Whirlpool | WSIP 4O23 PFE | Setup and user guide | Whirlpool WSIP 4O23 PFE Uživatelská příručka

Whirlpool WSIP 4O23 PFE Uživatelská příručka
CS
NÁVOD K POUŽITÍ
DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU ZNAČKY WHIRLPOOL.
Pro získání komplexnější asistence a podpory zaregistrujte prosím svůj výrobek na
webových stránkách: www.whirlpool.eu/register
Předtím, než tento spotřebič použijete, pečlivě si pročtěte průvodce s názvem Zdraví a bezpečnost.
POPIS SPOTŘEBIČE
SPOTŘEBIČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
1
4
3
7
5
6
10
8
9
Service:
0000 000 00000
12
11
Horní koš
Příborová zásuvka
Sklopné klapky
Výškové nastavení horního koše
Horní ostřikovací rameno
Dolní koš
Power Clean® podporuje
Dolní ostřikovací rameno
Sestava filtru
Zásobník na sůl
Dávkovače mycího prostředku a leštidla
Typový štítek
Ovládací panel
F155261
13
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
3
4
5
6 78
Tlačítko zapnout/vypnout
Tlačítko volby programu
Tlačítko „Mycí prostředek – tablety“ (vše v jednom)
Tlačítko „Multizone“
Displej
Kontrolka „Multizone“
Kontrolka „Eco” program
Kontrolka „Odložený start“
Ukazatel čísla programu a zbývajícího času
9
10 11 12 13 14
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
15
16
17
Kontrolka „Uzavřený přívod vody“
Kontrolka „Nedostatek leštidla“
Kontrolka „Doplnění soli“
Kontrolka „Mycí prostředek – tablety“ (vše v jednom)
Tlačítko „Turbo“ s kontrolkou
Tlačítko „Power Clean® “ s kontrolkou
Tlačítko „Odložený start“ s kontrolkou
Tlačítko Spustit s kontrolkou
1
PRVNÍ POUŽITÍ
NABÍDKA NASTAVENÍ A SŮL
RADY PRO PRVNÍ POUŽITÍ
Po instalaci odstraňte zarážky z košů a pružné upevňovací prvky z horního koše.
NABÍDKA NASTAVENÍ
NASTAVENÍ
HODNOTY
(výchozí –
zvýrazněné)
Stupeň tvrdosti vody
(viz „Nastavení tvrdosti vody“
a „Tabulka tvrdosti vody“)
1|2|3|4|5
Množství leštidla
(viz „Nastavení dávkování leštidla“)
1|2|3|4|5
Spuštění programu
Pro nastavení zobrazování cyklu při
zapnutí spotřebiče.
„E“ = úsporná funkce „Eko“,
„L“ = poslední běh cyklu
E|L
Úroveň jasu
Pro nastavení úrovně jasu displeje.
„Lo“= nízká, „Hi“ = vysoká
2
• Nastavení tvrdosti vody je důležité.
Zásobník na sůl se nachází ve spodní části myčky (viz POPIS PROGRAMŮ)
a měl by být doplněn pokaždé, když na ovládacím panelu svítí kontrolka DOPLNIT SŮL
.
1. Vytáhněte spodní koš a odšroubujte víčko
zásobníku (proti směru hodinových ručiček)
2. Následující kroky provádějte pouze při
prvním použití: Naplňte zásobník soli vodou.
3. Umístěte trychtýř (viz obrázek) a naplňte
zásobník solí až po okraj (přibližně 1 kg);
odtékání určitého množství vody je přitom
normální.
4. Vyjměte trychtýř a otřete z otvoru přebytečnou sůl.
Ujistěte se, že je víčko pevně dotaženo, aby se do zásobníku nedostal
při mytí žádný mycí prostředek (to by mohlo vést k neopravitelnému
poškození změkčovače vody).
Po dokončení tohoto úkonu spusťte mycí program naprázdno (bez
nádobí).
Samotné použití programu „Předmytí“ NESTAČÍ.
Vyteklý slaný roztok nebo zrnka soli mohou způsobit silnou korozi a
nenapravitelně poškodit díly z nerezové oceli.
Na reklamace související s tímto problémem se nevztahuje záruka.
Poté, co do myčky nasypete sůl, zhasne kontrolka „DOPLNĚNÍ SOLI“.
Používejte výhradně sůl určenou pro myčky nádobí.
Nedoplníte-li sůl do zásobníku, může dojít k poškození změkčovače vody a topení.
Pokud potřebujete doplnit sůl, je nutné tento proces dokončit
před začátkem mycího cyklu.
NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY
Lo | Hi
Aby mohl změkčovač vody řádně fungovat, je nezbytné nastavit tvrdost vody podle skutečných hodnot platných pro vodu ve vašem
domě. Informaci o tvrdosti vody v řadu získáte od místního dodavatele
vody.
Tovární nastavení pro průměrnou tvrdost je „3“.
Hlasitost
Pro nastavení hlasitosti zvuků.
„OF“ (Vypnuto) = zvuky vypnuty,
„Lo“ = nízká hlasitost, „Hi“ = vysoká
hlasitost
OF | Lo | Hi
Osvětlení směřující k podlaze
(viz „Možnosti a funkce“)
„On“ = zapnuto, „OF“ = vypnuto
On | OF
Tovární nastavení
Pro obnovení výchozího továrního
nastavení všech hodnot nastavení
obsažených v nabídce nastavení.
Po aktivaci tohoto nastavení (ON)
se spotřebič VYPNE (OFF) a dojde
k obnově továrního nastavení.
„On“ = zapnuto, „OF“ = vypnuto
Použití soli vede k předcházení usazování VODNÍHO KAMENE na
nádobí a funkčních součástech myčky.
• Je důležité, aby zásobník soli nikdy nezůstal prázdný.
1. Zapněte spotřebič stiskem tlačítka Zapnout/Vypnout.
2. Vypněte spotřebič stiskem tlačítka Zapnout/Vypnout.
3. Podržte tlačítko SPUSTIT stisknuté po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.
4. Na displeji se objeví první možné nastavení (písmeno „A“) následované svojí hodnotou (například: 3).
5. Stisknutím tlačítek P můžete procházet seznam dostupných nastavení a zobrazit jejich hodnotu (viz tabulka níže) a poté stisknout
tlačítko SPUSTIT, pokud si přejete změnit hodnotu zobrazeného
nastavení: jeho hodnota začne blikat.
6. Pomocí tlačítek P změňte blikající hodnotu zvolených nastavení
a poté, pro uložení nové hodnoty, stiskněte tlačítko SPUSTIT: hodnota přestane blikat.
7. Pro změnu dalšího nastavení opakujte kroky 5–6.
8. K opuštění nabídky nastavení použijte tlačítko Zapnout/Vypnout
PÍSMENOVÉ
NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU SOLI
Pro provádění změn viz pokyny v části „NABÍDKA NASTAVENÍ“.
Tabulka tvrdosti vody
Stupeň
On | OF
°dH
°fH
Německé stupně
Francouzské stupně
1
Měkká
0-6
0 - 10
2
Střední
7 - 11
11 - 20
3
Středně tvrdá
12 - 17
21 - 30
4
Tvrdá
18 - 34
31 - 60
5
Velmi tvrdá
35 - 50
61 - 90
CS
PRVNÍ POUŽITÍ
LEŠTIDLO A MYCÍ PROSTŘEDEK
DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA
DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU
Díky leštidlu nádobí lépe schne. Zásobník leštidla A by měl být doplněn pokaždé, když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka NEDOSTATEK LEŠTIDLA
.
Používejte výhradně mycí prostředky určené pro myčky nádobí.
Pro dosažení optimálních výsledků je třeba používat mycí prostředek, leštidlo a sůl.
Doporučujeme používat mycí prostředky bez obsahu fosfátů a
chlóru, neboť tyto látky jsou škodlivé pro životní prostředí.
Dobré výsledky mytí závisejí rovněž na použití správného
množství mycího prostředku.
Překračování předepsaného množství nevede k účinnějšímu mytí a
zároveň zvyšuje znečištění životního prostředí.
B
A
1. Stlačením a zatažením páčky na víku zásobník B otevřete.
2. Opatrně nalijte leštidlo až po maximální hodnotu (110 ml) vyznačenou ryskou v hrdle zásobníku – zabraňte jeho přelití. Pokud
dojde k rozlití, setřete tekutinu okamžitě suchým hadrem.
3. Stiskněte víčko, dokud se s cvaknutím nezavře.
NIKDY nelijte leštidlo přímo do myčky.
NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ LEŠTIDLA
Nejste-li plně spokojeni s výsledky sušení, můžete nastavit množství
použitého leštidla.
Pro provádění změn viz pokyny v části „NABÍDKA NASTAVENÍ“.
Je-li úroveň dávkování leštidla nastavena na 1 (EKO), nebude dávkováno žádné leštidlo. Dojde-li leštidlo, kontrolka NEDOSTATEK LEŠTIDLA
se nerozsvítí.
V závislosti na konkrétním modelu myčky lze nastavit maximálně 5
úrovně. Tovární nastavení je „5“.
• Pokud jsou na nádobí patrné modravé odlesky, nastavte nízké hodnoty (2-3).
• Jsou-li na nádobí stopy vodního kamene, nastavte vyšší číslo (4-5).
Množství mycího prostředku lze přizpůsobit míře zašpinění
nádobí.
Je-li nádobí běžně zašpiněné, dávkujte přibližně 25g (práškového
mycího prostředku) nebo 25ml (tekutého mycího prostředku) a k
tomu jednu čajovou lžičku mycího prostředku přímo do prostoru
myčky. Používáte-li tablety, pak postačí jedna.
Je-li nádobí znečištěno pouze lehce nebo bylo-li před umístěním
do myčky opláchnuto, snižte přiměřeně dávkování mycího
prostředku (minimální množství 20 g/ml) a vynechte použití
prášku/gelu dávkovaného přímo do prostoru myčky.
Pro otevření zásobníku na mycí prostředek stiskněte tlačítko A.
Dávkujte mycí prostředek výhradně do suchého zásobníku B.
Prostředek pro předmytí dávkujte přímo do prostoru myčky.
B
A
1. Při dávkování mycího prostředku se
řiďte předchozími pokyny, abyste
odměřili správné množství. Uvnitř
zásobníku B se nacházejí značky,
které pomohou při dávkování
mycího prostředku.
2. Odstraňte zbytky mycího prostředku z okraje zásobníku a pak jej
zavřete tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
3. Tahem zavřete víčko zásobníku
mycího prostředku, dokud zavírací
prvek nezapadne na své místo.
Zásobník se automaticky otevře v pravou chvíli v závislosti na použitém programu.
Používáte-li tablety typu „vše v jednom“, doporučujeme stisknout
tlačítko MYCÍ PROSTŘEDEK – TABLETY, čímž se program přizpůsobí tak,
aby bylo možno dosáhnout co nejlepších výsledků mytí.
Používáte-li mycí prostředky typu „vše v jednom“, doporučujeme vám
v každém případě přidat i sůl, zvláště tehdy, je-li voda tvrdá či velmi
tvrdá (viz pokyny na obalu).
3
Fáze sušení
TABULKA PROGRAMŮ
Zásobník
mycího
prostředku
Délka
mycího
programu
(h:min)**)
Spotřeba
vody
(litry/cyklus)
Spotřeba
energie
(kWh/cyklus)
50°
4:00
9.0
0.74
P2 6th Sense®
50-60°
1:20 - 3:00
7.0 - 14.0
0.70 - 1.10
P3 Intenzivní
65°
-
2:40
17.0
1.30
P4 Každodenní
50°
-
1:20
10.0
1.10
P5 Křišťál
45°
-
1:40
12.0
1.00
P6 Rychlý 30’
50°
-
0:30
9.0
0.50
P7 Tichý
50°
-
3:35
16.5
1.00
0:10
4.5
0.01
0:50
9.5
0.70
Program
P1
Úsporný
program
P8 Předmytí
P9 Autočištění
Dostupné funkce*
-
)
Prostor
myčky
-
-
-
65°
-
-
B
-
Údaje pro „ÚSPORNÝ PROGRAM“ jsou měřeny v laboratorních podmínkách podle pokynů evropské normy EN 50242.
Poznámka pro zkušební laboratoře: Pro informace o zkušebních podmínkách srovnávací zkoušky EN napište na adresu: dw_test_support@whirlpool.com
Žádný z programů nevyžaduje jakékoli předchozí ošetření nádobí.
*) Ne všechny možnosti lze používat zároveň.
**) Délka programu, která se zobrazuje na displeji nebo je uvedena v příručce, je vypočítána za standardních podmínek. Skutečná doba se může lišit v
závislosti na mnoha vlivech, jako je např. teplota, tlak vstupní vody, teplota okolí, množství mycího prostředku, množství a typ nádobí, vyvážení nádobí,
zvolené doplňkové možnosti a kalibrace snímačů. Kalibrace snímačů může program prodloužit až o 20 min.
Spotřeba v pohotovostním režimu: Spotřeba v zapnutém stavu: 5 W – Spotřeba ve vypnutém režimu: 0,5 W
POPIS PROGRAMŮ
Instructions on wash cycle selection.
P1 ÚSPORNÝ PROGRAM
P6 RYCHLÝ 30’
P2 6th SENSE®
P7 TICHÝ
Běžně zašpiněné nádobí. Jedná se o standardní program, který je
nejvýhodnější z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
Pro běžně zašpiněné nádobí se zaschlými nečistotami. Myčka zjistí
úroveň zašpinění nádobí a odpovídajícím způsobem nastaví program.
Když senzor snímá úroveň znečištění nádobí, na displeji se zobrazí odpovídající symbol a aktualizuje se délka cyklu.
P3 INTENZIVNÍ
Program doporučený pro velmi špinavé nádobí, hlavně hrnce a pánve
(nepoužívat Ina jemné nádobí).
P4 KAŽDODENNÍ
Běžně zašpiněné nádobí. Běžný každodenní program zajišťující optimální účinnost mytí a sušení v kratším čase.
P5 KŘIŠŤÁL
Program pro choulostivé nádobí, které je citlivější na vysoké teploty,
jako jsou například sklenice a hrnky.
4
Program pro omezené množství běžně zašpiněného nádobí. Zajišťuje
optimální účinnost mytí v kratším čase.
Ideální pro noční provoz spotřebiče. Zajišťuje optimální účinnost mytí
a sušení při minimální hladině hluku.
P8 PŘEDMYTÍ
Používejte pro opláchnutí nádobí, které plánujete mýt později. V tomto programu se nepoužívá žádný mycí prostředek.
P9 AUTOČIŠTĚNÍ
Programurčený k údržbě myčky.
Vyčistí vnitřek spotřebiče pomocí horké vody.
Poznámka:
Vezměte prosím na vědomí, že mycí programy jako „Rychlý“ nebo „Fast“
jsou nejúčinnější pro lehce zašpiněné nádobí.
Chcete-li dále snížit spotřebu, spouštějte myčku jen tehdy, je-li
plná.
CS
MOŽNOSTI A FUNKCE
MOŽNOSTI lze volit přímo stiskem příslušného tlačítka (viz OVLÁDACÍ PANEL).
Není-li možnost kompatibilní se zvoleným programem viz TABULKA PROGRAMŮ, příslušná kontrolka třikrát rychle zabliká a
ozve se zvukové znamení. Možnost nebude zvolena.
MYCÍ PROSTŘEDEK V TABLETÁCH
(vše v jednom)
Toto nastavení vám umožní přizpůsobit průběh programu typu použitého mycího prostředku. Používáte-li mycí
prostředky typu „vše v jednom“ ve formě tablet (leštidlo,
sůl a mycí prostředek v 1 dávce), stiskněte tlačítko „MYCÍ
PROSTŘEDEK – TABLETY“ (rozsvítí se příslušný symbol).
Používáte-li mycí prostředek v prášku, měla by být tato
možnost vypnuta.
MULTIZONE
Pokud je k mytí pouze malé množství nádobí, lze využít funkce
polovičního naplnění, která šetří vodu, elektrickou energii,
vodu i mycí prostředek.
Vyberte kompatibilní program (viz „Tabulka programů“) a poté
stiskněte tlačítko MULTIZONE: na displeji se objeví symbol
zvoleného koše:
(zvolen pouze spodní koš)
(zvolen pouze horní koš)
ODLOŽENÝ START
Spuštění programu lze odložit o dobu mezi 30 min až 24
hodinami.
1. Zvolte program a případné další možnosti. Odložení spuštění
programu nastavíte stiskem tlačítka ODLOŽENÝ START
(opakovaně). Spuštění programu lze odložit o 30 minut až
24 hodin. Pokud je při nastavování dosaženo hodnoty „24
hodin“, stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ START ještě jednou, aby
se funkce ODLOŽENÝ START deaktivovala.
2. Stiskněte tlačítko SPUSTIT a do 4 sekund zavřete dvířka:
časovač začne odpočítávat.
3. Po vypršení stanoveného času kontrolka zhasne a program
se automaticky spustí.
Po spuštění programu již funkci ODLOŽENÝ START zvolit
nelze.
UZAVŘENÝ VODOVODNÍ KOHOUTEK –
výstražná signalizace
Kontrolka bliká v případě, že je uzavřen přívod vody nebo
voda nepřitéká.
(zvolen pouze přihrádka na příbory)
Jako výchozí je nastaveno mytí ve všech koších.
Volba je VYPNUTA.
TURBO
OSVĚTLENÍ SMĚŘUJÍCÍ K PODLAZE
Kontrolka LED svítící na podlahu indikuje, že myčka nádobí
je v provozu.
Světlo svítí po celou dobu cyklu a zhasne na jeho konci.
Tato funkce se aktivuje v rámci výchozího nastavení, nicméně
lze ji deaktivovat v „NABÍDCE NASTAVENÍ“.
Tuto možnost lze použít pro zkrácení délky hlavních programů
při zachování stejné úrovně mytí a sušení. Zvolte kompatibilní
program (viz „Tabulka programů“), stiskněte tlačítko TURBO a
rozsvítí se kontrolka. Možnost zrušíte opětovným stisknutím
tlačítka.
POWER CLEAN®
Díky přídavným vodním tryskám umožňuje tato funkce
intenzivnější a účinnější mytí nádobí ve vymezené části
spodního koše (viz strana 6 „Power Clean ve spodním koši“).
Tato funkce se doporučuje pro mytí rendlíků a hrnců. Zvolte
kompatibilní program (viz „Tabulka programů“) a stiskněte
toto tlačítko pro aktivaci funkce POWER CLEAN (rozsvítí se
kontrolka).
5
PLNĚNÍ KOŠŮ
PŘÍBOROVÁ ZÁSUVKA
Třetí koš je určen na příbory.
Příbory ukládejte tak, jak je znázorněno na
obrázku.
Oddělené umístění příborů usnadňuje
jejich pozdější úklid a zlepšuje sušení.
Nože a další ostré nástroje musí být
umístěny ostřím dolů.
DOLNÍ KOŠ
Je určen na hrnce, tácy, talíře, salátové mísy,
příbory atp. Velké talíře a poklice by měly
být umístěny po stranách, aby se předešlo
jejich kontaktu s ostřikovacími rameny.
Dolní koš je vybaven opěrkami, které lze
ve svislé poloze použít k umístění talířů
nebo v horizontální (dolní) poloze ke
snadnému umístění hrnců a salátových
misek.
(příklad plnění dolního koše)
HORNÍ KOŠ
Sem vkládejte jemné a lehké nádobí: sklenice, hrnky, tácky a mělké salátové mísy.
Horní koš je vybaven opěrkami, které lze
ve svislé poloze použít k umístění podšálků a dezertních talířů, nebo v nižší poloze
k umístění misek a nádob na potraviny.
(příklad naplnění horního koše)
NASTAVENÍ VÝŠKY HORNÍHO KOŠE
Výšku horního koše lze nastavit: Při umístění
do vyšší polohy lze do spodního koše vkládat
objemnější kusy, v nižší poloze pak lze nejlépe
využít sklopných opěrek – v horní části se tak
vytvoří větší prostor a předejde se kolizím s
předměty uloženými ve spodním koši.
Horní koš je vybaven zařízením pro nastavení
výšky horního koše (viz obr.), bez nutnosti používat páky. Stačí koš prostě zvednout za strany,
dokud nezapadne do stabilní horní polohy.
Pro návrat koše zpět do dolní polohy stiskněte páky A po stranách
koše a zatlačte koš dolů.
Důrazně doporučujeme neměnit polohu koše, je-li plný.
NIKDY nesnižujte ani nezvyšujte polohu koše pouze na jedné straně.
SKLOPNÉ OPĚRKY S NASTAVITELNOU POLOHOU
Postranní sklopné opěrky lze
sklopit nebo vyklopit za účelem
lepšího uspořádání nádobí v
koši.
Do sklopných opěrek je možno
bezpečně umístit sklenice na
víno, a to tak, že stopku každé
z nich opřeme do příslušného
vybrání.
Podle modelu:
– vyklopení opěrek: je třeba je
posunout nahoru a otočit jimi
nebo je uvolnit z příchytek a zatáhnout směrem dolů;
– sklopení opěrek: je třeba jimi otočit a posunout je dolů, nebo je
vytáhnout směrem nahoru a připnout do příchytek.
6
FUNKCE „POWER CLEAN®“ VE SPODNÍM KOŠI
Při funkci „Power Clean®“ se používají
speciální proudy vody v zadní části myčky k
intenzivnějšímu mytí velmi špinavého
nádobí. Dolní koš je vybaven zařízením
Space Zone, speciální výsuvnou opěrkou v
zadní části koše, kterou lze použít k opření
pánví či pekáčů ve svislé poloze, kdy zabírají
méně místa.
Umístěte hrnce a kastroly proti ústí
Power Clean® a aktivujte funkci
POWER CLEAN na panelu.
Jak používat funkci „Power Clean®“:
1. Upravte prostor (G) pro účinné
mytí „Power Clean®“ sklopením
zadních držáků talířů. Tím uvolníte prostor pro hrnce.
2. Hrnce a kastroly položte svisle
do prostoru „Power Clean®“.
Hrnce je třeba naklonit směrem
k vodním tryskám.
CS
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. KONTROLA PŘIPOJENÍ VODY
Zkontrolujte, zda je myčka připojena k vodovodní síti a zda je
otevřený přívodní ventil.
2. PLNĚNÍ KOŠŮ
(viz PLNĚNÍ KOŠŮ)
3. PLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO PROSTŘEDKU
(viz TABULKA PROGRAMŮ).
4. ZAPNUTÍ MYČKY
Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT. Vezměte prosím na vědomí, že tlačítka se deaktivují v případě otevření
dvířek z více než 3/4 ze svislé (zavřené) polohy.
5. VOLBA PROGRAMU A PŘIZPŮSOBENÍ CYKLU
Podle druhu nádobí a míry jeho zašpinění zvolte nejvhodnější
program (viz POPIS PROGRAMŮ).
Na displeji se zobrazí písmeno „P“ následované číslem programu
(např. „P 1“). Stiskem tlačítek P dochází ke změně programu. Vyberte požadované možnosti (viz MOŽNOSTI A FUNKCE).
6. SPUŠTĚN
Spusťte mycí cyklus pomocí tlačítka SPUSTIT (kontrolka svítí) a
uzavřením dvířek do 4 sekund. Při spuštění programu uslyšíte
jedno pípnutí. Nebudou-li dvířka do 4 sekund uzavřena, bude znít
výstražné zvukové upozornění. V takovém případě dvířka otevřete,
stiskněte tlačítko SPUSTIT a během 4 sekund dvířka opětovně
uzavřete:
7. KONEC MYCÍHO CYKLU
Ukončení mycího cyklu je signalizováno zapípáním, přičemž
na displeji se zobrazí END. Otevřete dvířka a vypněte spotřebič
stiskem tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT . Před vyklízením nádobí
chvíli počkejte, předejdete tak popálení. Vykliďte nádobí z košů –
začněte spodním.
Spotřebič se při delší nečinnosti vypne, aby tak šetřil elektrickou
energii.
Je-li nádobí znečištěno pouze lehce nebo bylo-li před umístěním do
myčky opláchnuto, snižte přiměřeně dávkování mycího prostředku.
ZMĚNA BĚŽÍCÍHO PROGRAMU
Došlo-li k výběru nesprávného programu, je možné jej změnit, a
to za předpokladu, že od jeho startu uplynula pouze krátká chvíle:
Otevřete dvířka (pozor na HORKOU páru!), stiskněte a podržte tlačítko
ZAPNOUT/VYPNOUT a spotřebič se vypne. Stisknutím tlačítka
ZAPNOUT/VYPNOUT spotřebič opět zapněte a zvolte nový mycí program spolu s požadovanými možnostmi; Spusťte mycí cyklus pomocí
tlačítka SPUSTIT a uzavřením dvířek do 4 sekund.
PŘIDÁNÍ DALŠÍHO NÁDOBÍ
Aniž byste spotřebič vypínali, otevřete dvířka (symbol „:“ přestane
blikat a místo toho začne blikat LED kontrolka SPUSTIT (pozor na
HORKOU páru!) a vložte nádobí do myčky. Stiskněte tlačítko
„SPUSTIT a do 4 sekund zavřete dvířka. Mycí cyklus bude pokračovat
od bodu, ve kterém byl přerušen.
NAHODILÁ PŘERUŠENÍ
Dojde-li k otevření dvířek v průběhu mycího cyklu, popřípadě k
výpadku elektrického napájení, cyklus se zastaví. Stiskněte tlačítko
„SPUSTIT a do 4 sekund zavřete dvířka. Mycí cyklus bude pokračovat
od bodu, ve kterém byl přerušen.
DOPORUČENÍ A TYPY
RADY
Před plněním košů odstraňte z nádobí všechny zbytky jídel a vyprázdněte sklenice. Nádobí není třeba oplachovat pod tekoucí vodou.
Uspořádejte nádobí v myčce tak, aby pevně leželo na místě a nepřepadávalo; nádoby vkládejte dnem vzhůru a vydutými vypuklými
povrchy šikmo, aby voda měla přístup ke všem povrchům a zároveň
mohla volně odtékat.
Varování: Víka, madla, podnosy a pánve nesmí bránit ostřikovacím
ramenům myčky v pohybu.
Drobné předměty vkládejte do koše na příbory.
Velmi znečištěné nádobí a hrnce umisťuje do spodního koše, protože
v této části myčky je proud vody silnější, a lze tak dosáhnout lepší
výkonnosti.
Po naplnění myčky ověřte, že se ostřikovací ramena mohou volně
otáčet.
HYGIENA
Aby se předešlo vzniku usazenin a zápachu v myčce, spusťte nejméně
jednou měsíčně program s vysokou teplotou. Použijte čajovou lžičku
mycího prostředku a vsypte ji do prázdné myčky.
NEVHODNÉ NÁDOBÍ
• Dřevěné nádobí a příbory.
• Jemné zdobené sklenice, umělecké, ručně vyrobené a starožitné
nádobí. Jejich zdobení není dostatečně odolné.
• Části z plastu neodolávající vysokým teplotám.
• Měděné a cínové nádobí.
• Nádobí zašpiněné popelem, voskem, mazacím tukem či inkoustem.
Barva ozdob na skle a hliníkových/stříbrných kusů nádobí může
během mytí vyblednout. Některé druhy skla (např. křišťálové předměty) mohou po několika mycích cyklech zmatnět.
POŠKOZENÍ SKLA A NÁDOBÍ
• Používejte výhradně sklenice a porcelán, u nichž výrobce zaručuje
možnost mytí v myčce.
• Používejte jemný mycí přípravek vhodný na porcelánové nádobí
• Vyjměte sklo a příbory z myčky hned po skončení mycího cyklu.
7
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
UPOZORNĚNÍ: Před čištěním či prováděním údržby vždy vytáhněte spotřebič ze zásuvky. Při čištění zařízení nepoužívejte
hořlavé kapaliny.
ČIŠTĚNÍ MYČKY
Stopy nečistot ve vnitřním prostoru spotřebiče lze
odstranit pomocí vlhkého hadříku s trochou octa.
Vnější povrchy stroje a ovládací panel lze čistit jemným navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky s drsnými částicemi.
Po několika mycích cyklech zkontrolujte sestavy filtrů a pečlivě je propláchněte pod tekoucí vodou s pomocí nekovového kartáčku. Řiďte se
následujícími pokyny:
1. Otočte válcovým filtrem A proti směru chodu hodinových ručiček
a vyjměte jej (obr. 1).
2. Mírným tlakem na postranní klapky vyjměte miskový filtr B (obr. 2).
3. Vysuňte nerezový deskový filtr C (obr. 3).
4. Prohlédněte prostor pod filtrem a odstraňte případné zbytky jídla.
NIKDY NEODSTRAŇUJTE ochranu čerpadla mycího cyklu (detail v
černé barvě) (obr. 4).
12
PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ZÁPACHU
Dvířka spotřebiče nechávejte vždy pootevřená – tím umožníte vysychání vlhkosti.
Pravidelně čistěte těsnění kolem dveří i zásobník mycího prostředku
pomocí navlhčené houbičky. Tímto způsobem předejdete zachycení
zbytků jídla v záhybech těsnění, což je hlavní příčinou vzniku zápachu.
KONTROLA PŘÍVODNÍ HADICE VODY
Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská.
Jeví-li známky poškození, vyměňte ji za novou, kterou získáte
prostřednictvím servisního střediska nebo u specializovaného
obchodníka. V závislosti na typu hadice:
A
B
A
34
C
Je-li přívodní hadice průhledná, kontrolujte pravidelně, zda se na ní
neobjevují výrazně barevná místa. Pokud ano, může v nich dojít k
úniku vody a hadici je třeba vyměnit.
U hadic s bezpečnostním systémem: Zkontrolujte malé okénko na
bezpečnostním ventilu (viz šipka). Je-li červené, došlo ke spuštění
funkce bezpečnostního zastavení a hadici je třeba vyměnit za novou.
Pro odšroubovávání této hadice stiskněte uvolňovací tlačítko.
ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍ HADICE
Je-li přívodní hadice nová nebo nebyla-li dlouho používána, propláchněte ji vodou a zkontrolujte, zda neobsahuje nečistoty. Teprve
pak proveďte připojení. Nedodržíte-li tento postup, může dojít k
ucpání vstupu vody a poškození myčky.
ČIŠTĚNÍ SESTAVY FILTRU
Pravidelně čistěte sestavu filtru, aby nebyla ucpaná a voda mohla
řádně odtékat.
Sestava filtru se skládá ze tří filtrů, které pomáhají z mycí vody odstranit zbytky potravin a umožňují její následnou recirkulaci: pro dosažení
co nejlepších výsledků mytí je třeba udržovat filtry čisté.
Myčka nesmí být používána bez filtrů nebo s nedotaženými filtry.
8
Po vyčištění filtry vraťte na jejich místo a zajistěte je; je to zásadní pro
zachování funkčnosti myčky.
ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN
Někdy se stane, že se do ostřikovacích ramen dostane zbytek jídla
a ucpe některou z jeho trysek.
Doporučujeme proto občasnou kontrolu ramen a jejich vyčištění malým
nekovovým kartáčkem.
Horní ostřikovací rameno sejmete
pootočením plastového upevňovacího kroužku proti směru hodinových ručiček. Horní rameno lze
otočit tak, že jeho strana s větším
množstvím otvorů směřuje vzhůru.
Spodní ostřikovací rameno lze vyjmout zatažením směrem nahoru.
CS
INSTALACE
UPOZORNĚNÍ: Pokud bude spotřebič někdy třeba stěhovat,
udržujte ho ve vertikální poloze; v nezbytných případech je možno jej položit na záda
PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY
Úpravu přívodu vody pro připojení myčky by měl provést oprávněný
technik.
Přívodní a vypouštěcí hadice lze natočit vpravo či vlevo, a zajistit tak
ideální instalaci.
Přesvědčte se, že myčka neohýbá ani nemačká žádnou z hadic.
PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍ HADICE
• Propláchněte ji vodou, dokud není zcela čistá.
• Našroubujte přívodní hadici pevně na její místo a otevřete ventil.
Není-li přívodní hadice dost dlouhá, navštivte specializovaný obchod
nebo kontaktujte autorizovaného technika.
Tlak vody musí být v rámci hodnot uvedených v tabulce technických
údajů – v opačném případě může dojít k nesprávnému fungování.
Přesvědčte se, že hadice není ohnutá ani stlačená.
SPECIFIKACE PŘÍVODU VODY:
PŘÍVOD VODY
studená či teplá (max. 60 °C)
VSTUPNÍ ŠROUBENÍ
3/4"
TLAK VODY
0,05–1 MPa (0,5–10 bar)
7,25–145 psi
PŘIPOJENÍ VÝPUSTNÉ HADICE
Připojte výpustnou hadici k odpadu o minimálním průměru 2 cm A
Připojení výstupní hadice na odpad musí být ve výšce 40 až 80 cm od
podlahy nebo povrchu, na němž myčka stojí
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
VAROVÁNÍ: Za žádných okolností se přívodní hadice nesmí
řezat – obsahuje vodiče pod napětím.
Před zapojením přívodního kabelu do zásuvky se přesvědčte, že:
• zásuvka je uzemněná
a odpovídá platným předpisům;
• zásuvka je schopna zvládnout maximální zátěž zařízení uvedenou
na typovém štítku na vnitřní straně dveří (viz POPIS SPOTŘEBIČE);
• napájecí napětí odpovídá hodnotám uvedeným na typovém štítku
na vnitřní straně dveří;
• zásuvka je kompatibilní se zástrčkou na přívodním kabelu spotřebiče.
IV opačném případě požádejte autorizovaného technika, aby zástrčku
vyměnil (viz SERVISNÍ STŘEDISKO). Nepoužívejte prodlužovací kabely
nebo sdružené zásuvky. Po instalaci zařízení by měly být napájecí
kabel i příslušná zásuvka snadno dostupné.
Kabel nesmí být ohnutý ani zmáčknutý.
Dojde-li k poškození přívodního kabelu, požádejte o jeho výměnu
výrobce nebo autorizované servisní středisko. Předejdete tak nebezpečným situacím.
Společnost nenese odpovědnost za nehody vzniklé v situaci, kdy toto
pravidlo nebylo dodrženo.
UMÍSTĚNÍ A VYROVNÁNÍ
1. Umístěte myčku na vodorovnou pevnou podlahu. Není-li podlaha
rovná, lze pomocí přední patky spotřebiče nastavit správnou vodorovnou polohu. Po správném vyrovnání bude spotřebič stabilnější a
méně náchylný k vibracím při provozu.
2. Před zasunutím myčky nalepte nad ni ze spodní strany dřevěné
pracovní desky průhledný pruh samolepicího plastu. Ochráníte tak
desku před případnou kondenzací vodních par.
3. Umístěte myčku tak, aby její boční panely či zadní strana byly v
kontaktu se sousedními skříňkami či stěnami. Tento spotřebič lze
také zasunout pod pracovní desku.
MAX 80 cm
MIN 40 cm
4. Výšku zadní patky nastavíte pomocí otáčení červeného šestiúhelníkového pouzdra ve středu spodní částí myčky pomocí šestiúhelníkového klíče velikosti 8 mm. Otáčením po směru hodinových
ručiček se výška zvyšuje a v opačném směru se snižuje.
ROZMĚRY A KAPACITA:
Před připojením hadice k odpadu pod dřezem sejměte plastovou
zátku B.
ŠÍŘKA
448 mm
VÝŠKA
820 mm
OCHRANA PROTI ZATOPENÍ
HLOUBKA
555 mm
KAPACITA
10 standardních sad nádobí
Ochrana proti zatopení. Pro ochranu před zatopením je myčka:
– vybavena speciálním systémem blokujícím přívod vody v případě
vzniku nenadálých událostí nebo úniku vody ze spotřebiče.
Některé modely jsou rovněž vybaveny doplňkovým bezpečnostním
zařízením Zastavení přívodu vody, které zaručuje ochranu před zatopením i v případě prasknutí přívodní hadice.
Za žádných okolností se přívodní hadice nesmí řezat – obsahuje vodiče
pod napětím.
9
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Může se stát, že vaše myčka nebude pracovat správně.
Předtím, než kontaktujete servisní středisko, se přesvědčte, zda nelze závadu odstranit svépomocí podle následujícího seznamu.
PROBLÉMY
MOŽNÉ PŘÍČINY
ŘEŠENÍ
Myčka se
nespouští nebo
nereaguje na
povely.
Spotřebič není správně připojen do zásuvky.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Výpadek proudu.
Myčka se automaticky spustí po obnovení napájení.
Dveře myčky nejsou dobře zavřené.
Důkladně zavřete dveře, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
Myčka nereaguje na povely.
Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT a po cca
jedné minutě jej znovu zapněte a vynulujte program.
Dveře nelze
zavřít.
Koše nejsou zcela zasunuté.
Ověřte, zda jsou koše zcela zasunuté.
Dvířka nejsou uzamknuta.
Důkladně zavřete dveře, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
Myčka je příliš
hlučná.
Nádobí na sebe naráží.
Uspořádejte nádobí správným způsobem (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Vzniká nadměrné množství pěny.
Mycí prostředek nebyl správně dávkován nebo není vhodný pro
použití v myčkách nádobí (viz DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO
PROSTŘEDKU).
Zvolený program nezahrnuje fázi sušení.
Vyresetujte aktuální cyklus VYPNUTÍM a opětovným zapnutím
myčky. Poté zvolte nový program, stiskněte tlačítko Spustit a zavřete
dvířka. Nepřidávejte prosím žádný mycí prostředek.
Došlo leštidlo nebo není dostatečná koncentrace.
Zkontrolujte v tabulce programů, zda zvolený program zahrnuje sušení.
Nádobí je z plastu s nepřilnavou úpravou.
Doplňte leštidlo nebo nastavte vyšší dávkování (viz DOPLNĚNÍ
DÁVKOVAČE LEŠTIDLA).
Nádobí nebylo v myčce správně uspořádáno.
Výskyt kapek vody je zde normální (viz RADY).
Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet – brání
jim nádobí.
Uspořádejte nádobí správným způsobem (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Mycí cyklus je příliš jemný anebo je účinnost mycího
prostředku příliš nízká.
Uspořádejte nádobí správným způsobem (viz PLNĚNÍ KOŠŮ).
Vzniká nadměrné množství pěny(viz SERVISNÍ STŘEDISKO).
Zvolte vhodný mycí cyklus (viz TABULKA PROGRAMŮ).
Nádobí není
suché.
Nádobí není
umyté.
Víčko zásobníku leštidla není dobře uzavřeno.
Filtr je znečištěný či ucpaný.
Myčka nenapouští vodu, zobrazí
se výstražné
upozornění „H2O“
nebo „F06“.
Na nádobí a
sklenicích jsou
patrné bílé
usazeniny (vodní
kámen).
Došla sůl.
Přesvědčte se, že je víčko na zásobníku leštidla dobře zavřené.
V potrubí není voda nebo je uzavřený přívodní ventil.
Vyčistěte sestavu filtru (see ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ).
Vypouštěcí hadice je ohnutá.
Naplňte zásobník soli (viz NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU SOLI).
Sítko v napouštěcí hadici je ucpané; je třeba jej vyčistit.
Zkontrolujte, zda je v potrubí voda a zda je otevřený přívodní ventil.
Nízké dávkování soli.
Zajistěte, aby vypouštěcí hadice nebyla ohnutá (viz INSTALACE) nastavte nový program a spusťte myčku znovu.
Nesprávné nastavení tvrdosti vody.
Po kontrole a vyčištění vypněte a opět zapněte myčku a spusťte nový
program.
Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.
Naplňte zásobník soli (viz NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU SOLI).
Došlo leštidlo nebo je jeho dávkování příliš nízké.
Zvyšte hodnoty (viz tabulka tvrdosti vody).
Nádobí a sklenice
na sobě mají modré stopy nebo
Dávkování leštidla je příliš vysoké.
mají namodralý
nádech.
10
Mycí prostředek nebyl správně dávkován nebo není vhodný pro
použití v myčkách nádobí (viz DOPLNĚNÍ DÁVKOVAČE MYCÍHO
PROSTŘEDKU).
Vyresetujte aktuální cyklus VYPNUTÍM a opětovným zapnutím myčky.
Poté zvolte nový program, stiskněte tlačítko Spustit a zavřete dvířka.
Nepřidávejte prosím žádný mycí prostředek.
Zkontrolujte, zda je uzávěr zásobníku na sůl správně zavřený.
CS
TECHNICKÝ LIST
Technické údaje včetně informace o spotřebě elektrické energie lze
stáhnout z webových stránek: docs.whirlpool.eu
KONTAKTOVÁNÍ CENTRA POPRODEJNÍCH SLUŽEB
Podrobné kontaktní údaje naleznete
v záruční příručce. Obracíte-li se na naše
centrum poprodejních služeb pro zákazníky, uveďte prosím kódy z identifikačního
štítku vašeho výrobku.
IEC 436
:
11
400011327251B
05/2019 ks - Xerox Fabriano
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising