Whirlpool | AKZ 562 IX | Instruction for Use | Whirlpool AKZ 562 IX Navodila

Whirlpool AKZ 562 IX Navodila
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
VAŠA VARNOST IN VARNOST DRUGIH OSEB STA NA PRVEM MESTU
V navodilih za uporabo in na napravi so pomembna varnostna opozorila, ki jih mora uporabnik prebrati in vselej upoštevati.
To je simbol za nevarnost, nanaša se na varnost ter opozarja uporabnike na potencialno nevarnost za uporabnike in
ostale osebe.
Pri vseh varnostnih opozorilih so simbol za nevarnost in naslednji izrazi:
NEVARNOST
Označuje nevarno situacijo, ki bo povzročila težko poškodbo, če se ji ne izognete.
OPOZORILO
Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči težko poškodbo, če se ji ne izognete.
Vsa varnostna opozorila podrobno opisujejo prisotno potencialno
nevarnost in svetujejo, kako zmanjšati nevarnost telesnih poškodb,
materialne škode in električnega udara zaradi nepravilne uporabe
naprave. Dosledno upoštevajte naslednja navodila:
- Pred izvajanjem namestitvenih del izključite napravo iz omrežne
napetosti.
- Namestitev in vzdrževalna dela mora izvesti strokovno
usposobljena oseba po navodilih proizvajalca in veljavnih
varnostnih predpisih. Nobenega dela naprave ne popravljajte ali
zamenjujte, razen če je to posebej navedeno v navodilih za
uporabo.
- Napajalni kabel sme zamenjati le strokovno usposobljen električar.
Obrnite se na pooblaščen servisni center.
- Zakon predpisuje obvezno ozemljitev naprave.
- Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da se naprava lahko priključi
v omrežno vtičnico, ko je nameščena na svoje mesto.
- Za namestitev po trenutno veljavnih varnostnih predpisih je treba
vgraditi večpolno stikalo za odklop z najmanjšim razmikom med
kontakti 3 mm.
- Ne uporabljajte več adapterjev za vtič, če je pečica priklopljena z
vtičem.
- Ne uporabljajte podaljškov.
- Ne vlecite električnega kabla.
- Električne komponente po namestitvi naprave ne smejo biti
dostopne uporabniku.
SL56
- Če je površina indukcijske plošče počena, je ne uporabljajte in
napravo odklopite, da se izognete morebitnemu električnemu
udaru (samo za modele z indukcijsko funkcijo).
- Naprave se ne dotikajte z vlažnimi deli telesa in je ne uporabljajte,
ko ste bosi.
- Naprava je namenjena izključno za pripravo živil v gospodinjstvu.
Dovoljen ni noben drug način uporabe (npr. ogrevanje prostorov).
Proizvajalec ob nepravilni uporabi ali napačni nastavitvi
upravljalnih elementov zavrača vsakršno odgovornost.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, in osebe z
omejenimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi oz.
osebe, ki nimajo izkušenj in znanja, če so pod nadzorom oz. če so
bili poučeni o varni uporabi naprave ter se zavedajo prisotnih
nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo
brez nadzora izvajati čiščenja ali uporabniškega vzdrževanja.
- Med uporabo se dostopni deli naprave močno segrejejo. Otroci se
ne smejo zadrževati v bližini naprave. Zagotovite ustrezen nadzor
otrok in preprečite, da bi se igrali z napravo.
- Med uporabo se naprava in njeni dostopni deli močno segrejejo.
Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov. Otroci, mlajši od 8 let,
se ne smejo zadrževati v bližini, če niso pod stalnim nadzorom.
- Med uporabo in takoj po uporabi se ne dotikajte grelnih elementov
ali notranjih površin naprave – nevarnost opeklin. Preprečite, da bi
se naprava dotikala oblačil ali drugih vnetljivih materialov, dokler se
vsi deli ne ohladijo dovolj.
- Pri odpiranju vrat pečice po končanem pečenju bodite previdni in
pustite, da vroč zrak ali para počasi izstopita iz pečice, preden se ji
približate. Ko so vrata naprave zaprta, se vroč zrak izloča skozi
odprtino nad upravljalno ploščo. Ne založite odprtin za zračenje.
- Za odstranjevanje posode in pribora uporabljajte zaščitne rokavice
ter pazite, da se ne dotaknete grelcev.
- V napravo ali v njeno bližino ne postavljajte vnetljivih materialov:
ob nenamernem vklopu naprave lahko pride do požara.
- V napravi ne pogrevajte ali kuhajte jedi v zaprtih embalažah. V
notranjosti se ustvari tlak, ki lahko povzroči eksplozijo in poškoduje
napravo.
SL57
- Ne uporabljajte posode iz sintetičnih materialov.
- Pregreta olja in maščobe se lahko hitro vnamejo. Kadar pri kuhanju
uporabljate živila z veliko vsebnostjo maščob in olja, bodite zelo
previdni.
- Naprave med sušenjem živil nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Če pri pečenju uporabljate alkoholne pijače (npr. rum, konjak, vino),
upoštevajte, da alkohol pri visokih temperaturah izhlapi. Posledica
izhlapevanja je nevarnost vžiga alkoholnih hlapov, ki pridejo v stik z
električnim grelcem.
- Za čiščenje nikoli ne uporabljajte parne čistilne opreme.
- Med ciklom pirolize se ne dotikajte pečice. Med ciklom pirolize se
otroci ne smejo zadrževati v bližini pečice (velja le za pečice s
funkcijo pirolize).
- Uporabljajte le temperaturno sondo, ki je priporočena za to pečico.
- Za čiščenje stekla na vratih pečice ne smete uporabljati grobih
abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko opraskajo
površino, zaradi česar se lahko steklo razbije.
- Pred zamenjavo žarnice se prepričajte, da je naprava izključena, s
čimer preprečite možnost električnega udara.
Odstranjevanje gospodinjskih aparatov
-
Naprava je izdelana iz materialov, ki se lahko reciklirajo oz. ponovno uporabijo. Napravo odstranite po veljavnih krajevnih
predpisih. Pred odstranjevanjem naprave odrežite napajalni kabel.
Dodatne informacije o odstranjevanju in recikliranju električnih gospodinjskih aparatov lahko dobite na pristojnem
občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste napravo kupili.
VGRADNJA
Po odstranitvi embalaže s pečice preverite, da se pečica med prevozom ni poškodovala ter da se vrata pečice pravilno zapirajo.
Ob težavah se obrnite na prodajalca ali na najbližji servisni center. Da preprečite poškodbe, pečico odstranite s podstavka iz
polistirena (stiropora) šele v času namestitve.
PRIPRAVA KUHINJSKEGA ELEMENTA
•
•
•
•
Kuhinjski element, ki se dotika pečice, mora biti toplotno odporen (najmanj 90 °C).
Vse potrebne izreze v element izvedite pred namestitvijo pečice v omarico ter natančno odstranite vse lesene trske in
žagovino.
Po namestitvi spodnji del pečice ne sme biti več dosegljiv.
Za pravilno delovanje naprave ne ovirajte najmanjše razdalje med delovno ploščo in zgornjim robom pečice.
PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO NAPETOST
Prepričajte se, da napetost na ploščici s podatki ustreza omrežni napetosti na mestu priključitve. Ploščica s podatki je nameščena
na prednji strani pečice in je vidna, ko so vrata pečice odprta.
•
Napajalni kabel (tip H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) sme zamenjati le strokovno usposobljen tehnik. Obrnite se na pooblaščen
servisni center.
SPLOŠNA PRIPOROČILA
Pred uporabo:
-
S pribora odstranite zaščitne dele iz lepenke, zaščitno folijo in nalepke.
SL58
-
Iz pečice odstranite pribor in pečico približno eno uro segrevajte pri 200 °C, da iz izolacijskega materiala ter zaščitnega
maziva odstranite vonjave in hlape.
Med uporabo:
-
Na vrata ne postavljajte težkih predmetov, ker se lahko poškodujejo.
Na vrata ničesar ne pritrdite ali obešajte na ročaj.
Notranjosti pečice ne pokrivajte z aluminijasto folijo.
V vročo pečico nikoli ne vlivajte vode. S tem lahko poškodujete emajl v njej.
Nikoli ne vlecite posode po dnu pečice, saj lahko s tem poškodujete emajl v pečici.
Prepričajte se, da se električni kabli drugih naprav ne dotikajo vročih delov pečice oz. da se ne ujamejo v njena vrata.
Pečice nikoli ne izpostavljajte atmosferskim vplivom.
VAROVANJE OKOLJA
Odstranjevanje embalažnega materiala
Embalažni material je mogoče 100-odstotno reciklirati in je označen z ustreznim simbolom (
odlagajte v okolje, temveč jih odstranite po predpisih krajevnega komunalnega podjetja.
). Zato delov embalaže ne
Odstranjevanje izdelka
-
Naprava je označena skladno z Evropsko direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).
S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice ter vplive na okolje
in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavili ob nepravilnem odstranjevanju izdelka.
-
Simbol
na izdelku ali v priloženih dokumentih opozarja, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi
gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba odpeljati na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske
opreme.
Varčevanje z energijo
-
Pečico predhodno segrevajte samo, če je tako predpisano v razpredelnici za pečenje ali v receptu.
Uporabljajte temno lakirane ali emajlirane pekače, saj precej bolje vpijajo toploto.
Pečico izključite 10/15 minut pred iztekom nastavljenega časa pečenja. Hrana, ki jo je treba pripravljati dalj časa, se še
naprej kuha oz. peče tudi po izklopu pečice.
Izjava o ustreznosti
-
Ta pečica, ki je predvidena za stik z živili, ustreza zahtevam evropske uredbe ( ) št. 1935/2004 ter je bila zasnovana,
izdelana in prodana skladno z varnostnimi zahtevami Direktive o nizkonapetostni opremi 2006/95/ES (ki je nadomestila
Direktivo 73/23/EGS in poznejše spremembe) in z zahtevami za zaščito po Direktivi o elektromagnetni združljivosti
2004/108/ES.
VODNIK ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV
Pečica ne deluje:
•
•
Preverite prisotnost omrežne napetosti in tudi, če je pečica priključena na električno napetost.
Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, če je napaka še vedno prisotna.
Vrata se ne odprejo:
•
•
Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, če je napaka še vedno prisotna.
Pomembno: Vrata pečice se med samodejnim čiščenjem ne morejo odpreti. Počakajte, da se samodejno odklenejo
(glejte poglavje »Program čiščenja pri pečicah s funkcijo pirolize«).
Elektronski programator ne deluje:
•
Če se na zaslonu izpišeta črka » « in številka, se obrnite na najbližjo servisno službo. V tem primeru navedite številko, ki
sledi črki » «.
SERVISNA SLUŽBA
Pred klicanjem servisne službe:
1.
Preverite, ali lahko napako odpravite sami ob pomoči predlogov v poglavju »Navodila za odpravljanje težav«.
2.
Z izklopom in ponovnim vklopom naprave preverite, ali je napaka še vedno prisotna.
Če tudi po zgoraj navedenih ukrepih ne odpravite napake, pokličite najbližjo servisno službo.
Vedno navedite:
•
kratek opis napake;
SL59
•
•
•
•
tip in točen model pečice;
servisno številko (številka po besedi Service na napisni ploščici), ki je na notranjem desnem robu v notranjosti pečice
(vidna pri odprtih vratih pečice). Servisna številka je navedena tudi v garancijski knjižici;
točen naslov;
svojo telefonsko številko.
Če je potrebno popravilo, se obrnite na pooblaščeno servisno službo (tako zagotovite uporabo originalnih nadomestnih delov
in pravilno izvedbo popravila).
ČIŠČENJE
OPOZORILO
-
Za čiščenje nikoli ne uporabljajte parne čistilne opreme.
Pečico čistite samo, ko je dovolj hladna, da se je lahko dotaknete.
Napravo izklopite iz električne napetosti.
Zunanjost pečice
POMEMBNO: Ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih detergentov. Če kakšen tovrsten izdelek nenamerno pride v stik z
napravo, jo takoj očistite z vlažno krpo.
•
Površino očistite z vlažno krpo. Če je površina zelo umazana, dodajte v vodo nekaj kapljic sredstva za pomivanje posode.
Površino nazadnje obrišite s suho krpo.
Notranjost pečice
POMEMBNO: Ne uporabljajte abrazivnih gobic, kovinskih strgal ali grobih sredstev. Ta sredstva lahko sčasoma uničijo
emajlirane površine in steklena vrata pečice.
•
Po vsaki uporabi počakajte, da se pečica ohladi, in jo očistite, ko je še topla, da odstranite nečistoče in madeže zaradi
ostankov hrane (npr. živila z visoko vsebnostjo sladkorja).
•
Uporabljajte namenska sredstva za čiščenje pečic in dosledno upoštevajte navodila proizvajalca.
•
Steklo na vratih očistite z ustreznim tekočim detergentom. Za lažje čiščenje lahko vrata snamete s pečice (glejte
VZDRŽEVANJE).
•
Za čiščenje zgornjega dela pečice lahko spustite zgornji grelec za žar (samo pri nekaterih modelih, glejte VZDRŽEVANJE).
Opomba: Med daljšim kuhanjem ali pečenjem jedi z visoko vsebnostjo vode (npr. pica, zelenjava) lahko pride do
kondenzacije na notranji strani vrat in okoli tesnila. Ko se pečica ohladi, obrišite notranji del vrat s krpo ali gobo.
Oprema:
•
•
Opremo takoj po uporabi namočite v vodi z detergentom za posodo. Za prijemanje vročih delov opreme uporabljajte
zaščitne rokavice.
Ostanke hrane lahko odstranite z ustrezno krtačo ali gobo.
Čiščenje zadnje stene in stranskih katalitičnih plošč pečice (če sta prisotni):
POMEMBNO: Ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih detergentov, grobih krtač, čistil za lonce ali razpršil za čiščenje pečic,
ki bi lahko poškodovali katalitične površine in pokvarili njihove lastnosti samodejnega čiščenja.
•
Prazno pečico pustite približno eno uro delovati z ventilatorjem pri temperaturi 200 °C.
•
Zatem počakajte, da se naprava ohladi, in nato z gobo odstranite ostanke živil.
Čistilni cikel pečic s funkcijo pirolize (če je prisotna):
OPOZORILO
-
Med ciklom pirolize se ne dotikajte pečice.
Med ciklom pirolize se otroci ne smejo zadrževati v bližini pečice.
Ta funkcija pri temperaturi pribl. 500 °C sežge madeže, ki nastanejo v pečici med pečenjem. Pri tako visoki temperaturi se obloge
spremenijo v lahek pepel, ki ga je mogoče preprosto obrisati z vlažno krpo, kadar je pečica hladna. Funkcije pirolize ne smete
izbrati po vsaki uporabi, temveč le kadar je pečica zelo umazana ali kadar pri predgretju ali pečenju nastajajo dim ali hlapi.
•
Če je pečica nameščena pod kuhalno ploščo, se prepričajte, da so med izvajanjem funkcije samočiščenja (pirolize)
izključeni vsi gorilniki oz. električna kuhališča.
•
Pred zagonom funkcije pirolize odstranite ves pribor.
•
Pred uporabo pirolitične funkcije odstranite najhujšo umazanijo z vlažno gobo, da zagotovite optimalno čiščenje vrat
pečice.
Naprava je opremljena z dvema funkcijama pirolize:
1.
Varčni cikel (PYRO EXPRESS/ECO): porabi približno 25 % manj energije kot standardni cikel. Uporabljajte ga v rednih
časovnih presledkih (po dva- ali trikratnem zaporednem pečenju mesa).
SL60
2.
•
Standardni cikel (PYRO): primeren za čiščenje zelo umazane pečice.
V vsakem primeru se po določenem številu rab in glede na to, kako umazana je pečica, na zaslonu izpiše sporočilo, ki vam
predlaga zagon samočistilnega cikla.
Opomba: Med izvajanjem funkcije pirolize ni mogoče odpreti vrat pečice. Ta ostanejo zaklenjena, dokler se
temperatura v pečici ne spusti na sprejemljivo varno raven.
VZDRŽEVANJE
-
OPOZORILO
Uporabljajte zaščitne rokavice.
Pred izvajanjem naslednjih opravil počakajte, da se pečica ohladi.
Pečico izklopite iz električne napetosti.
ODSTRANJEVANJE VRAT
Postopek odstranjevanja vrat:
1.
2.
3.
Vrata do konca odprite.
Dvignite zaporna vzvoda in ju do konca potisnite naprej (sl. 1).
Vrata do konca zaprite (A), jih dvignite (B) in zavrtite (C), da se sprostijo (D) (sl. 2).
Za ponovno namestitev vrat:
1.
2.
3.
4.
Sl. 1
Tečaja vstavite na njuni mesti.
Vrata do konca odprite.
Ponovno spustite zaporna vzvoda.
Zaprite vrata.
Sl. 2
PREMIKANJE ZGORNJEGA GRELCA (SAMO NEKATERI MODELI)
1.
2.
3.
Sl. 3
Odstranite stranske rešetke za dodatno opremo (sl. 3).
Grelec (sl. 4) nekoliko izvlecite in ga nato spustite (sl. 5).
Grelec namestite v pravilni položaj tako, da ga dvignete, narahlo povlečete k sebi in preverite, da je naslonjen na stranske
nosilce.
Sl. 4
Sl. 5
ZAMENJAVA ŽARNICE V PEČICI
Zamenjava zadnje žarnice (če je prisotna):
1.
Pečico izklopite iz električne napetosti.
2.
Odvijte pokrov žarnice (sl. 6), zamenjajte žarnico (glejte opombo o tipu žarnice) in ponovno privijte pokrov žarnice.
3.
Pečico ponovno priključite na električno napetost.
Zamenjava stranske žarnice (če je prisotna):
1.
Pečico izklopite iz električne napetosti.
2.
Odstranite stranske rešetke za dodatno opremo, če je prisotna (sl. 3).
3.
Z izvijačem potisnite pokrov žarnice navzdol (glejte sl. 7).
4.
Zamenjajte žarnico (glejte opombo o tipu žarnice) (sl. 8).
5.
Ponovno namestite zaščitni pokrov žarnice in ga potisnite proti steni, da se pravilno zaskoči (sl. 9).
6.
Ponovno namestite stranske rešetke za dodatno opremo.
7.
Pečico ponovno priključite na električno napetost.
SL61
Sl. 5
Sl. 6
Sl. 7
Sl. 8
Opomba:
Uporabljajte samo žarnice moči 25–40 W/230 V, tip E14, toplotno odporne do temperature 300 °C, ali halogenske žarnice
20–40 W/230 V, tip G9, toplotno odporne do temperature 300 °C.
Žarnica, ki se uporablja v napravi, je posebej namenjena za električne naprave in ni primerna za razsvetljavo prostorov v
gospodinjstvu (Uredba Komisije (ES) št. 244/2009).
Žarnice so na voljo v naši servisni službi.
POMEMBNO:
Če uporabljate halogenske žarnice, jih ne smete prijemati z golimi rokami, ker jih lahko prstni odtisi poškodujejo.
Pečice ne uporabljajte, dokler ne namestite zaščitnega pokrova.
SL62
NAVODILA ZA UPORABO PEČICE
ZA PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO NAPETOST GLEJTE POGLAVJE »NAMESTITEV«
1.
Upravljalna plošča
2.
Zgornji grelec/žar
3.
Hladilni ventilator (nevidni)
4.
Ploščica s podatki (ne odstranite)
5.
Lučka
6.
Okrogli grelec (ni viden)
7.
Ventilator
8.
Raženj (če je prisoten)
9.
Spodnji grelec (ni viden)
10. Vrata
11. Položaj rešetk (število rešetk je navedeno na sprednji strani pečice)
12. Zadnja stena
Opomba:
Med peko se hladilni ventilator lahko sproža v rednih presledkih, da kar najbolj omeji porabo energije.
Hladilni ventilator lahko po koncu peke in izklopu pečice deluje še nekaj časa.
PRILOŽEN PRIBOR
Sl. A
A.
B.
C.
Sl. B
Sl. C
REŠETKA (št. 1): Rešetko se lahko uporablja za peko jedi ali kot podporo za posodo, modele za pecivo in katero koli drugo
posodo, namenjeno za uporabo v pečici.
PEKAČ (št. 2): Pekač se lahko uporablja za peko kruha in peciva, pa tudi pečenke, ribe v foliji itd.
PRESTREZNA PONEV (št. 1): Prestrezno ponev namestite pod rešetko, da ujame maščobo, ali pa se uporablja kot pladenj
za peko mesa, rib, zelenjave, fokače (italijanskega kruha) itd.
PRIBOR, KI NI PRILOŽEN
Med druge dele pribora, ki jih lahko pri poprodajni službi kupite posebej, spadajo katalitične plošče in raženj.
SL63
VSTAVLJANJE REŠETK IN DRUGEGA PRIBORA V PEČICO
Rešetka in drug pribor imajo zaporni mehanizem, ki preprečuje nenamerno odstranjevanje.
Slika 1
1.
2.
Rešetko vstavite vodoravno, z dvignjenim delom »A« navzgor (sl. 1).
Nagnite rešetko, ko doseže zaporni položaj »B« (sl. 2).
Slika 2
Slika 3
3.
Rešetko postavite nazaj v vodoravni položaj in jo do konca potisnite do položaja »C« (sl. 3).
4.
Če želite rešetko odstraniti, postopek opravite v obratnem vrstnem redu.
Drug pribor, kot sta prestrezna ponev in pekač, vstavite na enak način. Izboklina na ravni površini zagotovi, da se pribor pritrdi
na mesto.
OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE
ELEKTRONSKA ENOTA ZA PROGRAMIRANJE
PRIKAZOVALNIK
DISPLAY
1
3
2
1.
GUMB ZA IZBIRO FUNKCIJE: gumb za vklop/izklop in izbiro funkcij
2.
GUMB ZA BRSKANJE: za brskanje po meniju in nastavitev prednastavljenih vrednosti
Opomba: Upravljalni gumbi so ugrezni. Pritisnite gumbe v sredini, da izskočijo.
3.
GUMB ZA IZBIRO/POTRDITEV
Opomba: Na prikazovalniku se pojavi , ki označuje informacije o tem gumbu.
SL64
SEZNAM FUNKCIJ
Obrnite gumb »Funkcije« v kateri koli položaj, da se pečica vključi. Na prikazovalniku se prikažejo funkcije ali povezani podmeniji.
Podmenije, ki so na voljo, je mogoče izbrati z obračanjem gumba na funkcije GRILL (ŽAR), SPECIALS (POSEBNO), SETTINGS
(NASTAVITVE), BREAD/PIZZA (KRUH/PICA), AUTOMATIC OVEN CLEANING (SAMODEJNO ČIŠČENJE PEČICE).
Opomba: Za seznam in opis funkcij glejte ustrezno razpredelnico na strani 69.
OPIS PRIKAZOVALNIKA
I
H G
F
E
A
B
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
C
D
Prikaz grelcev, ki so aktivirani pri različnih funkcijah pečice.
Simboli za časovno upravljanje: časovnik, trajanje pečenja, čas zaključka pečenja, čas
Informacije o izbranih funkcijah
Izbrana samodejna funkcija KRUH/PICA
Oznaka za zaklenjena vrata pri samodejnem čistilnem ciklu (čiščenje s pirolizo).
Notranja temperatura pečice.
Funkcija pirolize.
Porjavitev jedi.
Posebne funkcije: odmrzovanje, stalno dogrevanje, vzhajanje.
ZAGON PEČICE – NASTAVITEV ČASA
Potem ko pečico priključite na električno omrežje, morate na uri nastaviti čas. Na prikazovalniku utripata števki za uro.
1.
Obračajte gumb za brskanje, da se prikaže pravilna vrednost za uro.
2.
Pritisnite gumb 3 za potrditev. Na prikazovalniku utripata števki za minute.
3.
Obračajte gumb za brskanje, da se prikaže pravilna vrednost za minute.
4.
Pritisnite gumb 3 za potrditev.
Za spremembo časa, npr. po izpadu napajanja, glejte naslednje poglavje (NASTAVITVE).
IZBIRANJE FUNKCIJ PEČICE
1.
2.
Gumb za izbiro funkcije zavrtite na želeno funkcijo: nastavitve pečice so prikazane na prikazovalniku.
Če so prikazane želene vrednosti, pritisnite 3 . Spremenite jih lahko po spodnjem postopku.
NASTAVITEV TEMPERATURE/MOČI ŽARA
Temperaturo oz. moč žara lahko spremenite po naslednjem postopku:
1.
Obračajte gumb za brskanje, da se prikaže želena vrednost.
2.
Pritisnite gumb 3 za potrditev.
Pečica samodejno potrdi vašo izbiro 10 sekund po zadnjem opravilu.
SL65
HITRO PREDGREVANJE
1.
Gumb za izbiro funkcije zavrtite na simbol
2.
3.
Potrdite s pritiskom na 3 : nastavitve se prikažejo na prikazovalniku.
Če je predlagana želena temperatura, pritisnite gumb 3 . Temperaturo lahko spremenite po postopku, opisanem v
prejšnjih poglavjih. Na prikazovalniku se prikaže PRE. Ko je dosežena nastavljena temperatura, se prikaže ustrezna
vrednost (npr. 200 °C) in se oglasi zvočni signal. Ob koncu predgrevanja pečica samodejno izbere običajno delovanje
V tem trenutku lahko živila za peko daste v pečico.
Če želite nastaviti drugačno funkcijo pečice, obrnite gumb za izbiro funkcije in izberite želeno funkcijo.
4.
in tako izberete funkcijo hitrega predgrevanja.
.
NASTAVITEV ČASA PEČENJA
To funkcijo lahko uporabljate, če želite peči tako dolgo, kot nastavite, od najmanj 1 minute do najdaljšega časa, ki ga omogoča
izbrana funkcija in po katerem se pečica samodejno izključi.
1.
Ko je temperatura potrjena, simbol
utripa.
2.
Obračajte gumb za nastavitev, da se prikaže želeni čas pečenja.
3.
Za potrditev časa pečenja pritisnite gumb 3 .
Pečica samodejno potrdi vašo izbiro 10 sekund po zadnjem opravilu.
NASTAVITEV ČASA ZAKLJUČKA PEČENJA/ZAKASNITEV ZAGONA
POMEMBNO: Nastavitev zakasnitve zagona ni na voljo pri naslednjih funkcijah: HITRO PREDGREVANJE, KRUH/PICA,
NEŽNO KONVEKCIJSKO PEČENJE.
Opomba: S to nastavitvijo se izbrana temperatura doseže bolj postopno, zato bodo časi trajanja pečenja nekoliko daljši
od tistih, ki so navedeni v razpredelnici za pečenje.
Čas zaključka pečenja je mogoče nastaviti, začetek pečenja pa je mogoče zakasniti za največ 23 ur in 59 minut. To je mogoče
nastaviti šele po nastavitvi časa pečenja.
Po nastavitvi časa pečenja prikazovalnik prikazuje čas zaključka pečenja (npr. 15:45), simbol
pa utripa.
Čas zaključka pečenja, s tem pa tudi čas začetka pečenja, lahko zakasnite na naslednji način:
1.
Obračajte gumb za brskanje, da se prikaže čas, ko naj se pečenje konča (npr. 16:00).
2.
Izbrano vrednost potrdite s pritiskom na gumb 3 : piki pri času zaključka pečenja utripata, s čimer označujeta, da je bila
nastavitev pravilno izvedena.
3.
Pečica samodejno zakasni začetek pečenja, tako da se pečenje zaključi ob nastavljenem času.
PRIKAZ PREOSTALE TOPLOTE ZNOTRAJ PEČICE
Če je ob zaključku pečenja oz. ob izklopu pečice temperatura v pečici višja od 50 °C, prikazovalnik prikazuje besedo »HOT«
(vroče) in trenutno temperaturo. Ko preostala toplota doseže 50 °C, prikazovalnik spet prikaže trenutni čas.
SL66
ČASOVNIK
To funkcijo lahko uporabljate le, kadar je pečica izključena, uporabna pa je denimo za spremljanje časa kuhanja testenin.
Najdaljši čas, ki ga je mogoče nastaviti, je 23 ur in 59 minut.
1.
Ko je gumb za izbiro funkcije na ničli, obračajte gumb za brskanje, da se prikaže želeni čas.
2.
Za začetek odštevanja pritisnite gumb 3 . Po izteku nastavljenega časa se na prikazovalniku prikaže »00:00:00«, oglasi pa
se tudi zvočni signal. Za utišanje zvočnega signala pritisnite gumb 3 (na prikazovalniku se prikaže čas v dnevu).
IZBIRANJE POSEBNIH FUNKCIJ
Indikator gumba za izbiro funkcije zavrtite na simbol
, da vstopite v podmeni, ki vsebuje pet posebnih funkcij.
Za brskanje po teh funkcijah ter izbiro in zagon ene od njih ravnajte po naslednjem postopku:
1.
2.
3.
Gumb za izbiro funkcije zavrtite na simbol
: na prikazovalniku se prikaže »DEFROST« (odmrzovanje) in ustrezen
simbol.
Za pomikanje po seznamu funkcij obračajte gumb za brskanje. Imena funkcij so v angleškem jeziku: »DEFROST«
(odmrzovanje), »KEEP WARM« (stalno dogrevanje), »RISING« (vzhajanje).
Pritisnite gumb 3 za potrditev.
PORJAVITEV JEDI
Pri nekaterih funkcijah prikazovalnik ob zaključku pečenja označuje možnost dodatne porjavitve jedi. To funkcijo lahko
uporabite le, kadar je predhodno nastavljen čas pečenja.
Ob zaključku pečenja prikazovalnik prikazuje naslednje: »PRESS TO BROWN« (Pritisnite za porjavitev jedi). Pritisnite gumb 3
in tako zaženite 5-minutni cikel porjavitve jedi. To funkcijo lahko izberete največ dvakrat zapored.
IZBIRA FUNKCIJE KRUH/PICA
Indikator gumba za izbiro funkcije zavrtite na simbol
»kruh« in »pica«.
, da vstopite v podmeni, ki vsebuje dve samodejni funkciji pečenja
Kruh
1.
2.
3.
4.
Gumb za izbiro funkcije zavrtite na simbol
: prikazovalnik ob strani prikazuje »BREAD« (kruh) in »AUTO« (samodejno).
Pritisnite 3 , da izberete funkcijo.
Obračajte gumb za brskanje, da nastavite temperaturo (med 180 °C in 220 °C), in izbiro potrdite z gumbom 3 .
Obračajte gumb za brskanje, da nastavite zahtevani čas trajanja pečenja, in pritisnite 3 za začetek pečenja.
Pica
1.
2.
3.
4.
Gumb za izbiro funkcije zavrtite na simbol
: na zaslonu se prikaže »BREAD« (kruh). Funkcijo za pico lahko izberete po
naslednjem postopku:
Obračajte gumb za brskanje: na prikazovalniku se prikaže »PIZZA« (pica).
Pritisnite 3 , da izberete funkcijo.
Obračajte gumb za brskanje, da nastavite zahtevano temperaturo (med 220 °C in 250 °C), in potrdite izbiro z gumbom 3 .
SL67
5.
Obračajte gumb za brskanje, da nastavite zahtevani čas trajanja pečenja, in pritisnite 3 za začetek pečenja.
NASTAVITVE
Indikator gumba za izbiro funkcije zavrtite na simbol
, da vstopite v podmeni, ki vsebuje štiri nastavitve prikaza, ki jih je
mogoče spremeniti.
Ura
Gumb za izbiro funkcije zavrtite na simbol
: na prikazovalniku se prikaže beseda »CLOCK« (ura). Za spreminjanje časa glejte
prejšnje poglavje (NASTAVITEV ČASA).
Eco
Ko izberete način ECO (ON – »vključeno«), se prikazovalnik izključi, ko je pečica v stanju pripravljenosti ali 5 minut po koncu
pečenja. Med pečenjem se izključi tudi luč v pečici. Za ogled informacij na prikazovalniku in ponovni vklop luči pritisnite gumb
3 ali pa zavrtite enega od vrtljivih gumbov.
1.
Obračajte gumb za brskanje, da se prikaže »ECO«.
2.
Za vklop/izklop nastavitve (»ON/OFF« – vključeno/izključeno) pritisnite 3 .
3.
Obračajte gumb za brskanje, da izberete želeno nastavitev, in potrdite izbiro s pritiskom na gumb 3 .
Zvočni signal
Zvočni signal lahko aktivirate ali deaktivirate po naslednjem postopku:
1.
Obračajte gumb za brskanje, da se prikaže »SOUND« (zvok).
2.
Za vklop/izklop nastavitve (»ON/OFF« – vključeno/izključeno) pritisnite 3 .
3.
Obračajte gumb za brskanje, da izberete želeno nastavitev, in potrdite izbiro s pritiskom na gumb 3 .
Svetlost
Svetlost prikazovalnika lahko spremenite po naslednjem postopku:
1.
Obračajte gumb za brskanje, da se prikaže »BRIGHTNESS« (svetlost).
2.
Pritisnite gumb 3 : na prikazovalniku se prikaže številka 1.
3.
Obračajte gumb za brskanje, da povečate ali zmanjšate svetlost, in potrdite izbiro s pritiskom na gumb 3 .
SAMODEJNO ČIŠČENJE PEČICE
Opis te funkcije je v poglavju ČIŠČENJE in razpredelnici funkcij na strani 69.
Samodejni čistilni cikel pečice (čiščenje s pirolizo) zaženite, kot sledi:
1.
Gumb za izbiro funkcije zavrtite na simbol
: na prikazovalniku se prikaže beseda »PYRO«.
2.
Pritisnite gumb 3 , da potrdite svojo izbiro in zaženete čiščenje s pirolizo.
Če želite izbrati eko čiščenje s pirolizo, obrnite gumb za brskanje: na prikazovalniku se prikaže beseda »ECO«. Pritisnite gumb 3 ,
da zaženete krajši program.
Med čiščenjem s pirolizo se vrata pečice samodejno zaklenejo, na prikazovalniku pa se prikaže simbol . Vrata ostanejo
zaklenjena tudi po koncu cikla čiščenja: na prikazovalniku se prikaže »COOL« (hlajenje), kar pomeni, da se pečica ohlaja. Ko se
pečica ohladi na varno temperaturo, simbol
izgine, na prikazovalniku pa se prikaže »END« (konec).
OPOMBA: Če samodejni nadzor zaklepanja vrat ne deluje pravilno, se na zaslonu pojavi simbol . V tem primeru se obrnite na
poprodajno službo.Če pa vrata ostanejo zaprta zaradi napake v sistemu za zaklepanje, se na prikazovalniku prikažeta simbol
in »DOOR LATCHED« (vrata zapahnjena).
SL68
RAZPREDELNICA Z OPISOM FUNKCIJ PEČICE
GUMB ZA IZBIRO FUNKCIJE
IZKLOP
Za ustavitev pečenja in izklop pečice.
LUČKA
Za vklop/izklop luči v notranjosti pečice.
Za pospešitev odmrzovanja hrane. Položite hrano na srednjo rešetko. Pustite hrano v embalaži, da
se na zunanji strani ne zasuši.
POSEBNO
ODMRZOVANJE
STALNO
DOGREVANJE
VZHAJANJE
TRADICIONALNO
Za ohranjanje pravkar pečenih jedi toplih in hrustljavih (npr. meso, ocvrte jedi ali narastki). Funkcija
se ne bo aktivirala, če je temperatura v pečici višja od 65 °C.Položite hrano na srednjo rešetko.
Za optimalno vzhajanje sladkega oz. slanega testa. Da se zagotovi kakovost drugega vzhajanja, se
funkcija ne bo aktivirala, če je temperatura v pečici višja od 40 °C. Položite testo na drugo rešetko.
Pečice ni treba predhodno segreti.
Za pečenje vseh vrst jedi na le eni rešetki. Uporabite tretjo rešetko. Za pečenje pice, slanih pit in
slaščic s tekočim nadevom uporabite prvo ali drugo rešetko. Preden vstavite hrano v pečico, jo
predhodno segrejte.
KONVEKCIJSKO
PEČENJE
Za kuhanje mesa in pit s tekočim nadevom (slanim ali sladkim) na eni polici. Uporabite tretjo
rešetko. Pred pečenjem pečico predhodno segrejte.
TERMOVINTILACIJSKO
PEČENJE
Za pečenje raznovrstnih jedi, ki zahtevajo enako temperaturo pečenja na dveh rešetkah ob istem
času (npr. ribe, zelenjava, torte). To funkcijo lahko uporabljate za peko različnih jedi, ne da bi se
arome prenašale med jedmi. Pri pečenju na dveh rešetkah uporabljajte prvo in četrto rešetko,
predhodno pa segrejte pečico.Pri pečenju na eni rešetki uporabljajte tretjo rešetko.
ŽAR
Za peko zarebrnic, ražnjičev, klobas na žaru, za gratiniranje zelenjave in pripravo zlato zapečenega
kruha. Položite hrano na četrto ali peto rešetko. Kadar pečete meso, uporabite prestrezno ponev za
zbiranje mesnih sokov. Namestite jo na tretjo oz. četrto rešetko in dodajte približno pol litra vode.
Pečice ni treba predhodno segreti. Med pečenjem morajo vrata pečice ostati zaprta.
TURBO ŽAR
Za pečenje velikih kosov mesa (stegna, rostbif in piščanci). Položite hrano na srednje rešetke.
Uporabite prestrezno ponev za zbiranje mesnih sokov. Namestite jo na prvo oz. drugo rešetko in
dodajte približno pol litra vode. Pečice ni treba predhodno segreti. Med pečenjem morajo vrata
pečice ostati zaprta. Pri tej funkciji lahko uporabite tudi palico ražnja, če je na voljo.
NASTAVITVE
Nastavitve prikazovalnika (čas, svetlost, glasnost opozoril, funkcija varčevanja z energijo).
KRUH/PICA
Za peko različnih vrst in velikosti pic ter kruha. Ta funkcija vsebuje dva programa s predhodno
določenimi nastavitvami. Preprosto vnesite zahtevane vrednosti (temperaturo in čas) in pečica bo
samodejno upravljala cikel pečenja. Položite testo na drugo rešetko, predhodno pa segrejte
pečico.
SAMODEJNO
ČIŠČENJE PEČICE
Uporablja se za sežiganje zapečenih ostankov hrane, ki nastanejo med pečenjem, z izredno visoko
temperaturo (približno 500 °C). Na voljo sta dva cikla samodejnega čiščenja: popoln cikel (PYRO) in
krajši cikel (ECO). Uporabo popolnega cikla priporočamo le, če je pečica zelo umazana, krajši cikel
pa uporabljajte v rednih intervalih.
HITRO
PREDGREVANJE
Za hitro predhodno ogretje pečice.
SL69
RAZPREDELNICA ZA PEČENJE
Recept
Funkcija
Predgrevanje
Rešetka
(od spodaj)
Temperatura
(°C)
Čas
(min)
Pribor
Da
2
160–180
30–90
Model za pecivo na rešetki
Kvašeno pecivo
Pite z nadevom (skutna
pita, jabolčni zavitek,
jabolčna pita)
Da
1–3
160–180
30–90
–
2
160–200
30–85
Da
1–3
160–200
35–90
Da
2
170–180
15–45
Da
1–3
160–170
20–45
Da
2
180–200
30–40
Da
1–3
180–190
35–45
Da
2
90
110–150
Da
1–3
90
130–150
Da
2
190–250
15–50
Da
1–3
190–250
25–50
Da
2
250
10–15
Da
1–3
250
10–20
Da
2
180–190
35–45
Keksi/kolački
Princeske
Beljakovi poljubčki
Kruh/pica/focaccia
(italijanski kruh)
Zamrznjena pica
Pikantne pite
(zelenjavna pita, quiche)
Rešetka 3: model za pecivo na
rešetki
Rešetka 1: model za pecivo na
rešetki
Prestrezna ponev/pekač ali model
za pecivo na rešetki
Rešetka 3: model za pecivo na
rešetki
Rešetka 1: model za pecivo na
rešetki
Prestrezna ponev/pekač
Rešetka 3: žar
Rešetka 1: prestrezna ponev/pekač
Prestrezna ponev/pekač
Rešetka 3: pekač na rešetki
Rešetka 1: prestrezna ponev/pekač
Prestrezna ponev/pekač
Rešetka 3: pekač na rešetki
Rešetka 1: prestrezna ponev/pekač
Prestrezna ponev/pekač
Rešetka 3: pekač na rešetki
Rešetka 1: prestrezna ponev/pekač
Rešetka 2: prestrezna ponev/pekač
ali rešetka
Rešetka 3: pekač na rešetki
Rešetka 1: prestrezna ponev/pekač
Model za pecivo na rešetki
Rešetka 3: model za pecivo na
rešetki
Da
1–3
180–190
45–60
Da
2
190–200
20–30
Da
1–3
180–190
20–40
Lazanja/pečene
testenine/kaneloni/
narastki
Da
2
190–200
45–55
Pekač na rešetki
Jagnjetina/teletina/
govedina/svinjina, 1 kg
Da
2
190–200
70–100
Prestrezna ponev ali pekač na
rešetki
Pecivo/keksi iz
listnatega testa
SL70
Rešetka 1: model za pecivo na
rešetki
Prestrezna ponev/pekač
Rešetka 3: pekač na rešetki
Rešetka 1: prestrezna ponev/pekač
Recept
Predgrevanje
Rešetka
(od spodaj)
Temperatura
(°C)
Čas
(min)
Piščanec/kunec/raca, 1
kg
Da
2
200–230
50–100
Prestrezna ponev ali pekač na
rešetki
Puran/gos, 3 kg
Da
1/2
190–200
80–130
Prestrezna ponev ali pekač na
rešetki
Pečena riba/v lastnem
soku (file, cela)
Da
2
180–200
40–60
Prestrezna ponev ali pekač na
rešetki
Polnjena zelenjava
(paradižniki, bučke,
jajčevci)
Da
2
180–200
50–60
Pekač na rešetki
–
4
3 (visoka)
3–5
Toast
Ribji fileji/zrezki
Klobase/kebab/rebrca/
hamburgerji
Funkcija
–
–
4
2 (srednja)
4
2–3 (srednja–
visoka)
2 (srednja)
Pečen piščanec, 1–1,3 kg
–
20–35
15–40
50–65
Pribor
Rešetka
Rešetka 4: rešetka (po polovici časa
priprave obrnite hrano)
Rešetka 3: prestrezna ponev z
vodo
Rešetka 4: rešetka (po polovici časa
priprave obrnite hrano)
Rešetka 3: prestrezna ponev z
vodo
Rešetka 2: pladenj na rešetki
(hrano obrnite po dveh tretjinah
časa pečenja)
Rešetka 1: prestrezna ponev z
vodo
2
Rešetka 2: palica ražnja
3 (visoka)
60–80
Rešetka 1: prestrezna ponev z
vodo
Rostbif, malo pečen, 1
kg
–
2
2 (srednja)
35–45
Pekač na rešetki (hrano po potrebi
obrnite po dveh tretjinah časa
pečenja)
Jagnječje stegno/krača
–
2
2 (srednja)
60–90
Prestrezna ponev ali pekač na
rešetki (hrano po potrebi obrnite
po dveh tretjinah časa pečenja)
Pečen krompir
–
2
2 (srednja)
45–55
Prestrezna ponev/pekač (hrano po
potrebi obrnite po dveh tretjinah
časa pečenja)
Gratinirana zelenjava
–
2
3 (visoka)
10–15
Pekač na rešetki
Rešetka 3: pekač na rešetki
Lazanja in meso
Da
1–3
200
50–100
Meso in krompir
Da
1–3
200
45–100
Rešetka 1: prestrezna ponev ali
pekač na rešetki
Rešetka 3: pekač na rešetki
Rešetka 1: prestrezna ponev ali
pekač na rešetki
Rešetka 3: pekač na rešetki
Ribe in zelenjava
Da
1–3
SL71
180
30–50
Rešetka 1: prestrezna ponev ali
pekač na rešetki
PREIZKUŠENI RECEPTI (skladni s standardi IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 in DIN 3360-12:07:07)
Recept
Funkcija
Predgrevanje
Rešetka
(od spodaj)
Temp.
(°C)
Čas
(min)
Pribor in opombe
Da
2
170
15–25 Prestrezna ponev/pekač
Da
1–3
160
20–30
Da
2
170
20–30 Prestrezna ponev/pekač
Da
1–3
160
30–40
Da
2
170
35–45 Model za pecivo na rešetki
Da
2
185
60–75 Model za pecivo na rešetki
IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8.4.1
Piškoti »shortbread«
Rešetka 3: pekač
Rešetka 1: prestrezna ponev
IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8.4.2
Tortice
Rešetka 3: pekač
Rešetka 1: prestrezna ponev
IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8.5.1
Piškotni biskvit brez maščobe
IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8.5.2
2 jabolčni piti
Da
1–3
175
70–90
–
4
3 (visoka)
3–5
Rešetka 3: model za pecivo na
rešetki
Rešetka 1: model za pecivo na
rešetki
IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 9.1.1
Toast
Rešetka
IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 9.2.1
Burgerji
30–40
Rešetka 4: rešetka (po polovici
časa priprave obrnite hrano)
–
4
3 (visoka)
Da
2
180
30–40 Prestrezna ponev/pekač
Da
1–3
160
55–65
–
3
190
Da
2
170
35–45 Prestrezna ponev/pekač
Da
1–3
170
40–50
Rešetka 3: prestrezna ponev z
vodo
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Jabolčna torta, kvašeno pecivo
Rešetka 3: pekač
Rešetka 1: prestrezna ponev
DIN 3360-12:07 § 6.6
Svinjska pečenka
Rešetka 3: rešetka
150–170 Rešetka 2: prestrezna ponev z
vodo (po potrebi dolijte)
DIN 3360-12:07 dodatek C
Pogača
Rešetka 3: pekač
Rešetka 1: prestrezna ponev
Razpredelnica za pečenje priporoča najboljšo funkcijo in temperaturo pečenja za zagotovitev najboljših rezultatov pri vseh
receptih. Če želite peči samo na eni rešetki z uporabo ventilatorja, položite hrano na drugo rešetko in izberite temperaturo, ki je
priporočena za funkcijo »FORCED AIR« (vsiljeno kroženje zraka) , kadar pečete na več kot eni rešetki.
Pri peki hrane na žaru pustite spredaj 3–4 cm prostora za lažje odstranjevanje hrane iz pečice.
SL72
PRIPOROČENA UPORABA IN NASVETI
Vodnik po razpredelnici za pečenje
V razpredelnici je označena najboljša funkcija, ki se uporablja za določene jedi, ki jih istočasno pripravite na eni ali več višinah.
Čas pečenja se šteje od trenutka, ko živilo vstavite v pečico, brez predgrevanja (kjer je potrebno). Temperature in čas priprave so
okvirne vrednosti, ki so odvisne od količine živila in vrste uporabljene posode. Najprej uporabite najnižje priporočene vrednosti.
Če živilo ni dovolj kuhano oz. pečeno, uporabite višje vrednosti. Uporabite priloženo opremo ter po možnosti temne kovinske
modele za pecivo in pekače. Uporabite lahko tudi stekleno (pyrex) ali lončeno posodo in opremo, vendar pri tem upoštevajte,
da je čas pečenja nekoliko daljši. Za dosego najboljšega rezultata dosledno upoštevajte navodila, ki so podana v razpredelnici
za pečenje za izbiro opreme (priložene), ki jo je treba vstaviti na različne višine.
Istočasno kuhanje ali pečenje različnih jedi
Z uporabo funkcije »VSILJENO KROŽENJE ZRAKA« lahko hkrati pečete različne jedi, ki zahtevajo enako temperaturo pečenja
(denimo ribe in zelenjavo), in sicer na različnih višinah. Odstranite jedi, ki zahtevajo krajši čas pečenja, ter v pečici pustite jedi, ki
jih je treba peči dlje časa.
Sladice
-
-
Občutljive sladice pripravljajte s funkcijo za tradicionalno pečenje na eni višini. Uporabite temne kovinske modele za
pecivo in jih vedno postavite na priloženo rešetko. Za pečenje na več višinah izberite funkcijo s stisnjenim zrakom in
razvrstite položaje modelov za pecivo, da zagotovite optimalno kroženje vročega zraka.
Ko želite preveriti, če je vzhajano pecivo pečeno, zapičite lesen zobotrebec v sredino peciva. Če je zobotrebec čist, je
pecivo pečeno.
Če uporabljate teflonske modele za pecivo, ne namažite robov z maslom, ker pecivo ob robovih ne vzhaja enakomerno.
Če se pecivo med pečenjem »sesede«, naslednjič nastavite nižjo temperaturo, morebiti znižajte količino tekočine v testu
in ga bolj rahlo umešajte.
Za sladice z vlažnim nadevom (skutna pita ali sadne pite) uporabite funkcijo »KONVEKCIJSKO PEČENJE«. Če je testo peciva
vlažno, pecite na nižji ravni in pred dodajanjem nadeva posujte spodnji del peciva s krušnimi ali piškotnimi drobtinami.
Meso
-
Uporabite poljuben pekač ali stekleno posodo (pyrex) ustrezne velikosti za pečenje izbranega kosa mesa. Za pečenje
pečenk je najbolje, če na dno posode vlijete nekaj tekočine in pečenko za boljši okus med pečenjem polivate. Ko je
pečenka gotova, jo pustite v pečici še 10–15 minut, oz. jo zavijte v aluminijasto folijo.
Če želite peči meso na žaru, izberite kose z enakomerno debelino, da je meso enakomerno pečeno. Zelo debeli kosi mesa
zahtevajo daljši čas pečenja. Če želite preprečiti prekomernego zapečenje mesa, spustite rešetko, da se meso peče na večji
razdalji od grelca za žar. Meso obrnite po dveh tretjinah časa pečenja.
Za zbiranje mesnih sokov priporočamo, da neposredno pod rešetko, na kateri se peče meso, postavite prestrezno ponev s pol
litra vode. Po potrebi dolijte vodo.
Raženj (samo pri nekaterih modelih)
Ta pribor uporabite za enakomerno pečenje velikih kosov mesa in perutnine. Meso namestite na palico ražnja (piščanca povežite
z vrvico) ter pred vstavljanjem palice v vdolbino za raženj na sprednji strani pečice preverite, če je meso dobro pritrjeno. Za
preprečitev nastajanja dima in zbiranje mesnih sokov priporočamo, da na prvo višino vstavite prestrezno ponev s pol litra vode.
Palica ima plastičen ročaj, ki ga pred začetkom pečenja odstranite in uporabite po koncu pečenja, da se ne opečete pri jemanju
mesa iz pečice.
Pica
Pekače rahlo namažite, da zagotovite hrustljavo testo. Po dveh tretjinah pečenja posujte po pici mocarelo.
Funkcija vzhajanja
Najbolje je, če testo pred vstavljanjem v pečico pokrijete z vlažno krpo. S to funkcijo se čas vzhajanja testa skrajša za približno
eno tretjino v primerjavi z vzhajanjem pri sobni temperaturi (20–25 °C). 1 kg testa za pico vzhaja približno eno uro.
SL73
SL74
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising