Whirlpool | AKZ 562 IX | Instruction for Use | Whirlpool AKZ 562 IX Упътване за употреба

Whirlpool AKZ 562 IX Упътване за употреба
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА
Тези инструкции ще се налични и на уеб сайта: www.whirlpool.eu
ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДРУГИТЕ Е ОТ НАЙ-ГОЛЯМО
ЗНАЧЕНИЕ
В това ръководство за употреба на уреда е представена важна информация за безопасността, която трябва да се прочете
и да се съблюдава винаги.
Това е символът за опасност, отнасящ се до безопасността при работа, който предупреждава потребителите за
потенциални рискове за самите тях и за другите.
Всички предупреждения се предхождат от символа за опасност и следните термини:
ОПАСНОСТ
Показва опасна ситуация, която ако не бъде избегната, ще доведе до сериозни
наранявания.
Показва опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да причини сериозни
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ наранявания.
Всички предупреждения дават конкретни подробности за
съществуваща потенциална опасност и посочват как да се намалят
рисковете от нараняване, нанасяне на щети или токов удар,
произтичащи от неправилна употреба на уреда. Спазвайте
внимателно следните инструкции:
- Използвайте предпазни ръкавици за извършване на всички
операции по разопаковането и монтирането.
- Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа
преди извършване на каквито и да е работи по монтирането.
- Монтирането и поддръжката трябва да се извършва от
специализиран техник, в съответствие с инструкциите на
производителя и при спазване на действащите местни норми
за безопасност. Не поправяйте и не подменяйте части от уреда,
ако това не е изрично посочено в ръководството за
потребителя.
- Замяната на захранващия кабел трябва да се извърши от
квалифициран електротехник. Свържете се с оторизиран
сервизен център.
- Заземяването на уреда е задължително по закон.
- Захранващият кабел трябва да бъде достатъчно дълъг, за да
позволи свързване на уреда към контакта на
електрозахранването, след като уредът се постави в неговата
ниша.
BG1
- За да отговаря монтирането на действащата нормативна
уредба за защита, трябва да се постави прекъсвач за всички
полюси с минимално разстояние 3 мм.
- Не използвайте разклонители, ако фурната е снабдена
с щепсел.
- Не използвайте удължители.
- Не дърпайте захранващия кабел.
- След приключване на монтирането електрическите
компоненти вече не трябва да са достъпни за потребителя.
- Ако повърхността на индукционната плоча е напукана, не я
използвайте и изключете уреда за избягване на вероятността
от токов удар (само за моделите с индукционна функция).
- Избягвайте да докосвате уреда с мокра част на тялото и не го
използвайте, когато сте с боси крака.
- Този уред е предназначен единствено за използване като
домакински уред за готвене на храна. Не е позволен никакъв
друг вид употреба (напр.: отопление на помещения).
Производителят не носи никаква отговорност за щети,
предизвикани от неправилна употреба или от погрешно
зададени команди за управление.
- Уредът и достъпните му части стават горещи по време на
употреба. Трябва да се внимава за избягване докосването на
нагревателите. Много малки (0-3 год.) и малки деца (3-8 год.)
трябва да се държат далеч, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
- Този уред може да се използва от деца на и над 8 години, както
и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени
възможности или с недостатъчен опит и познания, ако са под
надзор или са им дадени инструкции за употребата по
безопасен начин и разбират възможните опасности. Децата не
трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от
потребителя не трябва да се извършва от деца без надзор.
BG2
- По време на употреба и след това, не докосвайте
нагревателните елементи или вътрешните повърхности на
уреда – опасност от изгаряния. Не допускайте контакт на кърпи
или други запалими материи с уреда, преди всички негови
компоненти да са достатъчно изстинали.
- В края на готвенето бъдете внимателни при отваряне на
вратата на уреда; оставете топлия въздух или парата да излязат
постепенно, преди да отворите самата фурна. Когато вратата на
уреда е затворена, от отвора над контролния панел излиза
горещ въздух. Не покривайте вентилационните отвори.
- Използвайте ръкавици за фурна при изваждане на съдове
и принадлежности, като внимавате да не докосвате
нагревателните елементи.
- Не поставяйте запалими материали в уреда или в близост до
уреда: може да избухне пожар, ако уредът бъде включен
случайно.
- Не затопляйте и не гответе храни в запечатани буркани или
кутии в уреда. Налягането, което се акумулира във
вътрешността на буркана, може да причини избухването му и
така да се нанесат щети на уреда.
- Не използвайте съдове от синтетични материали.
- Прегретите мазнини и олио могат лесно да се възпламенят.
Винаги бъдете бдителни, когато готвите храни с високо
съдържание на мазнини и олио.
- Никога не оставяйте уреда без наблюдение по време на сушене
на храни.
- Ако използвате алкохолни напитки, когато готвите (напр. ром,
коняк, вино), не забравяйте, че при високи температури
алкохолът се изпарява. Вследствие на това, съществува
опасност от възпламеняване на отделените от алкохола пари
при влизане в контакт с електрическия нагревателен елемент.
- Никога не използвайте уреди за почистване с пара.
BG3
- Не докосвайте фурната по време на цикъл на пиролиза. Децата
трябва да се държат далеч от фурната по време на цикъл на
пиролиза. Големите разливи трябва да се отстранят от
вътрешността на фурната преди цикъл на почистване (само за
фурните с функция за пиролиза).
- Използвайте само термометъра, препоръчван за тази фурна.
- Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или
остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата
на фурната, тъй като те могат да надраскат повърхността, което
може да доведе до счупване на стъклото.
- Уверете се, че уредът е изключен преди смяна на крушката за
избягване на възможността от токов удар.
- Не използвайте алуминиево фолио за покриване на храните в
съдовете за готвене (само за фурните с предоставени съдове за
готвене).
Изхвърляне на излезли от употреба домакински уреди
-
Този уред е произведен с материали, годни за рециклиране или за повторно използване. При изхвърлянето му
спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Преди изхвърляне отрежете захранващия кабел.
За допълнителна информация относно третирането, оползотворяването и рециклирането на домакински
електроуреди се обърнете към компетентните местни органи, службата за битови отпадъци или магазина, от
където сте закупили уреда.
МОНТИРАНЕ
След разопаковането на фурната, се уверете, че тя не е повредена по време на транспортирането и вратата на фурната
се затваря правилно. В случай на проблеми, се свържете с дистрибутора или с най-близкия отдел за следпродажбено
обслужване. За предотвратяване на каквато и да е повреда извадете фурната от нейната основа от полистиролова пяна
единствено преди монтирането.
ПОДГОТОВКА НА МЯСТОТО ЗА ВГРАЖДАНЕ
•
•
•
•
Шкафовете, които са в директен контакт с фурната, трябва да са устойчиви на топлина (мин. 90°C).
Извършете всичката работа, свързана с рязането на шкафа, преди да поставите фурната в нишата и внимателно
отстранете всички дървени парченца и стърготини.
След монтирането долната част на фурната не трябва да бъде повече достъпна.
За правилна работа на уреда не покривайте предвиденото минимално пространство между работния плот и
горния ръб на фурната.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
Уверете се, че захранващото напрежение, посочено на табелката с данни на уреда, е същото като напрежението на
мрежата. Табелката с данни е поставена на предния край на фурната (видима, когато вратата е отворена).
•
Смяната на захранващия кабел (тип H05 RR-F 3 x 1,5 мм2) трябва да се извърши от квалифициран електротехник.
Свържете се с оторизиран сервизен център.
ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ
Преди употреба:
-
Свалете защитните картони, защитния филм и залепващите се етикети от аксесоарите.
Извадете аксесоарите от фурната и я загрейте при 200°C за около час, за да елиминирате миризмата и пушека от
изолиращите материали и защитните смазки.
BG4
По време на употреба:
-
-
Не поставяйте тежки предмети на вратата, тъй като те може да я повредят.
Не се дръжте за вратата и не закачвайте нищо на дръжката.
Не покривайте вътрешността на фурната с алуминиево фолио.
Никога не наливайте вода във вътрешността на гореща фурна; това може да повреди покритието от емайл.
Никога не влачете тенджери или тигани по дъното на фурната, тъй като това може да повреди покритието от
емайл.
Уверете се, че електрическите кабели на други уреди не влизат в контакт с части на фурната или не се заплитат във
вратата.
Не излагайте фурната на атмосферни агенти.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Изхвърляне на опаковъчните материали
Опаковъчният материал може да се рециклира 100% и е маркиран със символа за рециклиране ( ). Различните
опаковъчни материали трябва да бъдат изхвърлени отговорно и в пълно съответствие с наредбите на местните органи
за изхвърляне на отпадъци.
Изхвърляне на продукта
-
Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (WEEE).
Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, Вие ще помогнете да се избегнат отрицателните
последствия за околната среда и здравето на хората, които биха възникнали при едно неподходящо третиране на
този продукт като отпадък.
-
Символът
върху уреда или придружаващата го документация показва, че този уред не трябва да се третира
като битов отпадък, а да бъде предаден в съответния събирателен пункт, предназначен за рециклиране на
електрическа и електронна апаратура.
Съвети за икономия на енергия
-
Загрявайте предварително фурната само ако това е указано в таблицата за готвене или рецептите.
Използвайте тъмни лакирани или емайлирани форми за печене, тъй като те поглъщат топлината по-добре.
Изключете фурната 10/15 минути преди изтичане на зададеното време за готвене. Храните, нуждаещи се от
продължително готвене, ще продължат да се готвят дори след изключването на фурната.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
-
Тази фурна, която е предназначена за съприкосновение с хранителни продукти, съответства на Европейската
нормативна уредба ( ) № 1935/2004 и е проектирана, произведена и продавана в съответствие с изискванията за
безопасност на директива „Ниско напрежение“ 2006/95/ЕО (която заменя 73/23/ЕИО и последващите изменения и
допълнения), както и изискванията за защита на директива „EMC“ 2004/108/ЕО.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Фурната не работи:
•
•
Проверете дали има напрежение в мрежата и дали фурната е с включено електрозахранване.
Изключете и включете уреда отново, за да видите дали проблемът не е отстранен.
Вратата не се отваря:
•
•
Изключете и включете уреда отново, за да видите дали проблемът не е отстранен.
Важно: по време на самопочистване, вратата на фурната не може да се отваря. Изчакайте докато тя се деблокира
автоматично (вж. параграфа „Цикъл на почистване на фурни с функция за пиролиза“).
Електронният програматор не работи:
•
Ако на дисплея се покаже буквата „ “, последвана от число, трябва да се свържете с най-близкия отдел за
следпродажбено обслужване. В този случай укажете номера, който е посочен след буквата „ “.
BG5
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Преди да се обадите на отдела за следпродажбено обслужване:
1.
Вижте дали сте в състояние да разрешите проблема сами с помощта на предложенията, дадени в „Упътване за
отстраняване на неизправности“.
2.
Изключете уреда и го включете отново, за да проверите дали неизправността е отстранена.
Ако след извършване на горепосочените проверки неизправността все още не е отстранена, свържете се с найблизкия отдел за следпродажбено обслужване.
Винаги посочвайте:
•
кратко описание на неизправността;
•
типа и модела на фурната;
•
сервизния номер (числото след думата „Service“ на табелката с данни), разположен на десния ръб на отвора на
фурната (вижда се, когато вратата на фурната е отворена). Сервизният номер е посочен и в гаранционната книжка;
•
Вашия пълен адрес;
•
Вашия телефонен номер.
Ако се налагат някакви поправки, моля, свържете се с оторизиран отдел за следпродажбено обслужване (за да се
гарантира, че ще бъдат използвани оригинални резервни части и поправките ще бъдат извършени правилно).
ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
Никога не използвайте оборудване, което извършва почистване с пара.
Почиствайте фурната само когато тя е хладна при докосване.
Изключете уреда от електрозахранването.
Външна част на фурната
ВАЖНО: не използвайте корозивни или абразивни почистващи препарати. Ако някой от тези продукти случайно
влезе в контакт с уреда, незабавно почистете с навлажнена микрофибърна кърпа.
•
Почистете повърхностите с микрофибърна кърпа. Ако повърхността е много мръсна, прибавете няколко капки
почистващ препарат към водата. Подсушете със суха кърпа.
Вътрешност на фурната
ВАЖНО: не използвайте абразивни гъби или метални стъргалки или тел за търкане. С времето, те могат да
разрушат емайлираните повърхности и стъклото на вратата на фурната.
•
След всяка употреба оставете фурната да се охлади, след това я почистете, за предпочитане, докато е все още
топла, за да отстраните наслоената мръсотия и петна, причинени от остатъци от храна (напр. храна с високо
съдържание на захар).
•
Използвайте маркови продукти за почистване на фурна и следвайте точно инструкциите на производителя.
•
Почистете стъклото на вратата с подходящ течен препарат за почистване. Вратата на фурната може да се свали, за
да се улесни почистването й (вижте „ПОДДРЪЖКА“).
•
Горният нагревател на грила (вижте „ПОДДРЪЖКА“) може да бъде свален надолу (само при някои модели), за да
почистите тавана на фурната.
ЗАБЕЛЕЖКА: по време на продължително готвене на храни с високо съдържание на вода (напр. пица, зеленчуци
и т.н.) може да се образува кондензат отвътре на вратата и около уплътнението. Когато вратата е студена,
подсушете вътрешната страна с кърпа или гъба.
Принадлежности:
•
•
Накиснете аксесоарите във вода с миялен препарат веднага след употреба, като ги хващате с ръкавици за фурна,
ако са все още горещи.
Остатъци от храна могат да се премахнат лесно, като използвате четка или гъба.
Почистете задната стена на каталитичните странични панели на фурната
(ако има такива):
ВАЖНО: не използвайте корозивни или абразивни детергенти, груби четки, тел за търкане или спрейове за
фурна, които могат да повредят каталитичната повърхност и да разрушат самопочистващите се свойства.
•
Включете фурната празна с активирана функция за готвене с вентилатор при 200°C за около един час
•
След това оставете уреда да се охлади, преди да отстраните с гъба остатъците от храна.
BG6
Цикъл на почистване на фурни с функция за пиролиза:
-
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
Не докосвайте фурната по време на цикъл на пиролиза.
Децата трябва да се държат далеч от фурната по време на цикъл на
пиролиза.
При тази функция се изгарят замърсяванията, получени вътре във фурната по време на готвене при температура около
500°C. При тази висока температура остатъците се превръщат в лек прах, който лесно може да се изчисти с влажна кърпа,
когато фурната се охлади. Не избирайте функцията за пиролиза след всяка употреба; избирайте я само когато фурната е
много замърсена или се отделя пушек или дим при предварително загряване или готвене.
•
Ако фурната е монтирана под плоча за готвене, се уверете, че горелките или котлоните са изключени по време на
функцията за самопочистване (пиролиза).
•
Преди включване на функцията за пиролиза извадете всички аксесоари (включително страничните решетки).
•
За оптимално почистване на вратата на фурната отстранете най-големите замърсявания с мокра гъба, преди да
използвате функцията за пиролиза.
Уредът разполага с 2 функции за пиролиза:
1.
Енергоспестяващ цикъл (PYRO EXPRESS/ECO): консумира около 25% по-малко енергия от стандартния цикъл.
Избирайте го на редовни интервали (след като готвите месо 2 или 3 последователни пъти).
2.
Стандартен цикъл (PYRO): подходящ за почистване на силно замърсена фурна.
•
Независимо от това, след определен брой пъти на използване и в зависимост от степента за замърсяване на
фурната, на дисплея се показва съобщение с препоръка за изпълнение на цикъла на самопочистване.
ЗАБЕЛЕЖКА: по време на функцията за пиролиза вратата на фурната не може да се отворя; тя ще остане
заключена, докато температурата във фурната спадне до допустимо безопасно ниво.
ПОДДРЪЖКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
Използвайте предпазни ръкавици.
Уверете се, че фурната е студена преди извършването на следните операции.
Изключете уреда от електрозахранването.
СВАЛЯНЕ НА ВРАТАТА
За да свалите врата:
1.
2.
3.
Отворете напълно вратата.
Повдигнете застопоряващите елементи и ги избутайте напред, докъдето се движат (фиг. 1).
Затворете вратата, докъдето се движи (А), повдигнете я нагоре (В) и я завъртете (С), докато се освободи (D) (фиг. 2).
За да поставите отново вратата:
1.
2.
3.
4.
Поставете пантите на техните места.
Отворете напълно вратата.
Свалете надолу двата застопоряващи елемента.
Затворете вратата.
Фиг. 1
Фиг. 2
BG7
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ГОРНИЯ НАГРЕВАТЕЛ (САМО ЗА НЯКОИ МОДЕЛИ)
1.
2.
3.
Свалете решетките на страничните държачи за аксесоари (Фиг. 3).
Издърпайте малко нагревателя (Фиг. 4) и го свалете надолу (Фиг. 5).
За да поставите нагревателя отново, повдигнете го, издърпайте го леко към вас, уверете се, че той е на
страничните опори.
Фиг. 3
Фиг. 4
Фиг. 5
СМЯНА НА КРУШКАТА НА ФУРНАТА
За да смените задната крушка (ако има такава):
1.
Изключете фурната от електрозахранването.
2.
Развийте капачето на лампата (фиг. 6) и сменете крушката (вижте забележката за типа на крушката) и завийте
отново капачето на лампата на място.
3.
Включете отново фурната в електрическата мрежа.
За да смените страничната крушка (ако има такава):
1.
Изключете фурната от електрозахранването.
2.
Свалете решетките на страничните държачи за аксесоари, ако има такива (Фиг. 3).
3.
Използвайте отвертка, за да отстраните капачето на лампата (Фиг. 7).
4.
Сменете крушката (вижте забележката за типа на крушката) (Фиг. 8).
5.
Поставете капачето на лампата, като го натиснете силно, докато влезе на място с щракване (Фиг. 9).
6.
Поставете обратно решетките на страничните държачи за аксесоари.
7.
Включете отново фурната в електрическата мрежа.
Фиг. 5
Фиг. 6
Фиг. 7
Фиг. 8
ЗАБЕЛЕЖКА:
Използвайте само крушки с нажежаема жичка 25-40 W/230 V тип E-14, T300°C или халогенни крушки 20-40 W/230 V
тип G9, T300°C.
Лампата, използвана в уреда, е специално проектирана за електрически уреди и не е подходяща за осветление на
домашни помещения (Регламент на Комисията (ЕО) № 244/2009).
Крушките могат да се вземат от нашия отдел за следпродажбено обслужване.
ВАЖНО:
Ако използвате халогенни лампи, не ги пипайте с голи ръце, тъй като отпечатъците от пръсти може да ги
повредят.
Не използвайте фурната, без да сте поставили на място капачето на лампата.
BG8
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУРНАТА
ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО СВЪРЗВАНЕ ВИЖТЕ ПАРАГРАФА ЗА МОНТИРАНЕТО
1.
Контролен панел
2.
Горен нагревател/грил
3.
Вентилатор за охлаждане (не се вижда)
4.
Табелка с данни (да не се сваля)
5.
Лампа
6.
Кръгъл нагревател (не се вижда)
7.
Вентилатор
8.
Въртящ се шиш (ако има такъв)
9.
Долен нагревател (не се вижда)
10. Врата
11. Позиция на рафтовете (броят на рафтовете е посочен на предната част на фурната)
12. Задна стена
ЗАБЕЛЕЖКА:
По време на готвене вентилаторът за охлаждане може да се включи на определени интервали, за да се намали до
минимум консумацията на енергия.
След изключване на фурната в края на готвенето вентилаторът за охлаждане може да продължи да работи за
известно време.
Когато вратата на фурната се отвори по време на готвене, нагревателите се изключват.
ПРЕДОСТАВЕНИ АКСЕСОАРИ
Фиг. A
Фиг. Б
Фиг. В
A.
СКАРА: може да се използва за печене на храни или като поставка за тави, форми за кейкове и други огнеупорни
съдове за готвене.
B. ТАВА ЗА ПЕЧЕНЕ: тавата за печене може да се използва за приготвяне на хляб и сладкиши, а също така и на печено
месо, риба в пергамент и др.
C. ТАВА ЗА ОТЦЕЖДАНЕ: тавата за отцеждане е проектирана за поставяне под скарата с цел събиране на мазнина
или като тава за готвене на месо, риба, зеленчуци, фокача и т. н.
Броят на аксесоарите може да варира в зависимост от закупения модел.
НЕПРЕДОСТАВЕНИ АКСЕСОАРИ
Други аксесоари, които могат да се закупят от отдела за следпродажбено обслужване, включват каталитични панели и
въртящ се шиш.
BG9
ПОСТАВЯНЕ НА СКАРИТЕ И ДРУГИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВЪВ ФУРНАТА
1.
2.
Поставете скарата хоризонтално с издигнатия край „А“ нагоре (фиг. 1).
Другите принадлежности, като тава за отцеждане и тава за печене, се поставят с издигнатия край на плоската част
„B“ нагоре (фиг. 2).
Фиг. 1
Фиг. 2
ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ
ЕЛЕКТРОНЕН ПРОГРАМАТОР
ДИСПЛЕЙ
DISPLAY
1
3
2
1.
БУТОН ЗА ИЗБОР НА ФУНКЦИИ: бутон за включване/изключване и избор на функции
2.
БУТОН ЗА ПРЕГЛЕД: за преглед на менюто и настройване на предварително зададени стойности
ЗАБЕЛЕЖКА: бутоните за управление са с възможност за прибиране. Натиснете бутоните в средата и те ще
излязат нагоре.
3.
БУТОН ЗА ИЗБОР/ПОТВЪРЖДАВАНЕ
ЗАБЕЛЕЖКА: на дисплея се показва за обозначения относно този бутон.
СПИСЪК НА ФУНКЦИИТЕ
Завъртете бутона „Функции“ на произволна позиция и фурната ще се включи: на дисплея се показват функциите или
свързаните подменюта.
Достъпът и избирането от подменютата се извършва чрез завъртане на бутона до функциите GRILL (ГРИЛ), SPECIALS
(СПЕЦИАЛНИ), SETTINGS (НАСТРОЙКИ), BREAD/PIZZA (ХЛЯБ/ПИЦА), AUTOMATIC OVEN CLEANING (АВТОМАТИЧНО
ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНАТА).
ЗАБЕЛЕЖКА: за списък и описание на функциите вижте съответната таблица на стр. 15.
ОПИСАНИЕ НА ДИСПЛЕЯ
I
H G
F
E
A
B
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
C
D
Показване на нагревателите, активирани по време на различните функции за готвене
Символи за управление на времето: таймер, времетраене на готвенето, край на времето на готвене, часа
Информация относно избраните функции
Избрана е автоматичната функция за ХЛЯБ/ПИЦА
Обозначение за заключване на вратата по време на автоматичния цикъл на почистване (пиро-почистване)
Вътрешна температура на фурната
Функция за пиролиза
Запичане
Специални функции: размразяване, поддържане на храната топла, втасване
СТАРТИРАНЕ НА ФУРНАТА - НАСТРОЙВАНЕ НА ЕЗИКА
При първото включване на фурната на дисплея се показва ENGLISH (АНГЛИЙСКИ).
Завъртете бутона за преглед, докато се покаже желаният език, след което натиснете бутона 3 , за да потвърдите.
BG10
НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСА
След настройване на езика трябва да се настрои и часа. Двете цифри за часа премигват на дисплея.
1.
Завъртете бутона „Преглед“ за показване на правилния час.
2.
Натиснете бутона 3 , за да потвърдите; двете цифри за минутите премигват на дисплея.
3.
Завъртете бутона „Преглед“ за показване на правилните минути.
4.
Натиснете бутона 3 , за да потвърдите.
За да промените часа, напр. след прекъсване на захранването, вижте следващия параграф (НАСТРОЙКИ).
ИЗБИРАНЕ НА ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ
1.
2.
Завъртете бутона „Функции“ на необходимата функция: настройките за готвене се показват на дисплея.
Ако показаните стойности са необходимите, натиснете 3 . За да ги промените, продължете, както е посочено подолу.
НАСТРОЙВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА/ИЗХОДНА МОЩНОСТ НА ГРИЛА
За да промените температурата или изходната мощност на грила, продължете, както е посочено по-долу:
1.
2.
Завъртете бутона „Преглед“ за показване на необходимата стойност.
Натиснете бутона 3 , за да потвърдите.
БЪРЗО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ
1.
Завъртете бутона „Функции“ на символа
2.
3.
Потвърдете, като натиснете 3 : настройките се показват на дисплея.
Ако предложената температура е необходимата, натиснете бутона 3 . За да промените температурата,
продължете, както е описано в предходните параграфи. Съобщението PRE се показва на дисплея. Когато
зададената температура бъде достигната, се показва съответната стойност (напр. 200°) и се чува звуков сигнал.
В края на предварителното загряване автоматично се избира функцията за конвенционално готвене
.
В този момент храната може да се постави във фурната за готвене.
Ако искате да зададете различна функция за готвене, завъртете бутона „Функции“ и изберете необходимата
функция.
4.
за избиране на функцията за бързо предварително загряване.
BG11
ПРОГРАМИРАНЕ НА ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ГОТВЕНЕТО
Тази функция може да се използва за приготвяне на храна за зададен период от време от най-малко 1 минута до
максималното време, допустимо за избраната функция, след което фурната се изключва автоматично.
1.
След потвърждаване на температурата, символът
премигва.
2.
3.
Завъртете бутона за настройване, за да се покаже необходимото време на готвене.
За да потвърдите времето на готвене, натиснете бутона 3 .
ЗАДАВАНЕ НА КРАЯ НА ВРЕМЕТО НА ГОТВЕНЕ/ОТЛОЖЕНО НАЧАЛО
ВАЖНО: настройката за отлагане на началото не е налична за следните функции: FAST PREHEATING (БЪРЗО
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ), BREAD/PIZZA (ХЛЯБ/ПИЦА).
ЗАБЕЛЕЖКА: с тази настройка необходимата температура се достига постепенно, поради което времената на
готвене ще са малко по-дълги от посочените в таблицата за готвене.
Краят на времето на готвене може да се зададе с отлагане на началото с най-много 23 часа и 59 минути. Това може да се
направи само след задаване на времето на готвене.
След задаване на времето на готвене на дисплея се показва краят на времето на готвене (например 15:45) и символът
премигва.
За да отложите края на времето за готвене, а с това и началото на времето на готвене, продължете, както е посочено подолу:
1.
Завъртете бутона „Преглед“ за показване на часа, в който искате готвенето да завърши (например 16:00).
2.
Потвърдете избраната стойност, като натиснете бутона 3 : двете точки на края на времето на готвене премигват,
което посочва, че настройката е зададена правилно.
3.
Началото на времето на готвене ще бъде отложено автоматично, за да завърши готвенето в зададеното време.
ТАЙМЕР
Тази функция може да се използва само при изключена фурна и е полезна например при проследяване на времето на
готвене на макаронени изделия. Максималното време, което може да се зададе, е 23 часа и 59 минути
1.
Когато бутонът „Функции“ е на нула, завъртете бутона „Преглед“ за показване на необходимото време.
2.
Натиснете бутона 3 , за да стартирате отброяването. При изтичане на зададеното време на дисплея ще се покаже
„END“ и ще прозвучи звуков сигнал. За да изключите звуковия сигнал, натиснете бутона 3 (текущият час се
показва на дисплея).
ИЗБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ
Завъртете индикатора на бутона „Функции“ на символа
за достъп до подменюто със специални функции.
За да прегледате, изберете и стартирайте една от тези функции и продължете, както е посочено по-долу:
1.
2.
3.
Завъртете бутона „Функции“ на символа
: на дисплея се показва „DEFROST“ (РАЗМРАЗЯВАНЕ) заедно със
съответстващия на функцията символ.
Завъртете бутона за преглед, за да прелистите списъка с функциите. DEFROST (РАЗМРАЗЯВАНЕ), KEEP WARM
(ПОДДЪРЖАНЕ НА ХРАНАТА ТОПЛА), RISING (ВТАСВАНЕ), ECO FORCED AIR (ЕКО ФОРСИРАН ВЪЗДУХ).
Натиснете бутона 3 , за да потвърдите.
BG12
ЗАПИЧАНЕ
В края на времето на готвене при някои определени функции на дисплея се показва възможност за допълнително
запичане. Тази функция може да се използва само след задаване на времето на готвене.
В края на времето на готвене на дисплея се показва: „PRESS TO BROWN“ (НАТИСНЕТЕ ЗА ЗАПИЧАНЕ). Натиснете
бутона 3 и започва 5­минутен цикъл на запичане. Тази функция може да се избере последователно най-много два пъти.
ИЗБИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ЗА ХЛЯБ/ПИЦА
Завъртете индикатора на бутона „Функции“ на символа
приготвяне на „хляб“ и „пица“.
за достъп до подменюто с две автоматични функции за
Хляб
1.
2.
3.
4.
Завъртете бутона „Функции“ на символа
: на дисплея отстрани се показва „BREAD“ (ХЛЯБ) и „AUTO“ (АВТ.).
Натиснете 3 , за да изберете функцията.
Завъртете бутона „Преглед“, за да зададете необходимата температура (между 180°C и 220°C) и потвърдете с
бутона 3 .
Завъртете бутона „Преглед“, за да зададете необходимото времетраене на готвенето и натиснете 3 , за да
стартирате готвенето.
Пица
1.
2.
3.
4.
5.
Завъртете бутона „Функции“ на символа
: на дисплея се показва „BREAD“ (ХЛЯБ). За да изберете функцията
ПИЦА, продължете, както е посочено по-долу:
Завъртете бутона „Преглед“: на дисплея се показва „PIZZA“.
Натиснете 3 , за да изберете функцията.
Завъртете бутона „Преглед“, за да зададете необходимата температура (между 220°C и 250°C) и потвърдете с
бутона 3 .
Завъртете бутона „Преглед“, за да зададете необходимото времетраене на готвенето и натиснете 3 , за да
стартирате готвенето.
НАСТРОЙКИ
Завъртете индикатора на бутона „Функции“ на символа
за достъп до подменюто с пет настройки на дисплея, които
могат да се променят.
Език
1.
2.
3.
Завъртете бутона „Преглед“, докато се покаже „LANGUAGE“ (ЕЗИК).
Натиснете 3 за достъп до настройките.
Завъртете бутона „Преглед“, за да изберете необходимия език и потвърдете, като натиснете бутона 3 .
Часовник
Завъртете бутона „Преглед“, докато се покаже CLOCK (ЧАСОВНИК). За да промените часа, вижте предходния раздел
(НАСТРОЙВАНЕ НА ТЕКУЩИЯ ЧАС).
BG13
Еко
Когато режимът ECO (ЕКО) е избран (ВКЛ.), яркостта на дисплея се намалява и след като фурната е била в режим на
готовност в продължение на 3 минути, се показва часовникът. Също така лампичката на фурната се изключва по време
на готвенето. За да видите информация на дисплея и да включите отново лампичката, трябва само да натиснете
бутона 3 или да завъртите някой от бутоните.
1.
Завъртете бутона „Преглед“, докато се покаже ECO (ЕКО).
2.
Натиснете 3 за достъп до настройката (ON/OFF) (ВКЛ./ИЗКЛ.).
3.
Завъртете бутона „Преглед“, за да изберете необходимата настройка и потвърдете, като натиснете бутона 3 .
4.
По време на готвене, ако е активиран режимът „еко“, лампичката във вътрешността се изключва след 1 минута
готвене, като се включва отново при всяка намеса на потребителя.
Звуков сигнал
За да активирате или деактивирате звуковия сигнал, продължете, както е посочено по-долу:
1.
Завъртете бутона „Преглед“ за показване на „SOUND“ (ЗВУК).
2.
Натиснете 3 за достъп до настройката ON/OFF(ВКЛ./ИЗКЛ.).
3.
Завъртете бутона „Преглед“, за да изберете необходимата настройка и потвърдете, като натиснете бутона 3 .
Яркост
За да промените яркостта на дисплея, продължете, както е посочено по-долу:
1.
Завъртете бутона „Преглед“ за показване на „BRIGHTNESS“ (ЯРКОСТ).
2.
Натиснете бутона 3 : на дисплея се показва числото „1“.
3.
Завъртете бутона „Преглед“, за да увеличите или намалите яркостта и потвърдете, като натиснете 3 .
АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНАТА
За описанието на тази функция вижте главата „ПОЧИСТВАНЕ“ и таблицата с функциите на стр. 15.
За да активирате цикъла на фурната за автоматично почистване (пиро-почистване), продължете, както е посочено подолу:
1.
Завъртете бутона „Функции“ на символа
: на дисплея се показва думата „ПИРО“.
2.
Натиснете бутона 3 , за да потвърдите избора си и да стартирате цикъла на пиро-почистване.
За да изберете ЕКО пиро-почистване, завъртете бутона „Преглед“: в долната дясна част на дисплея се показва думата
„ЕCО“. Натиснете бутона 3 , за да стартирате по-кратка програма.
По време на пиро-почистването вратата на фурната автоматично се заключва и символът
се показва на дисплея.
Вратата остава заключена до края на цикъла на почистване: „COOL“ (ОХЛАЖДАНЕ) се показва на дисплея, посочвайки, че
фурната все още се охлажда. Когато фурната се охлади до безопасна температура, символът
се изключва и на дисплея
се показва „END“ (КРАЙ).
ЗАБЕЛЕЖКА: ако контролната процедура за автоматично заключване на вратата е неуспешна, на дисплея се показва
символът . В такъв случай се свържете с отдела за следпродажбено обслужване.Ако, от друга страна, вратата остане
затворена поради повреда в системата за заключване, на дисплея се показват
и „DOOR LATCHED“ (ВРАТАТА
ЗАКЛЮЧЕНА).
BG14
ТАБЛИЦА С ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ФУРНАТА
БУТОН ЗА ИЗБОР НА ФУНКЦИИ
OFF (ИЗКЛ.)
LAMP (ЛАМПА)
SPECIALS (СПЕЦИАЛНИ)
DEFROSTING
(РАЗМРАЗЯВАНЕ)
За спиране на готвенето и изключване на фурната.
За включване/изключване на вътрешната лампичка на фурната.
За ускоряване на размразяването на храни. Поставете храната на средния рафт. Оставете
храната в опаковката й, за да се избегне изсушаването й отвън.
За запазване на току-що сготвена храна гореща и хрупкава (напр. месо, пържени храни или
KEEP WARM
фланове). Поставете храната на средния рафт. Функцията няма да се активира, ако
(ПОДДЪРЖАНЕ температурата във фурната е над 65°C.
НА ХРАНАТА
ТОПЛА)
RISING
(ВТАСВАНЕ)
За оптимално втасване на солено или сладко тесто. За гарантиране на качеството на
втасването, функцията няма да се активира, ако температурата във фурната е над 40°C.
Поставете тестото на 2-рия рафт. Не е необходимо предварително загряване на фурната.
За готвене на печено месо с плънка и парчета месо на един рафт. При тази функция се
използва непостоянно, деликатно подпомагане с вентилатор, което предотвратява
прекомерното изсушаване на храните. При тази ЕКО функция лампичката остава изключена
ECO FORCED AIR по време на готвене и може временно да се включи отново чрез натискане на бутона за
(ЕКО
потвърждаване. За да се увеличи максимално енергийната ефективност, се препоръчва
ФОРСИРАН
вратата да не се отваря по време на готвене. Препоръчва се използване на 3-тия рафт. Не е
ВЪЗДУХ)
необходимо предварително загряване на фурната.
CONVENTIONAL
(КОНВЕНЦИОНАЛНО ГОТВЕНЕ)
За приготвяне на всякакъв вид ястия само на един рафт. Използвайте 2-рия рафт. Загрейте
предварително фурната, преди да поставите храната вътре.
CONVECTION BAKE
(КОНВЕКЦИОННО
ПЕЧЕНЕ)
За печене на месо и пайове с течна плънка (солени или сладки) на един рафт. Използвайте
2-рия рафт. Загрейте предварително фурната преди готвене.
За готвене на различни видове храни, които изискват еднаква температура на готвене на две
нива по едно и също време (напр. риба, зеленчуци, кейкове). Тази функция може да се
FORCED AIR
използва за готвене на различни храни без преминаване на миризмите от едната храна към
(ТУРБОВЕНТИЛАТОР)
другата. Използвайте 2-рия рафт, за да готвите само на едно ниво. За готвене на две нива
използвайте 1-вия и 3-тия рафт след предварително загряване на фурната.
GRILL (ГРИЛ)
За приготвяне на пържоли, кебапи и наденици, зеленчукови огретени и препичане на хляб.
Сложете храната на 4-тия рафт. Когато печете месо, използвайте тавата за отцеждане за
събиране на отделените при готвенето сокове. Поставете я на 3-тия рафт, като налеете около
половин литър вода. Не е необходимо предварително загряване на фурната. По време на
готвенето, вратата на фурната трябва да остане затворена.
TURBO GRILL
(ТУРБОГРИЛ)
За печене на големи парчета месо (крака, печено говеждо, пилета). Поставете храната на
средните рафтове. Използвайте тавата за отцеждане за събиране на отделените при
готвенето сокове. Поставете я на 1-вия/2-рия рафт, като налеете около половин литър вода.
Не е необходимо предварително загряване на фурната. По време на готвенето, вратата на
фурната трябва да остане затворена. С тази функция можете да използвате и въртящия се
шиш, ако има предоставен.
SETTINGS
(НАСТРОЙКИ)
За настройките на дисплея (език, час, яркост, сила на звуковия сигнал, енергоспестяваща
функция).
BREAD/PIZZA
(ХЛЯБ/ПИЦА)
За печене на различни видове и размери пица и хляб. Тази функция съдържа две програми с
предварително дефинирани настройки. Само укажете необходимите стойности
(температура и време) и цикълът на готвене ще се управлява автоматично. Поставете
тестото на 2-рия рафт след предварително загряване на фурната.
BG15
БУТОН ЗА ИЗБОР НА ФУНКЦИИ
AUTOMATIC OVEN
CLEANING
(АВТОМАТИЧНО
ПОЧИСТВАНЕ НА
ФУРНАТА)
За изгаряне на пръски, получени по време на готвене, с цикъл с изключително висока
температура (около 500°C). Налични са два цикъла на автоматично почистване: пълен цикъл
(ПИРО) по-кратък цикъл (ЕКО). Пълният цикъл е най-подходящ за употреба само при силно
замърсени фурни, а по-краткият цикъл трябва да се използва на редовни интервали.
FAST PREHEATING
(БЪРЗО
ПРЕДВАРИТЕЛНО
ЗАГРЯВАНЕ)
За бързо предварително загряване на фурната.
BG16
ТАБЛИЦА ЗА ПЕЧЕНЕ
Рецепта
Функция Предварително
загряване
Кейкове, замесени с
мая
Пълнени пайове
(чийзкейк, щрудел,
ябълков пай)
Ниво (*)
(от дъното)
Температура
(°C)
Време Принадлежности
(мин.)
Да
2
160-180
30-90
Да
1-3
160-180
30-90
Да
2
160-200
30-85
Да
1-3
160-200
35-90
Да
2
170-180
15-45
Да
1-3
160-170
20-45
Да
2
180-200
30-40
Да
1-3
180-190
35-45
Да
2
90
110-150
Бисквити/тарталети
Тава за отцеждане/тава за
печене или форма за кейк на
скарата
Рафт 3: форма за кейк на скарата
Рафт 1: форма за кейк на скарата
Тава за отцеждане/тава за
печене
Рафт 1: тава за отцеждане/тава за
печене
Тава за отцеждане/тава за
печене
Рафт 1: тава за отцеждане/тава за
печене
Тава за отцеждане/тава за
печене
Рафт 3: тава за фурна на скарата
Да
1-3
90
130-150 Рафт 1: тава за отцеждане/тава за
печене
Да
2
190-250
15-50
Да
1-3
190-250
25-50
Да
2
180-220
30-50
Тава за отцеждане/тава за
печене на скарата
Да
2
220-250
15-30
Тава за отцеждане/тава за
печене
Да
2
250
10-15
Рафт 2: тава за отцеждане/тава за
печене или скарата
Да
1-3
250
10-20
Рафт 1: тава за отцеждане/тава за
печене
Да
2
180-190
35-45
Форма за кейк на скарата
Да
2-3
180-190
45-60
Хляб/пица/фокача
Тава за отцеждане/тава за
печене
Рафт 3: тава за фурна на скарата
(Хляб)
(Пица)
Замразена пица
Солени пайове
(зеленчуков пай, киш)
Рафт 1: форма за кейк на скарата
Рафт 3: тава за фурна на скарата
Целувки
Пица
Рафт 3: форма за кейк на скарата
Рафт 3: грил
Сладкиши от парено
тесто
Хляб
Форма за кейк на скарата
Рафт 1: тава за отцеждане/тава за
печене
Рафт 3: тава за фурна на скарата
BG17
Рафт 3: форма за кейк на скарата
Рафт 2: форма за кейк на скарата
Рецепта
Функция Предварително
загряване
Ниво (*)
(от дъното)
Температура
(°C)
Да
2
190-200
20-30
Да
1-3
180-190
20-40
Лазаня/паста на фурна/
канелони/флан
Да
2
190-200
45-65
Тава за отцеждане или тава за
фурна на скарата
Агнешко/телешко/
говеждо/свинско 1 кг
Да
2
190-200
70-100
Тава за отцеждане или тава за
фурна на скарата
Пиле/заек/патица 1 кг
Да
2
200-230
50-100
Тава за отцеждане или тава за
фурна на скарата
Пуйка/гъска 3 кг
Да
1/2
190-200
80-130
Тава за отцеждане или тава за
фурна на скарата
Риба на фурна/риба в
пергамент (филе, цяла)
Да
2
180-200
40-60
Тава за отцеждане или тава за
фурна на скарата
Пълнени зеленчуци
(домати, тиквички,
патладжани)
Да
2
180-200
50-60
Тава за фурна на скарата
-
4
3 (висока)
2-5
Волован/соленки от
многолистно тесто
Препечен хляб
Риба филе/на парчета
Време Принадлежности
(мин.)
Тава за отцеждане/тава за
печене
Рафт 3: тава за фурна на скарата
-
4
2 (средна)
20-35
Рафт 1: тава за отцеждане/тава за
печене
Скара
Рафт 4: скара (обърнете храната
при изтичане на половината от
времето за готвене)
Рафт 3: тава за отцеждане с вода
Наденица/кебапи/
ребърца/хамбургери
-
4
2-3 (средна –
висока)
15-40
Рафт 4: скара (обърнете храната
при изтичане на половината от
времето за готвене)
Рафт 3: тава за отцеждане с вода
2 (средна)
Печено пиле 1-1,3 кг
-
50-65
Рафт 2: скара (обърнете храната
при изтичане на две трети от
времето за готвене)
Рафт 1: тава за отцеждане с вода
2
3 (висока)
60-80
Рафт 2: въртящ се шиш (ако има
такъв)
Рафт 1: тава за отцеждане с вода
Печено говеждо
алангле 1 кг
Агнешки бутчета/
крака
-
-
2
2
2 (средна)
2 (средна)
35-45
Тава за фурна на скарата
(обърнете храната при изтичане
на две трети от времето за
готвене, ако е необходимо)
60-90
Тава за отцеждане или за фурна
на скарата (обърнете храната
при изтичане на две трети от
времето за готвене, ако е
необходимо)
Картофи на фурна
-
2
2 (средна)
45-55
Тава за отцеждане/тава за
печене (ако е необходимо,
обърнете храната при изтичане
на две трети от времето за
готвене)
Зеленчуков огретен
-
2
3 (висока)
10-15
Тава за фурна на скарата
BG18
Рецепта
Функция Предварително
загряване
Ниво (*)
(от дъното)
Температура
(°C)
Време Принадлежности
(мин.)
Лазаня и месо
Да
1-3
200
Рафт 3: тава за фурна на скарата
50-100* Рафт 1: тава за отцеждане или
тава за фурна на скарата
Месо и картофи
Да
1-3
200
Рафт 3: тава за фурна на скарата
45-100* Рафт 1: тава за отцеждане или
тава за фурна на скарата
Рафт 3: тава за фурна на скарата
Риба и зеленчуци
Да
1-3
180
30-50* Рафт 1: тава за отцеждане или
тава за фурна на скарата
Печено месо с плънка
-
3
200
80-120*
Тава за отцеждане или тава за
фурна на скарата
Парчета месо (заешко,
пилешко, агнешко)
-
3
200
50-100*
Тава за отцеждане или тава за
фурна на скарата
* Времето за готвене е приблизително. Храната може да се извади от фурната по различно време, в
зависимост от личните предпочитания.
BG19
ТЕСТВАНИ РЕЦЕПТИ (в съответствие с IEC 60350-1:2011-12 и DIN 3360-12:07:07)
Рецепта
Функция Предварително
загряване
Рафт
(от дъното)
Темп
(°C)
Време
(мин.)
Аксесоари и забележки
Да
2
170
15-25
Тава за отцеждане/тава за печене
Да
1-3
150
30-45
Рафт 3: тава за печене
Рафт 1: тава за отцеждане/тава за
печене
Да
3
170
20-30
Тава за отцеждане/тава за печене
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2
Сладкиш от маслено тесто
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3
Малки кейкове
Да
1-3
160
25-35
Рафт 3: тава за печене
Рафт 1: тава за отцеждане/тава за
печене
Да
2
170
30-40
Форма за кейк на скарата
Да
1-3
160
35-45
Рафт 3: форма за кейк на скарата
Рафт 1: форма за кейк на скарата
Да
2
185
70-90
Форма за кейк на скарата
Да
1-3
175
70-90
Рафт 3: форма за кейк на скарата
Рафт 1: форма за кейк на скарата
-
4
3
(висока)
3-5
-
4
3
(висока)
30-40
Рафт 4: скара (обърнете храната
при изтичане на половината от
времето за готвене)
Рафт 3: тава за отцеждане с вода
Да
2
180
30-40
Тава за отцеждане/тава за печене
Да
1-3
160
55-65
Рафт 3: тава за печене
Рафт 1: тава за отцеждане/тава за
печене
-
2
190
Да
2
170
35-45
Тава за отцеждане/тава за печене
Да
1-3
170
40-50
Рафт 3: тава за печене
Рафт 1: тава за отцеждане/тава за
печене
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1
Пандишпан без мазнина**
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2
2 ябълкови пая
IEC 60350-1:2011-12 § 9.2
Препечен хляб*
Скара
IEC 60350-1:2011-12 § 9.3
Бургери*
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Ябълков кейк, тънък кейк с
мая
DIN 3360-12:07 § 6.6
Печено свинско
150-170 Тава за отцеждане
DIN 3360-12:07 приложение C
Тънки кейкове
В таблицата за готвене са посочени най-подходящата функция и температура на готвене за гарантиране на най-добри
резултати с всички рецепти. Ако искате да готвите само на един рафт с използване на функцията за готвене с вентилатор,
поставете храната на втория рафт и изберете температурата, препоръчвана за функцията „ФОРСИРАН ВЪЗДУХ“
за
готвене на повече от един рафт.
* При печене на храни на грила оставете 3-4 см в предната част за улесняване на изваждането от фурната.
Данните в таблицата са без използване на плъзгачите. Извършете тестовете без плъзгачите.
Клас на енергийна ефективност (съгласно EN 60350-1:2013-07)
За извършване на теста използвайте специалната таблица.
BG20
ПРЕПОРЪЧАНО ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪВЕТИ
Как да се чете таблицата за готвене
Таблицата показва най-подходящата функция за използване за всяка посочена храна, която се пече на един или повече
рафтове по едно и също време. Времената за готвене започват от момента, в които храната се поставя във фурната, като
се изключи предварителното загряване (където се изисква). Температурите и времената за готвене са само за упътване
и ще зависят от количеството на храната и типа на използвания аксесоар. В началото използвайте най-ниските
препоръчвани стойности, и ако храната не е опечена достатъчно, преминете към по-високи стойности. Използвайте
доставените аксесоари и за предпочитане тъмно оцветените метални форми за кейкове и тави за фурна. Можете да
използвате също съдове и аксесоари от „Пирекс“ или каменни такива, но имайте предвид, че времената за готвене ще
бъдат малко по-дълги. За постигане на най-добри резултати следвайте съветите, дадени в таблицата за готвене, за избор
на аксесоари (доставени), които могат да бъдат поставени на различни нива.
Готвене на различни храни по едно и също време
С функцията „FORCED AIR“ (ТУРБОВЕНТИЛАТОР) можете да готвите по едно и също време различни храни, които изискват
една и съща температура на готвене (например: риба и зеленчуци), използвайки различни нива. Извадете храната, която
изисква по-малко време за готвене и оставете във фурната храната, която изисква по-дълго време за готвене.
Сладкиши
-
-
Гответе деликатни десерти с конвенционалната функция само на един рафт. Използвайте тъмни метални форми за
кейкове и винаги ги поставяйте на предоставената скара. За да печете на повече от един рафт, изберете функцията
за форсиран въздух и разположете шахматно формите за кейкове на рафтовете, което подпомага оптималната
циркулация на горещия въздух.
За да проверите дали надигащият се кейк е изпечен, поставете дървена клечка за зъби в центъра на кейка. Ако
клечката за зъби излезе чиста, кейкът е готов.
Ако използвате незалепващи форми за кейкове, не мажете с масло ръбовете, тъй като кейкът може да не се
надигне равномерно около ръбовете.
Ако кейкът се „слегне“ по време на печенето, следващият път задайте по-ниска температура; евентуално намалете
количеството на течността в сместа и смесвайте по-внимателно.
За сладкиши с влажни плънки (чийзкейк или плодови пайове), използвайте функцията „CONVECTION BAKE“
(КОНВЕКЦИОННО ПЕЧЕНЕ). Ако долната част на кейка е недопечена, свалете рафта на по-долно ниво и преди
добавяне на плънката поръсете основата на кейка с галета от хляб или бисквити.
Месо
-
Използвайте какъвто и да е вид тави за фурна или съдове „Пирекс“, подходящи за размера на парчето месо, което
трябва да се пече. За печене на големи парчета месо, най-добре е да прибавите малко бульон на дъното на съда,
като поливате със сос месото по време на печене, за да придадете вкус. Когато месото е опечено, оставете го във
фурната за около 10-15 минути или го обвийте в алуминиево фолио.
Когато искате да печете месо на скара, изберете парчета с равномерна дебелина, за да се постигне равномерно
опичане. Много дебелите парчета месо изискват по-дълго време за печене. За да предпазите месото от изгаряне
отвън, свалете скарата на по-долно ниво, с което храната се поставя далеч от грила. Обърнете месото при
изтичане на две трети от времето за готвене.
За да съберете отделените сокове по време на готвене, се препоръчва да поставите тава за отцеждане с половин литър
вода под грила, на който е поставено месото. Долейте, когато е необходимо.
Въртящ се шиш (само при някои модели)
Използвайте този аксесоар за равномерно печене на големи парчета месо и птици. Поставете месото на шиша,
завържете го с канап, ако е пиле и проверете дали е закрепено здраво преди да вмъкнете шиша в мястото разположено
на предната стена на фурната и го облегнете на съответната опора. За да предотвратите пушене и за да съберете
соковете, отделени по време на готвенето, се препоръчва да поставите тава за отцеждане с половин литър вода на
първото ниво. Шишът е снабден с пластмасова дръжка, която трябва да се свали преди започване на печенето и да се
използва в края на печенето, за да се избегне изгаряне, когато се изважда храната от фурната.
Пица
Намажете леко тавите за печене с мазнина, за да се гарантира, че пицата има хрупкава основа. Поставете моцарелата по
пицата при изтичане на две трети от времето за готвене.
Функция за втасване
Винаги е най-добре да покриете тестото с влажна кърпа, преди да го поставите във фурната. Времето за втасване на
тестото с тази функция е намалено с приблизителна една трета в сравнение с втасването при стайна температура (2025°C). Времето за втасване на 1 кг тесто за пица е около един час.
BG21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising