Whirlpool | AKZ 562 IX | Instruction for Use | Whirlpool AKZ 562 IX Uživatelská příručka

Whirlpool AKZ 562 IX Uživatelská příručka
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tyto pokyny jsou k dispozici také na webové stránce: www.whirlpool.eu
VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat je.
Toto je symbol nebezpečí týkající se bezpečnosti, který upozorňuje uživatele na možná nebezpečí, jež by mohla hrozit
jim nebo dalším osobám.
Před každým bezpečnostním upozorněním je symbol nebezpečí a následující slova:
NEBEZPEČÍ
POZOR
Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážné poranění.
Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak by mohla způsobit vážné
poranění.
Všechna bezpečnostní upozornění uvádějí konkrétní informace
o možném nebezpečí a obsahují pokyny, jak snížit riziko poranění,
poškození a úrazu elektrickým proudem způsobené nesprávným
použitím spotřebiče. Pečlivě dodržujte následující pokyny:
- Při rozbalování a montáži noste ochranné rukavice.
- Před každou činností instalace je nutné spotřebič odpojit od
elektrické sítě.
- Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaný technik podle
pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními
předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče,
pokud to není výslovně požadováno v návodu k použití.
- Výměnu napájecího kabelu musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
Obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Uzemnění spotřebiče je ze zákona povinné.
- Napájecí kabel musí být natolik dlouhý, aby umožnil připojení
spotřebiče zabudovaného do skříňky k hlavní zásuvce elektrického
napájení.
- Montáž musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními
předpisy, a proto je nutné použít všepólový vypínač s minimální
vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
- Nepoužívejte adaptéry pro více zásuvek, je-li trouba vybavena
zástrčkou.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.
- Po provedení instalace nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro
uživatele přístupné.
CS19
- Je-li povrch indukční desky prasklý, nepoužívejte ji a vypněte
spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem (pouze
pro modely s indukční funkcí).
- Spotřebiče se nedotýkejte vlhkými částmi těla a nepoužívejte jej
bosí.
- Tento spotřebič je určen výlučně k přípravě jídel v domácnosti.
Není přípustné používat jej jiným způsobem (např. k vytápění
místností). Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nevhodné
použití nebo nesprávné nastavení ovladačů.
- Spotřebič a jeho přístupné součásti se při použití zahřívají. Je třeba
dbát opatrnosti, abyste se nedotkli topných těles. Pokud se
v blízkosti spotřebiče budou pohybovat velmi malé (0–3 roky) nebo
malé (3–8 let) děti, musí být neustále pod dohledem.
- Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním
postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento
spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud
obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud
rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí.
Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem,
aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.
- Během použití a po něm se nedotýkejte topných těles spotřebiče,
protože byste se mohli popálit. Spotřebič nesmí přijít do styku
s textiliemi ani jinými hořlavými materiály, dokud všechny jeho
součásti zcela nevychladnou.
- Po upečení jídla otvírejte dveře spotřebiče opatrně, aby mohl
postupně uniknout horký vzduch nebo horká pára. Když jsou dveře
spotřebiče zavřené, horký vzduch se odvádí ven otvorem nad
ovládacím panelem. Větrací otvory proto nikdy nezakrývejte.
- K vyjmutí nádob a příslušenství používejte kuchyňské chňapky
a dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles.
- Do spotřebiče a jeho blízkosti nepokládejte hořlavý materiál. Při
náhodném zapnutí spotřebiče hrozí riziko požáru.
- Ve spotřebiči neohřívejte ani nepřipravujte jídla v uzavřených
sklenicích nebo nádobách. Sklenice by mohla kvůli vnitřnímu
přetlaku explodovat a spotřebič poškodit.
- Nepoužívejte nádoby vyrobené ze syntetického materiálu.
CS20
- Přehřáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. Při přípravě jídel
s vysokým obsahem tuku nebo oleje spotřebič pečlivě sledujte.
- Při sušení jídla neponechávejte spotřebič bez dozoru.
- Používáte-li při pečení jídel alkoholické nápoje (např. rum, koňak,
víno), nezapomeňte, že se alkohol při vysokých teplotách vypařuje.
Hrozí nebezpečí, že se alkoholové výpary ve styku s elektrickým
topným tělesem vznítí.
- Nikdy nepoužívejte parní čistič.
- Nedotýkejte se trouby během cyklu pyrolýzy. Během cyklu pyrolýzy
nedovolte dětem, aby se přibližovaly k troubě. Rozlité tekutiny musí
být odstraněny z vnitřku trouby před zahájením čisticího cyklu
(pouze pro trouby s funkcí pyrolýzy).
- Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu.
- K čištění skla dveří trouby nepoužívejte drsné abrazivní čističe nebo
ostré kovové škrabky, jinak se jeho povrch může poškrábat
a v důsledku toho roztříštit.
- Před výměnou žárovky je nutné spotřebič vypnout, abyste předešli
riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepřikrývejte jídlo v nádobě na vaření alobalem (pouze pro trouby
s dodávanou nádobou na vaření).
Likvidace domácích elektrospotřebičů
-
Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte ho podle místních
předpisů pro odstraňování odpadu. Před likvidací spotřebič znehodnoťte odříznutím napájecího kabelu.
Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na příslušném místním úřadě, v podniku
pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
INSTALACE
Po vybalení trouby se přesvědčte, že trouba nebyla při dopravě poškozena a že se dveře dobře zavírají. V případě problémů se
obraťte se na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Aby se trouba nepoškodila, doporučujeme odstranit polystyrénový
podstavec až před instalací.
PŘÍPRAVA SKŘÍŇKY K VESTAVBĚ
•
•
•
•
Kuchyňský nábytek, který je v přímém kontaktu s troubou, musí být odolný vůči vysokým teplotám (min 90 °C).
Je-li nutné skříňku přiříznout, proveďte tyto práce ještě před zasunutím trouby do skříňky a pečlivě odstraňte všechny
dřevěné třísky a piliny.
Dno trouby nesmí být po provedené instalaci přístupné.
Ke správnému provozu trouby je nutná minimální mezera mezi pracovní deskou a horním okrajem trouby.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vašem bytě. Typový štítek je umístěný na
předním okraji trouby (je viditelný při otevřených dveřích).
•
Napájecí kabel (typ H05 RR-F 3 x 1.5 mm 2) smí v případě potřeby vyměnit jen kvalifikovaný elektrikář. Obraťte se na
autorizované servisní středisko.
CS21
OBECNÁ DOPORUČENÍ
Před použitím:
-
Odstraňte ochranné lepenkové obaly, ochrannou fólii a nálepky z příslušenství.
Vyjměte z trouby příslušenství a zahřejte ji asi na jednu hodinu na 200 °C, abyste odstranili pach a výpary z ochranného
tuku a izolačních materiálů.
Během použití:
-
Na troubu nepokládejte žádné těžké předměty, které by ji mohly poškodit.
Nezavěšujte nic na dveře ani držadlo.
Dno trouby nezakrývejte hliníkovou fólií.
Nikdy nelijte vodu do vnitřku horké trouby; mohla by se poškodit smaltová vrstva.
Nikdy neposunujte po dně trouby nádoby, mohli byste poškrábat smaltovaný povrch.
Přesvědčte se, že se elektrické kabely jiných spotřebičů používaných v blízkosti trouby nedotýkají horkých částí, a že se
nemohou zachytit ve dveřích trouby.
Troubu nevystavujte atmosférickým vlivům.
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Likvidace obalového materiálu
Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen symbolem recyklace (
odpadem, ale zlikvidujte ho podle platných místních předpisů.
). Obalový materiál proto nevyhazujte s domácím
Likvidace spotřebiče
-
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení
(WEEE).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
Symbol
na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím
odpadem, ale je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Rady k úspoře elektrické energie
-
Troubu předehřívejte pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v tabulce pro pečení nebo ve vašem receptu.
Používejte tmavé lakované nebo smaltované formy na pečení, které mnohem lépe pohlcují teplo.
Troubu vypněte 10-15 minut před koncem doby pečení. Jídlo, které vyžaduje delší pečení, se bude dál péct i po vypnutí
trouby.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY
-
Tato trouba, která je určena pro kontakt s potravinami, je ve shodě s evropským nařízením ( ) č. 1935/2004 a byla
navržena, vyrobena a prodána v souladu s bezpečnostními požadavky směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES (která
nahrazuje 73/23/EHS a její další znění), s požadavky na ochranu směrnice „EMC“ 2004/108/CE.
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Trouba nefunguje:
•
•
Zkontrolujte, zda je v elektrické síti proud a zda je trouba připojená k elektrickému napájení.
Vypněte a opět zapněte troubu, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.
Dveře nejdou otevřít:
•
•
Vypněte a opět zapněte troubu, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.
Upozornění: během automatického čištění nejdou dveře trouby otevřít. Počkejte, až se automaticky odblokují (viz
odstavec „Čisticí cyklus trouby s funkcí Pyrolýza“).
Elektronický programátor nefunguje:
•
Jestliže se na displeji objeví písmeno „ “ a po něm následuje číslo, obraťte se nejbližší poprodejní servis. V tomto případě
sdělte číslo, které následuje za písmenem „ “.
CS22
POPRODEJNÍ SERVIS
Než zavoláte do poprodejního servisu:
1.
Pokuste se poruchu odstranit sami podle pokynů v části „Jak odstranit poruchu“.
2.
Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.
Jestliže porucha trvá i po uvedení výše uvedených kroků, zavolejte do nejbližšího servisu.
Uveďte:
•
stručný popis poruchy;
•
typ a přesný model trouby;
•
servisní číslo (číslo za slovem Service na typovém štítku), které je uvedeno na pravém okraji vnitřku trouby (je vidět při
otevřených dveřích trouby); servisní číslo je uvedeno i na záručním listě;
•
úplnou adresu;
•
telefonní číslo.
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizovaný poprodejní servis (abyste měli jistotu, že budou použity originální
náhradní díly a že oprava bude provedena správně).
ČIŠTĚNÍ
POZOR
-
Spotřebič nikdy nečistěte čisticím zařízením na páru.
Troubu čistěte, až když vychladne.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Vnější plochy trouby
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte korozivní nebo brusné čisticí prostředky. Jestliže se tyto prostředky přesto
náhodně na spotřebič dostanou, ihned je otřete vlhkým hadříkem z mikrovlákna.
•
Plochy čistěte vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Jsou-li velmi zašpiněné, omyjte je roztokem vody s několika kapkami
mycího prostředku na nádobí. Nakonec troubu otřete suchým hadříkem.
Vnitřek trouby
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte brusné houbičky ani kovové škrabky nebo drátěnky. Postupem času by mohly
zničit smaltovaný povrch a skleněné dveře trouby.
•
Po každém použití nechte troubu částečně vychladnout a vlažnou troubu vyčistěte. Lépe tak odstraníte přilepené
nečistoty a skvrny od zbytků jídel (např. potraviny s vysokým obsahem cukru).
•
Používejte pouze značkové čisticí prostředky na trouby a dodržujte pokyny výrobce.
•
Sklo dveří omyjte vhodným tekutým prostředkem. Dveře trouby je možné při čištění sejmout ze závěsů (viz část ÚDRŽBA).
•
Horní topné těleso grilu (viz část ÚDRŽBA) lze sklopit (jen u některých modelů), abyste mohli vyčistit také strop trouby.
Poznámka: Při delším pečení jídel s vysokým obsahem vody (např. pizza, zelenina apod.) se může na vnitřní straně dveří
a okolo těsnění kondenzovat voda. Po vychladnutí trouby vysušte vnitřní část dveří hadříkem nebo houbou.
Příslušenství:
•
•
Příslušenství vložte ihned po použití do roztoku mycího prostředku na nádobí s vodou. Je-li ještě horké, použijte
kuchyňské chňapky.
Zbytky jídel snadno odstraníte vhodným kartáčkem nebo houbičkou.
Čištění zadní stěny a katalytických bočních panelů trouby (jsou-li u modelu):
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte agresivní anebo brusné čisticí prostředky, drsné kartáčky, drátěnky nebo spreje
do trouby, které by mohly poškodit katalytický povrch a zničit jeho samočisticí vlastnosti.
•
Nechte zahřát prázdnou troubu na 200 °C pomocí funkce s ventilátorem na asi jednu hodinu.
•
Potom nechte troubu vychladnout a zbytky jídel odstraňte houbičkou.
CS23
Čisticí cyklus trouby s funkcí pyrolýza:
-
POZOR
Během cyklu pyrolýzy se trouby nedotýkejte.
Během pyrolýzy se děti nesmějí k troubě přibližovat
Zbytky jídel, které se usadily v troubě po vaření, se spálí při teplotě asi 500 °C. Při této teplotě se zbytky přemění na lehký popel,
který po ochlazení trouby lehce odstraníte vlhkou houbou. Samočisticí funkci není ale nutné zapínat po každém pečení, ale až
tehdy, když je trouba velmi znečištěná, je nepříjemně cítit a při předehřátí se tvoří velké množství kouře.
•
V případě, že je trouba instalovaná pod varnou deskou, zkontrolujte, zda jsou během samočisticího cyklu (pyrolýzy)
hořáky nebo elektrické plotýnky vypnuté.
•
Příslušenství je před zapnutím funkce pyrolýzy nutné vytáhnout (včetně bočních mřížek).
•
Pro optimální vyčištění dvířek trouby odstraňte před použitím funkce pyrolytického čištění nejhorší nečistoty vlhkou
houbičkou.
Spotřebič je vybaven dvěma funkcemi pyrolytického čištění:
1.
Úsporný cyklus (PYRO EXPRESS/ECO): spotřeba je snížena asi o 25 % ve srovnání se standardním pyrolytickým cyklem.
Zapínejte ho v pravidelných intervalech (po nejméně 2-3 pečeních masa za sebou).
2.
Standardní cyklus (PYRO): zajišťuje účinné vyčistění velmi znečištěné trouby.
•
V každém případě se po určitém počtu pečení v troubě a v závislosti na stupni znečištění objeví na displeji upozornění
k provedení samočisticího cyklu.
Poznámka: během funkce pyrolýzy jsou dveře trouby zablokované a není možné je otevřít, dokud teplota uvnitř trouby
neklesne na bezpečnou teplotu.
ÚDRŽBA
-
POZOR
Použijte ochranné rukavice.
Před dalším postupem zkontrolujte, zda už je trouba studená.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ
Odstranění dveří:
1.
2.
3.
Úplně dveře otevřete.
Zdvihněte blokovací páčky závěsů a zatlačte je dopředu až na doraz (obr. 1).
Zavřete co nejvíce dveře (A), zvedněte je nahoru (B) a otočte je (C), až se uvolní (D) (obr. 2).
Nasazení dveří trouby:
1.
2.
3.
4.
Zasaďte závěsy do jejich umístění.
Úplně dveře otevřete.
Blokovací páčky na obou stranách opět sklopte.
Zavřete dveře.
Obr. 1
Obr. 2
CS24
ODSTRANĚNÍ HORNÍHO TOPNÉHO TĚLESA (POUZE NĚKTERÉ MODELY)
1.
2.
3.
Odstraňte boční drážky na příslušenství (obr. 3).
Povytáhněte trochu topné těleso směrem ven (obr. 4) a sklopte ho dolů (obr. 5).
Zpět ho vrátíte tak, že ho zvednete nahoru a přitom ho trochu zatáhnete směrem k sobě; zkontrolujte, zda leží na bočních
držácích.
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
VÝMĚNA ŽÁROVKY V TROUBĚ
Výměna zadní žárovky (je-li u modelu):
1.
Odpojte troubu od elektrické sítě.
2.
Odšroubujte kryt žárovky (obr. 6), vyměňte žárovku (viz poznámku o typu žárovky) a našroubujte zpět kryt osvětlení.
3.
Znovu připojte troubu k elektrické síti.
Výměna zadní žárovky (je-li u modelu):
1.
Odpojte troubu od elektrické sítě.
2.
Odstraňte boční drážky na příslušenství, je-li jimi trouba vybavena ( obr. 3).
3.
Tenkým šroubovákem je nutné vypáčit kryt žárovky (obr. 7).
4.
Vyměňte žárovku (viz informaci o typu žárovky) (obr. 8).
5.
Kryt nasaďte upět a zatlačte ho do stěny, aby dobře zapadl (obr. 9).
6.
Nasaďte boční drážky na příslušenství.
7.
Znovu připojte troubu k elektrické síti.
Obr. 6
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
Poznámka:
Používejte pouze žárovky 25-40 W/230 V typ E-14, T300°C, nebo halogenové žárovky 20-40 W/230 V typ G9, T300°C, které
jsou k dostání v servisním středisku.#
Žárovka použitá ve spotřebiči je speciální žárovka pro elektrické domácí spotřebiče a není vhodná pro osvětlení domácích
prostor (nařízení (ES) č. 244/2009).
Žárovky můžete zakoupit v poprodejním servisu.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
V případě použití halogenových žárovek se jich nedotýkejte holýma rukama, aby se nepoškodily otisky prstů.
Nepoužívejte troubu bez nasazeného krytu osvětlení.
CS25
NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY
U ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ SE ŘIĎTE POKYNY V ČÁSTI O INSTALACI
1.
Ovládací panel
2.
Horní topné těleso/gril
3.
Chladicí ventilátor (není vidět)
4.
Typový štítek (nesmí se odstranit)
5.
Osvětlení
6.
Kruhové topné těleso (není vidět)
7.
Ventilátor
8.
Otočný rožeň (je-li u modelu)
9.
Dolní topné těleso (není vidět)
10. Dveře
11. Umístění polic (číslo úrovně je uvedeno na přední straně trouby)
12. Zadní stěna
POZNÁMKA:
Během pečení se může v intervalech zapínat chladicí ventilátor ke snížení energetické spotřeby na minimum.
Po dopečení jídla a vypnutí trouby může chladicí ventilátor ještě nějakou dobu fungovat.
Pokud dojde k otevření dvířek trouby během pečení, topná tělesa se vypnou.
PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘILOŽENÉ K TROUBĚ
Obr. A
Obr. B
Obr. C
A.
ROŠT: můžete ho použít k pečení jídel nebo jako podložku pod pekáč, dortovou formu nebo jiné nádobí vhodné pro
pečení v troubě.
B. PLECH NA MOUČNÍKY: k pečení pečiva a moučníků, ale také masa, ryb v alobalu apod.
C. HLUBOKÝ PLECH: zasunutý pod rošt je určen k zachycování tuku, nebo ho můžete použít jako plech na pečení masa,
drůbeže, ryb zeleniny, italského plochého chleba focaccia.
Dodané příslušenství se může lišit v závislosti na konkrétním zakoupeném modelu.
PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ
V servisním zákaznickém středisku si můžete koupit další příslušenství, jako katalytické panely, otočný rožeň apod.
CS26
ZASUNUTÍ ROŠTU A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ DO TROUBY
1.
2.
Zasuňte rošt vodorovně s vyvýšenou částí „A“ směrem nahoru (obr. 1).
Ostatní příslušenství, jako je hluboký plech či plech na pečení, se zasunuje vyvýšenou částí na rovné hraně „B“ směrem
nahoru (obr. 2).
Obr. 1
Obr. 2
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR
DISPLEJ
1
3
2
1.
OVLADAČ FUNKCE: zapnutí/vypnutí a volba funkcí
2.
OVLADAČ NAVIGACE: procházení nabídky, úprava nastavených hodnot
POZNÁMKA: ovladače jsou tlačítkové. Vysunete je stisknutím uprostřed.
3. TLAČÍTKA VOLBY/POTVRZENÍ
POZNÁMKA: na displeji se objeví pro ukazatele tohoto tlačítka.
SEZNAM FUNKCÍ
Otočením ovladače „Funkce“ do jakékoli polohy se trouba zapne: na displeji se zobrazí funkce nebo podnabídky, které s nimi
souvisejí.
Podnabídky se objeví a lze je zvolit otočením ovladače na funkce GRILL, SPECIALS (SPECIÁLNÍ), SETTINGS (NASTAVENÍ), CHLÉB/
PIZZA, AUTOMATIC OVEN CLEANING (AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ).
POZNÁMKA: seznam a popis funkcí najdete ve zvláštní tabulce na page 32.
POPIS DISPLEJE
I
H G
F
E
A
B
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
C
D
Zobrazení zapnutých topných těles pro různé funkce
Symboly týkající se nastavení času: časovač, délka pečení, čas konce pečení, denní čas
informace týkající se nastavených funkcí
Automatická funkce CHLÉB/PIZZA je zapnutá
Ukazatel zavřených dveří trouby při cyklu automatického čištění (pyrolýza)
Vnitřní teplota trouby
Funkce Pyrolýza
Zhnědnutí
Speciální funkce: rozmrazování, udržování jídla v teple, kynutí
CS27
SPUŠTĚNÍ TROUBY – NASTAVENÍ JAZYKA
Po prvním zapnutí trouby se na displeji zobrazí nápis ENGLISH.
Ovladač navigace otáčejte tak dlouho, dokud nenajdete požadovaný jazyk, a pak potvrďte volbu stisknutím tlačítka 3 .
NASTAVENÍ DENNÍHO ČASU
Po nastavení jazyka je potřeba nastavit také čas na hodinách. Na displeji blikají dvě číslice hodin.
1.
Otočte ovladačem „Navigace“ k zobrazení požadované hodiny.
2.
Stiskněte tlačítko 3 k potvrzení; na displeji blikají dvě číslice označující minuty.
3.
Otočte ovladačem „Navigace“ k zobrazení požadovaných minut.
4.
Stiskněte tlačítko 3 k potvrzení.
Chcete-li změnit denní čas, například po výpadku elektrického proudu, řiďte se následujícím odstavcem (NASTAVENÍ).
VOLBA FUNKCE PEČENÍ
1.
2.
Otočte ovladačem „Funkce“ na požadovanou funkci: na displeji se objeví nastavení pečení.
Jestliže předem nastavené parametry odpovídají požadovaným hodnotám, stiskněte tlačítko 3 . Chcete-li je změnit,
postupujte takto.
NASTAVENÍ TEPLOTY/VÝKONU GRILU
Teplota nebo výkon grilu se mění následujícím způsobem:
1.
2.
Otáčejte ovladačem „Navigace“ tak dlouho, až se zobrazí požadovaná hodnota.
Stiskněte tlačítko 3 k potvrzení.
RYCHLÝ PŘEDOHŘEV
1.
Zvolte funkci rychlého předohřevu otáčením ovladače „Funkce“, až se objeví symbol
2.
3.
Potvrďte tlačítkem 3 : na displeji se objeví nastavení.
Jestliže navržená teplota odpovídá požadované teplotě, stiskněte tlačítko 3 . Chcete-li teplotu změnit, postupujte jako
v předchozích odstavcích. Na displeji se objeví slovo PRED. Po dosažení nastavené teploty se tato hodnota nahradí
příslušnou hodnotou (např. 200 °C) a zazní zvukový signál. Po dokončení předohřevu trouba automaticky zvolí funkci
Tradiční
.
Nyní je možné vložit jídlo a začít péct.
Jestliže si přejete nastavit jinou funkci pečení, zvolte ji otočením ovladače „Funkce“.
4.
CS28
.
NASTAVENÍ DÉLKY PEČENÍ
Tato funkce umožňuje péct jídlo po předem nastavenou dobu, od minimálně 1 minuty až do maximální délky povolené
příslušnou funkcí; po uplynutí této doby se trouba automaticky vypne.
1.
Po potvrzení teploty bliká symbol
.
2.
3.
Otočte ovladačem Upravování k zobrazení požadované doby pečení.
Potvrďte dobu pečení stisknutím tlačítka 3 .
NASTAVENÍ KONCE PEČENÍ / ODLOŽENÉHO STARTU
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: nastavení odloženého startu je možné pouze pro následující funkce: FAST PREHEATING
(RYCHLÝ PŘEDOHŘEV), CHLÉB/PIZZA.
POZNÁMKA: s tímto nastavením se dosáhne zvolené teploty postupně, takže se doby pečení trochu prodlouží vzhledem
k časům uvedeným v tabulce pečení.
Máte možnost nastavit požadovaný čas konce pečení a odložit spuštění pečení až o 23 hodin a 59 minut počínaje danou
hodinou. Tento postup je možný pouze po nastavení délky pečení.
Po nastavení délky pečení se na displeji zobrazí čas konce pečení (např. 15:45 a symbol
bliká.
Chcete-li odložit konec pečení posunutím začátku pečení, postupujte následujícím způsobem:
1.
Otočte ovladačem „Navigace“ k volbě času, kdy má pečení skončit (např. 16:00).
2.
Potvrďte předem nastavenou hodnotu stisknutím tlačítka 3 : dva puntíky času konce pečení blikají a signalizují správné
nastavení.
3.
Trouba automaticky odloží spuštění tak, aby pečení skončilo v nastavenou dobu.
MINUTKA
Tuto funkci může použít pouze u vypnuté trouby a hodí se například ke sledování doby vaření těstovin. Maximální nastavitelný
čas je 23 hodin a 59 minut.
1.
S ovladačem „Funkce“ otáčejte ovladačem „Navigace“ tak dlouho, až se zobrazí požadovaná doba pečení.
2.
Stiskněte tlačítko 3 k zahájení odpočítávání. Po uplynutí nastaveného času se na displeji objeví „END“ a zazní zvukový
signál. Minutku můžete vypnout stisknutím tlačítka 3 (na displeji se objeví denní čas).
VOLBA SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ
K dílčí nabídce obsahující speciální funkce přejdete otočením ovladače funkce na symbol
.
Chcete-li si prohlédnout, zvolit a spustit jednu z těchto funkcí, postupujte následujícím způsobem:
1.
Otočte ovladačem „Funkce“ na symbol
2.
Otáčením ovladače navigace procházejte seznamem funkcí: ROZMRAZOVÁNÍ, UDRŽOVÁNÍ JÍDLA V TEPLE, KYNUTÍ,
ECO HORKÝ VZDUCH.
Stiskněte tlačítko 3 k potvrzení.
3.
: na displeji se zobrazí „DEFROST“ a příslušný symbol této funkce.
CS29
ZHNĚDNUTÍ
Po dopečení se u funkcí, které to umožňují, na displeji objeví možnost opečení jídla do zlatova. Tuto funkci lze zapnout pouze
tehdy, když jste nastavili délku pečení.
Po uplynutí doby pečení se na displeji zobrazí: „STISKNĚTE KE ZHNĚDNUTÍ“. Stisknutím tlačítka 3 , spustí trouba fázi
zhnědnutí na 5 minut. Tuto funkci je možné zvolit pouze dvakrát.
VOLBA FUNKCE CHLÉB/PIZZA
Nastavením ukazatele ovladače „Funkce“ na symbol
chléb“ a pizzu.
se otevře podnabídka se dvěma automatickými funkcemi pečení pro
Chléb
1.
2.
3.
4.
Otočte ovladačem „Funkce“ na symbol
: na displeji se zobrazí „CHLÉB“ a vedle bude slovo AUTO.
Stiskněte 3 k volbě funkce.
Otočte ovladačem „Navigace“ k nastavení požadované teploty (mezi 180 °C a 220 °C) a potvrďte tlačítkem 3 .
Otočte ovladačem „Navigace“ k nastavení požadované doby pečení a stisknutím 3 pečení spusťte.
Pizza
1.
2.
3.
4.
5.
Otočte ovladačem „Funkce“ na symbol
: na displeji se zobrazí „CHLÉB“. Chcete-li zvolit funkci „PIZZA“, postupujte
následujícím způsobem:
Otočte ovladačem „Navigace“: na displeji se objeví „PIZZA“.
Stiskněte 3 k volbě funkce.
Otočte ovladačem „Navigace“ k nastavení požadované teploty (mezi 220 °C a 250 °C) a potvrďte tlačítkem 3 .
Otočte ovladačem „Navigace“ k nastavení požadované doby pečení a stisknutím 3 pečení spusťte.
NASTAVENÍ
K dílčí nabídce obsahující pět různých nastavení displeje, která můžete měnit, přejdete otočením ovladače funkce na
symbol
.
Jazyk
1.
2.
3.
Otáčejte ovladačem navigace, dokud se na displeji nezobrazí nápis JAZYK.
K nastavení přejdete stisknutím tlačítka 3 .
Požadovaný jazyk vyberte otáčením ovladače navigace a volbu potvrďte stisknutím tlačítka 3 .
Hodiny
Otáčejte ovladačem navigace, dokud se na displeji nezobrazí nápis HOD. Chcete-li změnit denní čas, postupujte podle pokynů
v předchozí části (NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU).
Eco
Je-li aktivován režim ECO, na displeji se sníží jas a zobrazí se hodiny, pokud se trouba nachází v pohotovostním režimu déle než
3 minuty. Během pečení také dojde ke zhasnutí světla. Chcete-li zobrazit informace na displeji či znovu zapnout světlo, stiskněte
tlačítko 3 nebo otočte některým z ovladačů.
1.
Otáčejte ovladačem navigace, dokud se na displeji nezobrazí nápis ECO.
2.
K nastavení (ON/OFF) přejdete stisknutím tlačítka 3 .
3.
Požadované nastavení vyberte otočením ovladače navigace a volbu potvrďte stisknutím tlačítka 3 .
4.
Je-li při pečení aktivován režim Eco, vnitřní žárovka po 1 minutě zhasne a znovu se zapne při každém zásahu uživatele do
pečení.
CS30
Zvukový signál
Při zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu postupujte následujícím způsobem:
1.
Otočte ovladačem „Navigace“, až se zobrazí“ „ZVUK“.
2.
Stiskněte tlačítko 3 k otevření nastavení (ON/OFF).
3.
Otočte ovladačem „Navigace“ k volbě požadovaného nastavení a potvrďte tlačítkem 3 .
Jas
Při změně jasu displeje postupujte následujícím způsobem:
1.
Otočte ovladačem „Navigace“ k zobrazení slova „JAS“.
2.
Stiskněte tlačítko 3 : na displeji se objeví číslo 1.
3.
Otočte ovladačem „Navigace“ k zesílení nebo zeslabení jasu a potvrďte tlačítkem 3 .
AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ TROUBY
Popis této funkce najdete v části ČIŠTĚNÍ a v tabulce funkcí, page 32.
Chcete-li spustit cyklus automatického čištění trouby (pyrolýzu), postupujte následujícím způsobem:
1.
Otočte ovladačem „Funkce“ na symbol
: na displeji se objeví PYRO.
2.
Stiskněte tlačítko 3 k potvrzení volby a spuštění cyklu pyrolýzy.
Chcete-li zvolit pyrolýzu, otočte ovladačem „Navigace“: na displeji se dole vpravo objeví slovo ECO. Stiskněte tlačítko 3
s spusťte zkrácený program.
Během pyrolýzy jsou dveře trouby automaticky zablokované a na displeji se objeví symbol . Dveře zůstanou zablokované i na
konci cyklu čištění: na displeji se objeví slovo „COOL“, které označuje fázi ochlazování trouby. Po dosažení bezpečné teploty
symbol
zmizí a na displeji se objeví „END“.
POZNÁMKA: jestliže se dveře trouby automaticky správně nezablokují, na displeji se objeví symbol . Jestliže ale dveře trouby
zůstanou zavřené z důvodu prouchy systému, na displeji se objeví symbol
spolu s nápisem „DVERE ZAMKNUTE“. V tomto
případě se obraťte na nejbližší servis.
CS31
TABULKA FUNKCÍ
OVLADAČ FUNKCE
OFF
LAMP (OSVĚTLENÍ)
K přerušení pečení a vypnutí trouby.
K zapnutí/vypnutí žárovky uvnitř trouby.
SPECIALS (SPECIÁLNÍ FUNKCE)
K urychlení rozmrazování potravin. Doporučujeme vložit jídlo do střední úrovně drážek. Jídlo
ponechte v původním obalu, aby se povrch příliš nevysušil.
ROZMRAZENÍ
UDRŽOV. JÍDLA
V TEPLE
KYNUTÍ
ECO
HORKÝ VZDUCH
K udržení právě upečených jídel teplých a hezky křupavých (např. pečených nebo smažených
mas nebo nákypů). Doporučujeme vložit jídlo do střední úrovně drážek. Funkce se nezapne,
jestliže je teplota uvnitř trouby nad 65 °C.
K dosažení optimálního vykynutí sladkého i slaného těsta. Funkce se nezapne, jestliže je teplota
uvnitř trouby nad 40 °C, aby kynutí správně proběhlo. Doporučujeme vložit jídlo do 2. úrovně
drážek. Troubu nemusíte předehřívat.
Slouží k přípravě plněných pečení a k pečení masa v celku na jedné úrovni. Tato funkce používá
souvislý, mírný výkon ventilátoru, který brání nadměrnému vysychání jídla. Při volbě této funkce
ECO zůstane světlo během pečení vypnuté, ale může být dočasně zapnuto stisknutím
potvrzovacího tlačítka. V zájmu zajištění maximální energetické účinnosti se doporučuje
neotevírat dvířka trouby během pečení. Doporučujeme používat třetí úroveň. Troubu nemusíte
předehřívat.
CONVENTIONAL
(TRADIČNÍ)
Slouží k pečení jakéhokoli jídla na jedné úrovni. Používejte druhou úroveň. Před vložením
potravin troubu předehřejte.
TRADIČNÍ PEČENÍ
Slouží k pečení masa a koláčů s tekutou náplní (slanou nebo sladkou) na jedné úrovni. Používejte
druhou úroveň. Před pečením troubu předehřejte.
FORCED AIR
(HORKÝ VZDUCH)
Slouží k pečení různých druhů jídel, která vyžadují stejnou teplotu pečení, na dvou úrovních
současně (např. ryby, zelenina, dorty). U této funkce nedochází ke vzájemnému smíchání chutí
jednotlivých jídel. Při pečení na jedné úrovni zvolte druhou úroveň drážek. Při pečení na dvou
úrovních zvolte po předehřátí trouby první a čtvrtou úroveň.
GRILL
Slouží ke grilování steaků, kebabu a klobásek, gratinování zeleniny a opékání topinek.
Doporučujeme vložit jídlo na čtvrtou úroveň drážek. Při pečení masa doporučujeme použít
hluboký plech k zachycování vypečeného tuku. Zasuňte ho na třetí úroveň drážek a nalijte do něj
asi půl litru vody. Troubu nemusíte předehřívat. Dvířka trouby musí být při pečení zavřená.
TURBOGRILL
K pečení velkých kusů masa (kýt, rostbífů, kuřat). Jídlo zasuňte do střední polohy. Doporučujeme
použít hluboký plech k zachycování vypečeného tuku. Zasuňte ho do 1. nebo 2. úrovně drážek a
nalijte do něj asi půl litru vody. Troubu nemusíte předehřívat. Dveře trouby musí být při pečení
zavřené. Pokud máte otočný rožeň, můžete ho s touto funkcí použít.
SETTINGS
(NASTAVENÍ)
Slouží k nastavení displeje (jazyk, čas, jas, hlasitost zvukového signálu, úspora energie).
CHLÉB/PIZZA
K pečení různých druhů chleba a pizzy. Tato funkce obsahuje dva programy s předem zadaným
nastavením. Stačí zadat pouze požadované hodnoty (teplotu a čas) a trouba bude automaticky
řídit optimální cyklus pečení. Po předehřátí trouby vložte jídlo do 2. úrovně drážek.
AUTOMATIC OVEN
CLEANING
(AUTOMATICKÉ
ČIŠTĚNÍ)
K vyčištění trouby pomocí cyklu s velmi vysokou teplotou (asi 500 °C). Je možné vybrat jeden ze
dvou cyklů automatického čištění: úplný cyklus (PYRO) a zkrácený cyklus (ECO). Úplný cyklus
doporučujeme použít pouze v případě velmi zašpiněné trouby a zkrácený cyklus pro pravidelné
čištění trouby.
FAST PREHEATING
(RYCHLÝ
PŘEDOHŘEV)
K rychlému zahřátí trouby.
CS32
TABULKA PEČENÍ
Recept
Funkce Předohřev Úroveň pečení
(zdola)
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Příslušenství
Pekáč na roštu
ano
2
160-180
30-90
ano
1-3
160-180
30-90
ano
2
160-200
30-85
ano
1-3
160-200
35-90
ano
2
170-180
15-45
ano
1-3
160-170
20-45
ano
2
180-200
30-40
Kynuté koláče
Plněné koláče
(tvarohový koláč, závin,
ovocný koláč)
Sušenky/muffiny
Úrov. 3: pekáč na roštu
Úrov. 1: pekáč na roštu
Hluboký plech/plech na
moučníky nebo pekáč na roštu
Úrov. 3: pekáč na roštu
Úrov. 1: pekáč na roštu
Hluboký plech / plech na
moučníky
Úrov. 3: rošt
Zákusky s odpalovaného
těsta
Úrov. 1: hluboký plech / plech na
moučníky
Hluboký plech / plech na
moučníky
Úrov. 3: talíř na pečení na roštu
ano
1-3
180-190
35-45
ano
2
90
110-150
ano
1-3
90
Úrov. 3: talíř na pečení na roštu
130-150 Úrov. 1: hluboký plech / plech na
moučníky
ano
2
190-250
15-50
ano
1-3
190-250
25-50
Ano
2
180-220
30-50
Hluboký plech / plech na pečení
nebo mřížka
Ano
2
220-250
15-30
Hluboký plech / plech na pečení
ano
2
250
10-15
Úrov. 2: hluboký plech / plech na
moučníky nebo rošt
ano
1-3
250
10-20
Úrov. 1: hluboký plech / plech na
moučníky
ano
2
180-190
35-45
Pekáč na roštu
ano
2-3
180-190
45-60
ano
2
190-200
20-30
Pusinky
Chléb/pizza/plochý
chléb focaccia
Úrov. 1: hluboký plech / plech na
moučníky
Hluboký plech / plech na
moučníky
Hluboký plech / plech na
moučníky
Úrov. 3: talíř na pečení na roštu
Chléb
(Chléb)
Pizza
Úrov. 1: hluboký plech / plech na
moučníky
(Pizza)
Mražené pizzy
Úrov. 3: talíř na pečení na roštu
Slané koláče (zeleninové,
quiche)
Lístkové taštičky /
lístkové keksy
Úrov. 3: pekáč na roštu
Úrov. 2: pekáč na roštu
Hluboký plech / plech na
moučníky
Úrov. 3: talíř na pečení na roštu
ano
1-3
180-190
CS33
20-40
Úrov. 1: hluboký plech / plech na
moučníky
Recept
Funkce Předohřev Úroveň pečení
(zdola)
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Příslušenství
Lasagne / zapékané
těstoviny / canelloni /
nákypy
ano
2
190-200
45-65
Hluboký plech nebo talíř na
pečení na roštu
Jehněčí/telecí/hovězí/
vepřové 1 kg
ano
2
190-200
70-100
Hluboký plech nebo talíř na
pečení na roštu
Kuře / králík / kachna
1 kg
ano
2
200-230
50-100
Hluboký plech nebo talíř na
pečení na roštu
Krůta / husa 3 kg
ano
1/2
190-200
80-130
Hluboký plech nebo talíř na
pečení na roštu
Ryba pečená v troubě /
v alobalu (filety, celé)
ano
2
180-200
40-60
Hluboký plech nebo talíř na
pečení na roštu
Plněná zelenina (rajčata,
cukety, lilky)
ano
2
180-200
50-60
Talíř na pečení na roštu
Topinky
-
4
3 (vysoká
2-5
Rybí filety / řízky
-
4
2 (střední)
20-35
Mřížka
Úrov. 4: rošt (v polovině pečení
obraťte)
Úrov. 3: hluboký plech s vodou
Klobásy / kebaby /
žebírka / hamburgery
Pečené kuře 1-1,3 kg
-
-
4
2-3
(střední-vysoká)
15-40
2 (střední)
50-65
Úrov. 4: rošt (v polovině pečení
obraťte)
Úrov. 3: hluboký plech s vodou
Úrov. 2: rošt (ve dvou třetinách
pečení obraťte)
Úrov. 1: hluboký plech s vodou
2
3 (vysoká
60-80
Úroveň 2: otočný rožeň (je-li
u modelu)
Úrov. 1: hluboký plech s vodou
Krvavý rostbíf 1 kg
-
2
2 (střední)
35-45
Talíř na pečení na roštu (podle
potřeby ve dvou třetinách pečení
obraťte)
Jehněčí kýta / kýty
-
2
2 (střední)
60-90
Hluboký plech nebo talíř na
pečení na roštu (podle potřeby ve
dvou třetinách pečení obraťte)
Pečené brambory
-
2
2 (střední)
45-55
Hluboký plech / plech na
moučníky (podle potřeby ve dvou
třetinách pečení obraťte)
Zapékaná zelenina
-
2
3 (vysoká
10-15
Talíř na pečení na roštu
Úrov. 3: talíř na pečení na roštu
Lasagne a masa
ano
1-3
200
Masa a brambory
ano
1-3
200
50-100* Úrov. 1: hluboký plech nebo talíř
na pečení na roštu
Úrov. 3: talíř na pečení na roštu
45-100* Úrov. 1: hluboký plech nebo talíř
na pečení na roštu
Úrov. 3: talíř na pečení na roštu
Ryby a zelenina
ano
1-3
180
30-50*
Plněné pečeně
-
3
200
80-120*
Hluboký plech nebo plech na
pečení na roštu
Velké kusy masa
(králík, kuře, jehně)
-
3
200
50-100*
Hluboký plech nebo plech na
pečení na roštu
Úrov. 1: hluboký plech nebo talíř
na pečení na roštu
*Doba pečení je pouze orientační. Jídlo je možné z trouby kdykoli vytáhnout, záleží na vašich požadavcích.
CS34
OVĚŘENÉ RECEPTY (podle norem IEC 60350-1:2011-12 a DIN 3360-12:07:07)
Recept
Funkce
Předehřátí
Úroveň
(zdola)
Teplota
(°C)
Čas
(min.)
Příslušenství a poznámky
Ano
2
170
15-25
Hluboký plech / plech na pečení
Ano
1-3
150
30-45
Úroveň 1: hluboký plech / plech
na pečení
Ano
3
170
20-30
Hluboký plech / plech na pečení
Ano
1-3
160
25-35
Úroveň 1: hluboký plech / plech
na pečení
Ano
2
170
30-40
Dortová forma na roštu
Ano
1-3
160
35-45
Ano
2
185
70-90
Ano
1-3
175
70-90
-
4
3 (vys.)
3-5
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2
Pečivo z lineckého těsta
Úroveň 3: plech na pečení
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3
Koláčky
Úroveň 3: plech na pečení
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1
Piškot bez tuku**
Úroveň 3: dortová forma na roštu
Úroveň 1: dortová forma na roštu
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2
2 jablečné koláče
Dortová forma na roštu
Úroveň 3: dortová forma na roštu
Úroveň 1: dortová forma na roštu
IEC 60350-1:2011-12 § 9.2
Topinky*
Rošt
IEC 60350-1:2011-12 § 9.3
Hamburgery*
-
4
3 (vys.)
30-40
Úroveň 4: rošt (v polovině pečení
obraťte)
Úroveň 3: hluboký plech s vodou
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Ano
2
180
30-40
Ano
1-3
160
55-65
-
2
190
Ano
2
170
35-45
Ano
1-3
170
40-50
Jablečný koláč, koláč ve formě na
pečení
Hluboký plech / plech na pečení
Úroveň 3: plech na pečení
Úroveň 1: hluboký plech / plech
na pečení
DIN 3360-12:07 § 6.6
Vepřová pečeně
150-170 Hluboký plech
DIN 3360-12:07 příloha C
Nízké dorty
Hluboký plech / plech na pečení
Úroveň 3: plech na pečení
Úroveň 1: hluboký plech / plech
na pečení
Tabulka pečení uvádí nejvhodnější funkci a teplotu pro dokonalé upečení každého typu receptu. Chcete-li péct na jedné úrovni
s použitím funkce ventilátoru, umístěte jídlo na druhou úroveň drážek a nastavte teplotu doporučovanou pro funkci „HORKÉHO
VZDUCHU“
pro pečení na více než jedné úrovni.
* Při grilování ponechejte u předního okraje grilu volné 3–4 cm, aby jej šlo snadno vytáhnout z trouby.
Údaje v tabulce jsou bez použití kolejniček. Testy provádějte bez kolejniček.
Třída energetické úspornosti (dle normy EN 60350-1:2013-07)
Test proveďte dle příslušné tabulky.
CS35
RADY K POUŽÍVÁNÍ A DOPORUČENÍ
Jak používat tabulku pečení
Tabulka udává nejlepší funkci pro pečení určitého jídla na jedné nebo více úrovních drážek současně. Doby pečení se počítají od
okamžiku vložení jídel do trouby bez předehřátí (které je u některých receptů). Teploty a doby pečení jsou pouze orientační,
protože se mohou měnit podle množství jídla a použitého příslušenství. Nastavte nejprve nejnižší doporučené hodnoty, a
jestliže jídlo nebude dostatečně propečené, zvyšte hodnoty nastavení. Použijte dodávané příslušenství a nejlépe tmavě
zbarvené kovové dortové formy a plechy na pečení. Můžete také použít nádoby a příslušenství z pyrexu nebo kameniny, ale
uvědomte si, že se doby pečení trochu prodlouží. Chcete-li mít jídlo dobře upečené, pečlivě dodržujte rady uvedené v tabulce
pečení pro volbu příslušenství (dodávané), a postavte ho na doporučenou úroveň drážek.
Pečení různých jídel současně
Pomocí funkce „HORKÝ VZDUCH“ můžete péct současně různá jídla (například: ryby a zeleninu), která vyžadují stejnou teplotu
pečení, na různých úrovních drážek. Jídlo, které vyžaduje kratší dobu pečení, vyndejte dřív, a ponechte v troubě jídlo s delší
dobou pečení.
Dezerty
-
-
Jemné moučníky pečte s funkcí tradičního pečení jen na jedné úrovni. Používejte tmavě zbarvené kovové formy a vždy je
položte na rošt trouby. Chcete-li péct na více než jedné úrovni, zvolte funkci horkovzdušného ohřevu a uspořádejte formy
na roštech tak, aby mohl horký vzduch co nejlépe cirkulovat.
Chcete-li zjistit, zda je kynutý koláč už propečený, zasuňte do nejvyšší části párátko. Pokud ho z jídla vytáhnete čisté, je
koláč upečený.
Jestliže použijete nepřilnavé dortové formy, nevymazávejte máslem okraje, protože koláč by nemusel na okrajích
rovnoměrně zvednout.
Jestliže koláč během pečení klesne, nastavte příště nižší teplotu, můžete také snížit množství tekutiny v těstě a tolik těsto
nemíchat.
Pro moučníky s tekutou náplní (tvarohový koláč nebo ovocné koláče) použijte funkci „TRADIČNÍ PEČENÍ“. Jestliže je
spodek koláče promáčený, snižte rošt a před vložením náplně do koláče posypte dno koláče strouhankou nebo
nadrobenými sušenkami.
Masa
-
Použijte jakýkoli druh plechu do trouby nebo nádobu pyrex vhodné pro danou velikost masa. U pečení doporučujeme
přilít na dno nádoby trochu vývaru, aby maso během pečení získalo ještě lepší chuť. Po upečení nechte maso v troubě na
dalších 10-15 minut, nebo ho zabalte do alobalu.
Chcete-li maso grilovat, vyberte stejně silné kusy, aby se stejnoměrně propekly. Velmi silné kusy masa vyžadují delší dobu
pečení. Zasuňte rošt do nižší polohy, aby bylo dále od grilu a nespálilo se na povrchu. Ve dvou třetinách grilování maso
obraťte.
Doporučujeme zasunout přímo pod grilovací rošt s masem hluboký plech s půl litrem vody k zachycování vypečeného tuku. V
případě potřeby vodu dolijte.
Otočný rožeň (jen u některých modelů)
Toto příslušenství použijte k rovnoměrnému propečení velkých kusů masa a drůbeže. Maso nasuňte na tyčku rožně, kuře
připevněte šňůrkou, a před vložením do trouby zkontrolujte, zda nemůže spadnout. Tyčku zasuňte do jejího umístění na přední
straně trouby a položte na příslušný držák. Doporučujeme zasunout do první úrovně drážek hluboký plech s půl litrem vody,
který zabrání vzniku kouře v troubě a zachytí odkapávající tuk. Tyčka má plastové držadlo, které se musí před pečením odstranit,
a zase se použije na konci pečení k vytažení jídla z trouby, abyste se nespálili.
Pizza
Plechy trochu vymažte tukem, aby byl spodek pěkně křupavý. Ve dvou třetinách pečení posypte pizzu mozarellou.
Funkce kynutí
Před vložením těsta do trouby ho vždy zakryjte vlhkou utěrkou. Čas potřebný k vykynutí těsta pomocí této funkce je přibližně o
třetinu kratší v porovnání s kynutím při pokojové teplotě (20-25 °C). 1 kg těsta na pizzu vykyne asi za jednu hodinu.
CS36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising