Whirlpool | AKR 562 IX | Instruction for Use | Whirlpool AKR 562 IX Uživatelská příručka

Whirlpool AKR 562 IX Uživatelská příručka
DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI
VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ.
Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst a vždy se podle nich řídit.
Toto je výstražný symbol týkající se bezpečnosti, který upozorňuje uživatele a jiné osoby na potenciální nebezpečí.
Před všemi zprávami týkajícími se bezpečnosti bude uveden výstražný symbol a následující pojmy:
NEBEZPEČÍ:
označuje nebezpečnou situaci, kde nedodržení správného postupu způsobí těžká zranění osob.
VAROVÁNÍ:
označuje nebezpečnou situaci, kde nedodržení správného postupu může způsobit těžká zranění osob.
Všechny zprávy týkající se bezpečnosti specifikují potenciální nebezpečí/výstrahu, na něž se odvolávají, a označují, jak předejít nebezpečí poranění, škodám a
zásahům elektrickým proudem způsobeným nesprávným použitím spotřebiče. Dodržujte přísně následující pokyny:
• Insalaci nebo údržbu musí provádět kvalifikovaný technik v souladu s pokyny výrobce a při dodržení platných místních bezpečnostních předpisů. Neopravujte
nebo nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití.
• Před provedením jakéhokoli zákroku spojeného s instalací musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
• Uzemnění spotřebiče je povinné. (U odsavačů v II. třídě to není možné)
• Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby bylo umožněno připojení spotřebiče k elektrické zásuvce.
• Netahejte za napájecí kabel spotřebiče, jestliže ho chcete odpojit od zásuvky elektrického proudu.
• Po ukončení instalace již nesmějí být elektrické součásti uživateli přístupné.
• Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými částmi těla a nepoužívejte ho, když jste naboso.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby bez patřičných znalostí a
zkušeností, s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná osoba odpovědná za jejich bezpečnost.
• Nepoužívejte ani nevyměňujte žádnou část odsavače, s výjimkou případu, kdy je to výslovně doporučeno v návodu. Všechny další služby údržby smí provádět
pouze oprávněný technik.
• Při provrtání stěny dejte pozor, abyste nepoškodili elektrické přípoje a/nebo potrubí.
• Vzduchové kanály musí být vždy odvedeny do venkovního prostředí.
• Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé nevhodným použitím nebo nesprávným nastavením ovladačů.
• Stálá údržba a čištění zaručují dobrý provoz a výkon spotřebiče. Odstraňujte často nečistoty ze zašpiněných povrchů, aby se předešlo hromadění mastnoty. Filtr
často vyjímejte a čistěte nebo vyměňujte.
• Pod odsavačem nepřipravujte jídla na otevřeném plameni (flambovaná). Otevřený plamen by mohl způsobit požár.
• Odváděný vzduch se nesmí odvádět do potrubí používaného k odvádění spalin plynových nebo jiných spalovacích zařízení, ale musí mít samostatný výstup.
Musí být dodržovány všechny státní normy týkající se vypouštění vzduchu v souladu s čl. 7.12.1 normy CEI EN 60335-2-31.
• Jestliže je odsavač par používán současně s jinými přístroji na plyn nebo jiná paliva, záporný tlak v místnosti nesmí být vyšší než 4 Pa (4x 10-5 barů). Z tohoto
důvodu je nutné zajistit vhodné větrání místnosti.
• Při smažení jídel nenechávejte pánev bez dozoru, protože olej na smažení by se mohl vznítit.
• Dříve než se dotknete žárovek si ověřte, zda jsou vychladlé.
• Nepoužívejte nebo nenechávejte odsavač bez správně nasazených žárovek, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Odsavač par není opěrnou plochou, proto na něj nepokládejte předměty a ani ho nepřetěžujte.
• Při všech pracích spojených s instalací a údržbou používejte pracovní rukavice.
• Spotřebič není vhodný k používání ve venkovním prostředí.
Likvidace starých elektrospotřebičů
• Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelného nebo znovu použitelného materiálu. Jeho likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy pro
odstraňování odpadů. Před likvidací spotřebič znehodnoťte odříznutím elektrického přívodního kabelu.
• Další informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci elektrospotřebičů získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v
obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD K POUŽITÍ
CZ11
INSTALACE
Po vybalení spotřebiče zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození při přepravě. V případě problémů kontaktujte prodejce nebo servisní středisko. Kvůli případnému
poškození doporučujeme, abyste vyjmuli spotřebič z polystyrolu pouze před instalací.
PŘÍPRAVA K INSTALACI
VAROVÁNÍ:
spotřebič o nadměrné váze; přemísťování a instalace odsavače musí být provedeny dvěma nebo více osobami..
Minimální vzdálenost mezi plochou varné desky a spodní hranou odsavače par nesmí být u elektrických sporáků menší než 50 cm a u plynových nebo
kombinovaných sporáků menší než 65 cm.
Před instalací kromě toho zkontrolujte vzdálenosti uvedené v návodě k použití varné desky.
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí v síti. Štítek je umístěn uvnitř odsavače par a lze ho vidět po vyjmutí tukového filtru.
Případnou výměnu napájecího kabelu (typ H05 RR- F3 x 1,5 mm) smí provádět pouze odborně vyškolení pracovníci. Obraťte se na autorizovaná servisní střediska.
Jestliže je odsavač par vybaven zástrčkou, připojte ho k snadno přístupné zásuvce odpovídající platným normám. Pokud není vybaven zástrčkou (přímé napojení do
sítě), nebo zásuvka není umístěna na snadno přístupném místě, použijte dvoupólový vypínač odpovídající platným předpisům, který zajistí úplné odpojení od sítě v
případě přepětí kategorie III v souladu s instalačními předpisy.
VŠEOBECNÉ POKYNY
Před prvním použitím
Odstraňte z příslušenství obalové materiály z kartonu, plastové sáčky a samolepicí štítky.
Zkontrolujte, zda odsavač par nebyl při přepravě poškozen.
Při použití
Nepokládejte na spotřebič těžké předměty, protože by ho mohly poškodit.
Nevystavujte spotřebič přímému působení atmosferických vlivů.
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Likvidace obalu
Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním znakem (
zlikvidovány v souladu s normami stanovenými místními úřady.
). Různé části obalu nesmějí být vyhozeny do okolního prostředí, ale musí být
Likvidace spotřebiče
Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).
-
Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by
nevhodnou likvidací tohoto spotřebiče mohlo dojít.
-
Symbol
na výrobku nebo k němu přiložených dokladech udává, že tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je ho nutné
odevzdat do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
CZ12
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Spotřebič nefunguje:
• Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu a zda je spotřebič připojený k elektrické síti.
• Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte, abyste ověřili, zda porucha trvá.
Odsavač par neodsává dostatečně:
• Zkontrolujte, zda rychlost odsávání je správná;
• Zkontrolujte, zda jsou filtry čisté;
• Zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupy vzduchu;
Nesvítí žárovka:
• Zkontrolujte, zda není třeba vyměnit žárovku;
• Zkontrolujte, zda je žárovka správně namontovaná.
SERVIS
Než se spojíte se servisem:
1. Přesvědčte se, zda nemůžete odstranit problém sami kontrolou jednotlivých bodů uvedených v části "Jak odstranit poruchu".
2. Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte, abyste si ověřili, zda porucha trvá.
Jestliže i po provedených kontrolách porucha dál trvá, zavolejte do nejbližšího servisu.
Sdělte:
• druh poruchy;
• správný model spotřebiče;
• servisní číslo (číslo, které se nachází za slovem SERVICE na typovém šítku umístěném uvnitř spotřebiče). Servisní číslo je též uvedeno v záručním listě;
• svoji úplnou adresu;
• své telefonní číslo;
Jestliže je oprava nutná, obraťte se na autorizované servisní středisko, (které je zárukou použití originálních náhradních dílů a správné opravy).
ČIŠTĚNÍ
VAROVÁNÍ
- K čištění nepoužívejte parní čističe.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte korosivní nebo brusné čisticí prostředky. Pokud by nedopatřením některý z těchto výrobků přišel do styku se
spotřebičem, očistěte ho okamžitě vlhkým hadříkem.
•
Vyčistěte povrchy navlhčeným hadříkem. Jsou-li velmi zašpiněné, přidejte do vody několik kapek čisticího prostředku na nádobí. Vysušte suchým hadříkem.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte houbičky s brusným povrchem, drátěnky nebo kovové škrabky. Jejich používání může vést časem k poškození
smaltových povrchů.
•
K čištění spotřebiče používejte speciální čisticí prostředky a dodržujte pokyny výrobce.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: čistěte filtry alespoň jednou za měsíc, abyste odstranili zbytky olejů a tuků.
CZ13
ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ:
- použijte ochranné rukavice.
- odpojte spotřebič od elektrické sítě.
TUKOVÉ FILTRY
Kovový tukový filtr má omezenou životnost a je nutné ho jednou měsíčně umýt v dřezu nebo v myčce při
krátkém mycím cyklu s nízkou teplotou. Mytím v myčce může tukový filtr zmatovět, ale jeho filtrační výkon se
tím nesníží.
Zatáhněte za držadlo k vyjmutí filtru.
Po umytí a osušení tukový filtr opačným postupem nasaďte.
VÝMĚNA HALOGENOVÝCH ŽÁROVEK
UPOZORNĚNÍ:
1.
2.
3.
4.
- Používejte pouze halogenové žárovky max. 20 W G4.
Odsavač odpojte od elektrické sítě.
Použijte malý šroubovák nebo jiný vhodný nástroj jako šetrnou páku v blízkosti tří uvedených bodů a
sejměte kryt osvětlení.
Poškozenou žárovku vyjměte z objímky a vyměňte za novou.
Kryt osvětlení opět zavřete (musí zapadnout).
UHLÍKOVÝ FILTR
(pouze pro modely s filtračním provedením).
Uhlíkový filtr je nutné umýt jednou za měsíc v myčce při nejvyšší teplotě běžným mycím prostředkem pro myčky. Doporučujeme mýt v myčce pouze filtr bez dalšího
nádobí.
Po umytí musíte uhlíkový filtr sušit v troubě při 100° C po dobu 10 minut, aby došlo k jeho opětovné aktivaci.
Uhlíkový filtr vyměňujte každé 3 roky.
Nasazení uhlíkového filtru:
1. Vyjměte tukový filtr.
2. Vyjměte rám držáku filtru otočením knoflíků " g " o 90°.
3. Namontujte uhlíkový filtr " i " dovnitř rámu držáku filtru " h ".
Při opětovné instalaci rámu držáku filtru a tukového filtru postupujte v opačném pořadí.
CZ14
MATERIÁL V PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ze sáčků vytáhněte všechny díly. Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti.
• Sestavený odsavač par s motorem, žárovkami a instalovanými filtry.
• 1 držák komínů
• 1 držák odsavače
• Návod k montáži a použití
• 1 montážní deska
• 1 - adaptér Torx T10
• 1 - adaptér Torx T20
• 1 klapka
• 6 hmoždinek Ř 8 mm
• 6 šroubů Ř 5x45
• 2 šrouby Ř 2,9x6,5
• 2 šrouby Ř 3x9
INSTALACE - PŘÍPRAVA K MONTÁŽI
Odsavač byl zkonstruován k instalaci a použití ve dvou modelech, s vnějším odsáváním a s filtrem.
Model s odsáváním
Výpary jsou odsávány a odváděny ven pomocí odtahové trubky (není součástí dodávky), která se připevňuje na spojovací přírubu na odsavači.
Podle typu zakoupené odtahové trubky zajistěte vhodné připevnění na spojovací přírubu odtahu vzduchu.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: je-li uhlíkový filtr/-y již nasazen, odstraňte ho/je.
Model s filtrem
Vzduch se filtruje průchodem přes uhlíkový filtr/-y a znovu odvádí do okolního prostředí.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda může vzduch dobře obíhat.
Jestliže odsavač není vybaven uhlíkovým filtrem/-y, je nutné ho/je před použitím objednat a instalovat.
Odsavač by se měl instalovat v dostatečné vzdálenosti od silně znečištěných míst, oken, dveří a zdrojů tepla.
Odsavač je vybaven veškerým materiálem nutným k instalaci na většinu stěn nebo stropů. Poraďte se přesto s kvalifikovaným technikem o jejich vhodnosti pro daný
typ stěny nebo stropu.
INSTALAČNÍ ROZMĚRY
Boční závěsné skříňky
65 cm (plynové nebo kombinované sporáky)
min. 900 mm
Boční závěsné skříňky
středová čára
50 cm (elektrické sporáky)
povrch kuchyňské linky
CZ15
INSTALACE - NÁVOD K MONTÁŽI
Před zahájením instalace vytáhněte z odsávače tukový filtr/tukové filtry a rám na uhlíkové filtry podle pokynů v příslušných odstavcích k údržbě.
Dále uvedené pokyny v číselném pořadí odkazují na obrázek s číselným označením, který najdete na další stránce.
1. Tužkou nakreslete na stěně čáru až ke stropu odpovídající středové čáře.
2. vyřízněte montážní desku podle čáry H6 a přiložte děrovací schéma (připevněte ho lepicí páskou): svislá středová čára vytištěná na děrovacím schématu musí
odpovídat středové čáře nakreslené na zdi a dolní okraj děrovacího schématu musí odpovídat dolnímu okraji odsavače.
3. Držák položte na děrovací schéma tak, aby odpovídal vyčárkovanému obdélníku, vyznačte dva vnější otvory a vyvrtejte je, děrovací schéma sejměte, do
vyvrtaných otvorů vložte 2 hmoždinky a držák odsavače upevněte 2 šrouby.
4. Odsavač par zavěste na držák.
5. Upravte vzdálenost odsavače od stěny.
6. Upravte vodorovný sklon odsavače.
7. Zevnitř digestoře vyznačte tužkou 2 otvory ke konečnému upevnění odsavače.
8. Odsavač par opět sejměte z držáku.
9. Vyvrtejte otvory (Ř 8 mm).
10. Zasuňte 2 hmoždinky.
11. Na stěnu přiléhající ke stropu položte podpůrnou konzolu komína G (malá dírka na konzole musí odpovídat čáře vyznačené předtím na stěně - postup 1).
Vyvrtejte 2 otvory (Ř 8 mm) a vložte 2 hmoždinky do zdi.
12. Připevněte 2 šrouby.
13. Odsavač zavěste na dolní držák.
14. Odsavač pak připevněte ke stěně pomocí 2 šroubů.
15. Připojte odtahovou trubku par ke spojovací přírubě B , trubka směřuje ven (nasávací provedení), nebo směrem ke klapce (filtrační provedení)
Klapka F se připojí k podpůrné konzole komína G 2 šrouby.
16. Proveďte elektrické připojení.
17. Nasaďte komíny do příslušného místa nad odsavačem par tak, aby úplně zakryly nasávací sestavu.
18. Vytáhněte horní část a připevněte je nahoře 2 šrouby (18a) k držáku komína G (18b).
Rám na uhlíkový filtr a tukový filtr/filtry namontuje zpět.
Zkontrolujte správné fungování odsavače podle části Popis a použití odsavače.
CZ16
CZ17
POPIS A POUŽITÍ ODSAVAČE
1.
2.
3.
4.
Ovládací panel.
Tukové filtry.
Halogenové žárovky.
Teleskopický komín.
Ovládací panel
a. Tlačítko ZAP/VYP
b. Tlačítko ZAP/VYP motoru a volby minimální rychlosti (nasávacího výkonu)
c. Tlačítko volby střední rychlosti (nasávacího výkonu)
d. Tlačítko volby maximální rychlosti (nasávacího výkonu)
a
CZ18
b
c
d
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising