Whirlpool | WHG 96 AM X | Instruction for Use | Whirlpool WHG 96 AM X instrukcja

Whirlpool WHG 96 AM X instrukcja
PL
Instrukcja użytkowania i konserwacji
WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Ta instrukcja jest również dostępna na stronie: docs.whirlpool.eu.
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB JEST BARDZO WAŻNE
Ta instrukcja i samo urządzenie zawierają ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, które należy
przeczytać i których należy zawsze przestrzegać.
Ten symbol (uwaga) informuje o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa użytkownika i innych osób.
Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem oraz następującymi
oznaczeniami:
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie
prowadzi do powstania poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE:
oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie
może prowadzić do powstania poważnych obrażeń ciała.
Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego zagrożenia oraz informują,
w jaki sposób zmniejszyć ryzyko obrażeń, szkód oraz porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi
urządzenia. Należy przestrzegać poniższych instrukcji:
• Prace montażowe i konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego technika,
zgodnie z instrukcjami producenta i obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w
instrukcji obsługi.
• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie należy odłączyć od zasilania
elektrycznego.
• Urządzenie należy obowiązkowo uziemić. (Niewymagane dla okapów klasy II, oznaczonych symbolem
na tabliczce znamionowej).
• Przewód zasilający musi mieć odpowiednią długość, aby umożliwić podłączenie urządzenia do sieci
elektrycznej.
• Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód.
• Po zakończeniu montażu użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych
urządzenia.
• Nie należy dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała ani obsługiwać go boso.
• Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej bądź z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą tylko pod
nadzorem lub jeżeli zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i jeśli są świadome
niebezpieczeństw z tym związanych. Nie należy pozwalać, by urządzeniem bawiły się dzieci. Czyszczenie i
konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są one nadzorowane przez dorosłych.
• Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w
instrukcji obsługi. Uszkodzone części muszą być wymieniane na oryginalne części zamienne. Pozostałe
czynności serwisowe i konserwacyjne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
• Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
PL1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Podczas wiercenia przez ścianę lub sufit należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić połączeń
elektrycznych i/ lub rur.
Kanały wentylacyjne muszą odprowadzać powietrze na zewnątrz.
Zużyte powietrze nie może być odprowadzane przez kanał służący do usuwania oparów wytwarzanych
przez urządzenia wykorzystujące gaz lub inne paliwa, ale musi mieć osobne ujście. Należy przestrzegać
wszystkich przepisów krajowych regulujących odprowadzanie oparów.
Jeżeli okap jest użytkowany wraz z urządzeniami wykorzystującymi gaz lub inne rodzaje paliwa,
podciśnienie w pomieszczeniu nie może przekraczać 4 Pa (4 x 10-5 bar). W związku z tym należy zapewnić
odpowiedni poziom wentylacji w pomieszczeniu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłową konfiguracją
ustawień.
Regularne czyszczenie i konserwacja są warunkiem prawidłowego działania i wydajności urządzenia.
Należy często czyścić powierzchnie z wszelkich osadów, aby nie dopuszczać do gromadzenia się tłuszczu.
Należy regularnie czyścić lub wymieniać filtry.
Nieprzestrzeganie instrukcji czyszczenia okapu i wymiany filtrów może spowodować pożar.
Nie należy otwierać wyciągu, jeśli nie są zainstalowane filtry tłuszczowe. Należy go stale nadzorować.
Podczas użytkowania urządzeń gazowych pod wyciągiem na ogniu muszą stać naczynia do gotowania.
Podczas korzystania z więcej niż trzech palników, wyciąg powinien działać na poziomie 2 lub wyższym.
Pozwoli to uniknąć zatorów ciepła w urządzeniu.
Przed dotknięciem żarówek należy upewnić się, że są zimne.
Nie używać, ani zostawiać urządzenia bez poprawnej instalacji oświetlenia – stwarza to ryzyko porażenia
prądem.
Podczas montażu oraz wszelkich czynności konserwacyjnych zawsze należy używać rękawic ochronnych.
Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania na wolnym powietrzu.
Podczas korzystania z płyty grzejnej eksponowane części okapu mogą się nagrzać.
Żarówki należy wymieniać tylko na żarówki typu, który został wskazany w punkcie dotyczącym
konserwacji i wymiany oświetlenia w niniejszej instrukcji.
INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ, ABY MOŻNA BYŁO Z NIEJ KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI.
Deklaracja zgodności
• To urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i jest sprzedawane zgodnie z następującymi przepisami:
-- wymogami dotyczącymi ekoprojektu, zawartymi w regulacjach europejskich nr 66/2014, nr 327/2011, nr 244/2009, nr 245/2009, nr 1194/2012, nr
2015/1428;
Bezpieczeństwo elektryczne tego urządzenia może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest ono podłączone do zatwierdzonego układu uziemiającego.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
• Należy włączać wyciąg przy minimalnej prędkości na początku gotowania, a wyłączać dopiero kilka minut po zakończeniu gotowania.
• Prędkość należy zwiększać tylko w przypadku dużych ilości dymu i pary, a najwyższej prędkości (boost) używać tylko w wyjątkowych sytuacjach.
• Należy wymieniać filtry węglowe, gdy jest to konieczne, aby utrzymać wysoką skuteczność redukcji zapachu.
• Należy wymieniać filtry przeciwtłuszczowe, gdy jest to konieczne, aby utrzymać skuteczność filtrowania tłuszczu.
• Należy używać systemu kanałów wentylacyjnych o maksymalnej średnicy, wskazanej w niniejszej instrukcji, w celu optymalizacji wydajności i
zminimalizowania hałasu.
PL2
INSTALACJA
Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że nie uległo ono uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku problemów należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub najbliższym serwisem technicznym. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom zaleca się, aby urządzenie zostało wyjęte ze styropianowej
podstawy dopiero przed instalacją.
PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI
OSTRZEŻENIE:
Produkt jest ciężki; przenoszenie i instalacja urządzenia powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Minimalna odległość powierzchni grzewczej kuchenki od dolnej częścią okapu nie może być mniejsza niż 50 cm dla kuchenek elektrycznych i 65 cm dla kuchenek
gazowych i gazowo-elektrycznych. Przed instalacją należy również sprawdzić minimalne odległości podane w instrukcji obsługi kuchenki.
Jeżeli instrukcja montażu kuchenki wymaga, aby odległość między kuchenką a okapem była większa, należy zastosować się do tego zalecenia.
PODŁĄCZANIE DO ZASILANIA
Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w sieci elektrycznej.
Informacje te znajdują się na wewnętrznej stronie okapu, pod filtrem przeciwtłuszczowym.
Ewentualnej wymiany przewodu zasilającego (typ H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) może dokonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu.
Jeżeli urządzenie wyposażone jest we wtyczkę, należy podłączyć okap do gniazda znajdującego się w dostępnym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone we wtyczkę (bezpośrednie podłączenie do sieci elektrycznej) lub jeśli gniazdo nie znajduje się w dostępnym miejscu, należy
zainstalować standardowy, dwubiegunowy przełącznik zasilania, który umożliwi całkowite odłączenie od sieci elektrycznej w przypadku wystąpienia przepięć
kategorii III, zgodnie z zasadami montażu.
ZALECENIA OGÓLNE
Przed użyciem
Usunąć kartonowe zabezpieczenia, folię oraz nalepki z akcesoriów. Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że nie uległo ono uszkodzeniu podczas
transportu.
Podczas eksploatacji
Aby uniknąć uszkodzeń nie należy umieszczać żadnych ciężarów na urządzeniu. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Utylizacja opakowania
Materiał opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem
. Poszczególne elementy opakowania powinny zostać zutylizowane w
sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.
Utylizacja urządzenia
-- To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z europejską dyrektywą 2012/19/UE, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
-- Prawidłowe złomowanie tego urządzenia przyczynia się do ograniczenia ryzyka negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, który może
wystąpić w przypadku nieodpowiedniej utylizacji produktu.
-- Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy
oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Utylizacja urządzeń AGD
• Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Przed złomowaniem należy odciąć przewód zasilający.
• Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem,
punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK
Urządzenie nie działa:
• • należy sprawdzić, czy jest zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania;
• • należy wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie, a następnie sprawdzić, czy usterka ustąpiła.
Poziom zasysania powietrza przez okap nie jest wystarczający:
• • należy sprawdzić prędkość zasysania i dostosować ją w razie potrzeby;
• • należy sprawdzić, czy filtry są czyste;
• • należy sprawdzić, czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
Oświetlenie nie działa:
• Należy sprawdzić żarówkę i w razie potrzeby wymienić na nową;
• Należy sprawdzić, czy żarówka została odpowiednio zamocowana.
PL3
SERWIS TECHNICZNY
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy:
1. Sprawdzić, czy można samodzielnie rozwiązać problem, zgodnie z zaleceniami opisanymi w instrukcji usuwania usterek.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie oraz sprawdzić, czy usterka ustąpiła.
Jeśli po przeprowadzeniu powyższych czynności urządzenie nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem
technicznym.
Zawsze należy podać:
• krótki opis usterki;
• dokładny typ i model urządzenia;
• numer serwisowy (numer po słowie„Service”na tabliczce znamionowej), znajdujący się na wewnętrznej stronie urządzenia. Numer serwisowy znajduje się również w karcie
gwarancyjnej;
• dokładny adres użytkownika;
• numer telefonu użytkownika.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu (zapewni to gwarancję zastosowania oryginalnych części zamiennych oraz właściwie przeprowadzonej
naprawy).
CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE:
- Nie należy stosować urządzeń do czyszczenia parą.
- Należy odłączyć urządzenie od zasilania
WAŻNE: Nie należy stosować żrących ani ściernych detergentów. Jeśli taki produkt przypadkowo wszedł w kontakt z urządzeniem, należy go natychmiast usunąć
przy użyciu wilgotnej ściereczki.
•
Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką. Jeśli są bardzo zabrudzone, można dodać do wody kilka kropel płynu do mycia naczyń.Wytrzeć do sucha ściereczką.
WAŻNE: Nie stosować gąbek ściernych, metalowych myjek ani skrobaków. Wraz z upływem czasu mogą one uszkadzać emaliowaną powierzchnię.
•
Należy stosować detergenty przeznaczone specjalnie do czyszczenia urządzenia i przestrzegać instrukcji producenta.
WAŻNE: należy czyścić filtry co najmniej raz w miesiącu, aby usunąć osad z tłuszczu.
INSTALACJA OKAPU WYCIĄGOWEGO LUB FILTRUJĄCEGO
Wstępnie zamontować deflektor pary na zespole silnika:
(a.) na dolnej, wewnętrznej stronie okapu kuchennego zamocować dwie boczne nakrętki.
(b.) przymocować deflektor pary do zespołu silnika, (c.) zabezpieczyć dwiema śrubami M6 x 20 i dwiema tulejami Ø 14 x 12.
Wstępnie zamontować puszkę połączeniową:
(d.) wyjąć śruby i podkładki z zespołu wyciągu, zdjąć taśmę klejącą mocującą puszkę do zespołu wyciągu,
(e.) umieścić puszkę połączeniową nad zespołem wyciągu, (f.) zabezpieczyć dwiema śrubami Ø 3,5 x 9,5 i dwoma podkładkami Ø 14 x 12 (uprzednio zdjętymi).
1. Przy użyciu ołówka, narysować na ścianie linię środkową, sięgającą sufitu. Ułatwi to czynności montażowe.
2. Zastosować do ściany schemat wiercenia: Dopasować pionową linię środkową na schemacie wiercenia do linii środkowej narysowanej na ścianie. Dolna krawędź schematu
odpowiada dolnej krawędzi okapu.
3. Wykonać wiercenia zgodne ze schematem, umieścić w ścianie kołki rozporowe i zamocować dwie górne śruby, pozostawiając ok. 1 cm przestrzeni między główką śruby a ścianą.
Uwaga: Wywiercić wszystkie otwory pokazane na schemacie: 2 górne otwory służą do zawieszenia okapu, a otwór dolny pomaga bezpiecznie przymocować go do ściany.
4. Przytwierdzić do ściany i sufitu wspornik montażowy przewodu “G” i wykorzystać go jako element schematu wiercenia (jeśli występuje, mały otwór na wsporniku musi zostać
dopasowany do linii narysowanej uprzednio na ścianie); zaznaczyć ołówkiem dwa otwory, a następnie wywiercić otwory i umieścić dwa kołki rozporowe.
5. Przy użyciu dwóch śrub, przytwierdzić do ściany wspornik montażowy przewodu.
6. Powiesić okap na dwóch górnych śrubach.
7. 7. Zamocować dolną śrubę (wraz z podkładką!), zabezpieczając okap na właściwym miejscu (OBOWIĄZKOWO!!). Po sprawdzeniu położenia okapu, DOKRĘCIĆWSZYSTKIE
ŚRUBY - górne i dolną.
Uwaga: dolne mocowanie, umieszczone pośrodku, widoczne jest po zdjęciu filtra przeciwtłuszczowego i ramki filtra węglowego (jeśli występuje).
8. Podłączyć rurę wydechową (rura i zaciski nie są dostępne w zestawie i muszą zostać zakupione oddzielnie) do kołnierza nad zespołem silnika wyciągu.
Aby zapewnić działanie wyciągowe, podłączyć drugi koniec rury wydechowej do domowego urządzenia spustowego.
Aby zapewnić działanie filtrujące, przymocować deflektor F do wspornika montażowego przewodu G i podłączyć drugi koniec rury wydechowej do kołnierza deflektora F.
9. Wykonać wszystkie niezbędne podłączenia elektryczne.
10. Zamocować czopuchy nad zespołem ekstraktora, umieszczając je na właściwych miejscach nad okapem.
11. Przesunąć górną część przewodu i przymocować ją dwiema śrubami (11a) do wspornika montażowego przewodu “G” (11b).
Ponownie zamontować ramkę filtra i filtr(y) węglowy(-e) i sprawdzić, czy okap działa prawidłowo.
PL4
OPIS I OBSŁUGA OKAPU
1. Pulpit sterujący
a. Przycisk oświetlenia.
b. Przycisk WŁ./WYŁ. wyciągu i minimalnej prędkości wyciągu.
c. Przycisk średniej prędkości wyciągu.
d. Przycisk maksymalnej prędkości wyciągu.
2. Filtr przeciwtłuszczowy
3. Uchwyt do zwalniania filtra tłuszczowego
4. Żarówka halogenowa
5. Deflektor pary
6. Przewód teleskopowy
7. Wylot powietrza (tylko dla wersji z filtrem)
a
KONSERWACJA
FILTRY PRZECIWTŁUSZCZOWE.
Metalowe filtry przeciwtłuszczowe mają nieograniczoną trwałość i powinny być czyszczone raz w miesiącu, ręcznie lub w zmywarce, w
niskiej temperaturze i przy użyciu krótkiego cyklu zmywania.
Mycie w zmywarce może spowodować zmianę koloru filtrów na biały - nie ma to wpływu na ich wydajność.
a. aby wyjąć filtr, należy nacisnąć uchwyt
b. wyjąć filtr.
Umyć filtr i pozostawić go do wyschnięcia. Ponownie umieścić go na miejscu postępując w odwrotnej kolejności.
b
Lampy halogenowe:.
Użyć małego płaskiego śrubokręta lub dowolnego innego narzędzia nadającego się do podważania obiektów.
Usunąć przepaloną żarówkę i zastąpić ją nową.
Oświetlenie
Moc
(W)
20
Gniazdko Napięcie
(V)
G4
12
Rozmiar
(mm)
10 (średnica)
22 (długość
centrum
światła)
Kod ILCOS D
(według IEC 61231)
HSGST/C/UB-2012-G4-10/22
Postępować zgodnie z instrukcjami na opakowaniu i nie dotykać nowej żarówki gołymi rękoma.
Zamocować na miejscu.
FILTR Z AKTYWNYM WĘGLEM (tylko modele z filtrem):
Filtr węglowy musi być czyszczony raz w miesiącu, w zmywarce, w najwyższej temperaturze, przy zastosowaniu
zwykłego detergentu do mycia naczyń. Filtry należy myć oddzielnie, nie wkładając do zmywarki innych
przedmiotów.
Po umyciu, filtr węglowy należy ponownie aktywować poprzez suszenie w piekarniku przez 10 minut, w
temperaturze 100 °C.
Filtr węglowy należy wymieniać co 3 lata.
Montaż filtra węglowego:
1. Wyjąć filtr przeciwtłuszczowy.
2. Zdjąć uchwyt filtra, obracając pokrętła o 90°.
3. Zamocować filtr węglowy “i” wewnątrz uchwytu filtra “h”.
Aby ponownie zamontować uchwyt filtra i filtr przeciwtłuszczowy, należy wykonać opisane wyżej czynności w odwrotnej kolejności.
PL5
f
Wydrukowano we Włoszech
08/2017
400011171486
PL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising