Whirlpool | HSIC 3T127 C | Setup and user guide | Whirlpool HSIC 3T127 C Упутство за употребу

Whirlpool HSIC 3T127 C Упутство за употребу
UPUTSTVO ZA SVAKODNEVNU
UPOTREBU
HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE
HOTPOINT-ARISTON. Kako biste dobili kompletniju podršku, molimo da registrujete Vaš uređaj na:
www.hotpoint.eu/register.
SR
Bezbednosna uputstva, kao i uputstvo za upotrebu i
održavanje možete preuzeti na našoj Veb lokaciji
docs.hotpoint.eu i tako što ćete slediti uputstva na
poleđini ove brošure.
Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo „Zdravlje i Bezbednost“.
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1
2
3
4
6
5
7
10
8
9
Service:
0000 000 00000
12
11
Gornja korpa
Sklopiva krilca
Podešivač visine gornje korpe
Gornja prskalica
Donja korpa
Prostorna zona
Korpa za pribor za jelo
Donja prskalica
Sklop filtera
Rezervoar za so
Posude za deterdžent i sredstvo za ispiranje
Natpisna pločica
Kontrolna tabla
13
KONTROLNA TABLA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
67 8
Dugme za uključivanje-isključivanje/ponovno
podešavanje sa svetlosnim indikatorom
Dugme za biranje programa
Svetlosni indikator za dopuna soli
Svetlosni indikator za sredstvo za ispiranje
Broj programa in indikator zakasnitve
Svetlosni indikator za Tabletu (Tab)
9
11
10
7.
8.
9.
10.
11.
Ekran
Svetlosni indikator za „Zone Wash“
Dugme za „Zone Wash“
Dugme za odlaganje
Dugme za početak/pauzu sa svetlosnim indikatorom /
Tableta (Tab)
1
PRVA UPOTREBA
SO, SREDSTVO ZA ISPIRANJE I DETERDŽENT
SAVETI U VEZI SA PRVOM UPOTREBOM
Nakon ugradnje, uklonite zapušače sa korpi i elastične elemente za zadržavanje sa gornje korpe.
PUNJENJE REZERVOARA SOLE
Upotreba soli sprečava stvaranje KAMENCA na posuđu i na funkcionalnim komponentama mašine.
• Važno je da rezervoar za so nikada ne bude prazan.
• Važno je podesiti tvrdoću vode.
Rezervoar za so se nalazi u donjem delu mašine za sudove (videti OPIS
PROGRAMA) i treba da se napuni kada se upali Svetlosni indikator DOPUNA SOLI
na kontrolnoj tabli.
1. Uklonite donju korpu i odvrnite poklopac rezervoara (u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu).
2. Samo prvi put kada ovo radite: napunite rezervoar za so vodom.
3. Postavite levak (vidite sliku) i napunite rezervoar za so do ivice (oko 1 kg); nije neuobičajeno da malo vode iscuri.
4. Uklonite levak i obrišite ostatke soli sa otvora.
Vodite računa da poklopac bude čvrsto zavijen,
tako da deterdžent ne može da uđe u posudu tokom programa pranja
(to može da ošteti omekšivač za vodu tako da se ne može popraviti).
Kad god je potrebno da dodate so, obavezno je da obavite proceduru pre početka ciklusa pranja.
PODEŠAVANJE TVRDOĆE VODE
Da bi omekšivač za vodu radio kako treba, neophodno je da tvrdoća
vode bude podešena na osnovu stvarne tvrdoće vode u vašoj kući.
Ove informacije možete dobiti od lokalnog snabdevača vodom.
Fabričko podešavanje je prosečno (3) tvrdoće vode.
• Uključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Zadržite dugme P 5 sekundi, dok se ne začuje zvučni signal.
• Uključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Uključeni su i broj nivoa trenutnog biranja i svetlosni indikator za so.
• Pritisnite taster P za izbor željene tvrdoće vode (videti TABELU TVRDOĆE VODE).
Tabela tvrdoće vode
Nivo
°dH
°fH
nemački stepeni
francuski stepeni
1
Meka
0-6
0 - 10
2
Srednja
7 - 11
11 - 20
3
Prosečna
12 - 17
21 - 30
4
Tvrda
18 - 34
31 - 60
5
Veoma tvrda
35 - 50
61 - 90
• Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI
Podešavanje je završeno!
Čim se ovaj postupak završi, pokrenite program bez punjenja.
Koristite samo so koja je posebno napravljena za mašine za pranje
sudova.
Nakon što sipate so u mašinu, svetlosni indikator za DOPUNA SOLI se
isključuje.
Ako posuda za so nije puna, može doći do oštećenja omekšivača
vode i grejača.
2
PUNJENJE POSUDA ZA SREDSTVO ZA ISPIRANJE
Sredstvo za ispiranje olakšava SUŠENJE posuđa. Posuda za sredstvo za
ispiranje AB treba da se napuni kada se upali svetlosni indikator DOPUNA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
na kontrolnoj tabli.
B
A
1. Otvorite posudu B tako što ćete pritisnuti i povući na gore jezičak na poklopcu.
2. Pažljivo sipajte sredstvo za ispiranje do oznake za maksimum (110 ml)
na prostoru za punjenje - izbegavajte prosipanje. Ako se to dogodi,
odmah obrišite prosuto suvom krpom.
3. Pritisnite poklopac dok se ne začuje zvuk škljocanja.
NIKADA ne sipajte sredstvo za ispiranje direktno u kadicu.
PODEŠAVANJE DOZIRANJA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Ako niste u potpunosti zadovoljni rezultatima sušenja, možete da podesite količinu sredstva za ispiranje koja se koristi.
• Uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Isključite je pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Pritisnite dugme P tri puta - začuće se zvučni signal.
• Uključite je pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Broj trenutno izabranog nivoa i svetlosni indikator sredstva za ispiranje
trepere.
• Pritisnite dugme P da biste izabrali nivo količine sredstva za ispiranje
koje će se koristiti.
• Isključite pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
Podešavanje je završeno!
Ako je nivo sredstva za ispiranje podešen na NULU (ECO), sredstvo za
ispiranje se neće koristiti. Svetlosni indikator NIZAK NIVO SREDSTVA
ZA ISPIRANJE neće svetleti ako nestane sredstva za ispiranje.
Mogu se podesiti maksimalno 5 nivoa u zavisnosti od modela mašine
za pranje sudova. Fabričko podešavanje zavisi od modela, sledite
gorenavedena uputstva da biste proverili za svoju mašinu.
• Ako vidite plavičaste tragove na posuđu, podesite nizak broj (1-2) .
• Ako na posuđu ima kapljica vode ili tragova kamenca, podesite visok
broj (3-4).
PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT
Za otvaranje posude za deterdžent koristite uređaj za otvaranje A.
Deterdžent sipajte samo u suvu posudu B. Deterdžent za pretpranje sipajte direktno u kadicu.
1. Za odmeravanje deterdženta pogledajte prethodno pomenute informacije kako biste sipali odgovarajuću količinu. U posudi B nalaze
B
se oznake koje vam mogu pomoći u
doziranju deterdženta.
A
2. Uklonite ostatke deterdženta sa ivica
posuda pre nego što i zatvorite poklopac dok se ne začuje zvuk škljocanja.
3. Zatvorite poklopac posude za deterdžent povlačenjem na gore dok uređaj
za zatvaranje ne bude čvrsto na mestu.
Posuda za deterdžent se automatski otvara u odgovarajućem trenutku
u skladu sa programom.
Ako koristite deterdžente sve u jednom, preporučujemo da koristite
dugme TABLETA, jer ono podešava program tako da se uvek postignu
najbolji rezultati pranja i sušenja.
SR
Faza sušenja
TABELA SA PROGRAMIMA
Program
1 Eko
50°
2 Intenzivan
65°
3 Normalan
55°
4
Osetljivo
Dostupne opcije *)
Deterdžent
Posuda
Trajanje
programa za
pranje (h:min)**)
Potrošnja
vode
(litri/ciklus)
Potrošnja
energije
(kWh/ciklus)
4:00
9,0
0,74
2:20 - 3:00
16,0 - 18,0
1,20 - 1,40
2:10 - 2:50
14,5 - 16,0
1,05 - 1,25
-
1:40
12,0
1,00
-
0:30
9,0
0,50
Kadica
B
-
45°
-
5 Brzi 30’
50°
6 Laku noć
50°
-
3:35
16,5
1,00
7 Sanitarna
70°
-
1:40
12,0
1,30
8 Potapanje
-
0:10
4,5
0,01
-
-
-
Podaci programa ECO su mereni u laboratorijskim uslovima u skladu sa evropskim standardom EN 50242.
Napomena za laboratorije za testiranje: za informacije na uslove komparativnog ispitivanja EN, pogledajte adresa: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Prethodno tretiranje posuđa nije potrebno ni za jedan program.
*) Ne mogu se sve opcije koristiti istovremeno.
**) Trajanje programa prikazano na ekranu ili u brošuri je procenjeno vreme u standardnim uslovima. Stvarno vreme može da varira u zavisnosti od
mnogih faktora kao što su temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta posuđa, balansiranje posuđa, dodatne izabrane opcije i kalibracija senzora.
Kalibracija senzora može da poveća trajanje programa do 20 min.
Potrošnja u stanju pripravnosti: Potrošnja u režimu pripravnosti: 5 W - u isključenom režimu: 0,5 W
OPIS PROGRAMA
Uputstva za biranje ciklusa pranja.
1 EKO
Normalno zaprljano keramičko posuđe. Standardni program, najefikasniji u pogledu kombinovane potrošnje električne energije i vode.
6 LAKU NOĆ
Pogodno za korišćenje uređaja tokom noći. Obezbeđuje optimalne
performanse čišćenja i sušenja sa najnižom emisijom buke.
7 SANITARNA
2 INTENZIVAN
Program preporučen za jako zaprljano posuđe, naročito za tiganje i šerpe (ne koristiti za osetljivo posuđe).
Normalno ili jako zaprljano posuđe, sa dodatnim antibakterijskim
pranjem. Može se koristiti za obavljanje održavanja mašine za pranje
posuđa.
3 NORMALAN
8 POTAPANJE
Različito uprljano posuđe. Za normalno zaprljano posuđe sa sasušenim
ostacima hrane.
Koristi se za osvežavanje keramičkog posuđa koje će se kasnije oprati.
Za ovaj program se ne koristi deterdžent.
4 OSETLJIVO
Program za osetljivo posuđe, koje je osetljivije na visoke temperature,
na primer čaše i šolje.
5 BRZI 30’
Program za korišćenje sa blago zaprljanim posuđem bez sasušenih
ostataka hrane.
Napomene:
Imajte u vidu da su ciklusi kao što su Brzi ili Fast najefektivniji za blago zaprljano posuđe.
Da biste dodatno smanjili potrošnju, mašinu za pranje sudova koristite samo kada je puna.
3
OPCIJE I FUNKCIJE
OPCIJE se mogu direktno odabrati pritiskom na odgovarajuće dugme (videti KONTROLNU TABLU).
Ako opcija ne odgovara izabranom programu videti TABELU SA PROGRAMIMA, odgovarajuće LED svetlo će brzo da zatreperi
3 puta i oglasiće se zvučni signal. Opcija neće biti omogućena.
ZONE WASH
Ako nema puno posuđa za pranje, može se koristiti opcija
za polupunu mašinu radi uštede vode, električne energije i
deterdženta.
Izaberite program, a zatim pritisnite dugme ZONE WASH: na
ekranu se pojavljuje simbol izabran korpe. Podrazumevano
podešavanje je da uređaj pere posuđe u svim korpama.
Za pranje samo određene korpe, pritisnite ovo dugme nekoliko puta:
prikazano na ekranu (samo donju korpu)
prikazano na ekranu (samo gornju korpu)
prikazano na ekranu (opcija je ISKLJUČENA i uređaj će oprati
posuđe u svim korpama).
Vodite računa da napunite samo gornju ili donju korpu i
da u skladu sa tim smanjite količinu deterdženta.
ODLAGANJE
Početak programa se može odložiti za vremenski period
između 1 i 12 sati.
1. Pritisnite dugme ODLAGANJE: odgovarajući simbol «h»
se pojavljuje na ekranu; svaki put kada pritisnete dugme,
vreme (1 sat, 2 sata itd. do maks. 12 sati) početka izabranog
ciklusa pranja će se povećavati.
2. Izaberite program za pranje, pritisnite dugme POČETAK/PAUZA
i u roku od 4 sekunde zatvorite vrata: tajmer će početi sa
odbrojavanjem.
3. Kada ovo vreme istekne, svetlosni indikator «h» se isključuje
i ciklus pranja počinje.
Da biste podesili vreme odlaganja i izabrali kraći period,
pritisnite dugme ODLAGANJE. Da biste ga otkazali, pritisnite
dugme nekoliko puta dok se svetlosni indikator odloženog
početka «h» ne isključi.
Funkcija ODLAGANJE se ne može podesiti kada program
počne.
4
TABLETA (Tab)
Ova postavka vam omogućava da optimizujete performanse
programa u zavisnosti od vrste deterdženta koji koristite.
Dugme POČETAK/PAUZA držite pritisnuto 3 sekunde (odgovarajući simbol će zasvetleti) ukoliko koristite kombinovane
deterdžente u obliku tablete (sredstvo za ispiranje, so i
deterdžent u jednoj dozi).
Ukoliko koristite deterdžent u prahu ili tečni deterdžent,
ova opcija treba da bude isključena.
SR
PUNJENJE KORPI
GORNJA KORPA
Stavite osetljivo i lako posuđe: čaše, šolje,
tacne, plitke posude za salatu.
DONJA KORPA
(primer punjenja gornje korpe)
PODEŠAVANJE VISINE GORNJE KORPE
Visina gornje korpe se može podesiti: visoki položaj
za postavljanje velikog posuđa u donju korpu i nizak
položaj za maksimalno korišćenje držača koji se
pomeraju, tako što se stvara više prostora na gore i
izbegava sudaranje sa sudovima iz donje korpe.
Gornja korpa ima Podešivač visine gornje
korpe (vidite sliku), bez pritiskanja ručica, jednostavno podignite držeći korpu sa strane, čim se
korpa stabilno namesti u viši položaj.
Da biste vratili na niži položaj, pritisnite ručice A
koje se nalaze na stranama korpe i pomerite korpu na dole.
Preporučujemo da ne podešavate visinu korpe kada je napunjena.
NIKADA ne podižite niti spuštajte samo jednu stranu korpe.
Za šerpe, poklopce, tanjire, posude za salatu, pribor itd. Velike tanjire i poklopce treba
stavljati sa strane, kako bi se izbeglo dodirivanje prskalica.
(primer punjenja donje korpe)
Donja korpa ima prostornu zonu A (samo kod nekih modela i varira u
broju i položaju), poseban držač koji se može izvući i nalazi se u zadnjem delu korpe, a može se koristiti za tiganje ili plehove u uspravnom
položaju, koji tako zauzimaju manje prostora.
Kako biste je koristili, jednostavno uhvatite ručicu u boji i povucite je
na gore B dok je rotirate napred. Držači mogu da se pomeraju desno i
levo kako bi se podesila veličina posuđa.
A
B
C
SKLOPIVA KRILCA SA PODESIVIM POLOŽAJEM
Sklopiva krilca možete da sklopite ili rasklopite
i tako pronađete najbolji raspored posuđa na
rešetki.
Čaše za vino se bezbedno mogu staviti u sklopiva krilca tako što se stopa svake čaše stavi u
odgovarajući otvor.
Zavisno od modela:
– da biste rasklopili krilca, treba da ih gurnete
nagore i okrenete ili da ih odvojite od držača i
spustite nadole.
– da biste sklopili krilca, treba da ih okrenete
i gurnete nadole ili nagore, pa ih zakačite za
držače.
KLIZNA FIOKA
Donja korpa ima držače koji se podižu i mogu se koristiti u vertikalnom
položaju prilikom C postavljanja tanjira ili u horizontalnom položaju
(nižem) za lako postavljanje šerpi i posuda za salatu.
KORPA ZA PRIBOR ZA JELO
Ima rešetke pri vrhu za bolje postavljanje pribora.
Mora se postaviti samo u prednjem delu donje korpe.
Gornja korpa ima kliznu fioku koja se
može koristiti za sitno posuđe i pribor. Za
optimalne performanse pranja, izbegavajte
postavljanje velikog posuđa direktno ispod
fioke. Fioka se može ukloniti.
Noževi i drugi pribor oštrih ivica se mora postaviti u korpu za pribor
sa vrhovima okrenutim na dole ili se staviti u horizontalan položaj u
odeljak koji se pomera u gornjoj korpi.
5
SVAKODNEVNA UPOTREBA
1. PROVERITE PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU
Proverite da li je mašina za pranje sudova povezana na
dovod vode i da je slavina otvorena.
2. UKLJUČITE MAŠINU ZA PRANJE SUDOVA
Otvorite vrata i pritisnite dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
3. NAPUNITE KORPE
(videti PUNJENJE KORPI)
4. PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT
(videti TABELU SA PROGRAMIMA).
5. IZABERITE PROGRAM I PRILAGODITE CIKLUS
Izaberite najprikladniji program u skladu sa vrstom posuđa i nivoom
zaprljanosti (videti OPIS PROGRAMA) pritiskom na dugme P.
Izaberite željene opcije (videti OPCIJE I FUNKCIJE).
6. POČETAK
Započnite ciklus pranja pritiskom na dugme POČETAK/PAUZA.
(Početak/Pauza) (led svetlo je uključeno) i zatvaranjem vrata u
roku od 4 sekunde. Kada program počne, začućete jedan zvučni
signal. Ukoliko se vrata ne zatvore u roku od 4 sekunde, oglašava
se alarm. U tom slučaju, otvorite vrata, pritisnite dugme POČETAK/PAUZA. (Početak/Pauza) i ponovo zatvorite vrata u roku od 4
sekunde.
7. ZAVRŠETAK CIKLUSA PRANJA
Kraj ciklusa pranja je označen zvučnim signalom i treperenjem
broja ciklusa pranja na displeju. Otvorite vrata i isključite uređaj
pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
Sačekajte nekoliko minuta pre nego što izvadite posuđe - da biste
izbegli opekotine. Ispraznite korpe, počevši sa donjom.
Mašina će se automatski isključiti tokom dužih perioda neaktivnosti, kako bi se smanjila potrošnja električne energije.
Ako je posuđe samo blago uprljano ili ako ga isperete vodom
pre nego što ga stavite u mašinu za pranje sudova, u skladu s tim
smanjite količinu deterdženta koji koristite.
MENJANJE PROGRAMA KOJI JE U TOKU
Ako ste izabrali pogrešan program, možete da ga promenite, pod
uslovom da je tek počeo: otvorite vrata, pritisnite i zadržite dugme
UKLJUČI/ISKLJUČI mašina će se isključiti.
Ponovo uključite mašinu pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI i izaberite novi ciklus pranja i željene opcije; započnite ciklus pritiskom na
dugme POČETAK/PAUZA i zatvaranjem vrata u roku od 4 sekunde.
DODAVANJE DODATNOG POSUĐA
Ne isključujući mašinu, otvorite vrata (led svetlo dugmeta POČETAK/
PAUZA počinje da treperi) (pazite se VRELE pare!) i stavite posuđe u
mašinu. Pritisnite dugme POČETAK/PAUZA i zatvorite vrata u roku od
4 sekunde, ciklus će se nastaviti od trenutka u kom je zaustavljen.
SLUČAJNI PREKIDI
Ako su vrata otvorena tokom ciklusa pranja ili ako dođe do prekida
napajanja električnom energijom, ciklus se zaustavlja. Da biste
nastavili ciklus tamo gde je prekinut, pritisnite dugme POČETAK/
PAUZA i zatvorite vrata u roku od 4 sekunde.
Više informacija o funkcijama možete pronaći u uputstvu za upotrebu i
održavanje koje možete preuzeti putem interneta ili tako što ćete pratiti
uputstva sa poslednje stranice.
SAVETI I PREDLOZI
SAVETI
NEODGOVARAJUĆE POSUĐE
Pre nego što napunite korpe, uklonite sve ostatke hrane sa posuđa i
ispraznite čaše. Nije potrebno da prethodno ispirate vodom.
Posuđe postavite tako da stoji čvrsto na mestu i da ne sklizne; posude
postavite sa otvorima okrenutim na dole, a udubljene/ispupčene
delove postavite koso, kako bi voda mogla da dopre do svih površina
i da slobodno teče.
Upozorenje: poklopci, ručice, poslužavnici i tiganji ne sprečavaju
rotiranje prskalica.
Svo malo posuđe stavite u korpu za pribor.
Veoma zaprljano posuđe i šerpe bi trebalo da stavite u donju korpu,
jer su prskalice u ovom delu jače i pružaju bolje performanse pranja.
Nakon što napunite uređaj, vodite računa da prskalice mogu
slobodno da se rotiraju.
• Drveno posuđe i pribor.
• Osetljive ukrašene čaše, umetničke rukotvorine i antičko posuđe.
Dekoracija na njima nije otporna.
• Delovi od sintetičkog materijala ne podnose visoke temperature.
• Posuđe od bakra i kalaja.
• Posuđe zaprljano pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili
mastilom.
Boja dekoracije na staklu i komadima od aluminijuma/srebra može
da se promeni i izbledi tokom procesa pranja. Neke vrste stakla (npr.
kristalni predmeti) takođe mogu da se zamute nakon određenog
broja ciklusa pranja.
HIGIJENA
Da bi se izbeglo stvaranje neprijatnih mirisa i naslaga u mašini za
pranje sudova, program sa visokom temperaturom pokrenite najmanje jednom mesečno. Koristite jednu kafenu kašičicu deterdženta
i pokrenite program bez postavljanja posuđa kako biste očistili uređaj.
6
OŠTEĆENJE ČAŠA I POSUĐA
• Koristite samo čaše i porculansko posuđe za koje proizvođač
garantuje da je bezbedno za mašinsko pranje.
• Koristite blag deterdžent za posuđe
• Sakupite čaše i posuđe iz mašine za pranje sudova čim se ciklus
pranja završi.
SR
NEGA I ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA
ČIŠĆENJE PRSKALICA
Redovno čistite sklop filtera kako se filteri ne bi zapušili i kako bi otpadna voda pravilno oticala.
Sklop filtera se sastoji od tri filtera koji uklanjaju ostatke hrane iz vode
za pranje i omogućavaju recirkulaciju vode: kako bi se postigli najbolji
rezultati pranja, filtere treba održavati čistim.
Povremeno, ostaci hrane mogu da se skore na prskalicama i tako blokiraju otvore za prskanje vode. Stoga se preporučuje da povremeno
proveravate prskalice i čistite ih malom četkom koja nije od metala.
Da biste uklonili gornju prskalicu, okrenite plastični prsten za zaključavanje u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu. Gornja
prskalica se ponovo postavlja tako da strana sa više otvora bude okrenuta na gore.
Mašina za pranje sudova se ne sme koristiti bez filtera ili ako je filter labav.
Nakon nekoliko pranja, proverite sklop filtera i ukoliko je potrebno detaljno ga očistite pod mlazom vode, pomoću četke koja nije metalna i
sledeći uputstva navedena u nastavku:
1. Okrenite cilindrični filter A u smeru suprotnom od smera kretanja
kazaljki na satu i izvucite ga (slika 1).
2. Uklonite kupasti filter B primenom blagog pritiska na bočna krilca
(slika 2).
3. Izvucite pločasti filter od nerđajućeg čelika C (slika 3).
4. Proverite sklopku i uklonite sve ostatke hrane. NIKADA NE UKLANJAJTE zaštitu pumpe za ciklus pranja (crni deo) (slika 4).
12
A
Donju prskalicu možete ukloniti tako što ćete je povući na gore.
B
A
34
ČIŠĆENJE CREVA ZA DOVOD VODE
C
Ako su creva za vodu nova ili neko vreme nisu korišćena, pustite vodu
kroz njih da biste bili sigurni da su čista i da bi se očistila od nečistoća
pre nego što se povežu. Ako ne obavite ovu meru opreza, dovod vode
se može blokirati i oštetiti mašinu za pranje sudova.
Nakon čišćenja filtera, ponovo postavite sklop filtera i pravilno ih pričvrstite na mesto; ovo je neophodno za efikasan rad mašine za pranje
sudova.
7
OTKLANJANJE PROBLEMA
Vaša mašina za pranje sudova možda ne radi kako treba.
Pre nego što kontaktirate servisni centar, proverite da li se problem može rešiti pomoću sledeće liste.
PROBLEMI
MOGUĆI UZROCI
REŠENJA
Mašina za pranje
sudova neće da
se pokrene ili
ne reaguje na
komande.
Uređaj nije pravilno uključen u strujno
napajanje.
Umetnite utikač u utičnicu.
Nema električne energije.
Mašina za pranje sudova se automatski pokreće kada dođe do povraćaja
električne energije.
Voda ne otiče iz
mašine za pranje
sudova.
Vrata mašine za pranje sudova nisu zatvorena. Snažno gurnite vrata dok se ne začuje zvuk „kliktanja”.
Ne reaguje na komande.
Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI, nakon jednog minuta
ga ponovo uključite i ponovo podesite program.
Ciklus pranja se još nije završio.
Sačekajte da se ciklus pranja završi.
Crevo za odvod je savijeno.
Proverite da li je crevo za odvod savijeno (videti UPUTSTVA ZA UGRADNJU).
Odvodna cev sudopere je blokirana.
Očistite odvodnu cev sudopere.
Filter je zapušen ostacima hrane
Očistite filter (videti ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA).
Mašina za pranje Sudovi udaraju jedan o drugi.
sudova proizvodi
neuobičajenu
buku.
Proizvodi se previše pene.
Posuđe nije čisto. Posuđe nije pravilno postavljeno.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini
za pranje sudova (videti PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT). Otvorite vrata,
pritisnite dugme UKLJUČI/ISKLJUČI, mašina će se isključiti. Ponovo uključite
mašinu pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI и izaberite novi ciklus pranja,
pritisnite dugme POČETAK/PAUZA i zatvorite vrata u roku od 4 sekunde.
Pokrenite nov program bez deterdženta.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Prskalice ne mogu slobodno da se okreću,
jer ih zaustavlja posuđe.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Ciklus pranja je previše blag.
Izaberite odgovarajući ciklus pranja (videti TABELU SA PROGRAMIMA).
Proizvodi se previše pene.
Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini za
pranje sudova (videti PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT).
Poklopac na odeljku za sredstvo za ispiranje nije pravilno zatvoren.
Vodite računa da poklopac posude za sredstvo za ispiranje bude zatvoren.
Filter je zaprljan ili zapušen.
Očistite sklop filtera (videti ČUVANJE I ODRŽAVANJE).
Nema soli.
Napunite rezervoar za so (videti PUNJENJE REZERVOARA ZA SO).
ODRŽAVANJE I VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA
Detaljnije informacije, postupke održavanja i rešenja problema potražite
u Uputstvu za upotrebu i održavanje.
Uputstvo za upotrebu i održavanje možete nabaviti:
• u postprodajnom servisu; broj telefona potražite u garantnoj knjižici.
• ili ga preuzeti sa veb adrese: docs.hotpoint.euu
• ili putem QR koda:
KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA
Kada kontaktirate postprodajni servis, treba
da dostavite šifre prikazane na natpisnoj
ploči, koja se nalazi na levoj ili desnoj strani
sa unutrašnje strane vrata mašine za pranje
sudova. Broj telefona se nalazi u garantnom
listu ili na veb lokaciji: www.hotpoint.eu
IEC 436
:
TEHNIČKI LIST
Tehnički podaci koji sadrže podatke o potrošnji energije se mogu preuzeti sa veb lokacije kompanije: docs.hotpoint.eu
400011358990B
04/2019 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising