Whirlpool | EWDD 7145 W EU/1 | Setup and user guide | Whirlpool EWDD 7145 W EU/1 Упътване за употреба

Whirlpool EWDD 7145 W EU/1 Упътване за употреба
  
 
!
Този символ ви напомня да прочетете
настоящата книжка с инструкции.




 62-63
  
   
 
 
   64
      
   
     
     
  
     
     65
  

EWDD 7145
     
   66-67
  
 
  
 68
  
Бързи всекидневни цикли
 69
  
Çàäàâàíå íà ñóøåíåòî

      70
   
  
 
    
      71
  72
61


! Важно е да съхранявате инструкциите,
за да можете да правите допълнителни
справки по всяко време. В случай че
пералната машина се продаде, преотстъпи
или премести, трябва да се погрижите
инструкциите винаги да я придружават, за
да се предостави информация на новия
собственик за работата и съответните
предупреждения.
! Прочетете внимателно инструкциите:
защото съдържат важна информация за
монтажа, използването и безопасността.
измерен върху работната повърхност, не
трябва да надвишава 2°.
Точното нивелиране позволява машината
да бъде стабилна и да се избягват
вибрациите, шумът и преместването й
по време на работа. Когато настилката
е мокет или килим, регулирайте така
крачетата, че под пералната машина да
остане достатъчно място за вентилация.
Разопаковане и нивелиране
Свързване на маркуча към
водопроводната мрежа
Разопаковане
1. Разопаковайте пералната машина.
2. Проверете дали пералната машина не
е повредена при транспортирането. Ако е
повредена, не я свързвайте, а се обърнете
към продавача.
3. Свалете
4-те винта за
предпазване
при транспорт
и гумичката със
съответната
втулка, поставени
от задната страна
(виж показаното на
фигурата).
4. Затворете отворите с предоставените
пластмасови капачки.
5. Съхранете всички части: за да се
монтират отново при необходимост
пералната машина да бъде
транспортирана.
! Опаковъчният материал не е детска играчка.
Нивелиране
1. Монтирайте
пералната машина
на равен и твърд
под, без да я
опирате в стени,
мебели и др.
2. Ако подът
не е идеално
хоризонтален,
компенсирайте
неравностите, като
отвиете или завиете предните крачета
(виж фигурата); ъгълът на наклона,
62
Хидравлични и електрически
връзки
1. Свържете
захранващия маркуч,
като го завиете към
крана за студената
вода с накрайник с
газова резба 3/4 (виж
фигурата).
Преди да го
свържете, източете
водата, докато се
избистри.
2. Свържете
маркуча за
студената вода към
пералната машина,
като го завиете
към специалния
щуцер, разположен
от задната страна,
горе вдясно (виж
фигурата).
3. Внимавайте маркуча да не се прегъва и
притиска.
! Налягането по водопроводната мрежа
трябва да бъде в границите, указани
в таблицата „Технически данни” (вж.
следващата страница).
! Ако дължината на захранващия
маркуч не е достатъчна, се обърнете
към специализиран магазин или към
оторизиран техник.
! Никога не използвайте вече употребяван
маркуч.
! Използвайте тези, което са доставени с
пералната машина.
Свързване на маркуча за мръсната вода
Свържете маркуча
за мръсната
вода, без да го
прегъвате, към
канализационната
65 - 100 cm
тръба или към
тръбата за
отвеждане в стената,
разположени на
височина между 65 и
100 см от пода, или
го подпрете на ръба на мивката или ваната,
! Кабелът не трябва да бъде огънат или сплескан.
! Захранващият кабел трябва да се
подменя само от оторизирани техници.
Внимание! Фирмата отхвърля всякаква
отговорност в случаите, в които тези
норми не се спазват.
Първо пране
След инсталиране и преди употреба
включете един цикъл на изпиране
с перилен препарат, но без дрехи,
задавайки програма 11.
Òåõíè÷åñêè äàííè
Като алтернатива
окачете отходния
маркуч за водата в
края на мивката или
ваната, свързвайки
водача
(можете
да го получите от
Вашия сервизен
център) към крана
(вж. фигура).
Свободният край на маркуча за мръсната
вода не трябва да бъде потопен във водата.
! Не се препоръчва използването на
удължителни маркучи. Ако е необходимо,
удължителят трябва да има същия диаметър
като оригиналния и да не надвишава 150 см.
Ìîäåë
EWDD 7145
Ðàçìåðè
øèðèíà
59,5 ñì
âèñî÷èíà 85 ñì
äúëáî÷èíà 53,5 ñì
Âìåñòèìîñò
Îò 1 äî 7 êã çà ïðàíå
Îò 1 äî 5 êã çà ñóøåíå
Свързване към електрическата мрежа
Преди да свържете щепсела в контакта,
проверете дали:
• контактът е заземен съгласно
действащите стандарти;
• контактът може да поеме максималната
мощност на натоварване на машината,
указана в таблицата с техническите
данни (виж следващата страница);
• захранващото напрежение е в границите
на указаното в таблицата с техническите
данни (виж следващата страница);
• контактът отговаря на щепсела на
пералната машина. В противен случай
заменете щепсела или контакта.
! Пералната машина не се монтира на
открито, дори под навес, защото е много
опасно да се остави на влиянието на
атмосферните условия.
! За монтираната перална машина
електрическият контакт трябва да бъде
лесно достъпен.
! Не използвайте удължители или разклонители.
Ñêîðîñò íà
öåíòðîôóãàòà äî 1400 îáîðîòà/ìèíóòà
òàáåëêàòà ñ
Åëåêòðè÷åñêî Âèæ
õàðàêòåðèñòèêèòå,
çàõðàíâàíå
ïîñòàâåíà íà ìàøèíàòà
Çàõðàíâàíå ñ
âîäà
Изпитвателни
програми
съгласно
Директива
EN 50229
ìàêñèìàëíî íàëÿãàíå
1 ÌÐà (10 bar)
ìèíèìàëíî íàëÿãàíå
0,05 ÌÐà (0,5 bar)
îáåì íà êàçàíà 58 ëèòðà
Ïðàíå: ïðîãðàìà
10; òåìïåðàòóðà 60°;
èçâúðøåíà ñ 7 êã ïðàíå.
Ñóøåíå: изберете
програма за сушене
„15“ и задайте степен на
сушене „ “, за двете
зареждания. Първото
сушене трябва да се
извърши с номинално
тегло на прането.
Ïåðàëíàòà ìàøèíà
ñúîòâåòñòâà íà ñëåäíèòå
Åâðîïåéñêè äèðåêòèâè:
- EMC 2014/30/EU
(çà åëåêòðîìàãíèòíà
ñúâìåñòèìîñò)
- 2012/19/EU - (WEEE)
- LVD 2014/35/EU (çà
íèñêî íàïðåæåíèå)
63

  

Спиране на водата и изключване
на електрозахранването
• Затваряйте крана за вода след всяко
изпиране. По този начин се ограничава
износването на хидравличната инсталация
на пералната машина и се ограничава
опасността от течове.
• Изключвайте щепсела от електрическото
захранване, когато почиствате пералната
машина и по време на работи по поддръжката.
Почистване на пералната машина
Външната част и гумените части могат да се
почистват с кърпа с хладка вода и сапун. Не
използвайте разтворители или абразивни
препарати.
Почистване на чекмеджето за
перилните препарати
Извадете чекмеджето
с повдигане и
изтегляне навън (виж
фигурата).
Измийте го под
течаща вода. Това
почистване трябва да
се извършва често.
Поддръжка на люка и на барабана
• Оставяйте люка винаги открехнат за
избягване образуването на неприятни
миризми.
Почистване на помпата
Пералната машина е окомплектована със
самопочистваща се помпа, която няма
нужда от поддръжка. Възможно е обаче
малки предмети (монети, копчета) да
попаднат във филтъра, който предпазва
помпата и се намира в долната й част.
! Уверете се, че цикълът на пране е завършил,
и изключете щепсела от контакта.
За достъп до филтъра:
1. свалете панела
в предната част на
пералната машина с
помощта на отвертка
(вж. фигура);
64
2. отвийте капачката,
к ато я завъртите
в посока, обратна
на часовниковата
стрелка (виж
фигура): нормално
е да изтече малко
вода;
3. почистете внимателно отвътре;
4. завийте отново капачката;
5. затворете отново панела, като, преди да
го избутате към пералнята, се уверите, че
сте поставили правилно закрепващите куки
в специалните водачи.
Проверка на маркуча за студената
вода
Проверявайте маркуча за студената вода
поне веднъж годишно. Да се замени, ако
е напукан и нацепен, защото по време
на изпиране голямото налягане може да
предизвика внезапно спукване.
! Никога не използвайте вече употребяван
маркуч.
   

! Пералната машина е проектирана и произведена
в съответствие с международните норми за
безопасност. Предупрежденията тук са продиктувани
по причини за безопасност и трябва да се четат
внимателно.
Общи предохранителни мерки
• Този уред е предназначен изключително за
домашна употреба.
• Този уред може да бъде използван от
деца
над 8 години и лица с ограничени физически,
сетивни или умствени способности, или с
недостатъчен опит и познания, ако те са
наблюдавани или инструктирани относно
използването на уреда от лице, отговорно за
тяхната безопасност и разбират опасностите,
свързани с употребата на уреда. Децата не
трябва да си играят с уреда. Поддръжката и
почистването не трябва да се извършват от
деца без надзор.
– Не сушете неизпрани дрехи.
– Преди сушене на дрехи, замърсени с
готварско олио, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за почистване на
петна, терпентин, восък и съставки за
почистването му, те трябва да бъдат
изпрани в топла вода с по-голямо
количество перилен препарат.
– Предмети като експандирана гума
(латексова пяна), шапки за баня,
текстилни непромокаеми материали,
едностранно гумирани артикули и
дрехи или възглавници с части от
латексова пяна не трябва да се сушат в
сушилнята.
– Използването на омекотители
или подобни препарати трябва
да се извършва в съответствие с
инструкциите на производителя.
– Краят на цикъла на сушене се
изпълнява без нагряване (цикъл на
охлаждане), за да се гарантира, че
дрехите няма да се повредят.
ВНИМАНИЕ: Никога не спирайте
сушилнята преди края на програмата за
сушене. В такъв случай бързо извадете
всички дрехи и ги прострете, за да се
охладят бързо.
• В случай на повреда по никакъв повод не достигайте
до вътрешните механизми в опити за ремонт.
• Винаги контролирайте децата да не се доближават
до работещата машина.
• Преместването да се извършва внимателно от
двама или трима души. Никога от сам човек,
защото пералната машина тежи много.
• Преди да заредите машината, проверете дали
барабанът е празен.
• По време на сушенето, люка се нагрява.
• Не сушете дрехи които са чистени
с запалими разтворители (напр.
трихлоретилен).
• Не сушете дрехи, съдържащи гума или
други еластомери.
• Проверявайте крана за вода да е винаги отворен
при сушене.
• Децата под 3-годишна възраст трябва
да бъдат държани далеч от сушилнята,
ако не са под постоянен надзор.
• Извадете всички предмети, като запалки
и кибрити, от джобовете.
Рециклиране
• Унищожаване на опаковъчния материал: спазвайте
местните норми – по този начин опаковъчният
материал може да се рециклира.
• Европеиската директива 2012/19/EU - WEEE за
отпадъците от електрическо и електронно оборудване
предвижда домакинските електроуреди да не се
изхвърлят заедно с обичайните твърди градски
отпадъци. Извадените от употреба уреди трябва да
бъдат събирани отделно с цел да бъде увеличен
делът на подлежащите на повторна употреба и
рециклиране материали, от които са направени, както
и да бъдат избегнати евентуални вреди за здравето
и околната среда. Символът “зачеркнато кошче” е
поставен върху всички продукти, за да напомня за
задължителното разделно събиране.
За допълнителна информация относно правилното
изваждане от употреба на домакинските
електроуреди, интересуващите се могат да се
обърнат към службата за събиране на отпадъци
или към дистрибуторите.
• Не докосвайте машината, когато сте боси или с
мокри или влажни ръце или крака.
• Изключвайте от контакта, като хващате за
щепсела, а не като дърпате кабела.
• Не докосвайте маркуча за мръсната вода, защото
може да достигне високи температури.
• Никога не отваряйте люка със сила: защото може
да се повреди механизмът за безопасност, който
предпазва от случайно отваряне.
65

    
   

  
  

  


 

 




  


     
      
    
      

     
       

     
    
       
Ïðîãðàìàòîð ÑÓØÅÍÅ: çà äà çàäàäåòå æåëàíîòî
ñóøåíå (âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).
    
      

    
        
         
      
     
       
      
    
66

 


 


 
Ïðîãðàìàòîð
ÑÓØÅÍÅ
       
       
     
    
      
        

    
      

       
       
    
      
     
         
 
        
      
   
       
       
      
        
      ONOFF 
     
Потребление в режим „Off“: 0,5 W
Потребление в режим „On“: 8 W
 
    

  
    
        
      
      


/   
Ñóøåíå
  
     

      
       
    
        
       
   
     
       
  
   
      
        
     
           
       
    
FINE
END
Бележка: при завършване на цикълът сушене,
програматорът СУШЕНЕ трябва да се постави на
позиция “0”.
  
1.               
              

2.       
3.      
4.      
5. Çàäàâàíå íà ñóøåíåòî, àêî å íåîáõîäèìî (âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).
6.            
7.    
8.           
               
    
9.      
     
                
      
67


Òàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå
Èêîíà

Îïèñàíèå íà ïðîãðàìàòà
Ìàêñ.
òåìï.
(°C)

Ìàêñ.

ñêîðîñò
Ñóøåíå
(îáîðîòè â
 ìèíóòà)


-  




40°
1000



7
2 Синтетика 59’
30°
1000



3,5
3 Ежедневно 45’
4 Пране и сушене 90’
5 Пране и сушене 45’
Special
40°
30°
30°
1200
1200
1400









3,5
2
1
6  2      
1400



7
7
1000



3
800
600
1400
1400












2
3,5
7
7
1400



7
1400
1400
0
-




-

-
7
7
7
5
3
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
40°
(Max.60°)
40°
Синтетика:
(Max.60°)
Вълнени тъкани: за вълна, кашмир и т.н.
40°
Спортно облекло
40°
60°
E  1      
40°
E       
60°
Бели:      
(Max.90°)
Partial



 “”
 “ ”
         

EVERYDAY FAST
1 Смесено Цветно 59’
Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е приблизително изчислена въз основа на
стандартните условия. Реалното времетраене може да варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане
на водата при пълнене, температура на въздуха в помещението, количество перилен препарат, количество, вид и тегло на прането,
допълнително избрани опции.
   
          10    
       6    
Бързи всекидневни цикли
Пълен набор от бързи програми за изпиране при максимално зареждане на пералната машина с най-често
използваните видове тъкани и за отстраняване на най-често срещания тип ежедневно замърсяване за по-малко от
1 час.
Смесено Цветно 59’: за едновременно изпиране на смесено и цветно пране.
Синтетика 59’: специално за изпиране на синтетични тъкани. При наличие на по-упорито замърсяване температурата
може да бъде увеличена до 60° и да се използва и перилен препарат на прах.
Ежедневно 45’: кратък цикъл, предназначен за изпиране на деликатно памучно пране.
68

  
           
           
             
   
! Изключение: с избиране на програма 6 температурата може да се повиши до 60°.
! Изключение: с избиране на програма 7 температурата може да се повиши до 60°.
! Изключение: с избиране на програма 11 температурата може да се повиши до 90°.
Çàäàâàíå íà ñóøåíåòî
Ïðè çàâúðòàíå íà ïðîãðàìàòîð ÑÓØÅÍÅ ñå çàäàâà æåëàíèÿò òèï ñóøåíå. Ïðåäâèäåíè ñà äâå âúçìîæíîñòè:
A - Âúç îñíîâà íà âðåìåòî: îò 40 äî 180 ìèíóòè.
B - Âúç îñíîâà íà ñòåïåíòà íà âëàæíîñò íà èçñóøåíèòå äðåõè:
Гладене
: Препоръчва се за дрехи, които по-късно ще се гладят. По-голямата степен на влажност омекотява
гънките и улеснява тяхното отстраняване.
Закачалка
: идеално сушене за дрехи, които не изискват пълно изсушаване.
Гардероб : подходящо сушене за дрехи, които ще се приберат направо в гардероба, без да се гладят.
Àêî ïî èçêëþ÷åíèå ïðàíåòî, êîåòî òðÿáâà äà áúäå èçïðàíî è èçñóøåíî, íàäõâúðëÿ ïðåäâèäåíîòî ìàêñèìàëíî
êîëè÷åñòâî (âæ. òàáëèöàòà íà ïðîãðàìèòå), èçâúðøåòå èçïèðàíåòî è ñëåä êàòî ïðîãðàìàòà å çàâúðøèëà,
ðàçäåëåòå ïðàíåòî è âúðíåòå åäíà ÷àñò â áàðàáàíà. Íà òîçè åòàï ñëåäâàéòå óêàçàíèÿòà çà èçâúðøâàíå íà ”Ñàìî
ñóøåíå”. Ïîâòîðåòå ñúùèòå îïåðàöèè çà îñòàíàëàòà ÷àñò îò ïðàíåòî.
Ñàìî ñóøåíå
Îò ïðîãðàìàòîðà èçáåðåòå äàäåíî ñóøåíå (15-16) âúç îñíîâà íà òèïà òúêàí. Âúçìîæíî å ñúùî òàêà íèâîòî èëè
âðåìåòî íà æåëàíîòî ñóøåíå äà ñå çàäàäå îò Ïðîãðàìàòîð ÑÓØÅÍÅ.

              
  
    
      
         

-                
   
-             
               
 
               
                 
       
Extra Wash
За силно замърсено пране активирайте опция Extra Wash , където е съвместима. С избора на тази опция
цикълът автоматично съобразява всички параметри на изпиране, като преминава на по-продължителен цикъл.
Опцията запазва температурата непроменена, докато центрофугата автоматично се увеличава до максималната
степен. Потребителят винаги може да пренастрои центрофугата на желаната степен.
Ñ íàòèñêàíåòî íà òîçè áóòîí ñå íàìàëÿâà ñêîðîñòòà íà öåíòðîôóãàòà.
69

  
  

Чекмедже за перилните препарати
Добрият резултат от прането зависи и от правилното
дозиране на перилните препарати. с предозиране не се
пере по-ефикасно, а това води до отлагане на налепи
по вътрешната страна на пералната машина и до
замърсяване на околната среда.
! Не използвайте препарати за ръчно пране, защото
образуват много пяна.
! Използвайте прахообразни перилни препарати за
бели памучни тъкани за предпране и за пране при
температура над 60°C.
! Уверете се, че следвате указанията, посочени върху
опаковката на перилния препарат.
Изтеглете чекмеджето за
перилните препарати и
изсипете праха за пране и
допълните препарати по
следния начин.
1
2
3
! Не поставяйте препарат в  1.
! Детергентът трябва да се постави само в 
2.
отделение 2: Препарат за пране (на прах или течен)
Течният препарат се изсипва преди включването на
машината.
отделение 3: Допълнителни препарати (омекотител и др.)
Омекотителят не трябва да излиза извън решетката.
Бележка: В случай на използване на „перилен препарат
на таблетки“ винаги се препоръчва спазването на
указанията на производителя.
Подготвяне на прането
• Разпределете прането съобразно:
- типа на тъканите/символа върху етикета.
- цветовете: отделете цветните от белите дрехи.
• Изпразнете джобовете и проверете копчетата.
• Не надвишавайте указаните стойности в „Таблица с
програмите“, отнасящи се за теглото на сухото пране.
Колко тежат дрехите за пране?
1 чаршаф 400-500 г
1 калъфка 150-200 г
1 покривка 400-500 г
1 хавлия 900-1200 г
1 кърпа 150-250 г
Ñïåöèôè÷íî ïðàíå
Ïðàíå & Ñóøåíå 90’: цикълът гарантира
ефективност при пране и сушене на зареждане от
2 кг при 90’   Гладене; за по-голямо зареждане
продължителността на цикъла се увеличава, за да се
гарантира ефективността на цикъла.
Ïðàíå & Ñóøåíå 45’ (програма 5): е създадена за
пране и сушене на леко замърсени дрехи за кратко
време. При избор на този режим може да се изпере и
изсуши пране до 1кг само за 45 минути   Гладене.
За постигане на оптимални резултати използвайте
течен перилен препарат. Предварително обработвайте
маншетите, яките и петната.
70
Вълнени тъкани:   8    
        
     
   
    
    2  
Спортно облекло: цикълът е подходящ за изпиране
на цялата спортна екипировка заедно, включително
на хавлията за фитнес, като тъканите се запазват
(спазвайте указанията, посочени на етикетите).
Система за измерване на товара
Преди всяко центрофугиране, с цел избягване
на прекалени вибрации и за равномерно
разпределяне на товара, барабанът се завърта
с малко по-висока от тази при прането скорост.
Ако след направените последователни опити
товарът все още не е перфектно разпределен,
машината извършва центрофугиране при скорост,
по-ниска от предвидената. При наличие на
прекален дебалансиране пералнята извършва
разпределението вместо центрофугата. За
улесняване на по-доброто разпределение на товара
и правилното му балансиране се препоръчва да се
смесват дрехи за пране с големи и малки размери.
   
 
                 
               
  

      
    
           
    
   
    





    
     
     
     
          
 
     
         
         
 
      
     
   
      
   
 
               

            
      
          
        
         
          
          
      
     

          
 
        
    
    
 
          
       
          
  
          
         
   
          
  
   
     
   
     
  
         
     
         

    
          
          
   
     
  
  
           
    
   
     
           
      
71

 

      
              
          
              
 
!       

   
    
   
               
      
72
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising