Whirlpool | AKZ 563/IX | Instruction for Use | Whirlpool AKZ 563/IX User guide

Whirlpool AKZ 563/IX User guide
INSTRUCCIONS IMPORTANTS DE SEGURETAT
LA VOSTRA SEGURETAT I LA DELS ALTRES ÉS FONAMENTAL
Aquest manual y el propi aparell proporciona advertències importants de seguretat, que s'han de llegir i seguir en tot moment.
Aquest és el símbol de perill, que pertany a seguretat, que avisa als usuaris de riscs potencials per a ells mateixos i per
als altres.
Totes les advertències de seguretat porten al davant el símbol de perill i els termes següents:
PERILL
Indica una situació perillosa que, si no s'evita, provocarà lesions greus.
ADVERTÈNCIA
Indica una situació perillosa que, si no s'evita, pot provocar lesions greus.
Totes les advertències de seguretat proporcionen detalls específics del
risc potencial present i indiquen com reduir el risc de lesió, danys i
descàrrega elèctrica com a conseqüència de l'ús inadequat de l'aparell.
Seguiu amb cura les instruccions següents:
- Abans de dur a terme cap treball d'instal·lació, l'aparell ha d'estar
desconnectat del subministrament elèctric.
- La instal·lació i el manteniment els ha de fer un tècnic qualificat
seguint les instruccions del fabricant i la normativa local en
seguretat. No repareu ni substituïu cap part de l'aparell a menys
que s'indiqui expressament al manual de l'usuari.
- La substitució del cable d'alimentació l'ha de dur a terme un
electricista qualificat. Contacteu amb un centre de servei autoritzat.
- La normativa requereix que l'aparell estigui connectat a terra.
- El cable d'alimentació ha de ser prou llarg per connectar l'aparell,
muntat a la seva ubicació, a la presa de corrent.
- Perquè la instal·lació compleixi la normativa de seguretat vigent,
s'ha d'utilitzar un interruptor de desconnexió de tots els terminals
amb una separació mínima entre contactes de 3 mm.
- No utilitzeu adaptadors de múltiples endolls si el forn està equipat
amb un endoll.
- No utilitzeu allargadors.
- No tibeu el cable d'alimentació.
- Els components elèctrics no han d'estar accessibles per a l'usuari
després de la instal·lació.
- Si la superfície de la placa d'inducció té esquerdes, no la utilitzeu i
apagueu l'aparell per evitar la possibilitat de descàrregues
elèctriques (només els models amb funció d'inducció).
CA1
- No toqueu l'aparell amb cap part del cos humida i no l'utilitzeu amb
els peus descalços.
- L'aparell està dissenyat únicament per al seu ús com aparell
domèstic per cuinar aliments. No és permet cap altre ús (p. ex.:
escalfar habitacions). El fabricant renuncia a tota responsabilitat per
l'ús inapropiat o l'ajustament incorrecte dels comandaments.
- Aquest aparell pot ser utilitzat per nens a partir de 8 anys i persones
amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb una
manca d'experiència i coneixements, si han rebut la supervisió o
instruccions sobre l'ús de l'aparell de manera segura i comprenen
els riscos inherents. Els infants no han de jugar amb l'aparell. La
neteja i el manteniment de l'usuari no l'han de fer nens sense
supervisió.
- Les parts accessibles de l'aparell poden escalfar-se molt durant l'ús.
El nens petits s'han de mantenir lluny de l'aparell i sota vigilància
per tal d'assegurar-se que no juguin amb l'aparell.
- L'aparell i les parts accessibles s'escalfen molt durant l'ús. S'ha de
tenir cura d'evitar tocar els elements escalfadors. Els nens de menys
de 8 anys s'han de mantenir allunyats, a menys que estiguin
contínuament vigilats.
- Durant i després de l'ús, no toqueu els elements escalfadors ni les
superfícies interiors de l'aparell, ja que existeix el risc de cremades.
No deixeu que l'aparell toqui la roba o altres materials inflamables
fins que tots els components s'hagin refredat prou.
- Al final de la cocció, teniu cura en obrir la porta de l'aparell, deixant
sortir gradualment l'aire calent o el vapor abans d'accedir al forn.
Quan la porta de l'aparell està tancada, surt aire calent per
l'obertura de damunt del tauler de control. No obstruïu les
obertures de ventilació.
- Feu servir guants per treure les cassoles i accessoris, tenint cura de
no tocar els elements escalfadors.
- No col·loqueu materials inflamables dins o a prop de l'aparell: pot
iniciar-se un foc si l'aparell s'encén sense voler.
- No escalfeu pots hermètics ni recipients de menjar cuinat a l'aparell.
La pressió que s'acumula a l'interior pot fer explotar el pot i fer
malbé l'aparell.
CA2
- No feu servir recipients fabricats amb materials sintètics.
- Els olis i greixos sobreescalfats s'encenen fàcilment. Estigueu
sempre vigilant quan cuineu aliments rics en greixos i oli.
- Mai deixeu de vigilar l'aparell quan fregiu menjar.
- Si feu servir begudes alcohòliques per cuinar aliments (com ara
rom, conyac o vi), recordeu que l'alcohol s'evapora a molta
temperatura. Com a conseqüència, existeix el risc de que els vapors
que desprèn l'alcohol s'encenguin al entrar en contacte amb
l'element escalfador elèctric.
- Mai empreu aparells de neteja amb vapor.
- No toqueu el forn durant el cicle de piròlisi. Mantingueu els infants
allunyats del forn durant el cicle de piròlisi. Serà necessari netejar
les restes que s’hagin vessat dins la cavitat del forn abans que s’iniciï
el cicle de neteja (només per a forns amb funció de piròlisi).
- Feu servir només la sonda de temperatura recomanada per aquest
forn.
- No feu servir netejadors molt abrasius ni fregalls metàl·lics per netejar
el vidre de la porta del forn perquè poden deixar marques a la
superficie, la qual cosa pot fer malbé el vidre.
- Assegureu-vos de que l'aparell estigui apagat abans de canviar el
llum per evitar la possibilitat de descàrrega elèctrica.
- No cobriu el menjar del recipient de cocció amb paper d'alumini
(només per als forns amb els quals se subministra el recipient de
cocció).
- Utilitzeu guants de protecció en totes les operacions de
desembalatge i instal·lació.
Rebuig d'aparells domèstics
-
Aquest aparell està fabricat amb materials reciclables o reutilitzables. Elimineu-lo d'acord amb la normativa local
d'eliminació de residus. Abans de llençar-lo, talleu el cable d'alimentació.
Per a més informació sobre el tractament, la recuperació i el reciclatge d'aparells elèctrics domèstics, contacteu amb
l'autoritat local pertinent, amb el servei de recollida de residus domèstics o amb la botiga on el vau comprar.
INSTAL·LACIÓ
Després de desembalar el forn, assegureu-vos de que no s'ha danyat durant el transport i que la porta del forn tanca
correctament. En cas de problemes, contacteu amb el distribuïdor o el servei postvenda més proper. Per evitar qualsevol dany,
traieu únicament el forn de la seva base d'escuma de poliestirè en el moment de la instal·lació.
PREPARACIÓ DE LA CARCASSA
•
•
•
•
Les unitats de cuina en contacte amb el forn han de ser resistents a la calor (mín. 90 °C).
Realitzeu totes les operacions de tall dels armaris abans de muntar el forn i la carcassa, i elimineu amb compte totes les
restes de fusta i serradures.
Després de la instal·lació, és possible que ja no es pugui accedir a la part inferior del forn.
Per un funcionament correcte de l'aparell no obstruïu la separació mínima entre el taulell i la part superior del forn.
CA3
CONNEXIÓ ELÈCTRICA
Assegureu-vos que la tensió indicada a la placa de característiques de l'aparell és la mateixa que la del subministrament elèctric.
La placa de característiques es troba a la part del davant del forn (visible al obrir la porta).
•
La substitució del cable d'alimentació (tipus H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) l'ha de fer un electricista qualificat. Contacteu amb un
centre de servei autoritzat.
RECOMANACIONS GENERALS
Abans de l'ús:
-
Retireu les peces protectores de cartró, la pel·lícula de plàstic de protecció i les etiquetes adhesives dels accessoris.
Retireu els accessoris del forn i escalfeu-lo a 200 °C durant una hora aproximadament per eliminar l'olor i els vapors del
material aïllant i el greix protector.
Durant l'ús:
-
No col·loqueu objectes pesants sobre la porta ja que es podria fer malbé.
No us repengeu a la porta ni pengeu res del mànec.
No cobriu l'interior del forn amb paper d'alumini.
Mai vesseu aigua a dins d'un forn calent; això podria fer malbé el revestiment esmaltat.
Mai arrossegueu cassoles ni paelles pel fons del forn perquè es podria fer malbé el revestiment esmaltat.
Assegureu-vos que els cables elèctrics d'altres aparells no toquen parts calentes del forn ni queden atrapats amb la porta.
No exposeu el forn als agents atmosfèrics.
CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT
Rebuig del material d'embalatge
El material d’embalatge és 100% reciclable i ve marcat amb el símbol de reciclatge ( ). Per tant, les diferents parts s'han
d'eliminar de manera responsable i complint totalment la normativa de l'autoritat local sobre eliminació de residus.
Rebuig de l'aparell
-
Aquest aparell compleix la Directiva Europea 2002/96/CE sobre Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (WEEE).
En assegurar-vos que aquest producte es rebutja correctament, contribuïu a evitar potencials conseqüències negatives
pel medi ambient i la salut humana, que podrien produir-se per la manipulació inadequada del residus d'aquest producte.
-
El símbol
en el producte o la documentació que l'acompanya indica que no s'hauria de tractar com la brossa
domèstica sinó que s'hauria de portar a un centre de recollida apropiat per al reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics.
Estalvi d'energia
-
Preescalfeu el forn només si així s'indica al quadre de cocció o la vostra recepta.
Feu servir motlles de forn lacats o esmaltats, perquè absorbeixen millor l'escalfor.
Apagueu el forn 10/15 minuts abans del temps de cocció establert. Els aliments que requereixen una cocció llarga seguiran
cuinant-se inclús una vegada apagat el forn.
DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
-
Aquest forn, que està preparat per tenir contacte amb aliments, compleix el Reglament Europeu ( ) n.1935/2004 i s'ha
dissenyat, fabricat i venut d'acord amb els requisits de seguretat de la directiva de "Baixa Tensió" 2006/95/CE (que
substitueix la 73/23/CEE i les subsegüents esmenes) i els requisits de protecció d'"EMC" 2004/108/CE.
GUÍA DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
El forn no funciona:
•
•
Comproveu la presència de alimentació elèctrica i si el forn està connectat al subministrament elèctric.
Apagueu el forn i torneu-lo a engegar per veure si l'anomalia persisteix.
La porta no s'obre:
•
•
Apagueu el forn i torneu-lo a engegar per veure si l'anomalia persisteix.
Important: durant l'autoneteja, la porta del forn no s'obrirà. Espereu a que es desbloquegi automàticament (vegeu el
paràgraf "Cicle de neteja dels forns amb funció de piròlisi").
El programador electrònic no funciona:
•
Si a la pantalla apareix la lletra " " i un número a continuació, contacteu amb el servei postvenda més proper. En aquest
cas, indiqueu el número que segueix la lletra " ".
CA4
SERVEI POSTVENDA
Abans de trucar al Servei Postvenda:
1.
Vegeu si podeu resoldre el problema pels vostres mitjans amb l'ajuda dels suggeriments de la "Guia de resolució de
problemes".
2.
Apagueu l'aparell i torneu-lo a encendre per veure si l'anomalia persisteix.
Si després d'això el problema persisteix, contacteu amb el servei postvenda més proper.
Indiqueu sempre:
•
una breu descripció del tipus d’avaria;
•
el tipus i model exacte del forn;
•
el número de servei (el número després de la paraula Service (Servei) a la placa identificativa), que es troba al cantó dret
de la cavitat del forn (visible quan la porta del forn és oberta). El número de servei també s'indica al manual de garantía;
•
la vostra adreça completa;
•
el vostre número de telèfon.
Si cal qualsevol reparació, contacteu un Servei Postvenda autoritzat (per tal de garantir que es faran servir recanvis originals i
les reparacions es faran correctament).
NETEJA
ADVERTÈNCIA
-
Mai empreu aparells de neteja amb vapor.
Netegeu el forn només quan estigui fred al tacte.
Desendolleu l'aparell de l'alimentació.
Part exterior del forn
IMPORTANT: no feu servir detergents corrosius o abrasius. Si qualsevol d’aquests productes entra en contacte sense
voler amb l’aparell, netegeu-lo immediatament amb un drap humit de microfibra.
•
Netegeu les superfícies amb un drap humit de microfibra. Si estan molt brutes, afegiu unes gotes de detergent a l'aigua.
Acabeu passant un drap sec.
Interior del forn
IMPORTANT: no feu servir esponges abrasives ni rascadors o fregalls metàl·lics. Amb el temps, poden fer malbé les
superfícies esmaltades i el vidre de la porta del forn.
•
Després de cada ús, deixeu que es refredi el forn i netegeu-lo preferiblement mentre encara està calent per poder eliminar
la brutícia acumulada i les taques pels residus de menjar (com ara menjar amb un alt contingut de sucre).
•
Feu servir detergents especials per forns i seguiu les instruccions del fabricant al peu de la lletra.
•
Netegeu el vidre de la porta amb un detergent líquid adient. La porta del forn es pot desmuntar per facilitar la neteja
(vegeu MANTENIMENT).
•
L'element escalfador superior del gratinador (vegeu MANTENIMENT) es pot abaixar (només alguns models) per netejar el
sostre del forn.
Nota: durant la cocció perllongada d'aliments amb un alt contingut en aigua (com ara pizza, verdures, etc.) es pot formar
condensació a l'interior de la porta i al voltant de la junta. Amb el forn fred, assequeu l'interior de la porta amb un drap
o esponja.
Accessoris:
•
•
Remulleu els accessoris en aigua amb detergent immediatament després de l'ús, manipulant-los amb cura amb guants de
forn si encara estan calents.
Les restes de menjar es poder eliminar fàcilment amb un fregall o esponja.
Neteja de la paret posterior i dels panels laterals catalítics del forn (si n'hi ha):
IMPORTANT: no empreu detergents corrosius o abrasius, raspalls durs, fregalls per cassoles o esprais per forns que
podrien fer malbé la superfície catalítica i les seves propietats d'autoneteja.
•
Feu funcionar el forn buit amb la funció de ventilador a 200 °C durant una hora.
•
A continuació, deixeu refredar l'aparell abans d'eliminar qualsevol resta de menjar amb una esponja.
CA5
Cicle de neteja de forns amb funció de piròlisi (si n'hi ha):
ADVERTÈNCIA
-
No toqueu el forn durant el cicle de piròlisi.
Manteniu els nens allunyats del forn durant el cicle de piròlisi.
Aquesta funció crema les esquitxades produïdes dins del forn durant la cocció a una temperatura aproximada de 500 °C. A
aquesta temperatura elevada, els dipòsits es converteixen en una cendra lleugera que es pot netejar fàcilment amb un drap
humit, una vegada refredat el forn. No seleccioneu la funció de piròlisi després de cada ús, només quan el forn estigui molt brut
o produeixi fum o vapors durant el preescalfament o la cocció.
•
Si el forn s'instal·la sota d'uns fogons, assegureu-vos de que tots els cremadors o resistències elèctriques estiguen
desconnectats durant l'autoneteja (piròlisi).
•
Retireu tots els accessoris abans d'executar la funció de piròlisi.
•
Per a una neteja òptima de la porta del forn, traieu el gruix de la brutícia amb una esponja humida abans d'utilitzar la
funció pirolítica.
L'aparell està equipat amb 2 funcions de piròlisi:
1.
Cicle d'estalvi d'energia (PYRO EXPRESS/ECO): que consumeix aproximadament un 25% menys d'energia que el cicle
estàndard. Seleccioneu-lo regularment (després de cuinar carn en 2 o 3 ocasions consecutives).
2.
Cicle estàndard (PYRO): adequat per netejar un forn molt brut.
•
En qualsevol cas, després d'una certa quantitat d'usos i depenent de la brutícia del forn, un missatge a la pantalla del forn
avisa que s'ha d'executar un cicle d'autoneteja.
Nota: Durant la funció de piròlisi, la porta del forn no s'obrirà; romandrà bloquejada fins que la temperatura a l'interior
del forn hagi tornat a un nivell de seguretat acceptable.
MANTENIMENT
ADVERTÈNCIA
-
Feu servir guants de seguretat.
Assegureu-vos de que el forn està fred abans de continuar amb les operacions
següents.
Desendolleu el forn de la xarxa elèctrica.
DESMUNTATGE DE LA PORTA
Per desmuntar la porta:
1.
2.
3.
Obriu completament la porta.
Apugeu els fiadors i empenyeu-los cap endavant fins el màxim (fig. 1).
Tanqueu completament la porta (A), apugeu-la (B) i gireu-la (C) fins que es desprengui (D) (fig. 2).
Per muntar la porta:
1.
2.
3.
4.
Fig. 1
Inseriu les frontisses als seus allotjaments.
Obriu completament la porta.
Abaixeu els dos fiadors.
Tanqueu la porta.
Fig. 2
CA6
DESPLAÇAMENT DE L'ELEMENT ESCALFADOR SUPERIOR (NOMÉS ALGUNS MODELS)
1.
2.
3.
Fig. 3
Desmunteu les graelles laterals de suport dels accessoris (Fig. 3).
Traieu lleugerament l'element calefactor (Fig. 4) i abaixeu-lo (Fig. 5).
Per tornar a col·locar l'element escalfador, apugeu-lo tirant lleugerament cap a fora i assegureu-vos que es recolza als
suports laterals.
Fig. 4
Fig. 5
CANVI DE LA LLUM DEL FORN
Per canviar la llum posterior (si n'hi ha):
1.
Desendolleu el forn de l'alimentació.
2.
Descargoleu la tapa del llum (Fig. 6), canvieu-la bombeta (vegeu la nota pel tipus de bombeta) i cargoleu de nou la tapa
del llum.
3.
Torneu a endollar el forn a l'alimentació.
Per canviar la llum lateral (si n'hi ha):
1.
Desendolleu el forn de l'alimentació.
2.
Desmunteu les graelles laterals de suport dels accessoris, si n'hi ha (Fig. 3).
3.
Feu servir un tornavís per fer palanca i extreure la tapa del llum (Fig. 7).
4.
Torneu a col·locar el llum (vegeu la nota sobre el tipus de bombeta) (Fig. 8).
5.
Torneu a col·locar la tapa del llum, prement fermament fins que encaixi al seu lloc (Fig. 9).
6.
Torneu a muntar les graelles laterals de suport dels accessoris.
7.
Torneu a endollar el forn a l'alimentació.
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9
Nota:
Empreu només bombetes incandescents 25-40 W/230 V de tipus E-14 i T300 °C o bombetes halògenes 20-40 W/230 V de
tipus G9, T300 °C.
La bombeta utilitzada en aquest aparell ha estat dissenyada específicament per a aparells elèctrics i no és adequada per a
la il·luminació d'espais domèstics (Normativa de la Comissió (CE) núm. 244/2009).
Les bombetes estan disponibles al Servei Postvenda.
IMPORTANT:
Si feu servir bombetes halògenes, no les manipuleu amb les mans descobertes perquè les empremtes poden
danyar-les.
No feu servir el forn fins que la tapa del llum s'hagi col·locat de nou.
CA7
INSTRUCCIONS D'ÚS DEL FORN
PER LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA, VEGEU LA SECCIÓ D'INSTAL·LACIÓ
1.
Tauler de control
2.
Element calefactor/gratinador superior
3.
Ventilador (no visible)
4.
Placa de característiques (no s'ha de treure)
5.
Llum
6.
Element calefactor circular (no visible)
7.
Ventilador
8.
Mecanisme de gir de l'ast (si n'hi ha)
9.
Element calefactor inferior (no visible)
10. Porta
11. Posició del prestatges (el nombre de prestatges s'indica a la part davantera del forn)
12. Paret posterior
Nota:
Durant la cocció, es possible que el ventilador es posi en marxa a estones per minimitzar el consum d'energia.
Al final de la cocció, una vegada desconnectat el forn, és possible que el ventilador segueixi funcionant uns instants.
ACCESSORIS SUBMINISTRATS
Fig. A
Fig. B
Fig. C
Fig. D
A.
GRAELLA: La graella es pot fer servir per rostir a la graella o com a suport de cassoles, motlles de pastissos i altres
recipients de cocció aptes pel forn.
B. SAFATA D'ENFORNAR: La safata d'enfornar es pot fer servir per cuinar pa i productes de pastisseria, així com carn rostida,
peix en papillota, etc.
C. SAFATA DE DEGOTEIG: La safata de degoteig està dissenyada per col·locar-la sota la graella i recollir el greix, o com a
safata de forn per cuinar carn, peix, verdures, focaccia, etc.
D. GUIES LLISCANTS: Per facilitar la inserció i la retirada d'accessoris.
El nombre d'accessoris pot variar en funció del model que hàgiu adquirit.
ACCESSORIS NO SUBMINISTRATS
Entre altres accessoris que es poden adquirir apart al servei postvenda hi ha els panells catal·lítics i un ast.
CA8
INTRODUCCIÓ DE LES GRAELLES I ALTRES ACCESSORIS AL FORN
La graella i altres accessoris tenen un mecanisme de bloqueig per evitar la seva extracció per error.
Fig. 1
1.
2.
Inseriu la graella horitzontalment, amb el vorell "A" mirant amunt (fig. 1).
Inclineu la graella quan arribi a la posició de bloqueig "B" (fig. 2).
Fig. 2
Fig. 3
3.
Torneu a posar la graella en posició horitzontal i empenyeu-la fins a "C" (fig. 3).
4.
Per treure la graella, invertiu el procés.
Els altres accessoris, com la safata de degoteig i la safata d'enfornar, s'introdueixen exactament de la mateixa manera. La
protuberància de la superfície plana permite bloquejar els accessoris al seu lloc.
DESCRIPCIÓ DEL TAULER DE CONTROL
PROGRAMADOR ELECTRÒNIC
PANTALLA
DISPLAY
1
3
2
1.
COMANDAMENT SELECTOR DE FUNCIONS: Comandament d'encesa/apagada i selector de funcions
2.
COMANDAMENT D'EXPLORACIÓ: Per explorar el menú i ajustar els valors predeterminats
Nota: Els comandaments son retràctils. Premeu els comandaments al mig i emergiran.
3.
BOTÓ DE SELECCIÓ/CONFIRMACIÓ
Nota: A la pantalla apareix per les indicacions corresponents a aquest botó.
CA9
LLISTA DE FUNCIONS
Gireu el comandament de "Funcions" a qualsevol posició i el forn s'encén: a la pantalla apareixen les funcions o els menús
secundaris relacionats.
Per accedir i seleccionar els submenús, feu girar el comandament fins a les funcions GRILL (GRATINADOR), ESPECIALS,
AJUSTAMENTS, BREAD/PIZZA (PA/PIZZA), NETEJA AUTOMÀTICA DEL FORN.
Nota: per veure la llista i les descripcions de les funcions, consulteu la taula de la pàgina 14.
DESCRIPCIÓ DE LA PANTALLA
I
H G
F
E
A
B
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
C
D
Indicació dels elements escalfadors activats durant les diferents funcions de cocció
Símbols de control del temps: temporitzador, temps de cocció, fi del temps de cocció, hora
Informació sobre les funcions seleccionades
Funció automàtica BREAD/PIZZA (PA/PIZZA) seleccionada
Indicació de porta tancada durant el cicle de neteja automàtica (piròlisi)
Temperatura interna del forn
Funció de piròlisi
Daurat
Funcions especials: Defrost (Descongelar), Keep Warm (Mantenir calent), Rising (Llevada), Eco Forced Air (Eco aire forçat).
ENGEGADA DEL FORN - AJUSTAMENT DE L'IDIOMA
Quan encengueu el forn per primera vegada, la pantalla mostrarà: ENGLISH.
Feu girar el comandament de navegació fins que aparegui l'idioma que vulgueu i premeu el botó 3 per confirmar-lo.
AJUSTAMENT DE L'HORA
Després de definir l'idioma, cal que ajusteu el rellotge. Els dos dígits de l'hora parpellegen a la pantalla.
1.
Gireu el comandament d'exploració per mostrar l'hora correcta.
2.
Premeu el botó 3 per confirmar; els dos dígits dels minuts parpellegen a la pantalla.
3.
Gireu el comandament d'exploració per mostrar els minuts correctes.
4.
Premeu el botó 3 per confirmar.
Per canviar l'hora, per exemple després d'un tall de corrent, vegeu el següent paràgraf (CONFIGURACIÓ).
SELECCIÓ DE FUNCIONS DE COCCIÓ
1.
2.
Gireu el comandament de funcions a la funció desitjada. Els ajustaments de cocció apareixen a la pantalla.
Si els valors que apareixen són els desitjats, premeu 3 . Per canviar-los, procediu com s'indica a continuació.
AJUSTAMENT DE LA TEMPERATURA/POTÈNCIA DEL GRATINADOR
Per canviar la temperatura o la potència del gratinador, procediu de la següent manera:
1.
2.
Gireu el comandament d'exploració per mostrar el valor desitjat.
Premeu el botó 3 per confirmar.
CA10
PREESCALFAMENT RÀPID
1.
Gireu el comandament de funcions al símbol
2.
3.
Confirmeu prement 3 : els ajustaments apareixen a la pantalla.
Si la temperatura proposada és la desitjada, premeu el botó 3 . Per canviar la temperatura, procediu com s'indica en els
paràgrafs anteriors. El missatge PRE apareix a la pantalla. Quan s'arriba a la temperatura establerta, apareixerà el valor
corresponent (p. ex. 200 °C) i sonarà un senyal acústic. En acabar-se el preescalfament, el forn selecciona automàticament
la funció convencional
.
En aquest moment es pot col·locar el menjar al forn per cuinar-lo.
Si desitgeu ajustar una funció de cocció diferent, gireu el comandament de funcions i seleccioneu la funció desitjada.
4.
per seleccionar la funció de preescalfament ràpid.
AJUSTAMENT DEL TEMPS DE COCCIÓ
Aquesta funció es pot fer servir per cuinar menjar durant un temps establert, des d'un mínim d'1 minut al temps màxim permès
per la funció seleccionada, després del qual el forn s'apaga automàticament.
1.
Una vegada confirmada la temperatura, el símbol
parpelleja.
2.
3.
Gireu el comandament d'ajustament per mostrar el temps de cocció desitjat.
Per confirmar el temps de cocció, premeu el botó 3 .
AJUSTAMENT DE LA FI DEL TEMPS DE COCCIÓ/INICI DIFERIT
IMPORTANT: L'ajustament d'inici diferit no està disponible per a les següents funcions: PREESCALFAMENT RÀPID,
BREAD/PIZZA (PA/PIZZA).
Nota: Amb aquest ajustament, s'arriba a la temperatura seleccionada de manera més progressiva, per la qual cosa els
temps de cocció seran lleugerament més llargs que els indicats al quadre de coccions.
Es pot ajustar el temps de finalització de la cocció, diferint l'inici de la cocció fins a un màxim de 23 hores i 59 minuts. Això només
es pot fer una vegada establert el temps de cocció.
Després d'ajustar el temps de cocció, a la pantalla apareix l'hora de finalització de la cocció (per exemple, 15:45) i el símbol
parpelleja.
Per diferir la finalització del temps de cocció, i per tant també l'hora d'inici de la cocció, procediu de la següent manera:
1.
Gireu el comandament d'exploració per mostrar l'hora a la qual desitgeu finalitza la cocció (per exemple, 16:00).
2.
Confirmeu el valor seleccionat prement el botó 3 : els dos punts de la finalització del temps de cocció parpellegen,
indicant que l'ajustament s'ha fet correctament.
3.
El forn diferirà automàticament l'inici de la cocció per tal de finalitzar-la a l'hora establerta.
TEMPORITZADOR
Aquesta funció es pot fer servir únicament amb el forn apagat i és útil, per exemple, per controlar el temps de cocció de la pasta.
El temps màxim que es pot ajustar és de 23 hores i 59 minuts.
1.
Gireu el comandament de funcions a zero i gireu el comandament d'exploració per mostrar el temps desitjat.
2.
Premeu el botó 3 per iniciar el compte enrere. Un cop transcorregut el temps establert, a la pantalla apareixerà "END" (FI)
i sonarà un senyal acústic. Per anular el so del senyal acústic, premeu el botó 3 (l'hora del dia apareix a la pantalla).
CA11
SELECCIÓ DE FUNCIONS ESPECIALS
Gireu el comandament de funcions al símbol
per accedir a un menú secundari que conté les cinc funcions especials.
Per explorar, seleccioneu i inicieu una d'aquestes funcions, procediu de la següent manera:
1.
2.
3.
Gireu el comandament de funcions al símbol
: a la pantalla apareix "DEFROST" (DESCONGELAR) amb el símbol
corresponent a aquesta funció.
Feu girar el comandament de navegació per desplaçar-vos per la llista de funcions: "DEFROST" (DESCONGELAR), "KEEP
WARM" (MANTENIR CALENT), "RISING" (LLEVADA), "ECO FORCED AIR" (ECO AIRE FORÇAT).
Premeu el botó 3 per confirmar.
DAURAT
Al final de la cocció, amb algunes funcions, a la pantalla apareix la possibilitat d'un daurat addicional. Aquesta funció només es
pot fer servir una vegada establert el temps de cocció.
Al final de del temps de cocció, a la pantalla apareix: "PRESS TO BROWN" ( PER DAURAR). Premeu el botó 3 i el forn inicia
un cicle de daurat de 5 minuts. Aquesta funció es pot seleccionar consecutivament dues vegades como a màxim.
SELECCIÓ DE LA FUNCIÓ "BREAD/PIZZA" (PA/PIZZA)
Gireu el comandament de funcions al símbol
automàtica de pa i pizza.
per accedir a un menú secundari que conté dues funcions de cocció
Pa
1.
2.
3.
4.
Gireu el comandament de funcions al símbol
: la pantalla mostra "BREAD" (PA) i AUTO l'un al costat de l'altre.
Premeu 3 per seleccionar la funció.
Gireu el comandament d'exploració per ajustar la temperatura desitjada (entre 180 °C i 220 °C) i confirmeu amb el
botó 3 .
Gireu el comandament d'exploració per ajustar la duració de la cocció desitjada i premeu 3 per iniciar la cocció.
Pizza
1.
2.
3.
4.
5.
Gireu el comandament de funcions al símbol
: La pantalla mostrarà la paraula "BREAD" (PA). Per seleccionar la funció
"PIZZA" (PIZZA), feu el següent:
Gireu el comandament d'exploració: apareix "PIZZA" a la pantalla.
Premeu 3 per seleccionar la funció.
Gireu el comandament d'exploració per ajustar la temperatura desitjada (entre 220 °C i 250 °C) i confirmeu amb el
botó 3 .
Gireu el comandament d'exploració per ajustar la duració de la cocció desitjada i premeu 3 per iniciar la cocció.
CONFIGURACIÓ
Feu girar el comandament de funcions fins al símbol
per accedir a un submenú que conté cinc ajustaments de pantalla que
podeu canviar.
Idioma
1.
2.
3.
Feu girar el comandament de navegació fins que es mostri "LANGUAGE" (IDIOMA).
Premeu 3 per accedir a l'ajustament.
Feu girar el comandament de navegació fins que es mostri l'idioma que vulgueu i premeu el botó de confirmació 3 .
CA12
Rellotge
Feu girar el comandament de navegació fins que es mostri "CLOCK" (RELLOTGE). Per canviar l'hora del dia, vegeu el paràgraf
anterior (AJUSTAMENT DE L'HORA).
Eco
Amb el mode "ECO" activat (ON), la pantalla redueix la brillantor i mostra el rellotge quan el forn està en posició d'espera durant
3 minuts. Per veure la informació a la pantalla, només heu de prémer un botó o fer girar un comandament.
1.
Feu girar el comandament de navegació fins que es mostri "ECO".
2.
Premeu 3 per accedir a l'ajustament ("ON/OFF") (ACTIVAT/DESACTIVAT).
3.
Gireu el comandament d'exploració per seleccionar l'ajustament desitjat i confirmeu prement el botó 3 .
4.
Quan hi ha una funció de cocció en marxa, si el mode "Eco" està activat, la llum de l'interior s'apaga passat 1 minut de
cocció i es torna a encendre cada vegada que l'usuari interacciona amb l'aparell.
Senyal acústic
Per activar o desactivar el senyal acústic, procediu de la següent manera:
1.
Feu girar el comandament de navegació fins que es mostri "SOUND" (SO).
2.
Premeu 3 per accedir a l'ajustament ("ON/OFF") (ACTIVAT/DESACTIVAT).
3.
Gireu el comandament d'exploració per seleccionar l'ajustament desitjat i confirmeu prement el botó 3 .
Lluentor
Per canviar la lluentor de la pantalla, procediu de la següent manera:
1.
Feu girar el comandament de navegació fins que aparegui "BRIGHTNESS" (BRILLANTOR) a la pantalla.
2.
Premeu el botó 3 : apareix el número 1 a la pantalla.
3.
Gireu el comandament d'exploració per augmentar o disminuir la lluentor i confirmeu prement 3 .
NETEJA AUTOMÀTICA DEL FORN
Per conèixer la descripció d'aquesta funció, vegeu el capítol "NETEJA" i la taula de funcions de la pàgina 14.
Per activar el cicle de neteja automàtica del forn (piròlisi), procediu de la següent manera:
1.
Gireu el comandament de funcions al símbol
: la paraula PYRO apareixerà a la pantalla.
2.
Premeu el botó 3 per confirmar la vostra elecció i iniciar el cicle de neteja pirolítica.
Per seleccionar la neteja pirolítica ECO, feu girar el comandament de navegació: la paraula ECO apareix a la cantonada inferior
dreta de la pantalla. Premeu el botó 3 per iniciar el programa més curt.
Durant la piròlisi, la porta del forn es bloqueja automàticament i apareix el símbol
a la pantalla. La porta roman bloquejada
al final del cicle de neteja: Apareix la paraula "COOL" (FRED) a la pantalla per indicar que el forn està en procés de refredament.
Quan el forn s'hagi refredat a una temperatura segura, el símbol
s'apaga i a la pantalla apareix "END" (FI).
NOTA: Si el procediment de control del bloqueig de la porta no s'executa adequadament, apareix el símbol
a la pantalla. En
aquest cas, contacteu amb el servei postvenda.Si, d'altra banda, la porta roman tancada degut a un error en el sistema de
bloqueig,
i "DOOR LATCHED" (PORTA TANCADA AMB PESTELL) apareix a la pantalla.
CA13
QUADRE DE DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DEL FORN
COMANDAMENT SELECTOR DE FUNCIONS/
OFF (APAGAR)
LLUM
ESPECIALS
DEFROST
(DESCONGELACIÓ)
KEEP WARM
(MANTENIR
CALENT)
Per parar la cocció i desconnectar el forn.
Per encendre/apagar la llum interior del forn.
Per accelerar la descongelació d'aliments. Col·loqueu el menjar al prestatge del mig. Deixeu el
menjar al seu embalatge per evitar que s'assequi l'exterior.
Per mantenir el menjar acabat de cuinar calent i cruixent (p. ex.: carn, fregits o flams). La funció
no s'activarà si la temperatura del forn és superior a 65 °C. Col·loqueu el menjar al prestatge del
mig.
Per llevar de manera optima les masses dolces o salades. Per preservar la qualitat del llevat, la
funció no s'activarà si la temperatura del forn és supoerior a 40 °C. Col·loqueu la massa al 2on
RISING (LLEVADA) prestatge. El forn no s'ha de preescalfar.
Per rostir peces farcides i carn trossejada en un prestatge. Aquesta funció utilitza un mode de
ventilador suau i discontinu per evitar que s'assequi massa el menjar. Amb aquesta funció "Eco",
ECO FORCED AIR la llum roman apagada durant la cocció i pot encendre's puntualment prement el botó de
(ECO AIRE FORÇAT) confirmació. Es recomana utilitzar el tercer prestatge. El forn no s'ha de preescalfar.
CONVENCIONAL
Per cuinar qualsevol plat només a un prestatge. Empreu el 3er prestatge. Per cuinar pizza,
pastissos salats i dolços amb farciment líquid, feu servir el 1er o 2on prestatge. Preescalfeu el forn
abans de col·locar menjar dins.
CONVECTION BAKE Per cuinar carn i pastissos amb farciment líquid (dolç o salat) a un sol prestatge. Empreu el segon
(FORN DE CONVECCIÓ) prestatge. Preescalfeu el forn abans de cuinar.
AIRE FORÇAT
Per cuinar diferents tipus d'aliments que requereixen la mateixa temperatura de cocció (com ara
verdures, pastissos) en un màxim de dos prestatges al mateix temps. Aquesta funció es pot fer
servir per cuinar diferents aliments sense que les olors es transfereixin d'un menjar a l'altre. Per
cuinar en dos prestatges, es recomana utilitzar el 1er i 4rt, preescalfant el forn.Feu servir el 3er
prestatge per cuinar només a un prestatge.
GRILL (GRATINADOR)
Per rostir carn, kebabs i salsitxes; per cuinar verdures gratinades i torrar pa. Col·loqueu el menjar
al 4rt o 5è prestatge. Quan gratineu carn, feu servir la safata de degoteig per recollir els sucs de la
cocció. Col·loqueu-la al 3er/4rt prestatge, afegint aproximadament mig litre d'aigua. El forn no
s'ha de preescalfar. Durant la cocció la porta de forn ha de romandre tancada.
Per rostir peces grans de carn (cuixes, rosbif, pollastres). Col·loqueu el menjar als prestatges del
mig. Feu servir la safata de degoteig per recollir els sucs de la cocció. Col·loqueu-la al 1er/2on
TURBO GRILL
prestatge, afegint aproximadament mig litre d'aigua. El forn no s'ha de preescalfar. Durant la
(GRATINADOR TURBO)
cocció la porta de forn ha de romandre tancada. Amb aquesta funció podeu fer servir l'ast, si n'hi
ha.
CONFIGURACIÓ
Per ajustar les opcions de la pantalla (idiomes, hora, brillantor, volum del senyal acústic, funció
d'estalvi d'energia).
BREAD/PIZZA
(PA/PIZZA)
Per enfornar diferents tipus i mides de pa i pizza. Aquesta funció conté dos programes amb
valors predefinits. Indiqueu simplement els valors requerits (temperatura i temps) i el forn
s'encarregarà automàticament del cicle de cocció. Col·loqueu la massa al 2on prestatge després
de preescalfar el forn.
Per cremar les esquitxades produïdes durant la cocció amb un cicle de temperatura
NETEJA AUTOMÀTICA extremadament alta (aprox. 500 °C). Hi ha dos cicles d'autoneteja disponibles: un cicle complet
DEL FORN
(PYRO) i un cicle més curt (ECO). El cicle complet és recomanable només en el cas de forns molt
bruts, mentre que el cicle curt s'ha de fer servir a intervals regulars.
PRE-ESCALFAMENT
RÀPID
Per preescalfar ràpidament el forn.
CA14
TAULA DE COCCIÓ
Recepta
Funció
PrePrestatge
escalfament (des de baix)
Sí
2
Temperatura
(°C)
160-180
Temps Accessoris
(min)
30-90
Pastissos amb llevat
Pastissos farcits (pastís
de formatge, strudel,
pastís de poma)
Sí
1-3
160-180
30-90
Sí
2
160-200
30-85
Sí
1-3
160-200
35-90
Sí
2
170-180
15-45
Sí
1-3
160-170
20-45
Sí
2
180-200
30-40
Galetes/pastissets
Motlle de pastís a la graella
Prestatge 3: motlle de pastís a la
graella
Prestatge 1: motlle de pastís a la
graella
Safata de degoteig/safata
d'enfornar o motlle de pastís a la
graella
Prestatge 3: motlle de pastís a la
graella
Prestatge 1: motlle de pastís a la
graella
Safata de degoteig/safata
d'enfornar
Prestatge 3: gratinador
Brioixos
Sí
1-3
180-190
35-45
Sí
2
90
110-150
Merengues
Sí
1-3
90
130-150
Sí
2
190-250
15-50
Pa/Pizza/Focaccia
Sí
1-3
190-250
25-50
Sí
2
250
10-15
Pizza congelada
Sí
1-3
250
10-20
Sí
2
180-190
35-45
Pastissos salats (pastís
de verdures, quiche)
Sí
1-3
CA15
180-190
45-60
Prestatge 1: safata de degoteig/
safata d'enfornar
Safata de degoteig/safata
d'enfornar
Prestatge 3: safata d'enfornar
sobre la graella
Prestatge 1: safata de degoteig/
safata d'enfornar
Safata de degoteig/safata
d'enfornar
Prestatge 3: safata d'enfornar
sobre la graella
Prestatge 1: safata de degoteig/
safata d'enfornar
Safata de degoteig/safata
d'enfornar
Prestatge 3: safata d'enfornar
sobre la graella
Prestatge 1: safata de degoteig/
safata d'enfornar
Prestatge 2: safata de degoteig/
safata d'enfornar o graella
Prestatge 3: safata d'enfornar
sobre la graella
Prestatge 1: safata de degoteig/
safata d'enfornar
Motlle de pastís a la graella
Prestatge 3: motlle de pastís a la
graella
Prestatge 1: motlle de pastís a la
graella
Recepta
Funció
PrePrestatge
escalfament (des de baix)
Sí
Temperatura
(°C)
2
190-200
Temps Accessoris
(min)
20-30
Vols-au-vent/Galetes de
pasta de full
Safata de degoteig/safata
d'enfornar
Prestatge 3: safata d'enfornar
sobre la graella
Sí
1-3
180-190
20-40
Lasanya/Pasta al forn/
Canelons/Flams
Sí
2
190-200
45-55
Safata d'enfornar sobre la graella
Xai/Vedella/Bou/Porc
1 kg
Sí
2
190-200
70-100
Safata de degoteig o safata
d'enfornar sobre la graella
Pollastre/Conill/Ànec
1 kg
Sí
2
200-230
50-100
Safata de degoteig o safata
d'enfornar sobre la graella
Gall dindi/Oca 3 kg
Sí
1/2
190-200
80-130
Safata de degoteig o safata
d'enfornar sobre la graella
Peix al forn/a la
papillota (filet, sencer)
Sí
2
180-200
40-60
Safata de degoteig o safata
d'enfornar sobre la graella
Verdures farcides
(tomàquet, carbassó,
albergínia)
Sí
2
180-200
50-60
Safata d'enfornar sobre la graella
Torrades
-
4
3 (alt)
2-5
Filets de peix/bistecs
Salsitxes/Kebabs/
Costelles/
Hamburgueses
-
-
4
4
2 (mitjà)
2-3 (mitjà-alt)
2 (mitjà)
Pollastre rostit 1-1,3 kg
-
20-35
15-40
50-65
Prestatge 1: safata de degoteig/
safata d'enfornar
Graella
Prestatge 4: graella (tombeu el
menjar durant la cocció)
Prestatge 3: safata de degoteig
amb aigua
Prestatge 4: graella (tombeu el
menjar durant la cocció)
Prestatge 3: safata de degoteig
amb aigua
Prestatge 2: graella (tombeu el
menjar dos terços durant la cocció
si cal)
Prestatge 1: safata de degoteig
amb aigua
2
Prestatge 2: ast
Rosbif poc fet 1 kg
-
2
3 (alt)
60-80
2 (mitjà)
35-45
Safata d'enfornar sobre la graella
(tombeu el menjar dos terços
durant la cocció si cal)
Prestatge 1: safata de degoteig
amb aigua
Cuixa de xai/Braons
-
2
2 (mitjà)
60-90
Safata de degoteig o safata
d'enfornar sobre la graella
(tombeu el menjar dos terços
durant la cocció si cal)
Patates rostides
-
2
2 (mitjà)
45-55
Safata de degoteig/safata
d'enfornar (tombeu el menjar dos
terços durant la cocció si cal)
Verdures gratinades
-
2
3 (alt)
10-15
Safata d'enfornar sobre la graella
Lasanya i carn
Sí
1-3
200
CA16
50-100*
Prestatge 3: safata d'enfornar
sobre la graella
Prestatge 1: safata de degoteig o
safata d'enfornar sobre la graella
Recepta
Carn amb patates
Funció
PrePrestatge
escalfament (des de baix)
Sí
1-3
Temperatura
(°C)
200
Temps Accessoris
(min)
45-100*
Prestatge 3: safata d'enfornar
sobre la graella
Prestatge 1: safata de degoteig o
safata d'enfornar sobre la graella
Prestatge 3: safata d'enfornar
sobre la graella
Peix amb verdures
Sí
1-3
180
30-50*
Rostits farcits
-
3
200
80-120*
Safata de degoteig o safata
d'enfornar sobre la graella
Peces de carn (conill,
pollastre, xai)
-
3
200
50-100*
Safata de degoteig o safata
d'enfornar sobre la graella
*
Prestatge 1: safata de degoteig o
safata d'enfornar sobre la graella
El temps de cocció és aproximat. Podeu treure el menjar del forn abans o després en funció de les vostres preferències.
CA17
RECEPTES COMPROVADES (d'acord amb IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 i DIN 3360-12:07:07)
Recepta
Funció
PrePrestatge Temperatura Temps
escalfament (des de baix)
(°C)
(min)
Accessoris i observacions
IEC 60350:2009-03 § 8.4.1
2
170
15-25
Sí
1-3
160
20-30
Sí
2
170
20-30
Sí
1-3
160
30-40
Sí
2
170
35-45 Motlle de pastís a la graella
Sí
2
185
60-75 Motlle de pastís a la graella
Galetes de mantega
**
Safata de degoteig/safata
d'enfornar
Sí
Prestatge 3: safata d'enfornar
Prestatge 1: safata de degoteig
IEC 60350:2009-03 § 8.4.2
Pastissets
**
Safata de degoteig/safata
d'enfornar
Prestatge 3: safata d'enfornar
Prestatge 1: safata de degoteig
IEC 60350:2009-03 § 8.5.1
Pa de pessic sense greix
IEC 60350:2009-03 § 8.5.2
2 pastissos de poma
**
Sí
1-3
175
70-90
-
4
3 (alt)
3-5
Prestatge 3: motlle de pastís a la
graella
Prestatge 1: motlle de pastís a la
graella
IEC 60350:2009-03 § 9.1.1
Torrades*
Graella
IEC 60350:2009-03 § 9.2.1
Hamburgueses*
-
4
3 (alt)
30-40
Sí
2
180
30-40
Sí
1-3
160
55-65
Prestatge 4: graella (tombeu el
menjar durant la cocció)
Prestatge 3: safata de degoteig
amb aigua
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Pastís de poma, safata de llevats
**
Safata de degoteig/safata
d'enfornar
Prestatge 3: safata d'enfornar
Prestatge 1: safata de degoteig
DIN 3360-12:07 § 6.6
Prestatge 3: gratinador
Porc rostit
150-170 Prestatge 2: safata de degoteig
amb aigua (afegiu-n'hi més si és
necessari)
-
2
190
Sí
2
170
35-45
Sí
1-3
170
40-50
DIN 3360-12:07 annex C
Pastís pla
**
Safata de degoteig/safata
d'enfornar
Prestatge 3: safata d'enfornar
Prestatge 1: safata de degoteig
** La taula de cocció indica la funció i la temperatura ideals per garantir uns resultats òptims amb totes les receptes. Si voleu
cuinar només en un prestatge amb la funció de ventilador, poseu el menjar al segon prestatge i seleccioneu la temperatura
recomanada per a la funció "FORCED AIR" (AIRE FORÇAT) en més d'un prestatge.
Les indicacions de la taula són aplicables sense les guies. Feu les proves sense utilitzar les guies.
** Quan feu servir el gratinador, deixeu un espai d'uns 3-4 cm des de la vora frontal del gratinador per facilitar-ne l'extracció del
forn.
Classe d'eficiència energètica (d'acord amb EN 50304)
Per fer la prova, utilitzeu la taula amb indicacions específiques.
CA18
ÚS RECOMANAT I SUGGERIMENTS
Com llegir la taula de cocció
La taula indica la millor funció a utilitzar per qualsevol menjar, per cuinar-ho en un o més prestatges al mateix temps. El temps
de cocció comencen una vegada col·locat el menjar al forn, sense tenir en compte el preescalfament (quan calgui). Les
temperatures i temps de cocció són només orientatius i dependran de la quantitat de menjar i del tipus d'accessori utilitzat. Feu
servir els valors recomanats més baixos per començar i, si el menjar no és prou cuit, podeu augmentar els valors. Feu servir els
accessoris subministrats i preferiblement motlles i safates de forn de metall i color fosc. També podeu fer servir estris i accessoris
de pyrex o ceràmica, però tingueu en compte que els temps de cocció seran lleugerament més llargs. Per obtenir millors
resultats, seguiu amb cura els consells del quadre de coccions per triar els accessoris (subministrats) que s'han de col·locar als
diferents prestatges.
Cocció de diferents aliments al mateix temps
Utilitzant la funció d'"FORCED AIR" (AIRE FORÇAT), podeu cuinar diferents aliments que requereixin la mateixa temperatura de
cocció al mateix temps (per exemple: peix i verdures), fent servir diferents prestatges. Retireu els aliments que requereixen
menys temps de cocció i deixeu els que necessiten més temps al forn.
Postres
-
-
Cuineu els postres delicats amb la funció convencional en un sol prestatge. Feu servir motlles de pastissos de metall i
col·loqueu-los sempre sobre la graella subministrada. Per cuinar en més d'un prestatge, seleccioneu la funció d'aire forçat
i repartiu la posició dels motlles de pastissos als prestatges de manera que permeti una òptima circulació d'aire calent.
Per comprovar si un pastís que ha de pujar és cuit, inseriu un escuradents de fusta al mig del pastís. Si l'escuradents surt
net, el pastís està fet.
Si feu servir motlles de pastissos antiadherents, no poseu mantega a les vores perquè potser el pastís no puja per igual per
les vores.
Si el pastís "s'enfonsa" durant la cocció, ajusteu una temperatura inferior la propera vegada, potser reduint la quantitat de
líquid de la barreja i barrejant més suaument.
Per als dolços amb farciments humits (partís de formatge o pastís de fruita), utilitzeu la funció "CONVECTION BAKE" (FORN
DE CONVECCIÓ). Si la base del pastís està humida, abaixeu el prestatge i repartiu molles de pa o de galetes pel fons del
pastís abans d'afegir el farciment.
Carn
-
Feu servir qualsevol tipus de safata de forn o plata de pyrex adequada a la grandària de la peça de carn que s'ha de cuinar.
Per costelles rostides, és millor afegir una mica de brou al fons de la plata, regant la carn durant la cocció per donar-li més
sabor. Quan el rostit estigui a punt, deixeu-lo reposar al forn uns altres 10-15 minuts, o emboliqueu-lo en paper d'alumini.
Quan vulgueu rostir carn, trieu talls amb un gruix semblant per obtenir uns resultats de cocció uniformes. Les peces de
carn molt gruixudes necessiten més temps de cocció. Per evitar que es cremi la carn per fora, abaixeu la posició de la
graella i mantingueu allunyada la carn del gratinador. Tombeu la carn dos terços durant la cocció.
Per recollir els sucs de la cocció es recomana col·locar una safata de degoteig amb mig litre d'aigua directament sota de la graella
on està col·locada la carn. Reompliu quan calgui.
Ast (només en alguns models)
Feu servir aquest accessori per rostir uniformement peces de carn y aus. Col·loqueu la carn a l'ast, lligant-la amb cordill de cuinar
si es tracta de pollastre, i comproveu que estigui ben subjecta abans d'inserir l'ast al forat del mecanisme a la part del fons del
forn i fent que descansi sobre el suport corresponent. Per evitar el fum i recollir els sucs, es recomana col·locar una safata de
degoteig amb mig litre d'aigua al primer nivell. L'ast té un mànec de plàstic que s'ha de treure abans de començar la cocció, i es
fa servir al final de la cocció per evitar cremar-se al treure el menjar del forn.
Pizza
Greixeu lleugerament les safates per assegurar-vos de que la base de la pizza estigui cruixent. Repartiu la mozzarella per sobre
de la pizza quan quedi una tercera part del temps de cocció.
Funció de llevat
Sempre es millor cobrir la massa amb un drap humit abans de col·locar-la en el forn. El temps d'augment de volum amb aquesta
funció es redueix aproximadament un terç comparat amb la temperatura ambient (20-25 °C). El temps d'augment del volum al
doble per 1 kg de massa de pizza és d'aproximadament una hora.
CA19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising