Whirlpool | FWDD1071681B EU | Setup and user guide | Whirlpool FWDD1071681B EU Упътване за употреба

Whirlpool FWDD1071681B EU Упътване за употреба
РЪКОВОДСТВО ЗА ВСЕКИДНЕВНИ СПРАВКИ
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА
WHIRLPOOL.
За дори по-пълна поддръжка регистрирайте уреда си
на www.whirlpool.eu/register
Моля, прочетете съдържанието на
Здраве и безопасност и ръководство
за монтаж внимателно, преди да
използвате този уред.
WWW
Транспортните болтове трябва да
се премахнат, преди да използвате
уреда.
BG
Изтеглете Инструкциите за употреба от
уебсайта http://docs.whirlpool.eu
Изпълнете операциите, описани на
последната страница.
За по-подробни инструкции за
премахването им вижте Здраве и
безопасност и ръководство за монтаж.
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
УРЕД
1.
2.
3.
4.
5.
1. Горен
2. Дозатор за перилен препарат
3. Контролен панел
4. Дръжка
5. Вратичка
6. Воден филтър - зад панела на цокъла
7. Подвижен панел на цокъла
8. Регулируеми крачета (2)
6.
7.
8.
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1.
2.
3.
13.
11.
12.
1. Бутон Вкл./Изкл.
2. Селектор на програми
3. Блокиране Бутони
4. Бутон за режим на сушене
5. Бутон Само сушене
6. Бутон за температура
7. Бутон Центрофуга
8. Бутон Отложен Старт
9. Бутон Бързо Пране
10. Бутон Интенз. Изпл.
11. Бутон Свежа Грижа+
12. Дисплей
13. Бутон Старт/Пауза
40°
h.
60°
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
49
ДОЗАТОР ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ
Отделение за предпране
• Препарат за предпране
Отделение за главно измиване
• Перилен препарат за основното пране
• Препарат за отстраняване на петна
• Омекотител за водата
Отделение за омекотител
• Омекотител
• Течен препарат за колосване
Наливайте омекотител или течен препарат за
колосване в отделението само до нивото
“max”.
Бутон „Освобождаване“
(Натиснете, за да извадите тавичката, за да я
почистите).
B
A
Препоръчително е да използвате
отделение A когато перете с течен
перилен препарат, за да сте сигурни,
че се използва правилно количество
препарат (отделението е в плика с
инструкции).
Поставете отделението в гнездото B,
когато използвате прах за пране.
УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
Вижте раздела за ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА за информация за
това, как да избирате и стартирате програма.
        
       
      
 h. 
      

Ако желаете да промените езика, изключете машината,
натиснете едновременно бутоните
,
,
докато
чуете звуков сигнал; тогава отново ще се появи меню за
избор на език.
Ако желаете да промените яркостта на дисплея, която по
подразбиране е нагласена на най-високото ниво,
изключете машината, натиснете едновременно бутони
,
,
докато чуете звуков сигнал. Натиснете
бутони
и h. , за да изберете желаната яркост, за да
потвърдите избора си, натиснете бутон
.
50
Операция за първия цикъл
Отстранете всички остатъци от производствения
процес:
1. Изберете програмата
при температура от 60 °C.
2. Добавете малко количество прах за пране в
отделението за основно пране на дозатора за
перилен препарат (максимално 1/3 от количеството
перилен препарат, препоръчано от производителя
за леко замърсено пране).
3. Стартирайте програмата, без да зареждате
пералнята и сушилнята (с празен барабан).
BG
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
За повече информация относно функциите можете да заявите или
изтеглите по-подробно упътване от уебсайта, като следвате
посочените на последната страница инструкции. WWW
1. ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРАНЕ.
• Подгответе прането, като следвате препоръките в
раздел „СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ”. - Отворете
вратичката и заредете прането в барабана, без
да превишавате максималния капацитет,
посочен в Таблица На Програмите.
• Затворете вратичката, като натиснете, докато чуете тя
да се заключва, и се уверете, че между
стъклото на вратичката и гуменото
уплътнение няма заседнало пране.
2. ОТВОРЕТЕ КРАНА НА ВОДАТА
Уверете се, че пералната машина е включена
правилно към водоснабдителната мрежа.
Отворете крана на водата.
3. ВКЛЮЧВАНЕ НА ПЕРАЛНЯТА СЪС СУШИЛНЯ.
Натиснете бутона
; лампата
примигва бавно.
4. ИЗБОР НА ПРОГРАМА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ЦИКЪЛ.
Следните функции са достъпни за този уред:
• Само пране
• Пране и сушене
• Само сушене
Само пране
Изберете необходимата програма с пръстена за избор на
ПРОГРАМА. На дисплея ще се изпише наименованието и
продължителността на цикъла. Пералната машина със
сушилня автоматично извежда възможните настройки за
максималната температура и скоростта на центрофугиране
за избраната програма. Регулирайте настройките
температурата и/или скоростта на центрофугата при
необходимост чрез съответните бутони.
• Натиснете бутона
, за да превъртите постепенно
през настройките за по-ниска температура, докато на
дисплея се покаже настройка за студено пране (“- -“).
• Натиснете бутона
, за да превъртите постепенно през
настройките за по-ниска скорост на центрофугиране,
докато цикълът за центрофугиране се изключи (на
дисплея се извежда “- -“).
С натискане на бутона отново задавате възможно
най-високата настройка.
Изберете необходимите опции (ако е необходимо).
• Натиснете бутона , за да изберете опцията; лампичката
на съответния бутон светва.
• За да отмените опцията, натиснете бутона отново;
лампичката изгасва.
! Ако избраната опция не е съвместима със зададената
програма, прозвучава предупредителен звуков сигнал и
на дисплея се показва надпис “Не Се Избира”. Опцията не
е избрана.
Пране и сушене
За да изперете и изсушите пране без прекъсване между
циклите, уверете се, че прането не превишава
максималното позволено количество за сушене с
избраната програма (вж. колона “Макс. зареждане за
цикъл на сушене” в Таблица На Програмите).
1. Следвайте инструкциите в абзац „Само пране“, за да
изберете и, при необходимост, персонализирате
необходимата програма.
2. Натиснете
, за да изберете необходимия режим на
сушене. Налични са два режима на сушене: автоматичен
или с таймер.
- Автоматично сушене с избираеми нива:
В автоматичен режим на сушене пералнята със сушилня
суши прането до достигане на зададеното ниво на сухост.
С единично натискане на бутона
автоматично
избирате най-високото ниво на сушене, налично за
избраната програма. Натиснете бутона отново, за да
понижите нивото на сушене.
Налични са следните нива:
Идеално сухи
: сушене, което е подходящо за пране,
изискващо пълно изсушаване, като например хавлиени
кърпи и халати.
За гардероба : прането е изцяло изсушено и готово за
прибиране в гардероба без гладене.
Простиране
: прането се оставя леко влажно за
минимално образуване на гънки. Дрехите трябва да се
закачат, за да изсъхнат на въздуха изцяло.
За гладене
: дрехите остават разумно влажни, за
да се улесни гладенето.
- Режим „Време сушене“:
Натиснете бутона
няколко пъти, за да зададете
режима „Време сушене“. След преминаване през всички
автоматични нива на сушене, продължете да натискате
бутона
, докато се покаже желаното време. Могат да
се настройват стойности от 180 до 30 минути.
За да изперете по-голям обем пране от позволения
максимум за сушене (вж. колона “Макс. зареждане за цикъл
на сушене” в Таблица На Програмите), извадете няколко
дрехи, когато цикълът на пране завърши, преди да
стартирате сушенето. Извършете следното:
1. Следвайте инструкциите в абзац „Само пране“, за да
изберете и, при необходимост, персонализирате
необходимата програма.
2. Не включвайте цикъл на сушене.
3. След като цикълът на пране завърши, отворете
вратичката и извадете няколко дрехи, за да намалите
количеството. Сега следвайте инструкциите за „Само
сушене“.
ЗАБЕЛЕЖКА: винаги оставяйте време за охлаждане след
сушене, преди да отворите вратичката.
Когато използвате двата предварително настроени цикъла
и
, не е необходимо да избирате и
стартирате цикъл на сушене.
Само сушене
Тази функция се използва просто за изсушаване на влажно
пране, изпрано по-рано в пералнята или на ръка.
1. Изберете подходяща за прането, което искате да сушите,
програма (напр. изберете Памук за сушене на влажно
памучно пране).
2. Натиснете бутона
за сушене без цикъл на пране.
3. Натиснете
, за да изберете необходимия режим на
сушене. Налични са два режима на сушене: автоматично
сушене по нива или сушене за време.
51
- Автоматично сушене с избираеми нива:
В автоматичен режим на сушене пералнята със сушилня
суши прането до достигане на зададеното ниво на сухост.
С единично натискане на бутона
автоматично
избирате най-високото ниво на сушене, налично за
избраната програма. Натиснете бутона отново, за да
понижите нивото на сушене.
Налични са следните нива:
Идеално сухи
: сушене, което е подходящо за пране,
изискващо пълно изсушаване, като например хавлиени
кърпи и халати.
За гардероба : прането е изцяло изсушено и готово за
прибиране в гардероба без гладене.
Простиране
: прането се оставя леко влажно за
минимално образуване на гънки. Дрехите трябва да се
закачат, за да изсъхнат на въздуха изцяло.
За гладене
: дрехите остават разумно влажни, за да се
улесни гладенето.
- Режим „Време сушене“:
Натиснете бутона
няколко пъти, за да зададете
режима „Време сушене“. След преминаване през всички
автоматични нива на сушене, продължете да натискате
бутона
, докато се покаже желаното време. Могат да
се настройват стойности от 180 до 30 минути.
ЗАБЕЛЕЖКА: винаги оставяйте време за охлаждане след
сушене, преди да отворите вратичката.
5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАВИЛНОТО КОЛИЧЕСТВО
ПРЕПАРАТ ЗА ПРАНЕ. Издърпайте чекмеджето и налейте
препарата в съответните отделения, както е описано в
"Дозатор За Перилен Препарат”. Това е необходимо само
ако използвате програма само за пране или пране + сушене.
6. ОТЛАГАНЕ НА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОГРАМА. За да
зададете програма, която да започне в по-късен момент,
вижте раздел “Опции и Функции”.
7. СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМА.
Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА. Сравнителната
индикаторна светлина се включва, вратичката се затваря
и символът за отворена вратичка
изгасва. За да
промените програма по време на цикъл, натиснете СТАРТ/
ПАУЗА, за да поставите пералнята със сушилня на пауза
(лампата за СТАРТ/ПАУЗА мига бавно в кехлибарено); след
това изберете необходимия цикъл и натиснете СТАРТ/
ПАУЗА отново. За да отворите вратичката по време на
цикъл, натиснете СТАРТ/ПАУЗА; вратичката може да се
отвори, ако символът
свети. Натиснете отново бутона
СТАРТ/ПАУЗА, за да възобновите програмата оттам,
където е поставена на пауза.
8. ОТМЯНА НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА (АКО Е НЕОБХОДИМО)
Натиснете и задръжте бутона
, докато пералнята със
сушилня спре.
Ако нивото на водата или температурата са достатъчно
ниски, вратичката се изключва и може да се отвори.
Вратичката остава заключена, ако в барабана има вода. За
да отключите вратичката, включете пералнята със
сушилня, изберете програмата
и изключете функцията
за центрофугиране, като настроите скоростта на “- -“.
Водата се източва и вратичката се отключва в края на
програмата.
52
9. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПЕРАЛНЯТА СЪС СУШИЛНА В КРАЯ НА
ПРОГРАМА.
В края на цикъла на дисплея се показва „Край цикъл“.
Вратичката може да се отвори само ако символът
свети. Уверете се, че символът за отключена вратичка
свети, след което отворете вратичката и извадете
прането.
Натиснете
, за да изключите пералнята със сушилня. За
да пести енергия, ако пералнята със сушилня не бъде
изключена ръчно от бутона
, тя се изключва
автоматично след около 30 минути след края на
програмата.
Оставете вратичката широко отворена, за да може
вътрешността на пералнята със сушилня да изсъхне.
СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ
BG
ПРАВИЛА ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРАНЕТО
• Тип на тъканите/ индикации на етикета (памук, смесени
влакна, синтетика, вълна, за пране на ръка)
• Цветове (отделете цветните от белите дрехи, перете новите
цветни артикули отделно)
• Размер (перете дрехи с различни размери в едно и също
зареждане, за да подобрите ефективността на прането и
разпределението на теглото в барабана)
• Деликатни (поставяйте малките артикули – като найлонови
чорапогащи – и дрехи с кукички – като сутиени – в торба за
пране или калъфка за възглавница с цип).
ИЗПРАЗВАЙТЕ ДЖОБОВЕТЕ
• Предмети като монети или безопасни игли могат да повредят
прането и барабана на пералнята.
СИМВОЛИ ЗА ПРАНЕ
НА ЕТИКЕТИТЕ НА ДРЕХИТЕ
Стойността, посочена в символа на леген, е максималната
възможна температура за пране на дрехата.
Нормално механично въздействие
Понижено механично въздействие
Много понижено механично въздействие
Само за ръчно пране
Да не се пере
ПОЧИСТВАЙТЕ ВОДНИЯ ФИЛТЪР РЕДОВНО
• Това е необходимо за предотвратяване на запушването на
филтъра, което пречи на правилното източване на водата. Вж.
раздел “Почистване и поддръжка” / “Почистване на водния
филтър” в подробното упътване, което може да бъде заявено
или изтеглено от уебсайта. WWW
ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
• Спазването на ограниченията за количеството, посочени в
таблицата на програмите оптимизира потреблението на
енергия, вода и перилен препарат и намалява времето за
пране.
• Не превишавайте дозите за перилен препарат, препоръчани
от производителя.
• Пестете енергия, като използвате програма за пране при
60°C, вместо при 90°C, или програма за пране при 40°C,
вместо при 60°C. Препоръчваме използването на програмата
60 °C за памучни дрехи, която е по-дълга, но използва
по-малко енергия.
• С оглед пестене на енергия и време при пране и сушене
изберете най-високата налична скорост на центрофугиране
за програмата, така че да намалите оставащата вода в дрехите
в края на цикъла на пране.
53
ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
ПАМУК
- 60°C
1600
10
7
-
СИНТЕТИЧНИ (3)
- 60°C
1200
5
5
-
- 40°C
800
5
5
- 30°C
--
1
1
- 40°C
800
2,5
2,5
ЕКО ПАМУК (1)
- 60°C
1600
10
7
ЕКО ПАМУК
- 40°C
1600
10
7
- 90°C
1600
10
7
-
1600
10
7
-
1600
10
7
4,5
4,5
ДЕЛИКАТНИ
ВЪЛНА
БЕЛИ
ЦЕНТРОФУГА + ИЗТОЧВАНЕ *
ИЗПЛАКВАНЕ + ЦЕНТРОФУГАÍ
-
-
-
-
-
Предпране
Продължителността на програмата е показана на дисплея.
ДЪНКИ
-
(90°)
СПОРТНИ
- 40°C
600
ПУХ ЗАВИВКИ
- 30°C
1000
-
3,5
-
БЪРЗО ПРАНЕ 30’
- 30°C
800
-
4
-
ЦВЕТНО 15°
15°C
1000
5,5
5,5
ПРАНЕ И СУШ. за 45’
30°C
1600
1
1
-
ПРАНЕ И СУШ. за 90’
30°C
1200
2
2
-
Избираемо/опционално
-
Не е избираемо/приложимо
Втечнен
-
Препоръчителен препарат
Прах
5,5
Омекотител
5,5
Основно
Макс. зареждане
за цикъл на сушене (kg)
1000
Сушене
- 40°C
Програма
Макс. скорост на
центрофугиране
(об./мин.)
СМЕСЕНИ
Налични температури
Макс. зареждане
за цикъл на пране
(kg)
Продължителност
(минути)
Перилни препарати
и добавки
-
Необходимо
количество
Опционално количество
За програми за пране с температура над 50°C препоръчваме използването на прах за пране вместо течен препарат и спазване на насоките
върху опаковката.
* Изберете програма
и задайте скоростта на центрофугиране на “- -“, така че само да изпразните.
1) Тестова програма в съответствие със стандарт EN 50229 (Пране): изберете програмата
2) Дълга програма за памук: задайте програмата
при температура от 40 °C.
3) Дълга програма за синтетични тъкани: задайте програма
с температура 40° C.
Тестова програма в съответствие със стандарт EN 50229 (Сушене): изберете програма за пране
зареждания. Първото сушене трябва да се извърши с номинално тегло на прането.
при температура от 60 °C.
и задайте степен на сушене
за двете
Посочената на дисплея или в ръководството продължителност на цикъла е очакваното време, изчислено за стандартни условия. Реалната
продължителност на цикъла може да се различава поради множество различни фактори, като температурата и налягането на подаваната
вода, околната температура, количеството препарат, размера и типа на прането, разпределението на прането и избраните допълнителни
опционални функции.
54
BG
ПРОГРАМИ
Следвайте инструкциите, посочени от символите за
пране на дрехите.
СМЕСЕНИ
за пране на леко до нормално замърсени издръжливи
изделия от памук, лен, синтетични тъкани и смесени нишки.
ПАМУК
за пране на нормално до силно замърсени хавлиени кърпи, бельо,
покривки за маса и спално бельо и т.н. от издръжлив памук и лен.
СИНТЕТИЧНИ
за пране на нормално замърсени дрехи от синтетични
тъкани (като полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или
смеси памук/синтетични.
ДЪНКИ
Обърнете дрехите с вътрешността навън преди пране
и използвайте течен перилен препарат.
ДЕЛИКАТНИ
за пране на особено деликатни артикули. Препоръчително
е да обърнете дрехите отвътре навън преди пране.
ВЪЛНА
Всички вълнени дрехи могат да се перат с програмата
„Вълна“, дори и тези, които имат етикет „само за ръчно
пране“. За най-добри резултати използвайте специални
почистващи препарати и не превишавайте посоченото
макс. количество килограми пране.
ЕКО ПАМУК
за пране на нормално замърсени памучни дрехи. Стандартна
програма за памучни дрехи при 40 °C и 60 °C и най-ефективна
по отношение на консумация на вода и енергия.
БЕЛИ
За пране на нормално до силно замърсени хавлиени кърпи,
бельо, покривки за маса и спално бельо и т.н. от издръжлив
памук и лен. Само когато е избрана температура от 90°C
цикълът има фаза на предпране преди фазата на основното
пране. В този случай се препоръчва да се добави перилен
препарат както в отделението за предпране, така и в
отделението за основно пране.
ЦЕНТРОФУГА + ИЗТОЧВАНЕ
центрофугира прането, след което изпразва водата. За
издръжливи артикули.
ИЗПЛАКВАНЕ + ЦЕНТРОФУГА
изплаква и след това центрофугира. За издръжливи
артикули.
СПОРТНИ
е разработена за пране на слабо замърсено спортно
облекло (анцузи, шорти и др.); за постигане на подобри резултати се препоръчва да не се надвишава
максималното натоварване, указано в “Таблица с
програмите”. Препоръчва се да се използва течен
перилен препарат в доза за половин зареждане.
ПУХ ЗАВИВКИ
създаден за изпиране на пълни с пух артикули, като
двойни или единични пухени завивки, възглавници
или анораци. Препоръчително е пълните с пух
артикули да се поставят в барабана с ръбове, сгънати
навътре, и количеството им да не надвишава ¾ от
общия обем на барабана. За оптимално изпиране Ви
препоръчваме да използвате течен перилен препарат.
БЪРЗО ПРАНЕ 30’
за бързо пране на леко замърсени дрехи: този цикъл
е с продължителност само 30 минути и пести време и
пари. Максимално натоварване 4 kg.
ЦВЕТНО 15°
Този цикъл помага за запазване на цветните дрехи
при пране със студена вода (15°C) и използва помалко енергия за нагряване на водата като все пак
предлага удовлетворителни резултати от прането.
Подходящ за леко замърсени дрехи без петна. Този
цикъл предлага резултати от прането, сравними с
40°С смесени, но при температура само от 15°C.
ПРАНЕ И СУШ. за 45’
за бързо пране и сушене на леко замърсени дрехи от
памучни и синтетични тъкани. Този цикъл изпира и
изсушава пране до 1 kg само за 45 минути.
ПРАНЕ И СУШ. за 90’
за бързо пране и сушене на дрехи от памучни и
синтетични тъкани. Този цикъл изпира и изсушава
пране до 2 kg само за 90 минути.
ОПЦИИ И ФУНКЦИИ
ОПЦИИ избираеми директно с натискане на
съответния бутон
! Ако избраната опция не е съвместима със зададената
програма, прозвучава предупредителен звуков сигнал и
на дисплея се показва надпис “Не Се Избира”. Опцията
не е избрана.
СВЕЖА ГРИЖА+
В комбинация с програмите за изпиране тази опция
подобрява резултатите чрез генерирането на пара,
която възпрепятства разпространението на основните
източници на лоши миризми вътре в уреда (само за
изпиране). След фазата с пара пералнята изпълнява лек
цикъл с бавно въртене на барабана. Когато опцията
СВЕЖА ГРИЖА+ се комбинира с програмите за сушене,
бавното въртене на барабана предотвратява
образуването на трайни перилни гънки по дрехите.
Цикълът СВЕЖА ГРИЖА+ започва след завършването на
изпирането или сушенето, като максималната му
продължителност е 6 часа. Той може да бъде спрян във
всеки един момент с натискане на произволен бутон от
панела за управление или със завъртане на програматора.
Изчакайте около 5 минути, преди да отворите люка.
ИНТЕНЗ. ИЗПЛ.
Опцията позволява да се избере желаният вид изплакване
с цел максимална грижа за всяка чувствителна кожа. При
първото натискане на бутона се настройва степен „Допълн.
+1“, която позволява избор на допълнително изплакване
освен стандартно предвиденото за този цикъл, за да се
отстранят всички остатъци от праха за пране. При второто
натискане на бутона се настройва степен „Допълн. +2“,
която позволява избор на две допълнителни изплаквания
освен стандартно предвиденото за този цикъл, и това се
55
препоръчва в случай на по-чувствителна кожа. При третото
натискане на бутона се настройва степен „Допълн. +3“,
която позволява избор на три допълнителни изплаквания
освен стандартно предвиденото за този цикъл. Опцията,
активирана при цикъл с температура 40° позволява
премахването на основните алергени като кучешки и
котешки косми и полени; при цикъл с температура над
40° се достига отлично ниво на противоалергична защита.
Натиснете отново бутона, за да се върнете към вида
изплакване „Норм. изплакване“. Ако не е възможно да се
извърши настройка или да се промени съществуващата,
на екранчето ще се изпише „НЕ СЕ ИЗБИРА“ или „НЕ СЕ
ПРОМЕНЯ“.
БЛОКИРАНЕ БУТОНИ
за да заключите командното табло, натиснете и задръжте
бутона
за около 2 секунди. Когато на дисплея се появи
надпис „БЛОКИРАНЕ БУТОНИ АКТИВЕН“ контролният панел
е блокиран (с изключение на бутона
). Това
предотвратява ненадейни промени по програмите,
особено когато в близост до машината има деца.
За отблокиране на командното табло натиснете и
задръжте бутона
за около 2 секунди.
БЪРЗО ПРАНЕ
При избор на тази опция времетраенето на програмата
намалява с до 50% в зависимост от избрания цикъл, като
същевременно се гарантира пестене на вода и енергия.
Използвайте тази опция за не много замърсени дрехи.
h.
ОТЛОЖЕН СТАРТ
За да зададете избраната програма да стартира в по-късен
момент, натиснете бутона, за да настроите желаното време за
отлагане. За да отмените отложения старт, натиснете бутона
отново, докато на дисплея се покаже стойността “-- h”.
УПЪТВАНЕ ЗА ПОДДРЪЖКА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
Вж. Инструкциите за употреба за насоки относно
процедурите за поддръжка и отстраняване на неизправности.
КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА
> Свържете се по телефона с отдела за следпродажбено
обслужване
> Използвайте този QR код
WWW
ТЕХНИЧЕСКО ДОСИЕ
Техническото досие, съдържащо стойности за потреблението
на енергия, може да се изтегли от уебсайта на Whirlpool http://
docs.whirlpool.eu
ВРЪЗКА С ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Когато се свързвате с отдела за следпродажбено обслужване,
трябва да можете да посочите кодовете, предоставени на
лепящия етикет на вътрешната страна на вратичката.
Телефонният номер е посочен в гаранционната книжка.
> Изтеглете упътването от уебсайта на Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
За да направите това, трябва да въведете правилния търговски
код на продукта, посочен на лепящия етикет.
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
Whirlpool® е регистрирана търговска марка на Whirlpool, САЩ.
001
56
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising