Whirlpool | WF S2765 NE/IXL | Instruction for Use | Whirlpool WF S2765 NE/IXL Manualul utilizatorului

Whirlpool WF S2765 NE/IXL Manualul utilizatorului
INSTRUCȚIUNI PRIVIND
SIGURANȚA
RO
IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI
RESPECTATE
Descărcați manualul cu instrucțiuni complet de pe UTILIZAREA PERMISĂ
ATENŢIE: aparatul nu trebuie să fie pus în
site-ul http:‌‌//d
‌‌ ocs.w
‌‌ hirlpool‌‌.e
‌‌ u sau sunați la numărul
funcțiune prin intermediul unui comutator extern,
indicat pe certificatul de garanție.
precum un temporizator, sau al unui sistem de
Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni comandă la distanță separat.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în
privind siguranța. Păstrați-le la îndemână pentru a le
locuințe, precum și în alte spații, cum ar fi: bucătării
putea consulta și pe viitor.
Aceste instrucțiuni și aparatul în sine furnizează destinate personalului din magazine, birouri și alte
avertismente importante privind siguranța, care spații de lucru; ferme; de către clienții din hoteluri,
trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu își moteluri, unități de cazare de tip “bed and breakfast“
asumă nicio răspundere pentru nerespectarea și alte spații rezidențiale.
Nu este permisă nicio altă utilizare (de ex.,
acestor instrucțiuni de siguranță, pentru utilizarea
încălzirea
încăperilor).
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea
Acest aparat nu este destinat utilizării în scop
incorectă a butoanelor de comandă.
AVERTISMENT: Aparatul și părțile sale accesibile profesional. Nu utilizați aparatul afară.
se înfierbântă în timpul utilizării. Trebuie evitată INSTALARE
Manevrarea și instalarea aparatului trebuie să fie
atingerea elementele de încălzire. Copiii cu vârste
efectuate
de două sau mai multe persoane - risc de
mai mici de 8 ani nu trebuie lăsați să se apropie de
aparat, cu excepția cazurilor în care sunt rănire. Folosiți mănuși de protecție la despachetare
și instalare - risc de tăiere.
supravegheați în permanență.
Instalarea, inclusiv racordarea la rețeaua de
AVERTISMENT: Dacă suprafața plitei este crăpată,
alimentare cu apă (dacă este necesară) și la rețeaua
nu folosiți aparatul - risc de electrocutare.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: nu depozitați de alimentare cu energie electrică, precum și
reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat.
articole pe suprafețele de gătit.
ATENŢIE: Procesul de preparare trebuie să fie Nu reparați și nu înlocuiți nicio componentă a
supravegheat. Un proces de preparare care durează aparatului, cu excepția cazului în care acest lucru este
indicat în mod expres în manualul de utilizare. Nu
puțin trebuie să fie supravegheat în permanență.
AVERTISMENT: Prepararea la plită cu grăsime sau lăsați copiii în apropierea zonei de instalare. După
ulei poate fi periculoasă - risc de incendiu. Nu despachetarea aparatului, asigurați-vă că acesta nu a
încercați NICIODATĂ să stingeți un incendiu folosind fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar
apă: opriți aparatul și apoi acoperiți flacăra, de probleme, contactați distribuitorul sau cel mai
apropiat serviciu de asistență tehnică post-vânzare.
exemplu, cu un capac sau cu o pătură ignifugă.
Nu utilizați plita ca suprafață de lucru sau suport. Odată instalat aparatul, deșeurile de ambalaje (bucăți
Nu amplasați articole vestimentare sau alte materiale de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna
inflamabile lângă aparat până când nu s-au răcit copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice operație de
complet toate componentele acestuia - pericol de instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la
rețeaua de alimentare cu energie electrică - risc de
incendiu.
Obiectele metalice precum cuțite, furculițe, electrocutare. În timpul instalării, aveți grijă ca aparatul
linguri și capace nu trebuie așezate pe suprafața să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de
incendiu sau de electrocutare. Activați aparatul numai
plitei, deoarece pot deveni fierbinți.
Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor foarte mici atunci când instalarea a fost finalizată.
Efectuați toate operațiile de tăiere a dulapului
(0-3 ani). Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor mici
(3-8 ani) decât dacă sunt supravegheați în permanență. înainte de montarea aparatului și îndepărtați toate
Copiii cu vârsta de peste 8 ani și persoanele cu așchiile de lemn și rumegușul.
În cazul în care aparatul nu este montat deasupra
capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau
fără experiență și cunoștințe pot folosi acest aparat unui cuptor, trebuie să fie instalat un panou
doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu despărțitor (neinclus în dotarea aparatului) în
privire la utilizarea în siguranță și înțeleg riscurile compartimentul de sub acesta.
implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU
Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de ENERGIE ELECTRICĂ
Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la
către copii fără a fi supravegheați.
După utilizare, opriți plita folosind butonul de rețeaua electrică fie prin scoaterea ștecherului din
comandă și nu vă bazați pe detectorul de vase de gătit. priză (dacă ștecherul este accesibil), fie prin intermediul
unui întrerupător multipolar situat în amonte de
priză, în conformitate cu normele privind cablurile NOTĂ
care poartă un stimulator cardiac sau un dispozitiv medical
electrice, și trebuie să fie împământat în conformitate Persoanele
similar trebuie să fie deosebit de atente atunci când se află în apropierea
cu standardele naționale privind siguranța electrică. plitei cu inducție dacă aceasta este pornită. Câmpul electromagnetic
afecta stimulatorul cardiac sau un dispozitiv similar. Consultați
Nu utilizați prelungitoare, prize multiple sau poate
medicul sau producătorul stimulatorului cardiac ori al dispozitivului
adaptoare. După finalizarea instalării, componentele medical similar pentru a obţine informaţii suplimentare despre
electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru efectele care pot apărea asupra acestuia în apropierea câmpurilor
utilizator. Nu utilizați aparatul dacă aveți părți ale electromagnetice ale plitelor cu inducție.
corpului umede sau când sunteți desculți. Nu puneți Producătorul, Whirlpool EMEA S.p.A., declară că acest model I100 EMEA
în funcțiune acest aparat dacă are cablul de de aparat electrocasnic cu echipament radio este în conformitate cu
alimentare sau ștecherul deteriorat, dacă nu Directiva 2014/53/UE.
complet al declaraţiei de conformitate este prezent pe următorul
funcționează corespunzător sau dacă a fost Textul
site web: https://docs.whirlpool.eu.
Echipamentul radio funcţionează pe o bandă de frecvenţe ISM de 2,4
deteriorat sau a căzut pe jos.
puterea maximă a frecvenţelor radio transmise nu depăşeşte 20
În cazul în care cablul de alimentare este GHz,
dBm (e.i.r.p.).
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul Acest produs include un anumit software cu sursă deschisă, dezvoltat
terţi. Declaraţia de utilizare a licenţei software-ului cu sursă deschisă
identic de către producător, agentul său de service de
este disponibilă pe următorul site web: https://docs.whirlpool.eu.
sau alte persoane calificate, pentru a evita orice
pericol sau risc de electrocutare.
CURĂȚAREA ŞI ÎNTREȚINEREA
AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit
și deconectat de la sursa de alimentare înainte de a
efectua orice operație de întreținere; nu folosiți
niciodată aparate de curățare cu aburi - risc de
electrocutare.
Nu utilizați produse abrazive sau corozive, produse
pe bază de clor sau bureți de sârmă pentru vase.
ELIMINAREA AMBALAJULUI
Ambalajul este reciclabil în proporție de 100% și este marcat cu simbolul
reciclării
.
Prin urmare, diferitele părți ale ambalajului nu trebuie aruncate la
întâmplare, ci trebuie eliminate în conformitate cu normele stabilite de
autoritățile locale.
ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE
Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile.
Eliminați-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea
deșeurilor. Pentru informații suplimentare referitoare la tratarea,
valorificarea și reciclarea aparatelor electrocasnice, contactați autoritățile
locale competente, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau
magazinul de unde ați achiziționat aparatul. Acest aparat este marcat
în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice (DEEE).
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți
la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și
sănătății persoanelor.
Simbolul de pe produs sau de pe documentele care îl însoțesc indică
faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deșeu menajer, ci trebuie
predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea
echipamentelor electrice și electronice.
RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA
ENERGIEI
Profitați din plin de căldura reziduală a plăcii fierbinți prin oprirea
aparatului cu câteva minute înainte de a termina prepararea.
Baza oalei sau a cratiței trebuie să acopere placa fierbinte în întregime; un
recipient care este mai mic decât placa fierbinte va duce la irosirea energiei.
Acoperiți oalele și cratițele cu capace etanșe în timpul preparării și folosiți cât mai
puțină apă. Prepararea fără capac va crește foarte mult consumul de energie.
Utilizați numai oale și cratițe cu baza plată.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Acest aparat respectă cerințele de proiectare ecologică prevăzute de
Regulamentul european nr. 66/2014, în conformitate cu standardul
european EN 60350-2.
RO
INSTALARE
650 mm
4 mm
R = Max. 10 mm
A
510 mm
50 mm
476 mm
6mm
553 mm
R = 11.5 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
653 + 2 mm
0
560 + 2 mm
A
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
kit 4801 211 00112
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
CONECTAREA LA REȚEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
Conexiunea electrică trebuie efectuată înainte de a conecta aparatul la alimentarea cu electricitate.
Instalarea trebuie efectuată de personal calificat care cunoaște reglementările în vigoare referitoare la instalare și siguranță. În special, instalația
trebuie efectuată în conformitate cu normele companiei locale de furnizare a energiei electrice.
Asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța cu date tehnice, situată la baza aparatului, corespunde cu tensiunea din locuința unde va fi instalat aparatul.
Împământarea aparatului este obligatorie prin lege: utilizați numai conductori (inclusiv conductorul pentru împământare) de dimensiuni corespunzătoare.
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
RO
DESCRIEREA PRODUSULUI
1. Plita
2. Panou de comandă
1
2
PANOUL DE COMANDĂ
1
5
4
2 3
7
8
12
9
11
OFF
18 P
OFF
18 P
6 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Simboluri/activarea funcţiilor speciale
Nivel de gătit selectat
Buton de oprire a zonei de gătit
Tastatură pentru derulare
Buton pentru încălzire rapidă
Buton FLEXISIDE
Indicator luminos – funcţie activă
10
16
7
3 sec
OK
19
14
13 15
8. Buton de Pornire/Oprire
9. Indicatorul duratei de preparare
10. Temporizator
11. Buton 6th Sense
12. Indicator comandă de la distanţă activă
13. Tastă comandă de la distanţă
14. Indicator Wi-Fi activ
OFF
18 P
OFF
18 P
18
17
15. Tastă Wi-Fi
16. Buton OK/Blocare taste – 3 secunde
17. Indicator temporizator activ
18. Indicator de selectare a zonei
19. Simbol indicator temporizator
ACCESORII
OALE ŞI TIGĂI
Folosiți numai oale şi tigăi din material feromagnetic
OK
NO
care sunt adecvate pentru utilizarea pe plite cu inducție:
• oţel emailat
• fontă
• oale şi cratițe speciale din oţel inoxidabil,
adecvat pentru gătit cu inducție
Pentru a stabili dacă o oală este adecvată, verificați simbolul
(de
obicei, acesta se află pe partea inferioară). Puteți utiliza un magnet
pentru a verifica dacă oalele sunt magnetice.
Calitatea şi structura bazei oalei poate modifica rezultatele de preparare.
Anumite indicații pentru diametrul bazei nu corespund cu diametrul
efectiv al suprafeței feromagnetice.
Anumite oale şi cratițe au doar o parte a porțiunii inferioare confecționată
din material feromagnetic, celelalte porțiuni fiind confecționate din alte
materiale nepotrivite pentru gătit cu inducție. Aceste zone se pot încălzi
la niveluri diferite sau la temperaturi mai scăzute. În anumite cazuri,
când partea inferioară este confecționată în principal din materiale
neferomagnetice, este posibil ca plita să nu recunoască cratița şi, prin
urmare, nu va activa zona de gătit.
Oalele goale sau oalele cu baza subţire
Nu amplasați oale şi tigăi goale pe plita pornită. Plita este dotată cu
un sistem de siguranţă intern care monitorizează în mod constant
temperatura, activând funcția de “oprire automată“ la detectarea unor
temperaturi înalte. Atunci când este utilizată cu recipiente goale sau cu
recipiente care au baze subțiri, temperatura poate creşte foarte rapid, iar
funcția de “oprire automată“ nu poate fi declanşată imediat, determina
astfel deteriorarea tigăii sau suprafeței plitei. Dacă se întâmplă acest lucru,
nu atingeți nimic şi așteptați până când se răcesc toate componentele.
Dacă apare orice mesaj de eroare, contactați centrul de service.
Diametru minim al bazei oalei/tigăii pentru diferitele zone de gătit
Pentru a vă asigura că plita funcționează în mod corespunzător, oala
trebuie să acopere unul sau mai multe puncte de referinţă indicate pe
suprafața plitei, şi trebuie să aibă un diametru minim adecvat.
Utilizați întotdeauna cea mai adecvată zonă de gătit pentru diametrul
părții inferioare a oalei.
100 mm
Pentru a asigura eficienţă maximă, utilizați întotdeauna oale şi cratițe cu
partea inferioară plată, care distribuie căldura uniform. Dacă partea inferioară
nu este uniformă, acest lucru va afecta puterea şi conducerea căldurii.
150 mm
150 mm
200 mm
ADAPTOR PENTRU OALE/CRATIȚE NEPOTRIVITE PENTRU GĂTIT
CU INDUCȚIE
Utilizarea acestui accesoriu face posibilă folosirea oalelor şi cratițelor care
nu sunt potrivite pentru plite cu inducție. Este important să rețineți că
utilizarea acestuia afectează eficiența şi, în consecinţă, durata necesară
pentru încălzirea alimentelor. Utilizarea trebuie limitată deoarece
temperaturile atinse pe suprafața sa depind în mod semnificativ de oala/
cratița utilizată, platitudinea acesteia şi tipul de aliment gătit. Utilizarea
unei oale sau cratițe cu un diametru mai mic decât discul adaptorului
poate cauza acumularea unui nivel de căldură care nu este transmis la
oală sau cratiţă, lucru care poate înnegri atât plita, cât şi discul. Adaptați
diametrul oalelor/cratițelor şi plita la diametrul adaptorului.
PRIMA UTILIZARE
POWER MANAGEMENT (SETAREA NIVELULUI DE PUTERE)
La momentul achiziționării, plita este setată la puterea maximă posibilă.
Reglați setarea în funcţie de limitele sistemului electric din locuinţa
dumneavoastră conform descrierii din paragraful următor.
Pentru a seta nivelul de putere a plitei:
După ce ați conectat dispozitivul la rețeaua de alimentare cu energie
electrică, aveți la dispoziție 60 de secunde pentru a seta nivelul de putere.
Ţineți apăsat butonul “+“ al temporizatorului din capătul din dreapta timp
de cel puţin 5 secunde. Pe afișaj va apărea simbolul
.
Apăsați butonul
până când apare ultimul nivel de putere selectat.
Folosiți butoanele “+“ şi “−“ pentru a selecta nivelul de putere selectat.
Sunt disponibile următoarele niveluri de putere: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW
– 7,2 kW.
Confirmați apăsând pe
.
3 sec
OK
3 sec
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA SEMNALULUI ACUSTIC
Pentru a activa/dezactiva semnalul acustic:
• Conectaţi plita la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
• Apăsați butonul “P“ de pe primul suport tactil de derulare din stânga
sus timp de 5 secunde.
Orice alarme setate vor rămâne active.
MOD DEMO
Pentru a porni şi opri modul demo:
• Conectaţi plita la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
• În primul minut, apăsați butonul de încălzire rapidă “P“ din partea
din stânga jos a tastaturii timp de 5 secunde (conform indicațiilor
de mai jos).
OK
Nivelul de putere selectat va rămâne stocat în memorie chiar dacă
alimentarea cu energie electrică este întreruptă.
Pentru a modifica nivelul de putere, deconectați aparatul de la rețeaua de
alimentare electrică timp de cel puțin 60 de secunde, apoi reconectați-l
şi parcurgeți din nou etapele de mai sus.
Dacă pe parcursul efectuării setării survine o eroare, va fi afișat simbolul
şi se va emite un semnal sonor. În acest caz, repetați operațiunea.
Dacă apare orice mesaj de eroare, contactați centrul de service.
CONFIGURARE WI-FI (nu se aplică în afara Uniunii Europene)
Pentru a permite aparatului să fie comandat de la distanţă, trebuie
să finalizați cu succes procesul de conectare a aparatului la rețeaua şi
aplicația dumneavoastră de domiciliu. Procedura de configurare trebuie
efectuată o singură dată. Aceasta trebuie efectuată din nou în cazul în care
schimbați setările routerului dumneavoastră (numele şi parola rețelei).
Cerinţe minime
Dispozitiv inteligent: Android cu ecran de 1280x720 (sau mai mare) sau
iOS. Consultați pe App Store compatibilitatea aplicației cu versiunile de
Android sau iOS. Router fără fir: 2.4Ghz Wi-Fi b/g/n.
Modul de configurare
Pentru a utiliza această funcţie, este necesar să dețineți: Un smartphone
sau o tabletă şi un router fără fir conectat la internet.
Verificați cu dispozitivul dumneavoastră inteligent dacă semnalul rețelei
fără fir de domiciliu este puternic lângă aparat.
Descărcați aplicația 6th Sense Live pentru dispozitivul dumneavoastră
mobil. Puteți descărca aplicația 6th Sense Live din iTunes Store sau
magazinul Google Play.
RO
Odată descărcată, urmați instrucțiunile din aplicație pentru a crea un cont.
După crearea contului, deschideți aplicația şi apăsați “+“ în partea
din stânga jos a ecranului pentru a adăuga un nou aparat la contul
dumneavoastră. Aplicația 6th Sense Live va fi ghidul dumneavoastră
pentru a parcurge toți pașii necesari pentru finalizarea procesului.
Autocolantul cu cod adresă QR, SAID şi Mac este utilizat pentru a
sincroniza un dispozitiv inteligent cu aparatul dumneavoastră.
Procedura de asociere trebuie efectuată din nou numai dacă modificați
proprietățile routerului (de exemplu, numele rețelei, parola sau
furnizorul de date).
UTILIZAREA ZILNICĂ
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA PLITEI
Pentru a activa plita, apăsați butonul de pornire/oprire timp de aproximativ
1 secundă. Pentru a opri plita, apăsați din nou pe același buton şi toate
zonele de gătit vor fi dezactivate.
AMPLASAREA
Nu acoperiți cu vasul de gătit simbolurile de pe panoul de comandă.
Vă rugăm să rețineți: În cazul zonelor de gătit localizate în apropierea
panoului de comandă, se recomandă să țineți oalele şi cratițele în interiorul
marcajelor (luând în considerare atât baza, cât şi marginea superioară a
cratiței, aceasta din urmă având tendința să fie mai mare).
Acest lucru împiedică încălzirea excesivă a panoului tactil. Atunci când frigeți
sau prăjiți alimente, vă rugăm să utilizați onele de gătit din partea posterioară,
oricând acest lucru este posibil.
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA ZONELOR DE GĂTIT ŞI REGLAREA
NIVELURILOR DE PUTERE
OFF
18
P
Pentru a activa zonele de gătit:
Mișcați degetul pe orizontală pe suportul tactil de derulare (GLISOR)
din zonă de gătit necesară pentru a o activa şi pentru a regla puterea.
Nivelul va fi afișat în conformitate cu zona, fiind însoțit de indicatorul
luminos pentru identificarea zonei de gătit active. Butonul “P“ poate fi
utilizat pentru a selecta funcția de încălzire rapidă.
Pentru a dezactiva zonele de gătit:
Selectați butonul “OFF“ de la începutul suport tactil de derulare.
OK
BLOCAREA BUTOANELOR
Pentru a bloca setările şi a preveni activarea accidentală a acestora,
apăsați şi mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul OK/Blocare taste.
Emiterea unui semnal sonor şi lumina de avertizare de deasupra simbolului
indică faptul că funcția a fost activată. Panoul de comandă este blocat, cu
excepția funcției de dezactivare (
). Pentru a debloca comenzile, repetați
procedura de activare.
3 sec
TEMPORIZATOR
Temporizatorul comandă toate zonele de gătit.
Pentru a activa temporizator:
Apăsați butonul “+“ sau “−“ pentru a seta durata dorită pentru zona de
gătit utilizată. Un indicator luminos va fi aprins împreună cu simbolul
specific . La finalizarea duratei programate, va fi emis un semnal sonor,
iar zona de gătit se va dezactiva automat.
Durata poate fi modificată oricând şi mai multe temporizatoare pot fi
activate simultan.
În cazul în care sunt activate simultan 2 temporizatoare de pe aceeaşi
parte a plitei, “Indicatorul de selectare a zonei“ clipește şi durata de
preparare corespunzătoare selectată este afișată pe afișajul central.
Pentru a dezactiva temporizator:
Apăsați simultan butoanele “+“ şi “−“ până la dezactivarea temporizatorului.
INDICATOR TEMPORIZATOR
Acest LED (când este aprins) indică faptul că temporizatorul a fost setat
pentru zona de gătit.
FUNCŢII
FLEXISIDE
Prin selectarea butonului “FLEXISIDE“, puteți combina două zone de gătit
şi le puteți utiliza la aceeaşi putere acoperind suprafața în întregime cu o
oală mare sau parţial cu o oală rotundă/ovală. Funcția rămâne întotdeauna
activată şi, atunci când utilizați o singură oală, aceasta poate fi deplasată
pe întreaga suprafaţă. În acest caz, ambele suporturi tactile de derulare din
stânga pot fi utilizate în mod nediferențiat. Este ideală pentru prepararea
în oale ovale sau dreptunghiulare sau cu suporturi pentru cratițe.
6TH SENSE
Butonul “6th Sense“ activează funcțiile speciale.
Așezați vasul de gătit şi selectați zona de gătit.
Apăsați butonul “6th Sense“. Pe afișaj apare litera “A“.
Indicatorul pentru prima caracteristică specială disponibilă pentru zona
de gătit se va aprinde.
Selectați funcția specială dorită apăsând o dată sau de mai multe ori
butonul “6th Sense“.
Funcția este activată la apăsarea butonului
pentru confirmare.
Pentru a modifica funcția specială, apăsați butonul “OFF“ şi apoi butonul
“6th Sense“ pentru a selecta funcția dorită.
Pentru a dezactiva funcţiile speciale, apăsați şi mențineți apăsat butonul “OFF“.
3 sec
OK
TOPIRE
Această funcție vă permite să aduceți alimentele la temperatura ideală
pentru topire şi să mențineți starea acestora fără riscul de a le arde.
Metoda este ideală deoarece nu deteriorează alimentele delicate precum
ciocolata şi împiedică aderarea acestora la suprafața vasului de gătit.
MENŢINERE LA CALD
Această caracteristică vă permite să păstrați alimentele la o temperatură
ideală, de obicei, după finalizarea preparării sau când doriți să reduceți
foarte lent nivelul lichidelor. Funcția este ideală pentru servirea alimentelor
la temperatura perfectă.
FIERBERE LA FOC MIC
Această funcție este ideală pentru menținerea unei temperaturi de
fierbere la foc mic, ceea vă permite să preparați alimentele pe o perioadă
mai lungă, fără riscul de a le arde. Aceasta este ideală pentru rețetele care
impun o durată lungă de preparare (orez, sosuri, fripturi) cu sosuri lichide.
FIERBERE
Această funcție vă permite să aduceți apa la temperatura de fierbere şi
să mențineți fierberea cu un consum de energie mai redus.
Turnați în tigaie aproximativ 2 litri de apă (de preferinţă, la temperatura
camerei) şi lăsați-o descoperită. În orice caz, este recomandat să supravegheați
apa care fierbe şi să verificați cu regularitate cantitatea de apă rămasă.
CHEF CONTROL
Zona flexibilă este împărțită în trei zone de gătit
ridicat (consultați figura) activate la un nivel de putere
presetat (ridicat, mediu sau redus) în funcţie de
poziția oalei/tigăii: mutați oala/tigaia pe suprafaţă
mediu
pentru a continua prepararea la temperaturi
diferite fără să utilizați butoanele de comandă.
redus
TASTĂ Wi-Fi
Apăsați tasta Wi-Fi pentru a conecta aparatul la rețeaua Wi-Fi a
utilizatorului, urmând instrucțiunile din aplicație.
Dacă utilizatorul se conectează la produs, dar apoi decide să nu utilizeze
funcționalitatea Wi-Fi, radio-ul poate fi oprit pentru a economisi energie.
Apăsați şi mențineți apăsată tasta Wi-Fi timp de 7 secunde pentru a opri
radio-ul.
Dacă radio-ul a fost oprit, utilizatorul poate întotdeauna restabili
funcționalitatea Wi-Fi. Apăsați şi mențineți apăsată tasta Wi-Fi timp de 3
secunde pentru a opri radio-ul din nou.
TASTĂ COMANDĂ DE LA DISTANŢĂ
Dacă plita primeşte o comandă de la distanţă (ex.: de la un dispozitiv
inteligent, prin aplicația mobilă), Utilizatorul trebuie să o confirme
apăsând tasta comandă de la distanţă.
Apăsați şi mențineți apăsată tasta comandă de la distanță timp de 7
secunde cu aparatul pornit pentru a deconecta aparatul de la reţeaua
Wi-Fi a utilizatorului (de exemplu, dacă aplicația solicită conectarea la
un nou router).
INDICATORI
VAS DE GĂTIT POZIŢIONAT INCORECT SAU LIPSĂ
Acest simbol apare dacă vasul de gătit nu este adecvat pentru plita cu
inducție, dacă nu este poziționat corect sau dacă nu are o dimensiune
adecvată pentru zona de gătit selectată. Dacă în interval de 30 de secunde
nu este detectată niciun vas de gătit, zona de gătit se dezactivează.
CĂLDURA REZIDUALĂ
Dacă pe afișaj apare litera “H“, înseamnă că zona de gătit încă este fierbinte.
În momentul în care zona de gătit se răcește, afișajul se dezactivează.
TABELUL DE GĂTIRE
NIVEL DE PUTERE
Putere
maxima
P
14 − 18
TIP DE PREPARARE
UTILIZAREA NIVELULUI
(indicația poate fi modificată în funcţie de experienţă şi de obiceiurile de a găti)
Încălzire rapidă
Ideală pentru creşterea rapidă a temperaturii alimentelor în scopul fierberii
rapide (a apei) sau pentru încălzirea rapidă a lichidelor pentru gătit.
Prăjire – fierbere
Ideală pentru a rumeni, a căli, a prăji produse congelate, a fierbe rapid lichidele.
Rumenire – prăjire uşoară, fierbere –
frigere la grătar
Ideală pentru a prăji uşor, a menţine fierberea, a coace şi a frige la grătar.
Rumenire – preparare – fierbere înăbușita Ideală pentru a prăji uşor, a menţine fierberea lentă, a coace şi a frige la grătar,şi
– prăjire uşoară – frigere la grătar
a preîncălzi accesoriile.
10 − 14
5−9
Putere
zero
Preparare – înăbușire – prăjire uşoară
– frigere la grătar – preparare până la
obţinerea unei texturi cremoase
Preparare – fierbere la foc mic –
îngroșare – obţinerea unei texturi
cremoase
Ideală pentru a înăbuși, a menţine fierberea lentă, a coace şi a frige la grătar
(pentru perioade îndelungate de timp).
Ideală pentru preparate cu durată lungă de coacere (orez, sosuri, fripturi, peşte)
cu lichide (de ex. apă, vin, bulion, lapte) şi obţinerea unei texturi cremoase a
pastelor făinoase.
Ideală pentru preparate cu durată lungă de coacere (volume mai mici de 1 litru:
orez, sosuri, fripturi, peşte) cu lichide (de ex. apă, vin, bulion, lapte).
Topire – decongelare
Ideală pentru a înmuia untul, pentru a topi delicat ciocolata, pentru a decongela
produse de mici dimensiuni.
1−4
Menţinerea la cald a alimentelor –
obţinerea unei texturi cremoase pentru
rizoto
Ideală pentru a menţine la cald porţii mici de mâncare, a căror preparare abia
s-a terminat, pentru menţinerea la temperatura adecvată a felurilor de mâncare
gata pentru a fi servite şi pentru a condimenta rizoto.
OFF
−
Plită în modul Standby sau Oprit (este posibil să existe căldură reziduală la
finalizarea etapei de preparare, semnalată prin afișarea literei “H“).
RO
ÎNTREȚINEREA ŞI CURĂȚAREA
!
AVERTISMENT
• Nu utilizați aparate de curățat cu aburi.
• Înainte de a începe operațiunile de curățare, asigurați-vă că zonele de gătit sunt oprite şi că indicatorul de căldură
reziduală (“H“) a dispărut.
Important:
• Nu utilizați bureți abrazivi sau din sârmă deoarece aceștia pot
deteriora suprafața din sticlă.
• După fiecare utilizare, curățați plita (după ce s-a răcit) pentru a
elimina depunerile şi petele cauzate de resturile de mâncare.
• O suprafaţă care nu este menținută curată poate reduce sensibilitatea
butoanelor panoului de comandă.
• Utilizați o răzuitoare numai dacă rămân resturi de alimente prinse
de plită. Respectați instrucțiunile producătorului răzuitoarei pentru
a evita zgârierea sticlei.
• Zahărul şi alimentele cu un conținut ridicat de zaharuri deteriorează
plita şi trebuie să fie îndepărtate imediat.
• Sarea, zahărul şi nisipul pot zgâria suprafața de sticlă.
• Folosiți o lavetă moale, hârtie absorbantă pentru bucătărie sau produse
speciale pentru curățarea plitei (respectați instrucțiunile producătorului).
• Pătrunderea lichidului în zonele de gătit poate provoca deplasarea
sau vibrarea vaselor de gătit.
• Uscați temeinic plita după ce o curățați.
Dacă pe suprafața din sticlă apare sigla iXelium™, înseamnă că plita a
fost tratată cu tehnologia iXelium™, un finisaj exclusiv de la Whirlpool
care asigură rezultate de curățare perfecte şi menține suprafața plitei
strălucitoare pentru mai mult timp.
Pentru a curăța plitele iXelium™, urmați recomandările de mai jos:
• Folosiți o lavetă moale (preferabil din microfibre), umezită cu apă sau
cu detergent universal pentru suprafețe din sticlă.
• Pentru rezultate optime, lăsați o lavetă umedă pe suprafața din sticlă
a plitei timp de câteva minute.
REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR
•
•
•
Controlați să nu fie întreruptă alimentarea cu electricitate.
Dacă, după utilizarea plitei, nu reușiți să o dezactivați, deconectați-o
de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
Dacă, atunci când porniți plita, pe afișaj apar coduri alfanumerice,
consultați tabelul următor pentru instrucțiuni.
COD AFIȘAJ
F0E1
F0E7
DESCRIERE
Vă rugăm să rețineți că: Apa, lichidele vărsate din oale sau obiectele de
orice tip care ating butoanele plitei pot activa sau dezactiva accidental
funcția de blocare a panoului de comandă.
POSIBILE CAUZE
SOLUŢIE
Accesoriile pentru gătit sunt detectate, Accesoriile pentru gătit nu sunt
dar nu sunt compatibile cu operația poziționate corect pe zona de gătit
solicitată.
sau nu sunt compatibile cu una sau
mai multe zone de gătit.
Apăsați butonul de Pornire/Oprire (On/Off)
de două ori pentru a şterge codul F0E1 şi a
restabili funcţionarea zonei de gătit. Apoi,
încercați să folosiți accesoriile pentru gătit
cu o zonă de gătit diferită sau utilizați alte
accesorii pentru gătit.
Conectare greșită a cablului de
alimentare.
Reglați conectarea la rețeaua de alimentare
cu energie electrică conform paragrafului
“CONECTARE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE
CU ENERGIE ELECTRICĂ“.
Conectarea la rețeaua de alimentare
cu energie electrică nu este efectuată
exact cum este indicat în paragraful
“CONECTARE LA REȚEAUA DE
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ“.
F0EA
Zona comenzilor se stinge din cauza Temperatura internă a părților Așteptați ca plita să se răcească înainte de a o
temperaturii prea ridicate.
electronice este foarte ridicată.
folosi din nou.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Deconectați plita de la rețeaua electrică.
Așteptați câteva secunde, apoi reconectați plita la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
Dacă problema persistă, apelați centrul de service şi specificați codul de eroare care apare pe afișaj.
dE
[atunci când plita
este oprită]
Plita nu creşte temperatura de încălzire. MOD DEMO activat.
Funcţiile nu se activează.
LED Wi-Fi: Aprins Plita nu funcționează.
(fix)
Butoanele nu răspund.
LED REM: clipeşte
încet
(1s aprins / 1s stins)
Respectați instrucțiunile din paragraful “MOD
DEMO“.
Actualizarea software rulează (poate Aşteptați ca actualizarea să se finalizeze
dura mai mult de o oră).
înainte de a utiliza plita din nou.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE LEGATE DE Wi-Fi
Ce protocoale WiFi sunt suportate?
În țările europene, adaptorul WiFi instalat suportă WiFi b/g/n.
Ce setări trebuie configurate în software-ul routerului?
Este necesară efectuarea următoarelor setări ale routerului: 2,4 GHz
activat, WiFi b/g/n, DHCP şi NAT activat.
Ce versiune de WPS este suportată?
WPS 2.0 sau o versiune ulterioară. Consultați documentația din dotarea
routerului.
Există diferențe la utilizarea unui smartphone (sau a unei tablete)
cu sistem de operare Android sau iOS?
Puteți utiliza orice sistem de operare preferați, nu există diferențe.
Pot să utilizez partajarea conexiunii mobile la internet 3G în locul
unui router?
Da, însă serviciile cloud sunt concepute pentru dispozitive conectate
permanent.
Ce verificări trebuie să fac pentru a vedea dacă conexiunea mea la
internetul de la domiciliu este funcțională, iar funcționalitatea fără
fir este activată?
Puteți căuta rețeaua dumneavoastră pe dispozitivul inteligent.
Dezactivați toate celelalte conexiuni de date înainte de a încerca.
Ce verificări trebuie să fac pentru a vedea dacă aparatul este
conectat la rețeaua fără fir de la domiciliu?
Accesați configurația routerului dumneavoastră (consultați manualul
routerului) şi verificați dacă adresa MAC a aparatului apare pe pagina cu
lista de dispozitive fără fir conectate.
Unde pot să găsesc adresa MAC a aparatului?
Pe sticlă există un autocolant pe care sunt afişate adresele SAID şi MAC.
Adresa MAC constă dintr-o combinație de cifre şi litere care începe cu
„88:e7”.
Cum pot verifica dacă funcționalitatea fără fir a aparatului este
activată?
Folosind dispozitivul dumneavoastră inteligent şi aplicația 6th Sense
Live, puteți verifica dacă rețeaua aparatului este vizibilă şi conectată la
cloud.
Există modalități de a împiedica semnalul să ajungă la aparat?
Verificați dacă dispozitivele conectate utilizează întreaga lățime a benzii
de internet.
Asigurați-vă că dispozitivele dumneavoastră conectate la WiFi nu
depăşesc numărul maxim permis de router.
La ce distanță trebuie să se afle routerul de aparat?
În mod normal, semnalul WiFi este suficient de puternic pentru a acoperi
mai multe încăperi, însă contează foarte mult şi materialul din care sunt
construiți pereții. Puteți verifica puterea semnalului amplasând un
dispozitiv inteligent lângă aparat.
Ce pot să fac în cazul în care conexiunea mea fără fir nu ajunge la
aparat?
Puteți utiliza dispozitive speciale pentru a extinde acoperirea WiFi
de domiciliu, precum puncte de acces, repetoare de semnal WiFi sau
adaptoare Powerline (neincluse împreună cu aparatul).
Cum pot afla numele şi parola rețelei mele fără fir?
Consultați documentația din dotarea routerului. De obicei, pe router
există un autocolant care prezintă informațiile de care aveți nevoie
pentru a accesa pagina de setare a dispozitivului, folosind un dispozitiv
conectat.
Cum procedez în cazul în care routerul meu utilizează un canal WiFi
de la vecini?
Faceți tot posibilul ca routerul să utilizeze propriul canal WiFi de
domiciliu.
Ce pot face dacă LED-ul Wi-Fi clipeşte sau dacă aparatul nu poate
să stabilească o conexiune stabilă cu routerul de domiciliu?
Aparatul a fost conectat cu succes la router, dar nu poate să se conecteze
la internet. Pentru a conecta aparatul la internet, trebuie să verificați
setările routerului şi/sau ale purtătorului.
Setările routerului: NAT trebuie să fie activat, paravanul de protecție şi DHCP
trebuie să fie configurate corespunzător. Criptarea parolei suportată: WEP,
WPA, WPA2. Pentru a încerca un tip diferit de criptare, vă rugăm să consultați
manualul routerului.
Setările purtătorului: Dacă furnizorul dumneavoastră de servicii de internet
a stabilit numărul de adrese MAC ce se pot conecta la internet, probabil că
nu veți putea să conectați aparatul la cloud. Adresa MAC a dispozitivului
este identificatorul său unic. Vă rugăm să solicitați furnizorului de internet
informații despre modul de conectare la internet a altor dispozitive decât
computerele.
Cum pot verifica dacă datele sunt transmise?
După configurarea rețelei, opriți alimentarea, aşteptați 20 de secunde,
după care porniți alimentarea aparatului: Verificați dacă aplicația indică
starea UI a aparatului.
Pentru unele setări, durează câteva secunde înainte ca acestea să fie afişate
în aplicație.
Cum să procedez dacă vreau să îmi schimb contul Whirlpool, dar să
păstrez celelalte aparate conectate?
Puteți crea un cont nou, dar nu uitați să eliminați asocierea aparatelor
dumneavoastră la contul vechi înainte de a le asocia contului nou.
Mi-am schimbat routerul, ce trebuie să fac?
Dacă puteți păstra numele şi parola rețelei anterioare pentru noul router,
atunci nu trebuie să faceți nimic, aparatul se va reconecta automat.
În caz contrar, pentru a reconecta aparatul la noua rețea wi-fi, nu
trebuie decât să apăsați „+” în pagina de pornire a aplicației fără elimina
asocierea aparatului şi să urmați instrucțiunile din aplicație.
SUNETE EMISE ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII
În timpul funcționării normale, plitele cu inducție pot emite diverse
sunete, precum șuierat sau scârțâit. De apt, aceste zgomote provin
de la accesoriile pentru gătit şi sunt legate de caracteristicile părților
inferioare ale cratițelor (de exemplu, atunci când părțile inferioare sunt
realizate din straturi diferite de material sau sunt neregulate).
Aceste zgomote pot varia în funcție de tipul de accesorii pentru gătit
folosite şi de cantitatea de alimente conținută şi nu reprezintă un motiv
de îngrijorare.
RO
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă
înregistrați produsul pe www‌.whirlpool.‌eu/‌register .
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
POSTVÂNZARE:
1. Încercați să rezolvați singuri problema, cu ajutorul recomandărilor
din GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECȚIUNILOR.
2. Opriți și puneți din nou în funcțiune aparatul pentru a verifica dacă
defecțiunea persistă.
DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ŞI DUPĂ CONTROALELE
MENŢIONATE, CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT SERVICIU DE
ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE.
Pentru asistență, sunați la numărul de telefon specificat pe certificatul de
garanție sau urmați instrucțiunile de pe site-ul web www‌.whirlpool.‌eu.
Atunci când contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare,
specificați întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecțiunii;
• tipul și modelul exact al aparatului;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
•
numărul de service (numărul care se găsește după cuvântul “Service“
de pe plăcuța cu date tehnice). Numărul de service este indicat, de
asemenea, în certificatul de garanție;
•
•
adresa dumneavoastră completă;
numărul dumneavoastră de telefon
Dacă sunt necesare orice fel de reparații, vă rugăm să contactați un
serviciu de asistență tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea
garanția că se folosesc piese de schimb originale și că reparațiile vor fi
executate corect).
În cazul unei instalări nivelate, apelaţi serviciul de asistenţă tehnică postvânzare pentru a solicita asamblarea kitului de şuruburi 4801 211 00112.
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011378470
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising