Whirlpool | WB S2560 NE | Instruction for Use | Whirlpool WB S2560 NE Korisnički vodič

Whirlpool WB S2560 NE Korisnički vodič
SIGURNOSNE UPUTE
HR
OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE
Cijeli priručnik s uputama preuzmite na
Ovaj uređaj namijenjen je upotrebi u kućanstvima
http:‌//d
‌ ocs‌.w
‌ hirlpool‌.e
‌ u ili nazovite telefonski broj i na sličnim mjestima, kao što su: kuhinje za osoblje
koji se nalazi u jamstvenoj knjižici.
u trgovinama, uredi i druge objekti u kojima se radi;
seoske kuće; za goste u hotelima, motelima ili sličnim
Prije upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne smještajnim jedinicama.
upute. Sačuvajte ih za buduću referencu.
Ne dopušta se nikakva druga uporaba (npr.
Ovaj priručnik i sam uređaj sadrže važna sigurnosna grijanje prostorija).
upozorenja kojih se morate stalno pridržavati.
Ovaj uređaj nije namijenjen za profesionalnu
Proizvođač otklanja svaku odgovornost u slučaju upotrebu. Nemojte koristiti ovaj uređaj na
nepoštivanja sigurnosnih uputa, za neprikladno otvorenom prostoru.
korištenje ili za pogrešno podešavanje komandi.
INSTALIRANJE
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
Pri postavljanju, uređajem moraju rukovati dvije
se tijekom uporabe zagriju. Pazite da ne biste ili više osoba: opasnost od ozljeda. Za raspakiranje i
dodirnuli grijaće elemente. Djeca mlađa od 8 godina postavljanje uređaja upotrijebite zaštitne rukavice:
trebaju se držati podalje od uređaja, osim ako su opasnost od porezotina.
pod nadzorom.
Postavljanje, uključujući dovod vode (ako je
UPOZORENJE: Ako je površina ploče za kuhanje uređaj opremljen) i električne priključke te popravke
napukla, ne upotrebljavajte uređaj - opasnost od smije obavljati samo kvalificirani tehničar. Nemojte
strujnog udara.
popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio kućanskog
UPOZORENJE: Opasnost od požara: nemojte uređaja osim ako se to izričito ne navodi u korisničkom
stavljati stvari na površine za kuhanje.
priručniku. Djeci ne dozvoljavajte približavanje
PAŽNJA: Postupak kuhanja mora se nadzirati. mjestu postavljanja. Nakon uklanjanja ambalaže s
Kratki postupak kuhanja mora se neprestano uređaja provjerite da nije došlo do oštećenja za
nadzirati.
vrijeme transporta. U slučaju problema, kontaktirajte
UPOZORENJE: Pripremanje hrane na masnoći ili distributera ili najbliži servis. Nakon postavljanja
ulju bez nadziranja ugradne ploče može biti otpadni materijal pakiranja (plastiku, dijelove od
opasno – opasnost od požara. Vatru NIKADA ne stiropora itd.) odložite van dohvata djece: opasnost
pokušavajte ugasiti vodom: umjesto toga isključite od gušenja. Uređaj se prije postavljanja mora
uređaj i pokrijte plamen, na primjer, poklopcem ili isključiti iz napajanja: opasnost od električnog udara.
dekom za gašenje požara.
Pazite da za vrijeme postavljanja uređaj ne oštetiti
Ne upotrebljavajte ploču za kuhanje kao radnu električni kabel: opasnost od požara ili električnog
površinu ili oslonac. Odjeću ili druge zapaljive udara. Uređaj uključite tek kada završi postupak
materijale ne približavajte uređaju dok se sastavni postavljanja.
dijelovi potpuno ne ohlade – opasnost od požara.
Obavite sve radove izrezivanja i pažljivo uklonite
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i sve strugotine i piljevinu prije postavljanja uređaja u
poklopci ne smijete stavljati na površinu ugradne element.
ploče jer se mogu zagrijati.
Ako se uređaj ne postavlja iznad pećnice ploča za
Vrlo maloj djeci (0 – 3 godina) ne dopuštajte razdvajanje (nije uključena u pakiranje) mora se
pristup uređaju. Maloj djeci (3 – 8 godina) ne postaviti u odjeljak ispod uređaja.
dopuštajte pristup uređaju ako nisu pod nadzorom. ELEKTRIČNA UPOZORENJA
Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih,
Mora postojati mogućnost isključivanja uređaja iz
osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez struje uklanjanjem priključka ako je on dostupan ili
dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti uređaj to učiniti pomoću dostupne sklopke s više polova
samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o instalirane uz utičnicu u skladu s pravilima ožičenja i
sigurnom rukovanju uređajem te ako razumiju uređaj mora biti uzemljen u skladu s nacionalnim
potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s sigurnosnim standardima za električnu struju.
uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj
Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke
bez nadzora.
utičnice ili adaptere. Nakon postavljanja električni
Nakon upotrebe, isključite ploču za kuhanju dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku. Uređaj ne
pomoću njegove komande i ne oslanjajte se na upotrebljavajte kada ste mokri ili bosi. Uređaj ne
senzor za otkrivanje lonca.
upotrebljavate ako su njegov dovodni kabel ili utikač
DOZVOLJENI RASPON UPOTREBE
oštećeni, ako ne radi ispravno ili ako je oštećen ili je
PAŽNJA: uređaj nije namijenjen radu pomoću pao na tlo.
vanjskog uređaja za uključivanje kao što je mjerač
Ako je kabel za napajanje oštećen, istim ga mora
vremena ili odvojeni sustav daljinskog upravljanja.
zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili osobe
slične kvalifikacije kako biste izbjegli opasne situacije:
opasnost od strujnog udara.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE: Provjerite je li uređaj isključen ili
odspojen iz napajanja prije obavljanja bilo kojeg
zahvata održavanja; nikada ne upotrebljavajte
uređaje za čišćenje parom: opasnost od električnog
udara.
Ne koristite abrazivne ili korozivne proizvode,
sredstva za čišćenje na bazi klora ili strugače za tave.
ODLAGANJE AMBALAŽNIH MATERIJALA
Ambalažni materijal može se u potpunosti reciklirati i označen je
simbolom recikliranja .
Različiti dijelovi ambalaže moraju se stoga odgovorno odlagati i u skladu
s propisima lokalnih vlasti o odlaganju otpada.
ODLAGANJE KUĆANSKIH UREĐAJA
Ovaj uređaj proizveden je od materijala koji se može reciklirati ili ponovno
iskoristiti. Zbrinite ga sukladno lokalnim pravilnicima o zbrinjavanju
otpada. Radi podrobnijih informacija o postupanju, oporabi i recikliranju
električnih kućanskih aparata, obratite se nadležnom mjesnom uredu,
službi za skupljanje komunalnog otpada ili trgovini u kojoj ste uređaj
kupili. Ovaj uređaj je označen sukladno europskoj direktivi 2012/19/EU o
električnom i elektroničkom otpadu (OEEO).
Osigurate li ispravno odlaganje tog proizvoda, pomoći ćete u sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi.
Simbol na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji označava da se s
njim ne smije postupati kao s kućnim otpadom, nego ga treba odnijeti
na odgovarajuće sakupljalište za recikliranje električnog i elektroničkog
otpada.
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
Iskoristite na najbolji način preostalu toplinu svoje vruće ploče tako da je
isključite nekoliko minuta prije kraja kuhanja.
Dno posude treba u potpunosti prekrivati vruću ploču; posuda koja je
manja od vruće ploče dovodi do rasipanja energije.
Lonce i tave pokrijte prianjanjućim poklopcima tijekom kuhanja i
upotrebljavajte što je moguće manje vode. Kuhanje bez poklopca
značajno povećava potrošnju energije.
Upotrebljavajte samo lonce i tave s ravnim dnom.
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve ekološkog načina izrade europske
uredbe br. 66/2014 u skladu s europskom normom EN 60350-2.
NAPOMENA
Osobe s elektrostimulatorom srca ili sličnim medicinskim uređajima
trebaju biti oprezne u blizini ove indukcijske ploče za kuhanje kada je
uključena. Elektromagnetsko polje može utjecati na elektrostimulator
srca ili sličan uređaj. Dodatne informacije o utjecajima elektromagnetskih
polja indukcijske ploče za kuhanje potražite kod svog liječnika ili
proizvođača elektrostimulatora srca ili sličnog medicinskog uređaja.
INSTALIRANJE
590 mm
4 mm
R = Max. 10 mm
A
510 mm
50 mm
476 mm
6mm
553 mm
R = 11.5 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
593 + 2 mm
0
560 + 2 mm
A
0
513 + 2 mm
R = 11.5 mm
kit 4801 211 00112
Min. 35 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Max. 10 mm
i
L
Min. 400 mm
Min.100 mm
12 mm No Max.
Min. 35 mm
28 mm No Max.
90 mm
120 mm
45 mm
min. 45 mm
min. 10 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
60 mm
min. 550 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
x4
1
2
x4
2mm
3
90°C
2
1
x4
HR
PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU
Električni priključak mora se napraviti prije priključivanja uređaja na električno napajanje.
Instalaciju mora provesti kvalificirano osoblje koje poznaje važeće sigurnosne i instalacijske propise. Posebice, instalacija se mora obaviti u skladu s
pravilima lokalne tvrtke za opskrbu električnom energijom.
Napon naveden na pločici s podacima na dnu aparata mora biti jednak naponu mreže u stambenom objektu.
Propisi zahtijevaju da uređaj bude uzemljen: upotrebljavajte samo vodiče odgovarajuće veličine (uključujući uzemljeni vodič).
380-415 V 2 N ~
220-240 V ~
AU-UK-IRL
220-240 V 3 ~
BE
230V 2 Phase 2N ~
NL
380-415 V 3 N ~
R
S
220-240 V ~
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
=E
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
N
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
OPIS PROIZVODA
1. Ploča za kuhanje
2. Upravljačka ploča
1
2
UPRAVLJAČKA PLOČA
1
5
4
2 3
6
7
10
11
6
3 sec
OK
15
9
OFF
18 P
OFF
18 P
8
1.
2.
3.
4.
5.
Simboli/uključivanje posebnih funkcija
Odabrana razina kuhanja
Gumb za gašenje zone za kuhanje
Klizna tipkovnica
Gumb za brzo zagrijavanje
6. Kontrolno svjetlo – funkcija aktivna
7. Tipka za uključivanje/isključivanje
8. Mjerač vremena
9. Gumbi 6th Sense
10. Pokazivač vremena kuhanja
6 12
OFF
18 P
OFF
18 P
14
13
11. OK/Gumb za zaključavanje tipki – 3 sekunde
12. Gumb CONNEXION ZONE
13. Aktivni pokazivač mjerača vremena
14. Indikator odabira zone
15. Pokazivač mjerača vremena
HR
DODATNI PRIBOR
POSUDE
Upotrebljavajte samo posude od feromagnetskog
U REDU
NE
materijala koje su prikladne za uporabu na
indukcijskim pločama:
• lonci posude od emajliranog čelika
• lonci i posude od lijevanog željeza
• posebni lonci i posude od nehrđajućeg čelika,
prikladne za indukcijsko kuhanje
Kako biste odredili je li neka posuda prikladna, provjerite ima li simbol
(obično je otisnut na dnu posude). Možete upotrijebiti magnet da provjerite
jesu li posude magnetske.
Kvaliteta i struktura dna lonca može izmijeniti učinkovitost kuhanja. Neke
oznake promjera dna ne odgovaraju stvarnom promjeru feromagnetske
površine.
Neki lonci i posude imaju samo dio dna od feromagnetskog materijala
s dijelovima od drugih materijala koji nisu prikladni za indukcijsko
kuhanje. Ta se područja mogu zagrijati na različite razine ili pri nižim
temperaturama. U određenim slučajevima, kada je dno uglavnom
izrađeno od feromagnetskih materijala, štednjak možda neće prepoznati
posudu i neće uključiti zonu kuhanja.
Prazne posude ili posude s tankim dnom
Nemojte rabiti prazne posude na uključenoj ploči za kuhanje. Ploča za
kuhanje ima unutarnji sigurnosni sustav koji stalno prati temperaturu te
aktivira funkciju “automatsko gašenje“ kada otkrije visoke temperature.
Ukoliko se upotrebljava s praznim posudama ili posudama s tankim
dnom, temperatura može vrlo brzo narasti, pa se funkcija “automatsko
gašenje“ možda neće odmah pokrenuti što će oštetiti posudu ili površinu
ploče za kuhanje. Ukoliko dođe do toga, nemojte ništa dirati i čekajte da
se svi dijelovi ohlade.
Ako se pojavi poruka o grešci, pozovite servis.
Minimalni promjer dna posude za različite zone za kuhanje
Kako bi se osiguralo da ploča za kuhanje ispravno radi, lonac mora
pokrivati jednu ili više referentnih točaka navedenih na površini ploče
za kuhanje i mora imati odgovarajući minimalni promjer.
Uvijek upotrebljavajte zonu kuhanja koja najbolje odgovara promjeru
dna posude.
100 mm
Da biste osigurali optimalnu učinkovitost, uvijek upotrebljavate lonce
i posude ravnog dna koje ravnomjerno raspoređuje toplinu. Ako je dno
neravno, to će utjecati na provodljivost snage i topline.
150 mm
120 mm
220 mm
ADAPTER ZA LONCE/POSUDE NEPRIKLADNE ZA INDUKCIJU
Upotreba ovog pribora omogućuje upotrebu lonaca i posuda koji
nisu prikladni za indukcijske štednjake. Nemojte zaboraviti da njegova
upotreba utječe na učinkovitost, a posljedično i na vrijeme potrebno za
zagrijavanje jela. Treba ga ograničeno upotrebljavati jer temperatura
koja se doseže na površini značajno ovisi o upotrijebljenom loncu/
posudi, njegovoj ravnoći ili vrsti namirnica koja se kuha. Upotreba lonca
ili posuda s promjerom manjim od diska adaptera može dovesti do
nakupljanja topline koja se ne prenosi na lonac/posudu i to može dovesti
do tamnjenja štednjaka i diska. Promjer lonaca/posuda i štednjaka
prilagodite promjeru adaptera.
PRVA UPOTREBA
POWER MANAGEMENT (POSTAVLJANJE SNAGE)
U trenutku kupnje ploča za kuhanje je postavljena na maksimalnu moguću
snagu. Postavke namjestite u skladu s ograničenjima električnog sustava
u svom domu na način opisan u sljedećem odlomku.
Postavljanje snage ploče za kuhanje:
Kada spojite uređaj na električnu mrežu, možete postaviti razinu snage
u roku od 60 sekundi.
Pritisnite krajnji desni gumb mjerača vremena “+“ na najmanje 5 sekunde.
Na zaslonu će se prikazati simbol
.
Pritisnite gumb
sve dok se ne pojavi zadnja odabrana razina snage.
Željenu razinu snage odaberite pomoću gumba “+“ i “−“. Dostupne razine
snage su: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW.
Potvrdite pritiskom na
.
3 sec
OK
3 sec
OK
Odabrana razina snage ostaje u memoriji i u slučaju nestanka električne
struje.
Za promjenu razine snage, isključite uređaj iz električne mreže na najmanje
60 sekundi, a zatim ga ponovno spojite i ponovite gore navedene korake.
Ukoliko dođe do pogreške tijekom postavljanja, pojavit će se simbol
i oglasit će se zvučni signal. Ako se to dogodi, ponovite radnju.
Ako se pogreška i dalje javlja, obratite se postprodajnom servisu.
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ZVUČNOG SIGNALA
Za uključivanje/isključivanje zvučnog signala:
• Štednjak priključite na električno napajanje.
• Na 5 sekundi pritisnite gumb “P“ prve klizne tipkovnice u gornjem
lijevom dijelu.
Svi postavljeni alarmi ostaju aktivni.
POKAZNI NAČIN RADA
Uključivanje i isključivanje pokaznog načina rada:
• Štednjak priključite na električno napajanje.
• Tijekom prve minute pritisnite gumb za brzo zagrijavanje “P“ donje
lijeve tipkovnice na 5 sekundi (kako je prikazano u nastavku).
OFF
18 P
OFF
18 P
3 sec
OK
OFF
18 P
OFF
18 P
SVAKODNEVNA UPORABA
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE PLOČE
Za uključivanje ploče, pritisnite gumb za uključivanje i držite oko 1
sekundu. Za isključivanje ploče, ponovno pritisnite isti gumb, i sve će
zone za kuhanje biti deaktivirane.
NAMJEŠTANJE
Nemojte posudom prekriti simbole na upravljačkoj ploči.
Napomena: Preporučuje se da se na područjima kuhanja u blizini upravljačke
ploče lonci i tave drže unutar oznaka (uzimajući u obzir dno i gornji rub tave
jer je potonji često veći).
Time se sprječava pregrijavanje dodirne pločice. Prilikom pečenja ili prženja
treba upotrebljavati stražnja područja kuhanja kada god je to moguće.
AKTIVIRANJE/DEAKTIVIRANJE ZONA ZA KUHANJE TE NAMJEŠTANJE
RAZINE SNAGE
18
OFF
P
Aktiviranje zona za kuhanje:
Prst vodoravno pomaknite preko klizne tipkovnice (KLIZAČA) željene zone
kuhanja da biste je uključili i namjestili snagu. Razina će se prikazati pored
područja zajedno sa svjetlom pokazivača koji prikazuju uključenu zonu
kuhanja. Gumb “P“ može se upotrijebiti za odabir funkcije brzog zagrijavanja.
OK
ZAKLJUČAVANJE UPRAVLJAČKE PLOČE
Zaključajte postavke te tako spriječite da se ploča slučajno uključi tako
da pritisnete OK/Gumb za zaključavanje tipki i držite 3 sekunde. Zvučni
signal i svjetlo upozorenja iznad simbola označavaju da je ta funkcija
aktivirana. Upravljačka ploča je zaključana, osim funkcije isključeno (
).
Za otključavanje upravljačkih tipki, ponovite postupak za aktiviranje.
3 sec
MJERAČ VREMENA
Dva su mjerača vremena - jedan za lijeve zone za kuhanje, a drugi za
desne zone za kuhanje.
Aktiviranje mjerača vremena:
Pritisnite gumb “+“ ili “−“ za postavljanje željenog vremena na zoni
za kuhanje koja je u uporabi. Svjetlo pokazivača uključit će zajedno s
pripadajućim simbolom . Kada postavljeno vrijeme prođe, oglasit će
se zvučni signal, a zona za kuhanje će se automatski ugasiti.
Vrijeme se može promijeniti u bilo kojem trenutku i nekoliko mjerača
vremena može se istovremeno uključiti.
Kada su 2 mjerača vremena na istoj strani štednjaka istovremeno uključena,
“Indikator odabira zone“ treperi i pripadajuće odabrano vrijeme kuhanja
prikazano je na središnjem zaslonu.
Deaktiviranje mjerača vremena:
Pritisnite gumbe “+“ i “−“ zajedno sve dok se mjerač vremena ne
deaktivira.
POKAZIVAČ MJERAČA VREMENA
Ovo LED svjetlo (kada je uključeno) označava da je mjerač vremena
postavljen za tu zonu kuhanja.
Deaktiviranje zona za kuhanje:
Odaberite gumb “OFF“ (Isključi) na početku klizne tipkovnice.
FUNKCIJE
OFF
18 P
OFF
18 P
CONNEXION ZONE
Omogućuje kombiniranje dvije zone kuhanja i njihovu upotrebu kao jednog
velikog područja. Idealno za lonce za pripremu ribe, lonce ili rešetke koji
prekrivaju cijelu površinu za kuhanje. Funkcija se isključuje ako područje
premošćenja nije potpuno prekriveno. Može se upotrijebiti bilo koja od
kliznih tipkovnica s desne strane.
6TH SENSE
Gumb “6th Sense“ aktivira posebne funkcije.
Stavite posudu na željeno mjesto i odaberite zonu za kuhanje.
Pritisnite gumb “6th Sense“. Na zaslonu se prikazuje “A“.
Pokazivač za prvu posebnu funkciju koja je na raspolaganju za tu zonu
za kuhanje će svijetliti.
Odaberite željenu posebnu funkciju pritiskom na gumb “6th Sense“
jedan ili više puta.
Funkcija se aktivira pritiskom na gumb
za potvrdu.
Da biste promijenili posebnu funkciju pritisnite gumb “OFF“ (Isključeno) i
gumb “6th Sense“ da biste odabrali željenu funkciju.
Da biste isključili posebne funkcije pritisnite i držite gumb “OFF“ (Isključeno).
3 sec
OK
OTAPANJE
Ova funkcija omogućava postizanje idealne temperature za otapanje
hrane te održavanje stanja hrane bez opasnosti da zagori. Ovo je vrlo
3 sec
OFF
18 P
OFF
18 P
prikladna metoda jer ne uništava osjetljivu hranu kao što je čokolada te
sprečava da se zalijepi na posudu.
ODRŽAVANJE TOPLINE
Ova funkcija omogućava držanje hrane na idealnoj temperaturi, obično
nakon što je kuhanje dovršeno, ili pri vrlo sporom reduciranju tekućine.
Pogodna za serviranje hrane na savršenoj temperaturi.
VRENJE
Ova je funkcija pogodna za održavanje temperature vrenja što vam
omogućava da hranu kuhate dulje vrijeme bez opasnosti da zagori.
Pogodno za dugo kuhanje (riža, umaci, pečenja) s tekućim umacima
KLJUČANJE
Ova funkcija omogućava da voda proključa i nastavi ključati uz nižu
potrošnju energije.
U posudu treba staviti oko 2 litre vode (po mogućnosti sobne temperature)
i ostaviti posudu nepokrivenu. U svakom slučaju preporučamo korisnicima
da nadziru vrelu vodu te da redovno provjeravaju količinu preostale vode.
HR
POKAZIVAČI
POSUDA NIJE PRAVILNO STAVLJENA ILI JE NEMA
Ovaj se simbol prikazuje ako posuda nije prikladna za kuhanje na
indukcijskoj ploči, nije dobro namještena ili nije odgovarajuće veličine
za odabranu zonu za kuhanje. Ako se u roku od 30 sekundi ne utvrdi
prisutnost posude, zona za kuhanje se isključuje.
PREOSTALA TOPLINA
Ako se na zaslonu prikaže “H“, zona za kuhanje još je vruća. Kada se zona
za kuhanje ohladi, zaslon se isključuje
TABLICA KUHANJA
RAZINA SNAGE
Najveća
snaga
P
14 − 18
10 − 14
5−9
1−4
Nulta
snaga
OFF
VRSTA PRIPREME JELA
RAZINA UPOTREBE
(označava iskustvo u kuhanju i navike)
Brzo zagrijavanje
Pogodno za brzo povećanje temperature hrane sve do brzog ključanja (za vodu) ili
za brzo podgrijavanje tekućina za kuhanje.
Prženje – vrenje
Pogodno za zapeći hranu, početak kuhanja, prženje zamrznutih proizvoda, brzo
ključanje tekućina.
Jače završno pečenje – pirjanje –
kuhanje – pečenje na roštilju
Pogodno za dinstanje, održavanje jakog ključanja, kuhanje i roštiljanje.
Jače završno pečenje – kuhanje – kuhanje
gulaša i ragu – pirjanje – pečenje na
roštilju
Pogodno za dinstanje, održavanje laganog ključanja, kuhanje i roštiljanje te za
zagrijavanje dodatnog pribora.
Kuhanje – pirjanje – dinstanje –
roštiljanje – kuhanje dok ne postane
kremasto
Pogodno za pirjanje, održavanje laganog ključanja, kuhanje i roštiljanje (dulje
vrijeme).
Kuhanje – vrenje, zgušnjavanje – kuhanje
dok ne postane kremasto
Pogodno za recepte sa sporim kuhanjem (riža, umaci, pečenja, riba) s tekućinama
(npr. voda, vino, juha, mlijeko) te za kuhanje tjestenine dok ne postane kremasta.
Pogodno za recepte sa sporim kuhanjem (količine ispod 1 litre: riža, umaci, pečenja,
riba) s tekućinama (npr. voda, vino, juha, mlijeko).
Otapanje – odmrzavanje
Pogodno za omekšavanje maslaca, nježno otapanje čokolade, odmrzavanje
manjih komada hrane.
Održavanje topline hrane – kuhanje
rižota dok ne postane kremast
Pogodno za održavanje malih porcija upravo skuhane hrane toplim te za
dobivanje kremastog rižota.
−
Hob in stand-by or off mode (possible end-of-cooking residual heat, indicated
by an “H“).
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
!
UPOZORENJE
• Ne upotrebljavajte pribor za parno čišćenje.
• Prije čišćenja provjerite jesu li zone za kuhanje isključene i je li indikator preostale topline (H) isključen.
Važno:
• Ne upotrebljavajte abrazivne spužve ili spužve za ribanje jer one
mogu oštetiti staklo.
• Nakon svake upotrebe očistite ploču (kada se ohladi) kako biste
uklonili ostatke i mrlje od ostataka hrane.
• Neodgovarajuće očišćena površina može smanjiti osjetljivost
gumba upravljačke ploče.
• Upotrijebite strugač samo ako ima ostataka zalijepljenih na štednjak.
Pratite upute proizvođača strugača da biste izbjegli grebanje stakla.
• Šećer ili hrana koja sadrži puno šećera može oštetiti ploču i mora se
odmah ukloniti.
• Sol, šećer i pijesak mogli bi prouzročiti ogrebotine na staklenoj površini.
• Koristite meku krpu, kuhinjske ručnike koji upijaju tekućinu ili
posebna sredstva za čišćenje ploča (u skladu s uputama proizvođača).
• Posude bi se mogle micati ili vibrirati zbog prolivene tekućine u
zonama za kuhanje.
• Dobro osušite ploču nakon čišćenja.
Ako se na staklu prikazuje iXelium™ logo, to znači da je ploča za kuhanje
tretirana iXelium™ tehnologijom, što je ekskluzivna Whirlpool završna
obrada koja osigurava savršene rezultate čišćenja kao i dulji sjaj ploče
za kuhanje.
Za čišćenje iXelium™ ploča za kuhanje, slijedite ove preporuke:
• Upotrijebite meku krpu (najbolja je od mikrovlakana) navlaženu
vodom ili uobičajenim sredstvom za pranje suđa.
• Za najbolje rezultate ostavite vlažnu krpicu na staklenoj površini
ploče nekoliko minuta.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
•
•
•
Uvjerite se da napajanje nije isključeno.
Ako nakon uporabe ne možete isključiti ploču, iskopčajte je iz struje.
Ako se na zaslonu nakon uključivanja ploče prikažu slovno-brojčani
znakovi, upute potražite u sljedećoj tablici.
KOD PRIKAZA
OPIS
Napomena: Voda, tekućina prolivena iz posude ili bilo kakvi predmeti
na gumbima ploče mogu slučajno aktivirati ili deaktivirati funkciju
zaključavanja upravljačke ploče.
MOGUĆI UZROCI
RJEŠENJE
Posuđe je otkriveno, ali nije kompatibilno Posuđe nije dobro postavljeno na Dva puta pritisnite gumb Uključivanje/
sa zatraženim načinom rada.
zonu kuhanja ili nije kompatibilno s Isključivanje (On/Off) da biste uklonili kod
jednom ili više zona kuhanja.
F0E1 i obnovili rad zone kuhanja. Tada
pokušajte upotrijebiti posuđe na drugoj zoni
kuhanja ili upotrijebite drugo posuđe.
F0E1
Nepravilno priključivanje kabela za
napajanje.
F0E7
Priključak napajanje nije točno onakav Priključak napajanja namjestite prema dijelu
kakav je naveden u dijelu “PRIKLJUČIVANJE “PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU“.
NA ELEKTRIČNU MREŽU“.
F0EA
Upravljačka ploča se isključuje zbog Unutarnja temperatura elektroničkih Pričekajte da se ploča ohladi prije ponovne
pretjerano visokih temperatura.
dijelova je previsoka.
upotrebe.
F0E2, F0E4, F0E6,
F0E8, F0EC, F1E1,
F6E1, F7E5, F7E6
Isključite napajanje ploče za kuhanje.
Pričekajte nekoliko sekundi, a zatim ponovno spojite ploču za kuhanje na električnu mrežu.
Ako se problem i dalje pojavljuje, obratite se servisu i navedite kod pogreške koji se prikazuje na zaslonu.
dE
[kada je štednjak
isključen]
Štednjak ne uključuje zagrijavanje.
Funkcije se ne uključuju.
Uključen je POKAZNI NAČIN RADA.
Pratite upute u dijelu “POKAZNI NAČIN RADA“.
ZVUKOVI TIJEKOM RADA
Indukcijske ploče mogu zviždati ili pucketati tijekom rada. Te zvukove
zapravo proizvode posude, a povezani su s karakteristikama dna posude
(na primjer, ako je dno napravljeno od više različitih slojeva materijala ili
ako je nepravilno).
Ti zvukovi mogu ovisiti o vrsti posuda koje koristite i količini namirnica
koje one sadrže te ne predstavljaju nikakav kvar.
POSTPRODAJNI SERVIS
Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj
na adresi www‌.‌whirlpool.eu/register.
•
servisni broj (broj iza riječi “Service“ na nazivnoj pločici). Servisni
broj naveden je i u knjižici jamstva;
•
•
svoju punu adresu;
svoj telefonski broj.
PRIJE NEGO ŠTO KONTAKTIRATE POSTPRODAJNI SERVIS:
1. Pogledajte možete li sami riješiti problem uz pomoć prijedloga
danih u VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA.
2. Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste provjerili je li kvar
uklonjen.
AKO SE I NAKON NAVEDENIH PROVJERA KVAR I DALJE JAVLJA,
OBRATITE SE NAJBLIŽEM POSTPRODAJNOM SERVISU.
Za pomoć nazovite broj u knjižici jamstva ili slijedite upute na webmjestu
www‌.‌whirlpool.eu.
Kada kontaktirate korisničku službu uvijek navedite:
• kratki opis kvara,
• vrstu i točan model uređaja;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011387161
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
Ako je popravak potreban obratite se ovlaštenom Postprodajnom
servisu (kako bi se jamčila uporaba originalnih rezervnih dijelova i
ispravan popravak).
U slučaju upuštene montaže (u ravnini) nazovite servis i nabavite
komplet vijaka 4801 211 00112.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising