Whirlpool | WHG 96 AM X | Instruction for Use | Whirlpool WHG 96 AM X Užívateľská príručka

Whirlpool WHG 96 AM X Užívateľská príručka
SK
Návod na používanie a údržbu
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tieto pokyny nájdete aj na webovej stránke: docs.whirlpool.eu.
VAŠA BEZPEČNOSŤ AJ BEZPEČNOSŤ INÝCH OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ
V tomto návode a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré si musíte prečítať
a vždy dodržiavať.
Toto je symbol nebezpečenstva upozorňujúci používateľov na možné riziká, ktoré im a iným osobám hrozia.
Pred všetkými bezpečnostnými upozorneniami sú uvedené symboly a nasledujúce výrazy:
NEBEZPEČENSTVO:
označuje nebezpečnú situáciu, ktorá spôsobí vážne poranenia, ak sa jej
nepredíde.
UPOZORNENIE:
označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť vážne poranenia, ak
sa jej nepredíde.
Všetky bezpečnostné upozornenia špecifikujú možné nebezpečenstvo/varovanie, ktorého sa týkajú, a uvádzajú, ako
znížiť riziko poranení, škody a úrazov elektrickým prúdom v dôsledku nesprávneho používania spotrebiča. Dodržujte
nasledujúce pokyny:
• Inštaláciu alebo údržbu smie vykonávať iba špecializovaný technik, v súlade s pokynmi výrobcu a miestnymi
bezpečnostnými predpismi. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je výslovne
uvedené v návode na používanie.
• Pred vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania.
• Uzemnenie spotrebiča je povinné. (Nie je potrebné pre digestory triedy II označené symbolom na štítku
údajov).
• Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby bolo možné pripojiť spotrebič do elektrickej zásuvky.
• Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky elektrickej siete neťahajte za elektrický kábel.
• Po inštalácii nesmú byť elektrické časti pre používateľa prístupné.
• Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými časťami tela a nepoužívajte ho, ak ste naboso.
• Tento spotrebič nesmú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými
schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami bez dozoru, alebo ak neboli poučené
o bezpečnom používaní spotrebiča a ak si neuvedomujú nebezpečenstvá s tým spojené. Deti sa so spotrebičom
nesmú hrať. Deti bez dozoru dospelých nesmú vykonávať čistenie a údržbu spotrebiča.
• Spotrebič nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu jeho časť, ak to nie je špecificky uvedené v návode na
obsluhu. Pokazené časti musíte nahradiť originálnymi. Všetku ostatnú údržbu musí vykonávať špecializovaný
technik.
• Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom.
• Pri vŕtaní do steny alebo do stropu dávajte pozor, aby ste nepoškodili elektrické prípojky a/alebo potrubia.
• Vetracie otvory musia vždy ústiť von.
• Odvádzaný vzduch nesmie byť vypúšťaný cez dymovod, ktorý sa používa na odstraňovanie dymu zo spotrebičov
spaľujúcich plyn alebo iné palivá, ale musí mať samostatný vývod. Musia byť dodržané všetky miestne predpisy
týkajúce sa odvádzania plynov.
SK1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ak sa digestor používa spolu s inými spotrebičmi pracujúcimi s plynom alebo inými palivami, nesmie byť
v miestnosti prekročený podtlak 4 Pa (4 x 10-5 bar). Z tohto dôvodu dbajte, aby bola miestnosť primerane
vetraná.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nevhodné použitie alebo za nesprávne nastavenie ovládacích
prvkov.
Pre správnu činnosť a dobrý výkon spotrebiča je nevyhnutné pravidelné čistenie a údržba. Pravidelne odstraňujte
všetky povlaky zo špinavých povrchov, aby ste zabránili nahromadeniu mastnoty. Pravidelne čistite alebo
vymieňajte filtre.
Nedodržanie pokynov na čistenie digestora a vymieňanie filtrov môže viesť k vzniku požiaru.
Kryt odsávača výparov sa nikdy nesmie otvárať bez nainštalovaných filtrov mastnoty a musí byť pod stálym
dozorom.
Plynové spotrebiče možno používať pod krytom digestora, iba ak sú na nich položené hrnce.
Ak používate viac ako tri varné miesta, digestor by mal byť zapnutý na úrovni výkonu 2 alebo vyššej. Zabráni to
nadmernému nahromadeniu tepla v spotrebiči.
Nedotýkajte sa žiaroviek, kým nie sú studené.
Nepoužívajte digestor, ani ho nenechávajte bez riadne nainštalovaného osvetlenia – nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
Pri inštalácii a údržbe používajte pracovné rukavice.
Výrobok nie je vhodný na používanie vonku.
Pri používaní varného panelu môžu byť prístupné časti digestora horúce.
Pri výmene žiarovky používajte iba žiarovku uvedenú v tomto návode v časti Údržba/Výmena žiaroviek.
ODLOŽTE SI TÚTO BROŽÚRKU NA BUDÚCE POUŽITIE.
Vyhlásenie o zhode
• Tento spotrebič bol navrhnutý, vyrobený a predáva sa v súlade s:
-- požiadavkami na ekodizajn nariadení Komisie (EÚ) č. 66/2014, č. 327/2011, č. 244/2009, č. 245/2009, č. 1194/2012, č. 2015/1428;
Elektrická bezpečnosť spotrebiča je zaručená iba v prípade jeho zapojenia k sieti s účinným uzemnením.
Rady na úsporu energie
• Na začiatku varenia zapnite digestor na minimálnu rýchlosť a nechajte ho bežať niekoľko minút po skončení varenia.
• Rýchlosť zvýšte iba v prípade veľkého množstva dymu alebo výparov a intenzívne rýchlosti používajte iba v extrémnych situáciách.
• Uhlíkové filtre vymieňajte podľa potreby, aby sa zachovala dostatočná účinnosť pri znižovaní pachov.
• Filtre mastnoty čistite podľa potreby, aby sa zachovala dostatočná účinnosť pri filtrovaní mastnoty.
• Na dosiahnutie optimálnej účinnosti a minimálnej hlučnosti použite maximálny priemer potrubného systému uvedený v tomto návode.
SK2
INŠTALÁCIA
Po vybalení spotrebič skontrolujte, či nebol poškodený pri preprave. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo popredajný servis. Aby ste predišli akémukoľvek
poškodeniu, spotrebič vyberte z polystyrénového obalu až pri inštalácii.
PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU
UPOZORNENIE:
Výrobok je ťažký; digestor by mali inštalovať minimálne dve osoby.
Minimálna vzdialenosť medzi podkladom varných nádob na vrchu sporáka a spodkom digestora nesmie byť menšia ako 50 cm pri elektrických sporákoch a 65 cm pri plynových
alebo kombinovaných sporákoch. Pred inštaláciou si overte aj minimálnu vzdialenosť uvedenú v návode k sporáku.
Ak inštalačné pokyny k sporáku uvádzajú väčšiu vzdialenosť medzi sporákom a digestorom, treba dodržať túto vzdialenosť.
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedá napätiu v elektrickej sieti domácnosti.
Túto informáciu nájdete na vnútornej strane digestora pod filtrom mastnoty.
Výmenu elektrického napájacieho kábla (typ H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) smie urobiť iba kvalifikovaný elektrikár. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak je digestor vybavený elektrickou zástrčkou, zapojte zástrčku do zásuvky, ktorá vyhovuje platným predpisom, nachádzajúcej sa na mieste prístupnom po inštalácii. Ak nie je
vybavený zástrčkou (priame vedenie do siete) alebo ak sa zásuvka nenachádza na prístupnom mieste, nainštalujte štandardný dvojpólový vypínač, ktorý umožní úplné
odpojenie od siete v prípade stavu prepätia kategórie II, podľa inštalačných pravidiel.
VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA
Pred používaním
Odstráňte všetky ochranné diely z lepenky, ochranné fólie a nálepky z príslušenstva. Po vybalení spotrebič skontrolujte, či nebol poškodený pri preprave.
Počas používania
Neukladajte na spotrebič nič ťažké, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Spotrebič nevystavujte poveternostným vplyvom.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Likvidácia obalu
Tento obalový materiál je 100 % recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie
o likvidácii odpadov.
. Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v plnom súlade s platnými predpismi
Likvidácia spotrebiča
-- - Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou o likvidácii elektrických a elektronických zariadení 2012/19/ES (OEEZ).
-- Zabezpečením likvidácie výrobku správnym spôsobom pomôžete predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa
v inom prípade mohli vyskytnúť pri nevhodnom zaobchádzaní pri likvidácii tohto výrobku.
-- Symbol na spotrebiči alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale treba ho odovzdať
v zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Likvidácia domácich spotrebičov
• Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov. Pred likvidáciou
odrežte prívodný elektrický kábel.
• Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii tohto spotrebiča dostanete na príslušnom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste
spotrebič kúpili
PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spotrebič nefunguje:
• Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je spotrebič pripojený k elektrickej sieti.
• Spotrebič vypnite a znovu zapnite, aby ste skontrolovali, či chyba pretrváva.
Úroveň odsávania digestora nie je dostatočná:
• Skontrolujte rýchlosť odsávania a upravte ju, ak je to potrebné;
• Skontrolujte, či sú filtre čisté;
• Skontrolujte, či vetracie otvory nie sú niečím zablokované.
Svetlo nefunguje:
• Skontrolujte žiarovku a podľa potreby ju vymeňte;
• Skontrolujte, či je žiarovka správne namontovaná.
SK3
POPREDAJNÝ SERVIS
Skôr, ako zavoláte servis:
1. Skontrolujte, či nedokážete problém vyriešiť sami podľa bodov popísaných v časti„Odstraňovanie problémov“.
2. Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali, či chyba pretrváva.
Ak po hore uvedených kontrolách porucha naďalej pretrváva, spojte sa s najbližším autorizovaným servisným strediskom.
Nahláste tieto údaje:
• stručný opis poruchy;
• presný typ a model spotrebiča;
• servisné číslo (číslo uvedené po slove„Service“ na typovom štítku), nachádzajúce sa na vnútornej strane spotrebiča; servisné číslo je uvedené aj v záručnom liste;
• vašu úplnú adresu;
• vaše telefónne číslo.
Ak je nevyhnutné spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizovaný popredajný servis (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a správny postup pri oprave).
ČISTENIE
UPOZORNENIE:
- Nepoužívajte parné čistiace zariadenia.
- Odpojte spotrebič od elektrického napájania
DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte korozívne alebo abrazívne čistiace prostriedky. Ak sa niektorý z uvedených prostriedkov dostane do kontaktu so spotrebičom,
okamžite ho poutierajte vlhkou utierkou.
•
Povrch čistite vlhkou utierkou. Ak je veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek čistiaceho prostriedku na riad. Poutierajte suchou utierkou.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nepoužívajte drsné špongie ani kovové škrabky či drôtenky. Ich použitie by mohlo po čase poškodiť emailové povrchy.
•
Na čistenie spotrebiča používajte špeciálne prostriedky a dodržiavajte pokyny výrobcu.
DÔLEŽITÉ: Filtre čistite aspoň raz za mesiac, aby ste odstránili zvyšky oleja a mastnoty.
INŠTALÁCIA ODSÁVACIEHO ALEBO FILTROVACIEHO DIGESTORA
Predbežne zmontujte deflektor pary na montážnu skupinku motora:
(a.) Nasaďte dve bočné matice na spodnú vnútornú stranu digestora.
(b.) Nasaďte deflektor pary k montážnej skupinke motora, (c.) zaistite 2 skrutkami M6 x 20 a 2 objímkami Ø 14 x 12 .
Predbežná montáž skrinky elektrického pripojenia:
(d.) Vyberte skrutky a podložky na odsávacej jednotke a odstráňte lepiacu pásku, ktorou je skrinka pripevnená k odsávacej jednotke.
(e.) Umiestnite skrinku elektrického pripojenia nad odsávaciu jednotku, (f.) zaistite 2 skrutkami Ø 3,5 x 9,5 a 2 podložkami Ø 14 x 12 (ktoré ste predtým vybrali).
1. Ceruzkou na stenu nakreslite stredovú čiaru až po strop na uľahčenie inštalácie.
2. Priložte k stene vŕtaciu šablónu: Vertikálna stredová čiara na vŕtacej šablóne sa musí prekrývať so stredovou čiarou naznačenou na stene. Spodný okraj šablóny predstavuje
spodný okraj digestora.
3. Vyvŕtajte diery podľa šablóny, zasuňte do nich hmoždinky a naskrutkujte 2 vrchné skrutky, pričom nechajte medzi hlavičkou skrutky a stenou medzeru cca 1 cm.
Poznámka: Vyvŕtajte všetky diery vyznačené na šablóne: vrchné 2 diery sú na zavesenie digestora a spodná diera je na pevné prichytenie k stene.
4. Pripevnite opornú konzolu „G“ dymovodu k stene a o strop, opornú konzolu použite ako vŕtaciu šablónu (malý otvor na opore, ak tam je, sa musí zhodovať s čiarou na
stene) a vyznačte ceruzkou dve dierky, potom dierky vyvŕtajte a zasuňte do nich 2 hmoždinky.
5. Pripevnite opornú konzolu dymovodu k stene 2 skrutkami.
6. Zaveste digestor na dve vrchné skrutky.
7. 7. Zaskrutkujte spodnú skrutku (s podložkou!), čím pevne uchytíte digestor na mieste (POVINNÉ!!). Skontrolujte zarovnanie digestora, UTIAHNITE VŠETKY SKRUTKY –
vrchné aj spodné.
Poznámka: spodné upevnenie nachádzajúce sa v strede je viditeľné po vybratí rámu filtra mastnoty a uhlíkového filtra (ak sú vo výbave).
8. Pripojte odvádzaciu rúru (rúra a svorky nie sú priložené a musíte si ich kúpiť samostatne) k objímke nad jednotkou odsávacieho motora.
Na fungovanie odsávača pripojte druhý koniec odvádzacej rúry k domácemu odvádzaciemu zariadeniu.
Na fungovanie filtra pripevnite deflektor F k opornej konzole dymovodu G a pripojte druhý koniec odvádzacieho potrubia k objímke deflektora F.
9. Zapojte všetky potrebné elektrické pripojenia.
10. Nasaďte dymovody nad odsávaciu jednotku, aby zapadli do sedla nad digestorom.
11. Posuňte vrchnú časť dymovodu a zaistite 2 skrutkami (11a) k opornej konzole dymovodu “G” (11b).
Na správne fungovanie digestora znovu nasaďte rám uhlíkového filtra a filter/filtre mastnoty.
SK4
OPIS A POUŽÍVANIE DIGESTORA
1. Ovládací panel
a. Vypínač osvetlenia.
b. Spínač ZAP/VYP odsávania a minimálnej rýchlosti odsávania.
c. Spínač strednej rýchlosti odsávania.
d. Spínač maximálnej rýchlosti odsávania.
2. Filter mastnoty
3. Uvoľňovacia rukoväť filtra mastnoty
4. Halogénová žiarovka
5. Deflektor pary
6. Teleskopický dymovod
7. Vývod vzduchu (iba pri filtrovacej verzii)
a
ÚDRŽBA
FILTRE MASTNOTY.
Kovové filtre mastnoty majú neobmedzenú životnosť a mali by sa umývať raz do mesiaca ručne alebo v umývačke riadu pri nízkej teplote a s krátkym
programom.
Po umývaní v umývačke môžu filtre mastnoty zbelieť, to však nijako neovplyvní ich účinnosť.
a. na vybratie filtra stlačte rukoväť
b. vyberte ho.
Filter umyte a nechajte vyschnúť a pri opätovnom vkladaní postupujte v obrátenom poradí.
Halogénové žiarovky:.
Použite malý plochý skrutkovač alebo iný nástroj vhodný na nadvihovanie predmetov.
Vyberte starú žiarovku a nahraďte ju novou.
Svetlo
Výkon Zásuvka Napätie
(W)
(V)
20
G4
12
Rozmer (mm)
10 (priemer)
22 (dĺžka od
svetelného
stredu)
Dodržujte pokyny na obale a nedotýkajte sa novej žiarovky holými rukami.
Zasuňte naspäť na miesto.
FILTER S AKTÍVNYM UHLÍM (iba filtrovacie modely):
Uhlíkový filter je potrebné raz za mesiac umyť v umývačke riadu pri najvyššej teplote s normálnym umývacím
prostriedkom. Filtre umývajte samostatne.
Po umytí uhlíkový filter 10 minút reaktivujte vysušením v rúre pri teplote 100° C.
Uhlíkový filter vymieňajte každé 3 roky.
Osadenie uhlíkového filtra:
1. Vyberte filter mastnoty.
2. Vyberte držiak filtra otočením gombíkov o 90°.
3. Nasaďte uhlíkový filter „i“ do držiaka filtra „h“.
Pri opätovnom nasadení držiaka filtra a filtra mastnoty postupujte v opačnom poradí, ako je uvedené vyššie.
SK5
ILCOS D Kód
(v súlade s IEC 61231)
HSGST/C/UB-2012-G4-10/22
b
f
Vytlačené v Taliansku
08/2017
400011171486
SK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising