Whirlpool | HCT 64 F L SS | Setup and user guide | Whirlpool HCT 64 F L SS Brugervejledning

Whirlpool HCT 64 F L SS Brugervejledning
DA
Oversigtsvejledning
TAK FORDI DU HAR KØBT ET HOTPOINT-ARISTON
PRODUKT
Registrer venligst dit produkt på
www‌.‌hotpoint‌.‌eu/‌register, for at modtage en mere
komplet assistance
Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet
tages i brug.
PRODUKTBESKRIVELSE
FØRSTEGANGSBRUG
LUFTHUL (PÅ UDSUGNINGSVERSIONERNE)
Forbind emhætten og udledningshullerne i væggen med en diameter,
som svarer til luftudløbet (forbindelsesflange).
Brug af rør og udledningshuller i væggen, med en mindre diameter, vil
medføre en nedsat sugeevne og en meget mere støj.
Ethvert ansvar herfor afvises derfor.
!! Anvend et rør med den korteste, nødvendige længde.
!! Anvend et rør med så få knæk som muligt (maksimal vinkel: 90°).
!! Undgå drastiske ændringer af rørets tværsnit.
!! Selskabet fralægger sig ethvert ansvar, hvis disse forskrifter ikke
overholdes.
FILTRERING ELLER KANALISERING?
!! Din emhætte er klar til at blive anvendt i udsugningsversionen.
Hvis emhætten skal anvendes i den filtrerende version, skal der
installeres et specielt TILBEHØRSSÆT.
Kontrollér om TILBEHØRSSÆTTET medfølger eller om det skal købes
separat.
Bemærk: Hvis det medfølger skal der i visse tilfælde installeres et
supplerende system med aktivt kul på emhætten. Oplysninger om
hvordan emhætten omformes fra udsugningsversion til filtreringsversion
findes i vejledningen “Sikkerhedsanvisninger & Installation”.
KANALVERSION
I dette tilfælde ledes røgen udenfor bygningen vha. et specielt rør, som
forbindes med konnektorringen ovenpå emhætten.
OBS! Afgangsrøret medfølger ikke og skal erhverves separat.
Afgangsrøret skal have den samme diameter som konnektorringen.
OBS! Hvis emhætten leveres med aktivt trækulsfilter, skal dette tages
ud.
FILTERVERSION
Den indsugede luft affedtes og deodoriseres før den ledes tilbage i
rummet.
Det er nødvendigt at installere et supplerende filtreringssystem,
baseret på aktivt kul, for at anvende emhætten i denne version.
BETJENINGSPANEL
Emhætten er udstyret med et betjeningspanel med markering af
udsugningseffekt og en lyskontakt til betjening af kogezonens lys.
a. Belysning ON/OFF
b. Motorer OFF
c. - d. - e. Minimum sugestyrke (c.), medium (d.), maksimum (e.).
TEKNISKE DATA
Højde (cm)
Bredde (cm)
Dybde (cm)
Ø på udsugningsrør (cm)
17.2
49.3 - 69.3
25.7
12.5
* Kun disponibel på visse modeller
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
RENGØRING
•
Anvend ikke damprensere.
•
Træk apparatets stik ud af stikkontakten.
Vigtigt: Brug aldrig ætsende rengøringsmidler eller slibemidler. Hvis et
af ovennævnte produkter skulle komme i kontakt med apparatet, skal
det straks rengøres med en fugtig klud. Brug ikke alkohol.
•
Rengør overfladerne med en fugtig klud. Hvis fladerne er meget
snavsede, skal de rengøres med en opløsning af vand og få dråber
opvaskemiddel. Tør efter med en tør klud.
Vigtigt: Brug ikke skuresvampe, metalsvampe eller skrabere. Disse kan,
med tiden, beskadige de emaljerede overflader.
•
Brug specifikt fremstillede rengøringsmidler til rengøring af
apparatet, og følg producentens anvisninger.
Vigtigt: Rens filtrene mindst en gang om måneden, for at eliminere
rester af olie og fedt.
VEDLIGEHOLDELSE AF FEDTFILTRENE
Dette skal rengøres manuelt en gang om måneden med et mildt
opvaskemiddel, enten i hånden eller i opvaskemaskinen, der skal
indstilles på en lav temperatur og en kort cyklus.
Ved vask i opvaskemaskinen kan fedtfilteret af metal miste farven, men
de filtrerende egenskaber påvirkes ikke.
Træk i håndtaget, for at fjerne filteret.
Efter vask og tørring af filteret skal det sættes på plads igen i den
omvendte rækkefølge af ovenstående procedure.
RENGØRING AF TRÆKULSFILTER
(ANGÅR KUN FILTRERINGSMODELLER)
Dette filter tilbageholder de ubehagelige lufte fra tilberedningen.
Kulfilterets mætning tager temmelig lang tid men afhænger dog af
typen af tilberedning og af hvor ofte fedtfilteret rengøres. Det er dog
og under alle omstændigheder nødvendigt at udskifte patronen hver
4. måned. Den KAN HVERKEN vaskes eller genanvendes.
Montering eller udskiftning af kulfilteret
1. Afbryd emhættens forbindelse til ledningsnettet.
2. Afmonter fedtfiltrene.
3. Montér 2 trækulsfiltre (en på hver side af enheden), de skal trykkes
på plads.
4. Sæt fedtfilteret på plads igen.
Følg den omvendte rækkefølge, for at fjerne dem.
UDSKIFTNING AF PÆRERNE
Tag apparatets stik ud af stikkontakten.
Kontrollér at pærerne er kolde, før du rører ved dem.
Fjern fedtfiltrene, for at opnå adgang til pærens område.
Udskift den beskadigede pære.
Anvend kun lysdiodepærer af typen E14 3W max. Indhent yderligere
detaljer i den vedlagte pjece “ILCOS D” (alfanumerisk position “1d”).
Bemærk: Kontakt venligst den tekniske kundeservice, for at lade
lysdiodelampen udskifte.
FEJLFINDING
Problem
Løsninger
Apparatet fungerer ikke.
•
•
•
Kontrollér ledningsnettets spænding og om apparatet er forbundet til strømforsyningen;
Kontrollér, at der er blevet valgt en styrke;
Sluk og tænd igen for apparatet, for at se om fejlen varer ved.
Emhætten suger ikke nok luft.
•
•
•
Kontrollér, om styrken er indstillet på det ønskede niveau;
Kontrollér, om filtrene er rene;
Kontrollér lufthullerne for eventuelle tilstopninger.
Emhætten slukker under den normale
funktion.
•
•
Kontrollér at strømmen ikke er afbrudt;
Kontrollér at den flerpolede afbryderanordning ikke er udløst.
* Kun disponibel på visse modeller
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og
Energidataene, ved at:
•
Besøge vores website docs‌.hotpoint.‌eu
•
Ved hjælp af QR-koden
•
Eller som alternativ kontakte vores serviceafdeling (Telefonnummeret findes i
garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit
produkts identifikationsskilt.
Model
xxxxxxxxxxxx
Model
xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXX
400011282319
XXXXXXXXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising