivatustsükli lõppu puhastada
90 min
filtrid. (Konsulteerige osa Hooldamine)
Mixed
Pesukuivatis kuivatamine lubatud.
1. Avage laadimisluuk ja sisestada pesu; jälgige riideesemete60 min
etikettidel äratoodud juhiseid ning programmide maksimaalseid
30 min
laadimiskoguseid. Rõivaste taskud peavad olema tühjendatud.
Specials
Tehke kindlaks, et pesuesemed ei jääks laadimisluugi ja/või
uksefiltri vahele kinni.
2. Sulgege laadimisluuk.
3. Vajutage toitenuppu.
4. Valige riideesemetele vastav programm.
5. Vajadusel valige lisavalikud.
6. Tsükli käivitamiseks vajutada nuppu Start/Paus.
7. Kuivatustsükli lõpust annab märku helisignaal. Märgutuli
juhtpaneelil näitab tsükli lõppu. Võtke viivitamatult pesu kuivatist
välja, vältimaks esemete kortsumist.
8. Lülitage seade välja, vajutades toitenuppu, avage laadimisluuk
ning võtke pesu välja. Kui seadet ei lülitata välja manuaalselt, siis
lülitub seade 15 minuti pärast automaatselt välja energiasäästmise
eesmärgil.
Mõned mudelid ja/või programmid/lisafunktsioonid on
varustatud kortsumisvastase süsteemiga. Mõne tunni jooksul
peale kuivatustsükli lõppu, trummel pöörleb regulaarse
intervalliga, et vältida kortsude tekkimist. Elektrikatkestuse järel
vajutage nuppu Start/Paus tsükli taaskäivitamiseks.
Kuivatada madalal temperatuuril.
Cotton
extra
Pesukuivatis kuivatamine
pole lubatud.
Kuivatada kõrgel temperatuuril.
3h
6h
9h
Synthetics
3”
LAADIMISLUUGI AVAMINE TSÜKLI KÄIGUS
Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:
Kuivatustsükli käigus
võimalikmeie
avada
laadimisluuk.
Pärast
• on
Külastage
veebilehte
docs.indesit.eu
laadimisluugi sulgemist
tuleb kuivati
taaskäivitamiseks vajutada
•
QR-koodi
kasutamine
Start/Paus nuppu. • Teise võimalusena võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit
garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote
andmeplaadil olevad koodid.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Programmi kestvus sõltub pesu kogusest, kangatüübist, pesu
pesemiseks kasutatud pesumasina tsentrifuugi kiirusest ja
lisafunktsioonidest.
Ekraaniga varustatud mudelitel on tsükli pikkus näidatud
juhtpaneelil. Tsükli lõpuni jääv aeg on pidevalt monitoreeritud
ja uuendatud.
PROGRAMMID
Kirju Pesu
kg 4 Aeg 130'
Programm puuvillase ja sünteetilise pesu kuivatamiseks.
Puuvill
extra Eriti Kuiv
Max kaal*
Aeg 131'
Programm riideesemete kandmisvalmiks kuivatamiseks.
Kapikuiv
Max kaal*
Aeg 114'
Programm puuvillaste riideesemete kapikuivaks
kuivatamiseks (seadistus standard/vaikimisi algseaded).
Triikimiskuiv
Max kaal*
Aeg 96'
Programm puuvillaste riideesemete kuivatamiseks, lihtsustab
pesu kohest triikimist pärast tsükli lõppu.
Sünteetika
Kapikuiv
kg 4 Aeg 90'
Programm sünteetiliste riideesemete kapikuivaks
kuivatamiseks.
Triikimiskuiv
kg 4 Aeg 94'
Programm sünteetiliste riideesemete kuivatamiseks, lihtsustab
pesu kohest triikimist pärast tsükli lõppu.
Särgid
kg 3 Aeg 70'
Programm puuvillaste või puuvillaste/sünteetilisest kiust
päevasärkide kuivatamiseks.
Värskendus Lühiprogramm riideesemete jaheda õhuga
värskendamiseks. Ärge kasutage märga pesu.
Sobib iga laadimiskogusega, kuid on efektiivsem väikeste
koguste puhul. Tsükkel kestab umbes 20 minutit.
Spetsiaalsed
Õrnpesu
kg 2 Aeg 45'
Õrna, ettevaatlikku käsitsemist nõudva pesu kuivatamiseks.
Vill kg 1 Aeg 100'
Programm villaste riideesemete kuivatamiseks. Enne
kuivatamist pöörata riideesemed pahupidi. Kui kuivatustsükli
lõpus on riideesemete kätised ja ääred niisked, lasta õhu käes
kuivada.
Spordiriided
kg 4 Aeg 90'
Programm sünteetilisest või segakiust spordiriiete
kuivatamiseks.
Kuivatusaeg
Programm, mis võimaldab määrata ajatatud kuivatuse.
LISAFUNKTSIOONIDE NUPP
Lisafunktsioonide nupud võimaldavad individualiseerida valitud
programmi oma nõudmiste kohaselt.
Mitte kõik lisafunktsioonid ei ole ühildatavad kõikide
programmidega. Mõned lisavalikud võivad olla vastuolus teiste
eelnevalt valitud lisafunktsioonidega. Vastuolust annab märku
helisignaal ja/või vilkuv näidik. Kui lisavaliku kasutamine on
võimalik, jääb valitud lisafunktsiooni näidik põlema. Mõned
lisafunktisoonide valikud võivad jääda programmi mällu, kui
need on lisatud eelneva kuivatustsükli korral.
LISAFUNKTSIOONID
Pärast programmi valikut on võimalik vajadusel kasutada
lisafunktsioone
Viitstart
Lisavalik, mis võimaldab programmi hilisemat käivitumist.
Sobiva programmi käivitamiseks vajutage korduvalt nuppu
kuni vajalik viivitusaja väärtus on valitud. Kui olete korduva
nupulevajutusega ületanud maksimaalse võimaliku viiteaja, siis
seade lähtestab lisavaliku algusest. Juhtpaneelil olev märgutuli
näitab valitatavat viiteaega. Pärast Start/Paus nupu vajutamist:
seade näitab tsükli alguseni jäävat aega.
Laadimisluugi avamise ja seejärel sulgemise korral on vajalik
uuesti vajutada Start/Paus nuppu.
Tsükli lõpp
Lisavalik, mis käivitab tsükli lõpus pika helisignaali. Aktiveerida
see valik, kui tavahelisignaal pole tsükli lõpumärgundena piisav.
Kui seda valikut on kasutatud eelneva kuivatustsükli korral, jääb
see seadme mällu.
Nupud lukustatud
Lisavalik, mis piirab kuivati programmivaliku, välja arvatud
Start/Paus nupp.
Töötava seadme korral:
• lisavaliku käivitamiseks tuleb hoida nupp allavajutatuna kuni
valikule vastav märgutuli süttib.
• lisavaliku tühistamiseks tuleb hoida nupp all kuni vastav
märgutuli kustub.
Kui seda lisavalikut on kasutatud eelneva kuivatustsükli korral,
jääb see seadme mällu.
Kortsuvähendus
Selle funktsiooni valimisel pannaks pesukorv pöörlema pärast
kuivatuse lõppemist (kestvus kuni 10h). See lisavalik on vajalik
juhul, kui ei ole võimalik eemaldada koheselt pesu programmi
lõppedes. Kui see lisavalik on kombineeritud viitstardiga,
kortsudevastane funktsioon lisandub viitstardi käivitusfaasile. Kui
seda valikut on kasutatud eelneva kuivatustsükli korral, jääb see
seadme mällu.
ET
Kiirjuhend
TÄNAME, ET OSTSITE INDESIT TOOTE.
Filtrid on kuivati oluliseimad komponendid. Nende
HOOLDAMINE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige
on koguda
kokku
kuivatustsükli
vältel tekkivad
seadme kasutamist
lugege
hoolikalt
läbi ohutusjuhend.
aadressil
E e m a loma
d a gseade
e ku
i v a t i v o o l u v õ r g u s t p u h a s t u s - Enne
j a ülesandeks
www.indesit.eu/register
ebemed.
Kui
filtrid
on
umbes,
on
õhu
juurepääs
kuivati
hooldustoimingute ajaks.
sisemusse raskendatud: kuivatustsükli kestus pikeneb,
Vee kogumise anuma tühjendamine iga tsükli järel (vt energiakulu suureneb ja kuivati võib saada kahjustusi. Kui
joonist A).
puhastusoperatsioonid pole korrektselt sooritatud, võib
Võtke anum pesukuivatist välja ja tühjendage see kraanikaussi või kuivati mitte tööle hakata.
muusse sobivasse nõusse, siis pange õigesti tagasi. Ärge kasutage
kuivatit, kui anum ei ole asetatud oma kohale.
TRANSPORTIMINE JA KÄSITSEMINE
Ukse filtri puhastamine iga tsükli järel (vt joonist B).
Ärge kunagi tõstke kuivatit, hoides seda ülaosa paneelist.
Eemaldage filter ja puhastage see võimalikest ebemetest filtri
pinnal pestes seda voolava vee all või puhastades tolmuimejaga. 1. Eemaldage kuivati vooluvõrgust.
Optimaalse talitluse tagamiseks kuivatage kõik filtrid enne, kui 2. Veenduge, et uks ja veepaak on korralikult kinni.
need oma kohale tagasi panete. Ärge kasutage kuivatit, kui filter 3. Kui tühjendusvoolik on ühendatud kanalisatsiooniga, kinnitage
tühjendusvoolik uuesti kuivati tagaossa (vt paigaldusjuhendit).
ei ole asetatud oma kohale.
Kuidas eemaldada ukse filtrit:
1. Avage laadimisluuk ja tõmmake filtrit ülespoole.
2. Avage filter ja puhastage selle kõik osad võimalikest ebemetest.
Asetage filter oma kohale; veenduge, et filter on pandud täielikult
Energiatarbimine
pesukuivati tihendi vastu.
Väljalülitatud (Po) - Watts
0.50
Alumise filtri puhastamine vastava näidiku süttimise
korral (vt joonist C).
Sisselülitatud (PI) - Watts
1.00
Eemaldage filter ja puhastage see võimalikest ebemetest filtri
Programi
Kg
kWh
Minutid
pinnal pestes seda voolava vee all või puhastades tolmuimejaga.
On soovitatav puhastada filter pärast iga kuivatustsüklit
7
4.28
114
Eco Puuvillane*
masina parimate tööomaduste säilitamiseks. Ärge kasutage
kuivatit, kui filter ei ole asetatud oma kohale.
3.5
2.22
61
Eco Puuvillane
Kuidas eemaldada alumine filter ja kondensaator:
Sünteetika
4
1.83
90
1. Avage alumine laadimisluuk.
* Energiamärgise näitajad põhinevad sellel programmil, programm
2. Haarake käepidemest ja tõmmake alumine filter välja.
on sobilik puuvillaste esemete kuivatamiseks ning on selleks kõige
3. Avage filtri tagumine külg ja eemaldage seesmise võrgu
energiasäästlikum. (Seadistus standard/vaikimisi algseaded).
pinnal olevad ebemed.
4. Puhastage alumise filtri kamber (seal võib olla vee jääk: see on
normaalne).
5a. Umbes iga 3 kuu järel on vajalik puhastada
kondensatsiooniseade (vt. joonis D), mis asub alumise filtri taga.
5b. Vajutage kondensaatori küljel olevad hoovad alla. Pärast
kondensaatori välja võtmist puhastage see voolava vee all.
5c. Asetage kondensaator tagasi ja tõstke hoovad üles.
6. Sulgege alumise filtri tagumine külg ja sisestage see oma
kohale.
7. Vajutage filtri käepida alla ja sulgege alumine laadimisluuk.
8. Veenduge, et õhu sisselaskeava oleks vaba.
TOOTE KIRJELDUS
1.
2.
3.
4.
Vee kogumise paak
Õhu sisselaskeava
Alumine filter ja kondensaator
Ukse filter
A
1
C
B
D
Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:
•
Külastage meie veebilehte docs.indesit.eu
•
QR-koodi kasutamine
•
Teise võimalusena
võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit
4
2
garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse
teenindusega, siis teatage neile oma toote
andmeplaadil olevad koodid.
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
ET
Kiirjuhend
TÄNAME, ET OSTSITE INDESIT TOOTE.
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige
TÕRKEOTSING
Enne
seadme
kasutamist
hoolikalt läbi
ohutusjuhend.
oma seade
aadressil
Tõrke korral
vaadake
enne Teenindusse helistamist allpool asuvat
tabelit.
Tõrked
on sageli lugege
väikse tähtsusega
ja neid
saab mõne
www.indesit.eu/register
minuti jooksul lahendada
Tõrge
Võimalik põhjus
Pistik pole korralikult pistikupesas
Pesukuivati ei
Pistikupesa on katki
hetics käivitu
On toimunud elektrikatkestus
otton
Crease
Laadimisluuk on avatud Care
hetics
On seatud viivitusaeg
licate
Kuivatustsükkel
ei käivitu
Jeans
Baby
Dryness
level
Sport
DEMO
Sound
Programmi käivitamiseks
pole nuppu Start/Paus
3 sec
vajutatud
Nupud lukustatud lisafunktsioon on
aktiveeritud, selle lisafunktsiooniga varustatud
mudelite
puhul
Drying
Start
Time
delay
Memo
Masinat on hooldatud ebakorrektselt
Programm, kestvus ja/või kuivatusaste pole
Kuivatsutsükkel sobivad kuivatatava pesu tüübi või kogusega
kestab liiga kaua
Pesu on liiga märg
Kuivati võib olla ülekoormatud
Programm ei ole On toimunud elektrikatkestus
veel lõpetanud
Märgutuled põlevad või vilguvad
Lahendus
Ühendage pistik pistikupesaga
Proovige ühedada mõni teine kodumasin sama pistikupesaga
Ärge kasutage elektriseadmeid, nt adapterid või pikendusjuhtmed,
pistikupesasse ühendamiseks või laiendamiseks
Oodake elektrikatkestuse lõppu
Sulgege laadimisluuk
Viitstardiga mudelite puhul: oodake seatud viivitusaja lõppu või
seadistage masin uuesti Konsulteerige osa Lisafunktsioonid
Vajutage nuppu Start/Paus
Konsulteerige osa Lisafunktsioonid, kui esineb Nupud lukustatud
lisafunktsioon, tühistage lisavalik Seadme väljalülitamine ei ole
lisafunktsiooni tühistamiseks piisav
Konsulteerige osa Hooldamine ning sooritage kirjeldatud toimingud
Konsulteerige osa Programmid ja lisafunktsioonid sobiva programmi
ja lisafunktsiooni leidmiseks
Tehke pesutsükkel suurema tsentrifuugimiskiirusega, et võimalikult
palju vett eemaldada
Konsulteerige osa Programmid, et valida kuivatisse laetava pesu
maksimaalne kogus
Elektrikatkestuse puhul on vajalik vajutada nuppu Start/Paus tsükli
taaskäivitamiseks
Vee kogumise
paak
Vee kogumise paak on täis
Tühjendage vee kogumise paak. Konsulteerige osa Hooldamine
Ukse filter ja/
või alumine
filter *
Tõrge masina tööks vajalikuks õhuvoolus
Puhastage ukse filter, alumine filter ja kontrollige, et õhu sisselaskeava
oleks vaba. Ebakorrektselt sooritatud hooldus võib kahjustada
masinat.
Alumine filter*
Alumine filter vajab puhastamist.
Puhastage alumine filter. Konsulteerige osa Hooldamine.
Tühistage Demorežiim. Järgmised toimingud tuleb sooritada järjest
LED lambid, mis vilguvad samaaegselt, näitavadilma
tõrget.
Tehke käesoleval
lehel sisse
kirjeldatud
toimingud.
pausideta.
Lülitage masin
ja seejärel
lülitage masin välja.
Kuivati
on
demorežiimil.
DEMO
näidik
põleb.
Lülitage kuivati välja ja eemaldage vooluvõrgust.
Avage koheselt
laadimisluuk
võtke pesu
välja, et see saaks
Vajutage
nuppu Start/Paus
kunijakäivitub
helisignaal.
jahtuda. Oodake umbes tund aega. Ühendage kuivati
vooluvõrguga,
laadige näidik
kuivatisse
pesu
ja taaskäivitage
Taaskäivitage
masin. „DEMO“
vilgub
ja seejärel
kustub
ard dry
kuivatustsükkel.
Lülitage kuivati välja ja eemaldage vooluvõrgust. Avage koheselt
laadimisluuk ja võtke pesu välja, et see saaks jahtuda. Oodake umbes
ger dry
15 minutit. Ühendage kuivati vooluvõrguga, laadige kuivatisse pesu
Mutrivõtme
on dry sümbol näitab
taaskäivitage
kuivatustsükkel.
Masina
andurid on
tuvastanud
tõrke.
Kui probleem
püsib,
helistage
Teenindusse ningjateatage
tähed ja
numbrid, mis vilguvad ekraanil, näiteks:
Kui probleem püsib, helistage Teenindusse ning teatage tähed
tõrke olemasolu.
Esimene ja teine LED horisontaalselt näidikute reas.
hetics
ja numbrid, mis vilguvad ekraanil.
Esimene LED vertikaalselt lisafunktsioonide reas.
otton DEMO
d dry + Tsükkel kestab
paar minutit.
Näiteks F3 ja F2
ard dry
ger dry
on dry
*Märkus: mõned mudelid on isepuhastuvad; nendega ei kaasne alumine filter. Konsulteerige osa Hooldamine.
Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:
•
Külastage meie veebilehte docs.indesit.eu
•
QR-koodi kasutamine
•
Teise võimalusena võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit
garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote
andmeplaadil olevad koodid.
hetics
ureds
icates
Start
delay
0
1400
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising