Whirlpool | FWDD1071681B EU | Setup and user guide | Whirlpool FWDD1071681B EU Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool FWDD1071681B EU Lietotāja rokasgrāmata
IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL
IZSTRĀDĀJUMU.
Lai saņemtu pilnvērtīgāku lietotāja atbalstu, reģistrējiet
savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register
Pirms šīs ierīces izmantošanas, lūdzu,
rūpīgi izlasiet visu Veselības un drošības
un montāžas instrukcija.
WWW
Pirms ierīces izmantošanas jāizņem
transportēšanas skrūves.
LV
Lejuplādējiet Lietošanas instrukcijas tīmekļa
vietnēhttp://docs.whirlpool.eu
Sekojiet norādījumiem pēdējā lappusē.
Lai uzzinātu vairāk par to, kā tās izņemt,
skatiet Veselības un drošības un montāžas
instrukcija.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
IERĪCE
1.
2.
3.
4.
5.
1. Augšējais
2. Mazgāšanas līdzekļa dozators
3. Vadības panelis
4. Vāka rokturis
5. Durvis
6. Ūdens filtrs – aiz kustīgā paneļa
7. Izņemams panelis
8. Regulējamas kājiņas (2)
6.
7.
8.
VADĪBAS PANELIS
1.
2.
3.
13.
11.
12.
1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
2. Programmu selektors
3. Taustiņu bloķēšanas poga
4. Žāvēšanas režīma poga
5. Tikai žāvēšana poga
6. Temperatūras poga
7. Centrifūgas poga
8. Aizkavētās palaišanas poga
9. Ātrais poga
10. Multi Skalošana poga
11. FreshCare+ poga
12. Displejs
13. Palaišanas/pauzes poga
40°
h.
60°
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
25
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORS
Priekšmazgāšanas nodalījums
• Mazgāšanas līdzeklis priekšmazgāšanas ciklam
Galvenais mazgāšanas nodalījums
• Mazgāšanas līdzeklis galvenajam mazgāšanas
ciklam
• Traipu tīrītājs
• Ūdens mīkstinātājs
Mīkstinātāja nodalījums
• Mīkstinātājs
• Šķidrā ciete
Ielejiet mīkstinātāju vai stērķeles šķīdumu tikai
līdz atzīmei „MAX”.
Atbrīvošanas poga
(Nospiediet, lai izņemtu mazgāšanas līdzekļa
dozatoru tīrīšanai).
B
A
Ieteicams izmantot starpsienu A, ja
mazgāšanai tiek izmantots šķidrais
mazgāšanas līdzeklis, lai tādējādi
nodrošinātu, ka tiek izmantots pareizs
mazgāšanas līdzekļa daudzums (starpsiena
ievietota maisiņā kopā ar instrukcijām).
Ievietojiet starpsienu B nodalījumā, ja tiek
izmantots pulverveida mazgāšanas līdzeklis.
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
Lai uzzinātu vairāk par to, kā izvēlēties un palaist programmu,
skatiet sadaļu IKDIENAS LIETOŠANA.
Pirmo reizi ieslēdzos ierīci, jums jāizvēlas tās darbības valoda,
tādēļ displejā automātiski tiek atvērta Valodu izvēlne.
Lai atlasītu vēlamo valodu, nospiediet pogas
un h. ; lai
apstiprinātu izvēli, nospiediet pogu
.
Ja vēlaties mainīt valodu, izslēdziet mašīnu un nospiediet reizē
pogasi
,
un
, līdz dzirdat dūcošu skaņu; displejā
atkal tiks atvērta Valodu izvēlne.
Ja vēlaties mainīt displeja spilgtumu (pēc noklusējuma tas
iestatīts vidējā līmenī), izslēdziet mašīnu un nospiediet reizē
pogasi
,
un
, līdz dzirdat dūcošu skaņu.
Lai atlasītu vēlamo spilgtumu, nospiediet pogas
un h. ; lai
apstiprinātu izvēli, nospiediet pogu
.
26
Pirmā cikla darbība
Atbrīvojieties no netīrumiem, kas radušies ražošanas laikā:
1. Atlasiet funkciju
ar temperatūru 60 °C.
2. Pievienojiet nelielu daudzumu stipras iedarbības
mazgāšanas līdzekļa (ne vairāk kā 1/3 no mazgāšanas
līdzekļa ražotāja ieteicamās devas nedaudz netīrai veļai)
dozatora galvenajam mazgāšanas nodalījumam.
3. Palaidiet programmu neievietojiet veļas mašīnā veļu
(ar tukšu cilindru).
LV
IKDIENAS LIETOŠANA
Lai uzzinātu vairāk par funkcijām, pieejama detalizētāka
rokasgrāmata, ko varat pieprasīt vai lejuplādēt tīmekļa vietnē,
sekojot norādījumiem pēdējā lappusē. WWW
1. VEĻAS IEVIETOŠANA.
• Sagatavojiet veļu, ņemot vērā ieteikumus sadaļā
„PADOMI UN IETEIKUMI”. – Atveriet durvis un
ievietojiet veļu cilindrā, nepārsniedzot maksimālo
apjomu, kas norādīts programmu tabulā.
• Aizveriet durvis, līdz dzirdat aizvēršanās
klikšķi, un pārbaudiet, vai starp stikla
durvīm un gumijas blīvējumu nav
iesprūdusi veļa.
2. ATVERIET ŪDENS KRĀNU
Pārliecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir
pareizi pievienota ūdens padevei. Atveriet ūdens
krānu.
3. VEĻAS MAZGĀJAMĀS UN ŽĀVĒJAMĀS MAŠĪNAS
IESLĒGŠANA.
Nospiediet pogu
: lampiņa
mirgo lēni.
4. PROGRAMMAS IZVĒLE UN CIKLA PIELĀGOŠANA.
Šai ierīcei pieejamas šādas funkcijas:
• Tikai mazgāšana
• Mazgāšana un žāvēšana
• Tikai žāvēšana
Tikai mazgāšana
Atlasiet vēlamo programmu ar PROGRAMMU atlasītāja
ciparnīcu. Displejā tiks parādīts cikla nosaukums un tā
darbības ilgums. Veļas mazgājamā un žāvējamā mašīna
automātiski parāda izvēlētās programmas maksimālās
temperatūras un centrifūgas ātruma iestatījumus. Ja
nepieciešams, pielāgojiet temperatūras un/vai centrifūgas
ātruma iestatījumus ar attiecīgajām pogām.
• Nospiediet pogu
, lai ritinātu iestatījumus ar arvien
zemāku temperatūru, līdz iestatīta aukstā mazgāšana
(displejā tiek parādīts „- -“).
• Nospiediet pogu
, lai ritinātu iestatījumus ar arvien
zemāku centrifūgas ātrumu, līdz centrifūgas cikls ir izslēgts
(displejā tiek parādīts „- -“).
Vēlreiz nospiežot pogu, atgriezīsieties pie augstākajiem
iespējamiem iestatījumiem.
Atlasiet vēlamās opcijas (ja nepieciešams).
• Lai atlasītu opciju, nospiediet pogu, tiek izgaismota
attiecīgās pogas lampiņa.
• Lai deaktivizētu opciju, vēlreiz nospiediet pogu, lampiņa
izdziest.
! Ja atlasītā izvēlne nebūs savietojama ar iestatīto
programmu, displejā parādīsies ziņojums “No Selection”
(Nevar atlasīt). Opcija nav atlasīta.
Mazgāšana un žāvēšana
Lai mazgātu un žāvētu veļu bez pārtraukuma starp abiem
cikliem, pārliecinieties, ka veļas apjoms nepārsniedz
maksimālo pieļaujamo žāvēšanas apjomu konkrētajai
programmai (skatiet kolonnu „Maks. slodze žāvēšanas ciklam”
programmu tabulā).
1. Sekojiet norādījumiem sadaļā „Tikai mazgāšana” lai atlasītu
un, ja nepieciešams, pielāgotu vēlamo programmu.
2. Nospiediet
, lai atlasītu vēlamo žāvēšanas režīmu.
Pieejami divi žāvēšanas režīmi: automātiskais un ar taimeri.
- Automātiskā žāvēšana ar atlasāmiem līmeņiem:
Automātiskajā žāvēšanas režīmā veļas mazgājamā un
žāvējamā mašīna žāvē veļu līdz brīdim, kad sasniegts
iestatītais sausuma līmenis. Vienu reizi nospiežot pogu
,
automātiski tiek atlasīts konkrētajai programmai pieejamais
augstākais sausuma līmenis. Lai samazinātu sausuma līmeni,
vēlreiz nospiediet pogu.
Pieejami šādi līmeņi:
Īpaši Sauss
: piemērots apģērba gabaliem, kam
nepieciešama pilnīga izžāvēšana, piemēram, dvieļiem un
frotē halātiem.
Skapis : veļa ir pilnīgi sausa un gatava ievietošanai skapī
bez gludināšanas.
Briesmas
: veļa vēl ir nedaudz mitra, lai izvairītos no
burzīšanās. Apģērbs jāpakar, lai tas ar gaisu pilnībā izžūtu
Gludināšana
: veļa ir gana mitra, lai padarītu gludināšanu
vienkāršāku.
- Žāvēšana ar taimeri:
Nospiediet pogu
vēlreiz, lai iestatītu žāvēšanas
režīma taimeri. Pēc visu automātisko žāvēšanas līmeņu
izritināšanas, turpiniet spiest pogu
, līdz displejā redzams
vēlamais laiks. Iespējams iestatīt vērtības no 180 līdz 30
minūtēm.
Lai mazgātu lielāku veļas daudzumu, nekā atļauts žāvēt
(skatiet kolonnu „Maks. slodze žāvēšanas ciklam” programmu
tabulā), izņemiet daļu veļas pēc tam, kad beidzies
mazgāšanas cikls un vēl nav palaists žāvēšanas cikls.
Rīkojieties šādi:
1. Sekojiet norādījumiem sadaļā „Tikai mazgāšana” lai atlasītu
un, ja nepieciešams, pielāgotu vēlamo programmu.
2. Neiekļaujiet žāvēšanas ciklu.
3. Tiklīdz mazgāšanas cikls ir beidzies, atveriet durvis un
izņemiet daļu veļas, lai samazinātu veļas apjomu. Tagad
sekojiet norādījumiem funkcijai „Tikai žāvēšana”.
N.B. vienmēr ļaujiet veļai nedaudz atdzist, pirms atverat durvis.
Izmantojot iepriekš iestatītos ciklus
un
nepieciešams atlasīt un palaist žāvēšanas ciklu.
nav
Tikai žāvēšana
Šī funkcija izmantojama, lai izžāvētu mitru veļu, kas pirms tam
izmazgāta veļas mazgājamā un žāvējamā mašīnā vai ar rokām.
1. Izvēlieties piemērotu programmu veļai, ko vēlaties žāvēt
(piemēram, atlasiet programmu Kokvilna, lai žāvētu
kokvilnas veļu).
2. Nospiediet pogu
, lai žāvētu veļu bez mazgāšanas cikla.
3. Nospiediet
, lai atlasītu vēlamo žāvēšanas režīmu. Ir
pieejami divi žāvēšanas režīmi: automātiskā žāvēšana (ar
līmeņiem) vai žāvēšana ar noteiktu laiku.
- Automātiskā žāvēšana ar atlasāmiem līmeņiem:
Automātiskajā žāvēšanas režīmā veļas mazgājamā un
žāvējamā mašīna žāvē veļu līdz brīdim, kad sasniegts
iestatītais sausuma līmenis. Vienu reizi nospiežot pogu
,
automātiski tiek atlasīts konkrētajai programmai pieejamais
augstākais sausuma līmenis. Lai samazinātu sausuma līmeni,
vēlreiz nospiediet pogu.
27
Pieejami šādi līmeņi:
Īpaši Sauss
: piemērots apģērba gabaliem, kam
nepieciešama pilnīga izžāvēšana, piemēram, dvieļiem un
frotē halātiem.
Skapis : veļa ir pilnīgi sausa un gatava ievietošanai skapī
bez gludināšanas.
Briesmas
: veļa vēl ir nedaudz mitra, lai izvairītos no
burzīšanās. Apģērbs jāpakar, lai tas ar gaisu pilnībā izžūtu
Gludināšana
: veļa ir gana mitra, lai padarītu gludināšanu
vienkāršāku.
- Žāvēšana ar taimeri:
Nospiediet pogu
vēlreiz, lai iestatītu žāvēšanas režīma
taimeri. Pēc visu automātisko žāvēšanas līmeņu izritināšanas,
turpiniet spiest pogu
, līdz displejā redzams vēlamais
laiks. Iespējams iestatīt vērtības no 180 līdz 30 minūtēm.
N.B. vienmēr ļaujiet veļai nedaudz atdzist, pirms atverat
durvis.
5. IZMANTOJIET PAREIZO MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA
DAUDZUMU. Izvelciet tvertni un ielejiet mazgāšanas līdzekli
attiecīgajos nodalījumos kā aprakstīts sadaļā „Mazgāšanas
Līdzekļa Dozators”. Šī darbība jāveic tikai tad, ja esat izvēlējies
tikai mazgāšanas vai mazgāšanas un žāvēšanas programmu.
6. PROGRAMMAS AIZTURĒTĀ PALAIŠANA. Lai iestatītu
programmas palaišanas laiku uz vēlāku, skatiet sadaļu
„Izvēlnes un Funkcijas”.
7. PROGRAMMAS PALAIŠANA.
Nospiediet PALAIŠANAS/PAUZES pogu. Relatīvā indikatora
lampiņa izgaismojas, durvis tiek nobloķētas un atvērto durvju
simbols izdziest. Lai mainītu programmu aktīva cikla laikā,
nospiediet PALAIŠANAS/PAUZES pogu, lai apturētu veļas
mazgājamo un žāvējamo mašīnu (PALAIŠANAS/PAUZES poga
lēnām mirgo dzeltenā krāsā), pēc tam atlasiet vēlamo ciklu un
vēlreiz nospiediet PALAIŠANAS/PAUZES pogu. Lai atvērtu
durvis aktīva cikla laikā, nospiediet PALAIŠANAS/PAUZES
pogu, durvis varat atvērt, ja
simbols ir iedegts. Vēlreiz
nospiediet PALAIŠANAS/PAUZES pogu, lai atsāktu
programmas darbību no vietas, kur tā tika apturēta.
8. JA NEPIECIEŠAMS, ATCELIET AKTĪVO PROGRAMMU
Nospiediet un turiet
pogu līdz veļas mazgājamā un
žāvējamā mašīna pārtrauc darboties.
Ja ūdens līmenis un temperatūra ir pietiekoši zema, durvis
atbloķējas un tās var atvērt.
Ja cilindrā ir ūdens, durvis netiek atbloķētas. Lai atbloķētu
durvis, ieslēdziet veļas mazgājamo un žāvējamo mašīnu,
atlasiet programmu
un izslēdziet centrifūgas funkciju,
iestatot centrifūgas ātrumu uz “- -“. Programmas beigās ūdens
tiek novadīts un durvis tiek atbloķētas.
9. VEĻAS MAZGĀJAMĀS UN ŽĀVĒJAMĀS MAŠĪNAS
IZSLĒGŠANAS PĒC PROGRAMMAS DARBĪBAS BEIGĀM.
Kad programma beigusi darboties, uz displeja parādās
uzraksts „Cycle end“ (Beigas cikla). Durvis iespējams atvērt
tikai tad, kad
simbols ir iedegts. Pārliecinieties, vai durvju
atbloķēšanas simbols ir iedegts, pēc tam atveriet durvis un
izņemiet veļu.
Nospiediet
, lai izslēgtu veļas mazgājamo un žāvējamo
mašīnu. Lai taupītu enerģiju, gadījumos, ja ierīce netiek
manuāli izslēgta ar
pogu, tā automātiski izslēdzas
aptuveni 30 minūtes pēc programmas darbības beigām.
Atstājiet durvis atvērtas, lai ļautu ierīces iekšpusei izkalst.
28
PADOMI UN IETEIKUMI
LV
NOTEIKUMI VEĻAS ŠĶIROŠANAI.
• Auduma veids/kopšanas etiķetes (kokvilna, jaukti audumi,
sintētika, vilna, audumi mazgāšanai ar rokām)
• Krāsa (atdaliet krāsaino un balto veļu, jaunus krāsainos apģērbus
mazgājiet atsevišķi)
• Izmērs (lai uzlabotu mazgāšanas efektivitāti un veļas izvietojumu
cilindrā, mazgājiet dažāda izmēra veļu.
• Delikāts apģērbs (nelielus apģērba gabalus, piemēram, neilona
zeķes, vai apģērbus ar āķīšiem, piemēram, krūšturus, ievietojiet
veļas mazgājamā maisā vai spilvendrānā ar rāvējslēdzēja aizdari).
IZTUKŠOJIET KABATAS
• Tādi priekšmeti kā monētas un drošības adatas var sabojāt veļu
un veļas mazgājamās mašīnas cilindru.
MAZGĀŠANAS SIMBOLI
KOPŠANAS ETIĶETĒS
Vērtība, kas norādīta bļodas simbolā, ir maksimālā pieļaujamā
temperatūra apģērba gabala mazgāšanai.
Drīkst mazgāt veļas mašīnā
Mazgāt saudzīgi
Mazgāt īpaši saudzīgi
Mazgāt tikai ar rokām
Nemazgāt
REGULĀRI IZTĪRIET ŪDENS FILTRU
• Tas nepieciešams, lai nepieļautu, ka filtrs aizsērē un neļauj veikt
pareizu ūdens novadīšanu. Skatiet sadaļu „Tīrīšana un apkope” /
„Ūdens filtra tīrīšana” detalizētajā instrukcijā, ko varat lejuplādēt
tīmekļa vietnē. WWW
TAUPIET ELEKTROENERĢIJU UN SAUDZĒJIET
APKĀRTĒJO VIDI
• Ievērojot veļas apjoma ierobežojumus, kas norādīti programmu
tabulā, optimizēsiet enerģijas, ūdens un mazgāšanas līdzekļa
patēriņu un samazināsiet mazgāšanas laiku.
• Neizmantojiet lielāku daudzumu mazgāšanas līdzekļa kā
mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumos.
• Ietaupiet elektroenerģiju, izmantojot 60°C, nevis 90°C
mazgāšanas programmu, vai 40°C, nevis 60°C mazgāšanas
programmu. Kokvilnas apģērbu mazgāšanai iesakām lietot
programmu
ar 60 °C temperatūru, kas darbojas ilgāk, taču
patērē mazāk enerģijas.
• Lai taupītu enerģiju mazgājot un žāvējot veļu, atlasiet augstāko
pieejamo centrifūgas ātrumu, lai samazinātu atlikušā ūdens
daudzumu veļā pēc mazgāšanas cikla beigām.
29
PROGRAMMU TABULA
-
KOKVILNA (2)
- 60°C
1600
10
7
-
SINTĒTIKA (3)
- 60°C
1200
5
5
-
- 40°C
800
5
5
-
- 30°C
--
1
1
- 40°C
800
2,5
2,5
KO KOKVILNA (1)
- 60°C
1600
10
7
KO KOKVILNA
- 40°C
1600
10
7
- 90°C
1600
10
7
-
1600
10
7
-
1600
10
7
4,5
4,5
BALTĀ VEĻA
CENTRIFUGĒT UN IZTUKŠOT
IZSKALOT UN CENTRIFUGĒT
Mīkstinātājs
VILNA
Galvenais
DELIKĀTI APĢĒRBI
La durata dei programmi viene visualizzata sul display.
DŽINSS
-
-
-
-
-
-
(90°)
SPORTA APĢĒRBI
- 40°C
600
DŪNU SEGAS
- 30°C
1000
-
3,5
-
ĀTRAIS 30’
- 30°C
800
-
4
-
COLOURS 15°
15°C
1000
5,5
5,5
-
MAZGĀŠANA UN
ŽĀVĒŠANA 45’
30°C
1600
1
1
-
MAZGĀŠANA UN
ŽĀVĒŠANA 90’
30°C
1200
2
2
-
Pieejams/papildu
-
-
Nepieciešamais
daudzums
Nav pieejams/papildu
Šķidrums
5,5
Ieteicamais mazgāšanas līdzeklis
Pulveris
5,5
Priekšmazgāšana
1000
Darbības laiks
(minūtes)
Maks. slodze žāvēšanas ciklam (kg)
- 40°C
Programma
Žāvēšana
JAUKTA TIPA VEĻA
Pieejamās temperatūras
Maks. slodze mazgāšanas ciklam
(kg)
Maks. centrifūgas
ātrums (apgr./min)
Mazgāšanas līdzekļi
un papildu līdzekļi
Papildu daudzums
Mazgāšanas programmām ar temperatūru, kas augstāka par 50°C, iesakām labāk izmantot pulverveida, nevis šķidro mazgāšanas līdzekli, un ievērot
norādījumus uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
* Atlasiet programmu
un iestatiet centrifūgas ātrumu uz “- -“, lai tikai iztukšotu cilindru.
1) Pārbaudes programma atbilst EN 50229 standartiem: atlasiet
programmu ar 60°C temperatūru.
2) Ilgā kokvilnas programma: iestatiet
programmu ar 40°C temperatūru.
3) Sintētisks ilgi programma: nosakot programmu
ar temperatūru 40° C temperatūrā.
Testa programma atbilstoši standartam EN 50229 (žāvēšana): Izvēlieties
Pirmais žāvēšana jāveic ar nominālās slodzes.
mazgāšanas programmu un noteikt “
” žāvēšanas līmeni, gan kravu.
Displejā vai rokasgrāmatā norādītais cikla ilgums aprēķināts standarta apstākļiem. Patieso cikla ilgumu ietekmē dažādi faktori, piemēram, ieplūdes ūdens
temperatūra un spiediens, vides temperatūra, mazgāšanas līdzekļa daudzums, veļas izmērs un veids, veļas izvietojums cilindrā un citas funkcijas, ko iespējams
atlasīt papildus.
30
LV
PROGRAMMAS
Ņemiet vērā veļas kopšanas etiķetē norādītos simbolus.
IZSKALOT UN CENTRIFUGĒT
JAUKTA TIPA VEĻA
izskalo un tad veic centrifugēšanu. Elastīgiem apģērba
gabaliem.
KOKVILNA
šī programma paredzēta nedaudz netīru sporta apģērbu
(sporta tērpu, šortu u.c.) mazgāšanai. Lai sasniegtu labāku
mazgāšanas rezultātu, nepārsniedziet „Programmu tabulā”
norādīto maksimālo slodzi. Ieteicams lietot šķidro mazgāšanas
līdzekli; izmantojiet daudzumu, kas paredzēts nepilnas slodzes
mazgāšanai
nedaudz netīru līdz vidēji netīru elastīgu kokvilnas, linu, sintētisko
vai jauktu audumu apģērba mazgāšanai.
SPORTA APĢĒRBI
vidēji līdz ļoti netīru kokvilnas un linu dvieļu, apakšveļas, galdautu
un gultas veļas mazgāšanai.
SINTĒTIKA
nedaudz netīru apģērbu, kas gatavoti no sintētiskiem materiāliem
(piemēram, poliestera, poliakrila, viskozes u.c.) vai kokvilnas/
sintētisku materiālu sajaukuma.
DŽINSS
Pirms mazgāšanas izvērsiet apģērba gabalus ar iekšpusi uz āru un
izmantojiet šķidro mazgāšanas līdzekli.
DELIKĀTI APĢĒRBI
īpaši delikātu apģērbu mazgāšanai. Pirms mazgāšanas ieteicams
apģērbu izgriezt ar iekšpusi uz āru.
VILNA
Visus vilnas apģērbus var mazgāt, izmantojot programmu “Vilna”
pat tad, ja uz tiem ir “mazgāšanas tikai ar rokām” etiķete. Lai iegūtu
labākus rezultātus, izmantojiet speciālos mazgāšanas līdzekļus un
nepārsniedziet maks. kg norādīto veļas daudzumu.
KO KOKVILNA
nedaudz netīras kokvilnas veļas mazgāšanai. Vislabākā
programma pie 40°C un 60°C kokvilnas veļas mazgāšanai, ņemot
vērā ūdens un elektrības patēriņu.
BALTĀ VEĻA
Vidēji līdz ļoti netīru kokvilnas un linu dvieļu, apakšveļas,
galdautu un gultas veļas mazgāšanai. Cikls ar priekšmazgāšanas
fāzi pirms galvenās mazgāšanas fāzes tiek nodrošināts tikai tad,
kad izvēlētā temperatūra ir 90 °C. Šajā gadījumā ieteicams
pievienot mazgāšanas līdzekli gan priekšmazgāšanas, gan
galvenās mazgāšanas nodalījumā.
CENTRIFUGĒT UN IZTUKŠOT
veic veļas centrifugēšanu un tad novada ūdeni.
apģērba gabaliem.
DŪNU SEGAS
šī programma paredzēta ar dūnām pildītu priekšmetu,
piemēram, dubulto vai atsevišķo segu, spilvenu un silto vējjaku
mazgāšanai. Mazgājot šāda veida veļu, stūrīšus ieteicams
ielocīt uz iekšu un piepildīt tikai ¾ no kopējās cilindra ietilpības.
Lai sasniegtu labākos mazgāšanas rezultātus, iesakām lietot
šķidro mazgāšanas līdzekli
ĀTRAIS 30’
nedaudz netīra apģērba ātrai mazgāšanai: cikls ilgst tikai 30
minūtes, tādējādi taupot laiku un enerģiju. Maksimālā slodze
4 kg.
COLOURS 15°
Šis cikls palīdz aizsargāt krāsas, mazgājot aukstā ūdenī (15
°C), un patērē mazāk enerģijas, lai uzsildītu ūdeni, vienlaikus
piedāvājot apmierinošus mazgāšanas rezultātus. Piemērots
nedaudz netīram apģērbam bez traipiem. Šis cikls tikai 15 °C
temperatūrā nodrošinarezultātus, kas salīdzināmi ar mazgāšanu
40 °C temperatūrā jauktajā režīmā.
MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA 45’
nedaudz netīra kokvilnas un sintētisku audumu apģērba ātrai
mazgāšanai un žāvēšanai. Šajā ciklā 45 minūšu laikā tiek
izmazgāts un izžāvēts veļas apjoms līdz 1 kg.
MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA 90’
kokvilnas un sintētisku audumu apģērba ātrai mazgāšanai un
žāvēšanai. Šajā ciklā 90 minūšu laikā tiek izmazgāts un izžāvēts
veļas apjoms līdz 2 kg.
Elastīgiem
IZVĒLNES UN FUNKCIJAS
IZVĒLNES, kas pieejamas tieši, nospiežot attiecīgo pogu
! Ja atlasītā izvēlne nebūs savietojama ar iestatīto
programmu, displejā parādīsies ziņojums “No Selection”
(Nevar atlasīt). Opcija nav atlasīta.
FRESHCARE+
Šī opcija uzlabo mazgāšanas veiktspēju, radot tvaiku, lai
novērstu nepatīkamu smaku izplatīšanos mašīnas iekšpusē.
Pēc tvaika fāzes veļas mašīna izpilda vienmērīgu grozīšanas
ciklu, veicot lēnus cilindra apgriezienus. FreshCare+ opcija
sāk darboties pēc cikla beigām maksimāli 6 stundas ilgi, un
to var pārtraukt jebkurā brīdī, nospiežot jebkuru pogu uz
vadības paneļa vai pagriežot kloķi.
(*) Uzgaidiet aptuveni 5 minūtes, pirms atverat durvis.
MULTI SKALOŠANA
Ar šo izvēlni tiek atlasīts skalošanas veids, kas nepieciešams,
lai nodrošinātu maksimālas rūpes par jutīgu ādu. Nospiežot
pogu pirmo reizi, tiek iestatīts līmenis „Extra +1”, kas nodrošina
ciklā vienu papildu skalošanu, lai rūpīgāk atbrīvotos no
mazgāšanas līdzekļa pēdām. Nospiežot pogu otru reizi, tiek
iestatīts līmenis „Extra +2”, kas nodrošina ciklā divas papildu
skalošanas; šī izvēlne ir ieteicama īpaši jutīgai ādai. Nospiežot
pogu trešo reizi, tiek iestatīts līmenis „Extra +3”, kas standarta
ciklam pievieno trīs papildu skalošanas. Šī izvēlne kopā ar 40°
temperatūras ciklu ļauj atbrīvoties no galvenajiem
alergēniem, piemēram, kaķu un suņu spalvām vai putekšņiem;
cikli, kuros iestatītā temperatūra ir augstāka par 40°, nodrošina
lielisku antialerģisku aizsardzību. Lai atgrieztos pie “Normal
rinse” (Standarta skalošanas) izvēlnes, vēlreiz nospiediet pogu.
Brīdī, kad nebūs iespējams mainīt esošos iestatījumus, displejā
31
tiks parādīts ziņojums “No Selection” (Nevar atlasīt) vai “No
Change” (Nevar veikt izmaiņas).
ĀTRAIS
Ja ir atlasīta šī opcija, mazgāšanas ilgums tiek samazināts pat par
50 % atbilstīgi atlasītajam ciklam, šādi garantējot gan ūdens, gan
enerģijas ietaupījumu. Izmantojiet šo ciklu nedaudz notraipītam
apģērbam.
h. AIZKAVĒTĀS PALAIŠANAS
TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAS
lai bloķētu vadības paneli, nospiediet pogu
un turiet to
aptuveni 2 sekundes. Ja displejā parādās ziņojums “KEY LOCK
ON” (TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAAKTIVIZĒTA), tad vadības panelis
ir bloķēts (neattiecas uz
pogu). Tādējādi tiek samazināta
iespēja, ka nejauši tiks veiktas programmas izmaiņas, jo īpaši,
ja ierīces tuvumā ir bērni.
Lai atbloķētu vadības paneli, nospiediet pogu
un turiet to
aptuveni 2 sekundes.
Lai iestatītu atlasītās programmas atlikto palaišanu, nospiediet
pogu, lai iestatītu vēlamo atlikšanas laiku. Lai atceltu aizkavēto
palaišanu, nospiediet pogu vēlreiz, līdz displejā redzamā
vērtība ir “- -“.
APKOPES UN PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA
Skatiet Lietošanas instrukciju, lai uzzinātu vairāk par apkopes
procedūrām un problēmu risināšanas grūtībām.
WWW
KĀ SAŅEMT LIETOŠANAS INSTRUKCIJU
> Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu
> Izmantojiet šo QR kodu
TEHNISKAIS DOSJĒ
Tehnisko dosjē ar enerģijas patēriņa datiem varat lejuplādēt
Whirlpool tīmekļa vietnēhttp://docs.whirlpool.eu
SAZINIETIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES DIENESTU
Sazinoties ar pēcpārdošanas servisu, jums jānosauc kodi, kas
norādīti uzlīmē ierīces durvju iekšpusē. Tālruņa numurs ir norādīts
garantijas grāmatiņā.
> Lejuplādējiet instrukciju Whirlpool tīmekļa vietnē
http://docs.whirlpool.eu
Lai to izdarītu, jums jānorāda pareizs produkta komerciālais
nosaukums, kas norādīts uzlīmē.
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
Whirlpool® ir Whirlpool, ASV kompānijas reģistrēta preču zīme.
001
32
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising