Whirlpool | WL B1160 BF | Instruction for Use | Whirlpool WL B1160 BF Használati útmutató

Whirlpool WL B1160 BF Használati útmutató
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
HU
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE
Töltse le a teljes útmutatót a http://‌‌docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
Használat után kapcsolja ki a főzőlapot a
honlapról, vagy hívja fel a garancia füzetben kezelőgombbal, és ne hagyatkozzon az edényérzékelőre.
megtalálható telefonszámot.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
VIGYÁZAT! Kialakításából adódóan a készülék
A készülék használata előtt olvassa el az alábbi működtetése nem lehetséges külső időzítő
biztonsági útmutatót. Őrizze meg a későbbi szerkezettel vagy külön távirányítóval.
felhasználás érdekében.
Ezt a készüléket háztartási, illetve ahhoz hasonló
A kézikönyvben és a készüléken található fontos célokra tervezték, mint például: üzletekben,
biztonsági figyelmeztetéseket mindig olvassa el és irodákban lévő és egyéb munkahelyi konyhákban;
tartsa be. A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági tanyán; szállodák, motelek, reggelit és szobát kínáló
utasítások figyelmen kívül hagyásából, a készülék és egyéb szálláshelyek vendégei számára.
nem rendeltetésszerű használatából vagy a készülék
Minden más felhasználása tilos (pl. helyiségek
kezelőszerveinek helytelen beállításaiból eredő fűtése).
károkért.
A készülék nem nagyüzemi használatra való. Ne
FIGYELEM: A készülék és annak hozzáférhető használja a készüléket a szabadban.
részei használat közben felforrósodnak. Ügyeljen ÜZEMBE HELYEZÉS
arra, hogy ne érjen a fűtőelemekhez. A 8 évesnél
A készülék mozgatását és üzembe helyezését a
fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, sérülésveszély csökkentése érdekében két vagy több
hacsak nincsenek folyamatos felügyelet alatt.
személy végezze. Viseljen védőkesztyűt a készülék
FIGYELEM: Ha a főzőlap felülete megrepedt, ne kicsomagolása és üzembe helyezése során, nehogy
használja a készüléket - fennáll az áramütés veszélye. megvágja magát.
FIGYELEM: Tűzveszély: Ne tároljon semmilyen
A készülék üzembe helyezését és javítását, a
tárgyat a főzőfelületeken.
vízbekötést (ha van) és az elektromos csatlakoztatást
VIGYÁZAT! A főzési folyamat során ne hagyja a is beleértve, kizárólag képzett szakember végezheti.
készüléket hosszabb időre felügyelet nélkül! Rövid Ne javítsa meg, illetve ne cserélje ki a készülék
főzési folyamat során a készülék folyamatos semmilyen alkatrészét, ha az adott művelet nem
felügyelete szükséges.
szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.
FIGYELEM: Ha felügyelet nélkül zsírral vagy olajjal Ne engedje a gyermekeket abba a helyiségbe, ahol
főz a főzőlapon, az veszélyes lehet, és tüzet okozhat. az üzembe helyezést végzi. A kicsomagolás után
SOHA ne próbálja a tüzet vízzel eloltani, hanem ellenőrizze, hogy a készülék sérült-e a szállítás során.
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat egy Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a
fedővel vagy tűzálló pokróccal.
kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal.
Ne használja a főzőlapot munkafelületként vagy Üzembe helyezés után a csomagolóanyagokat
tartófelületként. Tűzbiztonsági okokból ne hagyjon (műanyag, habszivacs stb.) az esetleges
konyharuhát vagy más gyúlékony tárgyat a készülék fulladásveszély miatt olyan helyen tárolja, vagy úgy
közelében, amíg annak minden része teljesen ki dobja ki, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá.
nem hűl.
Az áramütés elkerülése érdekében az üzembe
A fémből készült tárgyakat, pl. késeket, villákat, helyezési műveletek előtt húzza ki a készülék hálózati
kanalakat és fedőket ne tegye rá a főzőlapra, mert csatlakozóját. Az áramütés és a tűzveszély elkerülése
felforrósodhatnak.
érdekében az üzembe helyezés során győződjön
Kisgyermekeket (0–3 év között) ne engedjen a meg arról, hogy a készülék miatt nem sérül-e a
készülék közelébe. Gyermekek (3–8 év között) hálózati tápkábel. A készüléket csak a megfelelő
kizárólag felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak üzembe helyezést követően kapcsolja be.
a készülék közelében. A 8 éves vagy idősebb
A készülék beszerelése előtt végezzen el minden
gyermekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi asztalosmunkát a bútoron, és távolítson el minden
vagy mentális képességekkel élő, illetve kellő faforgácsot és fűrészport.
tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel
Ha a készüléket nem sütő fölé szerelik be, egy
nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett elválasztó lapot (nem tartozék) kell a készülék alatti
használhatják a készüléket, továbbá ha előzőleg rekeszbe beszerelni.
ellátták őket útmutatásokkal a készülék használatára ELEKTROMOS ÁRAMMAL KAPCSOLATOS
vonatkozóan, és ismerik a használatból eredő FIGYELMEZTETÉSEK
esetleges kockázatokat. Ne engedje, hogy gyermekek
Fontos, hogy a készüléket le lehessen választani
játsszanak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetik az elektromos hálózatról a villásdugó kihúzásával
a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet vagy az aljzat és a készülék közé szerelt, többpólusú
nélkül.
megszakítóval, illetve kötelező a készüléket a
biztonsági előírásoknak megfelelően földelni.
Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy adaptert.
Beszerelés után az elektromos alkatrészeknek
hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó
számára. Ne használja a készüléket mezítláb, és ne
nyúljon hozzá nedves kézzel. Ne használja a készüléket,
ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült, illetve ha
a készülék nem működik megfelelően, megsérült
vagy leejtették.
Ha a hálózati kábel megsérül, az áramütés
kockázatának elkerülése érdekében a gyártóval, annak
szervizképviselőjével vagy egy hasonlóan képzett
szakemberrel kell egy ugyanolyan kábelre kicseréltetni.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
FIGYELEM: Bármilyen karbantartási művelet előtt
győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta
és kihúzta a konnektorból. Az áramütés elkerülése
érdekében soha ne használjon gőznyomással
működő tisztítókészüléket.
Ne használjon súroló- vagy korrozív szerveket,
klóros tisztítószereket vagy dörzsszivacsot.
A CSOMAGOLÓANYAGOK ÁRTALMATLANÍTÁSA
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az
újrahasznosítás jelével .
A csomagolás különféle részeinek hulladékkezelését felelősségteljesen
és a hulladékok elhelyezését szabályozó helyi rendelkezésekkel teljes
összhangban végezze.
A HÁZTARTÁSI GÉPEK HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ
ELHELYEZÉSE
Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok
felhasználásával készült. Leselejtezésekor a helyi hulladékelhelyezési
szabályokkal összhangban járjon el. Az elektromos háztartási készülékek
kezelésére, hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó további
információkért forduljon az illetékes helyi hatósághoz, a háztartási
hulladékok begyűjtését végző vállalathoz vagy az üzlethez, ahol a készüléket
vásárolta. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv szerinti jelölésekkel rendelkezik.
A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít
elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következményeket.
A terméken vagy a kísérő dokumentumokon található jel azt jelzi, hogy a
készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos
és elektronikai készülékeknek megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK
A forró főzőlap maradékhőjének maximális kihasználása érdekében
néhány perccel a főzés befejezése előtt kapcsolja ki a készüléket.
Az edény vagy serpenyő alja teljesen takarja a főzőlapot, a főzőlapnál
kisebb edénnyel energiát pazarol.
A főzés során fedje le az edényeket és serpenyőket szorosan illeszkedő
fedővel, és minél kevesebb vizet használjon. A fedő nélküli főzés
nagymértékben növeli az energiafogyasztást.
Csak lapos fenekű edényeket és serpenyőket használjon.
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Ez a készülék megfelel a 66/2014/EU rendelet energiatakarékos kivitelre
vonatkozó követelményeinek az EN 60350-2 európai szabvánnyal
összhangban.
MEGJEGYZÉS
A szívritmus-szabályozóval vagy hasonló jellegű egészségügyi
készülékkel élők legyenek óvatosak a bekapcsolt indukciós főzőlap
közelében. Az elektromágneses mező befolyásolhatja a szívritmusszabályozó vagy hasonló jellegű egészségügyi készülék működését.
Kérje ki orvosa vagy a főzőlap gyártója vagy a szívritmus-szabályozó,
illetve más egészségügyi készülék gyártója tanácsát az indukciós főzőlap
elektromágneses mezejének esetleges hatásairól.
HU
ÜZEMBE HELYEZÉS
4 mm
590 mm
510 mm
50 mm
476 mm
553 mm
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
Az elektromos csatlakoztatást azelőtt kell elvégezni, hogy a készüléket a hálózatra csatlakoztatná.
A készüléket olyan szakembernek kell beszerelnie, aki ismeri az érvényben lévő biztonsági és üzembe helyezési előírásokat. A beszerelést a helyi
villamosenergia-ellátó előírásai szerint kell elvégezni.
Győződjön meg arról, hogy a készülék alján található adatlapon megadott feszültség megegyezik a lakásban elérhető hálózati feszültséggel.
Az előírások szerint a készüléket földelni kell: kizárólag megfelelő méretű vezetékeket használjon (a földkábelt is beleértve).
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
HU
TERMÉKLEÍRÁS
1. Főzőlap
2. Kezelőpanel
1
2
KEZELŐPANEL
1
2 3
6
4
8
9
P
OFF
P
3 sec
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ikonok/speciális funkciók aktiválása
Kiválasztott főzési teljesítmény
Főzőzóna kikapcsoló gombja
Teljesítményszabályzó gombok
Főzőzóna azonosítása
Gyors melegítés gomb
16
10
OFF
5
8 13
11
7 8
7. FLEXICOOK gomb
8. Jelzőfény – a funkció aktív
9. Be/Ki gomb
10. 6th Sense gomb
11. Főzési idő kijelzője
12. Időzítő
OK
OFF
P
OFF
P
15
14
13. OK/Gombzár gomb – 3 másodperc
14. Aktív időzítő jelzés
15. Zónaválasztás jelzőfénye
16. Időzítő jelzés ikonja
TARTOZÉKOK
FŐZŐEDÉNYEK
Kizárólag indukciós főzőlapokhoz való, ferromágneses
főzőedényeket használjon:
• zománcozott acél edények
• öntöttvas edények
• speciális, rozsdamentes acél edények, amelyek
indukciós főzőlapon való használatra is
megfelelőek
Általában az edények aljára nyomtatott
jelzés segítségével
ellenőrizheti, hogy az adott edény megfelel-e erre a célra. Ennek hiányában
egy mágnessel ellenőrizze, hogy az edény mágneses-e. Az edény aljának
minősége és szerkezete módosíthatja a főzési teljesítményt. Egyes
esetekben az edényalj átmérőjének jelzése nem felel meg a ferromágneses
felület tényleges átmérőjének.
OK
NO
Egyes edények aljának csak egy része készül ferromágneses anyagból, míg
a többi része indukciós főzésre alkalmatlan anyagból van. Az ilyen részek
eltérően melegedhetnek fel vagy hűlhetnek le. Egyes esetekben, ha az
edény alja nagyrészt nem ferromágneses anyagból készült, előfordulhat,
hogy a főzőlap nem érzékeli az edényt, tehát nem aktiválja a főzőzónát.
Üres vagy vékony aljú főzőedények
Ne használjon üres edényeket a bekapcsolt főzőlapon. A főzőlap
olyan belső biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely folyamatosan
figyeli a hőmérsékletet, és túl magas hőmérséklet esetén aktiválja az
“automatikus kikapcsolás“ funkciót. Üres edények vagy túl vékony aljú
edények használatakor a hőmérséklet túl gyorsan megemelkedhet, és
ilyenkor az “automatikus kikapcsolás“ funkció nem feltétlenül aktiválódik
azonnal, tehát az edény vagy a főzőlap felszíne megrongálódhat.
Ilyen esetben ne nyúljon semmihez, hanem várja meg, amíg az összes
alkatrész kihűl.
Ha bármilyen hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, hívja a szervizközpontot.
A főzőedények aljának minimális átmérője a különböző főzőzónákon
A főzőlap csak akkor működik megfelelő hatásfokkal, ha az edény alja
megfelelő átmérőjű, és a főzőlap felszínén látható pozíciójelek közül
legalább egyet, de lehetőleg többet is lefed.
Mindig azt a főzőzónát használja, amely leginkább megfelel az edény
alja átmérőjének.
100 mm
Az optimális főzési hatásfokhoz használjon mindig olyan edényeket,
amelyek alja teljesen lapos, így egyenletes a hőelosztásuk. Ha az edény alja
nem lapos, az kedvezőtlenül befolyásolhatja a teljesítményt és a hőátvitelt.
150 mm
120 mm
200 mm
ADAPTER INDUKCIÓS FŐZÉSRE ALKALMATLAN EDÉNYEKHEZ
Ezt a tartozékot használva lehetővé válik az indukciós főzésre alkalmatlan
edények használata. Fontos azonban megjegyezni, hogy az adapter
használata ront a főzés hatásfokán, tehát hosszabb ideig tart a főzés.
Az adaptert lehetőleg ne használja túl gyakran, hiszen a felszínén
elért hőmérséklet erősen függ a használt edény aljának kiképzésétől
és a benne főzött étel típusától. Kerülje az olyan edények használatát,
amelyek aljának átmérője kisebb, mint az adapter átmérője, mert ilyenkor
az a hőmennyiség, amelyet az adapter nem képes az edény felé leadni,
felgyülemlik, és elszíneződést okozhat az adapteren és a főzőlapon
is. Használjon a főzőzónák és az adapter átmérőjének megfelelő aljú
edényeket.
ELSŐ HASZNÁLAT
POWER MANAGEMENT (A TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA)
A vásárláskor a főzőlap a maximális teljesítményre van beállítva.
Módosítsa a beállítást a lakás elektromos rendszerének megfelelően a
következő részben leírtak szerint.
A főzőlap teljesítményének beállításához:
A készülék hálózatra csatlakoztatását követő 60 másodpercen belül
lehet átállítani a főzőlap teljesítményét.
Tartsa lenyomva a jobb szélső időzítő “+“ gombot legalább 5 másodpercig.
A kijelzőn megjelenik a
üzenet.
A
gombot megnyomva jelenítse meg a legutóbb beállított
teljesítményfokozatot.
A “+“ es “−“ gombokkal válassza ki a kívánt teljesítményfokozatot. A következő
fokozatok választhatók: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.
Hagyja jóvá a
gombbal.
3 sec
Ha a beállítási folyamat során hiba történik, megjelenik az
üzenet, és
sípoló hang hallható. Ilyen esetben ismételje meg a műveletet.
Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.
A HANGJELZÉS BE- VAGY KIKAPCSOLÁSA
A hangjelzés aktiválásához vagy kikapcsolásához:
• Csatlakoztassa a főzőlapot az elektromos hálózatra.
• Tartsa lenyomva a “P“ gombot az első billentyűzet bal felső sarkában
5 másodpercig.
Minden beállított riasztás aktív marad.
OK
3 sec
OK
A főzőlap memóriája megőrzi a kiválasztott teljesítményfokozatot még
akkor is, ha megszakad a készülék áramellátása.
A teljesítményfokozat módosításához húzza ki a készüléket a hálózatból
legalább 60 másodpercre, dugja vissza, majd ismételje meg a fenti
lépéseket.
DEMO ÜZEMMÓD
A Demo üzemmód be- és kikapcsolása:
• Csatlakoztassa a főzőlapot az elektromos hálózatra.
• Az első egy percen belül nyomja le a “P“ gyors melegítés gombot a
bal alsó billentyűzeten 5 másodpercig (lásd a lenti ábrát).
HU
NAPI HASZNÁLAT
A FŐZŐLAP BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
A főzőlap bekapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot kb. 1
másodpercig. A főzőlap kikapcsolásához nyomja meg ismét a bekapcsoló
gombot, és az összes főzőzóna deaktiválódik.
ELHELYEZÉS
Az ikonok segítségével keresse meg a megfelelő főzőzónát.
A főzőedényekkel ne takarja le a kezelőpanel ikonjait.
Vegye figyelembe: A kezelőpanel melletti főzőzónák esetében ajánlatos a
főzőedényeket a jelölésen belül tartani (vegye figyelembe az edény alját és felső
élét is, mivel ez utóbbi általában nagyobb).
Ezzel megakadályozhatja a kezelőpanel túlmelegedését. Grillezéshez és sütéshez,
hacsak lehet, a hátsó főzőzónákat használja.
A FŐZŐZÓNÁK AKTIVÁLÁSA/DEAKTIVÁLÁSA ÉS A TELJESÍTMÉNY
FOKOZATOK BEÁLLÍTÁSA
P
OFF
A főzőzónák aktiválásához:
Nyomja meg a kívánt főzőzóna “+“ vagy “−“ gombját annak aktiválásához
és a teljesítmény beállításához. A teljesítményszint, a főzőzóna területe és
az aktív főzőzónát azonosító jelzés egyaránt megjelenik. A “P“ gombbal
választhatja ki a gyors melegítés funkciót.
A főzőzónák deaktiválásához:
Nyomja meg a teljesítményszabályzó bal oldalán levő “OFF“ gombot.
OK
KEZELŐPANEL ZÁROLÁSA
A beállítások mentéséhez és a véletlen bekapcsolás megelőzéséhez
tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva az OK/Gombzár gombot. Ekkor
hangjelzés hallható, és az ikon fölött egy figyelmeztető fényjelzés jelenik
meg, amely azt mutatja, hogy a gombzár aktív. Ekkor a kikapcsolási
funkció kivételével a kezelőpanel le van zárva (
). A kezelőpanel
lezárásának feloldásához ismételje meg az aktiválási lépéseket.
3 sec
IDŐZÍTŐ
A jobb és bal oldali főzőzónák számára két külön időzítő áll rendelkezésre.
Az időzítő aktiválásához:
A “+“ vagy a “−“ gomb segítségével állítsa be a kívánt főzési időt az éppen
használatban levő főzőzónán. Megjelenik egy jelzőfény és a vonatkozó
ikon . Amikor a megadott időtartam letelik, hangjelzés hallható, és az
adott főzőzóna automatikusan kikapcsol.
Az idő bármikor átállítható, és egyszerre több időzítőt is lehet aktiválni.
Ha a főzőlap egyazon oldalán lévő 2 időzítőjét egyszerre aktiválják,
akkor a “Zónaválasztás jelzőfénye“ villog, és a kiválasztott relatív főzési
idő jelenik meg a központi kijelzőn.
Az időzítő deaktiválásához:
Nyomja le egyszerre a “+“ és “−“ gombot az időzítő kikapcsolásához.
IDŐZÍTŐ JELZÉS
Ez a LED (ha éppen ég) azt jelzi, hogy az adott főzőzónához időzítést
aktiváltak.
FUNKCIÓK
OFF
P
OFF
P
FLEXICOOK
A “FLEXICOOK“ gombbal két főzőzónát kombinálhat, és azonos
teljesítményen használhatja azokat úgy, hogy a teljes felületet lefedi egy
nagyobb edénnyel, vagy csak a terület egy részét fedi le egy kerek vagy
ovális edénnyel. A funkció folyamatosan aktív marad, és ha csak egy edényt
használ, azt a teljes zónában szabadon mozgathatja. Ilyenkor bármelyik bal
oldali billentyűzet használható a teljes felület vezérléséhez. Ez a megoldás
ovális vagy szögletes főzőedények, illetve főzőrács használatához ideális.
6TH SENSE
A “6 Sense“ gombbal lehet a speciális funkciókat aktiválni.
Helyezze a főzőlapra az edényt, és válassza ki a kívánt főzőzónát.
Nyomja meg a “6th Sense“ gombot. A kijelzőn megjelenik az “A“ üzenet.
Az adott főzőzónához tartozó első speciális funkció jelzőfénye világítani kezd.
A “6th Sense“ gombot egyszer vagy többször megnyomva válassza ki a
kívánt speciális funkciót.
A kiválasztott funkció a
gomb megnyomására aktiválódik.
A speciális funkció módosításához nyomja meg a “OFF“ gombot, majd a
“6th Sense“ gombbal válassza ki a kívánt funkciót.
A speciális funkciók kikapcsolásához tartsa lenyomva az “OFF“ gombot.
th
3 sec
OK
OLVASZTÁS
Ezzel a funkcióval az étel olvasztásához, illetve az étel olvadt állapotának
fenntartásához ideális hőmérsékletet lehet elérni, az odaégetés veszélye
3 sec
OFF
P
OFF
P
nélkül. Ez a módszer ideális az olyan érzékeny élelmiszerek olvasztásához,
mint pl. a csokoládé, mivel az étel minősége nem romlik, és az étel nem
ragad oda az edény falához.
MELEGEN TARTÁS
Ezzel a funkcióval az ételt ideális hőmérsékleten lehet tartani, általában
a főzés befejezése után, vagy amikor nagyon lassú főzéssel próbálunk
folyadékokat besűríteni. Ideális segítség, amikor tökéletes hőmérsékleten
szeretnénk az ételt szervírozni.
PÁROLÁS
Ez a funkció képes fenntartani az étel gyöngyöztetéséhez ideális hőmérsékletet,
így hosszú ideig főzheti az ételt az odaégetés veszélye nélkül. Hosszú főzési
időt igénylő, hosszú lével készített ételekhez ideális (rizs, szószok, sültek).
FORRALÁS
Ez a funkció felforralja a vizet, majd alacsonyabb energiaszükséglettel
forrásban tarja.
Tegyen nagyjából 2 liter (lehetőleg szobahőmérsékletű) vizet egy edénybe,
és ne fedje le. Mindemellett ajánlott odafigyelni a forrásban levő vízre, és
rendszeresen pótolni az elforrt mennyiséget.
JELZŐFÉNYEK
HELYTELENÜL ELHELYEZETT VAGY HIÁNYZÓ EDÉNY
Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a főzőedény nem használható indukciós
főzőlapon, ha az edényt nem megfelelően helyeztük el a kiválasztott
főzőzónán, vagy ha az edény a kiválasztott főzőzónának nem megfelelő
méretű. Ha a főzőzóna kiválasztását követő 30 másodpercen belül nem
észlel edényt a főzőlap, a zóna kikapcsol.
MARADÉKHŐ
A kijelzőn látható “H“ azt jelzi, hogy a főzőzóna még meleg. Amint a
főzőzóna kihűl, a jelzés kialszik.
FŐZÉSI TÁBLÁZAT
A MŰVELET JELLEGE
HASZNÁLÓI SZINT
(az ételkészítési tapasztalatok és szokások jelzése)
P
Gyors melegítés
Ideális az étel rövid idő alatti felmelegítéséhez, a víz gyors felforralásához
vagy az ételkészítési folyadékok hirtelen felhevítéséhez.
8−9
Sütés − forralás
Ideális pirításhoz, egy ételkészítés kezdéséhez, gyorsfagyasztott
termékek sütéséhez, gyors forraláshoz.
7−8
Pirítás − lassú pirítás − forralás −
grillezés
Ideális lassú pirításhoz, erős forrásban tartáshoz, főzéshez és
grillezéshez (rövid, 5-10 perc időtartamra).
6−7
Pirítás − főzés − párolás − lassú
pirítás − grillezés
Ideális lassú pirításhoz, közepes forrásban tartáshoz, főzéshez és
grillezéshez (közepes, 10-20 perc időtartamra), előmelegítéshez.
4−5
Főzés − párolás − lassú pirítás −
grillezés
Ideális lassú pirításhoz, enyhe forrásban tartáshoz, főzéshez és
grillezéshez (hosszú időtartamra).
TELJESÍTMÉNYSZINT
Maximális
teljesítmény
Nagy
teljesítmény
Közepes
teljesítmény
3−4
2−3
Főzés – lassú forralás – sűrítés – tészta
elkeverése
1−2
Kis
teljesítmény
Olvasztás – kiolvasztás – melegen
tartás – rizottó elkeverése
1
Nulla
teljesítmény
OFF
Tartófelület
Ideális hosszabb főzésekhez (rizs, mártások, sültek, hal) kísérő
folyadékok jelenlétében (pl. víz, bor, húslé, tej), tészta elkeveréséhez.
Ideális hosszabb főzésekhez (egy liter alatti mennyiségek: rizs, mártások,
sültek, hal) kísérő folyadékok jelenlétében (pl. víz, bor, húslé, tej).
Ideális vaj lágyításához, csokoládé finom megolvasztásához, kis
mennyiségű termékek kiolvasztásához és az éppen elkészült ételek (pl.
mártások, levesek, főzelékek) melegen tartásához.
Ideális az éppen elkészült kis ételek melegen tartásához, rizottó
elkeveréséhez, tálalóedények melegen tartásához (indukciós
tartozékkal).
Főzőlap stand-by vagy kikapcsolt helyzetben (főzés utáni maradványhő
lehetséges, “H“ betűvel jelezve).
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
!
VIGYÁZAT!
• Ne használjon gőznyomással működő tisztítókészülékeket.
• A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a főzőzónák kikapcsolt állapotban vannak, a maradékhő jelzőfénye (“H“)
pedig nem világít a kijelzőn.
Fontos:
• Ne használjon dörzsszivacsot vagy súrolópárnát, mert ezek
megkarcolhatják az üvegfelületet.
• Minden használat után (lehűlt állapotban) tisztítsa meg a főzőlapot,
eltávolítva róla az ételmaradékok okozta lerakódásokat és foltokat.
• Egy nem kellőképpen tiszta felület csökkentheti a kezelőfelület
gombjainak érzékenységét.
• Kizárólag akkor használjon kaparókést, ha a szennyeződések
ráragadtak a főzőlapra. Kövesse a kaparókés gyártójának utasításait,
és ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg az üvegfelületet.
• A cukor, valamint a magas cukortartalmú ételek károsíthatják a
főzőlapot, így azokat haladéktalanul el kell távolítani.
• A só, a cukor és a homok megkarcolhatja az üvegfelületet.
• Használjon puha kendőt, nedvszívó papírtörlőt vagy speciálisan
a főzőlapok tisztítására szolgáló tisztítóeszközt (tartsa be a gyártó
utasításait).
•
•
Ha folyadék fröccsen a főzőzónákra, az edények elmozdulhatnak
vagy remeghetnek.
A tisztítást követően alaposan szárítsa meg a felületet.
Az üvegen az iXelium™ logó azt jelenti, hogy a főzőlapot iXelium™
technológiával kezelték. Ez egy egyedülálló Whirlpool bevonat, amely
tökéletesen takarítható felületet eredményez, és főzőlap tovább csillogó
marad.
Az iXelium™ főzőlapok tisztítását a következőképpen végezze:
• Használjon puha rongyot (mikroszálas a legjobb), nedvesítse be
vízzel vagy üvegtisztítószerrel.
• A legjobb eredményt úgy érheti el, ha a nedves rongyot néhány
percig rajtahagyja a főzőlapon.
HU
A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA
•
•
•
Ellenőrizze, hogy nem voltak-e áramkimaradások.
Ha a használat után nem sikerül kikapcsolnia a főzőlapot, akkor
csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.
Ha a főzőlap bekapcsolásakor a kijelzőn alfanumerikus kódok jelennek
meg, kövesse az alábbi táblázat utasításait.
MEGJELENŐ
KÓD
LEÍRÁS
Vegye figyelembe: A víz- és az edényekből származó folyadékcseppek,
illetve a vezérlőgombokhoz érő tárgyak véletlenül be- vagy kikapcsolhatják
a vezérlőpanel zárolását.
ELKÉPZELHETŐ OKOK
MEGOLDÁS
F0E1
A készülék észlelte az edényt, de nem Az edény nincs megfelelően pozicionálva Nyomja meg kétszer a Be/Ki gombot az
kompatibilis a kért művelettel.
a főzőzónán, vagy nem kompatibilis egy F0E1 kód eltávolításához és a főzőzóna
vagy több főzőzónával.
működésének visszaállításához. Ezután
használja az edényt egy másik főzőzónán,
vagy használjon másik edényt.
F0E7
Nem megfelelő tápkábel-csatlakozás. A tápkábel csatlakozása nem felel Módosítsa a tápkábel csatlakozását az
meg
pontosan
az
“ELEKTROMOS “ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS“ című
CSATLAKOZTATÁS“ című részben leírtaknak. részben leírtak szerint.
F0EA
Magas hőmérséklet esetén kikapcsol a Túl magas az elektromos alkatrészek belső Ezért az ismételt használat előtt várjon,
kezelőlap.
hőmérséklete.
hogy a főzőlap lehűljön.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Válassza le a főzőlapot az áramforrásról.
Várjon pár másodpercet, majd csatlakoztassa ismét a főzőlapot a hálózati áramforráshoz.
Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot, és adja meg a kijelzőn megjelenő hibakódot.
dE
[ha a főzőlap ki van
kapcsolva]
A főzőlap nem melegszik fel.
A funkciók nem kapcsolnak be.
A DEMO ÜZEMMÓD be van kapcsolva.
Kövesse a “DEMO ÜZEMMÓD“ fejezet
utasításait.
MŰKÖDÉSI ZAJOK
Az indukciós főzőlapok fütyülő vagy recsegő hangokat adnak ki a
normál működés során. Ezek a zajok valójában a főzőedényektől
erednek, és azok aljának kiképzése okozza őket (ha például az edény alja
többrétegű, vagy szabálytalan alakú).
Ezek a zajok változóak lehetnek, és az edények aljának kiképzése vagy a
bennük levő étel mennyisége szerint változnak, tehát semmiféle hibára
nem utalnak.
VEVŐSZOLGÁLAT
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja
készülékét a www‌.‌whirlpool.eu/register oldalon.
MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ:
1. Ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e a HIBAELHÁRÍTÁS
részben ismertetett javaslatok segítségével.
2. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket, hogy lássa, fennáll-e
még a hiba.
HA A FENTI LÉPÉSEK ELVÉGZÉSE UTÁN A HIBA TOVÁBBRA IS
FENNÁLL, LÉPJEN KAPCSOLATBA A HELYI VEVŐSZOLGÁLATTAL.
Ha segítségre van szüksége, hívja a garanciafüzetben található
telefonszámot, vagy kövesse a weboldalon www‌.‌whirlpool.eu megadott
utasításokat.
•
a szervizszámot (az adattáblán a “Service“ szó után látható). A
szervizszám a garancialevélen is fel van tüntetve;
•
•
a teljes címét;
a telefonszámát.
Ha bármilyen javításra van szükség, kérjük, hogy a hivatalos
vevőszolgálathoz forduljon (annak biztosítása érdekében, hogy eredeti
alkatrészeket használjanak, és a javításokat megfelelően végezzék el).
Ha a vevőszolgálathoz fordul, minden esetben meg kell adnia a következő
adatokat:
• a hiba rövid leírását;
• a sütő pontos modelljét és típusát;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011386979
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising