Whirlpool | WHG 96 AM X | Instruction for Use | Whirlpool WHG 96 AM X Manualul utilizatorului

Whirlpool WHG 96 AM X Manualul utilizatorului
RO Manual de utilizare şi de întreţinere
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
Aceste instrucţiuni sunt disponibile şi pe site-ul web: docs.whirlpool.eu.
SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ ŞI A CELORLALTE PERSOANE ESTE FOARTE IMPORTANTĂ
În acest manual şi pe aparat există avertizări importante referitoare la siguranţă, care trebuie citite şi
respectate întotdeauna.
Acesta este simbolul de avertizare, referitor la siguranţă, care vă avertizează în ceea ce priveşte riscurile
potenţiale pentru utilizatori şi pentru celelalte persoane.
Toate avertizările referitoare la siguranţă sunt precedate de simbolul de avertizare şi de următorii termeni:
PERICOL:
indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, va cauza
vătămări grave.
AVERTISMENT:
indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea
cauza vătămări grave.
Toate avertismentele privind siguranţa specifică potenţialul risc la care se referă şi indică modalitatea de
reducere a riscurilor de rănire, deteriorare şi electrocutare cauzate de utilizarea necorespunzătoare a
aparatului. Respectaţi următoarele instrucţiuni:
• Instalarea şi întreţinerea trebuie să fie efectuate de către un tehnician calificat, în conformitate cu
instrucţiunile producătorului şi cu reglementările locale privind siguranţa. Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio
piesă a aparatului, dacă acest lucru nu este indicat în mod expres în manualul de utilizare.
• Aparatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua electrică înainte de a se efectua orice operaţie de instalare.
• Împământarea acestui aparat este obligatorie. (Acest lucru nu este însă necesar pentru hotele din clasa II,
identificate prin simbolul de pe eticheta cu specificaţii).
• Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a permite conectarea aparatului la priza de
alimentare cu energie electrică.
• Nu trageţi de cablul de alimentare al aparatului pentru a scoate ştecherul din priză.
• Componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru utilizator după efectuarea instalării.
• Nu atingeţi aparatul când aveţi părţi ale corpului umede şi nu-l utilizaţi când sunteţi desculţi.
• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mintale reduse, sau fără experienţă şi cunoştinţe cu privire la acest aparat, decât dacă sunt
supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg riscurile
implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie să fie efectuate de
către copii decât dacă aceştia sunt supravegheaţi de un adult.
• Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio componentă a aparatului, cu excepţia cazului în care acest lucru este
recomandat în manual. Componentele defecte trebuie înlocuite cu piese de schimb originale. Toate
celelalte servicii de întreţinere trebuie efectuate de un tehnician specializat.
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a fi siguri că nu se joacă cu aparatul.
• Atunci când efectuaţi o gaură în perete sau tavan, aveţi grijă că nu deterioraţi conexiunile electrice şi/sau
ţevile.
• Conductele de aerisire trebuie să elimine întotdeauna spre exterior.
RO1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aerul aspirat de hotă nu trebuie să fie eliminat printr-un coş utilizat pentru evacuarea fumului produs de
aparatele cu funcţionare pe bază de gaz sau alte tipuri de carburanţi, ci trebuie să aibă o ieşire separată.
Trebuie respectate toate normele naţionale privind evacuarea fumului.
Dacă hota este utilizată concomitent cu alte aparate cu funcţionare pe gaz sau alte tipuri de carburanţi,
presiunea negativă din încăpere nu trebuie să depăşească 4 Pa (4 x 10-5 bari). Din acest motiv, asiguraţivă că încăperea este ventilată corespunzător.
Fabricantul nu îşi asumă responsabilitatea pentru utilizările neadecvate sau pentru reglarea incorectă a
comenzilor.
Curăţarea şi întreţinerea cu regularitate sunt esenţiale pentru a se asigura funcţionarea corectă a
aparatului. Curăţaţi frecvent depunerile de pe suprafeţele hotei pentru a preveni formarea depunerilor de
grăsime. Curăţaţi sau înlocuiţi frecvent filtrele.
Nerespectarea instrucţiunilor de curăţare a hotei, precum şi a celor referitoare la înlocuirea filtrelor, poate
provoca un incendiu.
Hota extractoare de fum nu trebuie să fie deschisă niciodată fără filtrele pentru grăsime instalate şi
trebuie supravegheată în mod constant.
Aparatele cu funcţionare pe bază de gaz trebuie utilizate sub hota extractoare numai după decuplarea
zonelor de gătit.
Atunci când sunt aprinse mai mult de trei plite pe gaz, hota trebuie să funcţioneze la nivelul de putere 2
sau mai mare. Astfel, căldura acumulată va fi eliminată din aparat.
Înainte de a atinge becurile, asiguraţi-vă mai întâi că acestea sunt reci.
Nu utilizaţi şi nu lăsaţi hota fără becurile instalate corespunzător - risc de electrocutare.
Purtaţi mănuşi de protecţie în cazul tuturor operaţiilor de instalare şi întreţinere.
Produsul nu este adecvat pentru utilizare în exterior.
Atunci când plita este în uz, părţile accesibile ale hotei se pot înfierbânta.
Pentru a înlocui becul, utilizaţi numai becuri de tipul indicat în secţiunea Întreţinerea/înlocuirea becurilor
din acest manual.
PĂSTRAŢI MANUALUL PENTRU CONSULTAREA ULTERIOARĂ.
Declaraţie de conformitate
• Acest aparat a fost proiectat, fabricat şi comercializat în conformitate cu:
-- cerinţele de proiectare ecologică a regulamentelor europene nr. 66/2014, nr. 327/2011, nr. 244/2009, nr. 245/2009, nr. 1194/2012, nr. 2015/1428;
Siguranţa electrică a aparatului este garantată numai atunci când acesta este conectat corect la un sistem de împământare omologat.
Recomandări privind economisirea energiei
• Porniţi hota la viteză minimă atunci când începeţi să gătiţi şi lăsaţi-o în funcţiune pentru alte câteva minute după finalizarea preparării.
• Măriţi viteza numai în cazul unei cantităţi mari de fum şi aburi, şi folosiţi viteza (vitezele) Boost numai în situaţii extreme.
• Înlocuiţi filtrul (filtrele) de carbon atunci când este necesar, pentru a menţine reducerea eficientă a mirosurilor neplăcute.
• Curăţaţi filtrul (filtrele) pentru grăsime atunci când este necesar, pentru a menţine eficienţa acestuia (acestora).
• Utilizaţi diametrul maxim al sistemului de tuburi indicat în acest manual, pentru a optimiza eficienţa şi a reduce zgomotul.
RO2
INSTALAREA
După ce despachetaţi produsul, verificaţi dacă nu s-a deteriorat în timpul transportului. Dacă apar probleme, contactaţi distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu
de asistenţă tehnică post-vânzare. Pentru a evita deteriorările, scoateţi aparatul de pe suportul de polistiren doar în momentul instalării.
PREGĂTIREA PENTRU INSTALARE
AVERTISMENT:
acest produs este greu; hota trebuie să fie ridicată şi instalată de două sau mai multe persoane.
Distanţa minimă dintre suportul pentru cratiţe de pe aparatul de gătit şi partea inferioară a hotei trebuie să fie de cel puţin 50 cm în cazul aragazurilor electrice, şi de
65 cm în cazul aragazurilor pe gaz sau mixte. Înainte de instalare, verificaţi şi distanţele minime indicate în manualul plitei.
Dacă instrucţiunile de instalare a aparatului de gătit specifică o distanţă mai mare care trebuie să existe între aparatul de gătit şi hotă, trebuie respectată această
distanţă.
RACORDAREA LA REŢEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
Asiguraţi-vă că tensiunea electrică indicată pe plăcuţa cu datele tehnice ale aparatului corespunde cu tensiunea din reţea.
Aceste informaţii pot fi găsite pe partea interioară a hotei, sub filtrul pentru grăsime.
Înlocuirea cablului de alimentare (tip H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) trebuie să fie efectuată numai de un electrician calificat. Contactaţi un centru de service autorizat.
Dacă în dotarea aparatului intră un ştecher, conectaţi hota la o priză conformă cu normele în vigoare şi amplasată într-o zonă accesibilă după instalare. Dacă nu este
prevăzut un ştecher (conectare directă la reţeaua electrică) sau dacă priza nu se află într-o locaţie accesibilă, instalaţi un întrerupător bipolar standardizat care va
permite izolarea completă de reţeaua electrică în cazul unei supratensiuni de categoria III, în conformitate cu normele privind instalarea.
RECOMANDĂRI GENERALE
Înainte de utilizare
Scoateţi elementele de protecţie din carton, peliculele de protecţie şi etichetele adezive de pe accesorii. Verificaţi dacă aparatul nu s-a deteriorat în timpul
transportului.
În timpul utilizării
Pentru a evita orice deteriorare, nu aşezaţi greutăţi pe aparat. Nu expuneţi aparatul la agenţi atmosferici.
RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Eliminarea ambalajului
Materialul ambalajului este reciclabil 100% şi este marcat cu simbolul de reciclare
. Diferitele componente ale ambalajului trebuie eliminate în mod
responsabil, respectând reglementările autorităţilor locale privind eliminarea deşeurilor.
Eliminarea produsului uzat
-- Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE).
-- Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiţi la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii persoanelor, consecinţe care ar putea fi cauzate de eliminarea necorespunzătoare a acestui produs.
-- Simbolul de pe produs sau de pe documentele care îl însoţesc indică faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu menajer, ci trebuie predat la un
punct de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Eliminarea aparatelor electrocasnice uzate
• Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile. Eliminaţi-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea deşeurilor. Înainte de
a-l elimina, tăiaţi cablul de alimentare.
• Pentru informaţii suplimentare referitoare la tratarea, valorificarea şi reciclarea aparatelor electrocasnice, contactaţi autorităţile locale competente, serviciul
de colectare a deşeurilor menajere sau magazinul de unde aţi achiziţionat aparatul
GHID DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR
Aparatul nu funcţionează:
• Asiguraţi-vă că nu este întrerupt curentul electric şi aparatul este conectat la reţeaua electrică;
• Opriţi şi reporniţi aparatul, pentru a verifica dacă defecţiunea persistă.
Nivelul de aspirare al hotei nu este suficient:
• Verificaţi viteza de aspiraţie şi reglaţi în funcţie de necesităţi;
• Asiguraţi-vă că filtrele sunt curate;
• Asiguraţi-vă că orificiile de ventilare nu sunt înfundate.
Becul nu funcţionează:
• Verificaţi becul şi înlocuiţi-l dacă este necesar;
• Asiguraţi-vă că becul a fost montat corect.
RO3
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Înainte de a contacta serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare:
1. Verificaţi dacă puteţi remedia chiar dumneavoastră problema, cu ajutorul recomandărilor din„Ghidul de remediere a defecţiunilor”.
2. Opriţi şi reporniţi aparatul, pentru a verifica dacă defecţiunea persistă.
Dacă defecţiunea persistă şi după efectuarea verificărilor menţionate, contactaţi cel mai apropiat serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare.
Specificaţi întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• tipul şi modelul exact al aparatului;
• numărul de service (numărul ce se găseşte după cuvântul SERVICE pe plăcuţa cu datele tehnice) în interiorul aparatului. Numărul de service este indicat, de asemenea, în certificatul de
garanţie;
• adresa dumneavoastră completă;
• numărul dumneavoastră de telefon.
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, vă rugăm să contactaţi un serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea garanţia că se folosesc piese de schimb
originale şi că reparaţiile vor fi executate corect).
CURĂŢARE
AVERTISMENT:
- Nu utilizaţi aparate de curăţare cu aburi.
- Deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu energie electrică
IMPORTANT: Nu folosiţi detergenţi corozivi sau abrazivi. Dacă, din greşeală, un asemenea produs intră în contact cu aparatul, curăţaţi-l imediat cu o cârpă umedă.
•
Curăţaţi suprafeţele cu o lavetă umedă. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugaţi în apă câteva picături de detergent. La final, ştergeţi cu o lavetă uscată.
IMPORTANT: nu folosiţi bureţi abrazivi sau de sârmă sau răzuitoare metalice. În timp, aceste produse pot deteriora suprafaţa de email.
•
Folosiţi detergenţi speciali pentru curăţarea aparatului şi respectaţi instrucţiunile producătorului.
IMPORTANT: curăţaţi filtrele cel puţin lunar, pentru a îndepărta orice reziduuri de ulei sau grăsime.
INSTALAREA HOTEI CU EXTRACŢIE SAU CU FILTRARE
Preasamblaţi deflectorul de aburi pe ansamblul motorului:
(a.) montaţi cele două piuliţe laterale pe partea inferioară din interiorul hotei.
(b.) montaţi deflectorul de aburi pe ansamblul motorului, (c.) fixaţi-l cu 2 şuruburi M6 x 20 şi 2 bucşe Ø 14 x 12.
Preasamblarea cutiei de conexiuni electrice:
(d.) scoateţi şuruburile şi şaibele de pe hota cu extracţie şi îndepărtaţi banda adezivă care fixează cutia pe hota cu extracţie,
(e.) poziţionaţi cutia de conexiuni electrice deasupra hotei cu extracţie, (f.) fixaţi-o cu 2 şuruburi Ø 3,5 x 9,5 şi 2 şaibe Ø 14 x 12 (scoase în prealabil).
1. Folosind un creion, trasaţi linia centrală pe perete până la tavan pentru a facilita operaţiile de instalare.
2. Poziţionaţi şablonul de găurire pe perete: Linia verticală de mijloc imprimată pe şablonul de găurire trebuie să se potrivească cu linia de mijloc trasată pe perete. Marginea inferioară a şablonului
reprezintă marginea inferioară a hotei.
3. Găuriţi aşa cum este indicat pe şablon, introduceţi diblurile de perete şi strângeţi cele 2 şuruburi din partea superioară, lăsând un spaţiu de aprox. 1 cm între capul şurubului şi perete.
Notă: Faceţi toate găurile conform indicaţiilor de pe şablon: cele 2 găuri din partea superioară sunt destinate prinderii hotei, iar gaura din partea inferioară este destinată fixării acesteia pe perete.
4. Poziţionaţi consola de sprijin a coşului „G” pe perete şi tavan, utilizaţi consola de sprijin ca o schemă de găurire (dacă este prezentă, fanta mică de pe suport trebuie să se potrivească cu linia
desenată în prealabil pe perete), marcaţi 2 găuri cu creionul, apoi faceţi găurile şi introduceţi 2 dibluri de perete.
5. Fixaţi consola de sprijin a coşului pe perete, folosind 2 şuruburi.
6. Prindeţi hota pe cele 2 şuruburi superioare.
7. 7. Strângeţi şurubul inferior (şi şaiba!) pentru a fixa bine hota (OBLIGATORIU!!). După verificarea alinierii hotei, STRÂNGEŢITOATE ŞURUBURILE - atât din partea superioară, cât şi din partea
inferioară.
Notă: fixarea în partea inferioară, poziţionată în centru, este vizibilă la scoaterea filtrului pentru grăsime şi a cadrului filtrului de carbon (dacă intră în dotare).
8. Conectaţi un tub de evacuare (tubul şi clemele nu sunt furnizate şi trebuie să fie cumpărate separat) la colierul de deasupra motorului de aspiraţie.
Pentru funcţionarea hotei cu extracţie, conectaţi celălalt capăt al tubului de evacuare la dispozitivul de evacuare din locuinţă.
Pentru funcţionarea filtrului, fixaţi deflectorul F la consola de sprijin a coşului G şi conectaţi celălalt capăt al tubului de evacuare la colierul deflectorului F.
9. Efectuaţi toate conexiunile electrice necesare.
10. Montaţi coşurile deasupra hotei cu extracţie, fixându-le în locaşul special de deasupra hotei.
11. Glisaţi secţiunea superioară a coşului şi fixaţi-o cu 2 şuruburi (11a) pe consola de sprijin a coşului „G” (11b).
Montaţi la loc cadrul filtrului de carbon şi filtrul/filtrele pentru grăsime şi asiguraţi-vă că hota funcţionează corect.
RO4
DESCRIEREA ŞI UTILIZAREA HOTEI
1. Panou de comandă
a. Comutator de lumină.
b. Buton de PORNIRE/OPRIRE pentru viteza de aspiraţie şi viteza minimă de aspiraţie.
c. Buton pentru viteză medie de aspiraţie.
d. Buton pentru viteză maximă de aspiraţie.
2. Filtrul pentru grăsime
3. Mâner de eliberare a filtrului pentru grăsime
4. Bec cu halogen
5. Deflector de aburi
6. Coş telescopic
7. Orificiu de evacuare a aerului (numai pentru varianta de filtrare)
a
ÎNTREŢINERE
FILTRE PENTRU GRĂSIME.
Filtrele metalice pentru grăsime au o durată de viaţă nelimitată şi trebuie curăţate o dată pe lună manual sau în maşina de spălat vase,
la o temperatură joasă şi folosind un ciclu scurt de spălare.
Curăţarea în maşina de spălat vase poate cauza albirea filtrelor pentru grăsime, însă eficienţa de filtrare a acestora nu este afectată.
a. trageţi de mâner pentru a demonta filtrul
b. demontaţi-l.
Spălaţi filtrul şi lăsaţi-l să se usuce, procedând în ordine inversă pentru a-l remonta.
Becuri cu halogen:.
Utilizaţi o şurubelniţă mică cu cap plat sau orice alt instrument pentru a îndepărta obiectele.
Scoateţi becul vechi şi înlocuiţi-l cu unul nou.
Bec
Putere
(W)
20
Dulie
G4
Dimensiune
(mm)
Cod ILCOS D
(în conformitate
cu IEC 61231)
10 (Diametru)
22 (Lungime
centrală bec)
HSGST/C/UB-2012-G4-10/22
Tensiune
(V)
12
Urmaţi instrucţiunile de pe ambalaj şi nu atingeţi becul nou cu mâinile neprotejate.
Fixaţi-l înapoi în locaş.
FILTRUL DE CARBON ACTIV (numai pentru modelele cu filtrare):
Filtrul de carbon trebuie să fie curăţat o dată pe lună în maşina de spălat vase, la temperatura cea mai ridicată,
folosind un detergent de spălat vase normal. Spălaţi doar filtrele, fără a adăuga şi vase în maşină.
După spălare, reactivaţi filtrul de carbon prin uscarea sa în cuptor la 100 °C timp de 10 minute.
Înlocuiţi filtrul de carbon la fiecare 3 ani.
Montarea filtrului de carbon:
1. Scoateţi filtrul pentru grăsime.
2. Demontaţi suportul filtrului, rotind butoanele la 90°.
3. Fixaţi filtrul de carbon „i” în interiorului suportului pentru filtru „h”.
Urmaţi procedura de mai sus în ordine inversă pentru a remonta suportul filtrului şi filtrul pentru grăsime.
RO5
b
f
Tipărit în Italia
08/2017
400011171486
RO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising