Whirlpool | AKZ 562 IX | Instruction for Use | Whirlpool AKZ 562 IX Gebruikershandleiding

Whirlpool AKZ 562 IX Gebruikershandleiding
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Deze instructies vindt u tevens op de volgende website: www.whirlpool.eu
UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK
Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten worden
gelezen en opgevolgd.
Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico's voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven.
Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door het gevarensymbool en door de volgende termen:
GEVAAR
Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden.
WAARSCHUWING
Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden.
Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het
mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel,
schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik
van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende
instructies:
- Gebruik beschermende handschoenen voor het uitpakken en
installeren.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet
voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.
- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een
gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en
in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat,
behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de
gebruikershandleiding.
- Het vervangen van het netsnoer moet door een erkend elektricien
gebeuren Wend u tot erkende servicecentra.
- De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht
- Het netsnoer van het apparaat moet lang genoeg zijn om het
apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen
aansluiten op het stopcontact van de netvoeding.
- Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende
veiligheidsvoorschriften, is er een omnipolaire schakelaar met een
afstand van minstens 3 mm.
- Gebruik geen meervoudige contactdozen als de oven is voorzien
van een stekker.
- Gebruik geen verlengkabels.
NL39
- Trek niet aan het netsnoer.
- Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet
meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
- Wanneer het oppervlak is gebarsten, schakel dan het apparaat uit
om het risico op een elektrische schok te voorkomen (uitsluitend
voor modellen met inductiefunctie).
- Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik
het niet op blote voeten.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en
alleen voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik is verboden
(bijv. het verwarmen van de ruimte). De fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van
oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de
bedieningsknoppen.
- Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens
het gebruik. Voorkom aanraking van hete onderdelen. Heel jonge
(0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand gehouden
te worden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke,
sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en
kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht
staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het
apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en
gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht
worden uitgevoerd.
- Raak de verwarmingselementen of de binnenkant van de oven
tijdens en na het gebruik niet aan, omdat dit letsel kan
veroorzaken. Vermijd contact met doeken of andere brandbaar
materiaal tot alle onderdelen van het apparaat voldoende zijn
afgekoeld.
NL40
- Open de deur van het apparaat na afloop van de bereiding
voorzichtig, en laat de warme lucht of de damp geleidelijk
ontsnappen voordat u het gerecht uit de oven haalt. Als de deur
van het apparaat gesloten is, komt de warme lucht naar buiten
door de opening boven het bedieningspaneel. Blokkeer de
ventilatieopeningen nooit.
- Gebruik ovenhandschoenen om schalen en accessoires uit de oven
te halen, en let erop dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.
- Plaats geen brandbaar materiaal in het apparaat of in de buurt
ervan. Het apparaat kan dan in brand vliegen als het per ongeluk
wordt ingeschakeld.
- Verwarm of bereid geen voedsel in gesloten potten of blikken in
het apparaat. De druk in het blik of de pot kan door de warmte
hoog oplopen, waardoor het explodeert en het apparaat
beschadigt.
- Gebruik geen schalen of houders van synthetisch materiaal.
- Oververhit vet of oververhitte olie vat gemakkelijk vlam. Houd de
bereiding van gerechten met veel vet of olie in de gaten.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt achter tijdens het droogproces
van gerechten.
- Als er bij de bereiding alcoholische dranken (bijv. rum, cognac,
wijn) worden gebruikt, bedenk dan dat alcohol op hoge
temperatuur verdampt. De alcoholdamp kan vlam vatten wanneer
deze in contact komt met het elektrische verwarmingselement.
- Gebruik geen stoomreinigers.
- Raak de oven niet aan tijdens de pyrolysecyclus. Houd de kinderen
uit de buurt van de oven tijdens de pyrolysecyclus. Zorg dat
gemorste etenswaar voorafgaand aan de reinigingscyclus uit
de oven verwijderd wordt (uitsluitend voor ovens met
pyrolysefunctie).
- Gebruik uitsluitend de temperatuursonde die voor deze oven
wordt aanbevolen.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of scherpe metalen
schrapers voor het reinigen van de ruit van de ovenklep aangezien
het glas daardoor bekrast kan raken, waardoor het kan breken.
NL41
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat de lamp
wordt vervangen om de kans op een elektrische schok te
voorkomen.
- Gebruik geen aluminium folie om voedsel in de pan af te dekken
(alleen voor ovens met meegeleverde pan).
Afvalverwerking van huishoudelijke apparaten
-
Dit product is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met
plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Snijd de voedingskabel door voordat u het apparaat afdankt.
Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact
opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht.
INSTALLATIE
Controleer na het uitpakken van de oven of het apparaat tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen en of de
ovendeur goed sluit. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of de klantenservice. Om eventuele schade te
voorkomen wordt geadviseerd om de oven pas voor de installatie van de piepschuim bodem te halen.
GEREEDMAKEN VAN HET MEUBEL VOOR INBOUW VAN DE OVEN
•
•
•
•
De keukenkastjes naast de oven moeten tegen hitte bestand zijn (min. 90 °C).
Voer eerst alle zaagwerkzaamheden uit voordat u de oven plaatst, en verwijder nauwgezet alle spaanders en zaagresten.
Het onderste gedeelte van de oven mag niet meer toegankelijk zijn na de installatie.
Voor een correcte functionering van het product mag de minimale opening tussen het werkblad en de bovenkant van de
oven niet geblokkeerd worden.
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
Controleer of de elektrische spanning die aangegeven staat op het typeplaatje van het product overeenkomt met de voedingsspanning van uw woning. Het typeplaatje bevindt zich op de voorrand van de oven (zichtbaar wanneer de ovendeur openstaat).
•
Eventuele vervangingen van de voedingskabel (type H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
erkende technici. Wend u tot erkende servicecentra.
ALGEMENE AANBEVELINGEN
Voor het gebruik:
-
Verwijder de kartonnen beschermingen, transparante folie en stickers van de accessoires.
Haal de accessoires uit de oven en verwarm hem ongeveer een uur lang op 200 °C om de geur van het isolatiemateriaal
en de beschermende vetlaag te verwijderen.
Tijdens het gebruik:
-
Leg geen zware voorwerpen op de deur, omdat deze de deur kunnen beschadigen.
Steun niet op de deur en hang geen voorwerpen aan de handgreep.
Bedenk de binnenkant van de oven niet met aluminiumfolie.
Giet nooit water in de binnenkant van een hete oven; hierdoor kan de lak beschadigd raken.
Schuif nooit met pannen of schalen over de bodem van de oven, omdat dit krassen op de lak kan geven.
Zorg ervoor dat de elektrische kabels van andere apparatuur niet in contact komen met hete onderdelen van de oven en
niet vast komen te zitten tussen de ovendeur.
Stel de oven niet bloot aan weersinvloeden.
MILIEUTIPS
Verwerking van de verpakking
Het verpakkingsmateriaal kan volledig gerecycled worden en is voorzien van het recyclingsymbool ( ). De diverse onderdelen
van de verpakking mogen daarom niet met het gewone huisvuil worden weggegooid maar moeten worden ingeleverd bij het
plaatselijke milieustraat.
Afvalverwerking van het product
-
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen
voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van
dit product als afval.
NL42
-
Het symbool
op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk
afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de
recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
Energiebesparing
-
Verwarm de oven alleen voor als dit speciaal wordt vermeld in de bereidingstabel of in het recept.
Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen, omdat deze de warme beter opnemen.
Schakel de oven 10/15 minuten voor het einde van de geprogrammeerde bereidingstijd uit. Gerechten die lang in de oven
moeten staan, blijven dan nog doorgaren.
CONFORMITEITSVERKLARING
-
Dit apparaat is bedoeld om in aanraking te komen met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met de richtlijn ( )
n.1935/2004 en is ontworpen, vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften
van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die 73/23/EEG en daaropvolgende amendementen vervangt), de
beschermingsvoorschriften van de “EMC”-richtlijn 2004/108/EG.
OPSPOREN VAN STORINGEN
De oven werkt niet:
•
•
Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven is aangesloten.
Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem opgelost is.
De deur is geblokkeerd:
•
•
Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem opgelost is.
Belangrijk: tijdens de zelfreinigingscyclus blijft de deur geblokkeerd. Wacht tot de deur automatisch ontgrendeld wordt
(zie de paragraaf “Reinigingscyclus van de oven met de pyrolysefunctie”).
De elektronische programmeerfunctie werkt niet:
•
Als op het display een “ ” met een cijfer verschijnt, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice. Vermeld
in dat geval het nummer dat volgt op de letter “ ”.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:
1.
Controleer of u het probleem zelf kunt oplossen aan de hand van de punten die beschreven zijn in “Opsporen van
storingen”.
2.
Het apparaat aan- en uitzetten om te controleren of het probleem is opgelost.
Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, contact opnemen met de dichtstbijzijnde
Klantenservice.
Vermeld altijd:
•
een korte beschrijving van de storing;
•
het type en het exacte model van de oven;
•
Het servicenummer (dit is het nummer na het woord Service op het typeplaatje), rechts aan de binnenkant van de
ovenruimte (zichtbaar met de deur open). Het servicenummer staat ook in het garantieboekje;
•
uw volledige adres;
•
uw telefoonnummer.
Wend u tot een erkend Servicecentrum indien reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele
vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd).
NL43
REINIGING
WAARSCHUWING -
Gebruik nooit stoomreinigers.
Maak het apparaat schoon als het afgekoeld is.
Koppel het apparaat los van de netvoeding.
-
Buitenkant van de oven
BELANGRIJK: gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Reinig deze producten onmiddellijk met een
vochtige microvezeldoek wanneer ze per ongeluk in aanraking komen met de apparatuur.
•
Reinig de oppervlakken met een vochtige microvezeldoek. Als de buitenkant zeer vuil is, voeg dan een paar druppels
afwasmiddel toe aan het water. Afdrogen met een droge doek.
Binnenkant van de oven
BELANGRIJK: gebruik geen schuursponsjes, sponsjes van staalwol of metalen schrapers. Hierdoor kunnen de gelakte
oppervlakken en het glas van de deur op den duur beschadigd raken.
•
Laat de oven na elk gebruik afkoelen en reinig het apparaat bij voorkeur als het nog lauw is om aangekoekte etensresten
(bijv. voedsel met een hoog suikergehalte).
•
Gebruik speciale ovenreinigingsmiddelen en houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant.
•
Maak het glas van de deur schoon met een geschikt vloeibaar reinigingsmiddel Om de deur gemakkelijker te kunnen
reinigen kunt u deze verwijderen (zie ONDERHOUD).
•
Het bovenste verwarmingselement van de grill (zie ONDERHOUD) kan omlaag worden gezet (alleen bij bepaalde
modellen) om de bovenkant van de ovenruimte te kunnen reinigen.
OPMERKING: tijdens langduriger bereidingen van gerechten die veel water bevatten (pizza, groenten, etc.) kan zich
condens vormen op de binnenkant van de deur en rond de afdichting. Wanneer de oven koud is, het interne gedeelte
van de deur schoonmaken met een doek of een spons.
Accessoires:
•
•
Laat de accessoires na gebruik weken in water met afwasmiddel. Pak ze vast met handschoenen als ze nog heet zijn.
Voedselresten kunnen met een afwasborstel of met een sponsje worden verwijderd.
Reiniging van de achterwand en de katalytische zijpanelen (indien aanwezig):
BELANGRIJK: gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, ruwe borstels, pannensponsjes of ovensprays
die het katalytische oppervlak zouden kunnen beschadigen, waardoor dit zijn zelfreinigende eigenschappen verliest.
•
Laat de oven ongeveer een uur leeg werken op een temperatuur van 200 °C, met de geventileerde functie.
•
Laat het apparaat afkoelen en gebruik een spons om eventuele etensresten te verwijderen.
Reinigingscyclus met pyrolysefunctie:
WAARSCHUWING
-
Raak de oven niet aan tijdens de pyrolysecyclus.
Houd de kinderen uit de buurt van de oven tijdens de pyrolysecyclus.
Deze functie brandt vuilresten in de oven af bij een temperatuur van ongeveer 500 °C. Bij deze zeer hoge temperatuur
veranderen de resten in een lichte as, die makkelijk met een vochtige spons verwijderd kan worden nadat de oven is afgekoeld.
Gebruik de pyrolysefunctie niet na elke bereiding in de oven, maar alleen als de oven zeer vuil is of als er vieze geuren zijn tijdens
het voorwarmen of het bereiden
•
Als de oven onder een kookplaat geïnstalleerd is, dient u zich ervan te verzekeren dat de branders of elektrische platen
tijdens de zelfreiniging (pyrolyse) uit staan.
•
De accessoires moeten uit het apparaat worden gehaald voordat u de pyrolysefunctie inschakelt (ook de zijdelingse
roosters).
•
Voor een optimale reiniging van de ovendeur dient het ergste vuil met een vochtige spons verwijderd te worden voordat
de pyrolysefunctie wordt gebruikt.
Het apparaat is uitgerust met 2 pyrolysefuncties:
1.
Zuinige cyclus (PYRO EXPRESS/ECO): vermindert het verbruik met ongeveer 25% ten opzichte van de standaard
pyrolitische cyclus. Schakel deze functie met regelmatige intervallen in (nadat u minimaal 2-3 keer achter elkaar vlees
heeft gebraden in de oven).
2.
Standaardcyclus (PYRO): garandeert een grondige reiniging als de oven zeer vuil is.
•
In ieder geval wordt geadviseerd om na een bepaald aantal bereidingen en op basis van de hoeveelheid vuil, een
zelfreinigingscyclus uit te voeren. Dit wordt aangegeven door een bericht op het display.
OPMERKING: tijdens de pyrolysefunctie blijft de deur van de oven geblokkeerd en kan deze niet geopend worden tot
de temperatuur binnenin de ovenruimte een veilig niveau heeft bereikt.
NL44
ONDERHOUD
WAARSCHUWING
-
Draag beschermende handschoenen.
Voer de aangegeven werkzaamheden uit als het apparaat afgekoeld is.
Koppel het apparaat los van de netvoeding.
VERWIJDEREN VAN DE DEUR
De deur verwijderen:
1.
2.
3.
Open de deur helemaal.
Til de twee vergrendelingen van de scharnieren omhoog en naar voren tot ze niet verder kunnen (fig. 1).
Sluit de deur tot de blokkering (A), til hem op (B) en draai hem (C) tot de deur loshaakt (D) (fig. 2).
De deur weer terugplaatsen:
1.
2.
3.
4.
Fig. 1
Plaats de scharnieren in de zittingen.
Open de deur helemaal.
Breng aan weerszijden de vergrendelingen omlaag.
Sluit de deur.
Fig. 2
OMLAADERENGEN VAN HET BOVENSTE VERWARMINGSELEMENT (ALLEEN BIJ
BEPAALDE MODELLEN)
1.
2.
3.
Fig. 3
Verwijder de zijroosters (fig. 3).
Trek het verwarmingselement voorzichtig naar buiten (fig. 4) en breng het omlaag (fig. 5).
Om het verwarmingselement terug te plaatsen tilt u het op, trekt u het voorzichtig naar u toe en legt u het op de daarvoor
bestemde zittingen aan de zijkant.
Fig. 4
Fig. 5
VERVANGEN VAN HET LAMPJE
Vervangen van het lampje aan de achterzijde (indien aanwezig):
1.
Koppel de oven los van de netvoeding.
2.
Draai het beschermkapje los (fig. 6), vervang het lampje (zie de opmerking voor het type lampje) en draai het
beschermkapje weer vast.
3.
Sluit de oven weer aan op de netvoeding.
Vervangen van het lampje aan de zijkant (indien aanwezig):
1.
Koppel de oven los van de netvoeding.
2.
Verwijder de zijroosters, indien aanwezig (fig. 3).
3.
Duw het beschermkampje met een platte schroevendraaier naar buiten en verwijder het (fig. 7).
4.
Vervang het lampje (zie de opmerking hieronder voor het type lampje) (fig. 8).
5.
Plaats het beschermkapje terug en duw het tegen de wand om het op de juiste manier te bevestigen (fig. 9)
6.
Monteer de zijroosters weer.
7.
Sluit de oven weer aan op de netvoeding.
NL45
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9
OPMERKING:
Gebruik alleen gloeilampen van 25-40 W/230 V type E-14, T300 °C, of halogeenlampen van 20-40 W/230 V type G9,
T300 °C.
De lamp die is toegepast in dit apparaat is speciaal ontworpen voor gebruik in elektrische apparaten en is niet geschikt
voor het verlichten van normale ruimtes in huis (EG-richtlijn nr. 244/2009).
De lampjes zijn verkrijgbaar bij de Klantenservice.
BELANGRIJK:
Raak halogeenlampjes niet met blote handen aan om te voorkomen dat ze beschadigd worden door uw
vingerafdrukken.
Gebruik de oven niet voordat het beschermkapje is teruggeplaatst
NL46
INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE OVEN
RAADPLEEG VOOR DE ELEKTRISCHE AANSLUITING HET HOOFDSTUK OVER DE INSTALLATIE
1.
Bedieningspaneel
2.
Bovenste verwarmingselement/grill
3.
Koelventilator (niet zichtbaar)
4.
Typeplaatje (verwijder dit nooit)
5.
Lampje
6.
Circulair verwarmingselement (niet zichtbaar)
7.
Ventilator
8.
Draaispit (indien bijgeleverd)
9.
Onderste verwarmingselement (niet zichtbaar)
10. Deur
11. Positie van de roosters (de steunhoogte staat aangegeven op de voorkant van de oven)
12. Schot
OPMERKING:
Tijdens de bereiding kan de koelventilator afwisselend ingeschakeld worden om het energieverbruik te verminderen.
Na afloop van de bereiding, nadat de oven is uitgeschakeld, kan de koelventilator nog een tijdje blijven werken.
Wanneer de ovendeur tijdens de bereiding wordt geopend, worden de verwarmingselementen uitgeschakeld.
BIJGELEVERDE ACCESSOIRES
Fig. A
Fig. B
Fig. C
A.
ROOSTER: kan gebruikt worden om voedsel op te grillen of als draagrooster voor pannen, bak- en cakevormen en
ovenvaste schalen.
B. BAKPLAAT: de bakplaat kan worden gebruikt voor het bereiden van brood en deegproducten, evenals gegrild vlees, vis
en producten in folie, enz.
C. OPVANGBAK: is bedoeld om vet op te vangen wanneer hij onder het rooster wordt geplaatst, of als bakplaat voor het
bereiden van vlees, vis, groenten, focaccia enz.
Het aantal accessoires kan verschillen per model.
NIET-BIJGELEVERDE ACCESSOIRES
Bij de Klantenservice kunt u andere accessoires aanschaffen, zoals katalytische panelen en een draaispit.
NL47
PLAATSEN VAN DE ROOSTERS EN ANDERE ACCESSOIRES IN DE OVEN
1.
2.
Schuif het rooster horizontaal in de oven, met het verhoogde gedeelte “A” omhoog gericht (fig. 1).
Het plaatsen van de andere accessoires, zoals de opvangbak en de bakplaat, gebeurt met het verhoogde gedeelte op vlak
“B” omhoog gericht (fig. 2).
Fig. 1
Fig. 2
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
ELEKTRONISCHE PROGRAMMEERFUNCTIE
DISPLAY
DISPLAY
1
3
2
1.
FUNCTIEKNOP: in-/uitschakelen en selecteren van functies
2.
NAVIGATIEKNOP: navigatie door de menu’s, regeling van te voren ingestelde waarden
OPMERKING: de bedieningsknoppen zijn verzonken. Druk op het midden van de knop om ze uit hun zitting te laten
komen.
3.
SELECTIE-/BEVESTIGINGSTOETS
OPMERKING: op het display verschijnt voor de aanwijzingen met betrekking tot deze toets.
OVERZICHT FUNCTIES
Door de knop “Functies” in willekeurig welke stand te zetten, wordt de oven ingeschakeld: Op het display worden de functies of
de bij elke functie horende submenu’s weergegeven.
De submenu’s zijn beschikbaar en kunnen gekozen worden door de knop op de functies GRILL, SPECIALS (SPECIALE FUNCTIES),
SETTINGS (INSTELLINGEN), BROOD/PIZZA, AUTOMATIC OVEN CLEANING (AUTOMATISCHE REINIGING) te zetten.
OPMERKING: zie voor het overzicht en de beschrijving van de functies de specifieke tabel op pagina 53.
BESCHRIJVING DISPLAY
I
H G
F
E
A
B
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
C
D
Weergave van de actieve verwarmingselementen voor de verschillende functies
Symbolen met betrekking tot het tijdsbeheer: timer, bereidingsduur, tijdstip einde bereiding, huidig tijdstip
Informatie met betrekking tot de voorgekozen functies
Automatische functie BROOD/PIZZA gekozen
Indicatie ovendeur gesloten tijdens de automatische reinigingscyclus (pyrolyse)
Binnentemperatuur oven
Pyrolisefunctie
Gratineren
Speciale functies: ontdooien, warmhouden, laten rijzen
INSCHAKELING VAN DE OVEN - INSTELLING TAAL
Als de oven voor het eerst wordt ingeschakeld, geeft het display “ENGLISH” weer.
Draai aan de knop “Navigatie” tot de gewenste taal wordt weergegeven en druk op de knop 3 om te bevestigen.
NL48
INSTELLING HUIDIG TIJDSTIP
Na het instellen van de taal moet de tijd op de klok worden ingesteld. Op het display knipperen de twee cijfers die het uur
aangeven.
1.
Draai de knop “Navigatie” tot het juiste uur wordt weergegeven.
2.
Druk op toets 3 om te bevestigen; de twee minutencijfers knipperen in het display.
3.
Draai de knop “Navigatie” tot de juiste minuten worden weergegeven.
4.
Druk op de toets 3 om te bevestigen.
Zie, om het huidige tijdstip te wijzigen, bijvoorbeeld na een stroomuitval, de volgende paragraaf (INSTELLINGEN).
KEUZE VAN DE BEREIDINGSFUNCTIES
1.
2.
Draai de knop “Functies” op de gewenste functie: de bereidingsinstellingen verschijnen op het display.
Als de voorgestelde parameters overeenkomen met de gewenste instellingen, drukt u op de toets 3 . Om ze te wijzigen
gaat u te werk zoals hierna is beschreven.
INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR/GRILLVERMOGEN
Ga als volgt te werk om de temperatuur of het grillvermogen te wijzigen:
1.
2.
Draai de knop “Navigatie” tot de gewenste waarde wordt weergegeven.
Druk op de toets 3 om te bevestigen.
SNEL VOORVERWARMEN
< – +>
1.
Kies de functie Snel voorverwarmen door de knop “Functies” op het symbool
2.
3.
Bevestig met de toets 3 : de instellingen verschijnen op het display.
Als de temperatuur overeenkomt met de gewenste temperatuur, druk dan op de toets 3 . Om de instelling te wijzigen gaat
u te werk zoals beschreven in de vorige paragrafen. Op het display verschijnt de melding VOOR. Wanneer de ingestelde
temperatuur wordt bereikt, wordt de overeenkomstige waarde aangegeven (bijv. 200°) en wordt een akoestisch signaal
weergegeven. Na afloop van de voorverwarmingsfase selecteert de oven automatisch de statische functie
.
Zet het gerecht in de oven.
Als u een andere bereidingsfunctie wilt instellen, draai dan aan de knop “Functies” en selecteer de gewenste functie.
4.
te zetten .
INSTELLING VAN DE BEREIDINGSDUUR
Met deze functie kunt u gerechten gedurende een ingestelde tijd bereiden, van minimaal 1 minuut tot de maximale tijd van de
geselecteerde functie, waarna de oven automatisch uitgeschakeld wordt.
1.
Nadat u de temperatuur bevestigd heeft, gaat het symbool
2.
3.
Draai aan de knop Instelling tot de gewenste bereidingsduur wordt weergegeven.
Bevestig de bereidingsduur door op de toets 3 te drukken .
NL49
knipperen.
INSTELLEN VAN HET TIJDSTIP EINDE BEREIDING / UITGESTELDE START
BELANGRIJK: de instelling uitgestelde start is niet beschikbaar voor de volgende functies: FAST PREHEATING
(SNEL VOORVERWARMEN), BROOD/PIZZA.
OPMERKING: met deze instelling wordt de gekozen temperatuur meer geleidelijk bereikt, daarom worden de
bereidingstijden iets langer ten opzichte van de tijden die in de bereidingstabel zijn vermeld.
U kunt de gewenste eindtijd instellen en het starten van de oven met maximaal 23 uur en 59 minuten uitstellen, te beginnen
vanaf het huidige tijdstip. Dit is alleen mogelijk na het instellen van een bereidingsduur.
Na het instellen van de bereidingsduur verschijnt de tijd waarop de bereiding eindigt op het display (bijvoorbeeld 15:45) en gaat
het symbool
knipperen.
Om het einde van de bereiding uit te stellen en daarmee ook het starten van de oven, gaat u als volgt te werk:
1.
Draai aan de knop “Navigatie” tot het tijdstip waarop u de bereiding wilt beëindigen (bijvoorbeeld 16:00) wordt
weergegeven.
2.
Bevestig de gekozen waarde door op toets 3 te drukken : de twee puntjes van het uur van het tijdstip einde bereiding
knipperen, om aan te geven dat de instelling correct is uitgevoerd.
3.
De oven zal automatisch later gestart worden om de bereiding op het ingestelde tijdstip te voltooien.
KOOKWEKKER
Deze functie kan alleen gebruikt worden als de oven uitstaat en is bijvoorbeeld handig om de kooktijd van pasta in te stellen.
De maximale tijd die ingesteld kan worden is 23 uur en 59 minuten.
1.
Met de knop “Functies” op nul, draait u de knop “Navigatie” tot de gewenste tijdsduur wordt weergegeven.
2.
Druk op toets 3 om het aftellen te starten. Als de ingestelde tijd is verstreken, verschijnt “END” op het display en klinkt er
een geluidssignaal. Om het aftellen te onderbreken, op de toets 3 drukken (op het display verschijnt het huidige
tijdstip).
SELECTIE SPECIALE FUNCTIES
Door de knop “Functies” op symbool
te zetten, opent u een submenu dat zes speciale functies bevat.
Om een van deze functies nader te bekijken, te selecteren of te starten, gaat u als volgt te werk:
1.
2.
3.
Draai de knop “Functies” naar het symbool
: op het display wordt “ONTDOOIEN” en het symbool dat bij deze functie
hoort weergegeven.
Draai aan de knop “Navigatie” om door het overzicht van de functies te bladeren: ONTDOOIEN, WARMHOUDEN, RIJZEN,
ECO HETE LUCHT.
Druk op de toets 3 om te bevestigen.
GRATINEREN
Na afloop van de bereiding wordt, voor de functies waarbij dat kan, op het display de mogelijkheid weergegeven om uw gerecht
te gratineren. Deze functie kan alleen geactiveerd worden als u een bereidingstijd hebt ingesteld.
Als de bereidingstijd is afgelopen, verschijnt op het display: “DRUK OM TE GRATIN.”. Door op de toets 3 te drukken, start de
oven een gartineerfase voor de duur van 5 minuten. Deze functie kan slechts tweemaal geactiveerd worden.
SELECTIE FUNCTIE BROOD/PIZZA
Door de wijzer van de knop “Functies” ter hoogte van het symbool
bereidingsfuncties bevat voor “brood” en “pizza”.
NL50
te zetten, opent u een submenu dat twee automatische
Brood
1.
2.
3.
4.
Draai de knop “Functies” naar het symbool
: op het display wordt “BROOD” en AUTO weergegeven.
Druk op 3 om de functie te selecteren.
Draai aan de knop “Navigatie” om de gewenste temperatuur (tussen 180 °C en 220 °C) in te stellen en bevestig deze met
de toets 3 .
Draai aan de knop “Navigatie” om de gewenste bereidingstijd in te stellen en druk op 3 om de bereiding te starten.
Pizza
1.
2.
3.
4.
5.
Draai de knop “Functies” naar het symbool
: op het display wordt “BROOD” weergegeven. Om de functie “PIZZA” te
selecteren, gaat u als volgt te werk:
Draai aan de knop “Navigatie”: “PIZZA” verschijnt op het display.
Druk op 3 om de functie te selecteren.
Draai aan de knop “Navigatie” om de gewenste temperatuur (tussen 220 °C en 250 °C) in te stellen en bevestig deze met
de toets 3 .
Draai aan de knop “Navigatie” om de gewenste bereidingstijd in te stellen en druk op 3 om de bereiding te starten.
INSTELLINGEN
Door de wijzer van de knop “Functies” ter hoogte van het symbool
te zetten, opent u een submenu met vijf instellingen
van het display die gewijzigd kunnen worden.
Taal
1.
2.
3.
Draai de knop “Navigatie” om “TAAL” weer te geven.
Druk op 3 om toegang te krijgen tot de instelling.
Draai aan de knop “Navigatie” om de gewenste taal te selecteren en bevestig dit met de toets 3 .
Klok
Draai de knop “Navigatie” om “KLOK” weer te geven. Zie het vorige gedeelte (DE TIJD INSTELLEN) om de tijd te wijzigen.
Eco
Als de stand ECO is geselecteerd (AAN), wordt de helderheid van het display verlaagd en wordt de klok weergegeven wanneer
de oven 3 minuten in de stand-bystand staat. Ook wordt het ovenlampje uitgeschakeld tijdens de bereiding. Om de informatie
op het display weer te geven en het lampje weer in te schakelen, hoeft u alleen maar op toets 3 te drukken of aan een van de
knoppen te draaien.
1.
Draai de knop “Navigatie” om “ECO” weer te geven.
2.
Druk op 3 om toegang te krijgen tot de instelling (AAN/UIT).
3.
Draai aan de knop “Navigatie” om de gewenste instelling te selecteren en bevestig dit met de toets 3 .
4.
Als tijdens een bereidingsfunctie de Eco-functie actief is, wordt de lamp na 1 minuut bereiden uitgeschakeld en opnieuw
geactiveerd voor iedere gebruikersinteractie.
Geluidssignaal
Om het geluidssignaal te activeren of deactiveren, gaat u als volgt te werk:
1.
Draai de knop “Navigatie” tot “GELUID” wordt weergegeven.
2.
Druk op toets 3 om toegang te krijgen tot de instellingen (ON/OFF).
3.
Draai aan de knop “Navigatie” om de gewenste instelling te selecteren en bevestig dit met de toets 3 .
Helderheid
Om de helderheid van het scherm te veranderen, gaat u als volgt te werk:
1.
Draai de knop “Navigatie” tot “HELDERHEID” wordt weergegeven.
2.
Druk op toets 3 : het cijfer 1 verschijnt op het display.
3.
Draai aan de knop “Navigatie” om de helderheid te verminderen of te vermeerderen en bevestig dit met de toets 3 .
NL51
AUTOMATISCHE REINIGING VAN DE OVEN
Zie voor de beschrijving van de functie, het hoofdstuk REINIGING en de functietabel op pag.12.
Om de automatische reinigingscyclus van de oven (pyrolyse) te starten, gaat u als volgt te werk:
1.
Draai de knop “Functies” naar het symbool
: de tekst PYRO verschijnt op het display.
2.
Druk op de toets 3 om uw keuze te bevestigen en begin met de pyrolisecyclus.
De ECO pyrolise kiest u door de knop “Navigatie” te draaien: op het display verschijnt rechtsonder de tekst ECO. Druk op de
toets 3 en start het verkorte programma.
Tijdens de pyrolyse wordt de deur van de oven automatisch vergrendeld en verschijnt het symbool
op het display. De deur
blijft ook nog vergrendeld nadat de reinigingscyclus is afgelopen: de tekst “KOEL” verschijnt op het display om de fase van
afkoeling van de oven aan te geven. Wanneer de oven tot een veilige temperatuur afkoelt, wordt het symbool
uitgeschakeld
en geeft het display “END” weer.
OPMERKING: wanneer de automatische deurvergrendelingsprocedure niet correct wordt uitgevoerd, verschijnt het
symbool
in het display. Neem in dit geval contact op met de Klantenservice.Als echter de deur gesloten blijft vanwege een
defect van het vergrendelingssysteem, verschijnt op het display het symbool
samen met de tekst “DEUR VERGRENDELD”.
NL52
TABEL OVENFUNCTIES
FUNCTIEKEUZEKNOP
OFF
LAMP
(OVENLAMPJE)
Om de bereiding te onderbreken en de oven uit te schakelen.
Om het lampje in de oven in/uit te schakelen.
Voor het versnellen van het ontdooien van voedsel. Plaats het voedsel op de middelste steunhoogte.
Laat het voedsel in de verpakking zitten zodat het niet uitdroogt.
SPECIALS (SPECIALE)
ONTDOOIEN
WARMHOUDEN
LATEN
RIJZEN
Voor het warm en krokant houden van zojuist bereide gerechten (bijv: vlees, gefrituurde gerechten,
ovenschotels). Plaats het voedsel op de middelste steunhoogte. De functie kan niet ingeschakeld
worden als de temperatuur in de oven hoger dan 65 °C is.
Voor het optimaal laten rijzen van zoet of hartig deeg. Om de kwaliteit van het rijzen te behouden kan
de functie niet geactiveerd worden als de temperatuur in de oven hoger dan 40 °C is. Plaats het deeg
op de 2e steunhoogte. De oven hoeft niet voorverwarmd te worden.
Gevulde braadstukken en stukken vlees op één niveau bereiden. Deze functie maakt gebruik van
discontinue, delicate ventilatorhulp, waardoor overmatig drogen van voedsel wordt voorkomen. In
deze ECO-functie blijft het lampje uit tijdens de bereiding en kan tijdelijk opnieuw worden
ingeschakeld door de bevestigingstoets in te drukken. Om de efficiëntie van het vermogen te
ECO
HETE LUCHT maximaliseren, is het raadzaam om tijdens de bereiding niet de deur te openen. Aanbevolen wordt de
derde steunhoogte te gebruiken. De oven hoeft niet voorverwarmd te worden.
CONVENTIONAL Voor het bereiden van gerechten op één steunhoogte. Gebruik de tweede steunhoogte. Verwarm de
(STATISCH)
oven voor alvorens de te bereiden gerechten erin te plaatsen.
TURBO HETE
LUCHT
FORCED AIR
(HETE LUCHT)
GRILL
TURBO GRILL
Vlees en stukken met vloeibare vulling (hartig of zoet) bereiden op een steunhoogte. Gebruik de
tweede steunhoogte. Verwarm de oven eerst voor.
Voor het gelijktijdig bereiden van verschillende gerechten op twee steunhoogtes die dezelfde
bereidingstemperatuur hebben (bijv. vis, groenten, gebak). Met deze functie worden er geen geuren
van het ene naar het andere gerecht overgebracht. Geadviseerd wordt om het tweede niveau te
gebruiken voor bereidingen op één steunhoogte. Voor bereidingen op twee steunhoogtes wordt
geadviseerd om steunhoogte 1 en 3 te gebruiken, nadat u de oven voorverwarmd hebt.
Om biefstukken, kebabs en saucijzen te grillen, om gegratineerde groenten te bereiden en brood te
roosteren. Zet het gerecht op de vierde steunhoogte. Voor het grillen van vlees wordt geadviseerd de
opvangbak te gebruiken om het braadvet op te vangen. Plaats de opvangbak op de derde
steunhoogte en giet er ongeveer een halve liter water in. De oven hoeft niet voorverwarmd te worden.
Tijdens de bereiding moet de deur van de oven dicht blijven.
Voor het grillen van grote stukken vlees (lamsbouten, rosbief, hele kip). Zet het vlees op de middelste
steunhoogtes. Geadviseerd wordt de opvangbak te gebruiken om het braadvet op te vangen. Plaats
de opvangbak op de eerste of tweede steunhoogte en giet er ongeveer een halve liter water in. De
oven hoeft niet voorverwarmd te worden. Tijdens de bereiding moet de deur van de oven dicht
blijven. Met deze functie kunt u het draaispit gebruiken, als u dit hebt.
SETTINGS
Voor de instellingen van het display (taal, tijd, helderheid, volume geluidssignaal,
(INSTELLINGEN) energiebesparingsfunctie).
BROOD/PIZZA
AUTOMATIC
OVEN CLEANING
(AUTOMATISCHE
REINIGING VAN
DE OVEN)
FAST
PREHEATING
(SNEL VOORVERWARMEN)
Voor het bakken van verschillende soorten en formaten brood en pizza. Binnen deze functie zijn er
twee programma’s waarvan de instellingen van te voren zijn vastgesteld. U hoeft alleen de vereiste
waarden (temperatuur en tijd) aan te geven, dan zorgt de oven automatisch voor een optimale
bereidingscyclus. Plaats het deeg op de tweede steunhoogte, nadat u de oven hebt voorverwarmd.
Om het vuil dat ontstaan is tijdens de bereiding te verwijderen met behulp van een cyclus op hele
hoge temperatuur (ongeveer 500 °C). U kunt kiezen tussen twee zelfreinigende cycli: een complete
cyclus (PYRO) en een gereduceerde cyclus (ECO). Wij adviseren u de gereduceerde cyclus te gebruiken
als u deze functie regelmatig gebruikt en de complete cyclus alleen in het geval dat de oven erg vuil is.
Om de oven snel voor te verwarmen.
NL53
BEREIDINGSTABEL
Recept
Functie
Voorverwarmen
Ja
Steunhoogte Temperatuur Bereidings- Accessoires
(van onder)
(°C)
tijd (min)
2
160-180
30-90
Luchtig gebak
Gevulde taarten
(cheesecake, strudel,
appeltaart)
Ja
1-3
160-180
30-90
Ja
2
160-200
30-85
Ja
1-3
160-200
35-90
Ja
2
170-180
15-45
Koekjes / taartjes
Taartvorm op rooster
Steunhoogte 3 taartvorm op
rooster
Steunhoogte 1 taartvorm op
rooster
Opvangbak / bakplaat of
taartvorm op rooster
Steunhoogte 3 taartvorm op
rooster
Steunhoogte 1 taartvorm op
rooster
Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 3 rooster
Ja
1-3
160-170
20-45
Steunhoogte 1 opvangbak /
bakplaat
Ja
2
180-200
30-40
Opvangbak / bakplaat
Soesjes
Ja
1-3
180-190
35-45
Ja
2
90
110-150
Meringues
Ja
1-3
90
130-150
Ja
2
190-250
15-50
Brood / pizza / focaccia
Brood
Steunhoogte 3 ovenschaal op
rooster
Steunhoogte 1 opvangbak /
bakplaat
Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 3 ovenschaal op
rooster
Steunhoogte 1 opvangbak /
bakplaat
Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 3 ovenschaal op
rooster
Ja
1-3
190-250
25-50
Ja
2
180-220
30-50
Opvangbak / bakplaat of rooster
Ja
2
220-250
15-30
Opvangbak / bakplaat
Ja
2
250
10-15
Steunhoogte 2 opvangbak /
bakplaat of rooster
Steunhoogte 1 opvangbak /
bakplaat
(Bread)
Pizza
(Pizza)
Diepvriespizza’s
Ja
1-3
250
NL54
10-20
Steunhoogte 3 ovenschaal op
rooster
Steunhoogte 1 opvangbak /
bakplaat
Recept
Functie
Voorverwarmen
Ja
Steunhoogte Temperatuur Bereidings- Accessoires
(van onder)
(°C)
tijd (min)
2
180-190
35-45
Hartige taarten
(groentetaart, quiche)
Ja
2-3
180-190
45-60
Ja
2
190-200
20-30
Pasteitjes /
bladerdeeghapjes
Taartvorm op rooster
Steunhoogte 3 taartvorm op
rooster
Steunhoogte 2 taartvorm op
rooster
Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 3 ovenschaal op
rooster
Ja
1-3
180-190
20-40
Lasagne / pasta uit de
oven / cannelloni /
ovenschotels
Ja
2
190-200
45-65
Opvangbak of ovenschaal op
rooster
Lamsvlees / kalfsvlees /
rundvlees / varkensvlees
1 kg
Ja
2
190-200
70-100
Opvangbak of ovenschaal op
rooster
Kip / konijn / eend 1 kg
Ja
2
200-230
50-100
Opvangbak of ovenschaal op
rooster
Kalkoen / Gans 3 kg
Ja
1/2
190-200
80-130
Opvangbak of ovenschaal op
rooster
Vis uit de oven /
in folie (filet, heel)
Ja
2
180-200
40-60
Opvangbak of ovenschaal op
rooster
Gevulde groenten
(tomaten, courgettes,
aubergines)
Ja
2
180-200
50-60
Ovenschaal op rooster
Toast
-
4
3 (hoog)
2-5
Visfilet / moten vis
-
4
2 (gemiddeld)
20-35
Steunhoogte 1 opvangbak /
bakplaat
Rooster
Steunhoogte 4 rooster (draai het
voedsel halverwege de
bereidingstijd om)
Steunhoogte 3 opvangbak met
water
Worstjes / spiezen /
spareribs / hamburgers
-
4
2-3
(gemiddeldhoog)
2 (gemiddeld)
Gebraden kip 1 - 1,3 kg
-
-
Steunhoogte 3 opvangbak met
water
50-65
2
NL55
Steunhoogte 2 rooster (draai het
voedsel na tweederde van de
bereidingstijd om)
Steunhoogte 1 opvangbak met
water
2
3 (hoog)
Rosbief rosé 1 kg
15-40
Steunhoogte 4 rooster (draai het
voedsel halverwege de
bereidingstijd om)
2 (gemiddeld)
60-80
35-45
Steunhoogte 2: draaispit
(indien bijgeleverd)
Steunhoogte 1 opvangbak met
water
3: ovenschaal op rooster (draai
het voedsel indien nodig na
tweederde van de bereidingstijd
om)
Recept
Lamsbout / schenkel
Functie
Voorverwarmen
-
Steunhoogte Temperatuur Bereidings- Accessoires
(van onder)
(°C)
tijd (min)
2
2 (gemiddeld)
60-90
Opvangbak of ovenschaal op
rooster (draai het voedsel indien
nodig na tweederde van de
bereidingstijd om)
Gebakken aardappelen
-
2
2 (gemiddeld)
45-55
Opvangbak / bakplaat (draai het
voedsel indien nodig na
tweederde van de bereidingstijd
om)
Gegratineerde groenten
-
2
3 (hoog)
10-15
Ovenschaal op rooster
Lasagne en vlees
Vlees en aardappelen
Ja
Ja
1-3
200
1-3
200
50-100*
45-100*
Steunhoogte 3 ovenschaal op
rooster
Steunhoogte 1 opvangbak of
ovenschaal op rooster
Steunhoogte 3 ovenschaal op
rooster
Steunhoogte 1 opvangbak of
ovenschaal op rooster
Steunhoogte 3 ovenschaal op
rooster
Vis en groente
Ja
1-3
180
30-50*
Gevulde braadstukken
-
3
200
80-120*
Opvangbak of bakplaat op
rooster
Gesneden vlees
(konijn, kip, lam)
-
3
200
50-100*
Opvangbak of bakplaat op
rooster
Steunhoogte 1 opvangbak of
ovenschaal op rooster
* Bereidingsduur bij benadering. Gerechten kunnen op verschillende tijdstippen afhankelijk van de
persoonlijke voorkeur uit de oven worden verwijderd.
NL56
GETESTE RECEPTEN (in overeenstemming met de norm IEC 60350-1:2011-12 en DIN 3360-12:07:07)
Recept
Functie
Voorverwarmen
Steunhoogte
(van onder)
Temp
(°C)
Tijd
(min)
Ja
2
170
15-25
Ja
1-3
150
30-45
Ja
3
170
20-30
Ja
1-3
160
25-35
Ja
2
170
30-40
Ja
1-3
160
35-45
Ja
2
185
70-90
Ja
1-3
175
70-90
-
4
3
(hoog)
3-5
Accessoires en opmerkingen
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2
Koekjes van kruimeldeeg
Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 3: bakplaat
Steunhoogte 1: opvangbak / bakplaat
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3
Kleine taartjes
Opvangbak/bakplaat
Steunhoogte 3: bakplaat
Steunhoogte 1: opvangbak / bakplaat
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1
Cake zonder vet**
Taartvorm op rooster
Steunhoogte 3: taartvorm op rooster
Steunhoogte 1: taartvorm op rooster
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2
2 Appeltaarten
Taartvorm op rooster
Steunhoogte 3: taartvorm op rooster
Steunhoogte 1: taartvorm op rooster
IEC 60350-1:2011-12 § 9,2
Toast*
Rooster
IEC 60350-1:2011-12 § 9.3
Hamburgers*
-
4
3
(hoog)
30-40
Steunhoogte 4: rooster (draai het
voedsel halverwege de
bereidingstijd om)
Steunhoogte 3: opvangbak met
water
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Ja
2
180
30-40
Ja
1-3
160
55-65
-
2
190
Ja
2
170
35-45
Ja
1-3
170
40-50
Appeltaart, vruchtenvlaai
Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 3: bakplaat
Steunhoogte 1: opvangbak / bakplaat
DIN 3360-12:07 § 6.6
Varkensbraadstuk
150-170 Opvangbak
DIN 3360-12:07 annex C
Platte taart
Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 3: bakplaat
Steunhoogte 1: opvangbak / bakplaat
In de bereidingstabel worden de ideale functies en temperaturen gegeven voor de beste resultaten voor elk type recept. Als u
een gerecht wilt bereiden met de geventileerde functie op één steunhoogte, wordt geadviseerd de tweede steunhoogte te
gebruiken en dezelfde temperatuur als voor “FORCED AIR” (HETELUCHT)
op meerdere steunhoogtes.
* Laat bij grillen 3-4 cm van de voorste rand van het rooster vrij om dit na afloop van de bereiding makkelijker eruit te kunnen
halen.
De indicaties in de tabel zijn van toepassing zonder gebruik van de looprails. Voer de tests uit zonder de looprails.
Energiezuinigheidsklasse (volgens de norm EN 60350-1:2013-07).
Gebruik de betreffende tabel om de test uit te voeren.
NL57
GEBRUIKSADVIEZEN EN -SUGGESTIES
Lezen van de bereidingstabel
De tabel geeft aan welke functie het best gebruikt kan worden voor een bepaald gerecht, dat op één of meerdere steunhoogtes
tegelijk kan worden bereid. De bereidingstijden gelden vanaf het moment dat het gerecht in de oven wordt gezet, zonder de
voorverwarmingstijd (indien nodig). De temperaturen en de bereidingstijden zijn indicatief en hangen af van de hoeveelheid
voedsel en het type schaal. Gebruik eerst de laagste aanbevolen waarden. Als de bereiding niet naar wens is, kunt u hogere
waarden gebruiken. Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires te gebruiken en indien mogelijk taartvormen of
ovenschalen van donker metaal. U kunt ook pannen of vuurvaste of aardewerk schalen gebruiken; de bereidingstijden zijn dan
iets langer. Volg voor de beste resultaten zorgvuldig de aanwijzingen in de bereidingstabel met betrekking tot de bijgeleverde
schalen en de verschillende steunhoogtes.
Het tegelijkertijd bereiden van verschillende gerechten
Met de functie “FORCED AIR” (HETELUCHT) kunt u tegelijkertijd verschillende gerechten bereiden (bijvoorbeeld: vis en
groenten) die dezelfde bereidingstijd hebben, op verschillende steunhoogtes. Haal de gerechten die klaar zijn uit de oven en
laat de gerechten die meer tijd nodig hebben in de oven staan.
Gebak
-
-
Bak fijn gebak met de statische functie op één niveau. Gebruik taartvormen van zwart metaal en zet deze altijd op het
bijgeleverde rooster. Voor bereiding op meerdere steunhoogtes selecteert u de functie met ventilatie en zet u de
taartvormen in zigzagvorm op de roosters, zodat de lucht goed kan circuleren.
Om te controleren of de taart gaar is steekt u een satéprikker in het dikste gedeelte van de taart. Als de prikker er droog
uitkomt, is de taart klaar.
Als u taartvormen met antiaanbaklaag gebruikt, vet dan niet de randen in, omdat de taart dan mogelijk niet goed rijst aan
de zijkanten.
Als het gebak “inzakt” tijdens het bakken, gebruik dan de volgende keer een lagere temperatuur, verminder bijvoorbeeld
de hoeveelheid vocht of meng het beslag voorzichtiger.
Bij taarten met een vochtige vulling (kaastaarten of vruchtentaarten) moet de functie “TURBO HETE LUCHT” worden
gebruikt. Als de bodem van de taart te vochtig blijft, zet de taart dan op een lager niveau en bestrooi de bodem met
paneermeel of verkruimelde koekjes voordat u de vulling erin schenkt.
Vlees
-
U kunt elke soort schaal gebruiken die geschikt is voor de afmetingen van het vlees. Schenk bij gebraden vlees bij
voorkeur wat bouillon in de schaal, waardoor het vlees tijdens de bereiding vochtig wordt gehouden en meer smaak
krijgt. Laat het gebraden vlees na afloop van de bereiding 10-15 min. in de oven rusten, of dek het af met aluminiumfolie.
Als u stukken vlees wilt grillen, kies dan stukken met een gelijke dikte, zodat het vlees gelijkmatig gaar wordt. Zeer dikke
stukken vlees hebben een langere bereidingstijd. Zet het rooster op een lagere steunhoogte om te voorkomen dat de
korst verbrandt. Draai het vlees om na tweederde van de bereidingstijd.
Geadviseerd wordt om een opvangbak met een halve liter water direct onder het rooster te plaatsen waarop u het vlees heeft
gelegd, om het bakvet op te vangen. Vul indien nodig bij met water tijdens het grillen.
Draaispit (alleen bij bepaalde modellen)
Dit accessoire dient voor het gelijkmatig grillen van grote stukken vlees en gevogelte. Steek het vlees aan het spit. Zet kip vast
met keukentouw en controleer of het vlees goed vastzit voordat u het spit in de houder aan de voorwand van de oven steekt en
op de steun legt. Om vorming van dampen te voorkomen en bakvet op te vangen, adviseren wij om een opvangbak met een
halve liter water op de eerste steunhoogte te plaatsen. Het spit is voorzien van een plastic handvat dat verwijderd moet worden
voordat de bereiding begint. Het handvat dient om het vlees na afloop van de bereiding uit de oven de halen zonder uw handen
te branden.
Pizza
Vet de pizzavorm licht in voor een knapperige bodem. Verdeel na tweederde van de bereidingstijd de mozzarella over de pizza.
Rijsfunctie
Dek het deeg altijd af met een vochtige doek voordat u het in de oven legt. Deze functie verkort de rijstijd met ongeveer
eenderde, vergeleken met rijzen op kamertemperatuur (20-25 °C). De rijstijd bij een hoeveelheid pizzadeeg van 1 kg is ongeveer
één uur.
NL58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising